Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 302/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

Částka 104/1998
Platnost od 23.12.1998
Účinnost od 01.01.1999
Zrušeno k 01.05.2004 (220/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. prosince 1998,

kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 5, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A POSTUP PŘI JEJÍM OVĚŘOVÁNÍ, POSTUP PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A POSTUP PŘI UDĚLOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ AUTORIZACE

§ 1

(1) Obsah žádosti o udělení autorizace nebo o její prodloužení je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Na základě rozhodnutí o udělení autorizace vystavuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") o této skutečnosti osvědčení.

§ 2

Za osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (dále jen "látky") a nebezpečnými chemickými přípravky (dále jen "přípravky") se považují osoby, které

a) mají řádně ukončené vysokoškolské vzdělání1) a 3 roky praxe v některém z příslušných oborů nebo oblastí studia

1. hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, požární ochrana, potravinářství, chemie, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, přírodní vědy, zemědělství, lesnictví nebo všechny obory vyšších vojenských učilišť a vojenských vysokých škol, kromě vojenské politické akademie, pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c) a d) zákona,

2. přírodní vědy, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, chemie, potravinářství, požární ochrana, zemědělství a lesnictví nebo všechny obory vyšších vojenských učilišť a vojenských vysokých škol, kromě vojenské politické akademie, pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m), n) a o) zákona, nebo

b) mají ukončené úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání2) a 5 let praxe v některém z příslušných oborů

1. hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochrana, elektrotechnika, chemie nebo všechny obory vojenských středních škol a vojenských učilišť pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c) a d) zákona,

2. zdravotnictví, farmacie, chemie nebo veterinární vědy pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m) a n) zákona,

3. chemie, veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. o) zákona, nebo

c) mají ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o odborné způsobilosti získané na základě zkoušky podle § 3 a 5 let praxe v příslušném oboru.

§ 3

(1) Pokud žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 2, může požádat ministerstvo o vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

(2) Zkoušky odborné způsobilosti se konají před komisí. Předsedu komise a její další členy jmenuje ministerstvo.

(3) Zkouška se koná před komisí kombinací písemné a ústní formy. Komise má lichý počet členů, nejméně však 3 členy, se zastoupením odborníků příslušných oborů.

(4) Ministerstvo zveřejní nejpozději 30 dnů před termínem zkoušky okruh zkušebních otázek, seznam doporučené literatury a seznam pomůcek povolených při zkoušce.

(5) Při zkoušce se prokazuje znalost

a) právních předpisů vztahujících se k nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků,

b) působení negativních účinků vybraných kategorií látek a přípravků na zdraví člověka a životní prostředí,

c) zásad ochrany zdraví a životního prostředí při nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků,

d) zásad předlékařské první pomoci při zasažení látkami nebo přípravky náležejícími do vybraných kategorií látek a přípravků.

(6) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O výsledku zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů svých členů.

(7) Žadateli, který vykonal zkoušku s celkovým hodnocením "vyhověl", vydá ministerstvo nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s látkami a přípravky.

(8) Žadatele, který vykonal zkoušku s celkovým hodnocením "nevyhověl", poučí předseda komise o možnostech a podmínkách opakování zkoušky. Zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 30 dnů; termín konání zkoušky stanoví ministerstvo na základě nové žádosti podle odstavce 1. Další opakování zkoušky je možné pouze na základě nové žádosti o autorizaci.

(9) Žadateli, který se ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nemohl dostavit z vážného důvodu a svou neúčast řádně písemně omluvil, stanoví ministerstvo náhradní termín. Jestliže se žadatel ke zkoušce nebo k opakování zkoušky nedostavil bez vážného důvodu a řádné omluvy, může konat zkoušku pouze na základě nové žádosti o autorizaci.

(10) Pokud žadatel doloží, že absolvoval kvalifikační pomaturitní, postgraduální nebo doktorandské studium v příslušném oboru podle § 2 písm. a) a b), může ministerstvo vydat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s látkami a přípravky i bez vykonání zkoušky.

