Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 296/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic

Částka 102/1998
Platnost od 14.12.1998
Účinnost od 03.12.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. září 1996 byla v Kuala Lumpur podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 3. prosince 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA

mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic

Česká republika a Malajsie, (dále jen „smluvní strany"),

vedeny přáním rozšiřovat a posilovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států a zejména vytvářet a udržovat příznivé podmínky pro investice investora jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

uznávajíce potřebu chránit investice investora obou smluvních stran a podněcovat přiliv investic a podnikatelských aktivit jednotlivců s cílem podpořit hospodářskou prosperitu obou smluvních stran;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

1. Pro účely této dohody:

a) „investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právními předpisy a národní politikou druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

(i) movitý a nemovitý majetek, jakož i jiná majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;

(ii) akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo podíly na majetku takových společností;

(iii) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění mající finanční hodnotu související s investicí;

(iv) práva z oblasti duševního vlastnictví včetně průmyslových práv, autorských prav, prav z ochranních známek, patentu, průmyslových vzorů, technických postupů, know- -how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill;

(v) jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednaní a jakékoli licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využití přírodních zdrojů;

b) „výnosy" znamenají částky plynoucí z investice a zahrnují zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiní poplatky;

c) „investor" znamení:

(i) jakoukoli fyzickou osobu, která je státním příslušníkem smluvní strany v souladu s jejími zákony a která investuje na území druhé smluvní strany; nebo

(ii) jakoukoli společnost, obchodní společnost, nadaci, společný podnik, organizaci, sdružení nebo podnik zaregistrovaný nebo řídne; zřízeny v souladu s platnými zákony smluvní strany investující na území druhé smluvní strany;

d) „území" znamená:

(i) ve vztahu k České republice území, nad kterým Česká republika vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva a jurisdikci;

(ii) ve vztahu k Malajsii veškeré pevninské území Federace Malajsie, pobřežní moře, příslušné mořské dno a podloží a vzdušný prostor nad ním;

e) „volně použitelná měna" znamená americky dolar, libru sterlingu, německou marku, francouzsky frank, japonsky jen nebo jakoukoli jinou menu, která je v široké míře užívána k provádění plateb při mezinárodních transakcích a v široké míře obchodovatelná na hlavních mezinárodních devizových trzích;

f) „národní politika" znamená jakékoli zásady politiky a administrativní směrnice vydané vládou příslušné smluvní strany.

2. Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich posuzování jako investice, za přepokladu, že taková změna není v rozporu se souhlasem uděleným původně investovaným hodnotám, pokud takového souhlasu bylo třeba.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem a národní politikou.

2. Investicím investora každé ze smluvních stran bude vždy poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou pozívat plné ochrany a bezpečnosti na území druh í smluvní strany.

Článek 3

Doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investora druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům investora jakéhokoli třetího státu.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládaní s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetího státu.

3. Ustanovení této dohody tykající se poskytnutí zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno investorům jakéhokoli třetího státu, nelze vykládat tak, ze zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady vyplývající z:

a) jakékoli existující či budoucí celní unie nebo zóny volného obchodu nebo společného trhu nebo měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze smluvních stran je nebo se může stát; nebo přijetí dohody směřující k vytvoření nebo rozšíření takové unie nebo zóny v přiměřené časové lhůtě nebo

b) jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání tykajících se zcela nebo převážně zdanění nebo jakéhokoli vnitrostátního zákonodárství tykajícího se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Náhrada škod

Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu, nepokojil, povstání nebo vzpoury na území druhé smluvní strany, bude poskytnuto touto druhou smluvní stranou, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana investorům jakéhokoli třetího státu.

Článek 5

Vyvlastnění

1. Žádná smluvní strana neučiní jakékoli vyvlastňující nebo znárodňující opatření směřující proti investicím investora druhé smluvní strany s výjimkou opatření splňujících nesledující podmínky:

a) opatření jsou učiněna k veřejnému nebo zákonnému účelu a podle postupu stanoveného zákonem;

b) opatření nejsou diskriminační;

c) opatření jsou provázena zajištěním zaplacení okamžité, odpovídající a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě dotčené investice bezprostředně před tím, než se opatření odnímající vlastnictví stalo veřejně známým. Náhrada bude poskytnuta bez prodlení a bude volně převoditelná ve volně použitelné měně. V případe prodlení bude náhrada zahrnovat úrok od data vyvlastnění ve výši převažující obchodní úrokové sazby.

