Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 307/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

Částka 106/1998
Platnost od 31.12.1998
Účinnost od 05.11.1998
Zrušeno k 09.11.2004 (111/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

307

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 5. listopadu 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

Vláda České republiky

a

Evropská kosmická agentura, zřízená Úmluvou, která byla otevřena k podpisu v Paříži dne 30. května 1975 a vstoupila v platnost dnem 30. října 1980, (dále uváděná jako „Agentura"),

(dále společně uváděné jako „strany"),

jsouce přesvědčeny o prospěchu, který by mohl vyplynout pro strany a obecněji pro rozvoj evropského kosmického společenství takovouto spoluprací,

připomínajíce, že účelem Agentury je umožnit a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v kosmickém výzkumu a technologii a jejich kosmických aplikacích pro výlučně mírové účely,

přejíce si posílit a rozšířit své přátelské vztahy a vyvořit mechanismy, které by usnadnily spoluprací mezi stranami ve vzájemně výhodných aktivitách spojených s mírovým využíváním kosmického prostoru,

berouce v úvahu ustanovení Smlouvy o zásadách činnosti státu při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles z 27. ledna 1967 a ostatní mnohostranné dohody o výzkumu a využívání kosmického prostoru, jichž jsou Česká republika a členské státy Agentury stranami a které Agentura přijala,

majíce na zřeteli přání vyjádřené vládou České republiky spolupracovat s Agenturou,

vědomy si svazku vytvořených mezi vládou České republiky a jinými evropskými organizacemi,

přihlížejíce k Úmluvě Evropské kosmické agentury a zejména k jejímu článku XIV odst. 1 o mezinárodní spolupráci,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel

Účelem této Dohody je vytvořit rámec pro spolupráci mezi stranami ve výzkumu a mírovém využívání kosmického prostoru, a podmínky pro provádění projektů ve společném zájmu.

Článek 2

Oblasti spolupráce

1. Strany se budou vzájemně informovat o svých příslušných kosmických aktivitách a programech a o jejich pokroku, jakož i o oblastech nabízejících možnosti spolupráce, včetně účasti vlády České republiky v programech Agentury.

2. Oblasti povazované stranami za nabízející možnost spolupráce podle teto Dohody jsou:

a) kosmické vědy, zejména kosmická astronomie a astrofyzika, výzkum sluneční soustavy a fyzika vztahu Slunce - Země,

b) výzkum pozorovaní Země a jeho aplikace, zejména sledování životního prostředí, meteorologie, aeronomie a geodézie,

c) telekomunikace, zejména poskytování služeb a družicová navigace,

d) výzkum v mikrogravitaci, zejména kosmická biologie a lékařství a zpracovaní materiálu,

e) inženýrství a používání pozemského segmentu.

Vláda České republiky bude informovat Agenturu o oblastech, které jsou pro ni zvláště zajímavé. Po stanovení projektu nebo projektu společného zájmu strany uzavřou prováděcí ujednání, které vymezí práva a závazky podle ustanovení níže uvedeného článku 3.

3. Agentura je příznivě nakloněna poskytování

přístrojů a zařízení, které již nebude používat pro sví; programy, ve shodě se svými postupy a podle ujednaní, jež budou určena.

4. Strany souhlasí se zřetelem na realizaci projektu spolupráce v oblastech stanovených výře podle odstavce 2, že budou usnadňovat výměnu vědců a inženýrů, výměnu informací, jakož i styky mezi dotyčnými průmyslovými podniky. Nadto Agentura poskytne přístup do svých sítí pro elektronickou poštu a výměnu dat za podmínek, které budou vzájemně dohodnuty.

5. Strany rovněž budou:

a) organizovat poskytování stipendií, které umožní vybraným pracovníkům kterékoli ze stran, aby se jim dostalo výcviku v institucích navržených poskytující stranou,

b) organizovat společná sympozia a konference,

c) povzbuzovat výměnu expertu k účasti na studiích,

d) podporovat společně aktivity spojené s experimentováním a používáním výrobku a služeb vyvinutých v rámci programu Agentury,

e) podporovat výchovné aktivity v kosmických vědách a technologiích.

6. Jiné oblasti a formy spolupráce kromě těch, které jsou zmíněny v tomto článku, mohou být připojeny vzájemnou dohodou.

Článek 3

Způsoby provádění

1. Každá strana označí styčný bod, který bude koordinovat akce týkající se provádění této Dohody, a bude pečovat o to, aby byla provedena opatření napomáhající dalšímu rozvoji aktivit spolupráce. Tyto styčné body budou tvořit obvyklou cestu pro komunikaci mezi stranami o návrzích spolupráce.

2. Společné pracovní skupiny mohou být zřízeny, aby podrobně prozkoumaly návrhy v oblastech přidělených stranami a aby vypracovaly doporučení stranám.

3. Jestliže stanoví projekt společného zájmu, musí strany projednat a dohodnout konkrétní prováděcí ujednaní, která se budou zabývat technickým obsahem, rozvrhem, příslušnými právy a závazky, vědeckými a technickými výsledky a jinými důležitými ustanoveními.

4. Podle potřeby se mohou konat zvláštní schůzky mezi styčnými body, označenými podle odstavce 1 tohoto článku, a experty, aby prozkoumaly pokrok v provádění této Dohody.

5. K provádění svých závazku podle této Dohody obvykle ponese každá strana své vlastní náklady, s výhradou finančních podmínek obsažených v prováděcích ujednáních uvedených výše v odstavci 3.