§ 4

(1) Zdravotní způsobilost osob k výkonu autorizované činnosti k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky posuzuje a lékařský posudek na základě vlastního a dalších odůvodněných vyšetření vydá praktický lékař.3) Za zdravotně způsobilé se nepovažují osoby trpící zejména organickými nebo symptomatickými duševními poruchami, pokud omezují schopnost posoudit možný dosah svého jednání, osoby trpící duševními poruchami a poruchami chování způsobenými požíváním psychoaktivních látek, popř. gemblerstvím, osoby trpící závažnými poruchami osobnosti a osoby trpící záchvatovými onemocněními s poruchou vědomí.

(2) Na základě výsledku vyšetření vydá praktický lékař vyšetřené osobě písemný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu autorizované činnosti v oblasti nakládání s vybranými kategoriemi látek a přípravků. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být v den podání žádosti o autorizaci starší než 3 měsíce.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S DOVOZEM A VÝVOZEM VYBRANÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ A JEJICH SEZNAM

§ 5

(1) Vybrané látky a přípravky, které je možné dovézt do České republiky pouze se souhlasem ministerstva, jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Vybrané látky a přípravky, které je možné vyvézt z České republiky pouze se souhlasem ministerstva, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 6

(1) Dovozce látek a přípravků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky, předkládá ministerstvu písemnou žádost o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků.

(2) Obsah žádosti o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 7

(1) Vývozce látek a přípravků, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky, předkládá ministerstvu písemnou žádost o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků.

(2) Obsah žádosti o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB A PODROBNOSTI VEDENÍ EVIDENCE A OZNAMOVÁNÍ LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

§ 8

(1) Výrobce nebezpečné látky a dovozce nebezpečné látky nebo chemického přípravku, který obsahuje nebezpečnou látku v koncentraci vyšší, než je uvedeno v § 3 odst. 3 zákona, vedou jejich průběžnou evidenci v rozsahu uvedeném v příloze č. 7. Evidence látky nebo přípravku se vede pro každou látku nebo přípravek odděleně a pro každou provozovnu4) zvlášť.

(2) Distributor látky nebo přípravku klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. a), c), f) g), l), m) a n) zákona vede průběžně jejich evidenci v rozsahu uvedeném v příloze č. 7. Látky a přípravky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka vymezené jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2 zákona povinnosti evidence nepodléhají.

(3) Evidence látek nebo přípravků podle odstavců 1 a 2 za kalendářní rok se uchovává po dobu nejméně 5 let.

§ 9

(1) Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t a nižším než 1 000 t za kalendářní rok, oznamují ministerstvu údaje o druhu a množství nebezpečné látky v rozsahu uvedeném v programu HEDSET (oddíly 1 a 2) nebo písemně na formuláři uvedeném v příloze č. 7 (části 1 a 2).

(2) Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství 1 000 a více t za kalendářní rok, oznamují ministerstvu údaje o druhu, množství a vlastnostech nebezpečné látky v rozsahu uvedeném v programu HEDSET (oddíly 1 až 5). Údaje, které je výrobce nebo dovozce povinen ministerstvu oznámit o druhu a množství látky, jsou uvedeny v částech 1 a 2 přílohy č. 7. Rámcový seznam požadovaných údajů o vlastnostech látky je pro orientaci uveden v části 3 přílohy č. 7; úplný seznam požadovaných údajů o vlastnostech látky je uveden v programu HEDSET (oddíly 3 až 5).

(3) Výrobce a dovozce oznamuje údaje uvedené v programu HEDSET (oddíly 3 až 5) pouze při prvním oznámení látky. Oznamují se údaje, které výrobce a dovozce může získat bez dodatečného zkoušení, a to z odborné literatury nebo z jiných odborných pramenů. Při oznamování identické látky v následujících letech se uvádí pouze změny a doplňky údajů již oznámených.

