Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 29/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 13/1998
Platnost od 10.03.1998
Účinnost od 01.01.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na Společném zasedání znalců Mezinárodního železničního řádu pro přepravu nebezpečného zboží (RID) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), které se konalo v Ženevě ve dnech 16. - 20. září 1996, byly přijaty změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980.1)

Změny a doplňky Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží Přípojku B vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad úplného znění Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží se vyhlašuje současně.

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Přípojek B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM)

Příloha I

ŘÁD PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ (RID)

Text platný od 1. ledna 1997

Změny textu, který vstoupil v platnost dnem 1. 1. 1995

Poř.
číslo
Vyhláška v PT
(Změna číslo)
VěcPlatí od
1.12/5-6/1995Zavedení1.1.1995
2.60/31-32/1995ZU SNCF 4/94 - třída 9ihned
3.61/31-32/1995ZU SNCF 5/94 - třída 8ihned
4.62/31-32/1995ZU SNCF 6/94 - třída 8ihned
5.63/31-32/1995Dodatek PNZ - třída 1ihned
6.70/37-38/1995Oprava tiskových chyb, změnyihned
7.78/41-42/1995ZU BR 1/95 - třída 6.1ihned
8.4/1-2/1996ZU DB 2/93 - třída 1ihned
9.7/1-2 /1996ZU SNCF 3/95 - třídy 6.1 a 8ihned
10.14/5-6/1996Doplnění, opravy, změnyihned
11.103/51-52/1996ZU DB 2/96 - třída 6.1ihned
12.Změna č. 1Novelizace RID/PNZ k 1. 1. 19971. 1. 1997
13.56/21-22/1997Doplnění, opravy, změnyihned
14.74/35-36/1997Opravy tiskových chyb (třídy)ihned
15.3/3-4/1998Opravy tiskových chyb (přípojky)ihned

Obsah

Body
Díl I - Všeobecná ustanovení
Všeobecná ustanovení1 a dále
Díl II - Zvláštní podmínky pro jednotlivé třídy
Třída 1Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou100 a dále
Třída 2Plyny200 a dále
Třída 3Zápalné kapalné látky300 a dále
Třída 4.1Zápalné pevné látky400 a dále
Třída 4.2Samozápalné látky430 a dále
Třída 4.3Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny470 a dále
Třída 5.1Látky podporující hoření (působící oxidačně)500 a dále
Třída 5.2Organické peroxidy550 a dále
Třída 6.1Jedovaté látky600 a dále
Třída 6.2Látky způsobilé vyvolat nákazu650 a dále
Třída 7Radioaktivní látky700 a dále
Třída 8Zíravé látky800 a dále
Třída 9Různé nebezpečné látky a předměty900 a dále
Díl III - Přípojky
Přípojek IA. Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty s výbušnou látkou a pro nitrované směsi celulózy1100 a dále
B. Glosář pojmenování v bodu 1011170
Přípojek IIA. Podmínky o vlastnostech nádob z hliníkových slitin pro některé plyny třídy 21200 a dále
B. Podmínky o materiálech a konstrukci nádob podle bodu 206, určených pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny třídy 21250 a dále
C. Podmínky o materiálech a konstrukci nádob kotlových vozů a nádob nádržkových kontejnerů, pro které je předepsán zkušební tlak nejméně 1 MPa (10 bar), jakož i pro nádoby
kotlových vozů a nádoby nádržkových kontejnerů, které se používají pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů třídy 2
1270 a dále
D. Podmínky o zkouškách obalů na aerosoly číslice 5, třídy 2 1291 a dále
Přípojek IIIA. Zkoušky zápalných kapalných látek tříd 3, 6.1 a 81300 a dále
B. Zkouška ke stanovení tekutosti1310 a dále
C. Zkoušky ke stanovení ekotoxicity, stálosti a bioakumulace látek ve vodě pro zařazení do třídy 91320 a dále
Přípojek IV(zůstává vyhrazen)
Přípojek VVšeobecná ustanovení o obalech, druhy, požadavky a podmínky o zkouškách obalů1500 a dále
Přípojek VIVšeobecné podmínky pro použití velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), druhy IBC, požadavky na konstrukci IBC a podmínky o zkouškách IBC1600 a dále
Přípojek VIIPodmínky pro radioaktivní látky třídy 71700 a dále
Přípojek VIIIPodmínky pro označování a seznam nebezpečného zboží1800 a dále
Přípojek IX1. Ustanovení o nálepkách k označení nebezpečí1900 a dále
  2. Vysvětlení obrazců nálepek k označení nebezpečí 1902
  3. Označení pro látky, které jsou přepravovány v zahřátém stavu 1910
Přípojek X Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání nádržkových kontejnerů Odst.1 a dále
Přípojek XI Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání kotlových vozů Odst.1 a dále
Dodatek A. Odchylky platné pro mezinárodní přepravu Dodatek A.1 a dále
B. Odchylky a doplnění platné pro vnitrostátní přepravu Dodatek B.1 a dále

Díl I Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

1

(1) Příloha I je prováděcím nařízením k článku 4 písmeno d) a článku 5 § 1 písmeno a) Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM). Je označena zkratkou "RID" (Réglement concernant le transport international ferroviaire marchandises dangereuses = Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží).

Ustanovení této přílohy jsou shodná s ustanoveními platnými pro vnitrostátní přepravu.

Příloha I CIM - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) je proto současně přílohou 1 k Železničnímu přepravnímu řádu, označenou zkratkou "PNZ" "Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží", ve smyslu ŽPŘ, § 7, odst. 1 písmeno a) a DU 1.

Ustanovení týkající se jen PNZ jsou v textu této přílohy podtržena rovnou čarou (-).

Dodatek k PNZ obsahuje doplňující a odchylná ustanovení pro mezinárodní a vnitrostátní přepravu.

Změny k 1. 1. 1997 jsou označeny svislou čárou na vnějším okraji stránky.

(2) Látky a předměty RID (PNZ) jsou zařazeny do těchto tříd:

Třída 1Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou
Třída 2Plyny
Třída 3Zápalné kapalné látky
Třída 4.1Zápalné pevné látky
Třída 4.2Samozápalné látky
Třída 4.3Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny
Třída 5.1Látky podporující hoření (působící oxidačně)
Třída 5.2Organické peroxidy
Třída 6.1Jedovaté látky
Třída 6.2Látky způsobilé vyvolat nákazu
Třída 7Radioaktivní látky
Třída 8Žíravé látky
Třída 9Různé nebezpečné látky a předměty

(3) Látky a předměty, které patří pod pojem tříd 1 a 7 (třídy výlučné) jsou vyloučeny z přepravy s výhradou následujících vyjímek. Je dovoleno přepravovat látky a předměty vyjmenované v bodech 101 a 701, vyhovují-li podmínkám stanoveným v příslušných třídách.

(4) Látky a předměty vyjmenované v bodech 201, 301, 401, 431, 471, 501, 551, 601, 651, 801 a 901 nebo látky a předměty spadajíc í pod souhrnné označení v těchto bodech tříd 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 (volných tříd) je dovoleno přepravovat jen tehdy, vyhovují-li podmínkám stanoveným v příslušných třídách. Ostatní látky a předměty patřící pod pojem těchto tříd jsou připuštěny k přepravě bez zvláštních podmínek.

(5) Látky a předměty, které jsou výslovně vyloučeny z přepravy podle znění poznámek, zařazených v jednotlivých třídách, není dovoleno přepravovat.

(6) Pro látky a předměty RID (PNZ) platí základní podmínky pro přepravu zboží po železnici, stanovené právními předpisy, pokud RID (PNZ) nestanoví jinak.

Pozn. Článek 5 § 2 Jednotných právních předpisů CIM zní takto:

"§ 2. - Dva nebo více států mohou sjednat dohodou, nebo dvě nebo více železnic mohou sjednat tarifními ustanoveními podmínky, za kterých je dovoleno přepravovat určité látky nebo určité předměty, které jsou podle RID vyloučeny z přepravy. Státy nebo železnice mohou stejným způsobem zmírnit podmínky dovolující přepravu předvídané v RID. Tyto úmluvy a tarifní ustanovení se zveřejňují a sdělují se Ústřednímu úřadu; Ústřední úřad je dá na vědomí státům."

Texty těchto zvláštních ujednání jsou uvedeny v Dodatku.

2

(1) Přepravní podmínky platné pro každou třídu, s výjimkou podmínek pro třídu 7, jsou rozděleny do těchto oddílů:

A. Kusy

1. Všeobecné podmíny o balení;

2. Zvláštní ustanovení o balení;

3. Společné balení;

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

C. Údaje v nákladním listě

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání;

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, na kotlových vozech a na malých kontejnerech.

E. Zákazy společného nakládání

F. Prázdné obaly

G. Ostatní podmínky

Přepravní podmínky pro třídu 7 jsou uvedeny na volných listech, přičemž každý list je rozdělen do těchto oddílů:

1. Látky;

2. Obal/kus;

3. Nejvyšší přípustná dávková intenzita kusu;

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech;

5. Dekontaminace a používání vozů, výstroje a jejich částí;

6. Společné balení;

7. Společné nakládání;

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech;

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů;

10. Přepravní doklady;

11. Skladování a odeslání;

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů;

13. Ostatní podmínky.

Přípojky obsahují:

Přípojek I: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty s výbušnou látkou a pro nitrované směsi celulózy, jakož i glosář pojmenování v bodě 101;

Přípojek II: Podmínky o vlastnostech nádob z hliníkových slitin pro některé plyny třídy 2; podmínky o materiálech a konstrukci nádob podle bodu 206, určených pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny třídy 2; podmínky o materiálech a konstrukci nádob kotlových vozů a nádob nádržkových kontejnerů, pro které je předepsán zkušební tlak nejméně 1 MPa (10 bar), jakož i pro nádoby kotlových vozů a nádoby nádržkových kontejnerů, které se používají pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů třídy 2; podmínky o zkouškách obalů na aerosoly číslice 5 třídy 2;

Přípojek III: Zkouška zápalných kapalných látek tříd 3, 6.1 a 8; zkouška ke stanovení tekutosti; zkoušky ke stanovení ekotoxicity, stálosti a bioakumulace látek ve vodě pro zařazení do třídy 9;

Přípojek IV: (zůstává vyhrazen)

Přípojek V: Všeobecná ustanovení o obalech, druhy, požadavky a podmínky o zkouškách obalů;

Přípojek VI: Všeobecné podmínky pro použití velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), druhy IBC, požadavky na konstrukci IBC a podmínky o zkouškách IBC;

Přípojek VII: Podmínky pro radioaktivní látky třídy 7;

Přípojek VIII: Podmínky pro označování a seznam nebezpečného zboží;

Přípojek IX: Ustanovení o nálepkách k označení nebezpečí, vysvětlení obrazců a označení pro látky, které jsou přepravovány v zahřátém stavu;

Přípojek X: Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání nádržkových kontejnerů;

Přípojek XI: Ustanovení o konstrukci, zkouškách a používání kotlových vozů.

Dodatek Odchylky platné pro mezinárodní přepravu. Odchylky a doplnění platné pro vnitrostátní přepravu.

(2) Kromě toho je třeba dbát předpisů nutných pro splnění formalit vyžadovaných celními orgány a jinými orgány státní správy (viz článek 25 § 1 Jednotných právních předpisů CIM). Zejména je nutné zapsat do nákladního listu kromě zápisů a osvědčení předepsaných touto přílohou také osvědčení, předepsaná správními úřady a připojit jimi vyžadované průvodní doklady.

(3) Podle ustanovení § 2 RIEx (Příloha IV Jednotných právních předpisů CIM) jsou látky a předměty RID připuštěny k přepravě jako spěšniny jen tehdy, je-li tento způsob přepravy výslovně uveden v oddílu B jednotlivých tříd, s výjimkou třídy 7. Pro přepravu látek třídy 7 jako spěšnina, viz bod 701 (4). Ve vnitrostátní přepravě - viz § 30 (5) Železničního přepravního řádu.

(4) Podle článku 18 písmeno e) Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob a zavazadel (CIV) jsou látky a předměty RID vyloučeny z přepravy jako zavazadlo, pokud tarify nepřipouštějí výjimky. Ve vnitrostátní přepravě - viz § 24 (2) Železničního přepravního řádu.

(5) Pro přepravy ve smyslu článku 3 § 3 Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) musí být kromě ustanovení RID respektovány také zvláštní vnitrostátní nebo mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečného zboží po silnicích nebo po vodních cestách, pokud nejsou v rozporu s podmínkami RID.

3

(1) Látky, které nejsou radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 700 (1)], které spadají do souhrnného označení některé třídy, jsou z přepravy vyloučeny, patří-li kromě toho také pod pojem některé výlučné třídy, v níž nejsou vyjmenovány.

(2) Látky, které nejsou radioaktivní [viz definici radioaktivních látek v bodu 700 (1)], nevyjmenované jmenovitě v žádné třídě a spadají pod dvě nebo více souhrnných označení různých tříd, platí přepravní podmínky stanovené pro:

a) výlučné třídy, je-li některá z tříd přicházejících v úvahu výlučná;

b) třídy odpovídající největšímu nebezpečí, které představuje látka za přepravy, není-li žádná z tříd přicházející v úvahu výlučná.

(3) Pro látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), které nejsou uvedeny ve vyjmenování látek jednotlivých tříd, platí tato ustanovení:

Pozn.

1. Roztoky a směsi sestávají ze dvou nebo více komponentů. Tyto komponenty mohou být buď látkami RID (PNZ) nebo látkami, pro které podmínky RID (PNZ) neplatí.

2. Roztoky a směsi s jedním nebo více komponenty jedné výlučné třídy jsou připuštěny k přepravě jen tehdy, jsou-li tyto komponenty jmenovitě uvedeny ve vyjmenování látek výlučné třídy.

3. Roztoky a směsi, jejichž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g), jsou látkami třídy 7 [viz bod 700 (1)].

a) Roztok nebo směs, který(-á) obsahuje v RID (PNZ) jednu vyjmenovanou nebezpečnou látku, jakož jednu nebo více látek bezpečných, je třeba zařadit podle vyjmenované nebezpečné látky, ledaže by:

1. roztok nebo směs byl(a) jednotlivě uveden(a) na jiném místě v RID (PNZ), nebo

2. z údajů pod číslicí pro tuto nebezpečnou látku bylo obzvláště zřejmé, že platí jen pro čistou nebo technicky čistou látku, nebo

3. třída, fyzikální stav nebo skupina balení roztoku nebo směsi se odlišovaly od nebezpečné látky.

U takových roztoků nebo směsí je třeba do nákladního listu jako část pojmenování zásilky doplnit slovo "roztok", příp. "směs", např. "aceton, roztok".

Jestliže se třída, fyzikální stav nebo skupina balení odlišuje od čisté látky, je třeba zařadit roztok nebo směs k souhrnnému označení j.n., které odpovídá stupni nebezpečí.

b) Látky s více nebezpečnými vlastnostmi, jako roztoky a směsi s více komponenty, pro které platí podmínky RID (PNZ), se zařadí na základě jejich nebezpečných vlastností do číslice, popř. písmene příslušné třídy. Při tomto zařazení na základě nebezpečných vlastností se postupuje takto:

1.1 Fyzikální, chemické a fyziologické vlastnosti musí být určeny měřením nebo výpočtem a zařazení se provede podle kritérií jednotlivých tříd.

1.2 Je-li toto určení možné jen s nepoměrně vysokými náklady (např. u určitých odpadů), zařadí se roztoky a směsi do třídy komponentů s převažujícím nebezpečím.

2. Pokud látka vykazuje více nebezpečných vlastností nebo roztok nebo směs obsahuje více komponentů dále uvedených tříd nebo skupin látek, zařadí se tato látka, roztok nebo směs do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.

2.1 Pokud nepřevažuje žádné nebezpečí, probíhá zařazení v tomto pořadí:

- látky a předměty třídy 1

- látky a předměty třídy 2

- samovolně se rozkládající látky, látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám a výbušné látky v nevýbušném stavu (navlhčené nebo flegmatisované výbušné látky) třídy 4.1

- pyroforní látky třídy 4.2

- látky třídy 5.2

- látky třídy 6.1, které na základě kritérií bodu 600 (3) jsou při vdechnutí velmi jedovaté, [vyjmuty jsou takové látky, roztoky a směsi (přípravky, odpady), které splňují podmínky pro zařazení do třídy 8 a jejich jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy (LC50) odpovídá skupině a), ale jedovatost při zasažení nebo při vstřebání kůží odpovídá skupině c) nebo vykazují menší jedovatost. Tyto látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) se musí zařadit do třídy 8.]

- látky způsobilé vyvolat nákazu třídy 6.2.

2.2 Pokud existují nebezpečné vlastnosti více tříd nebo skupin látek neuvedených v odst. 2.1, zařadí se látky, roztoky nebo směsi do třídy nebo skupiny látek s převažujícím nebezpečím.

2.3 Nepřevažuje-li žádné nebezpečí, zařadí se látka, roztok nebo směs takto :

2.3.1 Zařazení do třídy musí být provedeno se zřetelem na různé nebezpečné vlastnosti, popř. různé komponenty podle následující tabulky. U tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9 je třeba vzít zřetel na nebezpečnost označenou skupinami a), b) nebo c) jednotlivých číslic [viz bod 300 (3), 400 (3), 430 (3), 470 (3), 500 (3), 600 (3), 800 (3) a 900 (2)].

Pozn. Příklady pro použití tabulky:

Směs se skládá ze zápalné kapalné látky zařazené do třídy 3, skupiny c), jedovaté látky zařazené do třídy 6.1, skupiny b) a kapalné žíravé látky, zařazené do třídy 8, skupiny a). Postup:

průsečík řádky 3c) se sloupcem 6.1b) dává 6.1b); průsečík řádky 6.1b) se sloupcem 8a) dává 8a). Tato směs se tedy zařadí do třídy 8, skupiny a).

2.3.2 Zařazení k souhrnnému označení j.n. číslice podle odstavce 2.3.1 zjištěné třídy, se zřetelem na nebezpečné vlastnosti jednotlivých komponentů roztoku nebo směsi. Zařazení k všeobecnému souhrnnému označení j.n. je dovoleno jen tehdy, není-li možné zařazení do specifikovaného souhrnného označení j.n.

Pozn. Příklady pro zařazení směsí a roztoků do tříd a číslic:

Roztok fenolu třídy 6.1, číslice 14b) v benzenu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do třídy 3, skupiny b); na základě jedovatosti fenolu se tento roztok zařadí do 1992 látka zápalná kapalná, jedovatá, j.n. třídy 3, číslice 19b). Pevná směs arseničnanu sodného třídy 6.1, číslice 51b) a hydroxidu sodného třídy 8, číslice 41b) se zařadí do 3290 látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n. třídy 6.1, číslice 67b).

Roztok naftalenu surového nebo rafinovaného třídy 4.1, číslice 6c) v benzenu třídy 3, číslice 3b) se zařadí do 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n. třídy 3, číslice 3b).

Směs uhlovodíků třídy 3, číslice 31c) a polychlorovaných bifenylů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 2315 bifenyly polychlorované (PCB) třídy 9, číslice 2b).

Směs propyleniminu třídy 3, číslice 12 a polychlorovaných bifenilů (PCB) třídy 9, číslice 2b) se zařadí do 1921 propylenimin, stabilizovaný třídy 3, číslice 12.

Vysvětlení poznámek pod čarou k tabulce v bodu 3 (3)

1) Směsi a roztoky mohou mít výbušné vlastnosti. Takové směsi a roztoky jsou připuštěny k přepravě jen podle podmínek třídy 1.

2) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 3, bod 301, číslice 6, 12 nebo 13, zařadí se do této třídy do těchto číslic.

3) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 6.1, bod 601, číslice 1 až 5, zařadí se do této třídy a do těchto číslic.

4) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 8, bod 801, číslice 6, 14 nebo 15, zařadí se do této třídy do těchto číslic.

5) Zařazení do třídy a skupiny jedné číslice se může provést na základě zkušebního postupu (viz bod 400 a 430).

6) Obsahují-li roztoky nebo směsi látky třídy 9, bod 901, číslice 2b), zařadí se do této třídy pod tuto číslici, pokud neobsahují také látky, které jsou uvedeny v předchozích poznámkách 1) až 4). Pokud obsahují tyto látky, je třeba je příslušně zařadit.

7) Toho času nejsou zkušební kritéria, která by potvrdila stupeň nebezpečí (skupinu balení) pro kapalné látky třídy 5.1.
Stupeň nebezpečí (skupinu balení) lze pro tyto látky zjistit jen porovnáním jmenovitě uvedených látek jedné číslice a skupiny, které jsou označeny písmeny a), b) nebo c).

8) Prostředky k hubení škůdců se zařadí do třídy 6.1.

Tabulka bod 3 (3)

Třída popř. skup.4.1 (b)4.1 (c)4.2 (b)4.2 (c)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (c)5.1 (a)1)5.1 (b)1)5.1 (c)1)6.1 (a)3) DERMAL6.1 (a)3) ORAL6.1 (b)3)6.1 (c)3)8 (a)4)8 (b)4)8 (c)4)9
3 (a)2)SOL 4.15)LIQ 3 (a)SOL 4.15)LIQ 3 (a)SOL 4.25)LIQ 3 (a)SOL 4.25)LIQ 3 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)SOL 5.1(a)LIQ 3 (a)SOL 5.1(a)LIQ 3 (a)SOL 5.1(a)LIQ 3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)3 (a)
3 (b)2)SOL 4.1 5)LIQ 3 (b)SOL 4.15)LIQ 3 (b)SOL 4.25)LIQ 3 (b)SOL 4.25)LIQ 3 (b)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (b)SOL 5.1(a)LIQ 3 (a)SOL 5.1(b)LIQ 3 (b)SOL 5.1(b)LIQ 3 (b)3 (a)3 (a)3 (b)3 (b)3 (a)3 (b)3 (b)3 (b)
3 (c)2)SOL 4.15)LIQ 3 (b)SOL 4.15)LIQ 3 (c)SOL 4.25)LIQ 3 (c)SOL 4.25)LIQ 3 (c)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (c)SOL 5.1(a)LIQ 3 (a)SOL L 5.1(b)IQ 3 (b)SOL 5.1(c)LIQ 3 (c)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (b)3 (c)8 (a)8 (b)3 (c)3 (c)6)
4.1 (b)    4.2(b)4.2(b)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (b)5.1 (a)4.1 (b)4.1 (b)6.1 (a)6.1 (a)SOL 4.1(b)LIQ 6.1(b)SOL 4.1(b)LIQ 6.1(b)8 (a)SOL 4.1(b)LIQ 8(b)SOL 4.1(b)LIQ 8(b)4.1 (b)
4.1 (c)    4.2(b)4.2(c)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (c)5.1 (a)4.1 (b)4.1 (c)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (b)SOL 4.1(c)LIQ 6.1(c)8 (a)8 (b)SOL 4.1(c)LIQ 8(c)4.1 c)6)
4.2 (b)        4.3 (a)4.3 (b)4.3 (b)5.1 (a)4.2 (b)4.2 (b)6.1 (a)6.1 (a)4.2 (b)4.2 (b)8 (a)4.2 (b)4.2 (b)4.2 (b)
P4.2 (c)        4.3 (a)4.3 (b)4.3 (c)5.1 (a)5.1 (b)4.2 (c)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (b)4.2 (c)8 (a)8 (b)4.2 (c)4.2 (c)6)
4.3 (a)           5.1 (a)4.3 (a)4.3 (a)6.1 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)4.3 (a)
4.3 (b)           5.1 (a)4.3 (b)4.3 (b)6.1 (a)4.3 (a)4.3 (b)4.3 (b)8 (a)4.3 (b)4.3 (b)4.3 (b)
4.3 (c)           5.1 (a)5.1 (b)4.3 (c)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (b)4.3 (c)8 (a)8 (b)4.3 (c)4.3 (c)6)
5.1 (a)1) 7)                 5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)5.1 (a)
5.1 (b)1) 7)                 6.1 (a)5.1 (a)5.1 (b)5.1 (b)8 (a)5.1 (b)5.1 (b)5.1 (b)
5.1 (c)1) 7)                 6.1 (a)6.1 (a)6.1 (b)5.1 (c)8 (a)8 (b)5.1 (c)5.1 (c)6)
6.1 (a)3) DERMAL                       SOL 6.1(a)LIQ 8(a)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (a)
6.1 (a)3) ORAL                       SOL 6.1(a)LIQ 8(a)6.1 (a)6.1 (a)6.1 (a)
6.1 (b)3) INHAL.                       SOL 6.1(a)LIQ 8(a)6.1 (b)6.1 (b)6.1 (b)
6.1 (b)3) DERMAL                       SOL 6.1(a)LIQ 8(a)SOL 6.1(b)LIQ 8(b)6.1 (b)6.1 (b)
6.1 (b)3) ORAL    SOL = pevné látky a směsi        8 (a)SOL
6.1(b)
LIQ
8(b)
6.1 (b)6.1 (b)
6.1 (c)3)    LIQ = kapalné látky, směsi a roztoky        8 (a)8 (b)8 (c)6.1 (c)6)
8 (a)4)    DERMAL = jedovatost při absorpci pokožkou              8 (a)
8 (b)4)    ORAL = jedovatost při požití              8 (b)
8 (c)4)    INHAL. = jedovatost při vdechnutí              8 (c)6

(4) Odpady jsou látky, roztoky, směsi nebo předměty, pro které není předvídáno žádné bezprostřední použití, které se však přepravují ke zpracování, ke skladování nebo k odstranění spálením nebo jiným postupem.

(5) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a která

a) odpovídá ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7 a

b) má nebezpečné vlastnosti, které spadají pod pojem jedné nebo více tříd,

je vyloučena z přepravy, spadá-li navíc pod pojem výlučné třídy, ve které není uvedena.

(6) Radioaktivní látka, jejíž specifická aktivita přesahuje 70 kBq/kg (2 n Ci/g) a která

a) odpovídá ustanovením pro přepravu podle listu 1 třídy 7 a

b) má nebezpečné vlastnosti, které spadají pod pojem jedné nebo více jiných tříd,

musí navíc splňovat kromě ustanovení listu 1 třídy 7 ustanovení určená pro přepravu

- výlučných tříd, jestliže jedna z předmětných tříd je výlučnou třídou a látka je v ní uvedena,

nebo

- třídy, která představuje při přepravě převažující nebezpečí, není-li žádná z předmětných tříd výlučnou třídou.

(7) Ve smyslu RID (PNZ) jsou voduznečišťujícími látkami:

Látky, roztoky a směsi (jako přípravky, odpady), které nelze zařadit do tříd 1 až 8 nebo do třídy 9 číslice 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36, které však na základě zkušebních metod a kritérií dle přípojku III, oddílu C, bodů 1320-1326, lze přiřadit k číslicím 11 a 12 třídy 9. Roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), pro které nejsou k dispozici údaje podle přiřazovacích kritérií, se považují za voduznečišťující, jestliže podle následujícího vzorce zjištěná hodnota LC501)

činí nejvýše

a) 1 mg/l,

b) 10 mg/l, jestliže látka není lehce biologicky odbouratelná, nebo jestliže je odbouratelná, vykazuje hodnotu log Pow ≥ 3,0.

Pozn. Pro ty látky, které jsou voduznečišťujícími látkami tříd 1 až 8 a třídy 9 číslic 1 až 8, 13, 14, 20, 21 a 31 až 36, dle kritérií přípojku III, oddílu C, bodů 1320 až 1326, neplatí žádné dodatečné podmínky pro přepravu.

4

(1) V RID (PNZ) platí tyto měrné jednotky 6):

VeličinaJednotka SI 2)Doplňkově povolená jednotkaVztah mezi jednotkami
Délkam (metr)--
Plošný obsahm2 (čtverečný metr)--
Objemm3 (krychlový metr)l3) (litr)1l = 10-3 m3
Čass (sekunda)min (minuta)1min = 60s
hod (hodina)1hod = 3600s
d (den)1d = 86 400s
Hmotnostkg (kilogram)g (gram)1g = 10-3 kg
t (tuna)1t = 103 kg
Hustotakg/m3kg/l1kg/l = 103 kg/m3
TeplotaK (Kelvin)°C (stupeň Celsia)0°C = 273,15K
Teplotní rozdílK (Kelvin)°C (stupeň Celsia)1°C = 1 K
SílaN (Newton)-1N = 1kg.m/s2
TlakPa (Pascal)bar(Bar)1Pa = 1N/m2
1bar = 105Pa
Mechanické napětíN/m 2N/mm21N/mm2 = 1MPa
PráceJ (Joule)kWh (kilowathodina)1 kWh = 3,6MJ
EnergieJ (Joule) 1J = 1N.m = 1W.s
TeploJ (Joule)eV (elektronvolt)1eV=0,1602.10-18 J
VýkonW (Watt)-1W = 1J/s = 1N.m/s
Viskozita kinematickám2/smm2/s1mm2/s = 10-6m2/s
Viskozita dynamickáPa.smPa.s1mPa.s = 10-3Pa.s
Aktivita4)Bq (Bequerel)  
Ekvivalent dávkové intenzity5)Sv (Sievert)  

2) Mezinárodní soustava měrných jednotek SI je výsledkem usnesení Generální konference pro míry a váhy (Adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

3) Při psaní na stroji je pro litr přípustná vedle značky "l" také značka "L".

4) Pro informaci smí být dodatkově udána v závorkách aktivita v Ci (Curie) (vztah mezi jednotkami: 1 Ci = 3,7.1010 Bq). Odchylkou od přepočítacího vzorce smějí být udány zaokrouhlené hodnoty.

5) Pro informaci smí být dodatkově udán v závorkách ekvivalent dávkové intenzity v rem (vztah mezi jednotkami: 1 rem = 0,01 Sv).

6) Pro přepočet dosud užívaných jednotek na jednotky SI platí tyto zaokrouhlené hodnoty:

Síla   
1kg= 9,807N   
1N= 0,102kg   
Mechanické napětí   
1kg/mm2= 9,807N/mm2   
1N/mm2= 0,102 kg/mm2   
Tlak   
1Pa=1N/m2= 10-5baru= 1,02.10-5kg/cm2= 0,75.10-2Torr
1bar= 105Pa= 1,02kg/cm2= 750Torr 
1kg/cm2= 9,807.104Pa= 0,9807baru= 736Torr 
1Torr= 1,33.102Pa= 1,33.10-3baru= 1,36.10-3kg/cm2 
Práce,energie,teplo   
1J = 1Nm= 0,278.10-6kWh= 0,102kgm=0,239.10-3kcal 
1kWh= 3,6.106J= 367.103kgm= 860kcal 
1kgm= 9,807J= 2,72.10-6kWh= 2,34.10-3kcal 
1kcal= 4,19.103J= 1,16.10-3kWh= 427kgm 
Výkon   
1W= 0,102kgm/s= 0,86kcal/h  
1kgm/s= 9,807W= 8,43kcal/h  
1kcal/h= 1,16W= 0,119kgm/s  
Viskozita, kinematická   
1m2/s= 104St (Stoků)   
1St= 10-4m2/s   
Viskozita, dynamická   
1Pa.s= 1Ns/m2=10P(Poise)=0,102 kgs/m2 
1P= 0,1Pa.s=0,1Ns/m2=1,02.10-2kgs/m2 
1kgs/m2= 9,807Pa.s=9,807Ns/m2=98,07P 

Násobky a díly jednotky se tvoří pomocí dále uvedených předpon, popř. značek před názvem, popř. značkou jednotky:

Činitel  PředponaZnačka předpony
1 000 000 000 000 000 000=1018ExaE
1 000 000 000 000 000=1015PetaP
1 000 000 000 000=1012TeraT
1 000 000 000=109GigaG
1 000 000=106MegaM
1 000=103Kilok
100=102Hektoh
10=101Dekada
0,1=10-1Decid
0,01=10-2Centic
0,001=10-3Milim
0,000 001=10-6Mikroµ
0,000 000 001=10-9Nanon
0,000 000 000 001=10-12Pikop
0,000 000 000 000 001=10-15Femtof
0,000 000 000 000 000 001=10-18Attoa

(2) Jsou-li v RID (PNZ) uváděny hmotnosti kusu, rozumí se, pokud není stanoveno jinak, celková (hrubá) hmotnost kusu.

(3) Není-li výslovně stanoveno něco jiného, značí v RID (PNZ) znaménko "%":

a) u směsí pevných nebo kapalných látek, u roztoků nebo u pevných látek nasycených kapalinou: hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi, roztoku nebo nasycené látky;

b) u stlačených směsí plynů, které jsou plněny pod tlakem, objemové procento z celkového objemu plynné směsi nebo, pokud jsou plněny podle hmotnosti, hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi; u zkapalněných směsí plynů, jakož i pod tlakem rozpuštěných plynů, hmotnostní procento z celkové hmotnosti směsi.

(4) Pod položkou "j.n." (jinde nejmenované) se ve smyslu RID (PNZ) rozumí souhrnné označení, ke kterému mohou být zařazeny takové látky, směsi, roztoky nebo předměty, které

a) nejsou jmenovitě uvedeny v číslicích vyjmenování látek a

b) mají chemické, fyzikální a/nebo nebezpečné vlastnosti, které odpovídají třídě, číslici a skupině a pojmenování označení j.n.

(5) Tlaky všeho druhu, týkající se nádob (např. zkušební tlak, vnitřní tlak, tlak, při němž se otevírá pojistný ventil) se vždy udávají jako přetlak (tlak ležící nad atmosférickým tlakem); naproti tomu je tenze páry vždy vyjádřena jako absolutní tlak.

(6) Předepisuje-li RID (PNZ) stupeň plnění nádob, vztahuje se vždy na teplotu látek 15 oC, pokud není udána jiná teplota.

(7) Pro klasifikaci látek jsou nebezpečná zboží s bodem tání nebo počátkem tání 20 oC nebo nižším, při tlaku 101,3 kPa, považována za kapalné látky. Viskozní látku, pro kterou nelze stanovit specifický bod tání, je třeba podrobit postupu zkoušky ASTM D 4359-90 nebo v přípojku III, bodu 1310 popsané zkoušce ke stanovení tekutosti (metoda s penetrometrem).

(8) - Pod pojmem "Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží" se rozumí 9. přepracované vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží (ST/SG/AC.10/1/Rev.9).

- Pod pojmem "Příručka zkoušky a kritéria" se rozumí 2. přepracované vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží, Příručka zkoušky a kritéria (ST/SG/AC.10/11/Rev. 2).

5

Jsou-li povoleny jako obaly nádoby z plastu, může požadovat železnice odesílací země, aby byla prokázána vhodnost plastu pro takové použití.

6

Látka nebo předmět RID (PNZ) smí být přepravována ve volně loženém stavu v kotlových vozech, nádržkových kontejnerech nebo v malých kontejnerech jen tehdy, je-li tento způsob přepravy výslovně povolen pro tuto látku nebo předmět v příslušné třídě.

7

(1) Za kontejnery se ve smyslu RID (PNZ) považují ty, které odpovídají podmínkám tohoto řádu a pokud mají objem 1 m3 a větší, předpisům RICo (příloha III k Jednotným právním předpisům CIM).

Pozn.

1. Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) (viz přípojek VI) se nepovažují za kontejnery ve smyslu RID (PNZ).

2. Snímatelné nástavby (výměnné nástavby) se ve smyslu RID (PNZ) považují za velké kontejnery.

(2) Velké kontejnery a nádržkové kontejnery, které spadají pod definici "container "mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů (CSC)7) nebo vyhlášek UIC 5908) (stav 01. 01. 1989) a 592-1 až 592-48) (stav 01. 07. 1994), se smějí používat pro přepravu nebezpečného zboží pouze tehdy, pokud velký kontejner nebo rám nádržkového kontejneru odpovídají podmínkám CSC nebo vyhlášek UIC 590 a 592-1 až 592-4.

Velké kontejnery se smějí pro přepravu použít pouze tehdy, pokud jsou k tomu z hlediska konstrukčně-technického vhodné.

a) "Vhodné z hlediska konstrukčně-technického" znamená, že konstrukční prvky kontejneru, jako horní a dolní viditelné podélníky, horní a dolní příčníky, práh a nosník dveří, podlahové příčné nosníky, rohové sloupky a kování, nevykazují žádná větší poškození. "Většími poškozeními" se rozumí: boule nebo vypoukliny konstrukčních dílů, které jsou hlubší než 19 mm, bez ohledu na jejich délku; trhliny nebo lomy v konstrukčních dílech; více než jedna vložka, nebo neodborně provedená vložka (např. překrývající se vložky) na horních nebo dolních příčnících, nebo nosnících dveří, nebo více než dvě vložky v jednom z horních nebo dolních podélníků, nebo vložka v dveřním prahu, nebo rohovém sloupku; závěsy a kování dveří, které jsou vzpříčené, překroucené, zlomené, ulomené (odpadlé), nebo z jiného důvodu nejsou funkční; netěsná těsnění nebo uzávěry; každé zkroucení konstrukce, které je tak silné, že znemožňuje řádné uchopení překladačem, nebo usazení a fixaci na k tomu určených místech nebo vozech.

b) Kromě toho, bez ohledu na použitý materiál, jsou nepřípustná jakákoliv opotřebení u jednoho konstrukčního prvku kontejneru, jako jsou prorezivělá místa u kovových bočních stěn nebo rozvlákněná místa u konstrukčních dílů ze skleněných vláken. Normální opotřebení, včetně koroze (rez), malé boule a rýhy a ostatní poškození, které neovlivňují použitelnost nebo odolnost proti povětrnostním vlivům, jsou však možná.

c) Kontejnery je třeba před nakládkou prohlédnout, aby se zjistilo, že neobsahují zbytky dřívějšího nákladu a že podlaha a stěny jsou prosty vyčnívajících částí.

(3) Všechna ustanovení RID (PNZ) o přepravě ve vozech platí obdobně také pro přepravu ve velkých kontejnerech, s výjimkou nádržkových kontejnerů.

(4) Ustanovení přípojku X platí pro přepravu kapalných, práškových a zrnitých látek v nádržkových kontejnerech o objemu větším než 0,45 m3. Nádržkové kontejnery pro látky třídy 2 mají objem větší než 1000 litrů.

(5) Pro malé kontejnery - určené k přepravě látek ve volně loženém stavu s výjimkou nádržkových kontejnerů uvedených v odst. (3) - platí podmínky pro nádoby, zasílané jako kusy, pokud podmínky jednotlivých tříd nestanoví něco jiného.

8

(1) Dovolují-li ustanovení oddílu A.3 jednotlivých tříd nebo podmínky třídy 7 společné balení více látek a předmětů nebo společné balení s jiným zbožím, musí být vnitřní obaly obsahující různé látky a předměty vzájemně pečlivě a bezpečně odděleny ve společném obalu, jestliže by mohlo dojít poškozením nebo zničením vnitřních obalů k nebezpečným reakcím, jako je vznik nebezpečného tepla, hoření, tvorba směsí citlivých na tření nebo náraz, vývin hořlavých nebo jedovatých plynů. Pokud v tomto odstavci nebo ve zvláštních podmínkách pro balení určitých látek není předepsáno něco jiného, musí být kapalné látky tříd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 nebo 9, které spadají pod a) nebo b) různých číslic a jsou obsaženy v nádobách ze skla, porcelánu nebo kameniny, zabaleny s použitím vhodných savých materiálů. Savý materiál nesmí s kapalnou látkou nebezpečně reagovat. Savé materiály nejsou potřebné, pokud jsou vnitřní obaly tak chráněny, že při případném rozbití obsah za normálních přepravních podmínek neunikne z vnějších obalů. Jakmile je savá látka předepsána a vnější obal není kapalinotěsný, je třeba použít těsný potah, pytel z plastu nebo jiný stejně účinný prostředek, aby došlo k zachycení kapalné látky v případě jejího úniku [viz také bod 1500 (5)].

(2) V případě společného balení platí podmínky uvedené v RID (PNZ), týkající se údajů v nákladním listě pro každé různě pojmenované nebezpečné zboží, balené ve společném obalu. Každý kus musí být opatřen všemi nápisy a nálepkami označujícími nebezpečí, které jsou předepsány v RID (PNZ) pro nebezpečné zboží přepravované v kusu.

9

(1) Pro přepravu kusů s nebezpečným zbožím smí být použity transportní obalové soubory, jestliže splňují následující podmínky:

Pod pojmem "transportní obalový soubor" se rozumí spojení, které je použito jedním jediným odesílatelem pro pojmutí jednoho nebo více kusů a pro vytvoření jednotky k ulehčení nakládky a manipulace během přepravy. Příklady transportních obalových souborů:

a) nakládací pomůcky, jako palety, na které se postaví nebo sestohuje více kusů a ty jsou zajištěny pásy z plastu, smršťovací nebo napínací folií nebo jinými vhodnými prostředky, nebo

b) vnější ochranné obaly, jako bedny nebo bednění.

Pozn. Tato definice se nevztahuje na transportní obalové soubory definované ve třídě 7 (viz bod 700, definice č. 13).

Transportní obalový soubor musí být opatřen číslem k označení látky, před něž se doplní písmena "UN" a nálepkami k označení nebezpečí všech kusů obsažených v transportním obalovém souboru, ledaže by čísla k označení a nálepky k označení nebezpečí všeho v transportním obalovém souboru obsaženého nebezpečného zboží zůstaly viditelné.

Každý kus s nebezpečným zbožím, který je obsažen v transportním obalovém souboru, musí odpovídat všem platným podmínkám. Předvídaná funkce jednotlivých obalů nesmí být transportním obalovým souborem ovlivněna.

Zákazy společného nakládání uvedené v oddíle E různých tříd platí rovněž pro transportní obalové soubory.

(2) Poškozené, vadné nebo netěsné kusy s nebezpečným zbožím nebo nebezpečná zboží, která se rozlila nebo unikla, smí být přepravovány (-a) ve zvláštních záchranných obalech podle bodu 1559. Použití obalu vhodného typu a náležitě odzkoušeného podle podmínek bodu 1500 (14) s většími rozměry se tímto nevylučuje. Při přepravě poškozených kusů v záchranných obalech musí být na záchranném obalu umístěny číslo k označení látky, před které se doplní písmena "UN" a všechny nálepky k označení nebezpečí všech uvnitř obsažených poškozených kusů, jakož i doplňkově označení "ZÁCHRANA". Mimo údajů, které jsou předepsány v jednotlivých třídách pro přepravovaná zboží, musí odesílatel v nákladním listu poznamenat: "záchranný obal".

10

Pro dodržování zákazů společného nakládání, předepsaných v oddílech E jednotlivých tříd, s výjimkou podmínek třídy 7, které jsou předepsány v bodu 703, oddíle 7, je třeba, vzít ohled na nálepky k označení nebezpečí přípojku IX. Tyto nálepky se podle podmínek oddílů A.4 jednotlivých tříd, s výjimkou třídy 7, umístí na kusech. O polepování kusů obsahujících látky třídy 7, viz bod 706.

11

(1) Není-li v jednotlivých třídách uvedeno nic jiného, mohou být kusy nakládány

a) do krytých vozů, nebo

b) do otevřených vozů přikrytých plachtami, nebo

c) do otevřených vozů (bez plachet).

(2) Kusy, jejichž obaly jsou tvořeny materiály citlivými na vlhkost, se nakládají do krytých vozů nebo do otevřených vozů přikrytých plachtami.

(3) Kusy, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), jakož i nevyčištěné prázdné obaly, včetně nevyčištěných prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s nálepkami podle vzoru 6.1 - výjma kusů s látkami třídy 2 -, 6.2 nebo 9, pokud naposledy obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nesmí být ve vozech a na nakládacích, vykládacích nebo překládacích místech společně stohovány nebo nakládány v bezprostřední blízkosti s kusy, o nichž je známo, že obsahují potraviny, poživatiny nebo krmiva.

Pokud jsou nakládány v bezprostřední blízkosti kusů, o nichž je známo, že obsahují potraviny, poživatiny nebo krmiva, musí být od těchto odděleny

a) plnostěnnými přepážkami, které musí být tak vysoké jako naložené kusy s nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nebo

b) prostřednictvím kusů, které nejsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, nebo

c) mezerou o minimální velikosti 0,8 m,

ledaže jsou kusy s nálepkami podle vzoru 6.1, 6.2 nebo 9, pokud naposled obsahovaly látky číslic 1, 2, 3 nebo 13 třídy 9, dodatečně zabaleny nebo zcela zakryty (např. fólií, kartonovou krabicí nebo jinými opatřeními).

(4) Při nakládání zboží musí být dodrženy podmínky platné pro odesílací stanici, pokud nejsou v jednotlivých třídách předvídány zvláštní podmínky.

12

Látky a předměty RID (PNZ), s výjimkou těch, které jsou přepravovány jako spěšnina, smějí být přepravovány jen v nákladních vlacích.

13

Při přepravě nebezpečného zboží uvedeného v bodu 1802 přípojku VIII, musí být opatřeny označením podle podmínek tohoto přípojku:

- kotlové vozy,

- bateriové vozy,

- vozy se snímatelnými cisternami,

- nádržkové kontejnery,

- vozy pro zboží ve volně loženém stavu,

- malé nebo velké kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu.

Vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým nebezpečným zbožím uvedeným v bodu 1802 přípojku VIII, mohou být opatřeny označením podle podmínek tohoto přípojku.

14

Kusy, včetně velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), jakož i vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, malé a velké kontejnery a nádržkové kontejnery, které plně neodpovídají podmínkám RID (PNZ) o balení, polepování, podmínkám vztahujícím se na nápisy na kusech, podmínkám pro společné balení nebo podmínkám pro označování, ale odpovídají podmínkám pro přepravu nebezpečného zboží v námořní nebo letecké přepravě9), smějí být přepravovány, předchází-li nebo následuje-li námořní nebo letecká přeprava, za těchto podmínek:

a) kusy nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí být opatřeny nápisy nebo nálepkami k označení nebezpečí podle předpisů pro námořní nebo leteckou přepravu9), pokud jejich nápisy a nálepky k označení nebezpečí neodpovídají podmínkám RID (PNZ);

b) o společném balení do jednoho kusu platí předpisy pro námořní a leteckou přepravu9);

c) pouze u přeprav, které předcházely nebo následovaly námořní přepravě, musí být malé a velké kontejnery, nádržkové kontejnery, jakož i vozy, které obsahují vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, označeny a polepeny (Placards) podle předpisů platných pro námořní dopravu9), pokud nejsou označeny a polepeny podle RID (PNZ);

d) k údajům, předepsaným v RID (PNZ) musí být navíc zapsán v nákladním listě záznam: " Přeprava podle bodu 14 RID (PNZ)".

Tato odchylka neplatí pro zboží, které je podle tříd 1 až 8 RID (PNZ) zařazeno jako nebezpečné, avšak podle předpisů pro námořní a leteckou přepravu se nejedná o nebezpečné zboží.

15

(1) Nebezpečné zboží může být také přepravováno v systému kombinované dopravy (Huckepack) a to podle dále uvedených podmínek.

Pozn.

1. Ve smyslu RID (PNZ) se pod výrazem "kombinovaná doprava (Huckepack)" rozumí přeprava silničních vozidel na ž elezničních vozech.

2. Ve smyslu RID (PNZ) se považují:

- výměnné nástavby za velké kontejnery [viz bod 7 (2)] a

- nádržkové výměnné nástavby za nádržkové kontejnery (viz přípojek X).

(2) Silniční vozidla, podaná k přepravě v systému kombinované dopravy, jakož i jejich obsah, musí odpovídat podmínkám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po silnici (ADR)10). Není však dovoleno přepravovat :

- výbušné látky skupiny snášenlivosti A (třída 1, bod 2101, číslice 01, klasifikační kód 1.1 A ADR);

- látky samovolně se rozkládající, které vyžadují kontrolu teploty (třída 4.1, bod 2401, číslice 41 až 50, čísel k označení látky 3231 až 3240 ADR);

- organické peroxidy, které vyžadují kontrolu teploty (třída 5.2, bod 2551, číslice 11 až 20, čísel k označení látky 3111 až 3120 ADR);

- 1829 oxid sírový se stupněm čistoty nejméně 99,95 %, který je přepravován v cisternách bez inhibitorů [třída 8, bod 2801, číslice 1a) ADR].

(3) Na obou stranách nosných vozů, používaných v systému kombinované dopravy, musí být umístěny nálepky k označení nebezpečí přepravovaného zboží, předepsané v RID (PNZ).

Opatření (polepení) nosných vozů nálepkami k označení nebezpečí není nutné

a) při použití speciálních vozových jednotek přepravujících silniční soupravy (naložení nákladního vozidla s přívěsem nebo bez něho, jakož i návěsů s tažným strojem, na vozy používané pro tento způsob přepravy) s výjimkou opačného rozhodnutí železnic, po kterých se přeprava uskuteční, a

b) při jiných přepravách silničních cisternových vozidel.

(4) Písemné pokyny předepsané v bodě 10 385 ADR musí být přiloženy k nákladnímu listu.

(5) Kromě údajů předepsaných v jednotlivých třídách RID (PNZ) pro přepravované zboží musí odesílatel zapsat ve sloupci nákladního listu pro pojmenování zboží záznam: "Přeprava podle bodu 15 RID (PNZ)".

Při přepravě cisteren, které se musí označovat podle bodu 10 500 odst. (2) až (5) ADR, musí být v nákladním listu před označením zboží navíc uvedena čísla k označení nebezpečí a látky.

16

Jestliže přepravě nebezpečného zboží ve velkém kontejneru následuje námořní přeprava, je třeba k nákladnímu listu přiložit kontejnerový certifikát o balení podle odstavce 12.3.7 všeobecného úvodu k IMDG-Code11).

Poslání nákladního listu a výše uváděného kontejnerového certifikátu o balení mohou být splněny jediným dokumentem; jinak musí být tyto dokumenty spolu vzájemně spojeny. Pokud úlohu těchto dokumentů plní jeden jediný dokument, stačí v nákladním listu uvést vysvětlivku, že naložení kontejneru je provedeno v souladu s používanými předpisy, jakož i údaj osoby odpovědné za kontejnerový certifikát o balení. Na podporu nebo místo písemných dokumentů je povolen rovněž pracovní postup elektronického zpracování dat nebo elektronická výměna dat.

Pozn. Kontejnerový certifikát o balení není potřebný pro nádržkové kontejnery.

17

Podmínky RID (PNZ) neplatí pro:

a) přepravy nebezpečného zboží uskutečňované soukromými osobami, pokud je toto zboží baleno v obchodním balení a je určeno pro spotřebu osobní nebo v domácnosti nebo pro volný čas a sport;

b) přepravy RID (PNZ) blíže nespecifikovaných strojů nebo přístrojů, které obsahují ve své vnitřní konstrukci nebo ve funkčních prvcích nebezpečné zboží;

c) přepravy, které jsou prováděny pohotovostními silami nebo za jejich dozoru;

d) naléhavé přepravy k záchraně lidského života nebo na ochranu životního prostředí, za předpokladu, že budou přijata všechna opatření ke zcela bezpečnému uskutečnění těchto přeprav.

18

Pokud v různých třídách není předepsáno něco jiného, mohou být látky a předměty RID (PNZ) přepravovány do 30. června 1997 podle pro ně platných podmínek RID (PNZ), které platily do 31. prosince 1996. V takových případech je třeba v nákladním listu poznamenat: "Přeprava podle RID (PNZ), který platil před 1. lednem 1997".

19-

99

Díl II

Zvláštní podmínky pro jednotlivé třídy

Třída 1

Třída 1 Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou

1.

Vyjmenování látek a předmětů

100

(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 1, jsou připuštěny k přepravě jen ty, jež jsou vyjmenovány v bodu 101 nebo jsou v bodu 101 přiřazeny souhrnnému označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek". Tyto látky a předměty jsou připuštěny k přepravě jen podle podmínek, obsažených v bodech 100 (2) až 143 a v přípojku I a jsou tím látkami a předměty RID (PNZ).

(2) Látkami a předměty ve smyslu třídy 1 jsou:

a) Výbušné látky: pevné nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou vyvinout chemickou reakcí plyn takové teploty, takového tlaku a vysoké rychlosti, že tím mohou nastat škody v okolí.

Pyrotechnické slože: látky nebo směsi látek, kterými má být dosaženo efektu ve formě tepla, světla, zvuku, plynu, mlhy nebo dýmu nebo kombinace těchto efektů v důsledku nedetonativních, samovolně probíhajících exotermických chemických reakcí.

Pozn.

1. Výbušné látky, které vykazují nepřípustně vysokou citlivost nebo u nichž může dojít ke spontánní reakci, není dovoleno přepravovat.

2. Látky, které samy nejsou výbušnými látkami, které, však mohou vytvářet směs plynu, páry nebo prachu schopnou výbuchu, nejsou látkami třídy 1.

3. Vyjmuty jsou též vodou nebo alkoholem navlhčené výbušné látky, jejichž obsah vody, popř. alkoholu překračuje mezní hodnoty uvedené v bodu 101, jakož i výbušné látky s plastifikačními prostředky (změkčovadly) - tyto výbušné látky jsou přiřazeny ke třídě 4.1, bod 401, číslicím 21, 22 a 24 - jakož i výbušné látky, které jsou přiřazeny ke třídě 5.2 na podkladě svých převládajících nebezpečných vlastností.

b) Předměty s výbušnou látkou: předměty, které obsahují jednu nebo více výbušných látek a/nebo pyrotechnické slože.

Pozn. Předměty, které obsahují výbušné látky a/nebo pyrotechnické slože v tak nepatrném množství nebo takového druhu, že jejich neúmyslný nebo náhodný zážeh nebo počin vně předmětu v průběhu přepravy není zřejmý střepinami, ohněm, mlhou, dýmem, teplem nebo silným zvukem, nepodléhají podmínkám třídy 1.

c) Látky a předměty, které nebyly jmenovány ani pod a), ani pod b) a které byly vyrobeny k vyvolání praktického účinku výbuchem nebo pyrotechnického účinku.

(3) Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou musí být přiřazeny podle zkušebních metod pro určení výbušných vlastností a podle klasifikačních postupů podle přípojku I, k pojmenování v bodu 101 a musí odpovídat podmínkám tohoto pojmenování, popřípadě musí být přiřazeny podle těchto zkušebních metod a klasifikačních postupů souhrnnému označení j.n. v bodu 101.

Vzorky nových nebo již existujících výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou, výjma iniciačních trhavin, které jsou přepravovány mimo jiné k účelům pokusným, výzkumným, vývojovým a klasifikačním, k účelům kontroly kvality nebo jako obchodní vzorek, mohou být zařazeny k označení "0190 látka výbušná, vzorek" bodu 101, číslice 51.

Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do souhrnného označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" se provede příslušným úřadem1) země původu.

Látky a předměty přiřazené souhrnnému označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek", jakož i určité látky, jejichž přeprava je na základě doplněných poznámek ve vyjmenování látek a předmětů v bodě 101 závislá na zvláštním souhlasu pří slušného úřadu, se smí přepravovat jen se svolením příslušného úřadu země původu a za podmínek stanovených tímto úřadem.

Není-li země původu smluvním státem COTIF, musí být stanovené podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou. Povolení musí být uděleno písemně.

(4) Látky a předměty třídy 1, vyjma nevyčištěných prázdných obalů číslice 91, musí být přiřazeny k některé podtřídě podle odstavce (6) a k některé skupině snášenlivosti podle odstavce (7).

Podtřída musí být zjištěna na podkladě výsledků zkoušek popsaných v přípojku I při použití popisů v odstavci (6). Skupina snášenlivosti musí být stanovena podle popisů v odstavci (7). Čísla podtřídy spolu s písmenem skupiny snášenlivosti tvoří klasifikační kód.

(5) Látky a předměty třídy 1 jsou přiřazeny k obalové skupině II (viz přípojek V).

(6) Popis podtříd

1.1 Látky a předměty, které jsou schopné hromadného výbuchu. (Hromadný výbuch je takový výbuch, který postihuje téměř celý náklad prakticky okamžitě).

1.2 Látky a předměty ohrožující okolí rozletem střepin a trosek, které však nejsou schopné hromadného výbuchu.

1.3 Látky a předměty nebezpečné požárem a vykazující buď malé nebezpečí od rozletu střepin nebo vzdušné tlakové vlny nebo malé nebezpečí rozletu, či obě, ale bez nebezpečí hromadného výbuchu,

a) při hoření vykazující významné tepelné záření, nebo

b) hořící postupně tak, že vykazují malé účinky působení tlaku vzduchu nebo střepin nebo za obou těchto účinků.

1.4 Látky a předměty, které v případě zážehu nebo vznícení během přepravy vykazují jen malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převážně omezeny na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo většího ohrožení okolí. Oheň, působící zevně nesmí vyvolat prakticky současný výbuch téměř celého obsahu kusu.

1.5 Velmi málo citlivé látky, schopné hromadného výbuchu, které jsou tak necitlivé, že pravděpodobnost jejich roznětu nebo přechodu hoření v detonaci je při běžných podmínkách přepravy velmi nízká. Jako minimální požadavek pro tyto látky je stanoveno, že nesmějí vybuchovat při zkoušce v ohni.

1.6 Extrémně necitlivé předměty, které nejsou schopné hromadného výbuchu. Předměty obsahují jen extrémně necitlivé detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost jejich neúmyslné iniciace nebo rozšíření.

Pozn. Z předmětů podtřídy 1.6 vycházející nebezpečí je omezeno na výbuch jednoho jediného předmětu.

(7) Popis skupin snášenlivosti látek a předmětů

A Třaskavina

B Předmět s třaskavinou a méně než dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními. Zahrnuty jsou některé předměty, jako rozbušky, roznětná zařízení pro trhací práce a zápalky pro náboje, i když neobsahují třaskavinu

C Hnací nebo jiná deflagrační výbušná látka nebo předmět s takovou výbušnou látkou

D Detonující výbušná látka nebo černý prach nebo předmět s detonující výbušnou látkou, vždy bez rozněcovadla a bez hnací náplně nebo předmět s rozněcovadlem látkou s nejméně dvěma bezpečnostními zařízeními

E Předmět s detonující výbušnou látkou bez rozněcovadla s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny bez hořlavého gelu nebo hypergolů)

F Předmět s detonující výbušnou látkou s vlastním rozněcovadlem, s hnací náplní (jinou než takovou, která sestává z hořlavé kapaliny nebo hořlavého gelu nebo hypergolů) nebo bez hnací náplně

G Pyrotechnická látka nebo předmět s pyrotechnickou látkou nebo předmět, jak s výbušnou látkou, tak i látkou osvětlovací, hořlavou, slzotvornou nebo dýmotvornou (kromě předmětů aktivovaných vodou nebo které obsahují bílý fosfor, fosfidy, pyroforickou látku, zápalnou kapalinu nebo zápalný gel nebo hypergoly)

H Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i bílý fosfor

J Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i hořlavou kapalinu nebo hořlavý gel

K Předmět, který obsahuje, jak výbušnou látku, tak i jedovatou chemickou látku

L Výbušná látka nebo předmět s výbušnou látkou, představující zvláštní riziko (např. pro svoji aktivaci při přístupu vody nebo pro přítomnost hypergolů, fosfidů nebo pyroforické látky) a vyžaduje oddělení jednotlivých druhů

N Předmět, který obsahuje jen extrémně necitlivé detonující látky

S Látka nebo předmět, který je balen nebo uspořádán tak, že každý účinek vznikající nezamýšlenou reakcí zůstává omezen na kus, pokud nebyl obal požárem poškozen. V takovém případě musí zůstat účinky tlaku vzduchu a rozlet omezeny na míru, že opatření ke zdolání požáru nebo jiná nouzová opatření v bezprostřední blízkosti kusu, nebudou podstatně omezena ani jim zabráněno.

Pozn.

1. Každá látka nebo předmět ve specifikovaném obalu smějí být přiřazeny jen k jedné skupině snášenlivosti. Protože kritérium skupiny snášenlivosti S je empirické povahy, je přiřazení k této skupině v nutném případě vázáno na pokusy k přidělení klasifikačního kódu.

2. Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být opatřeny vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že zažehovací zařízení obsahuje nejméně dvě účinná bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vzniku exploze v případě nezamýšlené reakce zažehovače. Takové kusy se přiřadí ke skupině snášenlivosti D nebo E.

3. Předměty skupin snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s jejich vlastními prostředky roznětu, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (t.j. zažehovače, které jsou přiřazeny ke skupině snášenlivosti B) za předpokladu, že odpovídají podmínkám bodu 104 (6). Takové kusy se přiřadí skupinám snášenlivosti D nebo E.

4. Předměty smí být opatřeny svými vlastními prostředky roznětu nebo s nimi baleny společně za předpokladu, že prostředky roznětu se nemohou za normálních přepravních podmínek uvést v činnost.

5. Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smí být baleny společně. Takové kusy se přiřadí skupině snášenlivosti E.

(8) Látky skupiny snášenlivosti A a předměty skupiny snášenlivosti K podle odstavce (7) nejsou připuštěny k přepravě.

(9) Ve smyslu podmínek této třídy a odchylkou od bodu 1510 (3) zahrnuje pojem kus též nebalený předmět, pokud je tento dovoleno přepravovat nebalený.

101

Látky a předměty třídy 1, připuštěné k přepravě, jsou uvedeny v následující tabulce 1.

Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou, které jsou uvedeny v bodu 1170, smějí být přiřazeny k příslušným pojmenováním bodu 101 jen tehdy, odpovídají-li jejich vlastnosti, složení, konstrukce a účel jejich použití jednomu z popisů obsažených v přípojku I.