2. Dotčeny investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení sví investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se rovněž použijí v případě, kdy smluvní strana vyvlastní majetek společnosti zaregistrované nebo zřízené na základe platného práva v jakékoli části jejího území, v které investoři druhé smluvní strany vlastní podíly.

Článek 6

Převody

1. Kazda smluvní strana povolí bez jakýchkoli omezení volny převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně použitelné měně a bez zbytečného prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;

b) čisté zisky, dividendy, licenční poplatky, poplatky za odbornou pomoc a technické poplatky, úroky a jiné běžné příjmy plynoucí z jakékoli investice investora druhé smluvní strany;

c) výnosy z úplně nebo částečné likvidace jakékoli investice uskutečněné investory druhé smluvní strany;

d) částky na splacení půjček poskytnutých investory jedné smluvní strany, která obě smluvní strany uznaly za investici; a

e) příjmy a jiné náhrady zahraničních fyzických osob, které jsou zaměstnány a je jim povoleno pracovat v souvislosti s investicí na území druhé smluvní strany.

2. Přepočítacím kurzem pro takovéto převody podle odstavce 1 tohoto článku bude směnný kurz převažující v okamžiku úhrady.

3. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku budou převody podléhat právu každé smluvní strany vykonávat spravedlivě a v dobré víře pravomoc vyplývající z jejího právního řádu v okamžiku uskutečnění investice, stejně jako z jakékoli pozdější právní úpravy, za předpokladu, že tato úprava nestaví žádného investora do méně výhodného postavení, než v kterém se nacházel v době započetí investice.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout převodům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku zacházení stejně příznivé jako to, které je poskytováno převodům plynoucím z investic uskutečněných investory z jakéhokoli třetího státu.

Článek 7

Řešení spořil ž investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednaní mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže jakýkoli spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nemůže byt takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor buď:

a) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965; nebo

b) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustavenému podle rozhodcích pravidel Komise Organizace spojených národu pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.

Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

3. Žádná smluvní strana se nebude diplomatickou cestou domáhat řešení jakékoli záležitosti tykající se rozhodčího řízení, dokud nebude řízení skončeno nebo dokud smluvní strana nepřestala dodržovat rozhodnutí přijat í rozhodčím soudem nebo dokud se mu neodmítla podrobit.

Článek 8

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami tykající se vykladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny diplomatickou cestou.

2. Pokud spor mezi smluvními stranami nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

3. Takovýto rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Ve lhůtě dvou (2) měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne jmenovaní obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena potřebná jmenovaní, každá ze smluvních stran může, pokud není jiné dohody, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřební jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenovaní požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasu. Takové rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany. Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního člena rozhodčího soudu a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud však může určit ve svém rozhodnutí, ze jedna ze smluvních stran uhradí větší část výdajů, a takovíto rozhodnutí bude závazná pro obě smluvní strany. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 9

Postoupení prav

1. Jestliže smluvní strana nebo agentura zmocněná touto smluvní stranou provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a) postoupení každého práva nebo nároku investora první smluvní straně nebo agentuře zmocněné touto smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednaní v této zemi, jakož i;

b) že první smluvní strana nebo agentura zmocněná touto smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřesáhnou původní práva nebo nároky investora.

Článek 10

Použití Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády a národní politikou smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

Změna

Tato dohoda může být změněna po vzájemném souhlasu obou smluvních stran kdykoli po jejím vstupu v platnost. Jakákoli úprava nebo změna této dohody se nedotkne prav a závazku, které vznikly z této dohody přede dnem provedení takovéto úpravy či změny, dokud takováto práva a závazky nebyly plně realizovány.

Článek 12

Použití jiných předpisu a zvláštní závazky

1. Je-li některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebraní, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytované jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo na základě jiných zvláštních smluvních ustanovení je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 13

Vstup v platnost, trvaní a ukončení

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicet (30) dní po pozdějším datu, kdy si smluvní strany navzájem oznámily, že jejich ustavní požadavky pro vstup této dohody v platnost byly splněny. Pozdějším datem je míněno datum druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a zůstane v platnosti i nadále, pokud nebude její platnost ukončena v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran může ukončit platnost této dohody ke konci počátečního desetiletého (10) období nebo kdykoli pote, a to písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou druhé smluvní straně.

4. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení všech článku této dohody s výjimkou tohoto účinná po dobu deseti (10) let od takového data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Kuala Lumpur dne 9. září 1996 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, malajském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případe jakéhokoli rozporu ve vykladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku:
Mgr. Jaroslav Olša v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za Malajsii:
Rafidah Azizová v. r.
ministryně zahraničního obchodu a průmyslu

Přesunout nahoru