(4) Program HEDSET včetně uživatelské příručky poskytne ministerstvo výrobci a dovozci bezúplatně na základě písemné žádosti.

(5) Oznámení podle odstavce 1 zhotovené zvlášť za každou provozovnu a za každý druh látky zasílá výrobce nebo dovozce ministerstvu na technickém nosiči dat s využitím programu HEDSET nebo písemně na formuláři uvedeném v příloze č. 7 (části 1 a 2).

(6) Oznámení podle odstavce 2 zhotovené zvlášť za každou provozovnu a za každý druh látky zasílá výrobce nebo dovozce ministerstvu na technickém nosiči dat s využitím programu HEDSET.

§ 9a

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají se zařízeními uvedenými v příloze č. 8, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB, vedou evidenci těchto látek nebo přípravků obsažených v zařízení včetně náplní v rozsahu a na předepsaném evidenčním listu uvedeném v příloze č. 9.

(2) Pod pojmem PCB se rozumějí

a) polychlorované bifenyly,

b) polychlorované terfenyly,

c) monomethyltetrachlordifenylmethan,

d) monomethyldichlordifenylmethan,

e) monomethyldibromdifenylmethan,

f) veškeré směsi obsahující kteroukoliv z látek uvedených v písmenech a) až e) v celkové koncentraci větší než 0,005 hmotnostních procent.

(3) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání zašlou ministerstvu vyplněné evidenční listy do 31. prosince 2001.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.

2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Obsah žádosti o udělení autorizace

Žádost o udělení autorizace obsahuje

a) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště žadatele,

b) doklady o odborné způsobilosti žadatele,

c) doklad o zdravotní způsobilosti žadatele,

d) výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce,

e) kategorie látek podle § 2 odst. 8 zákona, pro které se žádá udělení autorizace,

f) datum a podpis.

V případě žádosti o prodloužení autorizace se uvede číslo osvědčení o autorizaci, popřípadě ověřená kopie osvědčení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž dovoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látkyČíslo CAS1)Číslo ES2)
Fluoracetamid640-19-7211-363-1
Chlordimeform6164-98-3228-200-5
2,4,5-T93-76-5202-273-3
Lindan58-89-9200-401-2
Chlorbenzilat510-15-6208-110-2
Pentachlorfenol87-86-5201-778-6
Monokrotophos
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 600 g účinné látky na litr)
6923-22-4230-042-7
Methamidophos
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 600 g účinné látky na litr)
10265-92-6233-606-0
Phosphamidon
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 1 000 g účinné látky na litr)
13171-21-6
(směs (E) a (Z) isomerů)
23783-98-4 (Z) - isomer 297-99-4 (E) - isomer
236-116-5
Methyl-parathion
(Emulgovatelné koncentráty obsahující 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % a prášky obsahující 1,5 %, 2 % a 3 % účinné látky)
298-00-0206-050-1
Parathion
(Všechny přípravky obsahující tuto látku - aerosoly, rozprašovací prášky, emulgovatelné koncentráty, granuláty a smáčitelné prášky s výjimkou kapslí obsahujících suspenzi)
56-38-2200-271-7
Polybromované bifenyly (PBB)36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
252-994-4
248-696-7 237-137-2
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát126-72-7204-799-9

Vysvětlivky:

1) CAS - Chemical Abstract Service.

2) Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž vývoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látkyČíslo CAS1)Číslo ES2)
Oxid rtuťnatý*)21908-53-2244-654-7
Chlorid rtuťný (kalomel)*)10112-91-1233-307-5
Další anorganické sloučeniny rtuti*)
Alkyl rtuťnaté sloučeniny*)
Alkoxyalkyl rtuťnaté - a aryl rtuťnaté sloučeniny*)
Aldrin*)309-00-2206-215-8
Chlordane*)57-74-9200-349-0
Dieldrin*)60-57-1200-484-5
Dichlordifenyltrichloretan (DDT)*)50-29-3200-024-3
Endrin*)72-20-8200-775-7
Hexachlorcyklohexan (HCH)*) s obsahem méně než 99,0 % gama isomeru608-73-1210-168-9
Heptachlor*)76-44-8200-962-3
Hexachlorbenzen*)118-74-1204-273-9
Camphechlor (toxafen)*)8001-35-2232-283-3
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát126-72-7204-799-9
Tris-aziridinyl-fosfinoxid545-55-1208-892-5
Polybromované bifenyly (PBB)36355-01-8
27858-07-7 13654-09-6
252-994-4
248-696-7 237-137-2
Nitrofen1836-75-5217-406-0
1,2-dibromethan*)106-93-4203-444-5
1,2-dichlorethan*)107-06-2203-458-1
Pentachlorfenol, jeho soli a estery87-86-5201-778-6
Ethylenoxid*)75-21-8200-849-9
Dinoseb,*) jeho acetát a soli88-85-7201-861-7
Binapacryf*)485-31-4207-612-9
Captafof*)2425-06-1219-363-3
Dicofof*) obsahující méně než 78 % p,p’-dicofolu nebo více než 1 g.kg-1 DDT a jemu příbuzných sloučenin115-32-2204-082-0
Maleinhydrazid*) a jeho soli, kromě jeho sodné, draselné a cholinové soli; sodná, draselná a cholinová sůl maleinhydrazidu obsahující více než 1 mg.kg-1 volného hydrazinu (vyjádřeno na základě ekvivalentu kyseliny)123-33-1204-619-9
Quintozen*) obsahující více než 1 g.kg-1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu82-68-8201-435-0
2-naftylamin91-59-8202-080-4
Benzidin92-87-5202-199-1
4-nitrodifenyl92-93-3202-204-7
4-aminodifenyl92-67-1202-177-1

Vysvětlivky:

1) CAS - Chemical Abstract Service.

2) Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

*) Souhlas se požaduje, pouze pokud se látka má použít jako součást přípravku na ochranu rostlin podle § 2 odst. 7 zákona č. 147/1996 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Obsah žádosti o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků

Žádost o udělení souhlasu s dovozem látek a přípravků do České republiky obsahuje

a) jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,

b) obchodní název látky a přípravku,

c) název látky, číslo CAS a číslo EINECS podle seznamu uvedeného v příloze č. 3 této vyhlášky,

d) množství dovážené látky a přípravku,

e) účel použití,

f) bezpečnostní list dle § 14 zákona.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Žádost o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků

Vysvětlivky k žádosti o udělení souhlasu s vývozem látek a přípravků

1. Identifikační údaje vyplní žadatel; obsahují jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a dále obchodní jméno (název) a sídlo výrobce látky a přípravku.

2. Referenční číslo je údaj, pod kterým se průběh vyřizování záležitosti eviduje. Stanovuje jej ministerstvo pro danou látku a přípravek a pro danou zemi dovozu.

3. Žadatel vyplní položky 1 až 3

a) V položce 1 se uvede název látky, číslo EINECS a číslo CAS dle seznamu uvedeného v příloze č. 4 této vyhlášky a kód dle celního sazebníku. Dále se uvádějí hlavní nečistoty, je-li to důležité.

b) V položce 2 se uvede obchodní název přípravku a názvy látek obsažených v přípravku. Pro každou látku obsaženou v přípravku, která se nachází v příloze č. 4 této vyhlášky, se uvede její obsah v procentech a identifikační údaje uvedené v položce 1.

c) V položce 3 se uvádí země určení a země původu látky. Dále se uvádí předpokládané datum prvního vývozu a předpokládané množství látky, které bude do země určení vyvezeno v roce následujícím po prvním vývozu. V této položce se uvádí zamýšlené použití v zemi určení, je-li známo, a také jméno, adresa a další identifikační údaje dovozce nebo dovozní společnosti.

4. Pověřené správní úřady vyplní položku č. 4. Zde se uvádí název, adresa, telefon, fax, telex a e-mail správního úřadu v České republice, kde lze získat další informace. Dále se uvádí název, adresa, telefon, fax, telex a e-mail správního úřadu v zemi dovozu.