Tabulka 1: vyjmenování látek a předmětů

ČísliceČíslo k označení (identifikační číslo) a pojmenování látky nebo předmětu2)Klasifikační kód podle bodu 100 (6) a (7)Obal
Metoda balení
[viz bod 103 (3)]
Zvláštní podmínky o balení
[viz bod 103 (4)]
12345
1.Předměty klasifikace1.1 B :   
0029rozbušky, neelektrické1.1 BEP 31 
0030rozbušky, elektrické1.1 BEP 31 
0073rozbušky pro munici1.1 BEP 33 
0106rozněcovadla, s detonační iniciací1.1 BEP 41 
0225nálože počinové, s rozbuškou1.1 BEP 33 
0360zařízení roznětná pro trhací práce, neelektrická1.1 BEP 31 
0377zápalky pro náboje1.1 BEP 33 
0461součásti roznětných systémů, j.n.3)1.1 BEP 01 
2.Látky klasifikace 1.1 C :   
0160prach bezdýmný1.1 CEP 14 b)256
0433prachovina surová, navlhčená, s nejméně 17 hm. - % alkoholu1.1 CEP 11 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně alkoholu než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0474látky výbušné, j.n.3)1.1 CEP 01 
0497látka pohonná, kapalná1.1 CEP 15254, 255
Pozn. Pohonná látka musí za normálních přepravních podmínek zůstat kapalná a nesmí při teplotách přes -15 °C zmrznout, ledaže lze dokázat pokusy, že vznětlivost ve zmrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
0498látka pohonná, pevná1.1 CEP 14 b) 
3.Předměty klasifikace 1.1 C :   
0271slože hnací1.1 CEP 43256
0279náplně hnací pro děla1.1 CEP 30 
0280motory raketové1.1 CEP 30 
0326náboje pro zbraně, cvičné1.1 CEP 30 
0462předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.1 CEP 01 
4.Látky klasifikace 1.1 D :   
0004pikran amonný, suchý nebo s méně než 10 hm.-% vody1.1 DEP 12253
0027prach černý, zrněný nebo v moučném stavu1.1 DEP 13 
0028prach černý, lisovaný nebo jako pelety1.1 DEP 31 
0072cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), navlhčený, s nejméně 15 hm.-% vody1.1 DEP 12 a) 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0075diethylenglykoldinitrát, znecitlivěný, s nejméně 25 hm.-% netěkavého, ve vodě nerozpustného, flegmatizačního prostředku1.1 DEP 15254, 255
0076dinitrofenol, suchý nebo s méně než 15 hm.-%vody1.1 DEP 12253
4.0078dinitroresorcin, suchý nebo s méně než 15 hm.-% vody1.1 DEP 12253
0079hexanitrodifenylamin (dipikrylamin), (hexyl)1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0081trhavina, Typ A1.1 DEP 16 
Pozn. Trhaviny s obsahem více než 40 % kapalných esterů kyseliny dusičné musí vyhovět zkoušce na výpotek uvedené v přípojku I, bod 1101 (4).
0082trhavina, Typ B1.1 DEP 16
nebo
EP 17
260
0083trhavina, Typ C1.1 DEP 16267
0084trhavina, Typ D1.1 DEP 16 
0118hexolit (hexotol), suchý nebo s méně než 15 hm.- % vody1.1 DEP 12 
0133mannithexanitrát (nitromannit), navlhčený, s nejméně 40 hm.-% vody nebo směsi alkohol/voda1.1 DEP 12 a) 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo alkoholu než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0143nitroglycerin, znecitlivěný, s nejméně 40 hm.-% netěkavého, ve vodě nerozpustného flegmatizačního prostředku1.1 DEP 15254, 255
Pozn. 1. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně flegmatizačního prostředku než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
2. Jako flegmatizačních prostředků smí být použito laktozy, glukozy nebo obdobných prostředků, za předpokladu, že látka obsahuje minimálně 90 hm.-% flegmatizačního prostředku.
3. Příslušný úřad může na základě zkoušek série testů 6 c), které byly provedeny nejméně na 3 kusech připravených k odeslání, souhlasit se zařazením těchto směsí do třídy 4.1.
4. Směsi s minimálně 98 hm.-% flegmatizačního prostředku nepodléhají podmínkám RID / PNZ.
5. Obaly, které obsahují směsi s minimálně 90 hm.-% flegmatizačního prostředku, nemusí být opatřeny nálepkou vzoru 6.1.
0144nitroglycerin v alkoholickém roztoku, s více než 1%, ale nejvíce 10 % nitroglycerinu1.1 DEP 15264
Pozn. 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok s více jak 1%, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu se přepravuje za zvláštních podmínek balení, je látkou třídy 3 (viz bod 301, číslice 6)
0146nitroškrob, suchý nebo s méně než 20 hm.-% vody1.1 DEP 12 
0147nitromočovina1.1 DEP 12 b) 
4.0150pentaerythrittetranitrát (PETN), navlhčený, s nejméně 25 hm.-% vody, nebo pentaerythrittetranitrát (PETN), znecitlivěný, s nejméně 15 hm.-% flegmatizačního prostředku1.1 DEP 12 a)
nebo
EP 12 b)
 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo flegmatizačního prostředku než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0151pentolit, suchý nebo s méně než 15 hm.-% vody1.1 DEP 12 
0153trinitroanilin (pikramid)1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0154trinitrofenol (kyselina pikrová), suchý nebo s méně než 30 hm.- % vody1.1 DEP 12253
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0155trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid)1.1 DEP 12 b)
nebo
EP 12 c)
 
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0207tetranitroanilin1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0208trinitrofenylmethylnitramin (tetryl)1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0209trinitrotoluen (TNT), suchý nebo s méně než 30 hm.-% vody1.1 DEP 12262
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0213trinitroanisol1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0214trinitrobenzen, suchý nebo s méně než 30 hm.- %. vody1.1 DEP 12 
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
4.0215kyselina trinitrobenzoová, suchá nebo s méně než 30 hm.-% vody1.1 DEP 12 
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0216trinitrometakresol1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
253
0217trinitronaftalen1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0218trinitrofenetol1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0219trinitroresorcin (kyselina styfnová), suchý(á) nebo s méně než 20 hm.-% vody nebo směsi alkohol/voda1.1 DEP 12253
0220dusičnan močoviny, suchý nebo s méně než 20 hm.-% vody1.1 DEP 12 
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v množstvích nejvýše 11,5 kg v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0222dusičnan amonný, s více než 0,2 % hořlavých látek, včetně každé jako uhlík počítané organické látky, s vyloučením každé jiné přidané látky1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0223hnojiva obsahující dusičnan amonný, s větší citlivostí než dusičnan amonný s 0,2 % hořlavých látek, včetně každé jako uhlík počítané organické látky, s vyloučením každé jiné přidané látky1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0226cyklotetramethylentetranitramin (HMX), (oktogen), navlhčený s nejméně 15 hm.-% vody1.1 DEP 12 a) 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0241trhavina, Typ E1.1 DEP 16
nebo
EP 17
261 pro EP 17
0266oktolit (oktol), suchý nebo s méně než 15 hm.-% vody1.1 DEP 12 
0282nitroguanidin (pikrit), suchý, nebo s méně než 20 hm.-% vody1.1 DEP 12 
0340nitrocelulóza, suchá nebo s méně než 25 hm.-% vody (nebo alkoholu)1.1 DEP 12 a) nebo
EP 12 b)
 
4.0341nitrocelulóza, nezpracovaná nebo zvláčněná, obsahující méně než 18 hm.-% změkčovadla (zvláčňovadla)1.1 DEP 12 b) 
03855-nitrobenzotriazol1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0386kyselina trinitrobenzensulfonová1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
253
0387trinitrofluorenon1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0388trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trintrobenzenem nebo hexanitrostilbenem1.1DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0389trinitrotoluen (TNT) ve směsi s trinitrobenzenem a hexanitrostilbenem1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0390tritonal1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0391cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), ve směsi s cyklotetramethylentetranitraminem (HMX), (oktogen), navlhčený, s nejméně 15 hm.-% vody nebo cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), ve směsi s cyklotetramethylentetranitraminem (HMX), (oktogen), znecitlivěný, s nejméně 10 hm.-% flegmatizačního prostředku1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody nebo flegmatizačních prostředků než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
0392hexanitrostilben1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0393hexotonal1.1 DEP 12 b) 
0394trinitroresorcin (kyselina styfnová), navlhčený(-á), s nejméně 20 hm.-% vody (nebo směsi alkohol/ voda)1.1 DEP 12 a)253
0401sirník dipikrylu, suchý nebo navlhčený, s méně než 10 hm.-% vody1.1 DEP 12 
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 21).
0402chloristan amonný1.1 DEP 12 b)nebo
EP 12 c)
 
Pozn. Zařazení látky se provádí podle výsledků zkoušek podle přípojku I. V závislosti na velikosti zrna a na obalu látky, viz též třídu 5.1 [bod 501, číslice 12b)].
4.0411pentaerythrittetranitrát (PETN) s nejméně 7 hm.- % vosku1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
Pozn. Flegmatizovaná látka musí být zřetelně necitlivější než suchý PETN.
0475látky výbušné, j.n.3)1.1 DEP 01 
0483cyklotrimethylentrinitramin (cyklonit), (hexogen), (RDX), znecitlivěný1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0484cyklotetramethylentetranitramin (oktogen), (HMX), znecitlivěný1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0489dinitroglykoluril (DINGU)1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0490oxynitrotriazol (ONTA)1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
0496oktonal1.1 DEP 12 b) nebo
EP 12 c)
 
5.Předměty klasifikace 1.1 D :   
0034bomby, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0038bomby, zábleskové1.1 DEP 30 
0042nálože počinové, bez rozbušky1.1 DEP 32 
0043náplň redukovaná trhací, s výbušinou1.1 DEP 33 
0048náložky1.1 DEP 30 
0056bomby, vodní1.1 DEP 30 
0059nálože kumulativní, průmyslové, bez rozbušek1.1 DEP 37257
0060nálože přídavné, výbušné1.1 DEP 32 
0065bleskovice, ohebná1.1 DEP 39258
0099zařízení trhací, uvolňovací s výbušinou, pro ropné vrty, bez roznětky1.1 DEP 34 
0124perforátory kumulativní pro ropné vrty, naplněné, bez rozněcovacího prostředku1.1 DEP 01 
0137miny, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0168střely, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0221hlavice bojové, torpédo, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0284granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.1 DEP 41 
0286hlavice bojové, raketa, s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0288nálože kumulativní, lineární , ohebné1.1 DEP 38 
0290bleskovice, s kovovým pláštěm1.1 DEP 39258
0374faloty (sondážní zařízení), s výbušinou1.1 DEP 34 
0408rozněcovadla, s detonacÏní iniciací, s bezpečnostním zařízením1.1 DEP 41 
0442nálože trhavinové, průmyslové, bez rozbušky1.1 DEP 37 
0451torpéda,s trhavinovou náloží1.1 DEP 30 
0457nálože trhavinové, s plastickým pojivem1.1 DEP 30 
0463předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.1 DEP 01 
6.Předměty klasifikace 1.1 E :   
0006náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30 
0181rakety, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30 
0329torpéda, s trhavinovou náloží1.1 EEP 30 
0464předměty s výbušnou látkou, j.n.3 )1.1 EEP 30 
7.Předměty klasifikace 1.1 F :   
0005náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0033bomby, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0037bomby, zábleskové1.1 FEP 30 
0136miny, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0167střely, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0180rakety, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0292granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.1 FEP 41 
0296faloty (sondážní zařízení) s výbušinou1.1 FEP 34 
0330torpéda, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0369hlavice bojové, raketa, s trhavinovou náloží1.1 FEP 30 
0465předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.1 FEP 01 
8.Látky klasifikace 1.1 G :   
0094slož pyrotechnická, záblesková1.1 GEP 13263
0476látky výbušné, j.n. 3)1.1 GEP 01 
9.Předměty klasifikace 1.1 G :   
0049náboje, zábleskové1.1 GEP 35 
0121zažehovače1.1 GEP 42 
0192třaskavky, železniční1.1 GEP 35 
0194prostředky signální pro lodě v tísni1.1 GEP 35 
0196prostředky signální, dýmotvorné1.1 GEP 35 
0333tělesa ohňostrojná1.1 GEP 35 
0418světlice, pozemní1.1 GEP 35 
0420světlice, letecké1.1 GEP 35 
0428předměty pyrotechnické pro technické účely1.1 GEP 35 
10.Předměty klasifikace 1.1 J :   
0397rakety, kapalná hnací látka, s trhavinovou náloží1.1 JEP 01 
0399bomby, obsahující zápalnou kapalinu, s trhavinovou náloží1.1 JEP 01 
0449torpéda s kapalnou hnací látkou, s nebo bez trhavinové nálože1.1 JEP 01 
11.Látky klasifikace 1.1 L :   
0357látky výbušné, j.n.3)1.1 LEP 01-
12.Předměty klasifikace 1.1 L :   
0354předměty s výbušnou látkou, j.n 3)1.1 LEP 01 
13.Předměty klasifikace 1.2 B :   
0107rozněcovadla, s detonační iniciací1.2 BEP 41 
0268nálože počinové, s rozbuškou1.2 BEP 33 
0364rozbušky pro munici1.2 BEP 33 
0382součásti roznětných systémů, j.n.3)1.2 BEP 01 
14.Látky klasifikace 1.2 C :   
Zůstává vyhrazeno1.2 C  
15.Předměty klasifikace 1.2 C :   
0281motory raketové1.2 CEP 30 
0328náboje pro zbraně, s inertní střelou1.2 CEP 30 
0381náložky pro technické účely1.2 CEP 34 
0413náboje pro zbraně, cvičné1.2 CEP 30 
0414náplně hnací pro děla1.2 CEP 30 
0415slože hnací1.2 CEP 43256
0436rakety, s výmetnou náplní1.2 CEP 30 
0466předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.2 CEP 01 
16.Látky klasifikace 1.2 D :   
Zůstává vyhrazeno1.2 D  
17.Předměty klasifikace 1.2 D :   
0035bomby, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30 
0102bleskovice, s kovovým pláštěm1.2 DEP 39258
0138miny, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30 
0169střely, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30 
0283nálože počinové, bez rozbušky1.2 DEP 32 
0285granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.2 DEP 41 
0287hlavice bojové, raketa, s trhavinovou náloží1.2 DEP 30 
0346střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 DEP 30 
0375faloty (sondážní zařízení), s výbušinou1.2 D EP 34 
0409rozněcovadla, s detonační iniciací, s bezpečnostním zařízením1.2 DEP 41 
0439nálože kumulativní, průmyslové, bez rozbušek1.2 DEP 37257
0443nálože trhavinové, průmyslové, bez rozbušek1.2 DEP 37 
0458nálože trhavinové, s plastickým pojivem1.2 DEP 30 
0467předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.2 DEP 01 
18.Předměty klasifikace 1.2 E :   
0182rakety, s trhavinovou náloží1.2 EEP 30 
0321náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.2 EEP 30 
0468předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.2 EEP 01 
19.Předměty klasifikace 1.2 F :   
0007náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30 
0204faloty (sondážní zařízení), s výbušinou1.2 FEP 34 
0291bomby, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30 
0293granáty, ruční nebo do zbraní, s trhavinovou náloží1.2 FEP 41 
0294miny, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30 
0295rakety, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30 
0324střely, s trhavinovou náloží1.2 FEP 30 
0426střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 FEP 30 
0469předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.2 FEP 01 
20.Látky klasifikace 1.2 G :   
Zůstává vyhrazeno1.2 G  
21.Předměty klasifikace 1.2 G :   
0009munice, zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30 
0015munice, dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30 
0018munice, se slzotvornou náplní, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 GEP 30 
0039bomby, zábleskové1.2 GEP 30 
0171munice, světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.2 GEP 30 
0238rakety, pro tažení kabelů nebo lan1.2 GEP 30 
0313prostředky signální, dýmotvorné1.2 GEP 35 
0314zažehovače1.2 GEP 42 
0334tělesa ohňostrojná1.2 GEP 35 
0372granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.2 GEP 41 
0419světlice, pozemní1.2 GEP 35 
0421světlice, letecké1.2 GEP 35 
0429předměty pyrotechnické pro technické účely1.2 GEP 35 
0434střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.2 GEP 30 
22.Předměty klasifikace 1.2 H :   
0243munice zápalná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 HEP 30 
0245munice dýmotvorná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.2 HEP 30 
23.Předměty klasifikace 1.2 J :   
0395motory raketové, s kapalnou hnací látkou1.2 JEP 01 
0398rakety, kapalná hnací látka, s trhavinovou náloží1.2 JEP 01 
0400bomby, obsahující zápalnou kapalinu, s trhavinovou náloží1.2 JEP 01 
24.Látky klasifikace 1.2 L :   
0358látky výbušné, j.n.3)1.2 LEP 01 
25.Předměty klasifikace 1.2 L :   
0248zařízení aktivovatelná vodou, s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní1.2 LEP 44259
0322motory raketové s hypergolem, s nebo bez výmetné náplně1.2 LEP 01 
0355předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.2 LEP 01 
0380předměty pyroforní1.2 LEP 01 
26.Látky klasifikace 1.3 C :   
0077dinitrofenoláty alkalických kovů, suché nebo navlhčené s méně než 15 hm.-% vody1.3 CEP 14253
0132soli kovů deflagrační aromatických nitrosloučenin, j.n.3)1.3 CEP 14 b)253
0159prachovina surová, navlhčená, s nejméně 25 hm.- % vody1.3 CEP 14 
Pozn. Tato látka nesmí být přepravována pokud obsahuje méně vody než je uvedeno, ledaže by příslušný úřad udělil zvláštní souhlas [viz bod 100 (3)].
26.0161prach bezdýmný1.3 CEP 14 b)256
0234dinitro-ortho-kresolát sodný, suchý nebo navlhčený s méně než 15 hm.-% vody1.3 CEP 14253
Pozn. Tato látka může být zařazena také do třídy 4.1, pokud je přepravována v malých množstvích nejvýše 500 g v kuse a obsahuje minimálně 10 hm.-% vody, při zohlednění zvláštních podmínek pro balení (viz bod 401, číslice 22).
0235pikramát sodný, suchý nebo navlhčený s méně než 20 hm.-% vody1.3 CEP 14253
0236pikramát zirkoničitý, suchý nebo navlhčený s méně než 20 hm.-% vody1.3 CEP 14253
0342nitrocelulóza, navlhčená s nejméně 25 hm.-% alkoholu1.3 CEP 14 a) 
Pozn. Nitrocelulóza s nejméně 25 hm.-% alkoholu a s obsahem dusíku nejvýše 12,6 hm.-%, vztaženo na nitrocelulózu za zvláštních podmínek balení, viz tř. 4.1[bod 401, číslice 24 b)].
0343nitrocelulóza, zvláčněná, s nejméně 18 hm.-% zvláčňovadla1.3 CEP 11 
Pozn. Nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % suché hmotnosti dusíku, se zvláčňovadlem, která je přepravována za zvláštních podmínek balení, viz tř. 4.1 [bod 401, číslice 24 b)].
0406dinitrobenzen1.3 CEP 14 b) 
0477látky výbušné, j.n.3)1.3 CEP 01 
0495látka pohonná, kapalná1.3 CEP 15254, 255
Pozn. Pohonná látka musí zůstat za normálních přepravních podmínek kapalná a nesmí při teplotách pod -15 °C zmrznout, ledaže lze dokázat pokusy, že vznětlivost ve zmrzlém stavu není vyšší než v kapalném stavu.
0499látka pohonná, pevná1.3 CEP 14 b) 
27.Předměty klasifikace 1.3 C :   
0183rakety, s inertní hlavicí1.3 CEP 30 
0186motory raketové1.3 CEP 30 
0242náplně hnací pro děla1.3 CEP 30 
0272slože hnací1.3 CEP 43256
0275náložky pro technické účely1.3 CEP 34 
0277náložky pro ropné vrty1.3 CEP 34 
0327náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.3 CEP 30 
0417náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.3 CEP 30 
0437rakety, s výmetnou náplní1.3 CEP 30 
27.0447nábojnice, spalitelné, prázdné, bez zažehovače hnací náplně1.3 CEP 36 
0470předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.3 CEP 01 
28.Předměty klasifikace 1.3 F :   
Zůstává vyhrazeno1.3 F  
29.Látky klasifikace 1.3 G :   
0305slož pyrotechnická, záblesková1.3 GEP 13263
0478látky výbušné, j.n.3)1.3 GEP 01 
30.Předměty klasifikace 1.3 G :   
0010munice zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30 
0016munice, dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30 
0019munice, se slzotvornou náplní, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 GEP 30 
0050náboje, zábleskové1.3 GEP 35 
0054náboje, signální1.3 GEP 35 
0092světlice, pozemní1.3 GEP 35 
0093světlice, letecké1.3 GEP 35 
0101stopiny, nevýbušné1.3 GEP 40 
0195prostředky signální pro lodě v tísni1.3 GEP 35 
0212traséry (stopovky) pro munici1.3 GEP 33 
0240rakety, pro tažení kabelů nebo lan1.3 GEP 30 
0254munice světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.3 GEP 30 
0299bomby, zábleskové1.3 GEP 30 
0315zažehovače1.3 GEP 42 
0316rozněcovadla, bez detonační iniciace1.3 GEP 41 
0318granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.3 GEP 41 
0319zažehovače hnacích náplní1,3 GEP 33 
0335tělesa ohňostrojná1.3 GEP 35 
0424střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.3 GEP 30 
0430předměty pyrotechnické pro technické účely1.3 GEP 35 
0487prostředky signální, dýmotvorné1.3 GEP 35 
0488munice, cvičná1.3 GEP 30 
0492třaskavky, železniční1.3 GEP 35 
31.Předměty klasifikace 1.3 H :   
0244munice zápalná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 HEP 30 
0246munice dýmotvorná, bílý fosfor, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 HEP 30 
32.Předměty klasifikace 1.3 J :   
0247munice zápalná s kapalnou nebo gelovatovou hořlavinou, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.3 JEP 01 
0396motory raketové, s kapalnou hnací látkou1.3 JEP 01 
0450torpéda s kapalnou hnací látkou, s inertní hlavicí1.3 JEP 01 
33.Látky klasifikace 1.3 L :   
0359látky výbušné , j.n.3)1.3 LEP 01 
34.Předměty klasifikace 1.3 L :   
0249zařízení aktivovatelná vodou, s redukovanou trhací náplní, s výmetnou náplní nebo hnací náplní1.3 LEP 44259
0250motory raketové, s hypergolem, s nebo bez výmetné náplně1.3 LEP 01 
0356předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.3 LEP 01 
35.Předměty klasifikace 1.4 B :   
0255rozbušky, elektrické1.4 BEP 31 
0257rozněcovadla, s detonační iniciací1.4 BEP 41 
0267rozbušky, neelektrické1.4 BEP 31 
0350předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.4 BEP 01 
0361zařízení roznětná pro trhací práce, neelektrická1.4 BEP 31 
0365rozbušky pro munici1.4 BEP 33 
0378zápalky pro náboje1.4 BEP 33 
0383součásti roznětných systémů, j.n.3)1.4 BEP 01 
36.Látky klasifikace 1.4 C :   
0407kyselina tetrazol-1-octová1.4 CEP 14 b) 
0448kyselina 5-merkaptotetrazol-1-octová1.4 CEP 14 b) 
0479látky výbušné, j.n.3)1.4 CEP 01 
37.Předměty klasifikace 1.4 C :   
0276náložky pro technické účely1.4 CEP 34 
0278náložky pro ropné vrty1.4 CEP 34 
0338náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.4 CEP 30 
0339náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.4 CEP 30 
0351předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.4 CEP 01 
0379nábojnice, prázdné, se zažehovačem hnací náplně1.4 CEP 36 
0438rakety, s výmetnou náplní1.4 CEP 30 
0446nábojnice, spalitelné, prázdné, bez zažehovače hnací náplně1.4 CEP 36 
0491slože hnací1.4 CEP 43 
38.Látky klasifikace 1.4 D :   
0480látky výbušné, j.n.3)1.4 DEP 01 
39.Předměty klasifikace 1.4 D :   
0104bleskovice, s malým účinkem, s kovovým pláštěm1.4 DEP 39258
0237nálože kumulativní, lineární ohebné1.4 DEP 38 
0289bleskovice, ohebná1.4 DEP 39258
0344střely, s trhavinovou náloží1.4 DEP 30 
0347střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 DEP 30 
0352předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.4 DEP 01 
39.0370hlavice bojové, raketa, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 DEP 30 
0410rozněcovadla, s detonační iniciací, s bezpečnostním zařízením1.4 DEP 41 
0440nálože kumulativní, průmyslové, bez rozbušek1.4 DEP 37257
0444nálože trhavinové, průmyslové, bez rozbušky1.4 DEP 37 
0459nálože trhavinové, s plastickým pojivem1.4 DEP 30 
0494perforátory, kumulativní, pro ropné vrty, naplněné, bez rozněcovacího prostředku1.4 DEP 01 
40.Předměty klasifikace 1.4 E :   
0412náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.4 EEP 30 
0471předměty s výbušnou látkou, j.n. 3)1.4 EEP 01 
41.Předměty klasifikace 1.4 F :   
0348náboje pro zbraně, s trhavinovou náloží1.4 FEP 30 
0371hlavice bojové, raketa, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 FEP 30 
0427střely, s redukovanou trhací náplní nebo hnací náplní1.4 FEP 30 
0472předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.4 FEP 01 
42.Látky klasifikace 1.4 G :   
0485látky výbušné, j.n.3)1.4 GEP 01 
43.Předměty klasifikace 1.4 G :   
0066zápalnice1.4 GEP 40 
0103šňůra zápalná, trubkovitá, s kovovým pláštěm1.4 GEP 40 
0191prostředky signální, ruční1.4 GEP 35 
0197prostředky signální, dýmotvorné1.4 GEP 35 
0297munice světelná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30 
0300munice zápalná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30 
0301munice se slzotvornou náplní, s redukovanou trhací náplní, výmetnou nebo hnací náplní1.4 GEP 30 
0303munice dýmotvorná, s nebo bez redukované trhací náplně, výmetné nebo hnací náplně1.4 GEP 30 
0306traséry (stopovky) pro munici1.4 GEP 33 
0312náboje, signální1.4 GEP 35 
0317rozněcovadla, bez detonační iniciace1.4 GEP 41 
0320zažehovače hnacích náplní1.4 GEP 33 
0325zažehovače1.4 GEP 42 
0336tělesa ohňostrojná1.4 GEP 35 
0353předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.4 GEP 01 
0362munice, cvičná1.4 GEP 30 
0363munice, zkušební1.4 GEP 30 
0403světlice letecké1.4 GEP 35 
0425střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.4 GEP 30 
0431předměty, pyrotechnické pro technické účely1.4 GEP 35 
0435střely, s redukovanou trhací náplní nebo výmetnou náplní1.4 GEP 30 
0452granáty, cvičné, ruční nebo do zbraní1.4 GEP 41 
0453rakety pro tažení kabelů nebo lan1.4 GEP 30 
0493třaskavky, železniční1.4 GEP 35 
44.Látky klasifikace 1.4 L :   
Zůstává vyhrazeno1.4 L  
45.Předměty klasifikace 1.4 L :   
Zůstává vyhrazeno1.4 L  
46.Látky klasifikace 1.4 S :   
0481látky výbušné, j.n.3)1.4 SEP 01 
47.Předměty klasifikace 1.4 S :   
0012náboje pro zbraně, s inertní střelou nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně1.4 SEP 30 
0014náboje pro zbraně, cvičné nebo náboje pro ruční malorážní střelné zbraně, cvičné1.4 SEP 30 
0044zápalky pro náboje1.4 SEP 33 
0055nábojnice, prázdné, se zažehovačem hnací náplně1.4 SEP 33 
0070zařízení řezací, pyrotechnické, s výbušinou1.4 SEP 34 
0105šňůra zápalná (šňůra bezpečnostní zápalná)1.4 SEP 40 
0110granáty cvičné, ruční nebo do zbraní1.4 SEP 41 
0131zažehovače, zápalná šňůra1.4 SEP 42 
0173zařízení uvolňovací, s výbušinou1.4 SEP 34 
0174nýty trhací1.4 SEP 34 
0193třaskavky, železniční1.4 SEP 35 
0323náložky pro technické účely1.4 SEP 34 
0337tělesa ohňostrojná1.4 SEP 35 
0345střely, inertní, s trasérem (stopovkou)1.4 SEP 30 
0349předměty s výbušnou látkou, j.n.3)1.4 SEP 01 
0366rozbušky pro munici1.4 SEP 33 
0367rozněcovadla, s detonační iniciací1.4 SEP 41 
0368rozněcovadla, bez detonační iniciace1.4 SEP 41 
0373prostředky signální, ruční1.4 SEP 35 
0376zažehovače hnacích náplní1.4 SEP 33 
0384součásti roznětných systémů, j.n.3)1.4 SEP 01 
0404světlice, letecké1.4 SEP 35 
0405náboje, signální1.4 SEP 35 
0432předměty, pyrotechnické pro technické účely1.4 SEP 35 
0441nálože kumulativní, průmyslové, bez rozbušek1.4 SEP 37257
0445nálože trhavinové, průmyslové, bez rozbušek1.4 SEP 37 
0454zažehovače1.4 SEP 42 
0455rozbušky, neelektrické1.4 SEP 31 
0456rozbušky, elektrické1.4 SEP 31-
0460nálože trhavinové, s plastickým pojivem1.4 SEP 30-
0500zařízení roznětná pro trhací práce, neelektrická1.4 SEP 31 
48.Látkyklasifikace 1.5 D :   
0331trhavina, typ B1.5 DEP 16
nebo
EP 17
-
Pozn. Se souhlasem příslušného úřadu může být výraz „trhavina“ nahrazen výrazem „střelivo“.
0332trhavina, typ E1.5 DEP 16
nebo
EP 17
-
Pozn. Se souhlasem příslušného úřadu může být výraz „trhavina“ nahrazen výrazem „střelivo“.
48.0482látky výbušné, velmi necitlivé, (látky EVI),4) j.n 3)1.5 DEP 01-
49.Zůstává vyhrazeno   
50.Předměty klasifikace 1.6 N :   
0486předměty s výbušnou látkou, extremně necitlivé (předměty EEI)5)1.6 NEP 01 
51.Vzorek výbušných látek:   
0190látka výbušná, vzorek 3), výjma iniciační trhaviny6)EP 0116
91.Prázdné obaly:   
prázdné obaly, nevyčištěné   

2. Přepravní podmínky

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

102

(1) Všechny výbušné látky a předměty s výbušnou látkou musí být zařazeny v kusech připravených k odeslání podle v bodě 100 popsaných metod.

(2) Všechny obaly pro zboží třídy 1 musí být dimenzovány a vyhotoveny tak, aby

a) výbušné látky a předměty s výbušnou látkou byly chráněny, bylo zabráněno jejich úniku a aby nedošlo za normálních přepravních podmínek, včetně předpokládaných změn teploty, vlhkosti a tlaku ke zvýšení nebezpečí nekotrolovaného zapálu nebo vznícení;

b) kompletní kus za normálních přepravních podmínek mohl být bezpečně manipulován;

c) kusy vydržely jakékoliv zatížení při předpokládaném stohování, ke kterému by mohlo dojít během přepravy, aniž by u výbušných látek nebo předmětů s výbušnou látkou mohlo dojít ke zvýšení stávajícího nebezpečí, bez toho, že by byla ovlivněna schopnost obalů pojmout zboží a bez toho, že by kusy byly deformovány tak, že by byla snížena jejich pevnost nebo, že by toto mohlo vést k nestabilitě kusy tvořeného stohu.

(3) Kusy musí odpovídat podmínkám přípojku V a VI, zvláště podmínkám pro zkoušky oddílu IV těchto přípojků, s výhradou podmínek bodů 1500 (12) a 1512 (5).

(4) Podle podmínek bodu 100 (5), jakož i 1500 (2) a 1611 (2) je třeba pro látky a předměty třídy 1 použít obalů nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) skupiny obalů II, které jsou označeny písmenem "Y".

(5) Uzavírací zařízení obalů obsahujících kapalné výbušné látky musí zajišťovat dvojitou ochranu proti unikání obsahu.

(6) Uzavírací zařízení u sudů z kovu, musí obsahovat vhodné těsnění; obsahuje-li uzavírací zařízení závit, musí být znemožněno vniknutí výbušných látek do závitu.

(7) Výbušné látky rozpustitelné ve vodě musí být zabaleny v obalech odolných proti vodě. Obaly pro znecitlivěné nebo flegamatizované látky musí být uzavřeny tak, aby byla znemožněna změna koncentrace během přepravy.

(8) Hřeby, svorky a ostatní kovová uzavírací zařízení bez ochranného povlaku nesmějí proniknout do vnitřku vnějšího obalu, ledaže by výbušné látky a předměty s výbušnou látkou byly účinně chráněny vnitřním obalem před stykem s kovem.

(9) Vnitřní obaly, rozpěry a vycpávky, jakož i uspořádání výbušných látek a předmětů s výbušnou látkou v kusech musí být takové, aby výbušné látky za normálních přepravních podmínek nemohly proniknout do vnějších obalů. Kovové části předmětů se nesmí dostat do styku s kovovými obaly. Předměty s výbušnými látkami, které nejsou zahrnuty do vnějšího obalu, musí být od sebe odděleny tak, že musí být znemožněno tření a nárazům. Za tím účelem smí být použito ve vnitřních a vnějších obalech rozdělovacích dělících stěn, vycpávkových látek, lísek, nádob a tvarově lisovaných dílů.

(10) Obaly musí být vyrobeny z materiálů, které se snášejí s výbušnými látkami obsaženými v kuse a musí být nepropustné vůči těmto látkám tak, že nemůže dojít ani k vzájemnému působení mezi výbušnými látkami a materiálem obalu, ani k úniku látky z obalu, že výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou neovlivní bezpečnost přepravy nebo, že by došlo ke změně podtřídy nebo skupiny snášenlivosti.

(11) Musí být znemožněno vniknutí výbušných látek do meziprostorů spojových míst sdrápkovaných kovových obalů.

(12) U obalů z plastu nesmí být umožněno nebezpečí vzniku nebo nahromadění takového množství elektrostatického náboje, které by při vybití mohlo způsobit zápal, vznícení nebo únik zabalené výbušné látky nebo předmětu s výbušnou látkou.

(13) Velké a robustní předměty s výbušnou látkou, které jsou normálně určeny k vojenskému užití a které neobsahují rozbušky nebo jejichž rozbušky jsou vybaveny nejméně dvěma účinnými pojistnými zařízeními, smí být přepravovány bez obalu. Obsahují-li tyto předměty hnací náplně nebo jsou-li tyto předměty samočinně poháněné, musí být jejich roznětné systémy chráněny proti zatížením, která mohou vzniknout za normálních přepravních podmínek. Je-li výsledek provedených zkoušek serie testů 4 na nebaleném předmětu negativní, lze o přepravě předmětu bez obalu uvažovat. Takovéto nebalené předměty mohou být umístěny na saních nebo v bedněních nebo v jiných vhodných zařízeních pro manipulaci.

(14) Výbušné látky nesmí být baleny ve vnitřních nebo vnějších obalech, v nichž rozdíly mezi vnitřním a vnějším tlakem na základě termických nebo jiných účinků mohou mít za následek výbuch nebo zničení kusu.

(15) Jakmile volné výbušné látky nebo výbušné látky jednoho předmětu bez pláště nebo opatřeného jen částečně pláštěm by mohly přijít do styku s vniřním povrchem kovových obalů (1A2, 1B2, 4A, 4B a nádoby z kovu), musí být kovový obal vybaven vnitřním vyložením nebo povlakem [viz bod 1500 (2)].

2. Zvláštní podmínky o balení

103

(1) Látky a předměty musí být baleny tak, jak je uvedeno v bodu 101, tabulce 1, sloupcích 4 a 5 , jakož i podrobně vysvětleno v odstavci (3) tabulce 2 a odstavci (4) tabulce 3 .

(2) Bez ohledu na v bodě 101, tabulce 1, sloupcích 4 a 5, jakož i v odstavci (3) tabulce 2 popsaných metodách balení pro výbušné látky nebo předměty s výbušnou látkou, může být zvolena metoda EP 01 pro každou výbušnou látku nebo předmět s výbušnou látkou, za předpokladu, že takto zabalený výrobek byl příslušným úřadem země původu nebo, pokud země původu není smluvním státem COTIF, příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou, zkoušen a shledán ne více nebezpečným, než při použití obalu podle sloupce 4 tabulky 1 uvedené metody.

(3) Tabulka 2

Metody balení

Pozn.

1. V tabulce 2 platí následující:

Metoda balení EP 01: předvídána pro metody, u nichž je potřebný souhlas příslušného úřadu; Metody balení EP 11 až EP 29: předvídány pro výbušné látky; Metody balení EP 30 a následující: předvídány pro předměty s výbušnou látkou.

2. Pokud je v tabulce uvedeno: "bedny z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)", mohou být místo nich použity "bedny z přírodního dřeva s prachotěsnými stěnami (4C2)".

3. Těsné obaly musí odpovídat typu, který byl podroben zkoušce těsnosti pro skupinu balení II.

4. Ve sloupcích této tabulky pro vnitřní obaly a meziobaly používaný výraz "nádoba" značí bedny, láhve, plechovky, krabice, sudy, konve a pouzdra, jakož i jejich uzávěry všech typů.

5. Cívky jsou zařízení z plastu, dřeva, lepenky, kovu nebo z jiného vhodného materiálu, které se skládají z vřetene a z bočních stěn na každém konci vřetene. Látky a předměty musí být navinuty na vřetenu a musí být možnost jejich zajištění bočními stěnami.

6. Lísky jsou listy z kovu, plastu, lepenky nebo z jiného vhodného materiálu, které jsou vkládány do vnitřních, vnějších obalů nebo meziobalů a těmi je umožněno kompaktní složení v těchto obalech. Povrch lísek může být tvarován tak, aby obaly nebo předměty mohly být vloženy, bezpečně drženy a vzájemně odděleny.

7. Určitá čísla k označení látky označují látky, které smějí být přepravovány v suchém nebo navlhčeném stavu. Pokud je to třeba, je nápisem metody balení uváděno, zda-li je tato metoda vhodná pro látku v suchém, práškovitém nebo navlhčeném stavu.

Metoda EP 01
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Jak je schváleno příslušným úřadem země původu nebo, pokud země původu není smluvním státem COTIF,
příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou. Zkratka státu
(rozlišovací značka států pro motorová vozidla v mezinárodním provozu), na základě jehož zakázky příslušný
úřad jedná, musí být uvedena v nákladním listu následovně:
„Obal schválen příslušným úřadem ...“.
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0461 číslice 1;  
0474 číslice 2;  
0462 číslice 3;  
0475 číslice 4;  
0124 a 0463 číslice 5;  
0464 číslice 6;  
0465 číslice 7;  
0476 číslice 8;  
0397, 0399 a 449 číslice 10;  
0357 číslice 11;  
0354 číslice 12;  
0382 číslice 13;  
0466 číslice 15;  
0467 číslice 17;  
0468 číslice 18;  
0469 číslice 19;  
0395, 0398 a 0400 číslice 23;  
0358 číslice 24;  
0322, 0355 a 0380 číslice 25;  
Metoda EP 11
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
0477 číslice 26;  
0470 číslice 27;  
0478 číslice 29;  
0247, 0396 a 0450 číslice 32;  
0359 číslice 33;  
0250 a 0356 číslice 34;  
0350 a 0383 číslice 35;  
0479 číslice 36;  
0351 číslice 37;  
0480 číslice 38;  
0352 a 0494 číslice 39;  
0471 číslice 40;  
0472 číslice 41;  
0485 číslice 42;  
0353 číslice 43;  
0481 číslice 46;  
0349 a 0384 číslice 47;  
0482 číslice 48;  
0486 číslice 50, jakož i 0190 číslice 51.  
Metoda EP 11
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru odolného proti vodě z hliníku (4B)
z textilní tkaniny, pogumované z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
  z překližky (4D)
  z pěnových hmot (4H1)
Obalový materiál z hrubých plastů (4H2)
z plastu z lepenky (4G)
z textilní tkaniny, pogumované z oceli (4A)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z překližky (1D)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0433 číslice 2, jakož i 0159 a 0343 číslice 26. 
Zvláštní podmínky: viz bod 102 (7). 
Pozn. Pro čísla k označení látky 0159 nejsou potřebné vnitřní obaly, pokud jsou
jako vnější obaly použity sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2).
Metoda EP 12 a)
(Látka klasifikace 1.1 D, pevná, navlhčená)
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
PytlePytleBedny
z plastuz plastuz oceli (4A)
z tkaného plastuz textilní tkaniny s povlakem nebo vyložením z plastuz hliníku (4B)
z plastové tkaninyz přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě
 z překližky (4D)
z textilní tkaninyNádobyz dřevovláknitých materiálů (4F)
z textilní tkaniny, pogumovanéz kovuz lepenky (4G)
z plastuz pěnových hmot (4H1)
  z hrubých plastů (4H2)
Nádoby  
z plastu Sudy
z kovu z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214,
0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394 a 0401 číslice 4.
Pozn.
1. Při použití těsných sudů jako vnější obal, nejsou potřebné meziobaly.
2. Pro čísla k označení látky 0072 a 0226 nejsou meziobaly potřebné.
Metoda EP 12 b)
(Látka klasifikace 1.1 D, pevná, suchá, nikoliv ve formě prášku)
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
PytlePytle (pouze pro číslo k označení látky 0150)Pytle
z pevného sulfátového papíruz plastové tkaniny, prachotěsné (5H2)
z plastu
z plastuz textilní tkaniny s povlakem nebo vyložením z plastuz plastové tkaniny, odolné proti vodě (5H3)
z plastové tkaniny
z papíru, vícevrstvého, odolného proti voděz folie z plastu (5H4)
 z papíru vícevrstvého, odolného proti vodě (5M2)
z textilní tkaniny 
z textilní tkaniny, pogumované z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2)
  z textilní tkaniny, odolné proti vodě (5L3)
  Bedny
  z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
  z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
  z lepenky (1G)
  z pěnových hmot (4H1)
  z hrubých plastů (4H2)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem
  (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154,
0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219,
0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388,
0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489,
0490 a 0496 číslice 4.
Pozn. Pro čísla k označení látky 0222 a 0223 nejsou vnitřní obaly potřebné, pokud je vnějším obalem pytel.
Metoda EP 12 c)
(Látka klasifikace 1.1 D, pevná, suchá, práškovitá)
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
PytlePytleBedny
z plastuz plastuz oceli (4A)
z plastové tkaninyz papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě s vnitřním vyloženímz přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z papíru, vícevrstvého, odolného proti vodě
z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
NádobyNádobyz lepenky (4G)
ze dřevaz kovuz hrubých plastů (4H2)
z plastuz plastu 
z kovu Sudy
z lepenky z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213,
0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387,
0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490 a 0496 číslice 4.
Pozn.
1. Při použití sudů jako vnějšího obalu není meziobal potřebný.
2. Tyto kusy musí být prachotěsné.
Metoda EP 13
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z textilní tkaniny, pogumované 
 z přírodního dřeva, s prachotěsnými stěnami (4C2)
Nádoby z překližky (4D)
ze dřeva z dřevovláknitých materiálů (4F)
z plastu z lepenky (4G)
z kovu z hrubých plastů (4H2)
z lepenky  
  Sudy
Obalový materiál z oceli, s odnímatelným víkem(1A2)
z pevného sulfátovéhopapíru 
 z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z voskovaného papíru 
  z lepenky (1G)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0027 a 0028 číslice 4; 0094 číslice 8, jakož i 0305 číslice 29.  
Zvláštní podmínky:  
Podmínky bodu 102 (15) platí pro číslo k označení látky 0027, pokud nejsou použity vnitřní obaly.
Pozn.
1. Pro číslo k označení látky 0027 není potřebný vnitřní obal, pokud jsou jako vnější obal použity sudy.
2. Tyto kusy musí být prachotěsné.
3. Obalový materiál ze sulfátového nebo voskovaného papíru smí být použit pouze pro číslo k označení látky 0028.
Metoda EP 14 a)
(pevná látka, navlhčená)
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
PytlePytleBedny
z plastuz plastuz oceli (4A)
z plastové tkaninyz textilní tkaniny s povlakem nebo vyložením z plastuz přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z textilní tkaniny
 z překližky (4D)
Nádoby z dřevovláknitých materiálů (4F)
z plastuNádobyz lepenky (4G)
z kovuz kovu 
 z plastuSudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z překližky (1D)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tyto metody balení platí pro čísla k označení látky: 
0077, 0234, 0235, 0236 a 0342 číslice 26.
Pozn.
1. Pro číslo k označení látky 0342 není potřebný vnitřní obal,
při použití sudů z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2) jako vnější obal.
2. Při použití těsných sudů s odnímatelným víkem jako vnější obal, nejsou potřebné meziobaly.
Metoda EP 14 b)
(pevná látka, suchá)
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z pevného sulfátového papíru z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z plastu z překližky (4D)
z plastové tkaniny, prachotěsné z dřevovláknitých materiálů (4F)
 z lepenky (4G)
z textilní tkaniny, prachotěsné  
 Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
Nádoby 
z plastu z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z plastové tkaniny, prachotěsné 
 z překližky (1D)
z kovu z lepenky (1G)
z papíru z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
z lepenky 
Tato metoda balení platí pro číslak označení látky: 
0160 a 0498 číslice 2; 0077, 0132, 0161, 0234, 0235,
0236, 0406 a 0499 číslice 26, jakož i 0407 a 0448 číslice 36.
Zvláštní podmínky:  
Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky 0160 a 0161,
pokud je jako vnější obal použit sud z kovu (1A2 nebo 1B2).
Pozn. Pro čísla k označení látky 0160 a 0161 není nutné použít vnitřní obal, pokud jsou jako vnější obal použity sudy.
Metoda EP 15
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
NádobyPytleBedny
z plastuz plastu, v nádobách z kovuz přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z kovu 
  z překližky (4D)
 Sudyz dřevovláknitých materiálů (4F)
 z kovuz lepenky (4G)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z překližky (1D)
  z lepenky (1G)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0497 číslice 2; 0075, 0143 a 0144 číslice 4, jakož i 0495 číslice 26.
Pozn.
1. Nádoby z kovu smí být použity jako vnitřní obal pouze pro číslo k označení látky 0144.
2. Při použití beden jako vnějšího obalu pro čísla k označení látky 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být jako meziobaly použity pytle.
3. Při použití sudů jako vnějšího obalu pro čísla k označení látky 0075, 0143, 0495 a 0497, musí být jako meziobaly použity sudy.
4. Pro číslo k označení látky 0144 nejsou potřebné meziobaly.
5. Bedny z lepenky (4G) smí být použity pouze pro číslo k označení látky 0144.
6. Pro číslo k označení látky 0144 nejsou povoleny sudy z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2).
Metoda EP 16
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýPytle
z plastu z plastové tkaniny bez vnitřního pytle nebo bez vnitřního povlaku (5H1)
z prachotěsné plastové tkaniny 
z papíru odolného proti vodě a oleji z plastové tkaniny, prachotěsné (5H2)
z textilní tkaniny, s vnitřním povlakem z plastové tkaniny, odolné proti vodě (5H3)
  z fólie z plastu (5H4)
Nádoby z papíru, vícevrstvého, odolného
ze dřeva, prachotěsné proti vodě (5M2)
z plastu z textilní tkaniny, prachotěsné (5L2)
z kovu 
z lepenky odolné proti vodě z textilní tkaniny, odolné proti vodě (5L3)
Obalový materiál Bedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru odolného proti vodě z hliníku (4B)
 z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z voskovaného papíru 
  z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
  z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
  Kanystry
  z oceli, s odnímatelným víkem (3A2)
  z plastu, s odnímatelným víkem (3H2)
Tato metoda platí pro čísla k označení látky: 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 číslice 4, jakož i 0331 a 0332 číslice 48.
Pozn.
1. Pro čísla k označení látky 0082, 0241, 0331 a 0332 nejsou potřebné
vnitřní obaly, pokud jsou jako vnější obaly použity těsné sudy, s odnímatelným víkem.
2. Pro čísla k označení látky 0082, 0084, 0241, 0331 a 0332 nejsou potřebné
vnitřní obaly, pokud je výbušná látka obsažena v materiálu nepropouštějícím kapalinu.
3. Pro číslo k označení látky 0081 nejsou potřebné vnitřní obaly, pokud je tato
látka obsažena v pevném plastu, který je nepropustný vůči esteru dusíku.
4. Pro číslo k označení látky 0331 nejsou potřebné vnitřní obaly, pokud jsou
jako vnější obaly použity pytle (5H2, 5H3 nebo 5H4).
5. Pytle (5H2 a 5H3) smí být použity pouze pro čísla k označení látky 0082, 0241, 0331 a 0332.
6. Pro číslo k označení látky 0081 nejsou povoleny jako vnější obaly pytle.
Metoda EP 17
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
není potřebnýnení potřebnýVelké nádoby pro volně ložené látky (IBC)
  kovové IBC (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N)
  flexibilní IBC (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4, 13M2)
  IBC z pevného plastu (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2)
  kombinovaná IBC (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0082 a 0241 číslice 4, jakož i 0331 a 0332 číslice 48.
Pozn.
1. IBC se mohou použít pouze pro volně tekoucí látky.
2. Pro čísla k označení látky 0082 a 0241 se nesmí použít kovová IBC.
3. Flexibilní IBC se smí použít pouze pro pevné látky.
Metoda EP 30
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
není potřebnýnení potřebnýBedny
  z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
  z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
  z lepenky (1G)
  z pěnových hmot (4H1)
  z hrubých plastů (4H2)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (4G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0279, 0280 a 0326 číslice 3;
0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451 a 0457 číslice 5;
0006, 0181 a 0329 číslice 6;
0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330 a 0369 číslice 7;
0281, 0328, 0413, 0414 a 0436 číslice 15;
0035, 0138, 0169, 0287, 0346 a 0458 číslice 17;
0182 a 0321 číslice 18;
0007, 0291, 0294, 0295, 0324 a 0426 číslice 19;
0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238 a 0434 číslice 21;
0243 a 0245 číslice 22;
0183, 0186, 0242, 0327, 0417 a 0437 číslice 27;
0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424 a 0488 číslice 30;
0244 a 0246 číslice 31;
0338, 0339 a 0438 číslice 37;
0344, 0347, 0370 a 0459 číslice 39;
0412 číslice 40;
0348, 0371 a 0427 číslice 41;
0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435 a 0453 číslice 43, jakož i 0012, 0014, 0345 a 0460 číslice 47.
Zvláštní podmínky:
Podmínky bodu 102 (13) neplatí pro následující čísla k označení látky: 0005, 0007,
0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294,
0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414,
0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459 a 0460. Podmínky bodu 102 (15)
 platí pro čísla k označení látky 0457, 0458, 0459 a 0460.
Metoda EP 31
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
Nádoby 
ze dřeva z překližky (4D)
z plastu z dřevovláknitých materiálů (4F)
z kovu z lepenky (4G)
z lepenky  
  Sudy
Cívky z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0029, 0030 a 0360 číslice 1;
0255, 0267 a 0361 číslice 35, jakož i 0455, 0456 a 0500 číslice 47.
Pozn.
1. Pro čísla k označení látky 0029, 0267 a 0455 se jako vnitřní obaly nesmí použít pytle.
2. Cívek smí být použito jako vnitřního obalu pouze pro čísla k označení látky 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 a 0500.
Metoda EP 32 a)
Předměty, které mají celistvý plášť z kovu, plastu nebo lepenky a obsahují detonační
výbušnou látku nebo, které jsou složeny z plastem vázané detonační výbušné látky.
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
není potřebnýnení potřebnýBedny
  z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
  z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
  z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0042 a 0060 číslice 5, jakož i 0283 číslice 17.
Metoda EP 32 b)
Předměty bez celistvého pláště.
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Nádobynení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z kovu z hliníku (4B)
z lepenky z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
Obalový materiál z překližky (4D)
z papíru z dřevovláknitých materiálů (4F)
z plastu 
  z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0042 a 0060 číslice 5, jakož i 0283 číslice 17.
Zvláštní podmínky:
Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky 0042, 0060 a 0283.
Metoda EP 33
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
NádobyNádobyBedny
ze dřevaze dřevaz oceli (4A)
z plastuz kovuz hliníku (4B)
z kovuz plastuz přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z lepenkyz lepenky
  z překližky (4D)
Lísky s dělícími stěnami z dřevovláknitých materiálů (4F)
ze dřeva 
z plastu z lepenky (4G)
z lepenky z hrubých plastů (4H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0073, 0225 a 0377 číslice 1; 0043 číslice 5; 0268 a 0364 číslice 13;
0212 a 0319 číslice 30; 0365 a 0378 číslice 35; 0306 a 0320 číslice 43,
jakož i 0044, 0366 a 0376 číslice 47.
Pozn.
1. Lísky smí být použity jako vnitřní obaly pouze pro čísla k
označení látky 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377 a 0378.
2. Jako meziobaly jsou nádoby nutné pouze tehdy, pokud jsou jako vnitřní obaly použity lísky.
Metoda EP 34
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
odolné proti vodě z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
Nádoby z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
ze dřeva 
z plastu z překližky (4D)
z kovu z dřevovláknitých materiálů (4F)
z lepenky 
  z lepenky (4G)
Obalový materiál z hrubých plastů (4H2)
z vlnité lepenky  
  Sudy
Tuby z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
z lepenky 
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0099 a 0374 číslice 5; 0296 číslice 7; 0381 číslice 15; 0375 číslice 17; 0204 číslice 19;
0275 a 0277 číslice 27; 0276 a 0278 číslice 37, jakož i 0070, 0173, 0174 a 0323 číslice 47.
Metoda EP 35
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
Nádoby 
ze dřeva z překližky (4D)
z plastu z dřevovláknitých materiálů (4F)
z kovu 
z lepenky z lepenky (4G)
  z pěnových hmot (4H1)
Obalový materiál z hrubých plastů (4H2)
z plastu  
z papíru Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0148, 0420 a 0428 číslice 9; 0313, 0334,
0419, 0421 a 0429 číslice 21; 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430,
0487 a 0492 číslice 30; 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431
a 0493 číslice 43, jakož i 0193, 0337, 0373, 0404, 0405 a 0432 číslice 47.
Metoda EP 36
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z textilní tkaniny z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
Nádoby 
ze dřeva z překližky (4D)
z plastu z dřevovláknitých materiálů (4F)
z lepenky 
  z lepenky (4G)
Dělící stěny ve vnějším obalu  
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0447 číslice 27; 0379 a 0446 číslice 37, jakož i 0055 číslice 47.
Metoda EP 37
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
Nádoby z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z lepenky 
  z překližky (4D)
Tuby z dřevovláknitých materiálů (4F)
z plastu 
z kovu z lepenky (4G)
z lepenky  
Dělící stěny ve vnějším obalu  
Tato metoda balení pro čísla k označení látky: 
0059 a 0442 číslice 5; 0439 a 0443 číslice 17; 0440 a 0444 číslice 39, jakož i 0411 a 0445 číslice 47.
Metoda EP 38
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
  z překližky (4D)
  z dřevovláknitých materiálů (4F)
  z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0288 číslice 5, jakož i 0237 číslice 39.
Zvláštní podmínky:  
Podmínky bodu 102 (15) platí pro čísla k označení látky 0237 a 0288.
Pozn. Pokud jsou konce předmětů těsně uzavřeny, nejsou potřebné vnitřní obaly.
Metoda EP 39
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
  z oceli (4A)
Nádoby z hliníku (4B)
ze dřeva z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z plastu 
z kovu z překližky (4D)
z lepenky z dřevovláknitých materiálů (4F)
Obalový materiál z lepenky (4G)
z pevného sulfátového papíru z hrubých plastů (4H2)
z plastu Sudy
Cívky z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z překližky (1D)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0065 a 0290 číslice 5; 0102 číslice 17, jakož i 0104 a 0289 číslice 39.
Pozn. Pokud jsou předměty v rolích, nejsou potřebné vnitřní obaly pro čísla k označení látky 0065 a 0289.
Metoda EP 40
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
  z hliníku (4B)
Obalový materiál z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z pevného sulfátového papíru 
 z překližky (4D)
z plastu z dřevovláknitých materiálů (4F)
  
Cívky z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0101 číslice 30; 0066 a 0103 číslice 43, jakož i 0105 číslice 47.
Zvláštní podmínky:
Podmínky bodu 102 (15) platí pro číslo k označení látky 0105.
Pozn.
1. Pokud jsou konce předmětů čísla k označení látky 0105 těsně uzavřeny, nejsou potřebné vnitřní obaly.
2. Obal pro číslo k označení látky 0101 musí být prachotěsný, ledaže by se zápalná
šňůra nacházela v tubě z papíru a oba konce tuby jsou zakryty odnímatelnými čepičkami.
3. Pro číslo k označení látky 0101 nesmí být použita ani ocel, ani hliník (bedny a sudy).
Metoda EP 41
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Nádobynení potřebnýBedny
ze dřeva z oceli (4A)
z plastu z hliníku (4B)
z kovu z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z lepenky 
  z překližky (4D)
Lísky s dělícími stěnami z dřevovláknitých materiálů (4F)
ze dřeva 
z plastu z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
Dělící stěny ve vnějším obalu  
  Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
  z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0106 číslice 1; 0284 a 0408 číslice 5; 0292 číslice 7; 0107 číslice 13;
0285 a 0409 číslice 17; 0293 číslice 19; 0372 číslice 21; 0316 a 0318 číslice 30;
0257 číslice 35; 0410 číslice 39; 0317 a 0452 číslice 43, jakož i 0110, 0367 a 0368 číslice 47.
Metoda EP 42
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z papíru z hliníku (4B)
  z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
Nádoby 
ze dřeva z překližky (4D)
z plastu z dřevovláknitých materiálů (4F)
z kovu 
z lepenky z lepenky (4G)
  z hrubých plastů (4H2)
Obalový materiál  
z papíru Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
Lísky s dělícími stěnami 
z plastu z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
  
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0121 číslice 9; 0314 číslice 21; 0315 číslice 30; 0325 číslice 43, jakož i 0131 a 0454 číslice 47.
Metoda EP 43
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Pytlenení potřebnýBedny
z pevného sulfátového papíru z oceli (4A)
 z hliníku (4B)
z plastu z přírodního dřeva, jednoduché (4C1)
z textilní tkaniny 
z textilní tkaniny, pogumované z překližky (4D)
 z dřevovláknitých materiálů (4F)
Nádoby z lepenky (4G)
z plastu z hrubých plastů (4H2)
z kovu  
z lepenky Sudy
  z oceli, s odnímatelným víkem (1A2)
Lísky s dělícími stěnami 
ze dřeva z hliníku, s odnímatelným víkem (1B2)
z plastu 
  z překližky (1D)
  z lepenky (1G)
  z plastu, s odnímatelným víkem (1H2)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0271 číslice 3; 0415 číslice 15; 0272 číslice 27, jakož i 0491 číslice 37.
Pozn. Místo výše uvedených vnitřních a vnějších obalů mohou být použity
kombinované obaly (6HH2) (nádoba z plastu s vnějším obalem z hrubého plastu ve formě bedny).
Metoda EP 44
Vnitřní obal a vybaveníMeziobal a vybaveníVnější obal a vybavení
Nádobynení potřebnýBedny
z plastu z oceli (4A)
z kovu z hliníku (4B)
z lepenky z přírodního dřeva, jednoduché (4C1) s povlakem z kovu
Dělící stěny ve vnějším obalu z překližky (4D) s povlakem z kovu
  z dřevovláknitých materiálů (4F) s povlakem z kovu
  z pěnových materiálů (4H1)
Tato metoda balení platí pro čísla k označení látky: 
0248 číslice 25, jakož i 0249 číslice 34.

(7) Tabulka 3

Zvláštní podmínky o balení

Pozn.

1. O zvláštních podmínkách o balení, které mají být použity pro jednotlivé látky a předměty, viz bod 101, tabulka 1, sloupec 5.

2. Ve zvláštních podmínkách pro balení určená čísla jsou identická s těmi, které jsou uvedeny v kapitole 3 (zvláštní podmínky) Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží.

ČísloZvláštní podmínky pro balení
16Hmotnost nenavlhčeného nebo neznecitlivěného výbušného vzorku je ohraničena dle podmínek příslušného úřadu na 10 kg v malých kusech.
Hmotnost navlhčeného nebo znecitlivěného vzorku je ohraničena na 25 kg.
253Obaly musí být prosté olova.
254Vnitřní obaly musí být uzavřeny pouzdrem nebo šroubovacím víkem; jejich objem nesmí činit více jak 5 litrů.
Vnitřní obaly musí být obloženy vrstvou nehořlavého a savého vy-cpávkového materiálu. Savý vycpávkový materiál
musí být v takovém dostatečném množství, aby obsaženou kapalinu zcela nasál. Kovové nádoby samy musí být na všech stranách od sebe fixně odděleny vycpávkovou hmotou.
Netto hmotnost pohonné látky je ohraničena na 30 kg pro jednotlivý kus, pokud jsou jako vnější obaly použity bedny.
255Pokud jsou použity jako meziobal sudy, musí být obloženy plnohodnotně silnou vrstvou nehořlavého vycpávkového materiálu, aby obsaženou kapalinu zcela nasál.
Místo vnitřního obalu a meziobalu může být použit kombinovaný obal z plastové nádoby v sudu z kovu. Čistý objem pohonné látky nesmí činit více jak 120 litrů pro jednotlivý kus.
256Obaly z kovu musí být zkonstruovány tak, aby bylo sníženo nebezpečí exploze v důsledku zvýšení vnitřního tlaku na základě vnějších nebo vnitřních příčin.
257Jsou-li kumulativní nálože baleny jednotlivě, musí být kónické dutiny směrovány dolů a kus musí být označen „NAHOŘE".
Jsou-li kumulativní nálože baleny párovitě (dvojmo), musí být kónické dutiny kumulativních náloží vzájemně tak,
aby byl snížen na minimum účinek kumulativní nálože při nežádoucím uvolnění (iniciaci).
258Konce bleskovice musí být neprodyšně uzavřeny, např. za pomoci uzavíracího zařízení, které je tak pevně uzavřeno, že nemůže dojít k úniku výbušné látky.
Konce bleskovice ohebné musí být upevněny.
259Obaly musí být chráněny proti vniknutí vody. Pokud jsou zařízení, aktivovatelná za pomoci vody,
přepravována bez obalu, musí mít minimálně dvě na sobě nezávislá bezpečnostní zařízení, aby bylo zabráněno vniknutí vody.
260Metoda balení EP 17 smí být použita pro výbušné látky čísla k označení látky 0082 pouze tehdy,
pokud se tyto skládají ze směsi dusičnanu amonného nebo z jiných anorganických dusičnanů a z jiných nevýbušných hořlavých látek.
Takovéto výbušné látky nesmí obsahovat nitroglycerin, ani obdobné kapalné organické dusičnany a ani chlorečnany.
261Metoda balení EP 17 smí být použita pro výbušné látky čísla k označení látky 0241 pouze tehdy, pokud se tyto skládají
z vody jako hlavní části a z vysokých procentních částí dusičnanu amonného nebo z jiných oxidačních prostředků, které jsou všechny nebo částečně rozpuštěny.
Ostatními částmi mohou být uhlovodíky nebo hliníkový prášek, nesmí však obsahovat nitrosloučeniny jako trinitrotoluen.
262Pro šupinový nebo zrněný (granulovaný) TNT v suchém stavu a o maximální hmotnosti netto 30 kg se smí použít pouze prachotěsné pytle (5H2).
263V jednom vnitřním obalu nesmí být zabaleno více než 50 kg látky.
264Absorpční vycpávkový materiál musí být připojen.
267Trhaviny, typ C, které obsahují chlorečnany, musí být odděleny od výbušných látek, které obsahují dusičnan amonný nebo jiné amonné soli.

3. Společné balení

104

(1) Látky a předměty, spadající pod totéž číslo k označení látky7), smějí být baleny společně, s výjimkou látek a předmětů skupiny snášenlivosti L nebo látek a předmětů, které jsou přiřazeny souhrnnému označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51. V tomto případě musí být použit nejbezpečnější vnější obal.

(2) Pokud nejsou v dalším textu předvídány jinak znějící zvláštní podmínky, nesmějí být látky a předměty rozdílných čísel k označení látky baleny společně.

(3) Látky a předměty třídy 1 nesmějí být společně baleny s látkami ostatních tříd nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).

(4) Předměty skupin snášenlivosti C, D a E smí být baleny společně.

(5) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s jejich vlastními zapalovači za předpokladu, že tyto zapalovače jsou vybaveny nejméně dvěma účinnými bezpečnostními zařízeními, která zabrání vzniku exploze v případě nezamýšleného spuštění zapalovače.

(6) Předměty skupiny snášenlivosti D nebo E smí být baleny společně s vlastními zapalovači, které neobsahují dvě účinná bezpečnostní zařízení (tzn. zapalovače, které jsou přičleněny ke skupině snášenlivosti B), za předpokladu, že nezamýšlené uvolnění zapalovače neváže na sebe podle názoru příslušného úřadu země původu8) za normálních přepravních podmínek žádnou explozi předmětu.

(7) Látky a předměty skupiny snášenlivosti L nesmějí být společně baleny s jiným druhem látek nebo předmětů této skupiny snášenlivosti.

(8) Předměty smí být baleny společně s jejich vlastními zažehovači za předpokladu, že zažehovače nemohou být uvolněny za normálních přepravních podmínek.

(9) Zboží čísel k označení látky uvedených v tabulce 4 smí být spojeno do jednoho kusu za uvedených podmínek.

(10) Při společném balení je třeba vzít zřetel na možnou změnu klasifikace kusů podle podmínek v bodu 100.

(11) O označení zboží v nákladním listu u společně balených látek a předmětů třídy 1, viz bod 115 (4).

Tabulka 4 : Zvláštní podmínky pro společné balení [viz bod 104 (9)]

 číslice249212627304347
číslicečís. k označení látky0160002700280194033304280238033404290161018600540195024003350430019101970312033604310012001400440337037304050432
20160 BB      B             B    
40027B B      B             B    
0028BB       B             B    
90194     BB B BBBB BBBB B    BBB
0333       A      A    A    A   
0428   B  B B BBBB BBBB B    BBB
210238   B B  B BBBB BBBB B    BBB
0334    A         A    A    A   
0429   B BB   BBBB BBBB B    BBB
260161BBB                    B    
270186   B BB B  BBB BBBB B    BBB
300054   B BB B B BB BBBB B    BBB
0195   B BB B BB B BBBB B    BBB
0240   B BB B BBB  BBBB B    BBB
0335    A  A           A    A   
0430   B BB B BBBB  BBB B    BBB
430191   B BB B BBBB B BB B    BBB
0197   B BB B BBBB BB B B    BBB
0312   B BB B BBBB BBB  B    BBB
0336    A  A      A         A   
0431   B BB B BBBB BBBB      BBB
470012                      A     
0014                     A      
0044BBB      B                  
0337    A  A      A    A        
0373   B BB B BBBB BBBB B     BB
0405   B BB B BBBB BBBB B    B B
0432   B BB B BBBB BBBB B    BB 

Vysvětlivky:

A: Látky a předměty těchto čísel k označení látky smějí být spojeny v jednom kusu bez zvláštního omezení hmotnosti.

B: Látky a předměty těchto čísel k označení látky smějí být spojeny do jednoho kusu do celkové hmotnosti výbušiny 50 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

105

(1) Kusy musí být opatřeny číslem k označení a pojmenováním látky nebo předmětu zvýrazněným kurzívou podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 2. Pro látky a předměty, které jsou přiřazeny k označení j.n. nebo k označení "0190 látka výbušná, vzorek "číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení j.n. nebo k označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51, uvede technické pojmenování zboží. Pro látky číslice 4 čísel k označení 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 a pro látky číslice 48 čísel k označení 0331 a 0332 se uvede obchodní název příslušné látky dodatkově k typu trhaviny. Pro ostatní látky a předměty smí být dodatkově uvedeno obchodně obvyklé nebo technické pojmenování. Tato označení musí být dobře čitelná a nesmazatelná v jedné z úředních řečí země odesílací a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho ve francouzštině, němčině, italštině nebo angličtině, pokud mezinárodní tarify nebo úmluvy mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.