Článek 4

Koordinace na mezinárodní úrovni

1. Bude-li to vhodné, budou se strany konzultovat o věcech společného zájmu týkajících se výzkumu a využívání kosmického prostoru, které budou na pořadu schůzí mezinárodních orgánu.

2. Strany budou povzbuzovat mezinárodní spolupráci ve studiu právních otázek společného zájmu, jež vyvstanou ve výzkumu a využívání kosmického prostoru.

Článek 5

Informace a data

1. Strany si budou vyměňovat vědecké a technické informace společného zajmu týkající se kosmických věd, technologií a aplikací předáváním technických a vědeckých zprav a sdělení v souladu se svými příslušnými pravidly o šíření informací a dat. Vláda České republiky obdrží oznámení o příležitostech týkajících se vědeckých aktivit v programech Agentury.

2. Vědecké a technické informace získané jednou stranou v průběhu společných experimentu nebo projektu budou zpřístupněny druhé straně při dodržování takových pravidel, která mohou být společně dohodnuta o šíření informací a dat.

3. Při dodávání zboží, dat nebo informací jednou stranou druhé straně poskytne přijímající strana takový stupeň ochrany práv duševního vlastnictví v nich zahrnutých, který bude přinejmenším rovnocenný stupni ochrany podle právního řádu použitelného vůči dodávající straně. Speciální opatření potřebná podle názoru dodávající strany k dosažení této úrovně ochrany budou společně dohodnuta.

Článek 6

Správní ustanovení

1. Agentura bude mít postavení právnické osoby zřízené v České republice.

2. Agentura, její vlastnictví a příjem budou vyňaty ze všech daní v České republice. Majetek Agentury bude požívat imunity ze všech forem právního řízení, s výjimkou zvláštních případu, v nichž by se Agentura takovéto imunity výslovně zřekla.

33. Vláda České republiky a Agentura stanoví postupy, jež budou používaný při vývozu a dovozu majetku používaného v souvislosti s jejich spoluprací.

4. Agentura muže dostávat a udržovat v České republice jakýkoliv druh fondu, měny, hotovosti nebo cenných papírů muže s nimi v České republice volně disponovat za jakýmkoliv účelem předvídaným v její Úmluvě nebo v této Dohodě a mít účty v jakékoliv měně.

5. Vláda České republiky souhlasí s tím, že bude poskytovat správní pomoc při provádění teto Dohody, zejména se zřetelem na usnadňování vstupu a výjezdu osob, jakož i dovozu a vývozu zboží a materiálu určených pro projekty dohodnuté; stranami vřetně osvobození od dávek obvykle uplatňovaných na dovoz a vývoz. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bude vydávat potvrzení pro celní úřady pro dovoz a vyvoz zboží a materiálu týkajících se projektu dohodnutých stranami. Toto potvrzení zaručí, že dovážené či vyváženě zboží a materiály budou použity v projektech dohodnutých stranami.

Článek 7

Odpovědnost

S výhradou jakýchkoliv jiných ustanovení, obsažených v prováděcích ujednáních uvedených výře v článku 3 odst. 3, bude každá strana sama odpovědna za všechny ztráty nebo škody způsobené svým osobám nebo svému majetku, jež vzniknou při provádění aktivit stanovených podle této Dohody.

Článek 8

Urovnávání sporů

1. Spory týkající se výkladu nebo používaní teto Dohody budou urovnávány vzájemnými konzultacemi mezi stranami. Jestliže některá sporná otázka, jež by nebyla vyřešena konzultacemi, bude ještě vyžadovat řešení, bude tato otázka předložena na žádost kterékoliv strany arbitrážnímu tribunálu složenému z členů navržených po jednom každou stranou a předsedy ustanoveného dohodou mezi stranami nebo předsedou Mezinárodního soudního dvora, nebude-li dosaženo dohody. Výrok tribunálu bude konečný a pro obě strany závazný.

2. Ujednání uvedení v článku 3 odst. 3 této Dohody budou obsahovat sví vlastní ustanovení o urovnávání sporá, jež budou zahrnovat řízení a způsoby arbitráže.

Článek 9

Vstup v platnost, doba a prodloužení platnosti, změny

1. Tato Dohoda bude pro vládu České republiky podléhat schválení podle právního řadu České republiky a vstoupí v platnost po oznámení vlády České republiky o tomto schválení.

2. Ustanovení článku 1, 2, 3, 4, 5 a 7 této Dohody budou používána ode dne jejího podepsaní oběma stranami.

3. Tato Dohoda zůstane v platnosti po období pěti let. Tato Dohoda muže být změněna společnou dohodou v písemné formě.

4. Rok před uplynutím tohoto období zhodnotí strany výsledky jejího provádění a prozkoumají způsoby a prostředky pro pokračování takovéto spolupráce. Tato Dohoda muže být prodloužena a/nebo změněna společnou dohodou v písemné formě. Jestliže Dohoda pozbyde platnosti, její ustanovení se budou nicméně nadále používat v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo zajištěno provádění jakýchkoliv konkrétních prováděcích ujednaní, která byla uzavřena podle výře uvedeného článku 3 odst. 3 a která by byla ještě účinná v den, ve kterém by tato Dohoda pozbyla platnosti.

Dáno v Praze dne 7. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém, přičemž všechna mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ing. Ivan Pilip v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za Evropskou kosmickou agenturu:
Jean-Marie Luton v. r.
generální ředitel Evropské kosmické agentury

Přesunout nahoru