5. V komentáři k tomuto formuláři se uvádí informace o opatřeních, která je třeba učinit pro bezpečné nakládání s látkou, včetně uvedení kategorie nebezpečnosti, označení specifické rizikovosti a pokynů pro bezpečné nakládání.

V komentáři se dále uvádí způsob použití látky v České republice, souhrn omezujících opatření včetně jejich odůvodnění a další informace.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Průběžná evidence nebezpečných chemických látek a přípravků

1. Průběžná evidence nebezpečných látek obsahuje

a) identifikaci látky (chemický název, číslo CAS),

b) identifikaci nečistot (chemický název, číslo CAS, koncentrace),

c) klasifikaci látky (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání) dle § 12 odst. 2 písm. d), e) a f) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.,

d) u výrobce množství látky vyrobené, u dovozce množství látky dovezené a u distributora množství látky převzaté, skladované a vydané (vždy v hmotnostních jednotkách).

2. Průběžná evidence nebezpečných přípravků obsahuje

a) identifikaci přípravku (obchodní název),

b) identifikaci složek přípravku (chemický název, číslo CAS, koncentrace),

c) klasifikaci přípravku (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání) dle § 12 odst. 2 písm. d), e) a f) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.,

d) u dovozce množství přípravku dovezeného, u distributora množství přípravku převzatého, skladovaného a vydaného (vždy v hmotnostních jednotkách).

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Oznámení o výrobě a dovozu nebezpečných chemických látek

Oznámení o výrobě a dovozu nebezpečných chemických látek

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 8

V Oznámení o výrobě nebo dovozu nebezpečných chemických látek za rok...... se zaškrtne, zda se oznamují údaje o výrobě nebo o dovozu, a zapíše se vykazovaný rok.

Firma (obchodní jméno) - vyplňuje se název výrobce nebo dovozce tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa výrobce nebo dovozce.

IČO - vyplňuje se identifikační číslo firmy; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se firma nachází, podle číselníku okresů ČR.

Kód ZUJ - uvádí se kód obce, na jejímž území se firma nachází.

Název samostatné provozovny - uvádí se název provozovny, který je zaveden uvnitř firmy.

Ulice, obec, PSČ - uvádí se přesná a úplná adresa provozovny.

Kód okresu - uvádí se kód okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle číselníku okresů ČR.

Kód ZUJ - uvádí se kód obce, na jejímž území se provozovna nachází.

Odpovědný pracovník - uvádí se jméno, příjmení a titul pracovníka provozovny oprávněného jednat jménem firmy.

Datum vyhotovení dokladu - uvádí se datum zhotovení (např. 25. leden 2000 se zapíše ve tvaru 250100).

Název IUPAC - uvádí se chemický název látky podle systému Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) dle seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona.

Číslo CAS - uvádí se identifikační číslo CAS podle Chemical Abstract Service.

Číslo EINECS - uvádí se identifikační číslo EINECS podle seznamu látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona.

Sumární (molekulový) vzorec - uvádí se bez prázdných znaků (např. C3H60).

Strukturní vzorec - kresba strukturního vzorce se uvede v příloze. V případě polymeru se uvede číselný průměr molekulové hmotnosti, monomery a látky vázané v polymeru (názvy IUPAC, čísla CAS, hmotnostní podíly v procentech).

Skupina látek - u ropných látek se uvede skupina látek.

Typ látky - uvede se jedna z následujících možností: prvek, anorganická, organická, organokovová, přírodní látka, ropný produkt.

Molekulová hmotnost - uvede se molekulová hmotnost látky.

Skupenství při 20 °C a 101,3 kPa - uvede se, zda látka za daných podmínek je tuhá látka, kapalina nebo plyn.

Množství látky vyrobené nebo dovezené za vykazovaný rok (t) - uvádí se množství látky v tunách, které bylo vyrobeno nebo dovezeno za vykazovaný rok.