U vojenských zásilek ve smyslu bodu 143, které jsou přepravovány jako vozová zásilka, mohou být kusy, namísto označení dle bodu 101, tabulky 1, sloupce 2, opatřeny předepsanými označeními příslušným vojenským úřadem.

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy s látkami a předměty číslic 1 až 34 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 1. Ve spodní polovině nálepky se uvede klasifikační kód podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 3.

Kusy s látkami a předměty číslic 35 až 47 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, kusy s látkami a předměty číslice 48 nálepkou podle vzoru 1.5 a kusy s předměty číslice 50 nálepkou podle vzoru 1.6. Ve spodní polovině nálepky se uvede skupina snášenlivosti podle bodu 101, tabulky 1, sloupec 3.

(3) Kusy s látkami a předměty číslic

4 čísel k označení 0076 a 0143 (pouze směsi s nejméně 90 hm.-% flegmatizačního prostředku),
21čísla k označení 0018,
26čísla k označení 0077,
30čísla k označení 0019 a
43čísla k označení 0301

se opatří navíc nálepkou podle vzoru 6.1.

Kusy s předměty číslic

21 čísla k označení 00159) a 0018,
30 čísla k označení 00169) a 0019, jakož i
43čísla k označení 0301 a 03039)

se opatří navíc nálepkou podle vzoru 8.

(4) Při přepravě vojenských zásilek ve smyslu bodu 143 jako vojenská zásilka, nemusí být kusy opatřeny předepsanými nálepkami k označení nebezpečí podle bodu 105 (2) a (3), za předpokladu, že bude na základě údajů v nákladním listu dle bodu 115 (1), dbáno na v bodě 130 (1) a (2) předepsané zákazy společného nakládání.

106-

109

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

110

(1) Látky a předměty skupiny snášenlivosti L se smějí přepravovat jen jako vozová zásilka.

(2) Látky a předměty číslic 43, čísel k označení 0066, 0336 a 0431, jakož i číslice 47, smějí být podány k přepravě jako spěšnina. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 40 kg [viz též bod 121 (2)].

111-

114

C. Údaje v nákladním listu

115 (1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 101, tabulce 1, sloupec 2. Pro látky a předměty, které jsou přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51, jakož i ostatních předmětů číslic 25 a 34, se navíc k označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek", uvede technické pojmenování zboží. Označení zboží se doplní údajem klasifikačního kódu a číslice vyjmenování látek (bod 101, tabulka 1, sloupce 3 a 1), netto hmotností výbušiny v kg a zkratkou RID (PNZ) [např. "0160 prach bezdýmný, 1.1C, číslice 2, 4600 kg, RID (PNZ)"]. V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

(2) U látek číslice 4, čísel k označení 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241 a látek číslice 48, čísel k označen í 0331 a 0332, se k typu výbušiny uvede navíc obchodní název příslušné látky. U ostatních látek a předmětů smí být navíc uvedeno obchodně obvyklé nebo technické pojmenování.

(3) Při přepravě jako vozová zásilka musí být v nákladním listu uveden počet kusů a hmotnost v kg každého jednotlivého kusu, jakož i celková netto hmotnost výbušné látky v kg.

(4) Jako označení zboží v nákladním listu se u společně balených dvou různých druhů zboží uvedou čísla k označení a pojmenování obou látek nebo předmětů, zvýrazněná kurzívou v bodu 101, tabulce 1, sloupec 2. Jsou-li podle bodu 104 spojeny do jednoho kusu více než dva různé druhy zboží, musí být v nákladním listu udána pod označením zboží čísla k označení všech v kuse obsažených látek a předmětů způsobem "Zboží čís . . . .".

(5) Při přepravě látek a předmětů, které jsou přiřazeny označení j.n. nebo označení "0190 látka výbušná, vzorek" číslice 51 nebo jsou zabaleny podle metody EP 01, se k nákladnímu listu přiloží jedna kopie povolení příslušného úřadu s přepravními podmínkami. To musí být sepsáno v úřední řeči země odesílací a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho francouzsky, německy, italsky nebo anglicky, pokud mezinárodní tarify nebo ujednání mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.

(6) Pokud jsou společně naloženy do jednoho vozu kusy s látkami a předměty skupin snášenlivosti B a D podle podmínek bodu 130 (1), je třeba k nákladnímu listu připojit potvrzení o schválení ochranné nádoby nebo ochranného oddílu podle bodu 130 (1), poznámky 1).

(7) Pokud jsou přepravovány výbušné látky a předměty s výbušnou látkou v obalech dle metody EP 01, je třeba v nákladním listu uvést záznam "Obal je schválen příslušným úřadem ......" (viz bod 103, metoda EP 01).

(8) U vojenských zásilek ve smyslu bodu 143 mohou být místo označení podle bodu 101, tabulky 1, sloupce 2, použita označení předepsaná příslušným vojenským úřadem. Při přepravě vojenských zásilek, pro které platí odchylné podmínky dle bodů 105 (1) a (4), 120 (1) a 125 (7), je třeba v nákladním listu uvést: "Vojenská zásilka".

116-

119

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

120

(1) Látky a předměty třídy 1 musí být nakládány do krytých vozů. Uvnitř vozů nesmí vyčnívat žádné kovové předměty, které nepatří ke konstrukci vozu. Podlahy nákladních vozů musí být před nakládkou odesílatelem důkladně vyčištěny. Dveře a okna (větrací otvory) vozů musí být vždy uzavřeny. Pro přepravu látek a předmětů podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6, i když jsou tyto naloženy do velkých kontejnerů, musí být použity vozy s předepsanými ochrannými plechy proti jiskření. U vozů s hořlavými podlahami nesmějí být ochranné plechy proti jiskření připevněny bezprostředně k podlaze vozu.

Předměty, které nemohou být s ohledem na své rozměry nebo svoji hmotnost naloženy do krytých vozů, smí být též přepravovány na otevřených vozech. Musí být přikryty vozovými plachtami.

Při přepravě látek číslic 2, 4, 8, 26 a 29, jakož i ohňostrojných těles číslic 9, 21 a 30 musí být podlaha nákladního vozu s nekovovým povrchem nebo musí být přikrytá.

Vojenské zásilky ve smyslu bodu 143 s látkami a předměty třídy 1, které patří do výzbroje nebo struktury vojenského materiálu, mohou být za následujících podmínek naloženy také na otevřené vozy:

- zásilky musí být doprovázeny buď vojenským úřadem, nebo na jeho příkaz jiným orgánem;

- roznětná zařízení, která nemají minimálně 2 účinná bezpečnostní zařízení, musí být odstraněna, ledaže by látky a předměty byly umístěny v uzamčených vojenských vozidlech.

(2) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

121

(1) Kusy s látkami a předměty třídy 1 musí být do vozů nakládány a v nich upevněny tak, aby se nemohly pohybovat nebo posouvat. Musí být chráněny proti jakémukoliv tření nebo nárazu.

(2) Zásilky spěšnin smí být nakládány do železničních vozidel, která mohou současně sloužit pro přepravu osob, jen do nejvyšší hmotnosti 100 kg na vozidlo.

b. Přeprava v malých kontejnerech

122

(1) Kusy s látkami a předměty třídy 1 smějí být přepravovány v malých kontejnerech.

(2) Předpisy o nakládání bodu 121 (1) platí obdobně také pro malé kontejnery.

(3) Zákazy společného nakládání, předvídané v bodu 130, platí též pro obsah malých kontejnerů, jakož i pro vozy, ve kterých jsou malé kontejnery přepravovány.

(4) Při přepravě látek číslic 2, 4, 8, 26 a 29, jakož i ohňostrojných těles číslic 9, 21 a 30 musí být podlaha malého kontejneru s nekovovým povrchem nebo musí být přikrytá.

123-

124

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech a malých kontejnerech (viz přípojek IX)

125

(1) Vozy, ve kterých jsou naloženy kusy, opatřené nálepkami podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, musí být na obou stranách opatřeny nálepkami stejného vzoru. Skupiny snášenlivosti se na nálepkách neuvádějí, jsou-li ve voze látky a předměty více skupin snášenlivosti.

(2) Nakládají-li se kusy různých podtříd do jednoho vozu, umístí se na voze jen nálepky vzoru nejnebezpečnější podtřídy a to v pořadí 1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

Nakládají-li se do jednoho vozu látky číslice 48 s látkami nebo předměty podtřídy 1.2, opatří se vůz nálepkami jako vůz, náležející k podtřídě 1.1.

(3) Kromě toho musí být vozy, ve kterých jsou naloženy látky a předměty dále uvedených číslic a čísel k označení, opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 6.1:

číslice 4čísla k označení 0076 a 0143
číslice 21číslo k označení 0018;
číslice 26číslo k označení 0077;
číslice 30číslo k označení 0019;
číslice 43číslo k označení 0301.

(4) Kromě toho musí být vozy, ve kterých jsou naloženy předměty následujících číslic a čísel k označení, opatřeny na obou stranách nálepkami podle vzoru 8:

číslice 21čísla k označení 001510) a 0018;
číslice 30čísla k označení 001610) a 0019;
číslice 43čísla k označení 0301 a 030310).

(5) Kromě toho musí být vozové zásilky s látkami a předměty číslic 1 až 13, 19, 22 až 26, 28, 31 až 34 ve schránce nebo vedle schránky na nálepky opatřeny nálepkami podle vzoru 13. U vozových zásilek s látkami následujících číslic a čísel k označení však musí být místo nálepek podle vzoru 13, umístěny ve schránce nebo vedle schránky na nálepky, nálepky podle vzoru 15:

číslice 2číslo k označení 0160;
číslice 4čísla k označení 0072, 0075, 0083, 0133, 0143, 0146, 0150, 0208, 0219, 0226, 0340, 0341, 0391, 0394 a 0411.

(6) Malé kontejnery musí být polepeny podle bodu 105 (2) a (3).

(7) Vozy s kusy, které jsou přepravovány jako vojenská zásilka ve smyslu bodu 143 a které nejsou podle bodu 105 (4) opatřeny nálepkami k označení nebezpečí, musí být na obou stranách opatřeny následujícími nálepkami k označení nebezpečí:

- nálepkou podle vzoru 1 na vozech obsahujících látky a předměty číslic 1 až 34;

- nálepkou podle vzoru 1.4 na vozech obsahujících látky a předměty číslic 35 až 47;

- nálepkou podle vzoru 1.5 na vozech obsahujících látky číslice 48;

- nálepkou podle vzoru 1.6 na vozech obsahujících předměty číslice 50.

126-

129

E. Zákazy společného nakládání

130

(1) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, které jsou však přiřazeny k rozdílným skupinám snášenlivosti, nesmí být naloženy společně do jednoho vozu, pokud není společné nakládání dovoleno podle následující tabulky 5 pro příslušné skupiny snášenlivosti.

Tabulka 5

skupiny
snášenlivosti
BCDEFGHJLNS
BX 1)       X
C XXX X   2) 3)X
D1)XXX X   2) 3)X
E XXX X   2) 3)X
F    X     X
G XXX X    X
H      X   X
J       X  X
L        4)  
N 2) 3)2) 3)2) 3)     2)X
SXXXXXXXX XX

X = společné nakládání dovoleno

1) Kusy s předměty skupin snášenlivosti B a kusy s látkami a předměty skupiny snášenlivosti D mohou být společně nakládány do jednoho vozu, za předpokladu, že jsou přepravovány v oddělených nádobách nebo oddílech, jejichž konstrukce je schválena příslušným úřadem nebo jím pověřeným místem. Tyto jsou dimenzovány tak, že bude zabráněno jakémukoliv rozšíření výbuchu mezi nádobami nebo oddíly z předmětů skupiny snášenlivosti B na látky a předměty skupiny snášenlivosti D.

2) Různé druhy předmětů klasifikačního kódu 1.6N smí být společně nakládány jen jako předměty klasifikačního kódu 1.6N, jestliže je zkouškami nebo analogickými závěry prokázáno, že neexistuje žádné dodatkové nebezpečí výbuchu z důvodů přenosu exploze mezi předměty. V opačném případě se s nimi zachází jako s předměty podtřídy 1.1.

3) Jestliže předměty skupiny snášenlivosti N budou nakládány s látkami nebo předměty skupin snášenlivosti C, D nebo E, musí se s předměty skupiny snášenlivosti N zacházet tak, jako by měly vlastnosti skupiny snášenlivosti D.

4) Kusy s látkami a předměty skupiny snášenlivosti L smějí být společně nakládány do jednoho vozu s kusy s látkami a předměty stejného druhu této skupiny snášenlivosti.

(2) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6, nesmí být naloženy společně do jednoho vozu s kusy, opatřenými nálepkou podle vzoru 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.

131

Pro zásilky, které nesmí být naloženy společně s jinými zásilkami do jednoho vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

132-

134

F. Prázdné obaly

135

(1) Nevyčištěné prázdné obaly číslice 91 musí být dobře uzavřeny a poskytovat záruku téže těsnosti, jako kdyby byly plné.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly číslice 91 musí být opatřeny stejnými nálepkami, jako kdyby byly plné.

(3) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 91 opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

(4) Označení v nákladním listu musí znít : "Prázdné obaly, 1, číslice 91 RID (PNZ)". V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

136-

139

G. Ostatní podmínky

140

Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

H. Zvláštní podmínky

141

Každý vůz, opatřený nálepkami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, jakož i vozy s velkými kontejnery, které jsou opatřeny těmito nálepkami, musí být od vozů, opatřených nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2 odděleny dvěma dvounápravovými nebo jedním čtyř- nebo vícenápravovým ochranným vozem. Za ochranný vůz jsou považovány prázdné nebo ložené vozy, které nejsou opatřeny nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2. Velké kontejnery, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 1, 1.5 nebo 1.6, nesmí být společně nakládány na jeden vůz s velkými kontejnery nebo nádržkovými kontejnery, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 nebo 5.2.

142

(1) Látky a předměty třídy 1, patřící branným silám některého smluvního státu a které byly před 1. lednem 1990 baleny v souladu s tehdy platnými ustanoveními RID (PNZ), smějí být přepravovány po 31. prosinci 1989, pokud jsou obaly nepoškozeny a v nákladním listu je uvedeno, že se jedná o vojenské zboží balené před 1. lednem 1990. Ostatní podmínky platné pro tuto třídu od 1. 1. 1990 musí být respektovány.

(2) Látky a předměty třídy 1, které byly mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996 zabaleny v souladu s v tomto časovém období platnými podmínkami RID (PNZ), smějí být přepravovány po 31. prosinci 1996, pokud jsou obaly nepoškozeny a v nákladním listu je uvedeno, že se jedná o zboží třídy 1, které bylo zabaleno mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996.

143

Pro vojenské zásilky, tj. zásilky s látkami a předměty třídy 1, které patří vojsku nebo za které vojsko odpovídá, platí odchylné podmínky [viz body 105 (1) a (4), 115 (8), 120 (1) a 125 (7)].

144-

199

Třída 2

Třída 2 Plyny

1. Vyjmenování látek a předmětů

200

(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 2, podléhají pod tento pojem ty látky a předměty, jež jsou vyjmenovány v bodu 201 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu a podléhají tak podmínkám uvedeným v bodech 200 (2) až 250, jsou tím látkami a předměty RID (PNZ).

Pozn. O množstvích pro látky uvedené v bodu 201, jakož i pro předměty, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 201a.

(2) Plyny jsou látky, které

a) při 50 °C mají tenzi par vyšší než 300 kPa (3 bar), nebo

b) při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa jsou zcela plynné.

Pozn. 1052 Fluorovodík je látkou třídy 8 (viz bod 801, číslice 6).

(3) Třída 2 obsahuje čisté plyny, směsi plynů, směsi jednoho nebo více plynů s jednou nebo více jinými látkami, jakož i předměty, které takovéto látky obsahují.

Pozn.

1. Čistý plyn smí obsahovat jiné složky, které pocházejí z výrobního procesu nebo, které jsou přidávány, aby zabezpečovaly stabilitu výrobku, za předpokladu, že koncentrace těchto složek nemění zatřídění nebo přepravní podmínky jako stupeň plnění, plnící tlak nebo zkušební přetlak.

2. Označení j.n. v bodu 201 zahrnují, jak čisté plyny, tak také směsi.

3. Pro zařazení roztoků nebo směsí (jako preparáty, přípravky a odpady), viz také bod 3 (3), jakož i odstavce (6) a (7) tohoto bodu.

(4) Látky a předměty třídy 2 jsou rozděleny následovně:

1. Stlačené plyny: Plyny s kritickou teplotou nižší než 20 °C

2. Zkapalněné plyny: Plyny s kritickou teplotou 20 °C nebo vyšší

3. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny: Plyny, které kvůli své nízké teplotě jsou během přepravy částečně kapalné

4. Pod tlakem rozpuštěné plyny: Plyny, které jsou během přepravy rozpuštěny v rozpouštědle

5. Obaly na aerosoly

6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem

7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním podmínkám (vzorky plynů)

8. Prázdné nádoby

(5) Látky a předměty, které jsou zařazeny pod různé číslice bodu 201, jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny jedné z následujících skupin1):

A dusivé

O oxidující

F zápalné

T jedovaté

TF jedovaté, zápalné

TC jedovaté, žíravé

TO jedovaté, oxidující

TFC jedovaté, zápalné, žíravé

TOC jedovaté, oxidující, žíravé

Pozn. Žíravé plyny se považují za jedovaté a proto se zařazují do skupiny TC, TFC nebo TOC [viz odstavec (7)].

Jestliže plyny nebo směsi plynů mají nebezpečné vlastnosti, které lze přiřadit více jak jedné skupině, mají skupiny označené písmenem T přednost před všemi ostatními skupinami. Skupiny označené písmenem F mají přednost před skupinami označenými písmeny A nebo O.

(6) Jestliže jedna v číslici a skupině jmenovitě uvedená směs třídy 2 připadá podle kritérií uvedených v odstavcích (4) a (7) pod jinou číslici a/nebo jinou skupinu, tak je třeba tuto směs vhodně zařadit dle těchto kritérií a zařadit vhodnému označení j.n.

(7) Látky a předměty jmenovitě neuvedené v bodě 201 je třeba zařadit dle odstavce (4) a (5).

Vhodně dle jejich nebezpečných vlastností platí následující kritéria:

Dusivé plyny

Plyny, které nejsou zápalné, nejsou oxidující a nejsou jedovaté a které v ovzduší za normálních podmínek existující kyslík zřeďují nebo vypuzují.

Zápalné plyny

Plyny, které při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa

a) ve směsi o nejvýše 13 obj.-% plynu se vzduchem jsou zápalné, nebo

b) nezávisle od spodní meze výbušnosti dosahují oblasti výbušnosti se vzduchem nejméně 12-ti procentních bodů.

Zápalnost musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů dle metod schválených ISO (viz ISO norma 10156:1990).

Pokud pro použití těchto metod jsou k dispozici pouze nedostatečné údaje, mohou být použity zkoušky podle srovnatelných metod, pokud jsou uznány příslušným úřadem země původu. Není-li země původu členským státem COTIF, musí být tyto metody uznány příslušným úřadem prvního členského státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.

Oxidující plyny

Plyny, které mohou ve všeobecnosti způsobit nebo podpořit shoření jiných látek za pomoci přísunu kyslíku účinněji než vzduch. Schopnost oxidace musí být stanovena za pomoci pokusů nebo výpočtů podle metod schválených ISO (viz ISO norma 10156:1990).

Jedovaté plyny

Pozn. Plyny, které kvůli jejich žíravosti částečně nebo úplně odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté. Kvůli možnému dodatkovému nebezpečí žíravosti, viz také kritéria pod nadpisem "Žíravé plyny".

Plyny,

a) o nichž je známo, že mají takový jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, že představují nebezpečí pro zdraví člověka; nebo

b) o kterých se předpokládá, že mají jedovatý nebo žíravý účinek na člověka, protože při zkoušce dle bodu 600 (3) vykazují hodnotu LC50 pro akutní jedovatost nejvýše 5000 ml/m3 (ppm).

Pro zařazení směsí plynů (včetně par z látek jiných tříd) může být použit následující vzorec:

přičemž

fi = molový zlomek i-té části směsi

Ti = číslo k označení jedovatosti i-té části směsi. Hodnota Ti odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995. Pokud hodnota LC50 nenív normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50, která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se číslo k označení jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.

Žíravé plyny

Plyny nebo směsi plynů, které kvůli svým žíravým účinkům zcela odpovídají kritériím pro jedovatost, je třeba zařadit jako jedovaté s dodatkovým nebezpečím žíravé. Směs plynů, která je z důvodů žíravého účinku a jedovatosti považována za jedovatou, obsahuje dodatkové nebezpečí žíravého účinku, jestliže prostřednictvím ověřených hodnot ve vztahu na člověka je známo, že je směs škodlivá pro kůži, oči nebo sliznici, nebo je-li hodnota LC50 žíravých částí směsi při výpočtu podle následujícího vzorce nejvýše 5000 ml/m3(ppm):

přičemž

fci = molový zlomek i-té žíravé části směsi

Tci = číslo k označení jedovatosti i-té žíravé části směsi. Hodnota Tci odpovídá hodnotě LC50 dle normy ISO 10298:1995. Pokud hodnota LC50 není v normě ISO 10298:1995 uvedena, je třeba použít hodnotu LC50, která je uvedena ve vědecké literatuře. Pokud hodnota LC50 není známa, vypočítá se číslo k označení jedovatosti na základě nejnižší hodnoty LC50 z látek s podobnými fyziologickými a chemickými vlastnostmi, nebo, je-li to jediná možnost, na základě pokusů.

(8) Chemicky nestálé látky třídy 2 smějí být podány k přepravě jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění všech možností nebezpečné reakce za normálních přepravních podmínek, jako např. rozklad, disproporcionace nebo polymerizace. Za tímto účelem je zvláště třeba dbát na to, aby nádoby neobsahovaly látky, které tyto reakce povzbuzují

201

1. Stlačené plyny: Plyny s kritickou teplotou pod 20 °C.

Číslice a skupinaČíslo k označení látky, pojmenování a popis
1Adusivé plyny (nebo plyny, které nevykazují další dodatkové nebezpečí)
 1002 vzduch, stlačený (tlakový vzduch)
1006 argon, stlačený
1046 helium, stlačené
1056 krypton, stlačený
1065 neon, stlačený
1066 dusík, stlačený
1979 plyny vzácné, směs, stlačená
1980 plyny vzácné a kyslík, směs, stlačená
1981 plyny vzácné a dusík, směs, stlačená
1982 tetrafluormethan, stlačený (plyn jako chladící prostředek, R14, stlačený)
2036 xenon, stlačený
2193 hexafluorethan, stlačený (plyn jako chladící prostředek, R116, stlačený)
1956 plyn stlačený, j.n.
Pozn.
1. Směsi obsahující více než 21obj.-% kyslíku je třeba zařadit jako oxidující.
2. Vzduch a ostatní směsi používané pro účely dýchání nejsou považovány za dusivé.
3. Směsi čísla k označení látky 1979, 1980 a 1981 nesmějí obsahovat více než 10% xenonu.
1Ooxidující plyny
 1014 kyslík a oxid uhličitý, směs, stlačená
Pozn. Směsi čísla k označení látky 1014 nesmějí obsahovat více než 30% oxidu uhličitého.
1072 kyslík, stlačený
3156 plyn stlačený, oxidující, j.n.
1Fzápalné plyny
 1049 vodík, stlačený
1957 deuterium, stlačené
1962 ethylen, stlačený
1971 methan, stlačený, nebo
1971 plyn zemní, stlačený, s vysokým obsahem methanu
2034 vodík a methan, směs, stlačená
2203 silan, stlačený
Pozn. 2203 silan, stlačený je považován za samozápalný (pyroforický)
1964 uhlovodíky plynné, směs, stlačená, j.n.
1954 plyn stlačený, zápalný, j.n.
1Tjedovaté plyny
 1612 hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn, směs
1955 plyn stlačený, jedovatý, j.n.
1 TFjedovaté zápalné plyny
 1016 oxid uhelnatý, stlačený
1023 svítiplyn, stlačený
1071 plyn olejový, stlačený
1911 diboran, stlačený
2600 oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená (syntézní plyn, vodní plyn, plyn Fischer-Tropsch)
1953 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, j.n.
1 TCjedovaté žíravé plyny
 1008 fluorid boritý, stlačený
1859 fluorid křemičitý, stlačený
2198 fluorid fosforečný, stlačený
2417 fluorid karbonylu (karbonylfluorid), stlačený
3304 plyn stlačený, jedovatý, žíravý, j.n.
1 TOjedovaté oxidující plyny
 2451 fluorid dusitý, stlačený
3303 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, j.n.
1 TFCjedovaté zápalné žíravé plyny
 3305 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.
1 TOCjedovaté oxidující žíravé plyny
 1045 fluor, stlačený
1660 oxid dusnatý, stlačený
2190 fluorid kyslíku, stlačený
3306 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.

2. Zkapalněné plyny: Plyny s kritickou teplotou 20 °C nebo vyšší

Číslice a skupinaČíslo k označení látky, pojmenování a popis
2Adusivé plyny
 1009 bromtrifluormethan (plyn jako chladící prostředek R13B1)
1013 oxid uhličitý
1015 oxid uhličitý a oxid dusný, směs
1018 chlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R22)
1020 chlorpentafluorethan (plyn jako chladící prostředek R115)
1021 1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R124)
1022 chlortrifluormethan (plyn jako chladící prostředek R13)
1028 dichlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R12)
1029 dichlorfluormethan (plyn jako chladící prostředek R21)
1058 plyny zkapalněné, nezápalné, překryté dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem
1080 fluorid sírový
1858 hexafluorpropylen (plyn jako chladící prostředek R1216)
1952 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs, obsahující nejvýše 9% ethylenoxidu
1958 1,2-dichlortetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R114)
1973 chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, směs s konstantním bodem varu,
s cca 49% chlordifluormethanu (plyn jako chladící prostředek R502)
1974 bromchlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R12B1)
1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako chladící prostředek RC318)
1983 1-chlor-2,2,2-trifluorethan (plyn jako chladící prostředek R133a)
1984 trifluormethan (plyn jako chladící prostředek R23)
2422 oktafluor-2-buten (plyn jako chladící prostředek R1318)
2424 oktafluorpropan (plyn jako chladící prostředek R218)
2599 chlortrifluormethan a trifluormethan, azeotropní směs s cca 60%
chlortrifluormethanu (plyn jako chladící prostředek R503)
2602 dichlordifluormethan a 1,1-difluorethan, azeotropní směs s cca 74%
dichlordifluormethanu (plyn jako chladící prostředek R500)
3070 ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs s nejvýše 12,5% ethylenoxidu
3159 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R134a)
3220 pentafluorethan (plyn jako chladící prostředek R125)
3296 heptafluorpropan (plyn jako chladící prostředek R227)
3297 ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs s nejvýše 8,8% ethylenoxidu
3298 ethylenoxid a pentafluorethan, směs s nejvýše 7,9% ethylenoxidu
3299 ethylenoxid a tetrafluorethan, směs s nejvýše 5,6% ethylenoxidu
1078 plyn jako chladící prostředek, j.n. jako směsi plynů s označením R..., které mají jako:
směs F1 při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,3 MPa (13 bar) a při 50 °C hustotu,
 která odpovídá minimálně hustotě dichlorfluormethanu (1,30 kg/l);
směs F2 při 70 °C tenzi par nepřesahující 1,9 MPa (19 bar) a při 50 °C hustotu,
která odpovídá minimálně hustotě dichlordifluormethanu (1,21 kg/l);
směs F3 při 70 °C tenzi par nepřesahující 3 MPa (30 bar) a při 50 °C hustotu,
která odpovídá minimálně hustotě chlordifluormethanu (1,09 kg/l);
Pozn. Trichlorfluormethan (chladící prostředek R11), 1,1,2- trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladící prostředek R113),
1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladící prostředek R113a), 1-chlor-1,2,2-trifluorethan (chladící prostředekR133)
a 1-chlor-1,1,2-trifluorethan (chladící prostředek R133b) nejsou látkami třídy 2. Mohou však být částmi směsí F 1 až F 3.
1968 insekticid plynný, j.n.
3163 plyn zkapalněný, j.n.
Pozn. 2455 methylnitrit není připuštěn k přepravě.
2Ooxidující plyny
 1070 oxid dusný (rajský plyn)
3157 plyn zkapalněný, oxidující, j.n.
2Fzápalné plyny
 1010 1,2-butadien, stabilizovaný nebo
1010 1,3-butadien, stabilizovaný nebo
1010 1,3-butadien a uhlovodíky, směsi, stabilizované, které mají při 70 °C tenzi par
nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustoty neklesnou při 50 °C pod hodnotu 0,525 kg/l;
Pozn. V nádobách s 1,2-butadienem může koncentrace kyslíku v plynné fázi činit nejvýše 50 ml/m3
1011 butan
1012 buteny, směs nebo
1012 1-buten nebo
1012 2-buten cis nebo
1012 2-buten trans
1027 cyklopropan
1030 1,1-difluorethan (plyn jako chladící prostředek R152a)
1032 dimethylamin, bezvodý
1033 dimethylether
1035 ethan
1036 ethylamin
1037 chlorethan (ethylchlorid)
1039 ethylmethylether
1041 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 9%, ale nejvýše 87% ethylenoxidu
1055 isobuten
1060 methylacetylen a propadien, směs, stabilizovaná jako směsi methylacetylenu
a propadienu s uhlovodíky, kterými jsou:
směs P 1 obsahující nejvýše 63 obj.- % methylacetylenu a propadienu a nejvýše 24 obj.- %
propanu a propenu; přičemž procentuální podíl nasycených uhlovodíků C4 frakce musí být nejméně 14 obj.- % ,
směs P 2 obsahující nejvýše 48 obj.- % methylacetylenu a propadienu a nejvýše 50 obj.-%
propanu a propenu; přičemž procentuální podíl nasycených uhlovodíků C4 frakce musí být nejméně 5 obj.- %;
jakož i směsi propadienu s 1% až 4% methylacetylenu
1061 methylamin, bezvodý
1063 chlormethan (methylchlorid) (plyn jako chladící prostředek R40)
1077 propen
1081 tetrafluorethylen, stabilizovaný
1083 trimethylamin, bezvodý
1085 vinylbromid, stabilizovaný
1086 vinylchlorid, stabilizovaný
1087 vinylmethylether, stabilizovaný
1860 vinylfluorid, stabilizovaný
1912 chlormethan (methylchlorid) a dichlormethan, směs
Pozn. Pokud tato směs není zápalná, je třeba ji přiřadit k číslici 2A číslu označení látky 3163.
1959 1,1-difluorethylen (plyn jako chladící prostředek R1132a)
1969 isobutan
1978 propan
2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chladící prostředek R143a)
2044 2,2-dimethylpropan
2200 propadien, stabilizovaný
2419 bromtrifluorethylen
2452 ethylacetylen, stabilizovaný
2453 fluorethan (ethylfluorid) (plyn jako chladící prostředek R161)
2454 fluormethan (methylfluorid) (plyn jako chladící prostředek R41)
2517 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn jako chladící prostředek R142b)
2601 cyklobutan
3153 perfluor(methylvinyl)ether
3154 perfluor(ethylvinyl)ether
3252 difluormethan (plyn jako chladící prostředek R32)
1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n., která má jako
směs A při 70 °C tenzi par nejvýše 1,1 MPa (11 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,525 kg/l,
směs A O při 70 °C tenzi par nejvýše 1,6 MPa (16 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,495 kg/l,
směs A 1 při 70 °C tenzi par nejvýše 2,1 MPa (21 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,485 kg/l,
směs B při 70 °C tenzi par nejvýše 2,6 MPa (26 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,450 kg/l,
směs C při 70 °C tenzi par nejvýše 3,1 MPa (31 bar) a při 50 °C hustotu nejméně 0,440 kg/l.
Pozn.
1. Pro výše uvedené směsi jsou také přípustná jako označení látek následující obchodní pojmenování:
pro směs A a A 0 butan, pro směs C propan.
2. Jestliže předchází nebo následuje námořní nebo letecká přeprava, může být pro 1965 uhlovodíky plynné,
směs, zkapalněná, j.n. použit záznam 1075 plyny ropné, zkapalněné.
3161 plyn zkapalněný, zápalný, j.n.
2Tjedovaté plyny
 1062 brommethan (methylbromid)
1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), směs
1582 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), směs
2191 fluorid sulfurylu (sulfurylfluorid)
1967 insekticid plynný, jedovatý, j.n.
3162 plyn zkapalněný, jedovatý, j.n.
2 TFjedovaté zápalné plyny
 1026 dikyan
1040 ethylenoxid nebo
1040 ethylenoxid s dusíkem až do nejvýše přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C
1053 sirovodík
1064 methanthiol (methylmerkaptan)
1082 chlortrifluorethylen, stabilizovaný (trifluorchlorethylen, stabilizovaný)
2188 arzenovodík (arsin)
2192 germanovodík (german)
2199 fosforovodík (fosfin)
2202 selenovodík, bezvodý
2204 sulfid karbonylu (karbonylsulfid)
2676 antimonovodík (stibin)
3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87% ethylenoxidu
3160 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, j.n.
Pozn. 2192 germanovodík (german) a 2199 fosforovodík (fosfin) se považují za samozápalné (pyroforické).
2 TCjedovaté žíravé plyny
 1005 amoniak (čpavek), bezvodý
1017 chlór
1048 bromovodík, bezvodý
1050 chlorovodík, bezvodý
1069 chlorid nitrosylu (nitrosylchlorid)
1076 fosgen
1079 oxid siřičitý
1589 chlorkyan, stabilizovaný
1741 chlorid boritý
2194 fluorid selenový
2195 fluorid telurový
2196 fluorid wolframový
2197 jodovodík, bezvodý
2418 fluorid siřičitý
2420 hexafluoraceton
3057 trifluoracetylchlorid
3308 plyn zkapalněný, jedovatý, žíravý, j.n.
2 TOjedovaté oxidující plyny
 3083 perchlorylfluorid
3307 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, j.n.
2 TFCjedovaté zápalné žíravé plyny
 2189 dichlorsilan
2534 methylchlorsilan
3309 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.
2 TOCjedovaté oxidující žíravé plyny
 1067 oxid dusičitý
1749 fluorid chloritý (chlortrifluorid)
1975 oxid dusnatý a oxid dusičitý, směs
2548 fluorid chlorečný (chlorpentafluorid)
2901 chlorid bromu (bromchlorid)
3310 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.
Pozn. 2421 oxid dusitý není připuštěn k přepravě.

3. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny: Plyny, které kvůli své nízké teplotě jsou během přepravy částečně kapalné

Pozn. Hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které nelze přiřadit jednomu z čísel k označení látky této číslice, nejsou připuštěny k přepravě.

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
3A dusivé plyny
  1913 neon, hluboce zchlazený, kapalný
1951 argon, hluboce zchlazený, kapalný
1963 helium, hluboce zchlazené, kapalné
1970 krypton, hluboce zchlazený, kapalný
1977 dusík, hluboce zchlazený, kapalný
2187 oxid uhličitý, hluboce zchlazený, kapalný
2591 xenon, hluboce zchlazený, kapalný
3136 trifluormethan, hluboce zchlazený, kapalný
3158 plyn hluboce zchlazený, kapalný, j.n.
30 oxidující plyny
  1003 vzduch, hluboce zchlazený, kapalný
1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný
2201 oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný
3311 plyn hluboce zchlazený, kapalný, oxidující, j.n.
3F zápalné plyny
  1038 ethylen, hluboce zchlazený, kapalný
1961 ethan, hluboce zchlazený, kapalný
1966 vodík, hluboce zchlazený, kapalný
1972 methan, hluboce zchlazený, kapalný nebo
1972 plyn zemní, hluboce zchlazený, kapalný s vysokým obsahem methanu
3138 ethylen, acetylen a propylen, směs, hluboce zchlazená, kapalná s nejméně 71,5% ethylenu, nejvýše 22,5% acetylenu a nejvýše 6% propylenu
3312 plyn hluboce zchlazený, kapalný, zápalný, j.n.
3TC jedovaté žíravé plyny
Pozn. 2186 chlorovodík@hluboce zchlazený, kapalný není připuštěn k přepravě.

4. Pod tlakem rozpuštěné plyny: Plyny, které jsou během přepravy rozpuštěny v rozpouštědle

Pozn. Pod tlakem rozpuštěné plyny, které nelze přiřadit jednomu z čísel k označení látky této číslice, nejsou připuštěny k přepravě.

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
4A dusivé plyny
  2073 amoniak (čpavek), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 35%, avšak nejvýše 50% amoniaku 
Pozn. 2672 roztok amoniaku (čpavku) s nejméně 10% a nejvýše 35% amoniaku je látkou třídy 8 [viz bod 801 číslice 43c)].
4F zápalné plyny
  1001 acetylen, rozpuštěný
4TC jedovaté žíravé plyny
  3318 amoniak (čpavek), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l při 15 °C, s více než 50% amoniaku

5. Obaly na aerosoly (viz též bod 201a)

Pozn.

1. Obaly na aerosoly jsou nádobky, které nelze opětovně plnit, které obsahují jeden plyn nebo směs plynů pod tlakem s nebo bez kapalné, pastovité nebo práškovité látky, které jsou uvedeny v bodu 207 (3) a které jsou vybaveny odběrním ventilkem, který umožňuje vyprazdňování obsahu ve formě suspenze pevných nebo ka

palných částí v plynu, ve formě pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném nebo plynném stavu.

2. Obaly na aerosoly jsou nádobky, které nelze opětovně plnit, které obsahují jeden plyn nebo směs plynů pod tlakem, který je uveden v bodu 207 (3) a (4). Mohou být vybaveny s nebo bez odběrního ventilu.

3. Obaly na aerosoly je třeba zařadit podle obsahu odpovídající skupině nebezpečí do skupin A až TOC. Obsah je považován za zápalný, jestliže tento obsahuje více jak 45 hm.-% nebo více než 250 g zápalných složek. Zápalnými složkami se rozumí plyny, které jsou při normálním tlaku ve vzduchu zápalné nebo látky nebo přípravky v kapalné formě, které mají bod vzplanutí nejvýše 100 °C.

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
5A dusivé plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
50 oxidující plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5F zápalné plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5T jedovaté plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5TF jedovaté zápalné plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5TC jedovaté žíravé plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5 TO jedovaté oxidující plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5TFC jedovaté zápalné žíravé plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit
5T0C jedovaté oxidující žíravé plyny
  1950 obaly na aerosoly pod tlakem
2037 obaly na aerosoly s plynem, bez odběrního ventilu, které nelze opětovně plnit

6. Ostatní předměty, které obsahují plyn pod tlakem

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
6A dusivé plyny
  1044 přístroje hasicí se stlačeným nebo zkapalněným plynem
2857 stroje chladicí s nezápalným a nejedovatým zkapalněným plynem nebo s roztokem amoniaku (čísla k označení látky 2672)
3164 předměty pod pneumatickým tlakem (s nezápalným plynem)
3164 předměty pod hydraulickým tlakem (s nezápalným plynem)
6F zápalné plyny
  1057 zapalovače (cigaret) se zápalným plynem nebo
1057 nádobky s náplní do zapalovačů (cigaret) se zápalným plynem
3150 přístroje, malé s plynným uhlovodíkem, s odběrním ventilem
3150 nádobky opakovaně plnitelné pro malé přístroje s plynným uhlovodíkem, s odběrním ventilem

7. Plyny, které nejsou pod tlakem, které podléhají zvláštním podmínkám (vzorky plynů)

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
7 F zápalné plyny
  3167 vzorek plynu, který není pod tlakem, j.n., který není hluboce zchlazený kapalný
7 T jedovaté plyny
  3169 vzorek plynu, který není pod tlakem, jedovatý, j.n., který není hluboce zchlazený kapalný
7 TF jedovaté zápalné plyny
  3168 vzorek plynu, který není pod tlakem, jedovatý, zápalný, j.n., který není hluboce zchlazený kapalný

8. Prázdné nádoby

Číslice a skupina Číslo k označení látky, pojmenování a popis
8 nevyčištěné prázdné nádoby dle bodu 211, nevyčištěné prázdné kotlo¬vé vozy nevyčištěné prázdné bateriové vozy,
vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěnými prázdnými nádržkovými kontejnery, které obsahovaly látky třídy 2.
Pozn.
1. Za nevyčištěné prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami
nebo nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery jsou považovány ty, které po vyprázdnění od látek této třídy ještě obsahují jejich malé zbytky.
2. Nevyčištěné prázdné nádoby, které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID / PNZ, pokud jsou přijata náležitá opatření,
která vyloučí možná nebezpečí. Možná nebezpečí jsou vyloučena, pokud jsou přijata opatření k odstranění nebezpečí tříd 1 až 9.

201a

Mimo v odstavci (3) uváděných podmínek, nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky":

(1) Plyny a předměty, které jsou podávány k přepravě za následujících podmínek:

Pozn. Plyny v nádržích dopravních prostředků, které slouží pro pohon nebo provoz jejich zvláštních zařízení (např. chladící zařízení), nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky".

a) plyny číslic 1A, 1O, 2A a 2 O, jejichž tlak v nádobě nebo cisterně při 15 °C není vyšší než 200 kPa (2 bary) a které zůstávají během přepravy zcela plynné; toto se vztahuje na všechny druhy nádob nebo cisteren, např. také součásti strojů a díly přístrojů;

b) 1013 oxid uhličitý číslice 2 A nebo 1070 oxid dusný číslice 2 O, v plynném stavu s nejvýše 0,5% vzduchu, v kovových kapslích (sodors, sparklets) bodu 205 s nejvýše 25 g oxidu uhličitého nebo oxidu dusného a nejvýše 0,75 g oxidu uhličitého nebo oxidu dusného na cm3 objemu;

c) plyny v nádržích přepravovaných motorových vozidel; provozní kohout mezi nádrží a motorem musí být uzavřen a elektrický kontakt přerušen;

d) plyny v částech zařízení sloužících k provozu vozidla (např. hasící přístroje nebo plynem plněné pneumatiky vozidel, také jako náhradní díly nebo jako přepravovaný náklad);

e) plyny ve zvláštních zařízeních vozů, které jsou potřebné pro provoz těchto zvláštních zařízení během přepravy (chladící přístroje, nádrže pro ryby, přístroje k vytápění atd.), jakož i náhradní nádrže takovýchto zařízení a nevyčištěné prázdné nádoby sloužící k výměně, které jsou přepravovány v tom samém voze;

f) nevyčištěné prázdné nehybné tlakové nádoby, které jsou přepravovány, za předpokladu, že jsou těsně uzavřeny;

g) předměty číslic 5 A, 5 O a 5 F o objemu nejvýše 50 cm3;

h) 2857 chladící stroje číslice 6 A, které obsahují méně jak 12 kg plynu číslice 2 A nebo 2073 roztok amoniaku číslice 4 A a obdobné přístroje, které obsahují méně jak 12 kg plynu číslice 2 F; tyto stroje musí být tak chráněny a naloženy, aby nedošlo k poškození chladícího systému;

i) plyny číslic 3 A, např. k chlazení lékařských nebo biologických vzorků, jestliže jsou obsaženy v nádobách s dvojitou stěnou, které splňují podmínky bodu 206 (2) a);

j) následující předměty číslice 6 A, vyrobené a naplněné podle předpisů země výrobce, zabalené v silném vnějším obalu:

1044 přístroje hasící, jestliže jsou opatřeny ochranou proti neúmyslnému uvedení v činnost;

3164 předměty pod pneumatickým nebo hydraulickým tlakem, které proti zatížení vnitřním tlakem plynu jsou z důvodů přenosu sil, zachování formy nebo zhotovení předimensovány;

k) plyny obsažené v potravinách nebo nápojích.

(2) Plyny a předměty, které budou přepravovány za následujících podmínek:

a) plyny číslic 1 A, 2 A, 3 A a 4 A v nádobách o objemu nejvýše 120 ml, které splňují podmínky bodu 202,

b) předměty číslic 5 T, 5 TF, 5 TC, 5 TO, 5 TFC a 5 TOC o objemu nejvýše 120 ml, které splňují podmínky bodu 202,

c) předměty číslic 5 A, 5 O a 5 F o objemu nejvýše 1000 ml, které splňují podmínky bodů 202, 207 a 208.

Tyto musí být zabaleny:

i) ve vnějších obalech, které splňují nejméně podmínky bodu 1538. Brutto hmotnost kusu nesmí být větší jak 30 kg; nebo

ii) ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays"). Brutto hmotnost kusu nesmí být větší jak 20 kg.

Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(3) Při přepravě podle odstavce (2) musí být označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 226 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní písmena "UN".

2. Přepravní podmínky

(Podmínky pro prázdné obaly jsou shrnuty pod F.)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

202

(1) Na konstrukční materiály nádob a jejich uzávěrů a každý materiál, které mohou přijít do styku s obsahem, nesmí obsah škodlivě působit, ani s nimi tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.

(2) Nádoby a jejich uzávěry musí být ve všech částech tak pevné a silné, aby za přepravy nepovolily a aby odolaly obvyklým požadavkům přepravy. Je-li předepsán vnější obal, musí v něm být nádoby pevně a bezpečně zabaleny. Není-li v oddílu A.2 "Zvláštní podmínky o balení" předepsáno jinak, smějí být vnitřní obaly vloženy buď jednotlivě, nebo ve skupinách do vnějších obalů.

(3) Nádoby smějí obsahovat jen ten plyn nebo ty plyny, pro který(-é) byly schválen(-y).

(4) Nádoby musí být konstruovány tak, aby odolaly tlaku, který může látka vyvinout za normálních přepravních podmínek na základě změn teploty.

(5) Předměty číslic 5 a 6, jakož i nádoby pro plyny číslic 1, 2, 4 a 7 musí být uzavřeny tak, aby byl vyloučen únik plynů.

Pozn.

1. Zvláštní podmínky pro balení pro jednotlivé plyny obsahuje bod 250.

2. O přepravě látek třídy 2 v kotlových vozech, bateriových vozech a vozech se snímatelnými cisternami, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.

2. Zvláštní podmínky o balení

a. Druhy nádob

203

(1) Smí být použito následujících materiálů:

a) uhlíkové oceli pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;

b) legované oceli (speciální oceli), niklu a slitin niklu.(např. Monelův kov) pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;

c) mědi pro

i) plyny číslic 1A, 1O, 1F a 1TF, pokud plnící tlak, vztažený na 15 °C nepřekročí 2 MPa (20 bar);

ii) plyny číslice 2A a mimo to pro 1079 oxid siřičitý číslice 2TC, 1033 dimethylether číslice 2F, 1037 chlorethan (ethylchlorid) číslice 2F, 1063 chlormethan (methylchlorid) číslice 2F, 1086 vinylchlorid číslice 2F, 1085 vinylbromid číslice 2F a 3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87% ethylenoxidu číslice 2 TF;

iii) plyny číslic 3A, 3O a 3F;

d) slitiny hliníku: viz tabulka v bodě 250;

e) kompozitní materiály pro plyny číslic 1, 2, 3 a 4, jakož i pro předměty číslice 5;

f) plast pro plyny číslice 3, jakož i pro předměty číslice 5;

g) sklo pro plyny číslice 3A, vyjma 2187 oxid uhličitý nebo směsi s oxidem uhličitým, jakož i plyny číslice 3O.

(2) Základní podmínky tohoto bodu jsou splněny při uplatnění následujících norem: (vyhrazeno)

204

(1) Nádoby na 1001 acetylen, rozpuštěný číslice 4F musí být zcela naplněny rovnoměrně rozdělenou porézní hmotou, typu, který je schválen příslušným úřadem, přičemž tato porézní hmota

a) nesmí napadat nádoby, ani tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny s acetylenem, ani s rozpouštědlem,

b) musí být schopná zabránit rozšíření rozkladu acetylenu ve hmotě.

(2) Rozpouštědlo nesmí napadat nádoby.

(3) Základní podmínky tohoto bodu jsou splněny při uplatnění následujících norem:

(vyhrazeno)

205

(1) Pro následující plyny smějí být použity kovové kapsle (sodors, sparklets), za předpokladu, že hmotnost kapalné látky nepřekročí na litr objemu, v bodě 250 uvedený maximální stupeň plnění a dosahuje nejvýše 150 g na kapsli (sodors, sparklets):

a) plyny číslice 2A;

b) plyny číslice 2F, výjma methylsilanu nebo směsí s methylsilanem, které jsou přiřazeny k číslu k ozančení látky 3161;

c) plyny číslice 2TF, výjma 2188 arzenovodíku (arsinu), 2202 selenovodíku nebo směsí s těmito látkami;

d) plyny číslice 2TC, výjma 1589 chlorkyanu nebo směsí s chlorkyanem;

e) plyny číslice 2TFC, výjma 2189 dichlorsilanu, jakož i dimethylsilanu, trimethylsilanu nebo směsí s těmito látkami, které jsou přiřazeny k číslu k označení látky 3309.

(2) Kapsle nesmí mít vady, které by mohly snižovat jejich pevnost.

(3) Těsnost uzávěru musí být zabezpečena doplňkovým zařízením (víčko, čepička, pečeť, převázání atd.), které je způsobilé eliminovat případné netěsnosti uzavíracího systému během přepravy.

(4) Kapsle je třeba vložit do vnějšího obalu dostatečné pevnosti. Jeden kus smí vážit nejvýše 75 kg.

206

(1) Pro plyny číslice 3 musí být použity uzavřené nádoby z kovu, plastu nebo kompozitních materiálů, které musí být izolovány tak, že nemůže dojít k orosení nebo ojínění. Nádoby musí být opatřeny pojistným ventilem.

(2) Pro plyny číslice 3A, s výjimkou 2187 oxidu uhličitého a směsí s oxidem uhličitým, jakož i plyny číslice 3 O, smějí být také použity nádoby, které sice nejsou uzavřeny, ale jsou vybaveny zařízeními, která znemožňují vystříknutí kapaliny, jako:

a) skleněné nádoby s vakuovanými dvojitými stěnami, které jsou obklopeny izolačními a absorpčními látkami; tyto nádoby je třeba chránit drátěným pletivem a umístit do kovových nádob; nebo

b) nádoby z kovu, plastu nebo z kompozitního materiálu, které jsou chráněny proti přenosu tepla tak, aby se nemohly ani orosit, ani ojínit.

(3) Kovové nádoby podle odstavce (2)a) a nádoby podle odstavce (2)b) musí být opatřeny držadly. Otvory nádob podle odstavce (2) musí být opatřeny zařízením umožňujícím unikání plynů, zabraňujícím vystříknutí kapaliny a zajištěny proti vypadnutí. Pro 1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný číslice 3 O a pro směsi s kyslíkem musí být tato zařízení, jakož i izolační savé látky, které obklopují nádoby podle odstavce (2)a), z nehořlavého materiálu.

(4) Materiál použitý k utěsnění spojovacích míst nebo k údržbě uzavíracích zařízení nádob pro plyny číslice 3 O se musí snášet s obsahem.

207

(1) 1950 obaly na aerosoly pod tlakem a 2037 obaly na aerosoly s plynem číslice 5 musí vyhovovat následujícím podmínkám:

a) 1950 obaly na aerosoly pod tlakem, obsahující jen jeden plyn nebo směs plynů a 2037 obaly na aerosoly s plynem musí být vyrobeny z kovu. Výjimkou jsou nádoby číslice 5 o objemu nejvýše 100 ml pro 1011 butan číslice 2F. Ostatní obaly na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 musí být vyrobeny z kovu, plastu nebo ze skla. Nádobky z kovu o vnějším průměru nejméně 40 mm musí mít konkávní dno;

b) nádobky z materiálů, které se mohou roztříštit, jako sklo nebo určité plasty, musí být obaleny ochranným obalem proti rozptylu střepin (kovová hustá síťka, pružný plášť z plastu atd.), který zabráňuje rozptýlení střepin při rozbití nádobky. Toto neplatí pro nádoby o objemu nejvýše 150 ml, jejichž vnitřní tlak při 20 °C je menší než 150 kPa (1,5 bar);

c) objem kovových nádob nesmí překročit 1 000 ml; objem nádob z plastu nebo ze skla nesmí být větší než 500 ml;

d) každý konstrukční typ nádoby musí před uvedením do oběhu vyhovět hydraulické tlakové zkoušce provedené podle přípojku II, bodu 1291. Přitom vyvinutý vnitřní tlak (zkušební přetlak) musí činit 1,5 násobek vnitřního tlaku při 50 °C, avšak nejméně 1 MPa (10 bar);

e) odběrní zařízení a zařízení pro rozprašování u obalů na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 a odběrní ventily obalů na aerosoly s plynem čísla k označení látky 2037 musí zajišťovat těsné uzavření nádob a musí být chráněny před nežádoucím otevřením. Odběrní ventily a rozprašovací zařízení, které se uzavírají jen vnitřním tlakem, nejsou dovoleny.

(2) Základní podmínky odstavce (1) se považují za splněné při užití následujících norem:

- pro 1950 obaly na aerosoly pod tlakem číslice 5:

Přípojek ke Směrnici Rady 75/324/EHS2), ve znění Směrnice Komise 94/1/ES 3);

- pro 2037 obaly na aerosoly s plynem číslice 5F s plynnými uhlovodíky, směs, zkapalněná čísla k označení látky 1965:

Normu EN 417:19922)

(3) Jako nosné (rozprašovací) látky nebo jejich složky nebo náplně k plnění 1950 obalů na aerosoly pod tlakem jsou dovoleny: plyny číslic 1A a 1F - s výjimkou plynu 2203 silan, stlačený, plyny číslic 2A a 2F - s výjimkou methylsilanu, který je přiřazen číslu k označení látky 3161 a 1070 oxid dusný číslice 2O.

(4) Jako plnící plyny pro 2037 obaly na aerosoly s plynem, jsou dovoleny plyny vyjmenované v odstavci (3) a kromě toho jsou dovoleny následujcí plyny:

- 1062 methylbromid číslice 2T;

- 1040 ethylenoxid, 1064 methanthiol, 3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87% ethylenoxidu číslice 2TF.

208 (1) Vnitřní tlak předmětů číslice 5 smí činit při 50 °C nejvýše 2/3 zkušebního tlaku předmětu, ale nejvýše 1,32 MPa (13,2 bar).

(2) Předměty číslice 5 smějí být naplněny tak, aby při 50 °C nepřekročila kapalná fáze 95 % jejich objemu. Vnitřní objem obalů na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 je objem, který je k dispozici při uzavřené nádobce opatřené nosičem ventilu, ventilem a ponornou trubičkou.

(3) Předměty číslice 5 musí vyhovět zkoušce těsnosti přípojku II, bodu 1292.

209 (1) Předměty číslice 5 je třeba vložit do beden ze dřeva, lepenky nebo kovu; 1950 obaly na aerosoly pod tlakem ze skla nebo z plastu, které se mohou roztříštit, musí být od sebe odděleny vložkami z lepenky nebo z jiného vhodného materiálu.

(2) Jeden kus nesmí být těžší jak 50 kg při použití beden z lepenky, při použití ostatních obalů nesmí být těžší jak 75 kg.

(3) Předměty z kovu číslice 5 smějí být při přepravě jako vozová zásilka zabaleny také takto:

Předměty musí být uskupeny na podložkách do jednotek a pomocí fólie z vhodného plastu (smršťovací fólie svařovaná za horka) drženy ve správné poloze; tyto jednotky musí být na paletách vhodným způsobem stohovány a zajištěny.

210

(1) Pro předměty číslice 6F platí následující podmínky:

a) 1057 zapalovače a 1057 nádobky s náplní do zapalovačů musí splňovat podmínky té země, v níž byly plněny. Musí být opatřeny ochranou proti nežádoucímu vyprázdnění.

Kapalná fáze plynu nesmí překročit při 15 °C 85% vnitřního objemu nádobky. Nádobky, včetně uzavíracích zařízení musí při teplotě 55 °C odolat vnitřnímu tlaku zkapalněných plynných uhlovodíků. Ventily a zapalovací zařízení musí být náležitým způsobem zapečetěny, ovinuty lepící páskou nebo upevněny jiným prostředkem nebo tak obloženy, že se znemožní jejich činnost nebo uvolnění jejich obsahu během přepravy. Zapalovače a nádobky s náplní do zapalovačů musí být pečlivě zabaleny, aby se zabránilo neúmyslné činnosti vypouštěcího zařízení. Zapalovače nesmí obsahovat více než 10 g zkapalněných plynných uhlovodíků. Nádobky s náplní do zapalovačů nesmí obsahovat více než 65 g zkapalněných plynných uhlovodíků. Zapalovače a nádobky s náplní do zapalovačů musí být baleny do následujících vnějších obalů:

bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528 nebo z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529 o nejvyšší hmotnosti brutto 75 kg, nebo bedny z lepenky podle bodu 1530 o nejvyšší hmotnosti brutto 40 kg. Tyto obaly musí být zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů II.

b) 3150 přístroje, malé, s plynným uhlovodíkem a 3150 opakovaněplnitelné nádobky pro malé přístroje s plynným uhlovodíkem musí splňovat předpisy té země, v níž byly plněny.

Přístroje a opakovaněplnitelné nádobky musí být zabaleny do vnějších obalů dle bodu 1538 b), které jsou zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů II.

(2) Plyny číslice 7 musí v době uzavírání přejímací jednotky vykazovat tlak, který odpovídá tlaku okolí; tento však nesmí překročit 105 kPa (absolutně). Plyny musí být uzavřeny v těsně uzavřených vnitřních obalech ze skla nebo kovu o nejvyšším množství netto 5 litrů na kus u plynů číslice 7F a 1 litr na kus u plynů číslic 7T a 7TF. Vnější obaly musí splňovat podmínky pro skupinové obaly bodu 1538 b) a musí být zkoušeny a schváleny podle přípojku V pro skupinu obalů III.

b. Podmínky o nádobách

Pozn. Tyto podmínky neplatí pro kovové kapsle uváděné v bodu 205, pro nádoby uváděné v bodu 206 (2), pro obaly na aerosoly pod tlakem čísla k označení látky 1950 a obaly na aerosoly s plynem čísla k označení látky 2037 uváděné v bodu 207 a pro předměty číslice 6F a nádoby pro plyny číslice 7 uváděné v bodu 210.

1. Stavba a výstroj

211

Rozlišujeme následující druhy nádob:

(1) Lahve; to jsou tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu až do 150 litrů.

(2) Velkoobjemové lahve; to jsou bezešvé tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu vyšším jak 150 litrů až do 5000 litrů.

(3) Sudy na stlačený plyn; to jsou svařované tlakové nádoby, které lze přemísťovat, o objemu vyšším jak 150 litrů až do 1000 litrů (např. válcovité nádoby opatřené obručemi na válení, nádoby na kluznicích nebo v rámech).

(4) Přepravní kryogenní nádoby; to jsou tepelně izolované nádoby pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny, které lze přemísťovat, o objemu nejvýše 1000 litrů.

(5) Svazky lahví; to jsou jednotky z lahví, které lze přemísťovat. Lahve jsou mezi sebou trvale spojeny a upevněny sběrným potrubím.

Pozn. O omezeních objemu a použití různých druhů nádob, viz tabulka v bodě 250.

212

(1) Nádoby a jejich uzávěry musí být konstruovány, dimenzovány, vyrobeny, zkoušeny a vybaveny tak, aby odolaly všem namaháním, kterým jsou vystaveny při normálním užívání a za normálních přepravních podmínek.

Při konstrukcitlakových nádob je třeba zohlednit všechny závažné faktory, jako:

- vnitřní tlak (přetlak),

- teploty okolí a provozní teploty, také během přepravy,

- dynamická namahání.

Sílu stěny je za normálních okolností třeba zjistit výpočtem, ve spojení, pokud je to žádoucí, s pokusnou analýzou napětí. Také může být stanovena pokusnou cestou. Při konstrukcivnější stěny a nosných částí je třeba provést vhodné výpočty, aby byla zajištěna bezpečnost nádob.

Pro pevnost v tahu musí být propočítána minimálně vyžadovaná síla stěny, zejména při zohlednění:

- výpočtového přetlaku, který nesmí být nižší než zkušební tlak,

- výpočtových teplot, které nabízejí přiměřené rozpětí bezpečnosti (mezi dolní a horní hranicí),

- nejvyšších napětí a špičkových napěťových koncentrací, pokud je to žádoucí,

- faktorů spojených s vlastnostmi materiálu.

Za vlastnosti materiálu, které je třeba zohlednit se považují - pokud lze použít:

- mez průtažnosti,

- mez pevnosti v tahu,

- pevnost závislá na čase,

- vlastnosti únavy,

- modul pružnosti,

- vhodná hodnota pro roztažení plastu,

- odolnost proti úderu,

- houževnatost v lomu.

Podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití vhodných následujících směrnic:

- pro bezešvé ocelové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/525/EHS4)

- pro svařované ocelové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/527/EHS5)

- pro bezešvé hliníkové lahve: Příloha I, části 1 až 3 Směrnice Rady 84/526/EHS6)

(2) Nádoby, které nejsou vyloženy a vyrobeny podle norem uvedených v odstavci (1), musí být vyloženy a vyrobeny podle podmínek příslušným úřadem uznaných technických pravidel. Následující minimální požadavky musí však být splněny:

a) u kovových nádob bodu 211 (1), (2), (3) a (5) nesmí při zkušebním tlaku napětí kovu na nejvíce namáhaném místě nádoby překročit 77% stanovené meze průtažnosti (Re).

Mezí průtažnosti se rozumí napětí, které způsobilo trvalé protažení o 20/00 (tj. 0,2%) nebo trvalé protažení u austenitických ocelí o 1% délky mezi měřícími značkami zkušební tyče.

Pozn. U plechů se musí odebrat zkušební vzorek ke stanovení průtažnosti kolmo ke směru válcování. Protažení po přetržení (l=5d) se měří na zkušebních tyčích kruhového průřezu, u nichž vzdálenost l mezi měřícími značkami je rovna pětinásobnému průměru tyče d. Použije-li se zkušebních tyčí pravoúhlého průřezu, vypočte se měrná délka l podle vzorce

kde Fo se rovná původnímu průřezu zkušební tyče.

Nádoby a jejich uzávěry musí být vyrobeny z vhodných materiálů, které při teplotách mezi -20 °C a 50 °C jsou bezpečné proti lomu a nenáchylné proti napěťové trhlinkové korozi. Pro svařované nádoby se smějí použít jen takové materiály, které se dají spolehlivě svářet a pro které může být zabezpečena dostatečná hodnota vrubové houževnatosti při teplotě okolí -20 °C, zejména ve svarových švech a v ovlivněné oblasti svarových švů. Svarové spoje musí být provedeny podle pravidel techniky a poskytovat plnou bezpečnost. Přirážky na korozi nesmí být zohledněny pří výpočtu síly stěny.

b) Nádoby z kompozitních materiálů bodu 211 (1), (2), (3) a (5) musí být vybaveny zesilovacím prstencem nebo úplným ovinutím ze zesilovacího materiálu a konstruovány tak, že průtržný poměr (průtržný tlak dělený zkušebním tlakem) činí nejméně:

- 1,67 u nádob vybavených zesilovacím prstencem

- 2,00 u nádob s úplným ovinutím zesilovacím materiálem.

c) U nádob bodu 206 (1) pro plyny číslice 3 platí pro jejich konstrukci následující podmínky:

1. Materiály a konstrukce nádob z kovu musí odpovídat podmínkám přípojku II bodům 1250 až 1254. Při první zkoušce se musí pro každou nádobu prokázat všechny mechanicko-technologické kvalitativní hodnoty použitého materiálu; pro vrubovou houževnatost a koeficient ohýbatelnosti, viz přípojek II body 1255 až 1261.

2. Pokud jsou použity jiné materiály, musí být tyto při nejnižší provozní teplotě nádoby a jejích armatur odolné proti křehkému lomu.

3. Nádoby musí být vybaveny pojistným ventilem, který se otevře při provozním přetlaku, který je uveden na nádobě. Ventily musí být zkonstruovány tak, aby bezvadně fungovaly i při nejnižší provozní teplotě. Spolehlivá činnost za této teploty se stanoví a přezkouší zkouškou každého jednotlivého ventilu nebo zkouškou vzoru ventilu stejného konstrukčního typu.

4. Otvory a pojistné ventily nádob musí být upraveny tak, aby zabraňovaly vystřikování kapaliny z nádob.

5. Nádoby plněné objemově musí být opatřeny stavoznakem.

6. Nádoby musí být tepelně izolovány. Tepelněizolační ochranné zařízení je třeba chránit proti nárazům souvislým pláštěm. Je-li prostor mezi nádobou a pláštěm vzduchoprázdný (vakuová izolace), musí být ochranný plášť upraven tak, aby snesl bez deformace vnější tlak nejméně 100 kPa (1 bar). Je-li plášť plynotěsně uzavřen (např. u vakuové izolace), musí nějaké zařízení zajistit, aby nevznikl v izolační vrstvě nebezpečný tlak v případě netěsnosti nádoby nebo jejích armatur. Zařízení musí také bránit vniknutí vlhkosti do izolace.