Stupeň čistoty (% hm.) - uvede se střední hodnota, spodní a horní mez v procentech.

Běžný název nebo obchodní název, event. zkratka - uvede se název, pod kterým je látka v ČR uváděna na trh, a jiné názvy, např. triviální název.

Identifikace nečistot - v případě většího počtu nečistot se požadované údaje uvedou v samostatné příloze.

Název IUPAC - uvede se název IUPAC znečišťující látky.

Číslo CAS - uvede se identifikační číslo CAS znečišťující látky.

Číslo EINECS - uvede se identifikační číslo EINECS znečišťující látky.

Koncentrace znečišťující látky (% hm.) - uvede se střední hodnota koncentrace znečišťující látky v procentech.

Přesnost stanovení - uvede se spodní a horní mez koncentrace znečišťující látky v procentech.

Identifikace příměsí - v případe většího počtu příměsí se požadované údaje uvedou v samostatné příloze.

Název IUPAC - uvede se název IUPAC látky tvořící příměs.

Číslo CAS - uvede se identifikační číslo CAS látky tvořící příměs.

Číslo EINECS - uvede se identifikační číslo EINECS látky tvořící příměs.

Koncentrace látky tvořící příměs (% hm.) - uvede se střední hodnota koncentrace látky tvořící příměs v procentech.

Přesnost stanovení - uvede se spodní a horní mez koncentrace látky tvořící příměs v procentech.

Symbol nebezpečnosti - uvádí se symboly nebezpečnosti podle § 12 odst. 2 písm. c) zákona.

Specifická rizikovost - uvádí se standardní R-věty podle § 12 odst. 2 písm. d) zákona.

Pokyny pro bezpečné nakládání - uvádí se standardní S-věty podle § 12 odst. 2 písm. e) zákona.

Způsob použití- uvede se jedna z následujících možností: v omezeném rozsahu, ve velkém rozsahu, v uzavřeném systému, zapracování do výrobku.

Druh použití - uvede se druh použití, např. v zemědělství, chemickém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, průmyslu paliv, kožedělném průmyslu, ve výrobě a zpracování kovů, ve výrobě barev a laků, v papírenském průmyslu, polygrafickém průmyslu, ve výrobě plastových a pryžových výrobků, v textilním průmyslu.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam zařízení určených k evidenci

Evidence se vztahuje na následující zařízení nebo jejich části obsahující více než 5 litrů kapalin:

a) olejové transformátory (výkonové, přístrojové, speciální),

b) tlumivky,

c) maloolejové vypínače, přepínače, olejové spouštěče, kabelové koncovky, kapacitní děliče, olejové průchodky,

d) kondenzátory s kapalným dielektrikem,

e) hydraulická důlní zařízení,

f) vakuová čerpadla,

g) průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti apod.),

h) další elektrická zařízení plněná izolační kapalinou.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Evidenční list pro inventarizaci zařízení s obsahem PCB

Registrační číslo (vyplní MŽP ČR):

Název právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Sídlo právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Typ zařízenía):

Výrobce:

Výrobní číslo:

Rok výroby:

Koncentrace PCB v mg.l-1:

Umístění zařízení (adresa):

Zařízení je funkční (ano, ne):

Dochází k viditelnému úniku PCB (ano, ne):

Množství náplně obsahující PCB v litrech:

Množství PCB v zařízení v litrech:

Způsob určení množství PCBb):

Způsob prokázání přítomnosti PCBc):

Způsob a rok předpokládaného zneškodnění nebo dekontaminace:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Místo a den vyplnění registračního listu:

Podpis a razítko právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Je možno použít jednu z následujících možností:

a) transformátor, kondenzátor, hydraulické zařízení, zařízení na ohřev, vakuové čerpadlo,

b) vlastním odhadem, vlastním měřením, dle výrobce,

c) dle výrobce, chemická analýza (uveďte název a adresu laboratoře).

Přesunout nahoru