213

(1) Kromě průlezného otvoru, který pokud je k dispozici, musí být uzavřen spolehlivým uzávěrem a kromě otvoru pro odstraňování usazenin, smí být nádoby dle bodu 211 (3) vybaveny nejvýše dvěma otvory, jedním pro plnění a jedním pro vyprazd ňování.

Nádoby podle bodu 211 (1) a (3) pro plyny číslice 2F smějí být opatřeny dalšími otvory, určenými zejména pro ověřování hladiny kapaliny a hodnoty manometrického tlaku.

(2) Uzavírací ventily musí být účinně chráněny proti poškození, k němuž by mohlo dojít při pádu nádoby, jakož i při přepravě a při stohování, což by mohlo způsobit únik plynu. Za splnění těchto podmínek se považuje, pokud za daných poměrů je splněna jedna nebo více následujících podmínek:

a) uzavírací ventily jsou umístěny v hrdle nádoby a chráněné závitovanou zátkou;

b) uzavírací ventily jsou chráněny ochrannými kloboučky. Ochranné kloboučky musí být opatřeny ventilačními otvory s dostatečným příčným průřezem, aby při netěsnosti uzavíracích ventilů mohly plyny unikat;

c) uzavírací ventily jsou chráněny zesilovacím okrajem nebo jinými ochrannými zařízeními;

d) uzavírací ventily jsou vybaveny a konstruovány tak, že jsou schopny odolat poškozením, aniž by došlo k úniku výrobku;

e) uzavírací ventily jsou umístěny uvnitř ochranné obruby;

f) nádoby se přepravují v ochranných bednách nebo rámech.

Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem: (zůstává vyhrazeno)

(3) Pro nádoby platí následující podmínky:

a) Pokud lahve podle bodu 211 (1) jsou opatřeny zařízením, které zabraňuje válení lahví, nesmí být toto zařízení spojeno s ochranným kloboučkem.

b) Nádoby dle bodu 211 (3), které lze válet, musí být opatřeny obručemi na válení nebo jinou ochranou, které zabrání škodám při válení (např. na vnějšku nádoby nastříkaný antikorozní kovový povlak).

Nádoby dle bodu 211 (3) a (4), které nelze válet, musí být opatřeny zařízeními (kluznice, oka, háky), které zajišťují bezpečnou manipulaci za pomoci mechanických dopravních prostředků a které jsou přidělány tak, že nemohou mít za následek ani zeslabení ani nepřípustné zatížení stěn nádoby.

c) Svazky lahví podle bodu 211 (5) musí být opatřeny vhodnými zařízeními, zajišťujícími spolehlivou manipulaci a přepravu. Lahve uvnitř svazku a sběrné potrubí musí být způsobilé pro daný druh plynu a sběrné potrubí musí vykazovat minimálně stejný zkušební přetlak jako lahve.

Sběrné potrubí a hlavní ventil musí být upevněny tak, aby byly chráněny proti poškození. Svazky lahví pro určité plyny, které jsou ve sloupci "Zvláštní podmínky" tabulky bodu 250 označeny písmenem "l", musí mít na každé lahvi samostatný uzavíratelný ventil, který musí být během přepravy uzavřen.

(4)

a) Otvor(-y) ventilu(-ů) nádob pro pyroforické a velmi jedovaté plyny (plyny s hodnotou LC50 pod 200 ppm) musí být opatřeny těsnými zátkami nebo převlečnými maticemi, které musí být vyrobeny z takového materiálu, který je odolný vůči obsahu nádoby.

b) Pyroforické a velmi jedovaté plyny podléhají zvláštním podmínkám "e" z tabulky bodu 250.

c) Jsou-li tyto nádoby sdruženy ve svazku lahví, musí být každá nádoba vybavena ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.

Podmínky odstavce a) přitom platí pouze pro hlavní ventil.

214

2. Zkoušky a schvalování nádob

215

(1) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí více jak 300 MPa.l (3000 bar.l), je třeba příslušným úřadem země původu7) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:

a) Nádoby musí být jednotlivě prohlédnuty, přezkoušeny a schváleny na základě technické dokumetace a vysvětlení výrobce o dodržení platných podmínek této třídy jménem příslušného úřadu jednajícím zkušebním a certifikačním místem. Technická dokumentace musí obsahovat nejen veškeré jednotlivé údaje o vybavení a konstrukci, ale také úplnou dokumentaci o výrobě a zkouškách; nebo

b) konstrukce nádob musí být na základě technické dokumentace přezkoušena a schválena, zda odpovídají platným podmínkám této třídy, příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Proto musí být nádoby vybaveny, vyrobeny a zkoušeny podle rozsáhlého programu zabezpečení kvality pro vybavení, výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky. Program zabezpečení kvality musí zabezpečovat shodu nádob s odpovídajícími požadavky této třídy a musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo

c) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Všechny nádoby tohoto vzoru musí být vyrobeny a zkoušeny podle programu zabezpečení kvality pro výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo

d) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Všechny nádoby tohoto vzoru musí být za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa přezkoušeny na základě prohlášení výrobce, že se shodují se schváleným typem a že jsou dodrženy pro ně se vztahujcí platné podmínky této třídy.

(2) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí více jak 100 MPa.l (1000 bar.l) a nejvýše 300 MPa.l (3000 bar.l), je třeba příslušným úřadem země původu8) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:

a) Nádoby musí být vybaveny, vyrobeny a zkoušeny podle rozsáhlého programu zabezpečení kvality pro vybavení, výrobu, konečnou kontrolu a zkoušky, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem; nebo

b) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schváleným typem, na základě jeho programu zabezpečení kvality pro zkoušky nádob, který musí být schválen a kontrolován příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem, musí být výrobcem strvrzena písemným prohlášením; nebo

c) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schváleným typem musí být výrobcem písemně potvrzena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být přezkoušeny za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa.

(3) U nádob, jejichž součin zkušebního přetlaku a objemu činí nejvýše 100 MPa.l (1000 bar.l), je třeba příšlušným úřadem země původu8) uznaným zkušebním a certifikačním místem na základě jedné z následujících metod předložit důkaz o dodržení podmínek této třídy:

a) Shoda všech nádob s typem, který je v technických podkladech zcela specifikován, musí být výrobcem písemně prohlášena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být přezkoušeny za dozoru příslušným úřadem uznaného zkušebního a certifikačního místa; nebo

b) typ nádoby musí být schválen příslušným úřadem uznaným zkušebním a certifikačním místem. Shoda všech nádob se schválený m typem musí být výrobcem písemně potvrzena a všechny nádoby tohoto vzoru musí být jednotlivě přezkoušeny.

(4) Základní požadavky odstavců (1) až (3) se považují

a) pokud jde o v odstavcích (1) a (2) uváděné systémy zabezpečení kvality, za splněné, pokud odpovídají vhodné Evropské normě řady EN ISO 9000,

b) vcelku za splněné, pokud odpovídající metody zhodnocení souhlasnosti dle Usnesení 93/465/Rady EHS9) najdou uplatnění, jak je uvedeno dále:

- pro nádoby uvedené v odstavci (1) to jsou moduly G, H se zkouškou konceptu, B ve spojení s D a B ve spojení s F,

- pro nádoby uvedené v odstavci (2) to jsou moduly H, B ve spojení s E a B ve spojení s rozšířeným modulem C (C1),

- pro nádoby uvedené v odstavci (3) to jsou moduly Aa a B ve spojení s C.

(5) Požadavky na výrobce

Výrobce musí být technicky schopen a musí disponovat všemi vhodnými prostředky, které jsou potřebné pro uspokojivou výrobu nádob; pro tento účel potřebuje zvláště přiměřeně kvalifikované zaměstnance

a) pro dozor nad celkovým výrobním procesem,

b) pro provádění spojení materiálu,

c) pro uskutečňování odpovídajících zkoušek.

Hodnocení způsobilosti výrobce je třeba ve všech případech provést jedním z certifikačních míst, které je uznáno příslušným úřadem. Přitom je třeba zohlednit zvláštní certifikační metodu, kterou hodlá výrobce uplatnit.

(6) Požadavky na zkušební a certifikační místa

Zkušební a certifikační místa musí vykazovat dostatečnou nezávislost na výrobních podnicích a dostatečnou odbornou kompetenci. Tyto požadavky se považují za splněné, pokud místa byla schválena na základě akreditačních metod dle evropské normalizační řady EN 45000.

216

(1) Nádoby je třeba na základě následujících podmínek podrobit první zkoušce.

U dostatečného počtu nádob je třeba provést:

a) zkoušku konstrukčního materiálu, při níž musí být stanoveny alespoň mez průtažnosti, pevnost v tahu a protažení po lomu;

b) změření nejslabšího místa stěn nádob a výpočet napětí;

c) zjištění stejnorodosti konstrukčního materiálu u každé výrobní řady, jakož i přezkoušení vnějšího i vnitřního stavu nádob;

U všech nádob je třeba provést:

d) zkoušku hydraulickým tlakem podle podmínek bodu 219; Pozn. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být hydraulická tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem, pokud není tento postup nebezpečný.

e) kontrolu označení nádob, viz bod 223 (1) až (4);

f) u nádob pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4F kromě toho zkoušku stavu porézní hmoty a množství rozpouštědla.

Základní podmínky tohoto odstavce jsou splněny při uplatnění následujících norem: (vyhrazeno)

(2) Pro nádoby ze slitin hliníku pro určité plyny platí Zvláštní podmínky (viz přípojek II). Základní podmínky tohoto odstavce jsou splněny při uplatnění následující rámcové směrnice:

- Příloha I, díl 3 a příloha II Směrnice Rady 84/526/EHS10)

(3) Nádoby musí vydržet zkušební tlak, aniž se trvale deformují a aniž na nich vzniknou trhliny.

217

(1) Nádoby, které lze znovu plnit je třeba za dozoru příslušným úřadem uznaného znalce podrobit opětovným zkouškám podle následujících podmínek:

a) kontrola vnějšího stavu nádob, jakož i přezkoušení vybavení a označení;

b) kontrola vnitřního stavu nádob (např. vážením, vnitřní prohlídkou, kontrolou tloušťky stěn);

c) zkouška hydraulickým tlakem, popřípadě přezkoušení vybavení a označení a popř. stanovení jakosti konstrukčního materiálu vhodnými zkušebními postupy;

Pozn.

1. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem nahrazena zkouškou s plynem - pokud tento postup není nebezpečný nebo rovnocennou zkušební metodou, založenou na zkoušce ultrazvukem.

2. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem u nádob dle bodu 211 (1) a (2) nahrazena rovnocennou zkušební metodou založenou na akustické emisi.

3. Se souhlasem příslušným úřadem uznaného znalce může být zkouška hydraulickým tlakem pro nádoby ze svařované oceli podle bodu 211 (1) pro plyny číslice 2F čísla k označení látky 1965 o objemu menším než 6,5 litrů nahrazena jinou zkouškou, která zaručuje stejnou úroveň bezpečnosti.

Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem: (zůstává vyhrazeno).

(2) Pokud nejsou v tabulce bodu 250 obsaženy Zvláštní podmínky vztahující se v k látce, musí se periodické zkoušky provádět:

a) každé 3 roky u nádob určených pro plyny skupin TC, TFC a TOC číslic 1 a 2;

b) každých 5 let u nádob určených pro plyny skupin T, TF a TO číslic 1 a 2, jakož i pro plyny číslice 4;

c) každých 10 let u nádob určených pro plyny skupin A, O a F číslic 1, 2 a 3.

Odchylně od těchto lhůt, musí být opětovné zkoušky u nádob z kompozitních materiálů provedeny ve lhůtách, které jsou stanoveny příslušnými úřady smluvních států COTIF, které schválily technická pravidla pro jejich vyložení a konstrukci.

(3) U nádob pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4F se musí zkoušet vnější stav nádob (korozní vlivy, deformace) a stav porézní hmoty (uvolnění, slehnutí). Pokud je jako porézní hmota použit monolitní materiál, pak může být lhůta mezi opětovnými zkouškami prodloužena na 10 roků.

Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:

(zůstává vyhrazeno).

(4) Odchylně od bodu 217 (1) c) je třeba uzavřené nádoby podle bodu 206 (1) podrobit kontrole vnějšího stavu a zkoušce těsnosti. Zkouška těsnosti se provede s plynem obsaženým v nádobě nebo inertním plynem. Kontrola se provádí buď manometrem nebo změřením vakua. Tepelnou izolaci není třeba odstranit.

Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem: (zůstává vyhrazeno).

(5) V bodě 211 uvedené nádoby se mohou přepravit k provedení zkoušky také po uplynutí stanovené lhůty pro opětovnou zkoušku.

218

c. Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení objemu nádob

219

(1) Pro nádoby bodu 211 platí následující podmínky:

a) Nejnižší zkušební tlak pro nádoby bodu 211 (1), (2), (3) a 5 činí 1MPa (10 bar).

b) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou -50 °C musí při zkoušce hydraulickým tlakem aplikovaný vnitřní tlak (zkušební tlak) činit nejméně 1,5 násobek plnicího tlaku při 15 °C.

c) Pro plyny číslice 1 s kritickou teplotou -50 °C nebo vyšší a pro plyny číslice 2 s kritickou teplotou pod 70 °C je třeba stupeň plnění vypočítat tak, aby vnitřní tlak při 65 °C nepřekročil zkušební tlak pro nádoby.

Pro plyny a směsi plynů, pro které není k dispozici dostatek údajů, je třeba stanovit nejvýše přípustný stupeň (SP) plnění následovně:

SP ≤ 8,5 × 6 10-4 × dg × Pe

když SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)

dg = hustota plynu (při 15 °C, 1 bar) (v kg/m3)

Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech).

Pokud hustota plynu není známa, je třeba stanovit nejvýše přípustný stupeň plnění následovně:

když SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)

Pe = nejnižší zkušební tlak (v barech).

MM = molekulární hmota (v g/Mol)

R = 8,31451 . 10-2 baru . l . Mol -1 K-1 (plynová konstanta)

(Pro směsí plynů je třeba použít průměrnou molekulární hmotu při zohlednění koncentrací jednotlivých komponentů).

d) Pro plyny číslice 2 s kritickou teplotou 70 °C nebo vyšší se nejvýše přípustná hmotnost plnění na litr objemu vypočítá následovně:

nejvýše přípustná hmotnost plnění na litr objemu = 0,95 x hustota kapalné fáze při 50 °C (v kg/l). Mimo to nesmí parní fáze zmizet při teplotě pod 60 °C. Zkušební tlak musí být minimálně roven tenzi par kapalné látky při 70 °C mínus 100 kPa (1 bar).

Pro čisté plyny, pro které není k dispozici dostatek údajů, je třeba stanovit nejvýše přípustný stupeň plnění následovně:

SP ≤ (0,0032 . BP - 0,24). dl

SP = nejvýše přípustný stupeň plnění (v kg/l)

dl = hustota kapalné látky při bodu varu (v kg/l)

BP = bod varu (v K).

e) Pro plyny číslic 3A a 3O nesmí stupeň plnění při teplotě plnění a tlaku 0,1 MPa (1 bar) překročit 98% objemu.

Pro plyny číslice 3F musí být stupeň plnění dimenzován tak, aby objem kapalné fáze nepřekročil úroveň 95% objemu nádoby, při zahřátí obsahu na teplotu, při které se tenze par rovná tlaku, při kterém se otevírají pojistné ventily. U nádob podle bodu 206 (1) je zkušební tlak roven 1,3 násobku nejvýše přípustného provozního přetlaku, tento přetlak se zvýší u vakuově izolovaných nádob o 1 bar.

f) Pro 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4F nesmí plnící tlak po vyrovnání tlaku při 15 °C překročit tu hodnotu, která byla stanovena pro používanou porézní hmotu příslušným úřadem [viz bod 223 (1) h)] .

V souhlasu stanovené hodnotě musí odpovídat také množství rozpouštědla a naplněného acetylénu.

Základní podmínky tohoto bodu se považují za splněné při použití ná sledujících norem:

(zůstává vyhrazeno).

Pozn. Zkušební tlak, stupeň plnění a omezení objemu nádob bodu 211 pro jednotlivé plyny, jakož i omezení pro jedovaté plyny s hodnotou LC50 pod 200 ppm, jsou uvedeny v tabulce bodu 250.

220-

221

3. Společné balení

222

(1) Látky a předměty této třídy smí být sdruženy do jednoho společného vnějšího obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(2) Látky a předměty této třídy smějí být s látkami a/nebo se zbožím, které podmínkám RID /PNZ nepodléhají, sdruženy do jednoho společného vnějšího obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Látky a předměty této třídy smějí být vzájemně sdruženy s látkami a předměty zbývajících tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a: shoření a/nebo vývin velkého tepla;

b: vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c: tvorba žíravých kapalných látek;

d: tvorba nestabilních látek.

(5) Podmínky bodu 8 a 202 musí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

223

Nápisy

(1) Na nádobách dle bodu 211, které se dají znovu plnit, musí být čitelně a trvanlivě uvedeno:

a) jméno nebo tovární značka výrobce;

b) číslo souhlasu (pokud je typ nádoby schválen dle bodu 215);

c) výrobcem stanovené sériové číslo nádoby;

d) vlastní hmotnost nádoby bez dílů vybavení, jestliže se předepsaná kontrola tloušťky stěny dle bodu 217 (1) b) provede vážením;

e) zkušební tlak (viz bod 219);

f) datum (měsíc a rok) první zkoušky a naposledy provedené opětovné zkoušky; Pozn. Údaj měsíce není potřebný u plynů, u nichž lhůta mezi opětovnými zkouškami je 10 roků nebo větší [viz bod 217 (2) a 250].

g) razítko znalce, který zkoušky a kontroly provedl;

h) u 1001 acetylén, rozpuštěný, číslice 4F: povolený plnící tlak [viz bod 219 f)] a celková hmotnost prázdné nádoby s příslušenstvím, porézní hmoty a rozpouštědla;

i) objem v litrech;

j) u plynů číslice 1, které jsou plněny pod tlakem, nejvýše přípustný plnící tlak nádoby při 15 °C.

Tyto údaje musí být trvanlivě zapsány (např. vyražením) na zesílené části nádoby, na prstenci nebo na trvale připevněných dílech příslušenství. Mohou také být na nádobě samostatně vyraženy, za předpokladu, že je možno prokázat, že tímto nebude ovlivněna pevnost nádoby.

(2) Na nádobách dle bodu 211, které se dají znovu plnit, musí být kromě toho čitelně a trvanlivě uvedeno:

a) číslo k označení látky uvedené v bodu 201 a celé pojmenování plynu nebo směsi plynu; u plynů, které jsou zařazeny pod označení j.n., musí být pouze uvedeno číslo k označení látky a technické pojmenování11) plynu; u směsí plynů nemusí být uváděny více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí;

b) u plynů číslice 1, které jsou plněny podle hmotnosti a u zkapalněných plynů, buď nejvýše přípustná hmotnost náplně a vlastní hmotnost nádoby včetně příslušenství, které jsou v době plnění na nádobě, nebo hmotnost brutto;

c) datum (rok) příští opětovné zkoušky.

Tyto údaje mohou být buď vyraženy, nebo zapsány na štítku nebo na ceduli trvale upevněné na nádobě, nebo provedeny zaručeně trvalým nápisem (např. lakovaným), nebo jiným stejně hodnotným postupem.

(3) Základní podmínky odstavců (1) a (2) se považují za splněné při použití následujících norem:

(zůstává vyhrazeno).

(4) Na lahvích dle bodu 211 (1), které se nedají znovu plnit, musí být čitelně a trvanlivě uvedeno:

a) jméno nebo tovární značka výrobce;

b) číslo souhlasu (pokud je typ nádoby schválen dle bodu 215);

c) výrobcem stanovená sériová čísla nebo číslo šarže nádoby;

d) zkušební tlak (viz bod 219);

e) datum (měsíc a rok) výroby;

f) razítko znalce, který provedl první zkoušku;

g) číslo k označení látky uvedené v bodu 201 a celé pojmenování plynu nebo směsi plynu;

u plynů, které jsou zařazeny pod označení j.n., musí být pouze uvedeno číslo k označení látky a technické pojmenování12) plynu;

u směsí plynů nemusí být uváděny více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí;

h) nápis "Znovu neplnit", při čemž velikost písmen musí být minimálně 6 mm.

Označení uváděná v tomto odstavci musí, výjma označení uváděných pod g), být trvanlivě umístěna (např. vyražením) na zesílené části nádoby, na prstenci nebo na nepohyblivě připevněných dílech příslušenství. Mohou také být na nádobě samostatně vyražena, za předpokladu, že je možno prokázat, že tímto nebude ovlivněna pevnost nádoby.

Základní podmínky tohoto odstavce se považují za splněné při použití následujících norem:

(zůstává vyhrazeno).

(5) Každý kus, který obsahuje nádoby s plyny číslic 1 až 4, 6F a 7 nebo obaly na aerosoly s plynem číslice 5, je třeba zřetelně označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní pí smena "UN" a doplňkově označením "třída 2". Tuto podmínku není třeba dodržet, pokud jsou nádoby a jejich označení dobře viditelné.

(6) Kusy obsahující obaly na aerosoly pod tlakem číslice 5 musí být zřetelně označeny nápisem "UN 1950 Aerosoly".

224

Nálepky k označení nebezpečí

Pozn. Pro potřeby opatření nálepkou se pod pojmem kus rozumí každý obal, který obsahuje nádoby, obaly na aerosoly pod tlakem nebo obaly na aerosoly s plynem, jakož i každou nádobu bodu 211 bez vnějšího obalu.

(1) Kusy obsahující látky a předměty této třídy musí být opatřeny následujícími nálepkami:

Látky a předměty, které jsou v jednotlivých číslicích
přiřazeny následujícím skupinám
Nálepka podle vzoru 
A 2
F 3
O 2 + 05
T 6.1
TF 6.1 + 3
TC 6.1 + 8
TO 6.1 + 05
TFC 6.1 + 3 + 8
TOC 6.1 + 05 + 8

(2) Každý kus obsahující plyny číslice 3 musí být kromě toho na dvou protilehlých stranách opatřen nálepkou podle vzoru 11.

(3) Nálepky k označení nebezpečí na lahvích na plyny bodu 211 (1) smějí být umístěny na hrdle a rozměry nálepek mohou být odpovídajícím způsobem zmenšeny, za předpokladu, že zůstanou zřetelně viditelné.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

225

(1) S výjimkou plynů skupin T, TF, TC, TO, TFC a TOC, jakož i 2203 silan, stlačený, číslice 1F, smějí být látky a předměty třídy 2 odesílány také jako spěšnina. Hmotnost kusu nesmí být vyšší než 50 kg.

(2) Při přepravě plynů číslice 3 v kotlových vozech nebo v nádržkových kontejnerech s pojistnými ventily, se musí odesílatel a železnice před podejem zásilky k přepravě dohodnout o podmínkách přepravy.

(3) Zásilky 1749 fluorid chloritý (chlortrifluorid), číslice 2TOC o hrubé hmotnosti vyšší než 500 kg se smějí přepravovat jen jako vozová zásilka a jako takové jen do hmotnosti 5000 kg na vůz.

C. Údaje v nákladním listu

226

(1) Označení zboží v nákladním listu musí být shodné s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodě 201. Není-li látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky a pojmenování označení j.n., následováno chemickým nebo technickým pojmenováním13) látky. Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice, skupiny vyjmenování látek a zkratkou "RID / PNZ" např. "2, číslice 2F RID / PNZ".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě směsí [viz bod 200 (3)] s více komponenty podléhajícími RID / PNZ, není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak 2 komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí směsí. Při přepravě směsí [viz bod 200 (3)] v kotlových vozech, bateriových vozech, vozech se snímatelnými cisternami nebo nádržkových kontejnerech, musí být uvedeno složení směsi v objemových % nebo hmotnostních %. Komponenty s méně jak 1% přitom nemusí být uváděny.

Pokud je předepsáno označení podle přípojku VIII, je třeba doplňkově před označení zboží uvést číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku kusů s jedním a tím samým zbožím, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Místo technického pojmenování14) je možno použít jedno z následujících pojmenování:

- pro 1078 plyn jako chladící prostředek, j.n., číslice 2A: směs F1, směs F2, směs F3;

- pro označení 1010 číslice 2F: směs 1,3-butadienu a uhlovodíků, stabilizovaná;

- pro 1060 methylacetylen a propadien, směsi, stabilizované, číslice 2F: směs P1, směs P2;

- pro 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněna, j.n., číslice 2F: směs A nebo butan, směs A 0 nebo butan, směs A 1, směs B, směs C nebo propan. Při přepravách v cisternách smějí být obchodní názvy butan a propan použity jen doplňkově. U těchto směsí se jejich složení nemusí uvádět.

(2) Při přepravě nádob dle bodu 211 za podmínek stanovených v bodu 217 (5) je třeba v nákladním listu uvést následující záznam: "Přeprava podle bodu 217 (5)".

(3) Při přepravě kotlových vozů, které byly plněny v nevyčištěném stavu, musí být v nákladním listu jako hmotnost zboží uveden součet naplněné hmotnosti a zbytku nákladu, který odpovídá celkové hmotnosti naplněného kotlového vozu, po odečtění vlastní hmotnosti vozu napsané na voze. Doplňkově je možno uvést záznam "Hmotnost náplně ..... kg".

(4) U kotlových vozů a nádržkových kontejnerů obsahujících plyny číslice 3 musí odesílatel zapsat do nákladního listu následující prohlášení:

- "Nádrž je izolována tak, že se pojistné ventily nemohou otevřít před ........... (datum, s kterým železnice souhlasí)".

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

227

(1) S kusy se nesmí házet, ani být vystaveny nárazům.

(2) Nádoby se musí naložit do vozu tak, aby se nemohly převrátit nebo spadnout a přitom musí být dodrženy následující podmínky:

a) lahve podle bodu 211 (1) musí být položeny rovnoběžně nebo příčně k podélné ose vozu;

Krátké lahve s velkým průměrem (cca 30 cm a více) se mohou uložit také v podélném směru, při čemž ochranná zařízení ventilů musí být obrácena ke středu vozu. Lahve, které jsou dostatečně stabilní nebo, které jsou přepravovány ve vhodných zařízeních chránících je proti pádu, se mohou ukládat nastojato. Ležící lahve musí být zaklínovány, přivázány nebo jiným vhodným způsobem spolehlivě upevněny tak, aby se nemohly posunout;

b) nádoby s plyny číslice 3 musí být vždy uloženy v takové poloze, pro kterou jsou konstruovány a musí být chráněny proti jakémukoliv možnému poškození jinými kusy;

c) nádoby upravené k válení se musí uložit podélnou osou rovnoběžně k podélné ose vozu a musí se zajistit proti jakémukoliv bočnímu pohybu.

(3) Pokud jsou palety, naložené předměty číslice 5, stohovány podle podmínek bodu 209 (3), musí být každá vrstva palet rozložena rovnoměrně na vrstvě pod ní ležící a podle potřeby oddělena proložkami z dostatečně pevného materiálu.

b. Přeprava v malých kontejnerech

228

(1) S výjimkou kusů s plyny číslice 3, smí se přepravovat kusy s látkami této třídy v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání uvedené v bodu 230 platí i pro obsah malých kontejnerů.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, bateriových vozech, vozech se snímatelnými cisternami, nádržkových kontejnerech a malých kontejnerech (viz přípojek IX)

229

(1) Při přepravě látek a předmětů této třídy musí být obě strany vozů, kotlových vozů, bateriových vozů, vozů se snímatelnými cisternami a nádržkových kontejnerů opatřeny těmito nálepkami:

Pozn. O vozech, které přepravují kontejnery nebo nádržkové kontejnery, viz bod 1900 (1) b).

Látky a předměty, které jsou v jednotlivých číslicích
přiřazeny následujícím skupinám
Nálepka podle vzoru 
A 2
O2 + 05
F3
T 6.1
TF 6.1 + 3
TC 6.1 + 8
TO 6.1 + 05
TFC 6.1 + 3 + 8
TOC 6.1 + 05 + 8

(2) Kotlové vozy, bateriové vozy, vozy se snímatelnými cisternami a vozy, na kterých jsou přepravovány nádržkové kontejnery musí být na obou stranách opatřeny nálepkou podle vzoru 13.

(3) Malé kontejnery se musí opatřit nálepkami podle odstavce (1).

E. Zákazy společného nákladání

230

Kusy opatřené nálepkou podle vzoru 2, 3 nebo 6.1 nesmí být společně nakládány do téhož vozu s kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01.

Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

231

Pro zásilky, které se nesmějí nakládat společně do jednoho vozu s jinými látkami, musí být vyhotoveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

232

(1) Nevyčištěné prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery číslice 8 musí být uzavřeny stejně, jako v naplněném stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné nádoby, nevyčištěné prázdné kotlové vozy, nevyčištěné prázdné bateriové vozy, vozy s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěné prázdné nádržkové kontejnery musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí, jako v naplněném stavu.

(3) Označení v nákladním listu musí znít stejně jako jedno z pojmenování uvedených v číslici 8 kurzívou, doplněné o "2, číslice 8 RID / PNZ", např. "Prázdná nádoba, 2, číslice 8 RID / PNZ". V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných nádob o objemu větším než 1000 litrů, jakož i u nevyčištěných prázdných kotlových vozů, nevyčištěných prázdných bateriových vozů, vozů s nevyčištěnými prázdnými snímatelnými cisternami a nevyčištěných prázdných nádržkových kontejnerů se toto označení doplní o údaj "Posledně naložené zboží ", jakož i o číslo k označení nebezpečí, číslo k označení látky, pojmenování, číslici a skupinu z vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 268 1017 chlór, číslice 2TC".

(4) V bodě 211 definované nádoby číslice 8 se smějí přepravovat také po uplynutí lhůty pro opětovnou zkoušku podle bodu 217, aby mohly být přepraveny k této zkoušce.

233-

237

G. Ostatní podmínky (zůstává vyhrazeno)

238

H. Přechodná ustanovení

239

(1) Nádoby, které byly vyrobeny před 1. lednem 1997 a které neodpovídají podmínkám RID /PNZ platným od 1. ledna 1997, jejichž přeprava však byla povolena podle podmínek RID /PNZ platných do 31. prosince 1996, mohou být po této době používány i nadále, pokud splňují podmínky bodu 217 pro opětovné zkoušky.

(2) Lahve podle bodu 211 (1), které byly před 1. lednem 1997 podrobeny první zkoušce nebo opětovné zkoušce, se smějí přepravovat v nevyčištěném prázdném stavu bez označení nálepkami do doby jejich příštího naplnění nebo jejich příští opětovné zkoušky.

240-

249

I. Seznam plynů a zvláštní podmínky

250

Seznam plynů s odkazy na nejdůležitější podmínky bodů 211 a ž 219 a na zvláštní podmínky pro jednotlivé látky.

Seznam plynů: viz tabulka

Vysvětlení značek pro "Zvláštní podmínky":

a: Slitiny hliníku nejsou pro kontakt s plynem přípustné.

b: Nejsou přípustné ventily z mědi.

c: Kovové díly, které přijdou do styku s obsahem smí obsahovat nejvýše 70% mědi.

d: Nádoba smí obsahovat nejvýše 5 kg látky.

e: Otvory ventilů musí být opatřeny zátkami nebo převlečnými maticemi, aby byla zabezpečena nepropustnost plynu[viz bod 213 (4)].

f: Je třeba příjmout nutná opatření k zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizace, rozpad, ...) během přepravy. Pokud je to třeba, je třeba přidat stabilizátory nebo inhibitory.

g: Použití jiných než udaných zkušebních tlaků je povoleno, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky bodu 219 c).

h: Pokud je jako porézní hmoty použit monolitický materiál, lze prodloužit lhůtu mezi opětovnými zkouškami na 10 let.

i: Maximální náplň musí odpovídat stanoveným hodnotám ve schválení.

j: Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba propočítat podle podmínek bodu 219.

k: Lhůta mezi opětovnými zkouškami může být prodloužena na 10 let, pokud jsou nádoby vyrobeny ze slitin hliníku.

l: Každá lahev ve svazku musí být vybavena vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.

m: Lhůta mezi opětovnými zkouškami pro lahve z oceli dle bodu 211 (1) smí být prodloužena na 15 let:

- se souhlasem příslušného(-ých) úřadu(-ů) země(-í), v které(-ých) se opětovná zkouška a přeprava uskuteční a

- v souladu jedním z příslušných úřadů uznaných podmínek technických pravidel nebo norem nebo normy EN 1440:1996 "Lahve ze svařované oceli pro kapalný plyn, které lze přemísťovat, opětovně plnit - opětovná zkouška".

n: U nádob určených k přepravě plynů, které jsou přiřaženy označení j.n., je třeba dbát, pokud jich lze použít, na následující podmínky:

1. U materiálů, z nichž jsou nádoby a jejich uzávěry vyrobeny, nesmí vzniknout nebezpečí, že budou napadeny obsahem nádoby nebo, že budou s obsahem nádoby tvořit škodlivé nebo nebezpečné sloučeniny.

2. Zkušební tlak a stupeň plnění je třeba propočítat podle podmínek bodu 219.

3. Jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 pod 200 ppm není dovoleno přepravovat v nádobách bodu 211 (2) a (3).

4. Ventily nádob pro jedovaté plyny a směsi plynů s hodnotou LC50 pod 200 ppm, pro pyroforické plyny nebo pro zápalné směsi plynů s více než 1% pyroforických sloučenin, musí být opatřeny zátkami nebo převlečnými maticemi, které zabezpečí těsnost nádob. Pokud jsou lahve spojeny ve svazku, musí být právě opatřeny vlastním ventilem, který musí být během přepravy uzavřen.

5. Je třeba přijmout nutná opatření k zamezení nebezpečných reakcí (např. polymerizace, rozpad) během přepravy. Pokud je to potřeba, je třeba přidat stabilizátory a inhibitory.

Číslice a skupinaČíslo k označení látky a pojmenování látkyObalZkouškaPlněníZvláštní podmínky
Druh obalu podle bodu 211TlakPerioda (roků)15)maximální náplň
kg/l nebo
MPa nebo obj.%
x-násobný plnící tlakMPa
1A1002 vzduch, stlačený (tlakový vzduch)(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1006 argon, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1046 helium, stlačené(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1056 krypton, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1065 neon, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1066 dusík, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1979 plyny vzácné, směs, stlačená(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1980 plyny vzácné a kyslík, směs, stlačená(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1981 plyny vzácné a dusík, směs, stlačená(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1982 tetrafluormethan, stlačený(1), (2), (3), (5) 20100,62g
 (plyn jako chladící prostředek, R14, stlačený)  30 0,94g
 2036 xenon, stlačený(1), (2), (3), (5) 13101,24g
 2193 hexafluorethan, stlačený(1), (2), (3), (5) 20101,10g
 (Plyn jako chladící prostředek, R116, stlačený)      
 1956 plyn stlačený, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pen
1O1014 kyslík a oxid uhličitý, směs, stlačená(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1072 kyslík, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 3156 plyn stlačený, oxidující, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pen
1F1049 vodík, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1957 deuterium, stlačené(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 1962 ethylen, stlačený(1), (2), (3), (5) 22,5100,34g
 (1), (2), (3), (5) 30,0100,37g
 1971 methan, stlačený nebo 1971 plyn zemní, stlačený, s vysokým obsahem methanu(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 2034 vodík a methan, směs, stlačená(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pe 
 2203 silan, stlačený16)(1), (2), (3), (5) 22,5100,32e, g, l
 (1), (2), (3), (5) 25,0100,41e, g, l
 1964 uhlovodíky plynné, směs , stlačená, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pen
 1954 plyn stlačený, zápalný, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 102/3 Pen
1T1612 hexaethyltetrafosfát a stlačený plyn, směs(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pe 
 1955 plyn stlačený, jedovatý, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pen
1TF1016 oxid uhelnatý, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pek
 1023 svítiplyn, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pe 
 1071 plyn olejový, stlačený(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pe 
 1911 diboran, stlačený(1), (5) 25,050,072e, f, l
 2600 oxid uhelnatý a vodík, směs, stlačená
(syntézní plyn, vodní plyn, plyn Fischer - Tropsch)
(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pek
 1953 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pen
1TC1008 fluorid boritý, stlačený(1), (2), (3), (5) 22,530,715g
 (1), (2), (3), (5) 30,0 0,86g
 1859 fluorid křemičitý, stlačený(1), (2), (3), (5) 2030,74g
 (1), (2), (3), (5) 30 1,1g
 2198 fluorid fosforečný, stlačený(1), (5) 2030,9e, g, l
 (1), (5) 30 1,34e, g, l
 2417 fluorid karbonylu (karbonylfluorid), stlačený(1), (2), (3), (5) 2030,47g
 (1), (2), (3), (5) 30 0,7g
 3304 plyn stlačený, jedovatý, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 32/3 Pen
1TO2451 fluorid dusitý, stlačený(1), (2), (3), (5) 2050,5g
 (1), (2), (3), (5) 30 0,75g
 3303 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 52/3 Pen
1TFC3305 plyn stlačený, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 32/3 Pen
1TOC1045 fluor, stlačený(1), (5) 20,052,8 MPaa, d, e, l
 1660 oxid dusnatý, stlačený(1), (5)1,5 32/3 Pee, l
 2190 fluorid kyslíku, stlačený(1), (5) 20,032,8 MPaa, d, e, l
 3306 plyn stlačený, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)1,5 32/3 Pen
2A1009 bromtrifluormethan (plyn jako chladící prostředek R13B1)(1), (2), (3), (5) 4,2101,13g
 (1), (2), (3), (5) 12,0101,44g
 (1), (2), (3), (5) 25,0101,60g
 1013 oxid uhličitý(1), (2), (3), (5) 19,0100,66g
 (1), (2), (3), (5) 25,0100,75g
 1015 oxid uhličitý a oxid dusný, směs(1), (2), (3), (5) 25,0100,75g
 1018 chlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R22)(1), (2), (3), (5) 2,9101,03 
 1020 chlorpentafluorethan (plyn jako chladící prostředek R115)(1), (2), (3), (5) 2,5101,08 
 1021 1-chlor-1,2,2,2- tetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R124)(1), (2), (3), (5) 1,2101,2 
 1022 chlortrifluormethan (plyn jako chladící prost ředek R13)(1), (2), (3), (5) 10,0100,83g
 (1), (2), (3), (5) 12,0100,90g
 (1), (2), (3), (5) 19,0101,04g
 (1), (2), (3), (5) 25,0101,10g
 1028 dichlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R12)(1), (2), (3), (5) 1,8101,15 
 1029 dichlorfluormethan (plyn(1), (2), (3), (5) 1,0101,23 
 jako chladící prostředek R21)     
 1058 plyny zkapalněné, nezápalné, překryté dusíkem, oxidem uhličitým nebo vzduchem(1), (2), (3), (5)1,5 10 j
 1080 fluorid sírový(1), (2), (3), (5) 7,0101,04g
 (1), (2), (3), (5) 14,0101,33g
 (1), (2), (3), (5) 16,0101,37g
 1858 hexafluorpropylen (plyn jako chladící prostředek R1216)(1), (2), (3), (5) 2,2101,11 
 1952 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs, obsahující nejvýše 9% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 19100,66 
 (1), (2), (3), (5) 25100,75 
 1958 1,2 - dichlortetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R114)(1), (2), (3), (5) 1,0101,30 
 1973 chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, směs s konstantním bodem varu, s cca 49% chlordifluormethanu
(plyn jako chladící prostředek R502)
(1), (2), (3), (5) 3,1101,05 
 1974 bromchlordifluormethan (plyn jako chladící prostředek R12B1)(1), (2), (3), (5) 1,0101,61 
 1976 oktafluorcyklobutan (plyn jako chladící prostředek RC318)(1), (2), (3), (5) 1,1101,34 
 1983 1- chlor-2,2,2-trifluorethan (plyn jako chladící prostředek R133a)(1), (2), (3), (5) 1,0101,18 
 1984 trifluormethan (plyn jako chladící prostředek R23)(1), (2), (3), (5) 19,0100,87g
 (1), (2), (3), (5) 25,0100,95g
 2422 oktafluor-2-buten (plyn jako chladící prostředek R1318)(1), (2), (3), (5) 1,2101,34 
 2424 oktafluorpropan (plyn jako chladící prostředek R218)(1), (2), (3), (5) 2,5101,09 
 2599 chlortrifluormethan a trifluormethan, azeotropní směs
s cca 60% chlortrifluormethanu (plyn jako chladící prostředek R503)
(1), (2), (3), (5) 3,1100,11 
 (1), (2), (3), (5) 4,2100,20 
 (1), (2), (3), (5) 10,0100,66 
 2602 dichlordifluormethan a 1,1- difluorethan, azeotropní směs
s cca 74% dichlordifluormethanu (plyn jako chladící prostředek R500)
(1), (2), (3), (5) 2,2101,01 
 3070 ethylenoxid a dichlordifluormethan, směs, s nejvýše 12,5% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 1,8101,09 
 3159 1,1,1,2-tetrafluorethan (plyn jako chladící prostředek R134a)(1), (2), (3), (5) 2,2101,04 
 3220 pentafluorethan (plyn jako chladící prostředek R125)(1), (2), (3), (5) 3,4100,95g
 3296 heptafluorpropan (plyn jako chladící prostředek R227)(1), (2), (3), (5) 1,5101,20 
 3297 ethylenoxid a chlortetrafluorethan, směs, s nejvýše 8,8% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 1,0101,16 
 3298 ethylenoxid a pentafluorethan, směs, s nejvýše 7,9% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 2,6101,02 
 3299 ethylenoxid a tetrafluorethan, směs, s nejvýše 5,6% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 1,7101,03 
 1078 plyn jako chladící prostředek, j.n., jako      
 směs F 1(1), (2), (3), (5) 1,2101,23 
 směs F 2(1), (2), (3), (5) 1,8101,15 
 směs F3(1), (2), (3), (5) 2,9101,03 
 ostatní směsi(1), (2), (3), (5)  10 n
 1968 insekticid plynný , j.n.(1), (2), (3), (5)  10 n
 3163 plyn zkapalněný, j.n.(1), (2), (3), (5)  10 n
2O1070 oxid dusný (rajský plyn)(1), (2), (3), (5) 18,0100,68g
 (1), (2), (3), (5) 22,5100,74g
 (1), (2), (3), (5) 25,0100,75g
 3157 plyn zkapalněný, oxidující, j.n.(1), (2), (3), (5)  10 n
2F1010 1,2-butadien, stabilizovaný nebo(1), (2), (3), (5) 1,0100,59f
 1010 1,3-butadien, stabilizovaný nebo(1), (2), (3), (5) 1,0100,55f
 1010 1,3-butadien a uhlovodíky, směsi, stabilizované(1), (2), (3), (5) 1,0100,50f, j
 1011 butan(1), (2), (3), (5) 1,0100,51 
 1012 buteny, směs nebo(1), (2), (3), (5) 1,0100,50j
 1012 1-buten, směs nebo(1), (2), (3), (5) 1,0100,53 
 1012 2-buten trans nebo(1), (2), (3), (5) 1,0100,54 
 1012 2-buten cis(1), (2), (3), (5) 1,0100,55 
 1027 cyklopropan(1), (2), (3), (5) 2,0100,53 
 1030 1,1 difluorethan (plyn jako chladící prostředek R152a)(1), (2), (3), (5) 1,8100,79 
 1032 dimethylamin, bezvodý(1), (2), (3), (5) 1,0100,59b
 1033 dimethylether(1), (2), (3), (5) 1,8100,58 
 1035 ethan(1), (2), (3), (5) 9,5100,25g
 (1), (2), (3), (5) 12,0100,29g
 (1), (2), (3), (5) 30,0100,39g
 1036 ethylamin(1), (2), (3), (5) 1,0100,61b
 1037 chlorethan (ethylchlorid)(1), (2), (3), (5) 1,0100,80a
 1039 ethylmethylether(1), (2), (3), (5) 1100,64 
 1041 ethylenoxid a oxid uhličitý,(1), (2), (3), (5) 19100,66g
 směs s více než 9%, ale nejvýše 87% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 25100,75g
 1055 isobuten(1), (2), (3), (5) 1,0100,52 
 1060 methylacetylen a propadien, směs, stabilizovaná,(1), (2), (3), (5)  10 c, f, j
 Propadien s 1% až 4% methylacetylenu(1), (2), (3), (5) 2,2100,50c, f
 směs P 1(1), (2), (3), (5) 3,0100,49c, f
 směs P 2(1), (2), (3), (5) 2,4100,47c, f
 1061 methylamin, bezvodý(1), (2), (3), (5) 1,3100,58b
 1063 chlormethan (methylchlorid) (plyn jako chladící prostředek R40)(1), (2), (3), (5) 1,7100,81a
 1077 propen(1), (2), (3), (5) 3,0100,48 
 1081 tetrafluorethylen, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 20,0100,5 Mpaf
 1083 trimethylamin, bezvodý(1), (2), (3), (5) 1,0100,56b
 1085 vinylbromid, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 1,0101,37a, f
 1086 vinylchlorid, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 1,2100,81a, f
 1087 vinylmethylether, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 1,0100,67f
 1860 vinylfluorid, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 25,0100,64a, f, g
 1912 chlormethan (methylchlorid) a dichlormethan, směs(1), (2), (3), (5) 1,7100,81a
 1959 1,1-difluorethylen (plyn jako chladící prostředek R1132a)(1), (2), (3), (5) 25100,77g
 1969 isobutan(1), (2), (3), (5) 1,0100,49 
 1978 propan(1), (2), (3), (5) 2,5100,42 
 2035 1,1,1-trifluorethan (plyn jako chladící prostředek R143a)(1), (2), (3), (5) 3,5100,75 
 2044 2,2-dimethylpropan(1), (2), (3), (5) 1,0100,53 
 2200 propadien, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 2,2100,50f
 2419 bromtrifluorethylen(1), (2), (3), (5) 1,0101,19 
 2452 ethylacetylen, stabilizovaný(1), (2), (3), (5) 1,0100,57c, f
 2453 fluorethan (ethylenfluorid) (plyn jako chladící prostředek R161)(1), (2), (3), (5) 3,0100,57 
 2454 fluormethan (methylfluorid) (plyn jako chladící prostředek R41)(1), (2), (3), (5) 30,0100,36 
 2517 1-chlor-1,1-difluorethan (plyn jako chladící prostředek R142b)(1), (2), (3), (5) 1,0100,99 
 2601 cyklobutan(1), (2), (3), (5) 1,0100,63 
 3153 perfluor(methylvinyl)ether(1), (2), (3), (5) 2,0100,75 
 3154 perfluor(ethylvinyl)ether(1), (2), (3), (5) 1,0100,98 
 3252 difluormethan (plyn jako chladící prostředek R32)(1), (2), (3), (5) 4,8100,78 
 1965 uhlovodíky plynné, směs, zkapalněná, j.n., jako      
 směs A(1), (2), (3), (5) 1,0100,50 
 směs A 0(1), (2), (3), (5) 1,5100,47 
 směs A 1(1), (2), (3), (5) 2,0100,46 
 směs B(1), (2), (3), (5) 2,5100,43 
 směs C(1), (2), (3), (5) 3,0100,42 
 ostatní směsi(1), (2), (3), (5)  10 m, n
 3161 plyn zkapalněný, zápalný, j.n.(1), (2), (3), (5)  10 n
2T1062 brommethan (methylbromid)(1), (2), (3), (5) 1,051,51a
 1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), směs(1), (2), (3), (5) 1,051,51a
 1581 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), směs(1), (2), (3), (5) 1,750,81a
 2191 fluorid surfurylu (surfurylfluorid)(1), (2), (3), (5) 5,051,10k
 1967 insekticid plynný, jedovatý, j.n.(1), (2), (3), (5)  5 n
 3162 plyn zkapalněný, jedovatý, j.n.(1), (2), (3), (5)  5 n
2TF1026 dikyan(1), (2), (3), (5) 10,050,70k
 1040 ethylenoxid nebo 1040 ethylenoxid s dusíkem až do nejvýše
přípustného celkového tlaku 1 MPa (10 bar) při 50 °C
(1), (2), (3), (5) 1,550,78f
 1053 sirovodík(1), (2), (3), (5) 5,550,67k
 1064 methanthiol (methylmerkaptan)(1), (2), (3), (5) 1,050,78k
 1082 chlortrifluorethylen, stabilizovaný (trifluorchlorethylen, stabilizovaný)(1), (2), (3), (5) 1,951,13f, k
 2188 arzenovodík (arsin)(1), (5) 4,251,10e, l
 2192 germanovodík (german)17)(1), (5) 25,051,02e, g, l
 2199 fosforovodík (fosfin)17)(1), (5) 22,550,30e, g, l
 (1), (5) 25,050,51e, g, l
 2202 selenovodík, bezvodý(1), (5) 3,151,60e, l
 2204 sulfid karbonylu (karbonyl- sulfid)(1), (2), (3), (5) 2,650,84k
 2676 antimonovodík (stibin)(1), (5) 2,051,2e, l
 3300 ethylenoxid a oxid uhličitý, směs s více než 87% ethylenoxidu(1), (2), (3), (5) 2,850,73f
 3160 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný , j.n.(1), (2), (3), (5)  5 n
2TC1005 amoniak (čpavek), bezvodý(1), (2), (3), (5) 3,350,53b
 1017 chlór(1), (2), (3), (5) 2,251,25a
 1048 bromovodík, bezvodý(1), (2), (3), (5) 6,031,54a
 1050 chlorovodík, bezvodý(1), (2), (3), (5) 10,030,30a, g
 (1), (2), (3), (5) 12,030,56a, g
 (1), (2), (3), (5) 15,030,67a, g
 (1), (2), (3), (5) 20,030,74a, g
 1069 chlorid nitrosylu (nitrosylchlorid)(1), (5) 1,331,10e, l
 1076 fosgen(1), (3), (5) 2,031,23e, l
 1079 oxid siřičitý(1), (2), (3), (5) 1,431,23 
 1589 chlorkyan, stabilizovaný(1), (5) 2,031,03e, f, l
 1741 chlorid boritý(1), (2), (3), (5) 1,031,19 
 2194 fluorid selenový(1), (5) 2,031,3e, g, l
 2195 fluorid telurový(1), (5) 2,031,0e, l
 2196 fluorid wolframový(1), (5) 1,032,70a, e, l
 2197 jodovodík, bezvodý(1), (2), (3), (5) 2,332,25a
 2418 fluorid siřičitý(1), (5) 330,91e, l
 2420 hexafluoraceton(1), (2), (3), (5) 2,231,08 
 3057 trifluoracetylchlorid(1), (2), (3), (5) 1,731,17 
 3308 plyn zkapalněný, jedovatý, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)  3 n
2TO3083 perchlorylfluorid(1), (2), (3), (5) 3,351,21k
 3307 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, j.n.(1), (2), (3), (5)  5 n
2TFC2189 dichlorsilan(1), (2), (3), (5) 130,90 
 2534 methylchlorsilan(1), (2), (3), (5)  3 j
 3309 plyn zkapalněný, jedovatý, zápalný, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)  3 n
2TOC1067 oxid dusičitý(1), (3), (5) 1,031,30e, l
 1749 fluorid chloritý (chlortrifluorid)(1), (2), (3), (5) 3,031,40a
 1975 oxid dusnatý a oxid dusičitý, směs(1), (3), (5)  3 e, j, l
 2548 fluorid chlorečný (chlorpentafluorid)(1), (5) 1,331,49a, e, l
 2901 chlorid bromu (bromchlorid)(1), (2), (3), (5) 1,031,5a
 3310 plyn zkapalněný, jedovatý, oxidující, žíravý, j.n.(1), (2), (3), (5)  3 n
3A1913 neon, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 1951 argon, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 1963 helium, hluboce zchlazené, kapalné(4)1,3 1098% 
 1970 krypton, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 1977 dusík, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 2187 oxid uhličitý, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 2591 xenon, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 3136 trifluormethan, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 3158 plyn, hluboce zchlazený, kapalný, j.n.(4)1,3 1098%n
3O1003 vzduch, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 1073 kyslík, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 2201 oxid dusný, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1098% 
 3311 plyn, hluboce zchlazený, kapalný, oxidující, j.n.(4)1,3 1098%n
3F1038 ethylen, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1095% 
 1961 ethan, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1095% 
 1966 vodík, hluboce zchlazený, kapalný(4)1,3 1095% 
 1972 methan, hluboce zchlazený, kapalný nebo 1972 plyn zemní,
hluboce zchlazený, kapalný s vysokým obsahem methanu
(4)1,3 1095% 
 3138 ethylen, acetylen a propylen, směs, hluboce zchlazená, kapalná
s nejméně 71,5% ethylenu, nejvýše 22,5% acetylenu a nejvýše 6% propylenu
(4)1,3 1095%c
 3312 plyn, hluboce zchlazený, kapalný, zápalný, j.n.(4)1,3 1095%n
4A2073 amoniak (čpavek), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l
při 15 °C, s více než 35%,
      
 avšak nejvýše 40% amoniaku(1), (2), (3), (5) 1,050,80 
 s více než 40%, avšak nejvýše 50% amoniaku(1), (2), (3), (5) 1,250,77 
4F1001 acetylen, rozpuštěný(1), (5) 6,05 c, h, i
4TC3318 amoniak (čpavek), vodný roztok s hustotou menší než 0,880 kg/l
při 15 °C, s více než 50% amoniaku
(1), (2), (3), (5)  5 j

251-

299

Třída 3

Třída 3 Zápalné kapalné látky

1. Vyjmenování látek

300

(1) Pod pojem třídy 3 připadají látky a směsi, které spadají pod vyjmenování v bodu 301 nebo spadající pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu, jakož i předměty s těmito látkami (nebo směsmi) podléhající podmínkám obsaženým v bodech 300 (2) až 324 a jsou tím látkami RID (PNZ).

Pozn. Pro množství, v bodě 301 uváděných látek, která nespadají do oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 301a.

(2) Pojem třídy 3 zahrnuje látky, jakož i předměty, které obsahují látky této třídy, které

- dle bodu 4 (7) jsou kapalné,

- mají při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa (3 bar) a při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa nejsou zcela plynné,

- mají bod vzplanutí nejvýše 61 °C.

Pojem třídy 3 zahrnuje také zápalné kapalné látky a pevné látky v roztaveném stavu s bodem vzplanutí přes 61 °C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány.

Vyjmuty jsou nejedovaté a nežíravé látky s bodem vzplanutí vyšším jak 35 °C, které při pevně stanovených zkušebních podmínkách neumožňují samostatné hoření (viz přípojek III, bod 1304); jsou-li však tyto látky zahřáty na nebo přes jejich bod vzplanutí a jsou v tomto stavu podány k přepravě nebo přepravovány, jsou látkami této třídy.

Rovněž jsou vyjmuty ony zápalné kapalné látky, které pro své dodatkové nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny buď v jiných třídách nebo se do nich zařadí. Bod vzplanutí se stanoví podle podmínek přípojku III (bodů 1300 až 1302).

Pozn.

1. U paliva pro dieselové motory nebo oleje plynového nebo oleje topného, lehkého čísla k označení látky 1202 s bodem vzplanutí přes 61 °C, viz však poznámka u bodu 301, číslice 31c).

2. U látek s bodem vzplanutí přes 61 °C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány, viz však bod 301, číslice 61c).

(3) Látky a předměty třídy 3 jsou rozděleny následovně:

A. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, nejedovaté, nežíravé

B. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté

C. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, žíravé

D. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují

E. Látky s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé

F. Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 °C

G. Látky s bodem vzplanutí přes 61 °C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány

H. Prázdné obaly

Na základě jejich stupně nebezpečnosti se zařadí látky a předměty třídy 3, s výjimkou látek a předmětů číslic 6, 12, 13 a 28 v jednotlivých číslicích bodu 301 do jedné z následujících skupin:

a) velmi nebezpečné látky: zápalné kapalné látky, jejichž bod varu nebo začátek varu je nejvýše 35 °C a zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, které jsou buď podle kritérií bodu 600 velmi jedovaté nebo podle kritérií bodu 800 silně žíravé;

b) nebezpečné látky: zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, které nespadají pod skupinu a), s výjimkou látek bodu 301, číslice 5c);

c) méně nebezpečné látky: zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, jakož i látky bodu 301, číslice 5c).

(4) Jestliže látky třídy 3 připadnou z důvodů přísad do jiných oblastí nebezpečnosti než ty, patřící k jmenovitě vyjmenovaným látkám bodu 301, zařadí se tyto směsi nebo roztoky k těm číslicím nebo skupinám, ke kterým na základě jejich skutečného nebezpečí patří.

Pozn. Pro zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz též bod 3 (3).

(5) Na podkladě kriterií odstavce (2) a kriterií zkušebních metod přípojku III bodů 1300 až 1302, 1304 a 1310 se může také stanovit, jestli jmenovitě vyjmenovaný roztok nebo jmenovitě vyjmenovaná směs, příp. roztok nebo směs, která obsahuje jmenovitě vyjmenovanou látku je takové povahy, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají podmínkám této třídy.

(6) Zápalné kapalné látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 1 až 10).

(7) Látky třídy 3, schopné snadné peroxidace (jako je tomu u etheru nebo určitých kyslíkatých heterocyklických látek), je dovoleno přepravovat jen tehdy, nepřesahuje-li obsah peroxidu 0,3% přepočítáno na peroxid vodíku (H2O2). Obsah peroxidu se stanoví podle podmínek přípojku III, bodu 1303.

(8) Chemicky nestálé látky třídy 3 je dovoleno přepravovat jen tehdy, byla-li učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné reakce, rozpadu nebo polymerace během přepravy. Za tím účelem musí být také provedena opatření, aby nádoby neobsahovaly látky, které by takové reakce podporovaly.

301

A. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, nejedovaté, nežíravé

1. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C přesahuje 175 kPa (1,75 bar):

a) 1089 acetaldehyd (ethanal), 1108 1-penten (n-amylen), 1144 2-butin (krotonylen), 1243 methylformiát, 1265 pentany, kapalné (isopentan), 1267 ropa surová, 1303 1,1-dichlorethylen, stabilizovaný, (vinylidenchlorid, stabilizovaný), 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2371 isopenteny, 2389 furan, 2456 2-chlorpropen, 2459 2-methyl-1buten, 2561 3-methyl-1-buten (isopropylethylen, isopenten), 2749 tetramethylsilan,

1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.,

1993 látka zápalná, kapalná, j.n.

2. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C je vyšší než 110 kPa (1,10 bar), avšak nejvíce 175 kPa (1,75 bar):

a) 1155 diethylether (ethylether), 1167 divinylether, stabilizovaný, 1218 isopren, stabilizovaný, 1267 ropa surová, 1280 propylenoxid, 1302 ethylvinylether, stabilizovaný, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2356 2-chlorpropan (isopropylchlorid), 2363 ethanthiol (ethylmerkaptan),

1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.,

1993 látka zápalná, kapalná, j.n.;

b) 1164 dimethylsulfid, 1234 dimethoxymethan (methylal), 1265 pentany, kapalné (n-pentan), 1267 ropa surová, 1278 1-chlorpropan (propylchlorid),1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1863 palivo pro tryskové motory, 2246 cyklopenten, 2460 2-methyl-2-buten, 2612 methyl-n-propylether, 1224 ketony, j.n.,

1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n.,

1987 alkoholy, zápalné, j.n., 1989 aldehydy, zápalné, j.n., 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.,

1993 látka zápalná, kapalná, j.n.

3. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady), jejichž tenze par při 50 °C nepřesahuje 110 kPa (1,10 bar):

b) 1203 benzín (palivo pro zážehové motory), 1267 ropa surová, 1863 palivo pro tryskové motory,

1268 destiláty ropné, j.n. nebo1268 produkty ropné, j.n.

Pozn. Ačkoli benzín za určitých klimatických podmínek může mít při 50 °C tenzi par vyšší než 110 kPa (1,10 bar) až nejvýše 150 kPa (1,50 bar), musí zůstat tato látka, zařazena pod touto číslicí.

Uhlovodíky:

1114 benzen, 1136 oleje dehtové, 1145 cyklohexan, 1146 cyklopentan, 1175 ethylbenzen, 1206 heptany, 1208 hexany, 1216 isookteny, 1262 oktany, 1288 olej břidličný, 1294 toluen, 1300 benzín lakový (White Spirit), 1307 xyleny (o-xylen) (1,2dimethylbenzen), 2050 2,2,4-trimethylpenten (diisobutylen, isomerní sloučeniny), 2057 tripropylen, 2241 cykloheptan, 2242 cyklohepten, 2251 bicykloheptadien, stabilizovaný, 2256 cyklohexen, 2263 dimethylcyklohexany, 2278 n-hepten, 2287 isohepteny, 2288 isohexeny, 2296 methylcyklohexan, 2298 methylcyklopentan, 2309 oktadieny, 2358 cyklooktatetraen, 2370 1-hexen, 2457 2,3-dimethylbutan, 2458 hexadieny, 2461 methylpentadieny, 3295 uhlovodíky, kapalné, j.n.

Látky obsahující halogen:

1107 amylchloridy, 1126 n-butylbromid (1-brombutan), 1127 chlorbutany (butylchloridy), 1150 1,2-dichlorethylen, 1279 1,2-dichlorpropan (propylendichlorid), 2047 dichlorpropeny, 2338 benzotrifluorid, 2339 2-brombutan (sek. butylbromid), 2340 2-brom-ethylethylether, 2342 brommethylpropany, 2343 2-brompentan, 2344 brompropany, 2345 3-brompropin, 2362 1,1-dichlorethan (ethylidenchlorid), 2387 fluorbenzen, 2388 fluortolueny, 2390 2-jodbutan, 2391 jodmethylpropany, 2554 3-chlor-2-methyl-1-propen, (methylallylchlorid).

Alkoholy:

1105 amylalkoholy, 1120 butylalkoholy (butanoly), 1148 diacetonalkohol, technický, 1170 ethylalkohol (ethanol) nebo 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol, roztok), vodný roztok s více jak 70 obj.-% alkoholu, 1219 isopropylalkohol (isopropanol), 1274 n-propylalkohol (1-propanol), 3065 nápoje alkoholické, s obsahem více než 70 obj % alkoholu, 1987 alkoholy, zápalné, j.n.

Pozn. Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 24 obj. % a nejvýše 70 obj. % jsou látkami číslice 31c).

Ether:

1088 acetal (1,1-diethoxyethan), 1159 diisopropylether, 1165 dioxan, 1166 dioxolan, 1179 ethyl-n-butylether, 1304 isobutylvinylether, stabilizovaný, 2056 tetrahydrofuran, 2252 1,2-dimethoxyethan, 2301 2-methylfuran, 2350 butylmethylether, 2352 butylvinylether, stabilizovaný, 2373 diethoxymethan, 2374 3,3-diethoxypropen, 2376 2,3-dihydropyran, 2377 1,1-dimethoxyethan, 2384 di-n-propylether, 2398 butylmethylether terciární, 2536 2-methyltetrahydrofuran, 2615 ethyl-npropylether, 2707 dimethyldioxany, 3022 1,2-butylenoxid, stabilizovaný, 3271 ether, j.n.

Aldehydy:

1129 n-butyraldehyd, 1178 2-ethylbutanal, 1275 propionaldehyd, 2045 isobutyraldehyd, 2058 valeraldehyd, 2367 alfa-methylvaleraldehyd, 1989 aldehydy, zápalné, j.n.

Ketony:

1090 aceton, 1156 diethylketon, 1193 ethylmethylketon (2-butanon), 1245 methylisobutylketon, 1246 methylisopropenylketon, stabilizovaný, 1249 methylpropylketon, 2346 2,3-butandion (diacetyl), 2397 3-methyl-2-butanon, 1224 ketony, j.n.

Ester:

1123 butylacetáty, 1128 n-butylformiát, 1161 dimethylkarbonát, 1173 ethylacetát, 1176 triethylborát, 1190 ethylformiát, 1195 ethylpropionát, 1213 isobutylacetát, 1220 isopropylacetát, 1231 methylacetát, 1237 methylbutyrát, 1247 methylmethakrylát, monomerní, stabilizovaný, 1248 methylpropionát, 1276 n-propylacetát, 1281 propylformiáty, 1301 vinylacetát, stabilizovaný, 1862 ethylkrotonát, 1917 ethylakrylát, stabilizovaný, 1919 methylakrylát, stabilizovaný, 2277 ethylmethakrylát, 2385 ethylisobutyrát, 2393 isobutylformiát, 2394 isobutylpropionát, 2400 methylisovalerát, 2403 isopropenylacetát, 2406 isopropylisobutyrát, 2409 isopropylpropionát, 2416 trimethylborát, 2616 triisopropylborát, 2838 vinylbutyrát, stabilizovaný, 3272 ester, j.n.

Látky obsahující síru:

1111 1-pentanthiol (amylmerkaptan), 2347 butanthioly (butylmerkaptany), 2375 diethylsulfid, 2381 dimethyldisulfid, 2402 propanthioly (propylmerkaptany), 2412 tetrahydrothiofen (tetramethylensulfid), 2414 thiofen, 2436 kyselina thiooctová.

Látky obsahující dusík:

1113 amylnitrity, 1222 isopropylnitrát, 1261 nitromethan, 1282 pyridin, 1648 acetonitril (methylkyanid), 1865 propylnitrát, 2351 butylnitrity, 2372 N,N,N',N'-tetramethyl-1,2-diaminoethan [1,2-di-(dimethylamino)-ethan], 2410 1,2,3,6-tetrahydropyridin.

Jiné zápalné látky, směsi a preparáty, které obsahují zápalné kapalné látky:

1091 oleje acetonové, 1201 přiboudlina, 1293 tinktury, lékařské, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 2380 diethoxydimethylsilan, 1993 látka zápalná, kapalná, j.n.

Pozn. Viskózní látky, směsi a preparáty, viz číslice 5.

4. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslic 1 až 3 s více než 20% a nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě:

a) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok;

b) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok.

Pozn.

1. Směsi s bodem vzplanutí pod 23 °C

- více než 55% nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo

- s nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % v suché hmotě jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).

2. Směsi s nejvýše 20% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě jsou látkami číslice 5.

5. Kapalné nebo viskózní směsi a přípravky, včetně směsí a přípravků s nejvýše 20% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě:

a) s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 °C, pokud nespadají pod písmeno c):

1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, leštících prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1866 roztok pryskyřice;

b) s bodem varu nebo začátkem varu vyšším než 35 °C, pokud nespadají pod písm.c):

1133 lepidla, 1139 roztokochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové;

c) 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1866 roztok pryskyřice, 1999 dehty, kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové, 1993 látka zápalná, kapalná, j.n.

Zařazení těchto směsí a přípravků pod c) je dovoleno pouze tehdy, jestliže odpovídají následujícím podmínkám:

1. výška vrstvy rozpouštědla, která se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla1), musí činit méně než 3 % celkové výšky zkušebního vzorku a

2. viskozita2) a bod vzplanutí musí odpovídat následující tabulce:

Extrapolovaná kinematická viskozita υ
(při střihové rychlosti o hodnotě blízké 0)
mm2/s při 23 °C  
Doba výtoku t podle
ISO 2431 : 1984  
Bod vzplanutí
v °C
v sekundách při průměru
výtokové trysky v mm
  
20 < υ ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 nad 17
80 < υ ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 nad 10
135 < υ ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 nad 5
220 < υ ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 nad -1
300 < υ ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 nad -5
700 < υ 100 < t 6 -5 a níže

Pozn.

1. Směsi s více než 20%, ale nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě jsou látkami číslice 4. Směsi s bodem vzplanutí pod 23 °C

- s více než 55 % nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku nebo

- s nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku více než 12,6 % v suché hmotě jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).

2. Látka vyjmenovaná pod jinou číslicí RID (PNZ) nesmí být přepravována pod zápisem 1263 barvy nebo 1263 ředidla a rozpouštědla. Látky, které lze pod tímto zápisem přepravovat, mohou obsahovat 20% nebo méně nitrocelulózy, za předpokladu, že nitrocelulóza obsahuje nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě.

3. 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové se skládají ze dvou komponentů: základního produktu [třídy 3, skupiny b) nebo c)] a aktivačního prostředku (organický peroxid), nyní oddělených, zabalených ve vnitřním obalu. Organický peroxid musí být typu D, E nebo F, nesmí vyžadovat kontrolu teploty a jeho množství ve vnitřním obalu musí být ohraničeno 125 ml pro kapalné látky a 500 g pro pevné látky. Komponenty mohou být zabaleny do stejného vnějšího obalu, za předpokladu, že v případě úniku spolu nebudou nebezpečně reagovat.

6. 3064 nitroglycerin, alkoholický roztok, s více než 1%, ale nejvýše 5 % nitroglycerinu.

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky pro balení (viz bod 303); viz také třída 1, bod 101, číslice 4, číslo k označení 0144 .

7.

b) 1204 nitroglycerin, alkoholický roztok, s nejvýše 1% nitroglycerinu.

B. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté

Pozn.

1. Kapalné látky, které jsou při vdechnutí velmi jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C (viz bod 601, číslice 1 až 10) a jedovaté látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším, jsou látkami třídy 6.1.

2. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

11. Nitrily nebo isonitrily (isokyanidy):

a) 1093 akrylonitril, stabilizovaný (vinylkyanid), 3079 methakrylonitril, stabilizovaný, 3273 nitrily, zápalné, jedovaté, j.n.;

b) 2284 isobutyronitril, 2378 dimethylaminoacetonitril, 2404 propionitril, 2411 butyronitril,

3273 nitrily, zápalné, jedovaté, j.n.

12. 1921 propylenimin, stabilizovaný.

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 304).

13. 2481 ethylisokyanát.

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 304).

14. Jiné isokyanáty:

a) 2483 isopropylisokyanát, 2605 methoxymethylisokyanát;

b) 2486 isobutylisokyanát, 2478 isokyanáty, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 2478 roztoky isokyanátů, zápalné, jedovaté, j.n.

Pozn. Roztoky isokyanátů s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 18 a 19).

15. Jiné látky obsahující dusík:

a) 1194 ethylnitrit, roztok.

16. Organické látky obsahující halogen:

a) 1099 allylbromid, 1100 allylchlorid, 1991 chloropren, stabilizovaný;

b) 1184 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid), 2354 chlormethylethylether.

17. Organické látky obsahující kyslík:

a) 2336 allylformiát, 2983 ethylenoxid a propylenoxid, směs, s nejvýše 30 % ethylenoxidu,
1986 alkoholy, zápalné, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy, zápalné, jedovaté, j.n.;

b) 1230 methylalkohol (methanol), 2333 allylacetát, 2335 allylethylether, 2360 diallylether, 2396 methakrylaldehyd, stabilizovaný, 2622 glycidaldehyd,
1986 alkoholy, zápalné, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy, zápalné, jedovaté, j.n.

18. Organické látky obsahující síru:

a) 1131 sirouhlík;

b) 1228 thioly, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n.

19. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.;

b) 2603 1,3,5-cykloheptatrien,
3248 léčiva kapalná, zápalná, jedovatá, j.n.,
1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.

Pozn. Léčiva připravená k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 19b), nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

C. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, žíravé

Pozn.

1. Žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším jsou látkami třídy 8 (viz bod 801).

2. Určité zápalné žíravé kapalné látky s bodem vzplanutí pod 23 °C a bodem varu nad 35 °C jsou látkami třídy 8 [viz bod 800 (7)a)].

3. O kritériích týkajících se žíravosti, viz bod 800 (3).

21. Chlorsilany:

a) 1250 trichlormethylsilan, 1305 trichlorvinylsilan, stabilizovaný;

b) 1162 dichlordimethylsilan, 1196 trichlorethylsilan, 1298 chlortrimethylsilan, 2985 chlorsilany, zápalné, žíravé, j.n.

Pozn. Chlorsilany, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 471, číslice 1a)].

22. Aminy a roztoky aminů:

a) 1221 isopropylamin (2-aminopropan, 2-propylamin), 1297 trimethylamin, vodný roztok, s 30 až 50 hm.-% trimethylaminu,2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n.;

b) 1106 amylaminy (n-amylamin, tert-amylamin), 1125 n-butylamin, 1154 diethylamin, 1158 diisopropylamin, 1160 dimethylamin, vodný roztok, 1214 isobutylamin, 1235 methylamin, vodný roztok, 1277 n-propylamin (1-aminopropan), 1296 triethylamin, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 hm-% trimethylaminu, 2266 N,N-dimethylpropylamin (dimethyl-n-propylamin), 2270 ethylamin, vodný roztok, obsahující nejméně 50% a nejvýše 70% ethylaminu, 2379 2-amino-4methylpentan (1,3-dimethylbutylamin), 2383 di-n-propylamin, 2945 N-methylbutylamin,2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n.

Pozn. 1032 dimethylamin, bezvodý, 1036 ethylamin, 1061 methylamin, bezvodý a 1083 trimethylamin, bezvodý jsou látkami třídy 2 (viz bod 201, číslice 2F).

23. Jiné látky obsahující dusík:

b) 1922 pyrrolidin, 2386 1-ethylpiperidin, 2399 1-methylpiperidin, 2401 piperidin, 2493 hexamethylenimin, 2535 N-methylmorfolin.

24. Roztoky alkoholátů:

b) 1289 methylát sodný, roztok v alkoholu, 3274 alkoholáty, roztoky v alkoholu, j.n.

25. Ostatní žíravé látky obsahující halogen:

b) 1717 acetylchlorid, 1723 allyljodid, 1815 propionylchlorid, 2353 butyrylchlorid, 2395 isobutyrylchlorid.

26. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 °C, silně žíravé, žíravé nebo slabě žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.;

b) 2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.

D. Látky s bodem vzplanutí pod 23 °C, jedovaté a žíravé, jakož i předměty, které takové látky obsahují

27. a) 3286 látka zápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n.;

b) 2359 diallylamin,3286 látkazápalná, kapalná, jedovatá, žíravá, j.n.

28. 3165 nádrž palivová pro hydraulické agregáty letadel (se směsí bezvodého hydrazinu a methylhydrazinu).

Pozn. Pro tyto nádrže platí zvláštní podmínky pro balení (viz bod 309).

E. Látky s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které mohou být slabě jedovaté nebo slabě žíravé

Pozn. Nejedovaté a nežíravé roztoky a homogenní směsi s bodem vzplanutí 23 °C nebo výše (viskózní látky, jako barviva a laky, vyjma látek obsahujících více než 20 % nitrocelulózy) v nádobách o obsahu nejvýše 450 litrů, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže při dělicí zkoušce rozpouštědla podle po známky pod čarou 1) k číslici 5 výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3% celkové výšky a jestliže látky při 23 °C ve výtokovém kelímku podle normy ISO 2431 : 1984 s tryskou průměru 6 mm vykazují dobu výtoku

a) nejméně 60 sekund, nebo

b) nejméně 40 sekund a neobsahují více než 60% látek třídy 3.

31. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které nejsou slabě jedovaté a slabě žíravé:

c) 1202 palivo pro dieselové motory nebo 1202 olej plynový nebo 1202 olej topný (lehký), 1223 petrolej, 1267 ropa surová, 1863 palivo pro tryskové motory, 1268 destiláty ropné, j.n. nebo 1268 produkty ropné, j.n.

Pozn. Odchylně od bodu 300 (2) jsou palivo pro dieselové motory, olej plynový a olej topný, lehký, s bodem vzplanutí přes 61 °C, látkami číslice 31c) číslo k označení látky 1202.

Uhlovodíky:

1136 oleje dehtové, 1147 dekahydronaftalen cis (decalin), 1288 olej břidličný, 1299 terpentýn, 1300 benzín lakový (White Spirit), 1307 xyleny (m-xylen, p-xylen), (dimethylbenzen), 1918 isopropylbenzen (kumen), 1920 nonany, 1999 dehty kapalné, včetně silničního asfaltu a olejů, živice a ředěného asfaltu, 2046 isopropyltolueny (ortho-, meta-, para-) (methylisopropylbenzeny), 2048 dicyklopentadien, 2049 diethylbenzeny (ortho-, meta-, para-), 2052 limonen (dipenten), 2055 styren, monomerní, stabilizovaný (vinylbenzen, monomerní, stabilizovaný), 2057 tripropylen (propylentrimer), 2247 n-dekan, 2286 isododekan (pentamethylheptan), 2303 isopropenylbenzen, 2324 triisobutylen, 2325 1,3,5- trimethylbenzen (mesitylen), 2330 undekan, 2364 n-propylbenzen, 2368 alfa-pinen, 2520 cyklooktadieny, 2541 terpinoly, 2618 vinyltolueny, stabilizované (ortho-, meta-, para), 2709 butylbenzeny, 2850 dodecen (tetramer propylenu), 2319 uhlovodíky terpenické, j.n. (terpeny), 3295 uhlovodíky kapalné, j.n.

Látky obsahující halogen:

1134 chlorbenzen (fenylchlorid), 1152 dichlorpentany, 2047 dichlorpropeny, 2234 chlorbenzotrifluoridy (ortho-, meta-, para-), 2238 chlortolueny (ortho-, meta-, para-), 2341 1-brom-3-methylbutan, 2392 jodpropany, 2514 brombenzen.

Alkoholy:

1105 amylalkoholy, 1120 butylalkoholy (butanoly), 1148 diacetonalkohol, chemicky čistý, 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol, roztok) s více než 24 obj.-% a nejvýše 70 obj.-% alkoholu, 1171 ethylenglykolmonoethylether (2-ethoxyethanol), 1188 ethylenglykolmonomethylether (2-methoxyethanol), 1212 isobutylalkohol (isobutanol), 1274 n-propylalkohol (n-propanol)(1-propanol), 2053 4-methyl-2-pentanol (methylamylalkohol) (methylisobutylcarbinol), 2244 cyklopentanol, 2275 2-ethylbutanol, 2282 hexanoly, 2560 2-methyl-2-pentanol, 2614 methylallylalkohol, 2617 methylcyklohexanoly, zápalné, 3065 nápoje alkoholické s více než 24 obj.-% a nejvýše 70 obj.-% alkoholu, 3092 1-methoxy-2-propanol, 1987 alkoholy zápalné, j.n.

Pozn.

1. Vodné roztoky ethylalkoholu a alkoholických nápojů s nejvýše 24 obj.-% alkoholu nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Alkoholické nápoje s více než 24 obj.-% a nejvýše 70 obj.-% alkoholu podléhají podmínkám RID (PNZ) jen tehdy, jsou-li přepravovány v nádržích o objemu větším jak 250 litrů, v kotlových vozech nebo v nádržkových kontejnerech.

Ether:

1149 di-n-butylether (dibutylether), 1153 ethylenglykoldiethylether (1,2-diethoxyethan), 2219 allylglycidylether, 2222 fenylmethylether (anisol), 2707 dimethyldioxany, 2752 1,2-epoxy-3-ethoxypropan, 3271 ether, j.n.

Aldehydy:

1191 ethylhexanal (oktylaldehydy) (2-ethylhexanal), (3-ethylhexanal), 1207 n-hexa- nal (n-hexaldehyd) (hexaldehyd), 1264 paraldehyd, 2498 1,2,3,6-tetrahydrobenzaldehyd, 2607 akrolein, dimer, stabilizovaný, 3056 n-heptanal (n-heptaldehyd), 1989 aldehydy zápalné, j.n.

Ketony:

1110 amylmethylketon (n-amylmethylketon), 1157 diisobutylketon, 1229 mesityloxid, 1915 cyklohexanon, 2245 cyklopentanon, 2271 amylethylketony, 2293 4-me- thoxy-4-methyl-2-pentanon, 2297 methylcyklohexanony, 2302 5-methyl-2-hexanon, 2621 3-hydroxy-2-butanon (acetylmethylkarbinol) (acetoin), 2710 di-(n-propyl)keton, 1224 ketony, j.n.

Ester:

1104 amylacetáty, 1109 amylformiáty, 1123 butylacetáty, 1172 ethylenglykolmonoethyletheracetát (2-ethoxyethylacetát), 1177 2-ethylbutylacetát, 1180 ethyl-nbutyrát, 1189 ethylenglykolmonomethyletheracetát, 1192 ethyllaktát, 1233 4-methyl-pentyl-2-acetát (methylamylacetát), 1292 tetraethoxysilan (ethylsilikát), 1914 butylpropionáty, 2227 n-butylmethakrylát, stabilizovaný, 2243 cyklohexylacetát, 2283 isobutylmethakrylát, stabilizovaný, 2323 triethylfosfit, 2329 trimethylfosfit, 2348 butylakryláty, stabilizované, 2366 diethylkarbonát (ethylkarbonát), 2405 isopropylbutyrát, 2413 tetrapropoxytitan, 2524 triethoxymethan (ethylorthoformiát), 2527 isobutylakrylát, stabilizovaný, 2528 isobutylisobutyrát, 2616 triisopropylborát, 2620 amylbutyráty, 2933 methyl-2-chlorpropionát, 2934 isopropyl-2-chlorpropionát, 2935 ethyl-2-chlorpropionát, 2947 isopropylchloracetát, 3272 ester, j.n.

Látky obsahující dusík:

1112 amylnitrát, 2054 morfolin, 2265 N,N-dimethylformamid, 2313 pikoliny (methylpyridiny), 2332 acetaldehydoxim, 2351 butylnitrity, 2608 nitropropany, 2840 butyraldoxim, 2842 nitroethan, 2943 tetrahydrofurfurylamin.

Látky obsahující síru:

3054 cyklohexanthiol (cyklohexylmerkaptan).

Ostatní zápalné látky, směsi a preparáty, které obsahují zápalné kapalné látky:

1130 olej kafrový, 1133 lepidla, 1139 roztok ochranného nátěru (včetně roztoků používaných k průmyslovým nebo jiným účelům povrchových úprav nebo nátěrů, jako mezinátěry karoserií vozidel, vnitřní nátěry sudů), 1169 extrakty aromatické, kapalné, 1197 extrakty chuťové, kapalné, 1201 přiboudlina, 1210 barva tiskařská, 1263 barva (včetně barev, lakových barev, emailových laků, mořidel, šelakových roztoků, fermeží, lešticích prostředků, kapalných plnidel a základních barev) nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1266 výrobky kosmetické, 1272 olej borový, 1286 olej pryskyřičný, 1287 roztok kaučuku, 1293 tinktury, lékařské, 1306 prostředky ochranné na dřevo, kapalné, 1308 zirkonium suspendované v zápalné kapalné látce, 1866 roztok pryskyřice, 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové, 1993 látka zápalná, kapalná, j.n.

Pozn.

1. Směsi s více než 20%, ale nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě jsou látkami číslice 34c).

2. 3269 pryskyřice polyesterové vícesložkové, viz pozn. 3) na konci číslice 5.

32. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které jsou slabě jedovaté:

c) 2841 di-n-amylamin, 2310 2,4-pentandion (acetylaceton),
1228 thioly kapalné, zápalné, jedovaté, j.n. nebo 1228 směsi thiolů, kapalné, zápalné, jedovaté, j.n.,
1986 alkoholy zápalné, jedovaté, j.n.,
1988 aldehydy zápalné, jedovaté, j.n.,
2478 isokyanáty zápalné, jedovaté, j.n . nebo 2478 roztoky isokyanátů, zápalné, jedovaté, j.n.,
3248 léčiva kapalná, zápalná, jedovatá, j.n.,
1992 látka zápalná, kapalná, jedovatá, j.n.

Pozn. Léčiva připravená k použití, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny v obchodních baleních nebo baleních pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 32c), nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

33. Látky, roztoky a směsi (jako přípravky a odpady) s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, které jsou slabě žíravé:

c) 1106 amylamin (sek. amylamin), 1198 formaldehyd, roztok, zápalný, 1289 methylát sodný, roztok v alkoholu, 1297 trimethylamin, vodný roztok, s nejvýše 30 hm.-% trimethylaminu, 2260 tri-n-propylamin, 2276 2-ethylhexylamin, 2361 diisobutylamin, 2526 furfurylamin, 2529 kyselina isomáselná, 2530 anhydrid kyseliny isomáselné, 2610 triallylamin, 2684 3-(diethylamino)-propylamin, 2733 aminy zápalné, žíravé, j.n. nebo 2733 polyaminy zápalné, žíravé, j.n., 2924 látka zápalná, kapalná, žíravá, j.n.

34. Roztoky nitrocelulózy ve směsích s látkami číslice 31c) s více než 20%, ale nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě:

c) 2059 nitrocelulóza, zápalný roztok.

Pozn. Směsi

- s více než 55% nitrocelulózy s libovolným obsahem dusíku, nebo

- s nejvýše 55% nitrocelulózy s obsahem dusíku vyšším než 12,6 % v suché hmotě

jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0340 nebo číslice 26, číslo k označení 0342) nebo třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 24).

F. Prostředky k boji proti škůdcům (pesticidy) s bodem vzplanutí pod 23 °C

Pozn.

1. Jako pesticidy používané zápalné kapalné látky a preparáty, které jsou velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté a mají bod vzplanutí od 23 °C nebo více, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 71 až 73).

2. Tabulka uvedená v bodě 601 pod číslicemi 71 až 73 obsahuje seznam používaných pesticidů a odkazuje na čísla k označení, která jsou přiřazena pojmenováním, která jsou relevantní druhové chemické skupině (např. pesticid, organická sloučenina fosforu), do které tento pat ří. Označení použité při přepravě pesticidu musí zahrnovat pojmenování z těch, která jsou uvedena, na základě aktivní složky, fyzikálního stavu pesticidu a všech možných vedlejších nebezpečí, doplněné o označení aktivní složky.

3. Látky a preparáty k boji proti škůdcům uvedené pod číslicí 41 je třeba zařadit do skupin a) nebo b) podle jejich bodu varu nebo podle stupně jejich jedovatosti. Zařazení všech účinných látek a jejich preparátů k boji proti škůdcům pod "velmi jedovaté", "jedovaté" nebo "slabě jedovaté" se provede v souladu s bodem 600 (3).

41. Zápalné kapalné pesticidy, jedovaté s bodem vzplanutí pod 23 °C V této číslici uvedené pesticidy je třeba přiřadit, jak je uvedeno, skupinám a) nebo b)."

a) s bodem varu nebo začátkem varu nejvýše 35 °C a/nebo velmi jedovaté;

b) s bodem varu nebo začátkem varu více než 35 °C a jedovaté nebo slabě jedovaté.

2758 karbamáty-pesticidy, kapalné, zápalné, jedovaté, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2760 pesticid na bázi arzénu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2762 pesticid - chlorovaný uhlovodík, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2764 pesticid na bázi triazinu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2766 pesticid - fenoxyl, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2768 pesticid na bázi fenylmočoviny, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2770 pesticid - benzoid, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2772 pesticid na bázi dithiokarbamátu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2774 pesticid na bázi ftalimidu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2776 pesticid obsahující měď, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2778 pesticid obsahující rtuť, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2780 pesticid na bázi substituovaných nitrofenolů, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2782 pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2784 pesticid na bázi organických sloučenin fosforu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

2787 pesticid na bázi organických sloučenin cínu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

3024 pesticid - derivát kumarinu, kapalný, zápalný, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C

3021 pesticid kapalný, zápalný, jedovatý, j.n., s bodem vzplanutí pod 23 °C.

G. Látky s bodem vzplanutí přes 61 °C, které zahřáté na nebo přes jejich bod vzplanutí jsou podány k přepravě nebo přepravovány.

61. c) 3256 látka zahřátá, kapalná, zápalná, j.n., s bodem vzplanutí přes 61 °C, při svém bodu vzplanutí nebo přes tento bod vzplanutí.

Pozn. 3257 látka zahřátá kapalná, j.n. (včetně roztaveného kovu, roztavené soli atd.) o teplotě 100 °C nebo vyšší a látky s bodem vzplanutí pod jejich bodem vzplanutí, jsou látkou třídy 9 [viz bod 901, číslice 20c)].

H. Prázdné obaly

71. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery, které obsahovaly látky třídy 3.

Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučen í nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.

301a

S výjimkou podmínek uvedených v odstavci (3), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky" nepodléhají:

(1) Látky číslic 1 až 5, 21 až 26 a 31 až 34, jakož i slabě jedovaté látky číslice 41, které jsou přepravovány za následujících podmínek:

a) látky spadající pod a) jednotlivých číslic až do 500 ml v jednom vnitřním obalu a 1 litr v jednom kuse;

b) látky spadající pod b) jednotlivých číslic, vyjma látek číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b), až do 3 litrů v jednom vnitřním obalu a 12 litrů v jednom kuse;

c) alkoholické nápoje číslice 3b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu;

d) látky spadající pod číslici 5b) až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a 20 litrů v jednom kuse;

e) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu a 45 litrů v jednom kuse.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 1538. Je třeba dodržet "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

Pozn. U homogenních směsí obsahujících vodu, se uvedená množství vztahují jen na látky této třídy v nich obsažené.

(2) Látky, které spadají pod b) nebo c) číslic 2 až 5, 21 až 26, 31 až 34 a 41, které jsou obsaženy ve vnitřních obalech z kovu nebo plastu a přepravované ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, se přepravují za následujících podmínek:

a) látky spadající pod b) jednotlivých číslic, vyjma látek číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b), až do 1 litru v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu a do 12 litrů v jednom kuse;

b) alkoholické nápoje číslice 3b) až do 1 litrů v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu;

c) látky číslice 5b) až do 1 litru v jednom vnitřním obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitřním obalu z plastu a až 20 litrů v jednom kuse;

d) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 5 litrů v jednom vnitřním obalu.

Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě překročit 20 kg.

Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení", bod 1500 (1), (2) a (5) až (7).

Pozn. U vodnatých homogenních směsí se zde uvedená množství týkají pouze látek této třídy v nich obsažených.

(3) Při přepravě podle odstavce (1) a (2) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 314 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

(4) Alkoholické nápoje číslice 31c) v obalech o objemu nejvýše 250 litrů.

(5) Pohonné látky obsažené v palivových nádržích dopravních prostředků, které slouží k jejich pohonu nebo k provozu jejich speciálních zařízení (např. chladicích zařízení).

Uzavírací kohout mezi motorem a palivovou nádrží motocyklů a kol s pomocným motorem, jejichž nádrže obsahují pohonnou látku, musí být při přepravě uzavřen; tyto motocykly a kola s pomocným motorem musí být kromě toho nakládány nastojato a zajištěny proti převrácení.

2. Přepravní podmínky (Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

302

(1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddíle A.2 pro balení určitých látek uvedeny zvláštní podmínky.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) Podmínek bodu 300 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použije pro:

- obaly obalovéskupiny I, označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, značené písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. O přepravě látek třídy 3 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.

2. Zvláštní podmínky o balení

303

Nitroglycerin v alkoholickém roztoku číslice 6 musí být balen do kovových konví o objemu nejvýše 1 l, které se vloží do dřevěné bedny, která smí obsahovat nejvýše 5 litrů roztoku. Kovové konve musí být úplně obloženy absorpčními savými látkami. Dřevěné bedny musí být úplně vyloženy vhodným materiálem, nepropouštějícím vodu a nitroglycerin.

Takovéto kusy musí splňovat zkušební podmínky pro skupinové obaly podle přípojku V pro skupinu obalů II.

304

(1) Propylenimin číslice 12 musí být zabalen:

a) do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem a s vhodnými těsnicími kroužky nebo těsnicími manžetami. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 0,3 MPa (3 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Každá nádoba musí být uložena v savých látkách do pevného, těsného ochranného kovového obalu. Ochranný obal musí být vzduchotěsně uzavřen a uzávěr zajištěn proti samovolnému uvolnění. Největší hmotnost náplně na 1 litr objemu činí 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg. Pokud nejsou přepravovány jako vozová zásilka, musí být kusy s hmotností vyšší než 30 kg opatřeny držadly k přenášení; nebo

b) do ocelových nádob dostatečné tloušťky, které jsou plyno- a kapalinotěsně uzavřeny našroubovanými zátkami nebo našroubovaným kloboučkem nebo rovnocenným zařízením. Nádoby musí být podrobeny první zkoušce a nejpozději každých pět let opakovaně zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Největší hmotnost náplně na 1 litr objemu činí 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být vyšší než 75 kg.

c) Na nádobách podle a) a b) musí být čitelně a trvanlivě napsány následující údaje:

- jméno nebo firemní znak závodu výrobce a číslo nádoby;

- výraz "propylenimin";

- vlastní hmotnost nádoby a připuštěná největší hmotnost náplně naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední opakované zkoušky;

- razítko znalce, který prováděl zkoušky.

(2) Ethylisokyanát číslice 13 musí být zabalen:

a) do těsně uzavřených nádob z čistého hliníku o objemu nejvýše 1 litr, které smějí být naplněny až do 90% svého objemu. Nejvýše 10 takovýchto nádob se uloží s vhodnou vyplňující hmotou do dřevěné bedny. Takovýto kus, který musí vyhovět zkušebním požadavkům pro skupinové obaly podle bodu 1538 pro obalovou skupinu I, nesmí mít hmotnost vyšší než 30 kg; nebo

b) do nádob z čistého hliníku o tloušťce stěny nejméně 5 mm nebo z nerezavějící oceli. Nádoby musí být celosvařované a musí být podrobeny první a nejpozději každých 5 roků opakovaným zkouškám tlakem nejméně 0,5 MPa (5 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Musí být těsně uzavřeny dvěma nad sebou umístěnými uzávěry, z nichž jeden musí být šroubovací nebo uzavřen jiným rovnocenným způsobem. Stupeň plnění smí činit nejvýše 90%. Sudy, jejichž hmotnost je vyšší než 100 kg, musí být opatřeny obručemi nebo výztužnými žebry.

c) na nádobách podle b) musí být čitelně a trvanlivě napsány následující údaje:

- jméno nebo firemní znak závodu výrobce a číslo nádoby;

- výraz "ethylisokyanát";

- vlastní hmotnost nádoby a připuštěná největší hmotnost náplně naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední opakované zkoušky;

- razítko znalce, který prováděl zkoušky.

305

Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem o objemu nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřními obaly ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.

306

(1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538.

Pozn.

1. k a), b), c) a d): Nitromethan číslice 3b) se nesmí přepravovat v obalech s odnímatelným víkem;

2. k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).

(2) Látky, které spadají pod b) číslic 3, 15, 17, 22, 24 a 25, jakož i slabě jedovaté látky, které spadají pod b) číslice 41, smějí být zabaleny také do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539.

(3) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic - vyjma nitromethanu číslice 3b) - a těch, které vykazují při 50 °C tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar), smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z pevného plastu podle bodu 1625.

307

(1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být zabaleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539.

Pozn. k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).

(2) Látky, které spadají pod c) jednotlivých číslic, smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625. Velkénádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 musí být naplněny minimálně na 80% obsahu vnějšího obalu.

308

(1) Ethylalkohol, jakož i jeho vodné roztoky a alkoholické nápoje číslic 3b) a 31c), smějí být kromě toho zabaleny do sudů z přírodního dřeva se zátkou podle bodu 1524.

(2) Alkoholické nápoje s nejméně 24 obj.-% a nejvýše 70 obj.-% alkoholu mohou být přepravovány, pokud jsou přepravovány v rámci výrobního procesu, odchylně od přípojku V, v sudech z přírodního dřeva s maximálním objemem 500 litrů, za dále vyjmenovaných podmínek:

a) před naplněním sudů se musí provést jejich zkouška těsnosti,

b) pro rozpínavost kapaliny musí být dostatek prázdného prostoru (minimálně 3%),

c) sudy musí být přepravovány otvory pro zátky nahoru a

d) sudy se musí přepravovat v kontejnerech, které splňují předpisy Mezinárodní dohody o bezpečnosti kontejnerů (CSC)3) v právě platném vydání. Každý sud musí být upevněn na speciálních saních a zaklínován za pomoci vhodných prostředků tak, že je vyloučeno jakékoliv posunutí během přepravy.

(3) Látky číslic 3b), 4b), 5b) a c), 31c), 32c), 33c) a 34c), jakož i slabě jedovaté látky pod b) číslice 41, smějí být také baleny do obalů z jemného plechu podle bodu 1540. Pro obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C více než 200 mm2/s, jakož i pro látky číslice 5c) platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512 a 1552 až 1554).

Pozn. Nitromethan číslice 3b) nesmí být přepravován v obalech s odnímatelným víkem.

(4) Následující látky: 1133 lepidla, 1210 barvy tiskařské, 1263 barvy nebo 1263 ředidla a rozpouštědla, 1866 roztok pryskyřice a 3269 pryskyřice polyesterové, vícesložkové číslic 5b), 5c) a 31c) smějí být přepravovány v množství až do 5 litrů v obalech z kovu nebo plastu, které odpovídají pouze podmínkám bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7), pokud jsou obaly na paletách upevněny popruhy, smršťovací nebo natahovací fólií či jiným vhodným způsobem nebo jestliže tyto obaly sestávají z vnitřních skupinových obalů s maximální celkovou hrubou hmotností 40 kg. Údaje v nákladním listu musí odpovídat bodu 314 (1) a (3).

309

Palivové nádrže pro hydraulické agregáty letadel číslice 28 smějí být přepravovány při dodržení jedné z následujících podmínek:

a) nádrž se musí skládat z tlakové nádoby, která je vyrobena z hliníkového válce s navařenými dny. Palivo musí být ve svařované hliníkové nádrži o maximálním objemu 46 litrů. Vnější nádoba musí být dimenzována pro minimální vypočítaný tlak (přetlak) od 1 275 kPa a minimální průtlak od 2 755 kPa. Každá nádrž musí být během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem, v silné, těsně uzavřené vnější nádrži z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva pro nádrž a kus je 42 litrů;

b) nádrž se musí skládat z hliníkové tlakové nádoby. Palivo se musí nacházet ve vnitřní nádrži, která je svařením neprodyšně uzavřena a která je vybavena bublinou z elastomeru o maximálním objemu 46 litrů. Tlaková nádoba musí být dimenzována pro minimální vypočítaný přetlak od 2 860 kPa a minimální průtlak od 5 170 kPa.

Každá nádrž musí být během výroby a před odesláním odzkoušena na těsnost. Celá vnitřní nádrž musí být pečlivě utěsněna nehořlavým materiálem, jako vermiculitem, v silné, těsně uzavřené vnější nádrži z kovu tak, že všechny vývody jsou účinně chráněny. Maximální množství paliva pro nádrž a kus je 42 litrů.

310

Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující přípravky číslice 31c), 32c) a 33c), které uvolňují v malém množství kysličník uhličitý a/nebo dusík, musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).

3. Společné balení

311

(1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky různých číslic třídy 3 smějí být spolu a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 1538, do nejvýše 5 litrů vnitřního obalu, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Látky číslic 6, 7, 12 a 13 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s jiným zbožím.

(4) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami a předměty tříd 1, 5.2 (vyjma tužidel a vícekomponentních systémů) a 7.

(5) Nejsou-li předvídány zvláštní podmínky, smějí být baleny látky, které spadají v jednotlivých číslicích pod a), až do množství nejvíce 0,5 litrů vnitřního obalu a 1 litr na kus a látky, které spadají pod b) nebo c), až nejvýše 5 litrů vnitřního obalu s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je skupinový obal dovolen také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny ve skupinovém obalu podle bodu 1538, pokud spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(6) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) vznik žíravých kapalných látek;

d) vznik nestabilních látek.

(7) Je třeba dbát podmínek bodu 8 a 302.

(8) Při použití beden ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

312

(1) Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy s látkami nebo předměty této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 3.

(3) Kusy obsahující látky číslic 11 až 19, 32 a 41 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.

(4) Kusy obsahující látky číslic 21 až 26 a číslice 33 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(5) Kusy obsahující látky nebo předměty číslic 27 a 28 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1 a nálepkou podle vzoru 8.

(6) Kusy obsahující nádoby, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, musí být kromě toho na dvou protilehlých stranách opatřeny nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení ) použití výpravního oprávnění

313

S výjimkou látek a předmětů číslic 6, 12, 13 a 28, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod písmeno a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina, za následujících podmínek:

- s látkami spadajícími v jednotlivých číslicích pod b) až do množství 6 litrů na kus;

- s látkami spadajícími v jednotlivých číslicích pod c) až do množství 45 litrů na kus.

Kus však nesmí mít hmotnost vyšší než 50 kg.

C. Údaje v nákladním listě

314

(1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenováním zvýrazněným kurzívou v bodu 301. Není-li látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena označení j.n. nebo je zařazena k souhrnnému označení, musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, pojmenování označení j.n. nebo souhrnného označení, následováno chemickým nebo technickým pojmenováním látky4).

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a případně skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID" (PNZ), např."3, číslice 1a) RID (PNZ)."

Při přepravě prostředků proti škůdcům (pesticidů) číslice 41, musí označení zboží obsahovat údaj aktivní(ch) složky (složek) podle nomenklatury schválené ISO5) nebo podle tabulky uvedené pod číslicemi 71 až 73 bodu 601 nebo podle údaje chemického jména aktivní(ch) složky (složek), např."2784 pesticid na bázi organických sloučenin fosforu, kapalný, zápalný, jedovatý (Dimephos), 3, číslice 41b) RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít : "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán (zapsány) nebezpečný komponent (nebezpečné komponenty) jeho (jejich) chemickým pojmenováním, rozhodný (rozhodné) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1230 methanol, 3, číslice 17b) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků a směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit slovo "roztok", příp. "směs", jako část pojmenování [viz bod 3 (3)].

Pokud je předepsáno označení podle přípojku VIII, je třeba doplňkově před označení zboží uvést číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Pokud jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp.roztok nebo směs, který(á) obsahuje jmenovitě uvedenou látku, podle bodu 300 (5) nepodléhá podmínkám této třídy, může odesílatel v nákladním listu uvést: "Nejedná se o zboží třídy 3".

(2) U zásilek, které jsou podány dle poznámek pod E. bodu 301, může odesílatel v nákladním listě uvést : "Nejedná se o zboží třídy 3".

(3) U zásilek, které jsou podány dle bodu 308 (4), musí odesílatel v nákladním listě uvést: "Přeprava dle bodu 308 (4)".

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

315

(1) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

(2) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich nebezpečnému pohybu, převrácení nebo pádu.

Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 smí být přepravovány pouze v uzavřených vozech.

316

b. Přeprava v malých kontejnerech

317

(1) Kusy obsahující látky této třídy smějí být přepravovány v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 320 platí též pro obsah malých kontejnerů.

(3) Podmínky bodu 324 platí obdobně také při přepravě v malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

318

(1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 3.

(2) Kromě toho musí být při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodě 312 (3) až (5), na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle tohoto bodu.

(3) Malé kontejnery se opatří nálepkami podle bodu 312 (2) až (5).

319

E. Zákazy společného nakládání

320

Kusy s nálepkou podle vzoru 3, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.

321

Pro zásilky, které se nesmějí společně nakládat s jinými zásilkami do jednoho vozu, musí být vyhotoveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

322

(1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 71 musí být uzavřeny stejným způsobem a zajišťovat tutéž těsnost, jako kdyby byly plné.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 71 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako kdyby byly plné.

(3) Označení zboží v nákladním listě se musí shodovat s jedním z pojmenování zvýrazněných kurzívou v číslici 71, doplněné o "3, číslice 71 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 3, číslice 71 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů nebo prázdných nádržkových kontejnerů se toto označení doplní o údaj "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 33 1203 benzín, číslice 3b)".

(4) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 71, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

G. Ostatní podmínky

323

Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

324

Dojde-li k úniku látek z kusů, které jsou opatřeny nálepkami podle vzoru 6.1 a k jejich rozlití ve voze, smí být tento vůz opět použit teprve po důkladném vyčištění, popřípadě odstranění jedovatých látek. Ostatní zboží a předměty, které byly přepravovány společně ve stejném voze, musí být přezkoušeny a prohlédnuty s ohledem na jejich možné znečištění.

325-

399

Třída 4.1

Třída 4.1 Zápalné pevné látky

1. Vyjmenování látek

400

(1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.1, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 400 (2) až 424 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ) ty, které jsou vyjmenovány v bodu 401, nebo které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.

Pozn. O množství látek uvedených v bodu 401, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 401a.

(2) Pojem třída 4.1 zahrnuje látky a předměty, které dle bodu 4 (7) nejsou kapalné nebo samovolně se rozkládající kapalné látky. Do třídy 4.1 jsou zařazeny:

- lehce zápalné pevné látky a předměty, jako i pevné látky a předměty, které se zapálí jiskrou nebo mohou působením tření způsobit požár;

- látky samovolně se rozkládající, které se (při normálních nebo zvýšených teplotách) mimořádně vysokými přepravními teplotami nebo při kontaktu se znečištěním kloní k silně exotermickému rozkladu;

- samovolně se rozkládajícím látkám látky podobné, které se od látek samovolně se rozkládajících odlišují v samočinně účinkujícím rozkladu při teplotě vyšší než 75 °C (SADT)1), které se kloní k silně exotermickému rozkladu a které v určitých obalech mohou splňovat kritéria pro výbušné látky třídy 1;

- výbušné látky, které jsou navlhčeny takovým množstvím vody nebo alkoholu nebo obsahují takové množství změkčovacího nebo inertizačního prostředku, že jsou potlačeny výbušné vlastnosti.

Pozn.

1. Látky samovolně se rozkládající a přípravky z látek samovolně se rozkládajících nejsou považovány za látky samovolně se rozkládající třídy 4.1, jestliže

- jsou látkami výbušnými dle kritérií pro třídu 1,

- jsou látkami působícími zápalně (oxidačně) odpovídajícími svým chováním podmínkám třídy 5.1,

- jsou organickými peroxidy dle kritérií pro třídu 5.2,

- jejich štěpná teplota je menší než 300 J/g,

- jejich teplota samočinně účinkujícího rozkladu (SADT) u odesílaného kusu o 50 kg je vyšší jak 75 °C nebo

- zkoušky prokázaly, že jsou látkami typu G [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 g)].

2. Rozkladné teplo lze prokázat podle jedné z libovolných mezinárodně uznaných metod, např. dle dynamické diferenční kalorimetrie a dle adiabatické kalorimetrie.

3. SADT je nejnižší teplota, při které se látka v přepravním obalu může exotermicky rozložit. Potřebné podmínky pro určení této teploty jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II, kapitola 20 a odstavec 28.4.

(3) Látky a předměty třídy 4.1 se dělí na:

A. Organické zápalné pevné látky a předměty

B. Anorganické zápalné pevné látky a předměty

C. Výbušné látky v nevýbušném stavu

D. Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám

E. Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují kontrolu teploty

F. Prázdné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.1, s výjimkou látek číslic 5 a 15, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 401 do jedné z následujících skupin:

a) velmi nebezpečné;

b) nebezpečné;

c) méně nebezpečné.

Všechny pevné látky, obvykle navlhčené, které jsou v suchém stavu zařazeny jako výbušné, se zařadí do skupiny a) jednotlivých číslic.

Látky samovolně se rozkládající se zařadí do skupiny b) jednotlivých číslic.

Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám se zařadí do skupin b) nebo c) jednotlivých číslic.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 8 bodu 401, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1. Zařazení do číslic 11 až 14, 16 a 17, jakož i do skupin v těchto číslicích musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1; přitom se musí přihlédnout ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do číslic bodu 401 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1, platí tato kritéria:

a) Lehce zápalné práškovité, zrnité nebo pastovité látky číslic 1, 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17 se zařadí do třídy 4.1, jestliže se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zápalným zdrojem (např. hořící zápalkou) a plamen se při zapálení rychle rozšiřuje, čas vyhoření je menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm nebo rychlost hoření je větší než 2,2 mm/s.

b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13 se zařadí do třídy 4.1, jestliže může být zapálen plamenem a reakce se rozšíří na celý vzorek za 10 minut nebo méně.

(6) Zařazují-li se jmenovitě neuvedené látky a předměty do skupin číslic bodu 401 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1, platí tato kritéria:

a) Zápalné pevné látky číslic 4, 6 až 8, 11, 12, 14, 16 a 17, které měly při zkoušce čas vyhoření menší než 45 s na měrnou vzdálenost 100 mm a u nichž

i) proběhl plamen navlhčenou zónu, se zařadí do skupiny b),

ii) plamen na navlhčené zóně zhasne do 4 minut, se zařadí do skupiny c).

b) Kovový prášek nebo prášek kovových slitin číslice 13, u nichž se při zkoušce rozšíří reakce

i) po celém vzorku za 5 minut nebo méně, se zařadí do skupiny b),

ii) po celém vzorku za více než 5 minut, se zařadí do skupiny c).

(7) Spadají-li látky třídy 4.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 401 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).

(8) Pokud jsou látky a předměty jmenovitě uvedeny ve více skupinách jedné číslice bodu 401, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria , díl III, odstavec 33.2.1 a kritérií odst. (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1 a kritérií odst. (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 414).

(10) Chemicky nestabilní látky třídy 4.1 je povoleno přepravovat jen v případě, že byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. Za tím účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které by tyto reakce podpořily.

(11) Zápalné pevné látky, oxidující, které jsou přiřazeny číslu k označení látky 3097 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].

Látky samovolně se rozkládající

(12) Rozklad látek samovolně se rozkládajících může být vyvolán teplem, stykem s katalytickými nečistotami (např. kyselinami, sloučeninami těžkých kovů, zásadami), třením nebo úderem. Rychlost rozkladu se zvyšuje se stoupající teplotou a je rozdílná podle druhu látky. Rozklad může, zvláště jestliže nedojde k zapálení, mít za následek vývin jedovatých plynů nebo par. U určitých látek samovolně se rozkládajících musí být hlídána teplota. Některé látky samovolně se rozkládající se mohou především pod uzavřením výbušně rozkládat. Tato vlastnost může být změněna po přidání ředidel nebo při použití vhodných obalů. Některé látky samovolně se rozkládající prudce hoří. Látky samovolně se rozkládající jsou například určité sloučeniny níže uvedených typů:

alifatické azosloučeniny (-C-N=N-C-);

organické azidy (-C-N3);

diazoniové soli (-CN2+Z-);

N-nitroso sloučeniny (-N-N=O);

aromatické sulfonohydrazidy (-SO2-NH-NH2).

Tento výčet je neúplný, látky s jinými reaktivními skupinami a určité látkové směsi mohou mít podobné vlastnosti.

(13) Látky samovolně se rozkládající jsou na základě jejich stupně nebezpečnosti rozděleny do sedmi typů. Zásady pro přiřazení látek, které v bodu 401 nejsou jmenovány, jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1. Typy látek samovolně se rozkládajících začínají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v kterém byl zkoušen, až po typ G, který nepodléhá podmínkám pro látky samovolně se rozkládající třídy 4.1 [viz bod 414 (5)]. Přiřazení látek samovolně se rozkládajících typů B až F se bezprostředně vztahuje na připuštěná největší množství v jednom balení.

(14) Následující samovolně se rozkládající látky nejsou připuštěny k přepravě:

- látky samovolně se rozkládající typ A [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.2 a)] ;

- látky samovolně se rozkládající, které mají SADT  ≤ 55 °C.

(15) V bodě 401 jmenované látky samovolně se rozkládající a přípravky látek samovolně se rozkládajících jsou přiřazeny k souhrnným označením číslic 31 až 40 a číslům k označení látky 3221 až 3230.

Látky číslic 31 až 40 jsou zařazeny na základě technicky čisté látky (pokud není uvedena menší koncentrace jak 100 % zvlášť). U jiných koncentrací může být látka zařazena podle postupů v Příručce zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.2.1. Souhrnná označení určují:

- typ (B až F) látek samovolně se rozkládajících, viz odst. (13);

- skupenství (tekuté/pevné).

(16) Klasifikaci látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, jakož i jejich přiřazení k souhrnnému označení zajistí příslušné úřady2) země původu. Jestliže země původu není smluvním státem COTIF, musí klasifikaci a přepravní podmínky uznat příslušný úřad prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.

(17) Aktivační přísady, jako zinkové sloučeniny, se mohou přidat k určitým látkám samovolně se rozkládajícím, ke změně jejich reakční schopnosti. Podle typu a koncentrace aktivační přísady může poklesnout tepelná stabilita a to může mít za následek změnu výbušných vlastností. Pokud dojde ke změně jedné z těchto vlastností je třeba novou úpravu hodnotit podle způsobu zařazení.

(18) Vzorky látek samovolně se rozkládajících nebo přípravků látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, pro které nejsou k dispozici úplné zkušební podmínky a které je nutno přepravit k provedení dalších zkoušek a hodnocení, je třeba zařadit odpovídajícímu označení typu C látek samovolně se rozkládajících, jestliže

- podle zjištěných údajů není vzorek nebezpečnější než nějaká látka samovolně se rozkládající typ B;

- vzorek je zabalen podle metody balení OP2 a hmotnost na vůz nepřesahuje 10 kg.

Vzorky, které vyžadují kontrolu teploty, nesmí být přepravovány.

(19) Pro zajištění bezpečné přepravy látek samovolně se rozkládajících, jsou tyto v mnoha případech desensibilizovány ředidlem. Jestliže je pevně stanoven procentní obsah látky, tento se vztahuje k obsahu hmoty, zaokrouhlené na nejbližší celou číslici. Jestliže je použito ředidlo, musí být látka samovolně se rozkládající spolu s ředidlem vyzkoušena a to v koncentraci a formě užívané při přepravě. Ředidla, kterými se látka samovolně se rozkládající při uvolňování z obalu může obohatit na nebezpečný stupeň, se nesmí používat. Každé ředidlo se musí s látkou samovolně se rozkládající snášet. Z tohoto pohledu se pevná nebo tekutá ředidla považují za snášenlivá, jestliže nemají žádné nepříznivé (škodlivé) účinky na tepelnou stabilitu a druh nebezpečnosti látky samovolně se rozkládající.

401 A. Organické zápalné pevné látky a předměty

1. Látky ze zpracování kaučuku v zápalné formě, jako:

b) 1345 kaučuk (guma)-odpady, mletý nebo 1345 kaučuk (guma)-zbytky, práškovitý nebo granulovaný.

2. Zápalné předměty v obchodně obvyklé formě:

c) 1331 zápalky, zápalné kdekoliv, 1944 zápalky bezpečnostní (knížečky, složky nebo krabičky), 1945 zápalky voskové, 2254 zápalky větrové, 2623 podpalovač (pevný), napojený zápalnou kapalnou látkou.

Pozn. Pro 1331 zápalky, zápalné kdekoliv platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 407 (4)].

3. Předměty na bázi slabě nitrované celulózy:

b) 3270 filtry membránové z nitrocelulózy.

Pozn.

1. Obsah dusíku v nitrocelulóze nesmí překročit 11,5%. Každý jednotlivý membránový papírový filtr z nitrocelulózy musí být zabalen mezi dva listy ze satinovaného papíru. Podíl vloženého satinovaného papíru mezi membránu nesmí být menší než 65 hm.-%. Uspořádání membrána/papír nesmí při zkouškách podle Příručky zkoušky a kritéria [díl I, zkušební řada 1 a)] vést k šíření výbuchu.

2. 3270 filtr membránový z nitrocelulózy musí být zabalen v nádobách, které jsou konstruovány tak, že je vyloučen výbuch v důsledku zvýšení vnitřního tlaku.

c) 1324 filmy na nitrocelulózové bázi, želatinované, 2000 celuloid (v blocích, tyčích, deskách, trubkách atd.),

1353 vlákna impregnovaná se slabě nitrovanou celulózou, j.n., nebo 1353 tkaniny, impregnované slabě nitrovanou celulózou, j.n.

Pozn. 2006 plast (umělá hmota) na bázi nitrocelulózy, schopný samoohřevu, j.n., jakož i 2002 celuloid, odpad, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 4).

4.

c) 3175 látky pevné nebo směsi z pevných látek (jako přípravky a odpady), které obsahují zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C, j.n.

5. Organické zápalné látky, roztavené:

2304 naftalen, roztavený,

3176 látka pevná, zápalná, organická, v roztaveném stavu, j.n.

Pozn. 1334 naftalen, pevný je látkou číslice 6.

6. Pevné organické zápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných organických zápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 1325 látka pevná, zápalná, organická , j.n.;

c) 1312 borneol, 1328 hexamethylentetramin (hexamin), 1332 metaldehyd, 1334 naftalen, surový nebo 1334 naftalen, rafinovaný, 2213 paraformaldehyd, 2538 nitronaftalen, 2717 kafr, syntetický, 1325 látka pevná, zápalná, organická , j.n.

Pozn. 2304 naftalen, roztavený je látkou číslice 5.

7. Pevné organické zápalné látky, jedovaté a směsi pevných organických zápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 2926 látka pevná, zápalná, organická, jedovatá, j.n.;

c) 2926 látka pevná, zápalná, organická, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

8. Pevné organické zápalné látky, žíravé a směsi pevných organických zápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 2925 látka pevná, zápalná, organická, žíravá, j.n.;

c) 2925 látka pevná, zápalná, organická, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

B. Anorganické zápalné pevné látky a předměty

11. Anorganické nekovové látky v zápalné formě:

b) 1339 tetrafosforheptasulfid (P4S7), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1341 tetrafosfortrisulfid (fosforseskvisulfid) (P4S3), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 1343 fosfortrisulfid (P4S6 ), neobsahující žlutý nebo bílý fosfor, 2989 dihydrogenfosfid olovnatý,

3178 látka pevná, zápalná, anorganická, j.n.;

Pozn. Sulfidy fosforu, které nejsou prosty bílého nebo žlutého fosforu, není dovoleno přepravovat.

c) 1338 fosfor, červený, amorfní, 1350 síra (též sirný květ), 2687 dicyklohexylamoniumnitrit, 2989 dihydrogenfosfid olovnatý, 3178 látka pevná, zápalná, anorganická, j.n.

Pozn.

1. 1350 síra nepodléhá podmínkám RID (PNZ), pokud látka:

a) bude přepravována v menších množstvích než 400 kg na kus, nebo

b) je k dispozici ve zvláštní formě (např. perly, granulát, pelety nebo vločky).

2. 2448 síra, roztavená je látkou číslice 15.

12. Zápalné kovové soli organických sloučenin:

b) 3181 soli kovové, organických sloučenin, zápalné, j.n.;

c) 1313 abietát (resinát) vápenatý, 1314 abietát (resinát) vápenatý, roztavený a ztuhlý, 1318 abietát (resinát) kobaltnatý, sražený, 1330 abietát (resinát)) manganatý, 2001 naftenáty kobaltnaté, prášek, 2714 abietát (resinát)) zinečnatý, 2715 abietát (resinát)) hlinitý,

3181 soli kovové, organických sloučenin, zápalné, j.n.

13. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě:

Pozn.

1. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).

2. Kovy a slitiny kovů v práškovité nebo jiné zápalné formě, které vyvíjejí ve styku s vodou zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 11 až 15).

b) 1309 prášek hliníkový, potažený, 1323 ferocer (Auerův kov), 1326 prášek hafniový, navlhčený s nejméně 25% vody, 1333 cer, desky, ingoty, tyče, 1352 prášek titanový, navlhčený s nejméně 25% vody, 1358 prášek zirkonový, navlhčený s nejméně 25 % vody,

3089 prášek kovový, zápalný, j.n.;

Pozn.

1. Ferocer stabilizovaný proti korozi (kamínky do zapalovačů) s obsahem železa minimálně 10% nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

2. Hafniový, titanový a zirkonový prášek musí obsahovat viditelný přebytek vody.

3. Hafniový, titanový a zirkonový prášek, navlhčený, vyrobený mechanicky s velikostí částic 53 mm a více, chemicky vyrobený s velikostí částic 840 mm a více, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

c) 1309 prášek hliníkový, potažený, 1346 prášek křemíkový, amorfní, 1869 hořčík nebo 1869 hořčík - slitiny, hrudky, třísky, pásky, 2858 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy, pásy (tenčí než 254 mm, ale ne méně než 18 mm), 2878 titan houba - částice nebo, 2878 titan houba - prášek, 3089 prášek kovový, zápalný, j.n.

Pozn.

1. Slitiny hořčíku s nejvýše 50 % hořčíku nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Křemíkový prášek v jiné formě nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

3. 2009 zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, tenčí než 18 mm, je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 12c)]. Zirkonium, suché, stočený drát, hotové plechy nebo pásy, o síle nejméně 254 mm, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

14. Zápalné hydridy kovů:

b) 1437 dihydrid zirkonia, 1871 dihydrid titanu, 3182 hydridy kovů, zápalné, j.n.;

c) 3182 hydridy kovů, zápalné, j.n.

Pozn.

1. Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 16).

2. 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích jsou látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 17a)].

15. Anorganické zápalné látky v roztaveném stavu:

2448 síra, roztavená

Pozn.

1. 1350 síra (v pevném stavu) je látkou číslice 11c).

2. Ostatní anorganické zápalné látky v roztaveném stavu není dovoleno přepravovat.

16. Pevné anorganické zápalné látky, jedovaté a směsi pevných anorganických zápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 1868 dekaboran,

3179 látka pevná, zápalná, anorganická, jedovatá, j.n.;

c) 3179 látka pevná, zápalná, anorganická, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

17. Pevné anorganické zápalné látky, žíravé a směsi pevných anorganických zápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3180 látka pevná, zápalná, anorganická, žíravá, j.n.;

c) 3180 látka pevná, zápalná, anorganická, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

C. Výbušné látky v nevýbušném stavu

Pozn.

1. Jiné výbušné látky v nevýbušném stavu, než které jsou uvedeny v číslicích 21 až 25, není dovoleno jako látky třídy 4.1 přepravovat.

2. Nitroglycerin, směs s více jak 2 hm.-%, ale méně jak 10 hm.-% znecitlivěného nitroglycerinu čísla k označení látky 3319 z Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží je povoleno přepravovat jako látku třídy 4.1 pouze tehdy, pokud jsou splněny podmínky příslušného úřadu (viz bod 101, číslice 4, číslo k označení 0143).

3. Pro látky číslic 21 - 25 platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 404).

21. a) 1. Tyto vodou navlhčené výbušné látky:

1310 pikran (pikrát) amonný, navlhčený s nejméně 10 hm.-% vody, 1322 dinitroresorcinol, navlhčený s nejméně 15 hm.-% vody, 1336 nitroguanidin (pikrit), navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody, 1337 nitroškrob, navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody , 1344 trinitrofenol, navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, 1347 pikran (pikrát) stříbrný, navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, 1349 pikraman sodný (2-amino-4,6-dinitrofenolát sodný), navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody, 1354 trinitrobenzen, navlhčený s nejméně 30 hm-% vody, 1355 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená s nejméně 30 hm.-% vody, 1356 trinitrotoluen, navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, 1357 dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody, 1517 pikraman zirkonia, navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody, 3317 2-amino-4,6-dinitrofenol, navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody.

2. Tyto vodou navlhčené výbušné látky, za předpokladu, že jsou přepravovány v množstvích nejvýše 500 g na kus:

0154 trinitrofenol (kyselina pikrová), navlhčený nejméně 10 hm.-% vody,

Pozn. Trinitrofenol navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, viz pod 1. 0155 pikrylchlorid (trinitrochlorbenzen), navlhčený nejméně 10 hm.-% vody, 0209 trinitrotoluen (TNT), navlhčený nejméně 10 hm.-% vody,

Pozn. Trinitrotoluen navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, viz pod 1. 0214 trinitrobenzen, navlhčený nejméně 10 hm.-% vody,

Pozn. Trinitrobenzen navlhčený s nejméně 30 hm.-% vody, viz pod 1. 0215 kyselina trinitrobenzoová, navlhčená nejméně 10 hm.-% vody,

Pozn. Kyselina trinitrobenzoová , navlhčená s nejméně 30 hm.-% vody, viz pod 1. 2852 dipikrylsulfid, navlhčený nejméně 10 hm.-% vody,

3. Tato vodou navlhčená výbušná látka, za předpokladu, že je přepravována v množstvích nejvýše 11,5 kg na kus:

0220 dusičnan močoviny, navlhčený nejméně 10 hm.-% vody,

Pozn. Dusičnan močoviny, navlhčený s nejméně 20 hm.-% vody, viz pod 1.

Pozn.

1. Výbušné látky, které jsou uvedeny pod a) 1., jejichž obsah vody je však nižší než jsou uvedené mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4); některé z těchto látek však přesto mohou být přepravovány podle podmínek třídy 4.1 a to pokud splňují podmínky uvedené v a)2. nebo a)3.

2. Dipikrylsulfid navlhčený méně než 10 hm.-% vody je látkou třídy 1, číslo k označení látky 0401 (viz bod 101, číslice 4).

3. Výbušné látky čísel k označení 0154, 0155, 0209, 0214 a 0215 v množstvích větších než 500 g na kus, jakož i čísla k označení 0220 v množstvích větších než 11,5 kg na kus, smí být přepravovány pouze podle podmínek třídy 1.

4. Voda musí být ve výbušné látce rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat vysrážení, které snižuje inertizační účinek.

5. Vodou navlhčené výbušné látky se nesmí přivést standardní rozbuškou3) k detonaci a nesmí se přivést k hromadné explozi účinkem silné zážehové slože (na bázi černého prachu).

22. Jedovaté vodou navlhčené výbušné látky:

a) 1. Následující jedovaté vodou navlhčené výbušné látky:

1320 dinitrofenol, navlhčený s nejméně 15 hm.-% vody,

1321 dinitrofenoláty, navlhčené s nejméně 15 hm.-%vody,

1348 dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 hm.-% vody;

2. Následující vodou navlhčená výbušná látka, za předpokladu, že je přepravována v množstvích nejvýše 500 g na kus:

0234 dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený nejméně 10 hm.-% vody.

Pozn.

1. Výbušné látky, které jsou uvedeny pod a) 1., jejichž obsah vody je však nižší než jsou uvedené mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4 a 26); dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený, viz však poznámka 2.

2.

i) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s nejméně 15 hm.-% vody (číslo k označení 1348), viz pod 1.

ii) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s méně než 15 hm.-% vody (číslo k označení 0234) smí být přepravován podle podmínek třídy 4.1, pokud jsou splněny podmínky pod a)2.

iii) dinitro-ortho-kresolát sodný, navlhčený s méně než 15 hm.-% vody (číslo k označení 0234), v množsvích větších jak 500 g na kus, smí být přepravován pouze podle podmínek třídy 1.

3. Voda musí být ve výbušné látce rozdělena homogenně. Během přepravy nesmí nastat vysrážení, které snižuje inertizační účinek.

4. Vodou navlhčené výbušné látky se nesmí přivést standardní rozbuškou3) k detonaci a nesmí se přivést k hromadné explozi účinkem silné zážehové slože (na bázi černého prachu).

23. Tato flegmatizovaná výbušná látka:

b) 2907 dinitrát isosorbitolu, směs s nejméně 60 % laktózy, mannosy, škrobu nebo hydrogenfosforečnanu vápenatého nebo s jinými flegmatizačními prostředky, které mají minimálně stejný inertizační účinek.

24. Tyto směsi nitrované celulózy:

b) 2555 nitrocelulóza s vodou - nejméně 25 hm.-%, 2556 nitrocelulóza s alkoholem - nejméně 25 hm.-% a nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu.

Pozn.

1. 2555 nitrocelulóza s nejméně 25 hm.-% vody, 2556 nitrocelulóza s nejméně 25 hm.-% alkoholu nebo 2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu musí být zabaleny do nádob, zkonstruovaných tak, aby se vyloučila exploze v důsledku zvýšení vnitřního tlaku.

2. U 2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu, musí být přípravek vyroben tak, aby zůstal homogenní a během přepravy nedošlo k oddělení fází. Podmínkám RID (PNZ) nepodléhají přípravky, které nevykazují nebezpečné vlastnosti, když jsou podrobeny zkouškám na potvrzení jejich detonačních, deflagračních a výbušných vlastností při zahřátí pod určitou teplotu podle zkoušek řady 1 a), 2 b) a 2 c) dílu I Příručky zkoušky a kritéria a tyto se nechovají jako zápalné látky, jestliže jsou podrobeny zkoušce N.1 Příručky zkoušky a kritéria díl III, odstavec 33.2.1.4 (pro tyto zkoušky musí být látka ve formě destiček - pokud je to žádoucí - umleta a proseta, aby došlo k redukci velikosti zrn do maximální velikosti 1,25 mm).

3. Směsi nitrocelulózy s menším obsahem vody, alkoholu nebo plastifikačních prostředků než udané mezní hodnoty, jsou látkami třídy 1 (viz bod 101, číslice 4 a 26).

25. Tento jedovatý azid:

a) 1571 azid barnatý, navlhčený s nejméně 50 hm.-% vody.

Pozn. Azid barnatý s menším obsahem vody než udaná mezní hodnota není dovoleno přepravovat.

D. Látky podobné samovolně se rozkládajícím látkám

26. Následující látky příbuzné látkám samovolně se rozkládajícím:

b) 3242 azoformamid (1,1 -azobisformamid);

c) 2956 5-terc.butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (xylenové pižmo), 3241 2-brom-2nitropropan-1,3-diol, 3251 isosorbid-5-mononitrát.

Pozn.

1. Pro látky číslice 26 platí zvláštní podmínky pro balení [ viz bod 404 (3)].

2. Isosorbid-5-mononitrát nebo přípravky této látky, u kterých se po provedení zkušební řady 2 pro přiřazení k t řídě 1 (viz Příručka zkoušky a kritéria, díl I, odstavec 12) ukázalo, že jsou necitlivé pro přijetí do třídy 1, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

E. Látky samovolně se rozkládající, které nevyžadují kontrolu teploty

31.b) 3221 látka samovolně se rozkládající, typ B, kapalná4)

32. b) 3222 látka samovolně se rozkládající, typ B, pevná, jako:

látkakoncentrace (%)metoda balení (viz bod 405)
2-diazo-1-naftol-4-sulfonylchlorid (2-diazo-1-naftol-4-sulfochlorid)100OP5
2-diazo-1-naftol-5-sulfonylchlorid (2-diazo-1-naftol-5-sulfochlorid)100OP5

33. b) 3223 látka samovolně se rozkládající, typ C, kapalná, jako:

látkametoda balení (viz bod 405)
samovolně se rozkládající látka, kapalná, vzorek5)OP2

34. b) 3224 látka samovolně se rozkládající, typ C, pevná, jako:

látkakoncentrace (%)metoda balení (viz bod 405)
azformamid, přípravek, typ C6)< 100OP6
N,N,-dinitroso-N,N,-dimethyltereftalamid, jako pasta72OP6
N,N'-dinitrosopentamethylentetramin7)82OP6
samovolně se rozkládající látka, pevná, vzorek5) OP2

35. b) 3225 látka samovolně se rozkládající, typ D, kapalná4)

36. b) 3226 látka samovolně se rozkládající, typ D, pevná, jako:

látkakoncentrace (%)metoda balení (viz bod 405)
1,1'-azo-di-(hexahydrobenzonitril)100OP7
benzen-1,3-disulfonohydrazid, (benzen-1,3-disulfohydrazid), jako pasta52OP7
benzensulfonohydrazid (benzensulf-hydrazid)100OP7
4-(benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxybenzen-diazonium-zinkchlorid [4-(benzyl(ethyl) amino)-3-ethoxy-benzendiazonium tetrachlorzinečnatan]100OP7
3-chlor-4-(diethylamino) benzendiazonium-zinkchlorid [3-(chlor-4 (diethylamino) benzendiazoniumtetrachlorozinečnatan]100OP7
difenyloxid-4,4 -disulfonohydrazid [p,p'-oxybis (benzensulfohydrazidy)]100OP7
4-(dipropylamino)benzendiazonium-zinkchlorid [4-(dipropylamino) benzen-diazonium tetrachlorzinečnatan]100OP7
4-methylbenzensulfonohydrazid (4-methylbenzensulfohydrazid)100OP7
2-diazo-1-naftol-4-sulfonát sodný100OP7
2-diazo-1-naftol-5-sulfonát sodný100OP7
azformamid, přípravek, typ D8)< 100OP7

37. b) 3227 látka samovolně se rozkládající, typ E, kapalná9)

38. b) 3228 látka samovolně se rozkládající, typ E, pevná9)

39. b) 3229 látka samovolně se rozkládající, typ F, kapalná9)

40. b) 3230 látka samovolně se rozkládající, typ F, pevná9)

F. Prázdné obaly

51. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.1.

Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.

401a S výjimkou podmínek uvedených v odstavci (3), nepodléhají ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":

(1) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14, které jsou přepravovány za následujících podmínek:

a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic, až do 3 kg v jednom vnitřním obalu a 12 kg v jednom kusu.

b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic, až do 6 kg v jednom vnitřním obalu a 24 kg v jednom kusu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí splňovat alespoň podmínky bodu 1538.

Je třeba mít na zřeteli "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(2) Látky číslic 1 až 4, 6 a 11 až 14, které jsou obsaženy ve vnitřních obalech z kovu nebo plastu a přepravované ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, se přepravují za následujících podmínek:

a) látky spadající pod b) jednotlivých číslic až do 500 g v jednom vnitřním obalu a až do 12 kg v jednom kuse;

b) látky spadající pod c) jednotlivých číslic až do 3 kg v jednom vnitřním obalu.

Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě překročit 20 kg.

Je třeba dbát na "Všeobecná ustanovení o balení", bod 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(3) Při přepravě podle odstavce (1) a (2) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 414 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

2. Přepravní podmínky

(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

402 (1) Obaly musí splňovat podmínky přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 stanoveny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky přípojku VI.

(3) Podle podmínek bodu 400 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) je třeba se řídit u:

- obalů obalové skupiny I, označených písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obalů obalové skupiny II nebo I, označených písmeny "Y" nebo "X" nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označených písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obalů obalové skupiny III, II nebo I označených písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označených písmeny "Z" nebo "Y" pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. O přepravě látek třídy 4.1 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 416.

2. Zvláštní podmínky o balení

403 Látky číslice 5 a síra, roztavená číslice 15 se smějí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).

404 (1) Látky číslic 21, 22, 23 a 25 musí být baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523, z lepenky podle bodu 1525 nebo z plastu podle bodu 1526, vždy s jedním nebo více vnitřními pytli, nepropouštějícími vlhkost, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřními obaly nepropouštějícími vlhkost.

Vnitřní a vnější obaly z kovu však nejsou dovoleny.

Obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody nebo obsah flegmatizačního prostředku, přidaného látce k inertizaci.

(2) Látky číslice 24 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z překližky podle bodu 1523, nebo

e) do sudů z lepenky podle bodu 1525, nebo

f) do beden z lepenky podle bodu 1530, nebo

g) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 1532, nebo

h) do skupinových obalů podle bodu 1538; nejsou však přípustné žádné vnitřní ani vnější obaly z kovu.

Kovové nádoby musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily vnitřnímu tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).

2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 hm.-%, smí být kromě toho balena do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526.

2557 nitrocelulóza, směs s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu může také být balena do pytlů z papíru podle bodu 1536, za předpokladu, že tyto pytle budou přepravovány jako vozová zásilka nebo budou stohovány na paletách.

Pokud je 2557 nitrocelulóza, směs, s nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě, s nebo bez plastifikačních prostředků, s nebo bez pigmentu, balena do nádob z kovu, musí být použit vnitřní pytel z vícevrstvého papíru.

Pokud je 2555 nitrocelulóza, s vodou - nejméně 25 hm.-% nebo 2556 nitrocelulóza, s alkoholem - nejméně 25 hm.-% balena do sudů z překližky, sudů z lepenky nebo beden z lepenky, musí být použit vnitřní pytel nepropouštějící vlhkost, vnitřní vyložení z plastické fólie nebo vrstva z plastu.

Všechny obaly musí být uzpůsobeny tak, aby během přepravy nemohl poklesnout obsah vody, alkoholu nebo obsah flegmatizačního prostředku.

(3) a) Látky číslice 26, výjma 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být baleny do sudů z lepenky podle bodu 1525, které jsou opatřeny vyložením z plastu nebo stejně účinnou vnitřní vrstvou. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 50 kg.

b) 3242 azoformamid (1,1' -azobidformamid) číslice 26b) může být také balen:

- do pytle z plastu, který je jednotlivě zabalen v bedně z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 50 kg, nebo

- do láhví, nádob, pytlů a beden z plastu s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 5 kg a do bedny z lepenky nebo sudu z lepenky s nejvyšší dovolenou hmotností obsahu 25 kg ve vnějším obalu.

c) 3241 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol musí být zabalen podle metody balení OP6, jak je uvedeno v bodě 405 (1) a v následující tabulce.

405 (1) Látky číslic 31 až 40 musí, jak je uvedeno v bodě 401, být baleny podle metod balení OP1 až OP8 následující tabulky. Metoda balení pro menší kus, t.j. s nižším OP číslem, může být použita, ne však metoda balení pro větší kus, t.j. s vyšším OP číslem. Kovové obaly, které splňují zkušební kritéria obalové skupiny I, se nesmějí použít. U skupinových obalů nesmí být vycpávková látka lehce hořlavá a nesmí při úniku způsobit rozklad samovolně se rozkládající látky. Udaná množství pro každou metodu balení představují nejvyšší hodnoty, které jsou toho času považovány za přiměřené. Smí být použity následující metody balení:

- sudy podle bodů 1520, 1521, 1523, 1525 nebo 1526; nebo

- kanystry podle bodů 1522 nebo 1526; nebo

- bedny podle bodů 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 nebo 1532; nebo

- kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1537,

za předpokladu, že

a) obaly odpovídají podmínkám přípojku V;

b) obaly z kovu (včetně vnitřních obalů u skupinových obalů a vnějších obalů u skupinových obalů nebo kombinovaných obalů) budou použity pouze pro metodu balení OP7 a OP8; a

c) pro skupinové obaly budou použity nádoby ze skla pouze pro vnitřní obaly s obsahem nejvýše 0,5 litru nebo 0,5 kg.

Tabulka: Nejvýše přípustná množství pro obal/kus10) pro metody balení OP1 až OP8

Nejvýše přípustné Metoda balení
množství OP1 OP210)OP3 OP410)OP5 OP6 OP7 OP8
Nejvýše přípustná hmotnost (kg) pro pevné látky
a pro skupinové obaly (kapalné a pevné látky)
0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 20011)
Nejvýše přípustný obsah v litrech pro kapalné látky12)0,5   5   30 60 60 22513)

(2) Kusy, které dle bodu 412 (4) jsou opatřeny nálepkou dle vzoru 01, musí odpovídat ustanovením bodu 102 (8) a (9).

(3) Pro samovolně se rozkládající látky nebo přípravky látek samovolně se rozkládajících, které v bodě 401 nejsou uvedeny, je třeba zvolit vhodnou metodu balení podle následujících metod:

a) Samovolně se rozkládající látka typ B:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP5, jestliže splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 b) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tato kritéria jen v menším balení než je pro metodu balení OP5 stanoveno, t.j. v jedné z metod OP1 až OP4 stanoveného balení, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.

b) Samovolně se rozkládající látka typ C:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP6, jestliže splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 c) v jednom z uvedených typů obalů nebo materiálů. Splňuje-li samovolně se rozkládající látka tato kritéria jen v menším balení než je pro metodu balení OP6 stanoveno, je třeba použít odpovídající metodu balení nižšího OP čísla.

c) Samovolně se rozkládající látka typ D:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP7.

d) Samovolně se rozkládající látka typ E:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.

e) Samovolně se rozkládající látka typ F:

Těmto látkám je třeba přiřadit metody balení OP8.

(4) Látky číslic 39b) a 40b) se smí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek stanovených příslušným úřadem země původu, pokud příslušný úřad na základě zkoušek potvrdí, že takováto přeprava může být bezpečně provedena. Zkoušky musí zahrnovat následující:

- důkaz, že samovolně se rozkládající látka odpovídá zásadám pro zařazení podle Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 f);

- důkaz o snášenlivosti se všemi materiály, s kterými přijde látka během přepravy normálním způsobem do styku;

- pokud je to potřebné, stanovení vlastností zařízení ke snížení tlaku a

- stanovení případně potřebných zvláštních podmínek.

Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.

(5) Aby se zabránilo roztržení výbuchem u kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) nebo kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s plnostěnným kovovým pouzdrem, musí být zařízení pro snížení tlaku uzpůsobena tak, že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní působením ohně v průběhu nejméně 1 hodiny (tepelné zatížení 110 kW/m 2) nebo samourychlujícím rozkladem.

(6) Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s látkami číslic 31b), 33b), 35b), 37b) nebo 39b), z kterých uniká nepatrné množství plynů, je třeba opatřit větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo bodu 1601 (6).

406 (1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod b), musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622.

(2) Látky mající bod tání nad 45 °C, které spadají v číslicích 1 až 17 pod b), smí být kromě toho baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v případě potřeby s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532, z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, z lepenky podle bodu 1530 nebo z plastu podle bodu 1531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru podle bodu 1536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

(3) Látky spadající v číslicích 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16 a 17 pod b) smějí být také baleny:

a) do pevných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 1624, nebo

b) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(4) Látky mající bod tání nad 45 °C a spadající v číslicích 1, 6, 12 a 13 pod b), smí být také baleny:

a) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627.

(5) Látky, spadající v číslicích 1, 6 a 12 pod b), mající bod tání nad 45 °C smí být také baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.

407 (1) Látky spadající v číslicích 1 až 17 pod c), mimo 1331 zápalky, zápalné kdekoliv číslice 2 c) musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

j) do pevných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z plastu podle bodu 1624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky, které mají bod tání nad 45 °C, které spadají v číslicích 1 až 17 pod c), mimo 1331 zápalky, zápalné kdekoliv číslice 2 c), smí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532, z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, z lepenky podle bodu 1530 nebo z plastu podle bodu 1531, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

c) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru podle bodu 1536.

(3) Látky, které mají bod tání nad 45 °C, které spadají v číslicích 6, 11 až 14, 16 a 17 pod c), smí být také baleny:

a) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626, nebo

c) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627, nebo

d) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu typu 11HZ2 podle bodu 1625.

(4) 1331 zápalky, zápalné kdekoliv číslice 2 c) je třeba těsně zabalit v náležitých malých množstvích do vnitřních obalů z lepenky, z přírodního dřeva, z překližky, z dřevovláknitých materiálů nebo z kovu, aby za normálních přepravních podmínek bylo zabráněno náhodnému zapálení. Jeden vnitřní obal nesmí obsahovat více jak 700 zápalek. Vnitřní obaly je třeba zabalit do následujících vnějších obalů: sudy z oceli podle bodu 1520, sudy z hliníku podle bodu 1521, kanystry z oceli podle bodu 1522, sudy z překližky podle bodu 1523, bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, bedny z překližky podle bodu 1528, bedny z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529, bedny z lepenky podle bodu 1530, bedny z plastů podle bodu 1531 nebo bedny z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Kus nesmí být těžší jak 45 kg, kromě bedny z lepenky, která nesmí být těžší než 27 kg.

408 Celuloid v deskách číslice 3c) smí být kromě toho ložen jako vozová zásilka do krytých vozů nebalený, na paletách ovinutých fólií z plastu a zajištěn vhodnými prostředky, např. ocelovými páskami. Hmotnost jedné palety nesmí být větší než 1 000 kg.

409-410

3. Společné balení

411 (1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky číslic 21 až 26 a 31 až 40 nesmějí být spojeny do jednoho kusu s ostatním zbožím.

(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci (2) a pokud nejsou v odstavci (7) předvídány zvláštní podmínky, smějí být látky různých číslic třídy 4.1 až do množství nejvíce 5 kg na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Podmínky bodů 8 a 402 musí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg [viz však bod 407 (4)].

(7) Látky spadající pod b) nebo c) číslic 1 až 5 a 11 až 14 nesmí být společně baleny s látkami třídy 5.1 spadajícímí pod a) nebo b) jednotlivých číslic bodu 501.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

412 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy obsahující látky třídy 4.1 musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.1.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 16, 22 a 25 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1, látky číslic 8 a 17 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 31 a 32 opatřeny nálepkou podle vzoru 01, ledaže by příslušný úřad odsouhlasil, že této nálepky pro odzkoušený typ obalu není třeba, protože výsledky zkoušek prokázaly, že látka samovolně se rozkládající nepředstavuje v tomto obalu žádné nebezpečí výbuchu [viz bod 414 (4)].

(5) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy se zařízeními pro větrání nebo nádoby se zařízeními pro větrání bez vnějšího obalu, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkami podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

413 (1) Látky číslic 5 a 15 smí být přepravovány pouze v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).

(2) S výjimkou látek dle odstavce (1), látek číslic 31 a 32, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:

- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 4 litrů v jednom kuse u kapalných látek a 12 kg v jednom kuse u pevných látek;

- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 24 kg v jednom kuse.

C. Údaje v nákladním listě

414 (1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodě 401. Pokud není látka jmenovitě uvedena, nýbrž přiřazena k označení j.n. nebo souhrnnému označení, musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování položky j.n. nebo souhrnného označení, následovaného chemickým nebo technickým názvem látky14).

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.1, číslice 6b) RID (PNZ)"].

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad, zemina, obsahuje 1294 toluen, 4.1, číslice 4c) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků a směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3)].

Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Pokud jmenovitě uvedená látka podle bodu 400 (9) nepodléhá podmínkám této třídy, může odesílatel v nákladním listu uvést "Není zboží třídy 4.1".

(2) Jestliže je přeprava látek prováděna podle přesně stanovených podmínek příslušným úřadem [viz bod 400 (16) a 405 (4)], je třeba v nákladním listu poznamenat:

"Přeprava dle bodu 414 (2)".

(3) Jestliže je prováděna přeprava vzorků látek samovolně se rozkládajících dle bodu 400 (18), je třeba v nákladním listu poznamenat:

"Přeprava dle bodu 414 (3)".

(4) Není-li na základě souhlasu příslušného úřadu dle bodu 412 (4) potřebná nálepka vzoru 01, je třeba v nákladním listu poznamenat:

"Nálepka k označení nebezpečí vzor 01 není potřeba."

(5) Při přepravě látek samovolně se rozkládajících typ G [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 g)], může být v nákladním listu poznamenáno:

"Nejedná se o látku samovolně se rozkládající třídy 4.1".

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

415 (1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.

(2) Kusy s látkami třídy 4.1, vyjma číslic 31 až 40, se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami. Kusy s látkami číslic 31 až 40 se musí nakládat do krytých vozů s dostatečným větráním.

Před nakládkou musí být vozy důkladně vyčištěny. Pro přepravu kusů, které jsou navíc opatřeny nálepkou podle vzoru 01 [viz bod 412 (4)], smí být použity jen vozy s náležitými jiskrovými plechy i když jsou tyto látky loženy ve velkých kontejnerech. U vozů s hořlavými podlahami nesmí být jiskrové plechy připevněny bezprostředně k podlaze vozu. Kusy musí být uloženy tak, aby neomezená cirkulace vzduchu v ložném prostoru zaručovala stejnoměrnou teplotu nákladu. V případě, že bude v jednom voze naloženo více jak 5000 kg této látky, musí se náklad rozdělit do stohů s ne více jak 5 000 kg látky, při čemž musí být dodrženy minimální volné mezery 0,05 m. Kusy musí být chráněny proti poškození jinými kusy.

(3) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

b. Přeprava ve volně loženém stavu

416 (1) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 6c), vyjma naftalenu, 11c), 12c), 13c) a 14c) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v zakrytých vozech, ve vozech s otevíratelnou střechou nebo v otevřených vozech s plachtami.

Naftalen číslice 6c) se smí přepravovat ve volně loženém stavu ve vozech s ocelovou skříní s otevíratelnou střechou nebo v otevřených vozech s ocelovou skříní, přikryté nehořlavými plachtami.

(2) Odpady číslice 4c) se smí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s plachtami a s dostatečným větráním nebo ve vozech s otevíratelnou střechou. Vhodnými opatřeními se zabezpečí, aby nemohlo z obsahu, zejména přítomných kapalných látek, nic unikat navenek.

c. Přeprava v malých kontejnerech

417 (1) S výjimkou kusů, které obsahují látky číslic 31 a 32, mohou být kusy obsahující látky této třídy přepravovány v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 420 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.

(3) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 6c), vyjma naftalenu, 11c), 12c), 13c) a 14c) se smějí přepravovat bez vnitřního obalu v plnostěnných, uzavřených malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

418 (1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky vzoru 4.1.

(2) Mimo to musí být při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodu 412 (3) a (4), umístěny na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů nálepky dle bodu 412 (3) a (4).

(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 412 (2) až (4).

419

E. Zákazy společného nakládání

420 (1) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.1, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1.4, skupiny snášenlivosti S.

(2) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.1 a 01, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B. 7C, 8 nebo 9.

421 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

422 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), vyjma těch, které jsou uvedeny v odstavci (2), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 51 musí být uzavřeny a nepropustné tak jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) číslice 51, na nichž ulpívají zbytky předchozího obsahu, musí být přepravovány v těsných obalech.

(3) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly vodou navlhčené látky číslice 13b) nebo látky číslic 21 až 25, je dovoleno přepravovat, jen pokud jsou zbytky látek baleny tak, že obsah vody nebo obsah flegmatizačních prostředků, které byly látkám přidány k inertizaci, nemůže poklesnout. Nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly látky číslic 31 až 40, je dovoleno přepravovat jen pokud byla provedena opatření, která vyloučí nebezpečí samovolného rozkladu.

(4) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 51 a obaly podle odstavce (2) musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.

(5) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z pojmenování zvýrazněných v číslici 51 kurzívou, doplněné o "4.1, číslice 51 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.1, číslice 51 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např . "Posledně naložené zboží: 44 2304 naftalen, roztavený, číslice 5".

(6) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 51 s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

G. Ostatní podmínky

423 Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

424 Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.

425-429

Třída 4.2

Třída 4.2 Samozápalné látky

1. Vyjmenování látek

430 (1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.2, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 430 (2) až 454 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ) ty, které jsou vyjmenovany v bodu 431 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.

(2) Pojem třída 4.2 zahrnuje:

- látky, včetně směsí a roztoků (kapalné nebo pevné), které se při styku se vzduchem, již při malých množstvích zapálí do 5 minut. Nazývají se samozápalné (pyroforní) látky;

- látky a předměty, včetně směsí a roztoků, které jsou při styku se vzduchem bez přívodu energie schopné samozahřátí. Tyto látky se mohou zapálit jen ve větších množstvích (více kg) a po delším čase (hodiny nebo dny). Nazývají se látky schopné samoohřevu.

(3) Látky a předměty třídy 4.2 se dělí na:

A. Organické samozápalné látky

B. Anorganické samozápalné látky

C. Samozápalné organokovové sloučeniny

D. Prázdné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.2 zařadí v jednotlivých číslicích bodu 431 do jedné z následujících skupin:

a) samozápalné (pyroforní);

b) schopné samoohřevu;

c) méně schopné samoohřevu.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek a předmětů do číslic 3 až 5, 12, 15, 16, 31 a 32 bodu 431, jakož i do skupin v těchto číslicích, může být provedeno na základě zkušeností nebo na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3. Zařazení do číslic 6 až 10, 14, 17 až 21 a 33, jakož i do skupin v těchto číslicích, musí být provedeno na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3.; přitom se musí přihlédnout také ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do číslic bodu 431 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3., platí tato kritéria:

a) samozápalné (pyroforní) pevné látky se zařadí do třídy 4.2, jestliže se zapálí při pádu z výšky 1 m nebo do 5 minut, nebo

b) samozápalné (pyroforní) kapalné látky se zařadí do třídy 4.2,

i) jestliže se nanesené na inertní nosný materiál zapálí do 5 minut, nebo

ii) v případě negativního výsledku zkoušky podle i), se po nanesení na suchý filtrační papír (Whatman - filter č.3), tento do 5 minut zapálí nebo zuhelnatí;

c) látky, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 °C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do třídy 4.2. Toto kritérium se zakládá na samozápalné teplotě dřevěného uhlí, která činí pro krychlový vzorek 27 m3 50 °C. Látky s vyšší samozápalnou teplotou než 50 °C pro objem 27 m3 se do třídy 4.2 nezařadí.

Pozn.

1. Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 3 m3, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 120 °C do 24 hodin nedojde k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 180 °C.

2. Látky, které budou přepravovány v obalech o objemu nepřesahujícím 450 l, nespadají do třídy 4.2, pokud při zkoušce krychlového vzorku o straně 10 cm při teplotě 100 °C do 24 hodin nedojde k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty na/přes 160 °C.

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky a předměty zařazují do skupin číslic bodu 431 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3, platí tato kritéria:

a) samozápalné (pyroforní) látky se zařadí do skupiny a);

b) látky a předměty schopné samoohřevu, u nichž dojde u krychlového vzorku o straně 2,5 cm při zkušební teplotě 140 °C do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do skupiny b); látky s teplotou samozapálení vyšší jak 50 °C o objemu 450 l se do skupiny b) nezařadí;

c) látky méně schopné samoohřevu, u nichž u krychlového vzorku o straně 2,5 cm nedojde za podmínek pod b) ke jmenovaným jevům, ale u krychlového vzorku o straně 10 cm při zkušební teplotě 140 °C dojde do 24 hodin k samozapálení nebo ke stoupnutí teploty nad 200 °C, se zařadí do skupiny c).

(7) Spadají-li látky třídy 4.2 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 431 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě svého skutečného stupně nebezpečnosti.

Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).

(8) Pokud jsou látky a předměty vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 431, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3 a kritérií odst. (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.3 a kritérií odst. (5) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 444).

(10) Za látky v pevném stavu se ve smyslu podmínek o obalech bodu 435 (2), 436 (2) a 437 (3) a (4) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Látky schopné samoohřevu, oxidující, které jsou přiřazeny číslu k označení látky 3127 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].

431 A. Organické samozápalné látky

1. Uhlí, práškovité, zrnité nebo v kusech

b) 1361 uhlí, živočišného nebo rostlinného původu nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu;

c) 1361 uhlí, živočišného nebo rostlinného původu nebo 1361 saze, živočišného nebo rostlinného původu,

1362 uhlí, aktivované.

Pozn.

1. Uhlí aktivované vodní parou a neaktivované saze minerálního původu nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Neaktivované uhlí minerálního původu a uhelný prach, které nejsou ve stavu schopném samoohřevu, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Živočišné nebo rostlinné látky

b) 1374 moučka rybí (odpad rybí), nestabilizovaná;

c) 1363 kopra, 1386 zbytky po lisování olejových semen s více než 1,5 hm.-% oleje a nejvýše 11 hm.-% vlhkosti, 2217 zbytky po lisování olejových semen s nejvýše 1,5 hm.-% oleje a nejvýše 11 hm.-% vlhkosti.

3. Vlákna, tkaniny a podobné výrobky průmyslové výroby

c) 1364 odpady bavlněné obsahující olej, 1365 bavlna, vlhká, 1379 papír zpracovaný nenasycenými oleji, neúplně vysušený (také uhlový papír), 1373 vlákna, živočišného nebo rostlinného nebo syntetického původu, impregnovaná olejem, j.n. nebo 1373 tkaniny, živočišného nebo rostlinného nebo syntetického původu, impregnované olejem, j.n.

4. Látky na bázi slabě nitrované celulózy

c) 2002 celuloid, odpad,

2006 plasty (umělé hmoty) na bázi nitrocelulózy, schopné samoohřevu, j.n.

Pozn. 1353 vlákna a tkaniny impregnované slabě nitrovanou celulózou, neschopné samoohřevu a 2000 celuloid, jsou předměty třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 3c)].

5. Pevné organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 2846 látka pyroforní, organická, pevná, j.n.;

b) 1369 p-nitrosodimethylanilin,

2940 9-fosfabicyklononan (cyklooktadienfosfin),

3313 pigmenty schopné samoohřevu, organické;

3088 látka schopná samoohřevu organická, pevná, j.n.,

c) 3313 pigmenty schopné samoohřevu, organické; 3088 látka schopná samoohřevu organická, pevná, j.n.

6. Kapalné organické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a roztoky organických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 2845 látka pyroforní, organická, kapalná, j.n.;

Pozn. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).

b) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná , j.n.;

c) 3183 látka schopná samoohřevu organická, kapalná , j.n.

7. Pevné organické samozápalné látky, jedovaté a směsi pevných organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3128 látka schopná samoohřevu organická, pevná, jedovatá, j.n.;

c) 3128 látka schopná samoohřevu organická, pevná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

8. Kapalné organické samozápalné látky, jedovaté a roztoky organických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3184 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, jedovatá, j.n.;

c) 3184 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

9. Pevné organické samozápalné látky, žíravé a směsi pevných organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3126 látka schopná samoohřevu organická, pevná, žíravá, j.n.;

c) 3126 látka schopná samoohřevu organická, pevná, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bodu 800 (3).

10. Kapalné organické samozápalné látky, žíravé a roztoky organických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3185 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, žíravá, j.n.;

c) 3185 látka schopná samoohřevu organická, kapalná, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

B. Anorganické samozápalné látky

11. Fosfor

a) 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, suchý nebo1381 fosfor, bílý nebo žlutý, pod vodou nebo 1381 fosfor, bílý nebo žlutý, v roztoku.

Pozn. 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený je látkou číslice 22.

12. Kovy a slitiny kovů v práškové, prachové, zrnité nebo v jiné samozápalné formě:

a) 1854 slitiny bárya, pyroforní, 1855 vápník, pyroforní nebo 1855 slitiny vápníku, pyroforní, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2881 katalyzátor kovový, suchý; 1383 kov pyroforní, j.n. nebo 1383 slitina pyroforní, j.n.;

b) 1378 katalyzátor kovový, navlhčený, se zřejmým přebytkem kapaliny, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2881 katalyzátor kovový, suchý,

3189 prášek kovový, schopný samoohřevu, j.n.;

c) 1932 odpad zirkoniový, 2008 prášek zirkoniový, suchý, 2009 zirkonium, suché, plechy, pásky nebo stočený drát (tenčí než 18 mm), 2545 prášek hafniový, suchý, 2546 prášek titanový, suchý, 2793 kovy železné jako třísky při vrtání, frézování, soustružení, odpady ve formě schopné samoohřevu, 2881 katalyzátor kovový, suchý,

3189 prášek kovový, schopný samoohřevu, j.n.

Pozn.

1. 2858 výrobky ze zirkonia o tloušťce 18 mm a více jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13c)].

2. 1326 prášek hafniový, 1352 prášek titanový nebo 1358 prášek zirkoniový, navlhčené nejméně 25 % vody, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 13).

3. Prach a prášek z kovů, nejedovaté, v nesamozápalné formě, které však ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkou třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 13).

13. Sulfidy (sirníky), hydrogensulfidy a dithioničitany v samozápalném stavu:

b) 1382 sulfid draselný, bezvodý nebo 1382 sulfid draselný s méně než 30 % krystalové vody, 1384 dithioničitan sodný, 1385 sulfid sodný, bezvodý nebo 1385 sulfid sodný s méně než 30% krystalové vody, 1923 dithioničitan vápenatý, 1929 dithioničitan draselný, 2318 hydrogensulfid sodný s méně než 25 % krystalové vody;

Pozn.

1. 1847 sulfid draselný a 1849 sulfid sodný s nejméně 30 % krystalové vody a 2949 hydrogensulfid sodný s nejméně 25 % krystalové vody jsou látkami třídy 8 [viz bod 801, číslice 45b)1.].

2. 1931 dithioničitan zinečnatý je látkou třídy 9 [viz bod 901, čislice 32 c)].

c) 3174 sulfid titaničitý.

14. Kovové soli a alkoholáty, nejedovaté, nežíravé, v samozápalném stavu:

b) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.;

c) 3205 alkoholáty kovů alkalických zemin, j.n.

Pozn. Skupina kovů alkalických zemin obsahuje prvky magnesium, vápník, stroncium a baryum.

15. Kovové soli a alkoholáty, žíravé, v samozápalném stavu:

a) 2441 chlorid titanitý, pyroforní nebo 2441 směsi chloridu titanitého, pyroforní;

Pozn. 2869 chlorid titanitý, směs, nesamozápalný je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 11b) nebo c)].

b) 1431 methylát sodný,

3206 alkoholáty alkalických kovů schopné samoohřevu, žíravé, j.n.;

c) 3206 alkoholáty alkalických kovů schopné samoohřevu, žíravé, j.n.

Pozn. Skupina alkalických kovů obsahuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.

16. Pevné anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a směsi pevných anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3200 látka pyroforní, anorganická, pevná, j.n.;

b) 2004 amid hořečnatý,

3190 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, j.n.;

c) 1376 oxid železnatý, použitý nebo 1376 oxid železnatý - houba, použitý z čištění koksárenského plynu, 2210 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) nebo 2210 maneb přípravky s nejméně 60 hm.-% manebu, 3190 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, j.n.

Pozn.

1. 2968 maneb nebo 2968 maneb přípravky, které jsou vůči samoohřevu stabilizovány, nemusí být zařazeny do třídy 4.2, jestliže lze za pomoci zkoušek dokázat, že obsah 1 m3 látky se sám nezapálí a že teplota ve středu zkoušeného vzorku nepřekročí 200 °C, když zkoušený vzorek je po dobu 24 hodin zahříván (a temperován) na teplotu nejméně 75 °C + 2 °C.

2. 2968 maneb nebo 2968 maneb přípravky, které jsou vůči samoohřevu stabilizovány a ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 [viz bod 471, číslice 20c)].

17. Kapalné anorganické samozápalné látky, nejedovaté a nežíravé a roztoky anorganických samozápalných látek, nejedovaté a nežíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 2870 tetrahydroboritan hlinitý nebo 2870 tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích, 3194 látka pyroforní, anorganická, kapalná, j.n.;

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).

2. Ostatní hydridy kovů v zápalné formě jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 14).

3. Hydridy kovů, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 16).

b) 3186 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, j.n.;

c) 3186 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, j.n.

18. Pevné anorganické samozápalné látky, jedovaté a směsi pevných anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3191 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, jedovatá, j.n.;

c) 3191 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

19. Kapalné anorganické samozápalné látky, jedovaté a roztoky anorganických samozápalných látek, jedovaté (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 1380 pentaboran;

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).

b) 3187 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, jedovatá, j.n.;

c) 3187 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

20. Pevné anorganické samozápalné látky, žíravé a směsi pevných anorganických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3192 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, žíravá, j.n.;

c) 3192 látka schopná samoohřevu, anorganická, pevná, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bodu 800 (3).

21. Kapalné anorganické samozápalné látky, žíravé a roztoky anorganických samozápalných látek, žíravé (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

b) 3188 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, žíravá, j.n.;

c) 3188 látka schopná samoohřevu, anorganická, kapalná, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

22. 2447 fosfor, bílý nebo žlutý, roztavený.

C. Samozápalné organokovové sloučeniny

Pozn.

1. Organokovové sloučeniny, jakož i jejich roztoky, které nejsou samozápalné, ale ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 3).

2. Zápalné roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, které nejsou samozápalné ani nevyvíjejí ve styku s vodou zápalné plyny, jsou látkami třídy 3.

3. Pro látky číslic 31 až 33 platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 433).

31. Samozápalné alkyly kovů a aryly kovů:

a) 1366 diethylzinek, 1370 dimethylzinek, 2005 difenylmagnesium, 2445 alkyllithium, 3051 alkylaluminium, 3053 alkylmagnesium, 2003 alkyly kovů, j.n. nebo 2003 aryly kovů, j.n.

32. Ostatní samozápalné organokovové sloučeniny:

a) 3052 alkylaluminium halogenidy, 3076 alkylaluminium hydridy, 3049 alkylhalogenidy kovů, j.n. nebo 3049 arylhalogenidy kovů, j.n., 3050 alkylhydridy kovů, j.n. nebo 3050 arylhydridy kovů, j.n.

33. Samozápalné organokovové sloučeniny:

a) 3203 sloučenina pyroforní, organokovová, j.n.

D. Prázdné obaly

41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.2.

Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery a prázdné malé kontejnery, které obsahovaly látky číslice 4c) čísla k označení látky 2002,

12c) čísla k označení látky 1932, 2009 a 2793, jakož i 16c) čísla k označení látky 1376, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Přepravní podmínky

(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

432 (1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) S výjimkou obalů uvedených v bodu 436 (2) a), b) a (3), jakož i v bodu 437 (3), a), b),

(4) a (5), musí být (vnitřní) obaly vzduchotěsně uzavřeny.

(4) Ustanovení bodu 430 (3) a 1511 (2), jakož i 1611 (2) se použijí pro:

- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro samozápalné (pyroforní) látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obaly obalové skupiny II nebo I označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro látky schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obaly obalové skupiny III, II nebo I označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y" pro látky méně schopné samoohřevu, spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. O přepravě látek třídy 4.2 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 446.

2. Zvláštní podmínky o balení

433 (1) Pyroforní kapalné látky číslic 6a), 17a), vyjma tetrahydroboritanu hlinitého v přístrojích, 19a) a 31 až 33 musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu o objemu nejvýše 450 litrů, na které nesmí obsah škodlivě působit. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a každých 5 let periodicky zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 °C však musí zůstat ještě volný prostor 5 % objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:

- údaj o látkách povolených k přepravě1)

- vlastní hmotnost nádoby2), včetně částí vybavení

- zkušební tlak2) (přetlak)

- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky

- razítko znalce, který provedl zkoušku

- objem2) nádoby

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění2).

(2) Tyto látky smějí být kromě toho baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jeden kus může obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a připuštěnému podle přípojku V pro skupinu obalů I.

(3) Látky číslice 31 a), vyjma 2005 difenylmagnesium a 32 smí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 se vzduchotěsně uzavřenými vnitřními obaly ze skla o objemu nejvýše 1 litr, které je třeba vložit do plechových obalů a zde utěsnit vycpávkovými materiály. Skleněné obaly smí být naplněny nejvýše do 90 % jejich objemu. Jako vnější obal jsou povoleny: sudy s odnímatelným víkem z oceli dle bodu 1520 nebo z hliníku dle bodu 1521, z překližky dle bodu 1523 nebo z lepenky dle bodu 1525, bedny z oceli nebo z hliníku dle bodu 1532, z přírodního dřeva dle bodu 1527, z překližky dle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů dle bodu 1529 nebo z lepenky dle bodu 1530. Odchylně od bodu 1538 smí být použity jako vnější obal také sudy z přírodního dřeva dle bodu 1524.

Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který je zkoušen a schválen dle přípojku V pro obalovou skupinu I.

Kus nesmí obsahovat více jak 30 litrů látky.

434 Fosfor číslice 22 se smí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).

435 (1) Látky spadající pod a) číslic 5, 12, 15 a 16 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.

(2) Pevné látky ve smyslu bodu 430 (10) smějí být kromě toho baleny do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526.

(3) Fosfor, bílý nebo žlutý číslice 11a) musí být balen:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, za předpokladu, že sudy byly podrobeny zkoušce těsnosti dle bodu 1553, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem z kovu.

(4) Tetrahydroboritan hlinitý v přístrojích číslice 17a) musí být balen:

a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s odnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do sudů z plastu s odnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

d) do beden z oceli nebo hliníku podle bodu 1532.

436 (1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

(3) Rybí moučka číslice 2b) smí být také balena do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.

(4) 3313 pigmenty schopné samoohřevu číslice 5b) smí být také baleny:

a) do pytlů z papíru, vícevrstvých, odolných proti vodě (5M2) podle bodu 1536, nebo

b) do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsných (5H2) podle bodu 1534, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.

Obaly uvedené pod a), b) a c) a velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) pod c) smí být použity pouze jedná-li se o přepravu jako vozová zásilka nebo na paletách.

437 (1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540.

Pozn. Obaly z kovu pro látky číslice 4 musí být zkonstruovány a uzavřeny tak, aby povolily při dosažení vnitřního tlaku nejvýše 300 kPa (3 bar).

(2) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky také baleny:

a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(3) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z textilní tkaniny, prachotěsných (5L2) podle bodu 1533, do pytlů z plastové tkaniny, prachotěsných (5H2) podle bodu 1534, do pytlů z fólie z plastu (5H4) podle bodu 1535 nebo do pytlů z papíru, vícevrstvých, odolných proti vodě (5M2) podle bodu 1536.

(4) S výjimkou látek číslice 4 smějí být látky v pevném stavu ve smyslu bodu 430 (10) také baleny do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.

(5) Látky číslic 2c) a 3c) smějí být také baleny v neodzkoušených obalech. Musí být dodržena ustanovení všeobecných podmínkám v bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7). Bavlněné odpady s obsahem oleje méně než 5 hm.-% a bavlna číslice 3c) se smí přepravovat také v pevně převázaných balících.

438 (1) Otvory nádob určených k přepravě kapalných látek s viskozitou při 23 °C menší než 200 mm2/s, vyjma skleněných ampulí a tlakových lahví, musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou ležícími zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo upevněno rovnocenným způsobem.

Pozn. O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), ale viz bod 1621 (8).

(2) Sudy z oceli podle bodu 1520, které obsahují katalyzátor kovový, navlhčený číslice 12b), musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8).

439-440

3. Společné balení

441 (1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky spadající pod číslice 6a), 11, 17a), 19a) a 31 až 33 nesmějí být společně baleny s látkami a předměty ostatních číslic třídy 4.2, s látkami a předměty ostatních tříd a se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).

(3) S výjimkou lá tek jmenovaných v odstavci 2 smějí být látky třídy 4.2, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami a předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují. Netto množství jednoho kusu s látkami této třídy spadajícími pod

a) nesmí překročit 3 kg u pevných látek a 3 litry u kapalných látek.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Podmínky bodu 8 a 432 musí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

442 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.2.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 17a), maneb nebo maneb přípravky číslice 16c), jakož i látky číslic 31 až 33, opatřeny nálepkou podle vzoru 4.3.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 7, 8, 11, 18 a 19 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.

(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 9, 10, 15, 20 a 21 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(6) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, jakož i kusy obsahující fosfor číslice 11a), musí být opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

443 S výjimkou látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:

- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 6 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 12 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu;

- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 12 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 24 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu.

C. Údaje v nákladním listě

444 Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 431. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování označení j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky3).

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.2, číslice 13b) RID (PNZ)"].

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1381 fosfor, bílý, pod vodou, 4.2, číslice 11a) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3)a)].

Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 430 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Není zboží třídy 4.2."

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

445 (1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.

(2) Kusy s látkami třídy 4.2 se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami.

(3) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

b. Přeprava ve volně loženém stavu

446 Látky číslic 1c), 2c), 3, železné kovy jako třísky při vrtání, frézování, soustružení číslice 12c), oxid železnatý použitý a oxid železnatý - houba použitý číslice 16c), jakož i pevné odpady spadající pod c) výše uvedených číslic se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s kovovou skříní s plachtami nebo ve vozech s kovovou skříní s otevíratelnou střechou.

c. Přeprava v malých kontejnerech

447 (1) Kusy obsahující látky této třídy se smějí přepravovat v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 450 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.

(3) Látky uvedené v bodu 446 se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v kovových plnostěnných uzavřených malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

448 (1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky vzoru 4.2.

(2) Kromě toho musí být umístěny na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů při přepravě látek číslice 17a), maneb nebo maneb přípravky číslice 16c), látek číslic 31 až 33 nálepky podle vzoru 4.3, látek čí slic 7, 8, 11, 18, 19 a 22 nálepky podle vzoru 6.1 a látek číslic 9, 10, 15, 20 a 21 nálepky podle vzoru 8.

(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 442 (2) až (5).

449

E. Zákazy společného nakládání

450 Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.2, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

451 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

452 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a být těsné tak jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou doplněné o "4.2, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.2, číslice 41 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jako i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 46 1381 fosfor, bílý, suchý, číslice 11a)".

G. Ostatní podmínky

453 Kvůli oddělení kusů s nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

454 Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou podle vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.

455-469

Třída 4.3

Třída 4.3

Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

1. Vyjmenování látek

470 (1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 4.3, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 470 (2) až 494 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ), jsou ty, které jsou vyjmenovany v bodu 471 nebo spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.

Pozn. O množstvích látek a předmětů uvedených v bodu 471, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 471a.

(2) Pojem třída 4.3 zahrnuje látky, jakož i předměty s látkami této třídy, které při reakci s vodou vyvíjejí zápalné plyny, které mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

(3) Látky a předměty třídy 4.3 se dělí na:

A. Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

B. Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

C. Předměty s látkami, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

D. Prázdné obaly

Na základě stupně své nebezpečnosti se látky a předměty třídy 4.3 zařadí v jednotlivých číslicích bodu 471 do jedné z následujících skupin:

a) velmi nebezpečné;

b) nebezpečné;

c) méně nebezpečné.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek do číslic 1, 3, 11, 13, 14, 16 a 20 až 25 bodu 471, jakož i do skupin v těchto číslicích, se provede na základě výsledků zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4; přitom se musí přihlédnout ke zkušenostem, jestliže vedou k přísnějšímu zařazení.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do číslic bodu 471 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4, platí tato kritéria:

Látka se zařadí do třídy 4.3, pokud

a) se během některého stupně pokusu uvolněný plyn sám zapálí, nebo

b) je rychlost uvolňování zápalných plynů větší než 1 l na kg zkoušené látky za hodinu.

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené látky zařazují do skupin číslic bodu 471 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4, platí tato kritéria:

a) Látka se zařadí do skupiny a), jestliže při pokojové teplotě prudce reaguje s vodou a uvolněný plyn se sám zapálí nebo, jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou slabě a rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovná 10 l na kg zkoušené látky za 1 minutu.

b) Látka se zařadí do skupiny b), jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou slabě a nejvyšší rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovná 20 l na kg zkoušené látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupiny a).

c) Látka se zařadí do skupiny c), jestliže při pokojové teplotě reaguje s vodou pomalu a nejvyšší rychlost uvolňování zápalných plynů je větší nebo rovna 1 l na kg zkoušené látky za 1 hodinu a nesplňuje kritéria skupin a) nebo b).

(7) Pokud látky třídy 4.3 spadají vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 471 patří, je třeba tyto směsi zařadit do těch číslic, popř. skupin, do kterých patří na základě své skutečné nebezpečnosti.

Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).

(8) Pokud jsou látky vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 471, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4 a kritérií odstavce (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 33.4 a kritérií odstavce (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 484).

(10) Za látky v pevném stavu se ve smyslu podmí ek o obalech bodu 474 (2), 475 (3) a 476 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Zápalné pevné látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, zařazené číslu k označení látky 3132, látky podporující hoření, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny zařazené číslu k označení látky 3133 a pevné látky schopné samoohřevu, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny zařazené číslu k označení látky 3135 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámka 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].

471 A. Organické látky, organokovové sloučeniny a látky v organických rozpouštědlech, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

1. Chlorsilany

a) 1183 ethyldichlorsilan, 1242 methyldichlorsilan, 1295 trichlorsilan (siliciumchloroform),

2988 chlorsilany, reagující s vodou, zápalné, žíravé, j.n.

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (1)].

2. Chlorsilany s bodem vzplanutí pod 23 °C, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 3 [viz bod 301, číslice 21a)].

3. Chlorsilany s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 8 [viz bod 801, číslice 37].

2. Tento komplex fluoridu boritého

a) 2965 bortrifluoriddimethyletherat.

3. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky

a) 1928 methylmagnesiumbromid v ethyletheru, 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.;

Pozn. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].

b) 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.;

c) 3207 sloučenina organokovová, reagující s vodou, zápalná, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, roztok reagující s vodou, zápalný, j.n. nebo 3207 sloučenina organokovová, disperze reagující s vodou, zápalná, j.n.

Pozn.

1. Organokovové sloučeniny a jejich roztoky, které jsou samozápalné, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 31 až 33).

2. Zápalné roztoky s organokovovými sloučeninami v koncentracích, které při styku s vodou nevyvíjejí ani nebezpečná množství zápalných plynů, ani nejsou samozápalné, jsou látkami třídy 3.

B. Anorganické látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

Pozn.

1. Skupina alkalických kovů zahrnuje prvky lithium, sodík, draslík, rubidium a cesium.

2. Skupina kovů alkalických zemin zahrnuje prvky hořčík, vápník, stroncium a baryum.

11. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, jakož i jejich slitiny a sloučeniny kovů

a) 1389 amalgam alkalických kovů, 1391 disperze alkalických kovů nebo 1391 disperze kovů alkalických zemin, 1392 amalgam kovů alkalických zemin, 1407 cesium, 1415 lithium, 1420 slitiny draslíku, kovové, 1422 slitiny draslíku a sodíku, 1423 rubidium, 1428 sodík, 2257 draslík,

1421 slitina alkalických kovů, kapalná, j.n.;

b) 1400 baryum, 1401 vápník,

1393 slitina kovů alkalických zemin, j.n.;

c) 2950 granuláty hořčíku, potažené, částice velikosti nejméně 149 mm.

Pozn.

1. Kovy alkalických zemin a slitiny kovů alkalických zemin v pyroforní formě jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).

2. 1869 hořčík nebo 1869 slitiny hořčíku s více než 50 % hořčíku jako hrudky, třísky nebo pásky jsou látkami třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13c)].

3. 1418 prášek hořčíku a 1418 prášek slitin hořčíku jsou látkami číslice 14.

4. 3292 baterie sodíkové nebo 3292 články sodíkové jsou předměty číslice 31b).

12. Slitiny křemíku a silicidy kovů

b) 1405 silicid vápníku, 1417 silicid lithia, 2624 silicid hořčíku, 2830 slitina křemík/železo/lithium (silicid lithium - železo);

c) 1405 silicid vápníku, 2844 slitina křemík/mangan/vápník.

Pozn. O látkách pod c), viz také bod 471a.

13. Ostatní kovy, slitiny kovů a směsi kovů, nejedovaté, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

a) 3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.;

b) 1396 prášek hliníku, nepotažený, 3078 cer, třísky nebo krupice, 3170 produkty vedlejší z výroby hliníku nebo 3170 produkty vedlejší z tavení hliníku, 3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.;

c) 1398 silicid hliníku práškový, nepotažený, 1435 popel zinkový, 3170 produkty vedlejší z výroby hliníku nebo 3170 produkty vedlejší z tavení hliníku, 3208 látka kovová, reagující s vodou, j.n.

Pozn.

1. Prach a prášek kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).

2. Práškový silicid hliníku, potažený, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

3. 1333 cer v deskách, ingotech nebo tyčích je látkou třídy 4.1 [viz bod 401, číslice 13b)].

14. Kovy a slitiny kovů v práškové nebo jiné formě, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny a jsou rovněž schopné samoohřevu

a) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku, 3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;

b) 1418 prášek hořčíku nebo 1418 prášek slitin hořčíku, 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku,

3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.;

c) 1436 prášek zinku nebo 1436 prach zinku, 3209 látka kovová, reagující s vodou, schopná samoohřevu, j.n.

Pozn.

1. Kovy a slitiny kovů v pyroforním stavu jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 12).

2. Kovy a slitiny kovů, které ve styku s vodou nevyvíjejí zápalné plyny, nejsou pyroforní nebo schopné samoohřevu, ale jsou lehce zápalné, jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 13).

15. Kovy a slitiny kovů, jedovaté

b) 1395 slitina prášková křemík/železo/hliník;

c) 1408 ferrosilicium (slitina) s nejméně 30 hm.-%, ale méně než 90 hm.-% křemíku.

Pozn. Ferrosilicium s méně než 30 hm.-% nebo s 90 a více hm.-% křemíku nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

16. Hydridy kovů

a) 1404 hydrid vápenatý, 1410 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid), 1411 tetrahydridohlinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid) v etheru, 1413 tetrahydridoboritan lithný (lithiumborhydrid), 1414 hydrid lithný, 1426 tetrahydridoboritan sodný (natriumborhydrid), 1427 hydrid sodný, 1870 tetrahydridoboritan draselný (kaliumborhydrid), 2010 hydrid hořečnatý, 2463 hydrid hlinitý, 1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.;

b) 2805 hydrid lithný, roztavený a ztuhlý, 2835 tetrahydridohlinitan sodný (natriumaluminiumhydrid),

1409 hydridy kovů, reagující s vodou, j.n.

Pozn.

1. 1871 dihydrid titanu a 1437 dihydrid zirkonia jsou látkami třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 14).

2. 2870 tetrahydroboritan hlinitý je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 17a)].

17. Karbidy kovů a nitridy kovů

a) 2806 nitrid lithný;

b) 1394 karbid hlinitý, 1402 karbid vápenatý.

18. Fosfidy kovů, jedovaté

a) 1360 fosfid vápenatý, 1397 fosfid hlinitý, 1419 fosfid hořečnato-hlinitý, 1432 fosfid sodný, 1433 fosfidy cínu, 1714 fosfid zinečnatý, 2011 fosfid hořečnatý, 2012 fosfid draselný, 2013 fosfid strontnatý.

Pozn.

1. Sloučeniny fosforu s těžkými kovy, jako železo, měď apod., nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. 3048 pesticidy na bázi fosfidu hliníku s přísadami ke zpomalení vývinu zápalných plynů jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 601, číslice 43a)].

19. Amidy kovů a kyanamidy kovů

b) 1390 amidy alkalických kovů;

c) 1403 kyanamid vápenatý s více než0,1 hm.-% karbidu vápenatého.

Pozn.

1. Kyanamid vápenatý s nejvýše 0,1 hm.-% karbidu vápenatého nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

2. 2004 amid hořečnatý je látkou třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 16b)].

20. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.;

b) 1340 sulfid fosforečný (P2S5) (neobsahující žlutý nebo bílý fosfor), 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.;

Pozn. Sulfid fosforečný obsahující žlutý nebo bílý fosfor není dovoleno přepravovat.

c) 2968 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamát manganatý) stabilizovaný vůči samoohřevu nebo 2968 maneb, přípravky stabilizované vůči samoohřevu, 2813 látka pevná, reagující s vodou, j.n.

Pozn. 2210 maneb nebo 2210 maneb, přípravky ve formě schopné samoohřevu jsou látkami třídy 4.2 [viz bod 431, číslice 16c)], viz však také bod 471a pod b).

21. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, nejedovaté a nežíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.;

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].

b) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.;

c) 3148 látka kapalná, reagující s vodou, j.n.

22. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

b) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

c) 3134 látka pevná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

23. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, jedovaté, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].

b) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.;

c) 3130 látka kapalná, reagující s vodou, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

24. Anorganické látky a směsi (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, pevné, žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

b) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

c) 3131 látka pevná, reagující s vodou, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

25. Anorganické látky a roztoky anorganických látek (jako přípravky, odpady), které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, kapalné, žíravé, které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení

a) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 473 (2)].

b) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.;

c) 3129 látka kapalná, reagující s vodou, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravosti, viz bod 800 (3).

C. Předměty s látkami, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

Pozn. Pro tyto předměty platí zvláštní podmínky pro balení [viz bod 473 (5)].

31. b) 3292 baterie sodíkové nebo 3292 články sodíkové.

Pozn.

1. Baterie nebo články nesmí kromě sodíku, síry nebo polysulfidů obsahovat žádné jiné látky RID (PNZ).

2. Baterie nebo články smí být podány k přepravě při teplotě, při které se v nich obsažený elementární sodík může zkapalnit, pouze se souhlasem a za přesně stanovených podmínek příslušného úřadu země původu. Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být souhlas a přepravní podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který příjde do styku se zásilkou.

3. Články musí být tvořeny z hermeticky uzavřených kovových pouzder, které nebezpečné látky úplně uzavřou a které jsou vyrobeny a uzavřeny tak, že je za normálních přepravních podmínek znemožněno uvolnění těchto látek.

4. Baterie se musí skládat z článků, které jsou úplně uzavřeny a upevněny v kovovém pouzdře, které je vyrobeno a uzavřeno tak, že je za normálních přepravních podmínek znemožněno uvolnění nebezpečných látek.

D. Prázdné obaly

41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 4.3.

471a (1) Látky spadající pod b) nebo c) jednotlivých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":

a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;

- prášek hliníku [číslice 13b)] až do 1 kg v jednom vnitřním obalu;

- ostatní pevné látky až do 500 g v jednom vnitřním obalu.

b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 1 l v jednom vnitřním obalu;

- pevné látky až do 1 kg v jednom vnitřním obalu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí odpovídat nejméně podmínkám bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.

Tato množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, smí být také přepravovana ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") jako vnějších obalech, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne v žádném případě 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 484 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

(3) Baterie číslice 31b), které jsou součástí vybavení vozidel, nepodléhají oddílu 2 "Přepravní podmínky".

2. Přepravní podmínky

(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

472 (1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) mus í odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) Obaly musí být vzduchotěsně uzavřeny tak, aby se zabránilo vnikání vlhkosti dovnitř a aby z obsahu nemohlo nic proniknout navenek. Nesmí mít žádná větrací zařízení podle bodu 1500 (8) nebo bodu 1601 (6).

(4) Podle podmínek bodu 470 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použijí:

- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro velmi nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obaly obalové skupiny III, II nebo I, označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y", pro méně nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. O přepravě látek třídy 4.3 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě látek ve volně loženém stavu, viz bod 486.

2. Zvláštní podmínky o balení

473 (1) a) Chlorsilany číslice 1a) musí být baleny do nádob z oceli odolné proti korozi o objemu nejvýše 450 litrů. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a periodicky zkoušeny každých 5 let tlakem nejméně 0,4 MPa (4 bar) (přetlak). Uzavírací zařízení nádob musí být chráněno čepičkou. Nejvyšší dovolená hmotnost plnění na 1 litr objemu smí činit nejvýše 0,93 kg pro ethyldichlorsilan, 0,95 kg pro methyldichlorsilan a 1,14 kg pro trichlorsilan, při plnění podle hmotnosti; pokud se plní podle objemu, smí stupeň plnění činit nejvýše 85 %. Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:

- chlorsilany třídy 4.3

- pojmenování povoleného(ých) chlorsilanu(ů)

- vlastní hmotnost nádoby1), včetně částí vybavení

- zkušební tlak1) (přetlak)

- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky

- razítko znalce, který zkoušku provedl

- objem nádoby1)

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění1) pro každou povolenou látku.

b) Chlorsilany číslice 1a) smí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřními obaly z kovu, plastu nebo skla. Vnitřní obaly se musí vzduchotěsně uzavřít a smí mít objem nejvýše 1 litr. Kus nesmí být těžší jak 30 kg. Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu, který byl zkoušen a schválen podle přípojku V pro obalovou skupinu I.

(2) Látky číslic 3a), 21a), 23a) a 25a) musí být baleny do vzduchotěsně uzavřených nádob z kovu o objemu nejvýše 450 litrů, na které nesmí obsah škodlivě působit. Nádoby musí být před prvním uvedením do provozu a každých 5 let periodicky zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu; při průměrné teplotě kapaliny 50 °C v šak musí zůstat ještě volný prostor nejméně 5 % objemu nádoby. V průběhu přepravy musí být kapalina pokryta inertním plynem s přetlakem nejméně 50 kPa (0,5 bar). Nádoby musí být opatřeny štítkem, na němž jsou vyznačeny trvale tyto údaje:

- vlastní hmotnost nádoby1) včetně částí vybavení

- zkušební tlak1) (přetlak)

- údaj o látkách připuštěných k přepravě2)

- datum (měsíc, rok) posledně provedené zkoušky

- razítko znalce, který provedl zkoušku

- objem1) nádoby

- nejvyšší dovolená hmotnost plnění3).

(3) Látky podle odstavce (2) smějí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla a vnějším obalem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1532. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jeden kus může obsahovat jen jeden vnitřní obal. Skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro obalovou skupinu I.

(4) Látky podle odstavce (2) smějí být také baleny do skupinových obalů podle bodu 1538 se vzduchotěsně uzavřenými vnitřními nádobami ze skla o objemu nejvýše 1 litr, které musí být jednotlivě za pomoci vycpávkového materiálu upevněny v plechových nádobách. Nádoby smějí být naplněny nejvýše do 90 % svého objemu. Jako vnější obaly jsou schváleny: sudy z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, jakož i bedny z přírodního dřeva podle bodu 1527, z překližky podle bodu 1528, z dřevovláknitých materiálů podle bodu 1529 nebo z oceli nebo hliníku podle bodu 1532. Tyto skupinové obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro obalovou skupinu I. Kus nesmí obsahovat více jak 30 litrů.

(5) a) Články číslice 31b) musí být vloženy ve vhodných vnějších obalech s dostatečným množstvím vycpávkového materiálu tak, aby se zabránilo vzájemnému kontaktu článků a kontaktu článků s vnitřní plochou vnějšího obalu, jakož i nebezpečným pohybům článků uvnitř vnějšího obalu během přepravy. Za vhodné vnější obaly se považují sudy z kovu (1A2, 1B2), z překližky (1D), z lepenky (1G) a z plastu (1H2), jakož i bedny z kovu (4A, 4B), ze dřeva (4C, 4D, 4F), z lepenky (4G) a z plastů (4H2). Tyto obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro pevné látky obalové skupiny II.

b) Baterie číslice 31b) se smí přepravovat nebalené nebo v ochranných obalech (např.

ve zcela uzavřených obalech nebo v latěních ze dřeva). Tyto obaly nepodléhají podmínkám pro zkoušky obalů podle přípojku V.

474 (1) Látky spadající pod a) číslic 2, 11, 13, 14, 16 až 18, 20, 22 a 24 musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů a do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.

(2) Pevné látky ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.

475 (1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo g do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539.

(2) Látky číslic 12 až 17 a 20 smějí být také baleny:

a) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

b) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(3) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách.

476 (1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 470 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů z fólie z plastu podle bodu 1535, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1.

Pozn. Látky číslice 15c) mohou být baleny v obalech, které odpovídají podmínkám bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7) a mimo to v nádobách pro volně ložené látky (IBC) typu 13H1.

477 Otvory nádob pro látky číslice 23 musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou ležícími zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo upevněno rovnocenným způsobem.

Pozn. O velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC), viz však bod 1621 (8).

478-480

3. Společné balení

481 (1) Látky spadající pod stejnou číslici smí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmějí být společně baleny s látkami různých číslic třídy 4.3, s látkami a předměty ostatních tříd a se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ).

(3) S výjimkou látek jmenovaných v odstavci (2), smějí být látky různých číslic třídy 4.3, až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 6 kg pro pevné látky na vnitřní obal, vzájemně spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím nepodléhajícím podmínkám RID (PNZ), do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Podmínky bodu 8 a 472 musí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

482 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy obsahující látky a předměty této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 4.3.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 1 a 2 opatřeny nálepkou podle vzoru 3 a nálepkou podle vzoru 8.

(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 3 a tetrahydridohlinitan lithný v etheru číslice 16a) opatřeny nálepkou podle vzoru 3.

(5) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 14 opatřeny nálepkou podle vzoru 4.2.

(6) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 15, 18, 22 a 23 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.

(7) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 24 a 25 opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(8) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

483 (1) S výjimkou látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:

- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 6 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 12 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu;

- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 12 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 24 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu.

(2) Kusy s předměty číslice 31b) smí být také odesílány jako spěšnina. V takovém případě nesmí mít kus větší hmotnost než 40 kg.

C. Údaje v nákladním listě

484 Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 471. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování položky j.n., jíž následuje chemické nebo technické pojmenování látky4) .

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice, skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)" [např. "4.3 , číslice 1a) RID (PNZ)"].

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1428 sodík, 4.3, číslice 11a) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3)a)].

Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 470 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu: "Není zboží třídy 4.3."

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

485 (1) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.

(2) Kusy s látkami nebo předměty třídy 4.3 se musí nakládat do krytých vozů nebo do otevřených vozů opatřených plachtami.

(3) Při manipulaci s kusy je třeba přijmout zvláštní opatření, aby nedošlo k jejich styku s vodou.

(4) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

b. Přeprava ve volně loženém stavu

486 (1) Pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) číslic 11c), 12c), 13c), 14c), 17b) a 20c) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu ve zvlášť zařízených vozech.

(2) Nádoby zvlášť zařízených vozů, jakož i jejich uzávěry, musí odpovídat všeobecným podmínkám o balení bodu 472, jakož i bodu 1500 (1), (2) a (8). Musí být konstruovány tak, aby otvory určené k plnění a vyprazdňování mohly být vzduchotěsně uzavřeny.

(3) Vedlejší produkty z výroby nebo tavení hliníku číslice 13b) se smějí přepravovat ve volně loženém stavu ve vozech s otevíratelnou střechou.

(4) Vedlejší produkty z výroby nebo tavení hliníku číslice 13c), ferrosilicium číslice 15c), silicid vápníku číslice 12b), jakož i látky číslice 12c) v kusech, se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s plachtami nebo ve vozech s otevíratelnou střechou.

c. Přeprava v malých kontejnerech

487 (1) Kusy obsahující látky nebo předměty této třídy se smějí přepravovat v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 490 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.

(3) Látky uvedené v bodu 486 (1) se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v malých kontejnerech, odpovídají-li tyto podmínkám bodu 486 (2).

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

488 (1) Zvlášť zařízené vozy pro látky uvedené v bodu 486 (1) musí být opatřeny na straně uzávěru dobře čitelným a nesmazatelným nápisem "Po naplnění a vyprázdnění těsně uzavřít". Nápis musí být uveden v úřední řeči odesílací země a pokud tato řeč není francouzština, němčina, italština nebo angličtina, kromě toho francouzsky, německy, italsky nebo anglicky, pokud mezinárodní tarify a dohody mezi železnicemi nepředepisují něco jiného.

(2) Při přepravě látek nebo předmětů této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 4.3.

(3) Kromě toho musí být umístěny na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů při přepravě látek číslic 1 a 2 nálepky podle vzoru 3 a 8, látek číslice 3 a tetrahydridohlinitanu lithného v etheru číslice 16a) nálepky podle vzoru 3, látek číslice 14 nálepky podle vzoru 4.2, látek číslic 15, 18, 22 a 23 nálepky podle vzoru 6.1 a látek číslic 24 a 25 nálepky podle vzoru 8.

(4) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 482 (2) až (7).

489

E. Zákazy společného nakládání

490 Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 4.3, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

491 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

492 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné zvlášť zařízené vozy podle bodu 486, prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a nepropustné tak jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné zvlášť zařízené vozy podle bodu 486, prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou, doplněné o "4.3, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 4.3, číslice 41 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí, popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek pro posledně naložené zboží, např. "Posledně naložené zboží: X338 1295 trichlorsilan, číslice 1a)".

G. Ostatní podmínky

493 Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

494 Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění.

495-499

Třída 5.1

Třída 5.1 Látky podporující hoření (působící oxidačně)

1. Vyjmenování látek

500 (1) Z látek, které patří pod pojem třídy 5.1, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 500 (2) až 524 a tím se stávají látkami RID (PNZ) jsou ty, které jsou vyjmenovány v bodu 501 nebo, které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.

Pozn. Pro množství látek, uváděných v bodě 501, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 501a.

(2) Pojem třída 5.1 zahrnuje látky, které ač samy nejsou nezbytně hořlavé, mohou ve všeobecnosti způsobit požár dodáním kyslíku nebo mohou podporovat hoření jiných látek.

(3) Látky třídy 5.1 se dělí na:

A. Kapalné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky

B. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky

C. Prázdné obaly

Na základě jejich stupně nebezpečí se látky třídy 5.1, s výjimkou látek číslic 5 a 20, zařadí v jednotlivých číslicích bodu 501 do jedné z následujících skupin:

a) látky silně podporující hoření (působící oxidačně);

b) látky podporující hoření (působící oxidačně);

c) látky slabě podporující hoření (působící oxidačně).

(4) Jmenovitě neuvedené látky podporující hoření (působící oxidačně) mohou být zařazeny do třídy 5.1 buď na základě zkušeností, nebo přiměřeně na základě zkušebních metod, postupů a kritérií, které jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, dí l III, odstavec 34.4. Pokud se výsledky zkoušek liší od známých zkušeností, musí se dát přednost známým zkušenostem před výsledky zkoušek.

(5) Jestliže se jmenovitě neuvedené pevné látky zařazují do číslic bodu 501 podle zkušebních postupů podle Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4.1, platí následující kritéria:

- Pevnou látku je nutné zařadit do třídy 5.1, jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 zapálí nebo hoří, nebo vykazuje vyšší průměrnou dobu hoření, než směs bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7;

- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny a), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2;

- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny b), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupiny a);

- Pevnou látku je nutné zařadit do skupiny c), jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo nižší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin a) a b);

(6) Jestliže se jmenovitě neuvedené kapalné látky zařazují do skupin číslic bodu 501 podle zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4.2, platí následující kritéria:

- Kapalnou látku je nutné zařadit do třídy 5.1, jestliže ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje tlak 2070 kPa nebo vyšší a vykazuje vyšší průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 65% kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;

- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny a), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 sama vznítí nebo vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs 50% kyseliny chloristé s celulózou v hmotnostním poměru 1:1;

- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny b), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 40% chlorečnanu sodného s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupiny a);

- Kapalnou látku je nutné zařadit do skupiny c), jestliže se ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje nižší nebo stejnou průměrnou dobu zvýšení tlaku než směs vodného roztoku 65% kyseliny dusičné s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a nesplňuje kritéria pro zařazení do skupin a) a b);

(7) Spadají-li látky třídy 5.1 vlivem příměsí do jiných oblastí nebezpečí, než do kterých látky bodu 501 patří, je třeba tyto směsi nebo roztoky zařadit do těch číslic, popř . skupin, do kterých patří na základě své skutečné nebezpečnosti.

Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz také bod 3 (3).

(8) Pokud jsou látky vyjmenovány ve více skupinách jedné číslice bodu 501, může se odpovídající skupina zjistit na základě výsledků zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4 a podle kritérií odstavců (5) a (6).

(9) S pomocí zkušebních postupů Příručky zkoušky a kritéria, díl III, odstavec 34.4 a kritérií odstavců (5) a (6) může být rovněž zjištěno, že povaha některé jmenovitě uvedené látky je taková, že nepodléhá podmínkám této třídy (viz bod 514).

(10) Za pevné látky se ve smyslu podmínek o balení bodu 506 (3), 507 (2) a 508 (2) považují látky a směsi látek s bodem tání nad 45 °C.

(11) Chemicky nestabilní látky třídy 5.1 jsou připuštěny k přepravě, jen pokud byla provedena potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakce v průběhu přepravy. Za tím účelem se musí dbát zvláště na to, aby nádoby neobsahovaly žádné látky, které tyto reakce podporují.

(12) Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), schopné samoohřevu zařazené k identifikačnímu číslu 3100, pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), které reagují ve styku s vodou zařazené k identifikačnímu číslu 3121 a pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), zápalné zařazené k identifikačnímu číslu 3137 Doporučení OSN, není dovoleno přepravovat [viz však bod 3 (3), poznámku 1 pod tabulkou v odst. 2.3.1].

501 A. Kapalné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky

1. Peroxid vodíku a jeho roztoky nebo směsi peroxidu vodíku s jinou kapalnou látkou ve vodném roztoku:

a) 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný nebo 2015 peroxid vodíku, vodný roztok, stabilizovaný, s více než 60 % peroxidu vodíku;

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 503).

2. Nestabilizovaný peroxid vodíku nebo nestabilizované vodné roztoky peroxidu vodíku s více než 60 % peroxidu vodíku není dovoleno přepravovat.

b) 2014 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 20 %, ale nejvýše 60 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby); 3149 peroxid vodíku a kyselina peroctová, směs, stabilizovaná s kyselinou (kyselinami), vodou a nejvýše 5 % kyseliny peroctové;

Pozn. Tato směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové (3149) nesmí za podmínek1) uzavřených laboratorních zkoušek detonovat, ani deflagrovat a nemá rovněž v uzavřeném stavu při zahřátí ani následkem trhacího účinku vykazovat jakékoliv výbušné reakce. Tento přípravek musí být termicky stabilní (v samovolný rozklad přejde nejdříve při teplotě 60 °C nebo vyšší a množství 50 kg); k znecitlivění se používá kapalná látka, snášenlivá s kyselinou peroctovou. Látky, které neodpovídají těmto kritériím, jsou látkami třídy 5.2 [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.3 g)].

c) 2984 peroxid vodíku, vodný roztok s nejméně 8 %, ale méně jak 20 % peroxidu vodíku (stabilizace podle potřeby).

Pozn. Vodné roztoky peroxidu vodíku s méně než 8 % peroxidu vodíku nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Tetranitromethan:

a) 1510 tetranitromethan.

Pozn. Tetranitromethan nezbavený hořlavých nečistot není dovoleno přepravovat.

3. Roztok kyseliny chloristé:

a) 1873 kyselina chloristá ve vodném roztoku s více než 50 hm.-%, ale nejvýše 72 hm.-% čisté kyseliny.

Pozn.

1. Roztoky kyseliny chloristé s více než 72 hm.-% čisté kyseliny nebo směsi kyseliny chloristé s jinou kapalnou látkou než voda není dovoleno přepravovat.

2. 1802 kyselina chloristá s nejvíce 50 hm.-% čisté kyseliny ve vodném roztoku je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 4b)].

4. Roztok kyseliny chlorečné:

b) 2626 kyselina chlorečná, vodný roztok s nejvýše 10 % kyseliny.

Pozn. Roztok kyseliny chlorečné s více než 10 % kyseliny chlorečné nebo směsi kyseliny chlorečné s jinou kapalnou látkou než voda není dovoleno přepravovat.

5. Halogenované sloučeniny fluóru:

1745 fluorid bromičný, 1746 fluorid bromitý, 2495 fluorid jodičný.

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 504).

2. Ostatní halogenované sloučeniny fluóru není dovoleno přepravovat jako látky třídy 5.1.

B. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně) a jejich vodné roztoky

11. Chlorečnany a směsi chlorečnanů s boritany nebo s hygroskopickými chloridy (jako chlorid hořečnatý nebo chlorid vápenatý):

b) 1452 chlorečnan vápenatý, 1458 boritany a chlorečnany, směs, 1459 chlorečnany a chlorid hořečnatý, směs, 1485 chlorečnan draselný, 1495 chlorečnan sodný, 1506 chlorečnan strontnatý, 1513 chlorečnan zinečnatý, 2427 chlorečnan draselný, vodný roztok, 2428 chlorečnan sodný, vodný roztok, 2429 chlorečnan vápenatý, vodný roztok, 2721 chlorečnan měďnatý, 2723 chlorečnan hořečnatý,

1461 chlorečnany, anorganické, j.n.,

3210 chlorečnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 2427 chlorečnan draselný, vodný roztok, 2428 chlorečnan sodný, vodný roztok,

2429 chlorečnan vápenatý, vodný roztok,

3210 chlorečnany, anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn.

1. Viz také číslici 29.

2. Chlorečnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chlorečnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

12. Chloristan amonný:

b) 1442 chloristan amonný.

Pozn. Zařazení této látky musí být v souladu s výsledky zkoušek podle přípojku I. Pokud jde o velikost částic a obal látky, viz také třídu 1 (bod 101, číslice 4, číslo látky 0402).

13. Chloristany (vyjma chloristan amonný, viz číslice 12):

b) 1455 chloristan vápenatý, 1475 chloristan hořečnatý, 1489 chloristan draselný,

1502 chloristan sodný, 1508 chloristan strontnatý,

1481 chloristany, anorganické, j.n.,

3211 chloristany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 3211 chloristany anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn. Viz také číslici 29.

14. Chloritany:

b) 1453 chloritan vá penatý, 1496 chloritan sodný,

1462 chloritany, anorganické, j.n.

Pozn.

1. 1908 chloritan, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 61b) nebo c)].

2. Chloritan amonný a jeho vodné roztoky a směsi chloritanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

15. Chlornany:

b) 1471 chlornan lithný, suchý nebo 1471 chlornan lithný, směs, 1748 chlornan vápenatý, suchý nebo 1748 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 39 % aktivního chlóru (8,8 % aktivního kyslíku), 2880 chlornan vápenatý, hydratovaný nebo 2880 chlornan vápenatý, hydratovaná směs s nejméně 5,5 %, ale nejvýše 10 % vody,

3212 chlornany, anorganické, j.n.;

c) 2208 chlornan vápenatý, suchý, směs s více než 10 %, ale nejvýše 39 % aktivního chlóru.

Pozn.

1. Chlornan vápenatý, suchý, směs s nejvýše 10 % aktivního chlóru nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

2. 1791 chlornan, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 61b) nebo c)].

3. Směsi chlornanů s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

4. Viz také číslici 29.

16. Bromičnany:

b) 1473 bromičnan hořečnatý, 1484 bromičnan draselný, 1494 bromičnan sodný,

1450 bromičnany, anorganické, j.n.,

3213 bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 2469 bromičnan zinečnatý,

3213 bromičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn.

1. Bromičnan amonný a jeho vodné roztoky a směsi bromičnanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

2. Viz také číslici 29.

17. Manganistany:

b) 1456 manganistan vápenatý, 1490 manganistan draselný, 1503 manganistan sodný, 1515 manganistan zinečnatý,

1482 manganistany, anorganické, j.n.,

3214 manganistany, anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn.

1. Manganistan amonný a jeho vodné roztoky a směsi manganistanu s amonnou solí není dovoleno přepravovat.

2. Viz také číslici 29.

18. Persírany:

c) 1444 persíran amonný, 1492 persíran draselný, 1505 persíran sodný,

3215 persírany, anorganické, j.n.,

3216 persírany, anorganické, vodný roztok, j.n.

20. Roztoky dusičnanu amonného:

2426 dusičnan amonný, kapalný, horký koncentrovaný roztok s koncentrací vyšší než 80 %, ale nejvýše 93 %, za podmínky, že:

1. hodnota pH změřená u 10 % vodného roztoku látky určené k přepravě leží mezi 5 a 7,

2. roztoky neobsahují hořlavé látky v množství větším než 0,2 %, ani sloučeniny chlóru v takovém množství, že obsah chlóru překračuje 0,02 %.

Pozn. Vodné roztoky dusičnanu amonného s koncentrací nejvýše 80 % nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

21. Dusičnan amonný a hnojiva obsahující dusičnan amonný2):

c) 1942 dusičnan amonný, s nejvýše 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík) a prostý ostatních přísad;

2067 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A1: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného s anorganickými přísadami, které jsou vůči dusičnanu amonnému chemicky inertní a které obsahují nejméně 90% dusičnanu amonného a nejvíce 0,2% hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík) nebo které obsahují více než 70 %, ale méně než 90% dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4% hořlavých látek;

2068 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A2: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým a/nebo s dolomitem, které obsahují více než 80%, ale méně ne ž 90 % dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4% hořlavých látek;

2069 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A3: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusičnanu amonného se síranem amonným, které obsahují více než 45%, ale nejvíce 70% dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4% hořlavých látek;

2070 hnojivo obsahující dusičnan amonný, typ A4: jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusík/fosfát nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, které obsahují více než 70%, ale méně než 90% dusičnanu amonného a celkem nejvíce 0,4% hořlavých látek.

Pozn.

1. Dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek (včetně organických látek jako uhlík) není dovoleno přepravovat, vyjma pokud je součástí látky nebo předmětu třídy 1.

2. Při stanovení obsahu dusičnanu amonného musí být všechny dusičnanové ionty, pro které je ve směsi ekvivalentní množství amonniových iontů, počítány za dusičnan amonný.

3. Hnojiva obsahující dusičnan amonný nebo hořlavé látky nad uvedené hodnoty, jsou připuštěna k přepravě jen za podmínek třídy 1. Viz také pozn. 5.

4. Hnojiva s obsahem dusičnanu amonného pod uvedené hodnoty nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

5. Hnojiva obsahující dusičnan amonný, jednotné, neodlučitelné (homogenní) směsi dusík/fosfát nebo dusík/draslík nebo vícesložková hnojiva typu dusík/fosfát/draslík, u nichž přebytek dusičnanových iontů nad amonniovými ionty (propočítaný jako dusičnan draselný) nepřesahuje 10% hmotnosti, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), v případě, že

a) obsah dusičnanu amonného činí nejvíce 70% a hořlavých látek celkem nejvíce 0,4%, nebo

b) obsah dusičnanu amonného činí nejvýše 45% při jakémkoliv obsahu hořlavých látek.

22. Dusičnany (vyjma látek číslic 20, 21 a 29):

b) 1493 dusičnan stříbrný, 1514 dusičnan zinečnatý,

1477 dusičnany, anorganické , j.n.,

3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 1438 dusičnan hlinitý, 1451 dusičnan cesný, 1454 dusičnan vápenatý, 1465 dusičnan didymia (směs dusičnanu neodymu a dusičnanu praseodymu), 1466 dusičnan železitý, 1467 dusičnan guanidinu, 1474 dusičnan hořečnatý, 1486 dusičnan draselný, 1498 dusičnan sodný, 1499 dusičnan sodný a dusičnan draselný, směs, 1507 dusičnan strontnatý , 2720 dusičnan chromitý, 2722 dusičnan lithný, 2724 dusičnan manganatý, 2725 dusičnan nikelnatý, 2728 dusičnan zirkoničitý,

1477 dusičnany, anorganické, j.n., 3218 dusičnany, anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn.

1. 1627 dusičnan rtuťný, 1625 dusičnan rtuťnatý a 2727 dusičnan thallný jsou látkami třídy 6.1 [viz bod 601, číslice 52b) a 68b)]. 2976 dusičnan thoričitý, pevný, 2980 roztok hexahydrátu dusičnanu uranylu a 2981 dusičnan uranylu, pevný jsou látkami třídy 7 (viz bod 704, listy 5, 6, 9, 10, 11 a 13).

2. Obchodní forma hnojiva obsahujícího dusičnan vápenatý, sestávající hlavně z podvojné soli (dusičnan vápenatý a dusičnan amonný), která obsahuje nejvýše 10% dusičnanu amonného a nejméně 12 % krystalové vody, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

3. Vodné roztoky anorganických pevných dusičnanů, jejichž koncentrace při nejnižší dosažitelné teplotě během přepravy nepřekročí 80 % meze nasycení, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

23. Dusitany:

b) 1488 dusitan draselný, 1512 dusitan zinečnatoamonný,

2627 dusitany, anorganick é, j.n.,

3219 dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n.;

c) 1500 dusitan sodný, 2726 dusitan nikelnatý,

3219 dusitany, anorganické, vodný roztok, j.n.

Pozn.

1. Dusitan amonný a jeho vodné roztoky a směsi anorganického dusitanu s amoniovou solí není dovoleno přepravovat.

2. Dusitan zinečnato-amonný není dovoleno přepravovat po moři.

24. Směsi dusičnanů a dusitanů číslic 22 a 23:

b) 1487 dusičnan draselný a dusitan sodný, směs.

Pozn. Směsi s amoniovou solí není dovoleno přepravovat.

25. Peroxidy a superoxidy:

a) 1491 peroxid draselný, 1504 peroxid sodný, 2466 superoxid draselný, 2547 superoxid sodný;

b) 1457 peroxid vápenatý, 1472 peroxid lithný, 1476 peroxid hořečnatý, 1509 peroxid strontnatý, 1516 peroxid zinečnatý,

1483 peroxidy, anorganické, j.n.

Pozn. Viz také číslice 29.

26. Kyseliny isokyanurové a její soli:

b) 2465 kyselina dichlorisokyanurová, suchá nebo 2465 soli kyseliny dichlorisokyanurové, 2468 kyselina trichlorisokyanurová, suchá.

Pozn. Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

27. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), nejedovaté a nežíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.;

b) 1439 dvojchroman amonný, 3247 perboritan sodný, bezvodý, 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.;

c) 1479 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, j.n.

28. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), nejedovaté a nežíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.;

b) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.;

c) 3139 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, j.n.

29. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), jedovaté a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.;

b) 1445 chlorečnan barnatý, 1446 dusičnan barnatý, 1447 chloristan barnatý, 1448 manganistan barnatý, 1449 peroxid barya, 1469 dusičnan olovnatý, 1470 chloristan olovnatý, 2464 dusičnan berylnatý, 2573 chlorečnan thallný, 2719 bromičnan barnatý, 2741 chlornan barnatý, s více než 22 % aktivního chlóru, 3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.;

c) 1872 oxid olovičitý,

3087 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

30. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), jedovaté a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.;

b) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.;

c) 3099 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, jedovatá, j.n.

Pozn. O kritériích jedovatosti, viz bod 600 (3).

31. Pevné látky podporující hoření (působící oxidačně), žíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.;

b) 1463 oxid chromový, bezvodý (kyselina chromová, pevná), 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.;

c) 1511 sloučenina močoviny adiční s peroxidem vodíku, 3085 látka podporující hoření (působící oxidačně), pevná, žíravá, j.n.

Pozn.

1. O kritériích žíravého účinku, viz bod 800 (3).

2. 1755 kyselina chromová, roztok je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 17b) a c)].

32. Vodné roztoky pevných látek podporujících hoření (působící oxidačně), žíravé a směsi těchto látek (jako přípravky a odpady), které nelze zařadit pod jiné souhrnné označení:

a) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.;

b) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.;

c) 3098 látka podporující hoření (působící oxidačně), kapalná, žíravá, j.n.

Pozn. O kritériích žíravého účinku, viz bod 800 (3).

C. Prázdné obaly

Pozn. Prázdné obaly, na nichž z vnějšku ulpívají zbytky předchozího obsahu, není dovoleno přepravovat.

41. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 5.1.

Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.

501a (1) Látky spadající pod b) nebo c) jednotlivých číslic, které jsou přepravovány za následujících podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":

a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu;

- pevné látky až do 500 g v jednom vnitřním obalu.

b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 1 litru v jednom vnitřním obalu;

- pevné látky až 1 kg v jednom vnitřním obalu.

Tato množství látek musí být přepravována ve skupinových obalech, které musí nejméně odpovídat podmínkám bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg.

Stejná množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, smí být také přepravovana ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") místo vnějších obalů, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 514 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

2. Přepravní podmínky

(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

502 (1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) Podle ustanovení bodu 500 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použijí:

- obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X", pro látky silně podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmeny "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro látky podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obaly obalové skupiny III, II nebo I označené písmeny "Z", "Y" nebo "X" nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmeny "Z" nebo "Y", pro látky slabě podporující hoření (působící oxidačně), spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. O přepravě látek třídy 5.1 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě ve volně loženém stavu, viz bod 516.

2. Zvláštní podmínky o balení

503 (1) Látky číslice 1a) musí být baleny:

a) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521 s obsahem hliníku nejméně 99,5 % nebo do sudů ze speciální oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, která nevyvolává rozklad peroxidu vodíku, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu, které nevyvolávají rozklad peroxidu vodíku. Jeden vnitřní obal ze skla nebo plastu smí obsahovat nejvýše 2 litry, jeden vnitřní obal z kovu nejvýše 5 litrů.

Obaly musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8). Obaly musí odpovídat konstrukčnímu typu odzkoušenému a schválenému podle přípojku V pro skupinu obalů I.

(2) Obaly smí být plněny nejvýše do 90 % svého objemu.

(3) Hmotnost kusu nesmí být větší než 125 kg.

504 Látky číslice 5 musí být přepravovány v láhvích s objemem nejvýše 150 l nebo v nádobách s objemem nejvýše 1 000 l (např. válcovité nádoby s obručemi nebo kulovité nádoby), vyrobených z uhlíkaté oceli nebo z vhodné legované oceli.

a) Nádoby musí odpovídat příslušným podmínkám třídy 2 (viz body 212 a 213). Nádoby musí být dimenzovány na vypočítaný tlak nejméně 2,1 MPa (21 bar) (přetlak). Stěny nádob musí mít tloušťku nejméně 3 mm. Nádoby musí být před prvním použitím podrobeny hydraulické tlakové zkoušce tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Tato zkouška se musí opakovat každých 8 let společně s vnitřní zkouškou nádoby a zkouškou částí vybavení. Kromě toho musí být tyto nádoby prohlédnuty každé 2 roky vhodným měřícím přístrojem (např. ultrazvuk) s ohledem na korozi a stav částí vybavení. Pro tyto zkoušky a prohlídky platí podmínky třídy 2 (viz body 215 až 217).

b) Nádoby smí být plněny nejvýše do 92 % svého objemu.

c) Na nádobách musí být čitelně a trvanlivě uvedeny tyto údaje:

- jméno nebo tovární značka výrobce a číslo nádoby;

- pojmenování látky podle bodu 501, číslice 5;

- vlastní hmotnost nádoby a nejvyšší přípustná hmotnost plné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který provedl zkoušky.

505 Roztoky dusičnanu amonného číslice 20 se smějí přepravovat jen v kotlových vozech (viz přípojek XI) nebo v nádržkových kontejnerech (viz přípojek X).

506 (1) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic, s výjimkou číslice 1 a), musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem s objemem nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.

(2) Kyselina chloristá číslice 3a) smí být také balena do kombinovaných obalů (sklo) podle bodu 1539.

(3) Pevné látky ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů s odnímatelným víkem z oceli podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z překližky podle bodu 1523, z lepenky podle bodu 1525 nebo z plastu podle bodu 1526 nebo do kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 1538, s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.

507 (1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

i) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

j) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

Pozn. K a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).

(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo z papíru nepropuštějícího vodu dle bodu 1536 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle ložené na paletách, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1 za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) ložené na paletách.

508 (1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů a kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540, nebo

i) do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

j) do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

k) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma typů 11HZ2 a 31HZ2.

Pozn. K a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry a obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1552 až 1554 a 1561).

(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 500 (10) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do prachotěsných pytlů z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo do papírových pytlů nepropouštějících vodu podle bodu 1536, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma typů 13H1, 13L1 a 13M1. Látky číslic 21 a 22c) však smějí být baleny do všech typů flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623.

509 Obaly nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obsahující látky číslice 1b) nebo

c) musí být opatřeny větracím zařízením podle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).

510

3. Společné balení

511 (1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky různých číslic této třídy smějí být až do 3 litrů pro kapalné látky a/nebo 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal spolu vzájemně a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Pokud nejsou v odstavci (7) předvídány zvláštní podmínky, smějí být látky této třídy až do množství nejvíce 3 litrů pro kapalné látky a/nebo nejvíce 5 kg pro pevné látky na vnitřní obal, spojeny s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo s druhy zboží, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhají, do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(4) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

(5) Podmínky bodu 8 a 502 musí být dodrženy.

(6) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí mít kus větší hmotnost než 100 kg.

(7) Pro látky číslic 1a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16b), 17, 25 a 27 až 32 a pro látky spadající pod a) ostatních číslic není společné balení povoleno. Pro kyselinu chloristou s více než 50 % čisté kyseliny číslice 3a) je však povoleno společné balení s kyselinou chloristou třídy 8, bod 801, číslice 4b).

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

512 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 5.1.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 2, 5, 29 nebo 30 opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1. Kusy obsahující látky číslic 1a), 1b), 3a), 5, 31 nebo 32 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(4) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, musí být kromě toho opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

513 S výjimkou látek číslice 5, jakož i látek spadajících v jednotlivých číslicích pod a), smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:

- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic:

kapalné látky: nejvýše 4 l v jednom kusu

pevné látky: nejvýše 12 kg v jednom kusu;

- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic:

kapalné látky: nejvýše 12 l v jednom kusu

pevné látky: nejvýše 24 kg v jednom kusu.

C. Údaje v nákladním listě

514 Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 501. Není-li látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n., musí označení zboží sestávat z čísla k označení látky, z pojmenování označení j.n., následovaného chemickým nebo technickým pojmenováním látky3).

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popřípadě skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)", např. "5.1, číslice 11b) RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 1513 chlorečnan zinečnatý, 5.1, číslice 11b) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok" , příp. "směs" [viz bod 3 (3)a)].

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jako dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Jestliže některá jmenovitě uvedená látka nepodléhá podle bodu 500 (9) podmínkám této třídy, smí odesílatel poznamenat v nákladním listu : "Není zboží třídy 5.1."

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

515 (1) Vozy určené k přepravě látek třídy 5.1 musí být před nakládkou pečlivě vyčištěny a zbaveny zejména všech hořlavých zbytků (sláma, seno, papír atd.).

(2) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

(3) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.

(4) Je zakázáno používat snadno zápalných materiálů k zajištění nákladu ve vozech.

(5) Flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) pro přepravu látek číslic 11 až 13 a 16b) musí být nakládány do krytých vozů nebo do vozů s otevíratelnou střechou nebo do otevřených vozů s nepropustnou a nehořlavou plachtou; musí být provedena taková opatření, aby látky při úniku ve voze nepřišly do styku se dřevem ani jinou hořlavou látkou.

b. Přeprava ve volně loženém stavu

516 Látky číslic 11 až 13, 16, 18, 21, 22 c), jakož i pevné odpady těchto číslic, se smějí přepravovat ve volně loženém stavu v otevřených vozech s nepropustnými a nehořlavými plachtami nebo ve vozech s otevíratelnou střechou. Ve vozech z kovu nesmí přijít přepravované látky do styku s žádnou dřevěnou součástkou nebo s jiným hořlavým materiálem. Ve vozech s dřevěnou skříní musí být podlahy a stěny opatřeny po celé ploše nepropustným a nehořlavým vyložením nebo povlakem křemičitanu sodného nebo jiného podobného materiálu.

c. Přeprava v malých kontejnerech

517 (1) S výjimkou kusů, v nichž jsou zabaleny peroxid vodíku nebo roztoky peroxidu vodíku [číslice 1a)] nebo tetranitromethan (číslice 2), se smějí kusy s látkami zařazenými do této třídy přepravovat v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání stanovené v bodu 520 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.

(3) Pevné látky číslic 11 až 13, 16, 18, 21, 22c) se smějí přepravovat také ve volně loženém stavu v kovových, plnostěnných, uzavřených malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

518 (1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 5.1.

(2) Kromě toho musí být při přepravě látek číslic 2, 5, 29 nebo 30 na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 6.1; ty, které obsahují látky číslic 1a), 1b), 3a), 5, 31 nebo 32 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(3) Malé kontejnery musí být opatřeny nálepkami podle bodu 512 (2) a (3).

519

E. Zákazy společného nakládání

520 Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 5.1, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

521 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

522 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být uzavřeny a být těsné tak jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 41 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z názvů zvýrazněných v číslici 41 kurzívou, doplněné o "5.1, číslice 41 RID (PNZ)", např. "Prázdné obaly, 5.1, číslice 41 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jako i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 559 2015 peroxid vodíku, stabilizovaný, číslice 1a)".

(4) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 41 opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

G. Ostatní podmínky

523 Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

524 Došlo-li k úniku látek z kusů opatřených nálepkou podle vzoru 6.1 navenek a k jejich rozsypání (rozlití) ve voze, smí být vůz použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v takovémto voze musí být podrobeno (-y) kontrole z hlediska případného znečištění.

525-549

Třída 5.2

Třída 5.2 Organické peroxidy

1. Vyjmenování látek

550 (1) Z látek a předmětů, které patří pod pojem třídy 5.2, podléhají podmínkám obsaženým v bodu 550 (4) až 568 a tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ)1) jsou ty, které jsou vyjmenovány v bodu 551 nebo, které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodu.

Pozn. O zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz též bod 3 (3).

(2) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů se nepovažují za látky třídy 5.2, pokud:

- neobsahují více než 1,0 % aktivního kyslíku z organických peroxidů a ne více než 1,0 % peroxidu vodíku;

- neobsahují více než 0,5 % aktivního kyslíku z organických peroxidů a obsahují více než 1,0 %, nejvíce však 7,0 % peroxidu vodíku, nebo

- zkoušky prokázaly, že jsou typu G [viz odst. (6)].

Pozn. Obsah aktivního kyslíku (%) přípravku organického peroxidu se vypočítá ze vzorce 16 x Σ (ni x ci / mi). Kde znamená:

ni = počet peroxyskupin na molekulu organického peroxidu i;

ci = koncentrace (% hmotnosti) organického peroxidu i;

mi = molekulová hmotnost organického peroxidu i.

(3) Podle podmínek třídy 5.2 není povoleno přepravovat tyto organické peroxidy:

- organické peroxidy typu A [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odstavec 20.4.3 a)];

- organické peroxidy typů B a C s teplotou samourychlujícího rozkladu (SADT)2) ≤ 50 °C;

- organické peroxidy typu D, které vykazují při zahřátí pod uzavřením prudkou či střední reakci se SADT ≤ 50 °C, nebo vykazují při zahřátí pod uzavřením nepatrnou či žádnou reakci se SADT ≤ 45 °C;

- organické peroxidy typů E a F se SADT ≤ 45 °C.

Pozn. SADT je nejnižší teplota, při které se látka v přepravním obalu může při samourychlení rozložit. Předpisy pro určení SADT a reakcí organických peroxidů při zahřátí pod uzavřením jsou uvedeny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II.

Definice

(4) Pojem třídy 5.2 zahrnuje organické látky, které obsahují dvojmocnou skupinu -O-O- a které mohou být považovány za deriváty peroxidu vodíku, v němž je nahrazen jeden atom vodíku a nebo oba atomy vodíku organickými radikály.

Vlastnosti

(5) Organické peroxidy jsou termicky nestálé látky, které se mohou za obvyklých nebo zvýšených teplot samourychlením exotermicky rozložit. Rozklad může být vyvolán působením tepla, stykem s nečistotami (např. kyseliny, sloučeniny těžkých kovů, aminy), třením nebo nárazem. Rychlost rozkladu stoupá s teplotou a závisí od přípravy organického peroxidu. Při rozkladu se mohou uvolňovat škodlivé nebo zápalné plyny nebo páry. Některé organické peroxidy, zvláště pod uzavřením, se mohou rozkládat výbušným způsobem. Tato vlastnost se může změnit přidáním ředidel nebo použitím vhodných obalů. Mnoho organických peroxidů prudce hoří. Oči nesmí přijít do styku s organickými peroxidy. Některé organické peroxidy způsobují již po velmi krátkém styku vážné poškození rohovky nebo poleptání kůže.

Zařazení organických peroxidů

(6) Organické peroxidy se rozdělují podle stupně své nebezpečnosti do sedmi typů. Zásady pro zařazení látek, které nejsou vyjmenovány v bodu 551, jsou stanoveny v Příručce zkoušky a kritéria, díl II. Typy sahají od typu A, který není připuštěn k přepravě v obalu, v němž byl přezkoušen, až k typu G, který nepodléhá podmínkám třídy 5.2 [viz bod 561 (5)]. Zařazení k typům B až F je v přímém vztahu k nejvyššímu povolenému množství v jednom obalu.

(7) Organické peroxidy a přípravky organických peroxidů vyjmenované v bodě 551 jsou zařazeny do souhrnných označení číslic 1 až 10, čísel k označení látky 3101 až 3110.

Souhrnná označení stanoví:

- typ organického peroxidu (B až F), viz odstavec (6);

- fyzikální stav (kapalný/pevný), viz bod 553 (1).

Směsi těchto přípravků mohou být přiřazeny a přepravovány podle přepravních podmínek k tomu/toho typu organického peroxidu, jemuž odpovídá nejnebezpečnější komponent směsi. Jestliže však dva stabilní komponenty mohou vytvářet termicky méně stabilní směs, pak se musí určit teplota samourychlujícího rozkladu (SADT) směsi.

(8) Zatřídění organických peroxidů, přípravků nebo směsí organických peroxidů, nejmenovaných v bodě 551, jakož i přiřazení souhrnnému označení, provede příslušný úřad3) země původu. Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být zatřídění a přepravní podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.

(9) Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nevyjmenovaných v bodě 551, pro něž nejsou předloženy úplné výsledky zkoušek a které se přepravují za účelem dalších zkoušek a zhodnocení, se zařadí do jednoho z vhodných označení pro organické peroxidy typu C, pokud vyhoví těmto podmínkám:

- z předložených údajů plyne, že vzorek není nebezpečnější než organický peroxid typu B;

- vzorek je balen podle metody balení OP2 a množství na vůz nebo kontejner není větší než 10 kg.

Znecitlivění (desensibilisace) organických peroxidů

(10) K zajištění bezpečné přepravy se v mnoha případech organické peroxidy znecitlivují organickými kapalnými nebo pevnými látkami, anorganickými pevnými látkami nebo vodou. Procentuální obsah látky vztažený na obsah hmoty se zaokrouhlí na následující celé číslo. V zásadě se znecitlivění musí provést tak, aby při vytečení nemohlo dojít k nebezpečnému zvýšení koncentrace organického peroxidu.

(11) Pokud není pro určitý přípravek organického peroxidu nic jiného stanoveno, platí pro ředidla, která se použijí ke znecitlivění, tato definice:

- Ředidla typu A jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nejméně 150 °C. Ředidla typu A se mohou používat pro znecitlivění všech organických peroxidů.

- Ředidla typu B jsou organické kapalné látky, snášenlivé s organickým peroxidem, které mají bod varu nižší než 150 °C, nikoliv však pod 60 °C a bod vzplanutí neleží pod 5 °C. Ředidla typu B se mohou používat pro znecitlivění organických peroxidů, za předpokladu, že bod varu kapalné látky je minimálně o 60 °C vyšší než SADT v kuse o hmotnosti 50 kg.

(12) Ředidla, která nepatří k typu A nebo B, se smí přidávat k přípravkům organických peroxidů vyjmenovaným v bodě 551 jen, pokud jsou s nimi snášenlivá. Úplné nebo částečné nahrazení ředidel typu A nebo B jiným ředidlem s rozdílnými vlastnostmi vyžaduje však nové přehodnocení přípravku podle normálních pravidel pro zařazení do třídy 5.2.

(13) Voda se smí přidávat ke znecitlivění jen těch organických peroxidů, které jsou vyjmenovány v bodě 551 nebo v rozhodnutí příslušného úřadu podle odstavce (8) jako s "přídavkem vody" nebo "jako stabilní vodní disperze". Vzorky organických peroxidů nebo přípravků organických peroxidů, nejmenované v bodu 551, smí být rovněž znecitlivěny vodou za předpokladu, že jsou splněny podmínky odstavce (9).

(14) Organické a anorganické pevné látky smí být použity ke znecitlivění organických peroxidů, pokud se s nimi snášejí.

(15) Kapalné a pevné látky se považují za snášenlivé, pokud nepříznivě nepůsobí ani na termickou stabilitu, ani na nebezpečnost přípravku organického peroxidu.

551 A. Organické peroxidy bez kontroly teploty

Pozn. Organické peroxidy s kontrolou teploty není povoleno přepravovat, viz bod 550 (3).

1.b) 3101 peroxid organický typ B, kapalný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559)
terc.-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat≤ 100 OP501
terc.-Butylperoxyacetát>52-77≥ 23OP501
1,1-Di-(terc.-butylperoxy) cyklohexan>80-100 OP501
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-3,5,5-trimethylcyklo- hexan>90-100 OP501
Methylethylketonperoxid(y)1)≤ 52≥ 48OP501 + 8

1) Obsah aktivního kyslíku > 10,0 %

2.b) 3102 peroxid organický typ B, pevný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Inertní pevná
látka (%)
Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559)
terc.-Butylmonoperoxymaleat>52-100  OP501
terc.-Butylmonoperoxyftalát≤ 100  OP501
Kyselina 3-chlorperoxybenzoová>57-86≥ 14 OP101
Dibenzoylperoxid>51-100≥ 48 OP201
Dibenzoylperoxid>77-94 ≥ 6OP401
Peroxid kyseliny jantarové1)>72-100  OP401
Di-4-chlorbenzoylperoxid≤ 77 ≥ 23OP501
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid≤ 77 ≥ 23OP501
2,2-Dihydroperoxypropan≤ 27≥ 73 OP501
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoylperoxy)- hexan>82-100  OP501
Di-(2-fenoxyethyl)-peroxydikarbonát>85-100  OP501
3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-1,2,4,5-te- traoxacyklononan>52-100  OP401

1) Přidáním vody se zmenší termická stabilita.

3.b) 3103 peroxid organický typ C, kapalný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559
n-Butyl-4,4-di-(terc.-butylperoxy)- valerát> 52-100  OP5 
terc.-Butylhydroperoxid> 79-90 ≥ 10OP58
terc.-Butylhydroperoxid+≤ 82    
Di-terc.-butylperoxid+≥ 9 ≥ 7OP58
terc.-Butylmonoperoxymaleat≤ 52≥ 48 OP6 
terc.-Butylperoxyacetát.> 32-52≥ 48 OP6 
terc.-Butylperoxybenzoat> 77-100≥ 22 OP5 
terc.-Butylperoxyisopropylkarbonát≤ 77≥ 23 OP5 
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-butan≤ 52≥ 48 OP6 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-cyklohexan> 52-80≥ 20 OP5 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-butylperoxy) - hex-3-in1)> 52-86≥ 14 OP5 
terc.-Butylperoxy-2-methylbenzoát≤ 100  OP5 
1,1-Di-(terc.-amylperoxycyklohexan)≤ 82≥ 18 OP6 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-3,5,5-tri- methylcyklohexan> 57-90≥ 10 OP5 
Ethyl-3,3-di-(terc.-butylperoxy)butyrát> 77-100  OP5 
Organický peroxid, kapalný, vzorek2)   OP2 

1) Obsah hydroperoxidu < 0,5 %.

2) Viz bod 550 (9)

4.b) 3104 peroxid organický typ C, pevný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559
Cyklohexanonperoxid(y)≤ 91≥ 9OP68
Dibenzoylperoxid≤ 77≥ 23OP6 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoylperoxy)-hexan≤ 82≥ 18OP5 
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexan≤ 82≥ 18OP6 
Organický peroxid, pevný, vzorek1)  OP2 

1) Viz bod 550 (9)

5.b) 3105 peroxid organický typ D, kapalný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559)
Acetylacetonperoxid1)≤ 42≥ 48≥ 8OP7 
Acetylbenzoylperoxid≤ 45≥ 55 OP7 
terc.-Amylperoxybenzoát≤ 96≥ 4 OP7 
terc.-Amylperoxy-2-ethylhexylkarbonát≤ 100  OP7 
Ethyl 3,3-di-(terc.-amylperoxy) butyrát≤ 67≥ 33 OP7 
Ethyl 3,3-di-(terc.-butylperoxy) butyrát≤ 77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxybutylfumarát≤ 52≥ 48 OP7 
terc.-Butylkumylperoxid>62-100  OP7 
terc.-Butylhydroperoxid2)≤ 80≥ 20 OP78
terc.-Butylperoxybenzoát>52-77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxykrotonát≤ 77≥ 23 OP7 
terc.-Butylperoxydiethylacetát +≤ 33+    
terc.-Butýlperoxybenzoát≤ 33≥ 33 OP7 
terc.-Butylperoxy-2-ethylhexylkarbonát≤ 100  OP7 
terc.-Butylperoxy-3,5,5- trimethylhexanoat>32-100  OP7 
1-(2-terc.-Butylperoxyisopropyl)- 3-isopropylbenzen≤ 77≥ 23 OP7 
Cyklohexanonperoxid(y)3)≤ 72≥ 28 OP7 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-cyklohexan>42-52≥ 48 OP7 
Di-terc.-butylperoxyazelát≤ 52≥ 48 OP7 
Di-(terc.-butylperoxy)ftalát>42-52≥ 48 OP7 
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-propan≤ 52≥ 48 OP7 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-butylpe- roxy) hexan>52-100  OP7 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(3,5,5,- trimethyl-hexanoylperoxy)-hexan≤ 77≥ 23 OP7 
3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-1,2,4,5- tetraoxacyklononan≤ 52≥ 48 OP7 
p-Menthylhydroperoxid>72-100  OP78
Methylethylketonperoxid(y)4)≤ 45≥ 55 OP7 
Methylisobutylketonperoxid(y)5)≤ 62≥ 19 OP7 
Kyselina peroxyoctová, typ D, stabilizovaná6)≤ 43  OP78
Pinanylhydroperoxid56-100  OP78
1,1,3,3-Tetramethylbutylhydroperoxid≤ 100  OP7 

1) Obsah aktivního kyslíku ≤ 4,7 %

2) Ředidlo může být nahrazeno Di-terc.-butylperoxidem

3) Aktivní kyslík ≤ 9,0 %

4) Obsah aktivního kyslíku ≤ 10,0 %

5) S ≤ 19 % methylisobutylketonem dodatečně k ředidlu typu A

6) Směsi kyseliny peroxyoctové s peroxidem vodíku, vodou a kyselinami, které vyhovují podmínkám Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 d).

6.b) 3106 peroxid organický typ D, pevný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Inertní pevná
látka (%)
Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Acetylacetonperoxid1) jako pasta≤ 32   OP7
n-Butyl-4,4-di-(terc.-butylperoxy)-valerát≤ 52 ≥ 48 OP7
terc.-Butylkumylperoxid≤ 42 ≥ 58 OP7
terc.-Butylperoxybenzoát≤ 52 ≥ 48 OP7
ferc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat + 2,2- Di-(terc.butylperoxy) butan≤ 12+≤ 14≥ 14≥ 60 OP7
3-terc.-Butylperoxy-3-fenylftalid≤ 100   OP7
terc.-Butylperoxystearylkarbonát≤ 100   OP7
Kyselina 3-chlorperoxybenzoová≤ 57 ≥ 3≥ 40OP7
Cyklohexanonperoxid(y)1),2), jako pasta≤ 72   OP7
Dibenzoylperoxid≤ 62 ≥ 28≥ 10OP7
Dibenzoylperoxid1) jako pasta>52-62   OP7
Dibenzoylperoxid>35-52 ≥ 48 OP7
1,1,-Di-(terc.-butylperoxy)-cyklohexan≤ 42≥ 13≥ 45 OP7
2,2,-Di-(4,4-terc.-butylperoxycyklohexyl) propan≤ 42 ≥ 58 OP7
Di-(2-terc.-butylperoxyisopropyl)-benzen(y)>42-100 ≥ 57 OP7
Di-(terc.-butylperoxy)-ftalát1) jako pasta≤ 52   OP7
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-propan≤ 42≥ 13≥ 45 OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-3,5,5-trimethyl- cyklohexan≤ 57 ≥ 43 OP7
Di-(4-methylbenzoyl)-peroxid jako pasta≤ 52   OP7
Di-4-chlorbenzoylperoxid1) jako pasta≤ 52   OP7
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid jako pasta se silikonovým olejem≤ 52   OP7
Di-(1-hydroxycyklohexyl)-peroxid≤ 100   OP7
Di-isopropylbenzen-dihydroperoxid3)≤ 82≥ 5 ≥ 5OP7
Dilauroylperoxid≤ 100   OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoylperoxy)- hexan≤ 82 ≥ 18 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-butylperoxy)- hexan≤ 52 ≥ 48 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-butylperoxy)hex- 3-in≤ 52 ≥ 48 OP7
Di-(2-fenoxyethyl)peroxydikarbonát≤ 85  ≥ 15OP7
Distearylperoxydikarbonát≤ 87 ≥ 13 OP7
3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-1,2,4,5,- tetraoxacyklononan≤ 52 ≥ 48 OP7
Ethyl-3,3-di-(terc.-butylperoxy)-butyrát≤ 52 ≥ 48 OP7
3-Chlorperoxybenzoová kyselina≤ 77 ≥ 6≥ 17OP7
TetrahydronaftyIhydroperoxid≤ 100   OP7

1) S ředidlem typu A, s vodou nebo bez

2) Obsah aktivního kyslíku ≤ 9,0 %

3) S ≤ 8,0 % 1-Isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzénem.

7.b) 3107 peroxid organický typ E, kapalný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Ředidlo typ B (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559)
terc.-Amylhydroperoxid≤ 88≥ 6 ≥ 6OP8 
terc.-Amylperoxyacetát≤ 62≥ 38  OP8 
Di-terc.-amylperoxid≤ 100   OP8 
terc.-Butylhydroperoxid1)≤ 79  >14OP88
Dibenzoylperoxid>36-42≥ 18voda OP8 
Dibenzoylperoxid>36-42≥ 58  OP8 
Di-terc.-butylperoxid>32-100   OP8 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- cyklohexan2)≤ 27≥ 36  OP8 
Di-(terc.-butylperoxy)ftalát≤ 42≥ 58  OP8 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- 3,5,5-trimethylcyklohexan≤ 32≥ 26≥ 42 OP8 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- 3,5,5-trimethylcyklohexan≤ 57≥ 43  OP8 
Kumylhydroperoxid>90-98≤ 10  OP88
Methylethylketonperoxid(y)3)≤ 40≥ 60  OP8 
Kyselina peroxyoctová, typ E, stabilizovaná4)≤ 43   OP88

1) S < 6% Di-terc.-butylperoxidu.

2) S ≥ 36 % ethylbenzolem dodatečně k ředidlu typu A

3) Obsah aktivního kyslíku ≥ 8,2 %

4) Směsi kyseliny peroxyoctové s peroxidem vodíku, vodou a kyselinami, které odpovídají podmínkám Příručky zkoušky a kritéria, oddíl II, odst. 20.4.3 e).

8.b) 3108 peroxid organický typ E, pevný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Inertní pevná
látka (%)
Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
n-Butyl-4,4-di(terc.-butylperoxy)- valerát≤ 42≥ 58 OP8
terc.-Butylmonoperoxymaleát≤ 52≥ 48 OP8
terc.-Butylmonoperoxymaleát1) jako pasta≤ 52  OP8
1-(2-terc.-Butylperoxyisopropyl)-3- isopropenylbenzen≤ 42≥ 58 OP8
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-butylperoxy)-hexan jako pasta≤ 47  OP8
Dibenzoylperoxid jako pasta≤ 56,5 ≥ 15OP8
Dibenzoylperoxid1) jako pasta≤ 52  OP8

1) S ředidlem typu A, s vodou nebo bez.

9.b) 3109 peroxid organický typ F, kapalný, jako:

LátkaKoncentrace (%)Ředidlo typ A (%)Ředidlo typ B (%)Voda (%)Metoda balení
(viz bod 553)
Dodatkové nálepky
k ozn. nebezpečí
(viz bod 559)
terc.-Butylhydroperoxid≤ 72  ≥ 28OP88
terc.-Butylperoxyacetát1)≤ 22 ≥ 78 OPS 
terc.-Butylperoxyacetát1)≤ 32≥ 68  OP8 
terc.-Butylperoxy-3,5,5- trimethylhexanoát≤ 32≥ 68  OP8 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- cyklohexan≤ 13≥ 13≥ 74 OP8 
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)- cyklohexan≤ 42≥ 58  OP8 
Di-terc.-butylperoxid1)≤ 52 ≥ 48 OP8 
Kumylhydroperoxid80-90≥ 10  OP88
Kumylhydroperoxid≤ 80≥ 20  OP8 
Dibenzoylperoxid jako stabilní disperze ve vodě≤ 42   OP8 
Dilauroylperoxid jako stabilní vodní disperze≤ 42   OP8 
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.- butylperoxy)-hexan≤ 52≥ 48  OP8 
Isopropylkumylhydroperoxid≤ 72≥ 28  OP88
p-Menthylhydroperoxid≤ 72≥ 28  OP8 
Kyselina peroxyoctová, typ F, stabilizovaná2)3   OP88
PinanyIhydroperoxid>44  OP8 

1) Ředidlo typ B s bodem varu > 110 °C.

2) Směsi kyseliny peroxyoctové s peroxidem vodíku, vodou a kyselinami, které odpovídají podmínkám Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 f).

10.b) 3110 peroxid organický typ F, pevný, jako:

Látka Koncentrace (%) Inertní pevná látka Metoda balení
(viz bod 553)
Dikumylperoxid > 42 - 100 ≤ 57 OP8

B. Prázdné obaly

31. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery, které obsahovaly látky třídy 5.2.

551a (1) Látky nebo předměty číslic 1 až 10, které se přepravují podle dále uvedených podmínek, nepodléhají, s výjimkou podmínek uvedených v odstavci (2), ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":

a) kapalné látky číslic 1 a 3: nejvýše 25 ml v jednom vnitřním obalu;

b) pevné látky číslic 2 a 4: nejvýše 100 g v jednom vnitřním obalu;

c) kapalné látky číslic 5, 7 a 9: nejvýše 125 ml v jednom vnitřním obalu;

b) pevné látky číslic 6, 8 a 10: nejvýše 500 g v jednom vnitřním obalu.

Tato množství se musí přepravovat ve skupinových obalech, které musí splňovat nejméně podmínky bodu 1538. Jeden kus nesmí mít větší hmotnost než 30 kg. Tato množství látek, která jsou obsažena ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, smí být také přepravovana ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") místo vnějších obalů, za předpokladu, že celková hmotnost kusu nepřesáhne 20 kg.

Tato množství látek mohou být balena společně s dalšími předměty nebo látkami, pokud při uvolnění z obalů spolu vzájemně nebezpečně nereagují. Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) uvolňování zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) tvoření žíravých kapalných látek;

d) tvoření nestabilních látek.

Všeobecná ustanovení o balení bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7) musí být dodrženy.

(2) Při přepravě podle odstavce (1) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 561 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

2. Přepravní podmínky

(Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F.)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

552 (1) Obaly musí splňovat podmínky přípojku V a být uzpůsobeny tak, aby žádný materiál, který přijde do styku s obsahem, tento obsah nebezpečně nepoškozoval. Stupeň plnění nesmí překročit 93 %. Vycpávkové materiály skupinových obalů nesmí být lehce hořlavé a nesmí způsobit rozklad organického peroxidu při jeho uvolnění.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí splňovat podmínky přípojku VI.

(3) Podle podmínek bodu 1511 (2) nebo 1611 (2) se pro látky a předměty použijí obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y".

Nesmí být používány kovové obaly obalové skupiny I.

Pozn. O přepravě v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X.

2. Zvláštní podmínky o balení

553 (1) Metody balení látek třídy 5.2 jsou uvedeny v tabulce odstavce (2) a jsou označeny OP1 až OP8. Viskózní látky, jejichž doba vytékání z kelímku DIN s výtokovou tryskou o průměru 4 mm činí při 20 °C více než 10 minut (což odpovídá době vytékání větší než 690 s při 20 °C z kelímku Ford 4 nebo více než 2,68 x 10-3m2/s), se považují za pevné látky.

(2) Látky a předměty musí být baleny podle bodu 551, podle metod balení OP1 až OP8, jak je uvedeno v následující tabulce. Smí být použita metoda balení pro menší kus, t.j. s nižším číslem OP, nikoliv však metoda balení pro větší kus, t.j. s vyšším číslem OP.

Uvedená množství pro každou metodu balení představují nejvyšší hodnotu, která se toho času považuje za přiměřenou. Mohou být použity tyto druhy obalů:

- sudy podle bodů 1520, 1521, 1523, 1525 nebo 1526; nebo

- kanystry podle bodů 1522 nebo 1526;

- bedny podle bodů 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 nebo 1532; nebo

- kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1537, za předpokladu, že

a) obaly splňují podmínky přípojku V;

b) obaly z kovu (včetně vnitřních obalů u skupinových obalů a vnějších obalů u skupinových obalů nebo kombinovaných obalů) budou použity pouze pro metody balení OP7 a OP8; a

c) u skupinových obalů budou obaly ze skla použity jen jako vnitřní obaly o nejvyšším obsahu 0,5 litru nebo 0,5 kg.

Tabulka: Nejvýše přípustná množství v obalu/kuse1) pro metody balení OP1 až OP 8

Nejvýše přípustné množství Metoda balení
OP1 OP21) OP3 OP41) OP5 OP6 OP7 OP8
nejvýše přípustné množství (kg)
pro pevné látky a pro skupinové obaly
(kapalné a pevné látky)
0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 2002)
nejvýše přípustný obsah v litrech pro kapalné látky3) 0,5   5   30 60 60 2254)

1) Jsou-li uvedeny 2 hodnoty, pak se první hodnota týká nejvýše přípustného množství netto pro vnitřní obal a druhá hodnota se týká nejvýše přípustného množství netto pro celý kus.

2) Pro kanystr 60 kg, pro bednu 100 kg.

3) Viskozní kapalné látky se považují za pevné látky, pokud je splněna podmínka bodu 553 (1).

4) Pro kanystr 60 litrů.

(3) Kusy opatřené nálepkou podle vzoru 01 musí vyhovovat podmínkám bodu 102 (8) a (9).

(4) Nádoby nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) s látkami číslic 1b), 3b), 5b), 7b) nebo 9b), z nichž se uvolňují nepatrná množství plynů, se musí opatřit větracím zařízením dle bodu 1500 (8) nebo 1601 (6).

554 Pro stanovení vhodné metody balení u organických peroxidů a přípravků organických peroxidů, které nejsou vyjmenovány v bodu 551, se použije tento postup:

a) Organické peroxidy typu B:

Látkám a předmětům se přiřadí metoda balení OP5, pokud splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 b) v jednom z udaných obalů. Pokud organický peroxid splní tato kritéria jen v obalu menším než podle metody balení OP5, t.j. v jednom z obalů podle OP1 až OP4, musí se použít odpovídající metoda balení s nižším číslem OP.

b) Organické peroxidy typu C:

Látkám a předmětům se přiřadí metoda balení OP6, pokud splňují kritéria Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 c) v jednom z udaných obalů. Pokud organický peroxid splní tato kritéria jen v obalu menším než podle metody balení OP6, musí se použít odpovídající metoda balení s nižším číslem OP.

c) Organické peroxidy typu D:

Použije se metoda balení OP7.

d) Organické peroxidy typu E:

Použije se metoda balení OP8.

e) Organické peroxidy typu F:

Použije se metoda balení OP8.

555 (1) Látky číslic 9b) a 10b) bodu 551 se smějí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) za podmínek stanovených příslušným úřadem země původu, pokud příslušný úřad na základě zkoušek potvrdí, že takováto přeprava může být bezpečně prováděna. Potřebné zkoušky zahrnují:

- důkaz, že organický peroxid odpovídá zásadám pro zařazení podle Příručky zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.3 f);

- důkaz o snášenlivosti se všemi materiály, s kterými přijde látka během přepravy normálním způsobem do styku;

- pokud je to potřebné, konstrukci nouzového zařízení k odlehčení tlaku; a

- stanovení případně potřebných zvláštních podmínek.

Jestliže není země původu smluvním státem COTIF, musí být podmínky uznány příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, který přijde do styku se zásilkou.

(2) Dále uvedené organické peroxidy typu F se smí přepravovat ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) uvedeného typu bez podmínek v odstavci (1):

Látkatyp IBCnejvyšší množství
(litrů)
3109 organický peroxid typ F, kapalný  
terc.-Butylacetát, nejvýše 32%, v ředidle typu A ...........31A1250
31HA11000
terc.-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoát, nejvýše32%, v ředidle typu A ....................................................31A1250
31HA11000
Kumylhydroperoxid, nejvýše 90%, v ředidle typu A ......31HA11250
Dibenzoylperoxid, ne více než 42 %, stabilní disperze ve vodě .........................................................................31H11000
Di-terc.-butylperoxid, nejvýše 32%, v ředidle typu A .....31A1250
31HA11000
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-cyklohexan, nejvýše 42%, v ředidle typu A ................................................................31H11000
Dilauroylperoxid, ne více než 42 %, stabilní disperze ve vodě .........................................................................31H11000
Isopropylkumylhydroperoxid, nejvýše 72%, v ředidletypu A ............................................................................31HA11250
p-Menthylhydroperoxid, nejvýše 72%, v ředidle typu A31HA11250
Kyselina peroctová, stabilizovaná, nejvýše 17% ..........31H11000

(3) Aby se zabránilo roztržení výbuchem kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) nebo kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s plnostěnným kovovým pouzdrem, musí být nouzová zařízení pro odlehčení tlaku uzpůsobena tak, že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní působením ohně v průběhu nejméně 1 hodiny (tepelné zatížení 110 kW/m2) nebo samourychlujícím rozkladem.

556-557

3. Společné balení

558 Látky třídy 5.2 nesmí být společně baleny s látkami a předměty ostatních tříd a ani se zbožím, které RID (PNZ) nepodléhá.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

559 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy obsahující látky této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 5.2.

(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslic 1 a 2 opatřeny navíc nálepkou podle vzoru 01, ledaže by příslušný úřad odsouhlasil nepoužití této nálepky pro přezkoušený typ obalu, protože výsledky zkoušek prokázaly, že organický peroxid nepředstavuje v tomto obalu nebezpečí výbuchu [viz bod 561 (4)].

(4) Pokud je látka podle kritérií třídy 8 [viz bod 800 (3)] silně žíravá nebo žíravá, musí být kusy navíc opatřeny nálepkou podle vzoru 8, pokud je toto uvedeno v bodu 551 (dodatkové nálepky k označení nebezpečí) nebo předepsáno v povolených přepravních podmínkách [viz bod 550 (8)].

(5) Kusy obsahující kapalné látky, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy s nádobami s větracím zařízením nebo nádoby s větracím zařízením bez vnějšího obalu musí být opatřeny na dvou protilehlých stranách nálepkami podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

560 S výjimkou látek číslic 1 a 2, smí být kusy obsahující zbývající látky této třídy přepravovány jako spěšnina, pokud obsahují v jednom kusu až 4 litry kapalných látek nebo až 12 kg pevných látek .

C. Údaje v nákladním listu

561 (1) Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a odpovídajícím souhrnným označením, která jsou zvýrazněna v bodu 551 kurzívou, doplněné o kurzívou zvýrazněné chemické pojmenování látky v závorce.

Toto označení zboží se musí doplnit údajem třídy, číslice a skupiny b) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)", např. "3108 organický peroxid typ E, pevný, (Dibenzoylperoxid), 5.2, číslice 8b) RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad obsahuje ...", přičemž musí být zapsán(y) nebezpečný(é) komponent(y) jeho (jejich) chemickým pojmenováním rozhodný(é) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 3107 organický peroxid typ E, kapalný (kyselina peroxyoctová), 5.2, číslice 7b) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

(2) Pokud se přepravují látky a předměty za podmínek stanovených příslušným úřadem [viz bod 550 (8), 555 (1) a přípojek X/XI, odst. 5.1.2], musí být v nákladním listu uveden tento záznam:

"Přeprava podle bodu 561 (2)".

K nákladnímu listu musí být připojena 1 kopie rozhodnutí příslušného úřadu spolu s přepravními podmínkami.

(3) Pokud se přepravuje vzorek organického peroxidu podle bodu 550 (9), musí být v nákladním listu uveden tento záznam:

"Přeprava podle bodu 561 (3)".

(4) Pokud není na základě povolení příslušného úřadu podle bodu 559 (3) potřebná nálepka vzoru 01, musí být v nákladním listu uveden záznam:

"Nálepka k označení nebezpečí vzoru 01 není nutná".

(5) Při přepravě organických peroxidů typu G [viz Příručka zkoušky a kritéria, díl II, odst. 20.4.2 g)], smí být v nákladním listu uveden tento záznam:

"Není látkou třídy 5.2."

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

562 (1) Kusy se musí nakládat do krytých vozů s dostatečným větráním. Větrací klapky musí být během přepravy otevřeny. Při přepravě kusů opatřených navíc nálepkou podle vzoru 01 [viz bod 559 (3)], smějí být použity jen vozy s řádnými jiskrovými plechy a rovněž tak, když jsou tyto látky loženy ve velkých kontejnerech. U vozů s hořlavými podlahami nesmí být jiskrové plechy připevněny bezprostředně k podlahám vozů.

(2) Před nakládkou musí být vozy důkladně vyčištěny.

(3) Je zakázáno používat snadno zápalných materiálů k zajištění nákladu ve vozech.

(4) Kusy musí stát zpříma a musí být uloženy nebo zajištěny tak, aby se nemohly převrátit nebo spadnout. Proti poškození jinými kusy musí být chráněny.

(5) Kusy musí být uloženy tak, aby neomezená cirkulace vzduchu v ložném prostoru zaručovala stejnoměrnou teplotu nákladu. V případě, že bude v jednom voze naloženo více jak 5 000 kg organického peroxidu, musí se náklad rozdělit do stohů s ne více jak 5 000 kg, přičemž musí být dodrženy minimální volné mezery 0,05 m.

b. Přeprava v malých kontejnerech

563 (1) S výjimkou kusů obsahujících látky číslic 1 nebo 2, smí být kusy s látkami této třídy přepravovány v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání uvedené v bodu 565 platí rovněž pro obsah malých kontejnerů.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

564 (1) Při přepravách látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 5.2.

(2) Kromě toho musí být, při přepravách kusů opatřených nálepkami podle vzoru 01, na obou stranách vozů umístěny nálepky podle vzoru 01.

(3) Pokud je látka silně žíravá nebo žíravá podle kritérií třídy 8 [viz bod 800 (3)], musí být vozy, kotlové vozy a nádržkové kontejnery kromě toho opatřeny na obou stranách nálepkou podle vzoru 8. Toto je uvedeno v bodu 551 (dodatkové nálepky k označení nebezpečí) nebo předepsáno v povolených přepravních podmínkách [viz bod 550 (8)].

(4) Malé kontejnery se označují nálepkami podle bodu 559.

E. Zákazy společného nakládání

565 (1) Kusy, opatřené nálepkami podle vzoru 5.2, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

(2) Kusy, opatřené nálepkami podle vzoru 5.2 a 01, nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

566 Pro zásilky, které nesmí být nakládány společně s jinými do jednoho vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

567 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 31 musí být uzavřeny a být těsné tak jako vloženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy a prázdné nádržkové kontejnery číslice 31 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listu se musí shodovat s jedním z pojmenování zvýrazněných v číslici 31 kurzívou, doplněné o "5.2, číslice 31 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 5.2, číslice 31 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů a prázdných nádržkových kontejnerů se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a skupinou b) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 539 3109 organický peroxid typ F, kapalný (terc.-Butylhydroperoxid), číslice 9b)".

G. Ostatní podmínky

568 Nejsou.

569-599

Třída 6.1

Třída 6.1 Jedovaté látky

1. Vyjmenování látek

600 (1) Pod pojem třídy 6.1 patří látky a předměty vyjmenované v bodě 601 nebo látky a předměty, které spadají pod souhrnné označení uvedené v tomto bodě a které podléhají podmínkám obsaženým v bodech 600 (2) až 624. Tím se stávají látkami a předměty RID (PNZ).

Pozn. O množství látek uvedených v bodu 601, které nepodléhají oddílu "Přepravní podmínky", viz bod 601a.

(2) Pojem třída 6.1 zahrnuje jedovaté látky, o nichž je ze zkušeností známo nebo o nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, že jejich příjmem dýchacími cestami, pokožkou nebo zažívacími orgány při jednorázovém nebo krátkodobém působení v poměrně malém množství může dojít k poškození zdraví nebo ke smrti člověka.

Látky třídy 6.1 jsou rozděleny následovně:

A. Při vdechu velmi jedovaté látky s bodem vzplanutí pod 23 °C

B. Organické látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším nebo nehořlavé organické látky

C. Organokovové sloučeniny a karbonyly

D. Anorganické látky, které s vodou (také s vlhkostí vzduchu), vodnými roztoky nebo kyselinami mohou vyvíjet jedovaté plyny a ostatní jedovaté látky, které reagují s vodou1)

E. Jiné anorganické látky a soli kovů organických látek

F. Prostředky k potírání škůdců (pesticidy)

G. Látky určené pro laboratorní a pokusné účely, jakož i k výrobě léčiv, pokud nejsou uvedeny pod jinými číslicemi této třídy

H. Prázdné obaly

(3) Na základě jejich stupně jedovatosti se látky a předměty třídy 6.1, s výjimkou látek číslic 1 až 5, přiřadí v jednotlivých číslicích bodu 601 jedné z následujících skupin:

a) velmi jedovaté látky;

b) jedovaté látky;

c) slabě jedovaté látky.

Látky, směsi a roztoky, které nejsou jmenovitě uvedeny, jakož i všechny prostředky k potírání škůdců číslic 71 až 73, se přiřadí k vhodné číslici a příslušné skupině podle následujících hledisek:

1. Při posuzování stupně jedovatosti se vychází ze zkušeností o případech otrav osob. Dále mají být zohledněny zvláštní vlastnosti posuzované látky, jako kapalný stav, vysoká těkavost, zvláštní pravděpodobnost příjmu pokožkou a zvláštní biologické účinky.

2. Pokud nejsou zkušenosti ve vztahu k lidem, nebezpečí jedovatosti se posoudí z vyhodnocených výsledků pokusů na zvířatech podle následující tabulky:

 Rozdělení do skupin v číslicíchJedovatost při požití
LD50 (mg/kg) 2)
Jedovatost při
absorpci pokožkou
LD50 (mg/kg)2)
Jedovatost při vdechnutí
LC50 prach a mlha (mg/l)
velmi jedovatéa)≤ 5≤ 40≤ 0,5
jedovatéb)>5 - 50>40 - 200>0,5 - 2
slabě jedovatéc)3)pevné látky: >50 -200>200 - 1000>2 - 10
  kapalné látky: >50 - 500  

2.1 Jestliže látka vykazuje při dvou nebo více různých způsobech příjmu různé hodnoty toxicity, pak se použije hodnota nejvyšší toxicity.

2.2 Látky, které splňují kritéria třídy 8 a vykazují jedovatost skupiny a) při vdechnutí prachu a mlhy (LC50), se mohou zařadit do třídy 6.1 jen tehdy, pokud zároveň jedovatost při požití nebo při absorpci pokožkou odpovídá minimálně skupině a) nebo b). Jinak se látka, pokud je to potřeba, zařadí do třídy 8 [viz poznámka pod čarou 1) k bodu 800].

LD50 - hodnota pro akutní jedovatost při požití:

2.3 Je to takové množství látky, které po požití mladými, dospělými, samčími a samičími bílými krysami způsobí během 14 dnů s největší pravděpodobností smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky reprezentativní a odpovídal běžným zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti.

LD50 - hodnota pro akutní jedovatost při absorpci pokožkou:

2.4 Je to takové množství látky, které při nepřetržitém styku s holou pokožkou bílých králíků po dobu 24 hodin způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny počtu skupiny zvířat. Počet zvířat, který je tomuto pokusu podroben, musí být dostatečně velký, aby byl získaný výsledek statisticky reprezentativní a odpovídal běžným zvyklostem farmakologie. Výsledek se vyjadřuje v mg na kg tělesné hmotnosti.

LC50 - hodnota pro akutní jedovatost při vdechnutí:

2.5 Je to taková koncentrace páry, mlhy nebo prachu, která při nepřetržitém vdechování mladými dospělými samčími a samičími bílými krysami po dobu jedné hodiny způsobí s největší pravděpodobností v průběhu 14 dnů smrt poloviny skupiny zvířat. Pevná látka musí být podrobena zkouškám, jestliže existuje nebezpečí, že minimálně 10 % vlastní celkové hmotnosti je složeno z prachu, který může být vdechnut, např. jestliže aerodynamický průměr této frakční částice dosahuje nejvýše 10 mm. Kapalná látka musí být podrobena zkouškám, jestliže existuje nebezpečí, že při vzniku netěsnosti obalu, který je použit pro přepravu, se může vytvořit mlha. Jak u pevných, tak i u kapalnýchlátek se musí více jak 90 hm.-% vzorku připraveného ke zkoušce skládat z částic, které lze vdechnout, jak je výše popsáno. Výsledek se vyjadřuje v mg na litr vzduchu u prachu a mlhy a v ml na m3 vzduchu (ppm) u páry.

2.6 Tato kritéria pro jedovatost při vdechnutí prachu a mlhy, spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu jedné hodiny a tyto hodnoty musí být také použity, pokud jsou

Rozdělení do skupin v číslicích velmi jedovaté a) jestliže v ł 10 LC50 a LC50 Ł 1000 ml/m3 jedovaté b) jestliže v ł LC50 a LC50 Ł 3000 ml/m3 a kritéria pro

a) nejsou splněna slabě jedovaté c) jestliže v ł 1/5 LC50 a LC50 Ł 5000 ml/m3a kritéria pro

a) a b) nejsou splněna.

k dispozici. Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 4-hodinového pokusu, mohou být tyto rovněž použity. Odpovídající hodnoty mohou být násobeny čtyřmi a výsledek může pak nahradit výše uvedená kritéria a může být porovnán s hodnotami uvedenými v tabulce. Jinými slovy: čtyřnásobná hodnota LC50 (4 hodiny) se považuje za ekvivalentní hodnotě LC50 (doba pokusu 1 hodina).

Jedovatost při vdechnutí par:

3. Kapalné látky, které vylučují jedovaté páry, je třeba přiřadit do následujících skupin; písmeno "v" představuje nasycenou koncentraci páry (prchavost) (v ml/m3 vzduchu) při 20 °C a standardním atmosférickém tlaku:

 Rozdělení
do skupin
v číslicích
 
velmi jedovatéa)jestliže v ≥ 10 LC50 a LC50 ≤ 1000 ml/m3
jedovatéb)jestliže v ≥ LC50 a LC50 ≤ 3000 ml/m3 a kritéria pro a) nejsou splněna
slabě jedovatéc)jestliže v ≥ 1/5 LC50 a LC50 ≤ 5000 ml/m3 a kritéria pro a) a b) nejsou splněna.

Tato kritéria spočívají na hodnotách LC50 při době pokusu 1 hodina a tyto hodnoty musí, jsou-li k dispozici, být také použity.

Jsou-li však k dispozici jen hodnoty LC50 ze 4-hodinového pokusu, mohou být odpovídající hodnoty násobeny dvěma a výsledek může pak nahradit výše uvedená kritéria. Jinými slovy: dvojnásobná hodnota LC50 (doba pokusu 4 hodiny) se považuje za ekvivalentní hodnotě LC50 (doba pokusu 1 hodina).

JEDOVATOST PŘI VDECHNUTÍ PAR DĚLICÍ ČÁRY SKUPIN

V tomto vyobrazení jsou kritéria graficky znázorněna pro usnadnění zařazení. Z důvodů jen přibližné přesnosti grafického znázornění musí být látky, které spadají do bezprostřední blízkosti dělicí čáry různých skupin obalů, přezkoušeny jen pomocí číselných kritérií.

Směsi kapalných látek

4. Směsi kapalných látek, které jsou při vdechnutí jedovaté, je třeba přiřadit ke skupinám za přihlédnutí k následně uvedeným údajům:

4.1 Je-li hodnota LC50 pro každou jedovatou látku, která je dílem směsi, známa, lze potvrdit skupinu následovně:

a) výpočet hodnoty LC50 ve směsi:

přičemž fi = molový zlomek i-té části směsi,

LC50 i = střední smrtelná koncentrace i-té části v ml/m3.

b) výpočet prchavosti každé části směsi:

přičemž

Pi = parciální tlak i-té části v kPa při 20 °C a normálním atmosférickém tlaku.

c) výpočet poměru prchavosti k hodnotě LC50:

d) vypočítané hodnoty pro LC50 (směs) a R slouží pak k potvrzení skupiny směsi:

skupina a) R ≥ 10 a LC50 (směs) ≤ 1000 ml/m3;
skupina b) R ≥ 1 a LC50 (směs) ; ≤ 3000 ml/m3a jestliže směs nesplňuje kritéria skupiny a);
skupina c) R ≥ 1/5 a LC50 (směs) ≤ 5000 ml/m3a jestliže směs nesplňuje kritéria skupiny a) nebo b).

4.2 Není-li hodnota LC50 jedovatých komponentů známa, lze směs přiřadit jedné ze skupin na základě následně popsaných zjednodušených zkoušek prahové toxicity. V takovém případě musí být potvrzena a pro přepravu směsi použita nejpřísnější skupina.

4.3 Směs se přiřadí do skupiny a) pouze tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria:

i) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a tím se zředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 1000 ml/m3rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se 14 dní pozorují. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 1000 ml/m3.

ii) Vzorek páry v rovnováze s kapalnou směsí se zředí devítinásobným objemem vzduchu, čímž se vytvoří zkušební ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se 14 dní pozorují. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší než desetinásobná hodnota LC50 směsi.

4.4 Směs se přiřadí do skupiny b) pouze tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, nikoliv však kritéria pro skupinu a):

i) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a tím se zředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 3000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se 14 dní pozorují. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 3000 ml/m3.

ii) Vzorek páry se zředí s kapalnou směsí ve stejném poměru, čímž se vytvoří zkušební ovzduší. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se 14 dní pozorují. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší než hodnota LC50 směsi

4.5 Směs se přiřadí do skupiny c) pouze tehdy, jestliže splňuje obě následující kritéria, nikoliv však kritéria pro skupinu a) nebo b):

i) Vzorek kapalné směsi se rozpráší a tím se zředí se vzduchem tak, že vznikne zkušební ovzduší o 5000 ml/m3 rozprášené směsi ve vzduchu. 10 bílých krys (5 samečků a 5 samiček) se nechá v tomto zkušebním ovzduší po dobu 1 hodiny a následně se 14 dní pozorují. Jestliže 5 nebo více pokusných zvířat v průběhu sledovaného období zemře, lze se domnívat, že směs má hodnotu LC50 rovnou nebo menší než 5000 ml/m3.

ii) Koncentrace par (prchavost) kapalné směsi se změří; je-li rovna nebo větší jak 1000 ml/m3, lze se domnívat, že směs má prchavost, která je rovna nebo větší jak 1/5 hodnoty LC50 směsi

Metody výpočtu pro jedovatosti směsí při požití a při absorpci pokožkou

5. Pro zařazení směsí třídy 6.1 a pro potvrzení vhodné skupiny balení podle kritérií pro jedovatost při požití a při absorpci pokožkou (viz 2.3 a 2.4) je nutné vypočítat akutní hodnotu LD50 směsi.

5.1 Pokud směs obsahuje pouze jednu účinnou látku, jehož hodnota LD50 je známa, lze při chybějících spolehlivých údajích pro akutní jedovatost při požití a při absorpci pokožkou u směsi, která má být přepravena, hodnotu LD50 při požití a při absorpci pokožkou potvrdit následovně:

5.2 Pokud směs obsahuje více než jednu účinnou látku, mohou být použity tří metody pro výpočet hodnoty LD50 při požití a při absorpci pokožkou. Upřednostnění metody tkví v tom, aby byly získány spolehlivé údaje pro akutní jedovatost při požití a při absorpci pokožkou u směsi, která má být skutečně přepravena. Pokud nejsou spolehlivé přesné údaje k dispozici, je třeba použít jedné z následujících metod:

a) zařazení přípravku v závislosti na nejnebezpečnější účinné látce směsi za předpokladu, že tato je k dispozici ve stejné koncentraci jako je celková koncentrace všech účinných látek;

b) použití vzorce:

když :

C = koncentrace v % části A, B, ..., Z směsi

T = hodnota LD50 při požití části A, B, ..., Z

TM = hodnota LD50 při požití směsi

Pozn. Tento vzorec lze také použít pro jedovatost při absorpci pokožkou, za předpokladu, že tyto informace jsou k dispozici v té samé formě pro všechny části. Použití tohoto vzorce nezohledňuje případné jevy stupňování nebo ochrany.

(4) Jestliže by látky třídy 6.1 vlivem příměsí náležely do jiných skupin nebezpečnosti než do těch, ke kterým látky jmenovitě uvedené v bodu 601 patří, pak se tyto směsi nebo roztoky přiřadí těm číslicím nebo skupinám, ke kterým na základě své skutečné nebezpečnosti patří.

Pozn. Pro zařazení roztoků a směsí (jako přípravky a odpady), viz též bod 3 (3).

(5) Na základě kritérií odstavce (3) lze přesně stanovit, jestli jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs, které obsahují jmenovitě uvedenou látku, je tak uzpůsobena, že tento roztok nebo tato směs nepodléhají podmínkám této třídy.

(6) Velmi jedovaté nebo jedovaté zápalné kapalné látky s bodem vzplanutí nižším než 23 °C, vyjma lá tek číslic 1 až 10, které při vdechnutí jsou velmi jedovaté - jsou látkami třídy 3 (viz bod 301, číslice 11 až 19).

(7) Slabě jedovaté zápalné kapalné látky, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně, vyjma prostředků k potírání škůdců, jsou látkami třídy 3 (viz bod 301).

(8) Slabě jedovaté látky schopné samoohřevu, jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431).

(9) Slabě jedovaté látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471).

(10) Slabě jedovaté látky působící zápalně (oxidačně) jsou látkami třídy 5.1 (viz bod 501).

(11) Slabě jedovaté slabě žíravé látky jsou látkami třídy 8 (viz bod 801).

(12) Chemicky nestabilní látky třídy 6.1 je dovoleno přepravovat jen tehdy, jestliže byla učiněna potřebná opatření k zabránění nebezpečné rozkladné nebo polymerizační reakci za přepravy. Za tím účelem musí být těž postaráno o to, aby nádoby neobsahovaly látky, které by takovou reakci podporovaly.

(13) Za pevné látky ve smyslu podmínek o balení bodu 606 (2), 607 (4) a 608 (3) se považují látky a směsi látek s bodem tání přes 45 °C.

(14) Dále stanovený bod vzplanutí se určuje podle podmínek přípojku III .

601 A. Při vdechu velmi jedovaté látky s bodem vzplanutí pod 23 °C

1. Kyanovodík, stabilizovaný (kyselina kyanovodíková, stabilizovaná):

1051 kyanovodík, stabilizovaný, s méně než 3% vody, 1614 kyanovodík, stabilizovaný, s méně než 3% vody, nasáklý v inertní pórovité hmotě.

Pozn.

1. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 603 (1)].

2. Kyanovodík, bezvodý, který neodpovídá těmto podmínkám, není dovoleno přepravovat.

3. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) s méně než 3% vody je stabilní, jestliže hodnota pH činí 2,5 + 0,5 a kapalina je čirá a bezbarvá.

2. Roztoky kyanovodíku (roztoky kyseliny kyanovodíkové):

1613 kyanovodík, vodný roztok, obsahující nejvýše 20% kyanovodíku (kyselina kyanovodíková),

3294 kyanovodík, alkoholický roztok, obsahující nejvýše 45% kyanovodíku.

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 603 (2)].

2. Roztoky kyanovodíku (roztoky kyseliny kyanovodíkové), které těmto podmínkám neodpovídají, není dovoleno přepravovat.

3. Tyto karbonyly kovů:

1259 tetrakarbonyl niklu, 1994 pentakarbonyl železa.

Pozn.

1. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky o balení (viz bod 604).

2. Ostatní karbonyly kovů s bodem vzplanutí nižším než 23 °C není dovoleno přepravovat.

4. 1185 ethylenimin, stabilizovaný.

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 605 (1)].

5. 2480 methylisokyanát.

Pozn. Pro tuto látku platí zvláštní podmínky o balení [viz bod 605 (2)].

6. Jiné isokyanáty:

a) 2482 n-propylisokyanát, 2484 terc. butylisokyanát, 2485 n-butylisokyanát.

7. Látky obsahující dusík:

a) 1. 1163 1,1-dimethylhydrazin (dimethylhydrazin asymetrický), 1244 methylhydrazin,

2. 2334 allylamin, 2382 1,2-dimethylhydrazin (dimethylhydrazin symetrický).

8. Látky obsahující kyslík:

a) 1. 1251 methylvinylketon, stabilizovaný;

2. 1092 akrolein, stabilizovaný, 1098 allylalkohol, 1143 krotonaldehyd, stabilizovaný, 2606 tetramethoxysilan (methylorthosilikát).

9. Kapalné látky, jakož i roztoky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady) s bodem vzplanutí pod 23 °C, které při vdechnutí jsou velmi jedovaté a které nelze zařadit k jinému záznamu číslic 1 až 8:

a) 1239 chlormethylmethylether,

3279 sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n., 2929 látka jedovatá, organická, kapalná , zápalná, j.n.

10. Látky obsahující halogen, žíravé:

a) 1182 ethylchlorkarbonát (ethylchlorformiát), 1238 methylchlorkarbonát (methylchlorformiát), 1695 chloraceton, stabilizovaný, 2407 isopropylchlorkarbonát (isopropylchlorformiát), 2438 trimethylacetylchlorid (pivaloylchlorid).

B. Organické látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším nebo nehořlavé organické látky

Pozn. Organické látky a přípravky sloužící k potírání škůdců jsou látkami číslic 71 až 73.

11. Látky obsahující dusík, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 3275 nitrily, jedovaté, zápalné, j.n.;

b) 1. 3073 vinylpyridiny, stabilizova né,

2. 2668 chloracetonitril, (chlormethylkyanid), 3275 nitrily, jedovaté, zápalné, j.n.

12. Látky obsahující dusík, s bodem vzplanutí nad 61 °C:

a) 1541 acetonkyanhydrin, stabilizovaný,

3276 nitrily, jedovaté, j.n.;

b) 1547 anilín, 1577 chlordinitrobenzeny, 1578 chlornitrobenzeny, 1590 dichloranilíny, 1596 dinitroanilíny, 1597 dinitrobenzeny, 1598 dinitro-o-kresol, 1599 dinitrofenol, roztok, 1650 2-naftylamin (beta-naftylamin), 1652 naftylmočovina, 1661 nitroanilíny (ortho-, meta-, para-), 1662 nitrobenzen , 1664 nitrotolueny (ortho-, meta-, para-), 1665 dimethylnitrobenzeny (ortho-, meta-, para-) (nitroxyleny), 1708 methylanilíny (toluidiny), 1711 dimethylanilíny (xylidiny), 1843 ammoniumdinitro-o-kresolát, 1885 benzidin, 2018 chloranilíny, pevné, 2019 chloranilíny, kapalné, 2038 dinitrotolueny, 2224 benzonitril, 2253 N,N-dimethylanilín, 2306 nitrobenzotrifluoridy, 2307 3-nitro-4-chlorbenzotrifluorid, 2522 2-dimethylaminoethylmethakrylát, 2542 tributylamin, 2572 fenylhydrazin, 2647 malonitril, 2671 aminopyridiny (ortho-, meta-, para-), 2673 2-amino-4-chlorfenol, 2690 N-(nbutyl)-imidazol, 2738 N-(n-butyl)-anilín, 2754 N-ethyltoluidiny, 2822 2-chlorpyridin, 3302 2-dimethylaminoethylakrylát, 3276 nitrily, jedovaté, j.n.;

c) 1548 hydrochlorid anilínu, 1599 dinitrofenol, roztok, 1663 nitrofenoly (ortho-, meta-, para-), 1673 fenylendiaminy (ortho-, meta-, para-), 1709 2,4-toluylendiamin, 2074 akrylamid, 2077 1-naftylamin (alfa-naftylamin), 2205 adiponitril, 2272 N-ethylanilín, 2273 2-ethylanilín, 2274 N-ethyl-N-benzylanilín, 2294 N-methylanilín, 2300 2-methyl-5-ethylpyridin, 2311 ethoxyanilíny, 2431 anisidiny, 2432 N,N-diethylanilín, 2446 nitromethylfenoly (nitrokresoly), 2470 benzylkyanid, kapalný (fenylacetonitril, kapalný), 2512 aminofenoly (ortho-, meta-, para-), 2651 bis-(4-aminofenyl)-methan, (4,4-diaminodifenylmethan), 2656 chinolin, 2660 mononitrotoluidiny, 2666 kyanooctan ethylnatý (ethylkyanoacetát), 2713 akridin, 2730 nitroanisol (methoxynitrobenzen), 2732 bromnitrobenzen, 2753 N-ethyl-N-benzyltoluidin, 2873 2-(di-n-butylamino)-ethanol, 2941 fluoraniliny, 2942 2-trifluormethylanilín, 2946 2-amino-5-diethylaminopentan, 3276 nitrily, jedovaté, j.n.

Pozn. Isokyanáty s bodem vzplanutí nad 61 °C jsou látkami číslice 19.

13. Látky obsahující kyslík, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 2521 diketen, stabilizovaný;

b) 1199 furfural (furfuralaldehydy).

14. Látky obsahující kyslík, s bodem vzplanutí nad 61 °C:

b) 1594 diethylsulfát, 1671 fenol, pevný, 2261 xylenoly, 2587 benzochinon, 2669 chlorhydroxytolueny (chlorkresoly), 2821 fenol, roztok, 2839 3-hydroxybutanal (aldol);

c) 2525 ethyloxalát (šťavelan ethylnatý), 2609 triallylborát, 2662 hydrochinon (1,4dihydroxybenzen), 2716 butin-1,4-diol, 2821 fenol, roztok, 2874 furfurylalkohol, 2876 resorcin (1,3-dihydroxybenzen)(resorcinol), 2937 alfamethylbenzylalkohol.

15. Halogenované uhlovodíky:

a) 1605 1,2-dibromethan (ethylendibromid), 1647 brommethan a dibromethan, směs, kapalná, 2644 methyljodid (jodmethan), 2646 hexachlorcyklopentadien;

b) 1669 pentachlorethan, 1701 methylbenzylbromid (xylylbromid), 1702 1,1,2,2-tetrachlorethan (acetylentetrachlorid), 1846 tetrachlormethan, 1886 benzylidenchlorid, 1891 ethylbromid (monobromethan), 2322 trichlorbuten, 2653 benzyljodid;

c) 1591 1,2-dichlorbenzen (o-dichlorbenzen), 1593 dichlormethan (methylenchlorid), 1710 trichlorethylen, 1887 bromchlormethan, 1888 chloroform (trichlormethan), 1897 tetrachlorethylen (perchlorethylen), 2279 hexachlor-1,3butadien, 2321 trichlorbenzeny, kapalné, 2504 1,1,2,2-tetrabromethan (acetylentetrabromid), 2515 bromoform (tribrommethan), 2516 tetrabrommethan , 2664 dibrommethan (methylenbromid), 2688 1-brom-3-chlorpropan, 2729 hexachlorbenzen, 2831 1,1,1-trichlorethan, 2872 dibromchlorpropany.

Pozn. 1912 chlormethan (methylchlorid) a dichlormethan, směs je látkou třídy 2 (viz bod 201, číslice 2F).

16. Jiné látky obsahující halogen, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 1135 ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol), 2295 methylchloracetát, 2558 epibromhydrin;

b) 1181 ethylchloracetát, 1569 bromaceton, 1603 ethylbromacetát, 1916 di-(2chlorethyl)-ether, 2023 epichlorhydrin, 2589 vinylchloracetát, 2611 1-chlor-2propanol.

17. Jiné látky obsahující halogen, s bodem vzplanutí nad 61 °C:

a) 1580 chlorpikrin, 1670 trichlormethansulfenylchlorid (perchlormethylmerkaptan), 1672 fenyliminofosgen (fenylkarbylaminchlorid), 1694 brombenzylkyanid, 2232 2-chloracetaldehyd (2-chlorethanal), 2628 fluoracetát draselný, 2629 fluoracetát sodný, 2642 kyselina fluoroctová,

1583 chlorpikrin, směs, j.n.;

Pozn. 1581 chlorpikrin a brommethan (methylbromid), směs a 1582 chlorpikrin a chlormethan (methylchlorid), směs jsou látkami třídy 2 (viz bod 201, číslice 2F).

b) 1697 chloracetofenon (fenacylchlorid), 2075 trichloracetaldehyd bezvodý, stabilizovaný (chloral), 2490 bis-(2-chloroisopropyl)-ether, 2552 hexafluoraceton, hydrát, 2567 pentachlorfenolát sodný, 2643 methylbromacetát, 2645 omegabromacetofenon (fenacylbromid), 2648 1,2-di-brom-3-butanon, 2649 1,3-dichloraceton, 2650 1,1-dichlor-1-nitroethan, 2750 1,3-dichlor-2-propanol (alfadichlorhydrin), 2948 3-trifluormethylanilín, 3155 pentachlorfenol, 1583 chlorpikrin, směs, j.n.;

c) 1579 hydrochlorid chlor-o-toluidinu, 2020 chlorfenoly, pevné, 2021 chlorfenoly, kapalné, 2233 chlormethoxyanilíny, 2235 chlorbenzylchloridy, 2237 chlornitroanilíny, 2239 chlortoluidiny (aminochlortolueny), 2299 methyldichloracetát, 2433 chlornitrotolueny, 2533 methyltrichloracetát, 2659 chloracetát sodný, 2661 he

xachloraceton, 2689 3-chlor-1,2-propandiol (glycerol-alfa-monochlorhydrin), 2747 (4-terc.butylcyklohexyl)-chlorkarbonát, 2849 3-chlor-1-propanol, 2875 hexachlorofen, 1583 chlorpikrin, směs, j.n.,

18. Isokyanáty s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 2487 fenylisokyanát, 2488 cyklohexyliso kyanát;

b) 2285 isokyanátobenzotrifluoridy,

3080 isokyanáty, jedovaté, zápalné, j.n. nebo 3080 isokyanát, roztok, jedovatý, zápalný, j.n.

Pozn. Roztoky těchto isokyanátů s bodem vzplanutí pod 23 °C jsou látkami třídy 3 [viz bod 301, číslice 14b)].

19. Isokyanáty s bodem vzplanutí nad 61 °C:

b) 2078 toluylendiisokyanát a isomerní směsi, 2236 3-chlor-4-methylfenylisokyanát, 2250 dichlorfenylisokyanáty, 2281 hexamethylendiisokyanát, 2206 isokyanáty, jedovaté, j.n. nebo 2206 isokyanát, roztok, jedovatý, j.n.;

Pozn.

1. Roztoky těchto isokyanátů s bodem vzplanutí pod 23 °C jsou látkami třídy 3 (viz bod 301, číslice 14).

2. Roztoky těchto isokyanátů s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně jsou látkami číslice 18 b).

c) 2290 isoforondiisokyanát (3-isokyanátomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanát), 2328 trimethylhexamethylendiisokyanát a isomerní směsi, 2206 isokyanáty, jedovaté, j.n. nebo 2206 isokyanát, roztok, jedovatý, j.n.

20. Látky obsahující síru, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 2337 thiofenol (fenylmerkaptan), 2477 methylisothiokyanát, 3023 2-methyl-2heptanthiol;

b) 1545 allylisothiokyanát, stabilizovaný, 3071 thioly, kapalné, jedovaté, zápalné, j.n. nebo 3071 směsi thiolů, kapalné, jedovaté, zápalné, j.n.

21. Látky obsahující síru, s bodem vzplanutí nad 61 °C:

b) 1651 naftylthiomočovina, 2474 thiofosgen, 2936 kyselina thiomléčná, 2966 2-merkaptoethanol (thioglykol);

c) 2785 4-thiapentanal (3-methylmerkaptopropionaldehyd).

22. Látky obsahující fosfor, s bodem vzplanutí od 23 °C do 61 °C včetně:

a) 3279 sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n.;

b) 3279 sloučenina fosforu organická, jedovatá, zápalná, j.n.

23. Látky obsahující fosfor, s bodem vzplanutí nad 61 °C:

a) 3278 sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n.;

b) 1611 hexaethyltetrafosfát, 1704 tetraethylpentaoxodithiodifosfát, 2501 tris-(1aziridinyl)-fosfinoxid, roztok, 2574 trikresylfosfát, s více než 3% ortho-isomerů, 3278 sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n.;

c) 2501 tris-(1-aziridinyl)-fosfinoxid, roztok, 3278 sloučenina fosforu organická, jedovatá, j.n.

24. Organické jedovaté látky, které se přepravují v roztaveném stavu:

b) 1. 1600 2,4-dinitrotolueny, roztavené, 2312 fenol, roztavený,

2. 3250 kyselina chloroctová, roztavená.

25. Organické látky a předměty s takovými látkami, jakož i roztoky a směsi organických látek (jako preparáty, přípravky a odpady), které nelze přiřadit k jinému souhrnnému označení:

a) 1601 prostředky dezinfekční, pevné, jedovaté, j.n., 1602 barviva, kapalná, jedovatá, j.n. nebo 1602 polotovar barviv, kapalný, jedovatý, j.n.,

1693 látka pro přípravu slzotvorných plynů, kapalná nebo pevná, j.n., 3142 prostředky dezinfekční, kapalné, jedovaté, j.n., 3143 barviva, pevná, jedovatá, j.n. nebo 3143 polotovar barviv, pevný, jedovatý, j.n., 2810 látka jedovatá, organická, kapalná, j.n., 2811 látka jedovatá, organická, pevná, j.n.;

Pozn. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (TCDD) v koncentracích, které dle kritérií bodu 600 (3) platí za velmi jedovaté, není dovoleno přepravovat.

b) 2016 munice, jedovatá, nevýbušná, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepá,

1601 prostředky dezinfekční, pevné, jedovaté, j.n., 1602 barviva, kapalná, jedovatá, j.n. nebo 1602 polotovar barviv, kapalný, jedovatý, j.n., 1693 látka pro přípravu slzotvorných plynů, kapalná nebo pevná, j.n., 3142 prostředky dezinfekční, kapalné, jedovaté, j.n., 3143 barviva, pevná, jedovatá, j.n. nebo 3143 polotovar barviv, pevný, jedovatý, j.n., 2810 látka jedovatá, organická, kapalná, j.n., 2811 látka jedovatá, organická, pevná, j.n.;

c) 2518 1,5,9-cyklododekatrien, 2667 butyltolueny, 1601 prostředky dezinfekční, pevné, jedovaté, j.n., 1602 barviva, kapalná, jedovatá, j.n. nebo 1602 polotovar barviv, kapalný, jedovatý, j.n.,

3142 prostředky dezinfekční, kapalné, jedovaté, j.n., 3143 barviva, pevná, jedovatá, j.n. nebo 3143 polotovar barviv, pevný, jedovatý, j.n., 2810 látka jedovatá, organická, kapalná, j.n., 2811 látka jedovatá, organická, pevná, j.n.

26. Organické jedovaté zápalné látky a předměty s takovými látkami, jakož i roztoky a směsi organických jedovatých zápalných látek (jako preparáty, přípravky a odpady), které nelze přiřadit k jinému souhrnnému označení:

a) 1. 2929 látka jedovatá, organická, kapalná, zápalná, j.n.,

2. 2930 látka jedovatá, organická, pevná, zápalná, j.n.;

Pozn. 2249 di-(chlordimethyl)-ether, symetrický není dovoleno přepravovat.

b) 1. 2929 látka jedovatá, organická, kapalná, zápalná, j.n.,

2. 1700 svíce slzotvorné ,

2930 látka jedovatá, organická, pevná, zápalná, j.n.

27. Organické jedovaté žíravé látky a předměty s takovými látkami, jakož i roztoky a směsi organických jedovatých žíravých látek (jako preparáty, přípravky a odpady):

a) 1595 dimethylsulfát, 1752 chloracetylchlorid, 1889 bromkyan, 3246 methansulfonylchlorid,

2927 látka jedovatá, organická, kapalná, žíravá, j.n., 2928 látka jedovatá, organická, pevná, žíravá, j.n.;

b) 1737 benzylbromid, 1738 benzylchlorid, 1750 kyselina chloroctová, roztok, 1751 kyselina chloroctová, pevná, 2017 munice slzotvorná, nevýbušná, bez redukované trhací náplně nebo výmetné náplně, slepá, 2022 kresol, směs isomerů, 2076 kresoly (ortho-, meta-, para-), 2267 O,O-dimethylthiofosforylchlorid, 2745 chlormethylchlorkarbonát (chlormethylchlorformiát), 2746 fenylchlorkarbonát (fenylchlorformiát), 2748 2-ethylhexylchlorkarbonát (2-ethylhexylchlorformiát), 3277 chlorkarbonáty (chlorformiáty), jedovaté, žíravé, j.n., 2927 látka jedovatá, organická, kapalná, žíravá, j.n., 2928 látka jedovatá, organická, pevná, žíravá, j.n.

Pozn. Chlorkarbonáty (chlorformiáty) s převážně žíravými vlastnostmi jsou látkami třídy 8 (viz bod 801, číslice 64).

28. Chlorkarbonáty (chlorformiáty), jedovaté, žíravé, zápalné:

a) 1722 allylchlorkarbonát (allylchlorformiát), 2740 n-propylchlorkarbonát (n-propylchlorformiát);

b) 2743 n-butylchlorkarbonát (n-butylchlorformiát), 2744 cyklobutylchlorkarbonát (cyklobutylchlorformiát),

2742 chlorokarbonáty (chlorformiáty), jedovaté, žíravé, zápalné, j.n.

Pozn. Chlorkarbonáty (chlorformiáty) s převážně žíravými vlastnostmi jsou látkami třídy 8 (viz bod 801, číslice 64).

C. Organokovové sloučeniny a karbonyly

Pozn.

1. Jedovaté organokovové sloučeniny sloužící k potírání škůdců jsou látkami číslic 71 až 73.

2. Samozápalné organokovové sloučeniny jsou látkami třídy 4.2 (viz bod 431, číslice 31 až 33).

3. Organokovové sloučeniny, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny, jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 3).

31. Organické sloučeniny olova:

a) 1649 směs antidetonační pro motorové palivo (tetraethylolovo, tetramethylolovo).

32. Organické sloučeniny cínu:

a) 2788 sloučenina cínu organická, kapalná, j.n., 3146 sloučenina cínu organická, pevná, j.n.;

b) 2788 sloučenina cínu organická, kapalná, j.n., 3146 sloučenina cínu organická, pevná, j.n.;

c) 2788 sloučenina cínu organická, kapalná, j.n., 3146 sloučenina cínu organická, pevná, j.n.

33. Organické sloučeniny rtuti:

a) 2026 sloučeniny fenylrtuťnaté, j.n.;

b) 1674 fenylmerkuriacetát, 1894 fenylmerkurihydroxid, 1895 fenylmerkurinitrát, 2026 sloučeniny fenylrtuťnaté, j.n.;

c) 2026 sloučeniny fenylrtuťnaté, j.n.

34. Organické sloučeniny arzenu:

a) 1698 difenylaminochlorarzin, 1699 difenylchlorarzin, 1892 ethyldichlorarzin, 3280 sloučeniny arzenu organické, j.n.;

b) 3280 sloučeniny arzenu organické, j.n.;

c) 2473 arzanilát sodný,

3280 sloučeniny arzenu organické, j.n.

35. Další organokovové sloučeniny:

a) 3282 sloučenina organokovová, jedovatá, j.n.;

b) 3282 sloučenina organokovová, jedovatá, j.n.;

c) 3282 sloučenina organokovová, jedovatá, j.n.

36. Karbonyly:

a) 3281 karbonyly kovů, j.n.;

b) 3281 karbonyly kovů, j.n.;

c) 3281 karbonyly kovů, j.n.

D. Anorganické látky, které mohou s vodou (také s vlhkostí vzduchu), vodnými roztoky nebo kyselinami mohou vyvíjet jedovaté plyny a ostatní jedovaté látky, které reagují s vodou

41. Anorganické kyanidy:

a) 1565 kyanid barnatý, 1575 kyanid vápenatý, 1626 kyanid draselno-rtuťnatý, 1680 kyanid draselný, 1689 kyanid sodný, 1713 kyanid zinečnatý, 2316 dikyanoměďnatan sodný, pevný, 2317 dikyanoměďnatan sodný, roztok, 1588 kyanidy anorganické, pevné, j.n.,

1935 kyanid, roztok, j.n.;

b) 1587 kyanid měďný, 1620 kyanid olovnatý, 1636 kyanid rtuťnatý, 1642 oxiddikyanid dirtuťnatý, flegmatizovaný, 1653 kyanid nikelnatý, 1679 dikyanoměďnan draselný, 1684 kyanid stříbrný,

1588 kyanidy anorganické, pevné, j.n., 1935 kyanid, roztok, j.n.;

c) 1588 kyanidy anorganické, pevné, j.n.,

1935 kyanid, roztok, j.n.

Pozn.

1. Thiokyanáty draselný a amonný (rhodanidy), ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

2. Roztoky anorganických kyanidů se zařadí: s celkovým obsahem kyanidů vyšším jak 30% do skupiny a), o obsahu kyanidů více jak 3% do 30% do skupiny b) a při celkovém obsahu 0,3% až 3% do skupiny c).

42. Azidy:

b) 1687 azid sodný.

Pozn.

1. 1571 azid barnatý, navlhčený, je látkou třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 25).

2. Azid barnatý, suchý nebo s méně než 50 % vody nebo alkoholů není dovoleno přepravovat.

43. Přípravky fosfidů s přísadami, které zabraňují vývinu jedovatých zápalných plynů:

a) 3048 pesticid na bázi fosfidu hliníku.

Pozn.

1. Tyto přípravky je dovoleno přepravovat jen tehdy, obsahují-li přísady ke zpomalení vývinu zápalných plynů.

2. 1397 fosfid hlinitý, 2011 fosfid hořečnatý, 1714 fosfid zinečnatý, 1432 fosfid sodný, 1360 fosfid vápenatý a 2013 fosfid strontnatý jsou látkami třídy 4.3 (viz bod 471, číslice 18).

44. Další jedovaté látky, reagující s vodou:

a) 3123 látka jedovatá, kapalná, reagující s vodou, j.n., 3125 látka jedovatá, pevná, reagující s vodou, j.n.;

b) 3123 látka jedovatá, kapalná, reagující s vodou, j.n., 3125 látka jedovatá, pevná, reagující s vodou, j.n.

Pozn. Pojem "reagující s vodou" popisuje látku, která ve styku s vodou vyvíjí zápalné plyny.

E. Jiné anorganické látky a soli kovů organických látek

51. Arzen a sloučeniny arzenu:

a) 1553 kyselina tetraoxoarzeničná (orthoarzeničná), kapalná, 1560 chlorid arzenitý,

1556 sloučenina arzenu, kapalná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu), 1557 sloučenina arzenu, pevná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu);

b) 1546 arzeničnan amonný, 1554 kyselina trioxoarzeničná (metaarzeničná), pevná, 1555 bromid arzenitý, 1558 arzen, 1559 oxid arzeničný, 1561 oxid arzenitý, 1562 prach arzenový, 1572 kyselina kakodylová, 1573 arzeničnan vápenatý, 1574 arzeničnan vápenatý a arzenitan vápenatý, směs, pevná, 1585 acetoarzenitan měďnatý, 1586 arzenitan měďnatý, 1606 arzeničnan železitý, 1607 arzenitan železitý, 1608 arzeničnan železnatý, 1617 arzeničnany olova, 1618 arzenitany olova, 1621 London Purple (směs arzenitanů a arzeničnanů vápníku a barviva, užívaná jako insekticid), 1622 arzeničnan hořečnatý, 1623 arzeničnan rtuťnatý, 1677 arzeničnan draselný, 1678 arzenitan draselný, 1683 arzenitan stříbrný, 1685 arzeničnan sodný, 1686 arzenitan sodný, vodný roztok, 1688 kakodylát sodný, 1691 arzenitan strontnatý, 1712 arzeničnan zinečnatý nebo 1712 arzenitan zinečnatý nebo 1712 arzeničnan zinečnatý a arzenitan zinečnatý, směs, 2027 arzenitan sodný, pevný,

1556 sloučenina arzenu, kapalná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu), 1557 sloučenina arzenu, pevná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu);

c) 1686 arzenitan sodný, vodný roztok,

1556 sloučenina arzenu, kapalná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu), 1557 sloučenina arzenu, pevná, j.n., anorganická (arzeničnany, arzenitany a sulfidy arzenu).

Pozn. Látky a přípravky obsahující arzen, sloužící k potírání škůdců, jsou látkami číslice 71 až 73.

52. Sloučeniny rtuti:

a) 2024 sloučenina rtuti, kapalná, j.n.,

2025 sloučenina rtuti, pevná, j.n.;

b) 1624 chlorid rtuťnatý, 1625 dusičnan rtuťnatý, 1627 dusičnan rtuťný, 1629 octan rtuťnatý, 1630 chlorid rtuťnato-amonný, 1631 benzoát rtuťnatý, 1634 bromid rtuťnatý (bromid rtuťný), 1637 glukonát rtuťnatý, 1638 jodid rtuťnatý, 1639 nukleát rtuťnatý, 1640 oleát rtuťnatý, 1641 oxid rtuťnatý, 1643 jodid draselnortuťnatý, 1644 salicylát rtuťnatý, 1645 síran rtuťnatý, 1646 thiokyanát rtuťnatý (rhodanid rtuťnatý),

2024 sloučenina rtuti, kapalná, j.n., 2025 sloučenina rtuti, pevná, j.n.;

c) 2024 sloučenina rtuti, kapalná, j.n.,

2025 sloučenina rtuti, pevná, j.n.

Pozn.

1. Látky a přípravky obsahující rtuť, sloužící k potírání škůdců, jsou látkami číslic 71 až 73.

2. Chlorid rtuťný (kalomel) je látkou třídy 9 [viz bod 901, číslice 12c)]. Rumělka (cinabarit) nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

3. Fulmináty rtuti není dovoleno přepravovat.

53. Sloučeniny thallia:

b) 1707 sloučenina thallia, j.n.

Pozn.

1. Látky a přípravky obsahující thallium, sloužící k potírání škůdců, jsou látkami číslic 71 až 73.

2. 2727 dusičnan thallný je látkou číslice 68.

54. Beryllium a sloučeniny beryllia:

b) 1. 1567 beryllium, prášek,

2. 1566 sloučenina beryllia, j.n.;

c) 1566 sloučenina beryllia, j.n.

Pozn. 2464 dusičnan beryllnatý je látkou třídy 5.1 [viz bod 501, číslice 29b)].

55. Selen a sloučeniny selenu:

a) 2630 selenany nebo 2630 seleničitany,

3283 sloučenina selenu, j.n.;

b) 2657 sulfid seleničitý,

3283 sloučenina selenu, j.n.;

c) 3283 sloučenina selenu, j.n.

Pozn. 1905 kyselina selenová je látkou třídy 8 [viz bod 801, číslice 16a)].

56. Sloučeniny osmia:

a) 2471 oxid osmičelý.

57. Sloučeniny teluru:

b) 3284 sloučenina teluru, j.n.;

c) 3284 sloučenina teluru, j.n.

58. Sloučeniny vanadu:

b) 2859 metavanadičnan amonný, 2861 ortovanadičnan amonný, 2862 oxid vanadičný, neroztavený, 2863 orthovanadičnan sodno-amonný, 2864 metavanadičnan draselný, 2931 síran vanadylu,

3285 sloučenina vanadu, j.n.;

c) 3285 sloučenina vanadu, j.n.

Pozn.

1. 2443 trichlorid vanadylu, 2444 chlorid vanadičitý a 2475 chlorid vanaditý jsou látkami třídy 8 (viz bod 801, číslice 11 a 12).

2. Oxid vanadičný, tavený a ztuhlý, nepodléhá podmínkám RID (PNZ).

59. Antimon a sloučeniny antimonu:

c) 1550 laktát antimoničný, 1551 vinan antimonylodraselný, 2871 antimon, prášek, 1549 sloučenina antimonu, anorganická, pevná, j.n., 3141 sloučenina antimonu, anorganická, kapalná, j.n.

Pozn.

1. 1730 chlorid antimoničný, kapalný, 1731 chlorid antimoničný, roztok, 1733 chlorid antimonitý a 1732 fluorid antimoničný jsou látkami třídy 8 (viz bod 801, číslice 10, 11, 12).

2. Oxidy antimonu [též antimonit (leštěnec antimonový)] s obsahem arzenu nepřesahujícím 0,5 %, vztaženo na celkovou hmotnost, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

60. Sloučeniny barya:

b) 1564 sloučenina barya, j.n.;

c) 1884 oxid barnatý,

1564 sloučenina barya, j.n.

Pozn.

1. 1445 chlorečnan barnatý, 1446 dusičnan barnatý, 1447 chloristan barnatý, 1448 manganistan barnatý a 1449 peroxid barnatý jsou látkami třídy 5.1 (viz bod 501, číslice 29).

2. 1571 azid barnatý, navlhčený, je látkou třídy 4.1 (viz bod 401, číslice 25).

3. Síran barnatý, titaničitan barnatý a baryumstearát nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

61. Sloučeniny kadmia:

a) 2570 sloučenina kadmia;

b) 2570 sloučenina kadmia;

c) 2570 sloučenina kadmia.

Pozn. Kadmiové pigmenty, jako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vyšších mastných kyselin (jako kadmiumstearát), nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

62. Sloučeniny olova:

c) 1616 octan olovnatý,

2291 sloučenina olova, rozpustná, j.n.

Pozn.

1. 1469 dusičnan olovnatý a 1470 chlorečnan olovnatý jsou látkami třídy 5.1 (viz bod 501, číslice 29).

2. Soli a pigmenty obsahující olovo, které vykazují, jsou-li smíchány v poměru 1:1000 s 0,07M-kyseliny solné při teplotě 23 °C + 2 °C a míchány během jedné hodiny, rozpustnost 5% nebo méně, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

63. Fluoridy rozpustné ve vodě:

c) 1690 fluorid sodný, 1812 fluorid draselný, 2505 fluorid amonný.

Pozn. Žíravé fluoridy jsou látkami třídy 8 (viz bod 801, číslice 6 až 10).

64. Fluorokřemičitany:

c) 2655 hexafluorokřemičitan draselný, 2674 hexafluorokřemičitan sodný, 2853 hexafluorokřemičitan hořečnatý, 2854 hexafluorokřemičitan amonný, 2855 hexafluorokřemičitan zinečnatý,

2856 hexafluorokřemičitany, j.n.

65. Anorganické látky, jakož i roztoky a směsi anorganických látek (jako přípravky a odpady), které nespadají pod jiné souhrnné označení:

a) 3287 látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n., 3288 látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n.;

b) 3243 látky pevné s jedovatou kapalnou látkou, j.n., 3287 látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n., 3288 látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n.;

Pozn. Směsi pevných látek, které nepodléhají podmínkám RID (PNZ), s jedovatými kapalnými látkami smějí být přepravovány pod číslem k označení látky 3243, bez toho, že by předtím byla použita klasifikační kritéria bodu 600 (3), za předpokladu, že není vidět žádná přebytečná kapalina v době nakládání látky nebo uzavírání obalu, příp. vozu. Každý obal musí odpovídat konstrukčnímu typu, který úspěšně obstál při zkoušce těsnosti skupiny obalů II. Toto číslo k označení látky nesmí být použito pro pevné látky, které obsahují kapalnou látku skupiny a).

c) 3293 hydrazin, vodný roztok, s nejvýše 37 hm.-% hydrazinu, 3287 látka jedovatá, anorganická, kapalná, j.n., 3288 látka jedovatá, anorganická, pevná, j.n.

Pozn. 2030 hydrát hydrazinu a 2030 vodné roztoky hydrazinu, s nejméně 37 hm.-% a nejvýše 64 hm. -% jsou látkami třídy 8 [viz bod 801, číslice 44b)].

66. Jedovaté látky schopné samoohřevu:

a) 3124 látka jedovatá, pevná, schopná samoohřevu, j.n.;

b) 3124 látka jedovatá, pevná, schopná samoohřevu, j.n.

67. Jedovaté látky, žíravé:

a) 1809 chlorid fosforitý,

3289 látka jedovatá, anorganická, kapalná, žíravá, j.n., 3290 látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n.;

b) 3289 látka jedovatá, anorganická, kapalná, žíravá, j.n., 3290 látka jedovatá, anorganická, pevná, žíravá, j.n.

68. Jedovaté látky působící jako oxidační činidla:

a) 3086 látka jedovatá, pevná, působící jako oxidační činidlo, j.n.,

3122 látka jedovatá, kapalná, působící jako oxidační činidlo, j.n.;

b) 2727 dusičnan thallný,

3086 látka jedovatá, pevná, působící jako oxidační činidlo, j.n., 3122 látka jedovatá, kapalná, působící jako oxidační činidlo, j.n.

F. Prostředky k potírání škůdců (pesticidy)

71. Jedovaté, kapalné pesticidy

72. Jedovaté, zápalné, kapalné pesticidy

73. Jedovaté, pevné pesticidy V těchto číslicích je třeba zařadit pesticidy podle kritérií bodu 600 (3) následovně do skupin a), b) nebo c):

a) velmi jedovaté látky a přípravky,

b) jedovaté látky a přípravky,

c) slabě jedovaté látky a přípravky.

Pozn.

1. Zápalné kapalné, velmi jedovaté, jedovaté nebo slabě jedovaté prostředky k potírání škůdců s bodem vzplanutí pod 23 °C jsou látkami třídy 3 (viz bod 301, číslice 41).

2. a) Předměty jako lepenkové talíře, papírové pásky, kuličky z vaty, desky z plastu atd., impregnované prostředky k potírání škůdců číslic 71 až 73, uzavřené ve vzduchotěsných obalech, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

b) Látky, jako návnady nebo osivo, které byly impregnovány prostředky k potírání škůdců číslic 71 až 73 nebo jinými látkami třídy 6.1, je třeba zařadit dle jejich jedovatosti [viz bod 600 (3)].

71. Jedovaté, kapalné pesticidy:

2992 pesticid - karbamát, kapalný, jedovatý,

2994 pesticid na bázi arzenu, kapalný, jedovatý,

2996 pesticid - organická sloučenina chlóru, kapalný, jedovatý,

2998 pesticid na bázi triazinu, kapalný, jedovatý,

3000 pesticid - fenoxysloučenina, kapalný, jedovatý,

3002 pesticid na bázifenyl močoviny, kapalný, jedovatý,

3004 pesticid - derivát kyseliny benzoové, kapalný, jedovatý,

3006 pesticid na bázi dithiokarbamátu, kapalný, jedovatý,

3008 pesticid na bázi ftalimidu, kapalný, jedovatý,

3010 pesticid na bázi mědi, kapalný, jedovatý,

3012 pesticid na bázi rtuti, kapalný, jedovatý,

3014 pesticid - substituovaný nitrofenol, kapalný, jedovatý,

3016 pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, jedovatý,

3018 pesticid - organická sloučenina fosforu, kapalný, jedovatý,

3020 pesticid - organická sloučenina cínu, kapalný, jedovatý,

3026 pesticid - derivát kumarinu, kapalný, jedovatý,

2902 pesticid kapalný, jedovatý, j.n.

72. Jedovaté, zápalné, kapalné pesticidy:

2991 pesticid - karbamát, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

2993 pesticid na bázi arzenu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

2995 pesticid - organická sloučenina chlóru, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

2997 pesticid na bázi triazinu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

2999 pesticid - fenoxysloučenina, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23°Cnebo vyšším,

3001 pesticid na bázi fenylmočoviny, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vy šším,

3003 pesticid - derivát kyseliny benzoové, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3005 pesticid na bázi dithiokarbamátu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3007 pesticid na bázi ftalimidu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vy šším,

3009 pesticid na bázi mědi, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3011 pesticid na bázi rtuti, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3013 pesticid - substituovaný nitrofenol, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3015 pesticid na bázi bipyridilia, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3017 pesticid - organická sloučenina fosforu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3019 pesticid - organická sloučenina cínu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

3025 pesticid - derivát kumarinu, kapalný, jedovatý, zápalný s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším,

2903 pesticid kapalný, jedovatý, zápalný, j.n. s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším.

73. Jedovaté, pevné pesticidy:

2757 pesticid - karbamát, pevný, jedovatý,

2759 pesticid na bázi arzenu, pevný, jedovatý,

2761 pesticid - organická sloučenina chlóru, pevný, jedovatý,

2763 pesticid na bázi triazinu, pevný, jedovatý,

2765 pesticid - fenoxysloučenina, pevný, jedovatý,

2767 pesticid na bázi fenylmočoviny, pevný, jedovatý,

2769 pesticid - derivát kyseliny benzoové, pevný, jedovatý,

2771 pesticid na bázi dithiokarbamátu, pevný, jedovatý,

2773 pesticid na bázi ftalimidu, pevný, jedovatý,

2775 pesticid na bázi mědi, pevný, jedovatý,

2777 pesticid na bázi rtuti, pevný, jedovatý,

2779 pesticid - substituovaný nitrofenol, pevný, jedovatý,

2781 pesticid na bázi bipyridilia, pevný, jedovatý,

2783 pesticid - organická sloučenina fosforu, pevný, jedovatý,

2786 pesticid - organická sloučenina cínu, pevný, jedovatý,

3027 pesticid - derivát kumarinu, pevný, jedovatý,

2588 pesticid pevný, jedovatý, j.n.

Tabulka: Seznam užívaných pesticidů s odpovídajícími čísly k označení látky

Pozn.

1. Čísla k označení látky odkazují na odpovídající pojmenování, které je uvedeno v bodu 301, číslici 41 nebo bodu 601, číslicích 71 až 73.

2. Tabulka obsahuje seznam užívaných pesticidů a odkazuje na čísla k označení látky, která patří pojmenováním odpovídajícím příslušné chemické souhrnné skupině (např. pesticid na bázi arzenu), ke které daný pesticid je zařazen. Označení používané pro přepravu pesticidu se musí skládat z těchto odvolávek na základě aktivní složky, skupenství pesticidu a všech možných vedlejších nebezpečí, které mohou představovat, doplněné o označení aktivní složky.

LátkaČíslo k označení látky
Aldicarb2757, 2758, 2991, 2992
Aldrin2761, 2762, 2995, 2996
alkaloidy nebo soli alkaloidů2588, 2902, 2903, 3021
Allidochlór2761, 2762, 2995, 2996
Aminocarb2757, 2758, 2991, 2992
ANTU *)2588, 2902, 2903, 3021
sloučeniny arzenu*)2759, 2760, 2993, 2994
Azinphos-ethyl2783, 2784, 3017, 3018
Azinphos-methyl2783, 2784, 3017, 3018
Bendiocarb2757, 2758, 2991, 2992
Benfuracarb2757, 2758, 2991, 2992
Benquinox2588, 2902, 2903, 3021
Binapacryl2779, 2780, 3013, 3014
Blasticidin-S-3*)2588, 2902, 2903, 3021
Brodifacum*)3024, 3025, 3026, 3027
Bromophos-ethyl2783, 2784, 3017, 3018
Bromoxynil2588, 2902, 2903, 3021
Butocarboxim2757, 2758, 2991, 2992
Camphechlor2761, 2762, 2995, 2996
Carbaryl2757, 2758, 2991, 2992
Carbofuran2757, 2758, 2991, 2992
Carbophenotion2783, 2784, 3017, 3018
Cartap-chlorhydrát2757, 2758, 2991, 2992
Chinomethionát2588, 2902, 2903, 3021
Chlordan2762, 2995, 2996
Chlordimeform2762, 2995, 2996
Chlordimeform - chlorhydrát2762, 2995, 2996
Chlorfenvinphos2783, 2784, 3017, 3018
Chlormephos2783, 2784, 3017, 3018
Chlorphacinon2761, 2762, 2995, 2996
Chlorpyriphos2783, 2784, 3017, 3018
Chlorthiophos2783, 2784, 3017, 3018
Crimidin2761, 2762, 2995, 2996
Crotoxyphos2783, 2784, 3017, 3018
Crufomat2784, 3017, 3018
Cumachlor3024, 3025, 3026, 3027
Cumafuryl3024, 3025, 3026
Cumaphos3024, 3025, 3026, 3027
Cumatetryl (Racumin)3024, 3025, 3026, 3027
Cyanazin2763, 2764, 2997, 2998
Cyanophos2783, 2784, 3017, 3018
Cycloheximid2588, 2902, 2903, 3021
Cyhexatin2786, 2787, 3019, 3020
Cypermethrin2588, 2902, 2903, 3021
2, 4-D2766, 2999, 3000
Dazomet2902, 2903, 3021
2, 4-DB*)2766, 2999, 3000
DDT*)2761, 2762, 2995, 2996
DEF*)2784, 3017, 3018
Demephion*)2783, 2784, 3017, 3018
Demeton*)2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-O-(Systox) *)2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-O-methyl, thionoisomer2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-S-methyl2783, 2784, 3017, 3018
Demeton-S-methylsulfon*)2783, 2784, 3017, 3018
Dialifos2783, 2784, 3017, 3018
Di-allát2588, 2902, 2903, 3021
Diazinon2783, 2784, 3017, 3018
1, 2-dibrom-3-chlorpropan2761, 2762, 2995, 2996
Dichlofenthion2783, 2784, 3017, 3018
Dichlorvos2783, 2784, 3017, 3018
Dicrotophos2783, 2784, 3017, 3018
Dicumarol*)3024, 3025, 3026, 3027
Dieldrin2761, 2762, 2995, 2996
Difenacum*)3024, 3025, 3026, 3027
Difenzoquat2902, 2903, 3021
Dimefox2783, 2784, 3017, 3018
Dimetan2757, 2758, 2991, 2992
Dimethoat *)2783, 2784, 3017, 3018
Dimetilan*)2757, 2758, 2991, 2992
Dimexano2902, 2903, 3021
Dinobuton2779, 2780, 3013, 3014
Dinoseb2779, 2780, 3013, 3014
Dinoseb-acetát2779, 2780, 3013, 3014
Dinoterb2779, 2780, 3013, 3014
Dinoterb-acetát2779, 2780, 3013, 3014
Dioxacarb2757, 2758, 2991, 2992
Dioxathion2783, 2784, 3017, 3018
Diphacinon2588, 2902, 2903, 3021
Diquat2782, 3015, 3016
Disulfoton2783, 2784, 3017, 3018
DNOC2779, 2780, 3013, 3014
Drazoxolon2588, 2902, 2903, 3021
Edifenphos2783, 2784, 3017, 3018
Endosulfan2761, 2762, 2995, 2996
Endothal-natrium2588, 2902, 2903, 3021
Endothion2783, 2784, 3017, 3018
Endrin2761, 2762, 2995, 2996
EPN*)2783, 2784, 3017, 3018
Ethion2783, 2784, 3017, 3018
Ethoat-methyl2783, 2784, 3017, 3018
Ethoprophos2783, 2784, 3017, 3018
Fenaminosulp2588, 2902, 2903, 3021
Fenaminphos2783, 2784, 3017, 3018
Fenitrothion2784, 3017, 3018
Fenpropathrin2588, 2902, 2903, 3021
Fensulfothion2783, 2784, 3017, 3018
Fenthion2783, 2784, 3017, 3018
Fentin-acetát2786, 2787, 3019, 3020
Fentin-hydroxid2786, 2787, 3019, 3020
fluoracetamid*)2588, 2902, 2903, 3021
sloučeniny fluoru*)2588, 2902, 2903, 3021
Fonofos2783, 2784, 3017, 3018
Formetanát2757, 2758, 2991, 2992
Formothion2784, 3017, 3018
Heptachlor2761, 2762, 2995, 2996
Heptenophos2783, 2784, 3017, 3018
Imazalil2902, 2903, 3021
loxynil2588, 2902, 2903, 3021
Iprobenfos2784, 3017, 3018
Isobenzan2761, 2762, 2995, 2996
Isodrin*)2761, 2762, 2995, 2996
Isofenphos2783, 2784, 3017, 3018
Isolan*)2757, 2758, 2991, 2992
Isoprocarb2757, 2758, 2991, 2992
Isothioat2783, 2784, 3017, 3018
Isoxathion2783, 2784, 3017, 3018
Kelevan*)2902, 2903, 3021
sloučeniny mědi2775, 2776, 3009, 3010
Lindan (γHCH)2761, 2762, 2995, 2996
Mecarbam2783, 2784, 3017, 3018
Medinoterb2779, 2780, 3013, 3014
Mephosfolan2783, 2784, 3017, 3018
Mercapto-dimethur2757, 2758, 2991, 2992
Metam-natrium2771, 2772, 3005, 3006
Methamidophos2783, 2784, 3017, 3018
Methasulfocarb2757, 2758, 2991, 2992
Methidathion2783, 2784, 3017, 3018
Methomyl2757, 2758, 2991, 2992
Methyltrithion2783, 2784, 3017, 3018
Mevinphos2783, 2784, 3017, 3018
Mexacarbat2757, 2758, 2991, 2992
Mirex*)2762, 2995, 2996
Mobam*)2757, 2758, 2991, 2992
Monocrotophos2783, 2784, 3017, 3018
Nabam nebo Nabam-přípravky2772, 3005, 3006
Naled2784, 3017, 3018
arzenitan sodný *)2759, 2760, 2993, 2994
sloučeniny nikotinu2588, 2902, 2903, 3021
Norbromid2588, 2902, 2903, 3021
Omethoat2783, 2784, 3017, 3018
pesticidy - organické sloučeniny cínu2786, 2787, 3019, 3020
Oxamyl*)2588, 2902, 2903, 3021
Oxydemethon-methyl2783, 2784, 3017, 3018
Oxydisulfoton2783, 2784, 3017, 3018
Paraoxon *)2783, 2784, 3017, 3018
Paraquat2781, 2782, 3015, 3016
Parathion2783, 2784, 3017, 3018
Parathion-methyl2783, 2784, 3017, 3018
Pentachlorfenol*)2761, 2762, 2995, 2996
Phenkapton2783, 2784, 3017, 3018
Phenthoat2783, 2784, 3017, 3018
Phorat2783, 2784, 3017, 3018
Phosalon2783, 2284, 3017, 3018
Phosfolan2783, 2784, 3017, 3018
Phosmet2783, 2784, 3017, 3018
Phosphamidon2783, 2784, 3017, 3018
pindon a soli pindonu2902, 2903, 3021
Pirimicarb2757, 2758, 2991, 2992
Pirimiphos-ethyl2783, 2784, 3017, 3018
Promecarb2757, 2758, 2991, 2992
Promurit (Muritan)*)2757, 2758, 2991, 2992
Propaphos2783, 2784, 3017, 3018
Propoxur2757, 2758, 2991, 2992
Prothoat2783, 2784, 3017, 3018
Pyrazophos2784, 3017, 3018
Pyrazoxon *)2783, 2784, 3017, 3018
sloučeniny rtuťné2777, 2778, 3011, 3012
sloučeniny rtuťnaté2777, 2778, 3011, 3012
Quinalphos2783, 2784, 3017, 3018
Rotenon*)2588, 2902, 2903, 3021
Salithion*)2783, 2784, 3017, 3018
Schradan2783, 2784, 3017, 3018
strychnin*)2588, 2902, 2903, 3021
Sulfotep2783, 2784, 3017, 3018
Sulprofos2783, 2784, 3017, 3018
2, 4, 5-T2766, 2999, 3000
Temephos2783, 2784, 3017, 3018
TEPP2783, 2784, 3017, 3018
Terbufos2783, 2784, 3017, 3018
Terbumeton2764, 2997, 2998
síran thallný*)2588, 2902, 2903, 3021
sloučeniny thallia2588, 2902, 2903, 3021
Thiometon2783, 2784, 3017, 3018
Thionazin *)2783, 2784, 3017, 3018
Triadimefon2766, 2999, 3000
Triamiphos2783, 2784, 3017, 3018
Triazophos2783, 2784, 3017, 3018
deriváty tributyl cínu2786, 2787, 3019, 3020
Tricamba2770, 3003, 3004
Trichlorfon2783, 2784, 3017, 3018
Trichloronat2783, 2784, 3017, 3018
deriváty trifenylcínu
(s výjimkou fentin-acetátu a fentin-hydoxidu)
2786, 2787, 3019, 3020
Vamidothion2783, 2784, 3017, 3018
warfarin a soli warfarinu3024, 3025, 3026, 3027

*) V tomto případě se nejedná o užívaný název, který připouští ISO.

G. Účinné látky, jako látky určené pro laboratorní a pokusné účely, jakož i k výrobě léčiv, pokud nejsou uvedeny pod jinými číslicemi této třídy

90. Účinné látky, jako:

a) 1570 brucin, 1692 strychnin nebo 1692 soli strychninu,

3315 vzorek chemický, jedovatý, kapalný nebo pevný;

1544 alkaloidy, pevné, j.n. nebo 1544 soli alkaloidů, pevné, j.n.,

1655 sloučeniny nikotinu, pevné, j.n. nebo 1655 přípravky nikotinové, pevné, j.n.,

3140 alkaloidy, kapalné, j.n. nebo 3140 soli alkaloidů, kapalné, j.n.,

3144 sloučeniny nikotinu, kapalné, j.n. nebo 3144 přípravky nikotinové, kapalné, j.n.,

3172 toxiny, získané z živých organismů, j.n.;

Pozn. 3315 vzorek chemický, jedovatý, kapalný nebo pevný se smí použít pouze pro vzorky chemikálií, které jsou určeny pro rozbor v souvislosti s aplikací Konvence o zákazu vývoje, výroby, skladování a používání chemických zbraní a o ničení takovýchto zbraní. Přeprava látek, které spadají pod tuto položku, musí být prováděna v souladu s řadou ochranných a bezpečnostních opatření, která stanoví Organizace pro zákaz chemických zbraní. Chemický vzorek smí být přepraven až udělí souhlas příslušný úřad nebo generální ředitel Organizace pro zákaz chemických zbraní.

b) 1654 nikotin, 1656 hydrochlorid nikotinu nebo 1656 hydrochlorid nikotinu, roztok, 1657 salicylát nikotinu, 1658 síran nikotinu, pevný nebo 1658 síran nikotinu, roztok, 1659 vinan nikotinu,

1544 alkaloidy, pevné, j.n. nebo 1544 soli alkaloidů, pevné, j.n.,

1655 sloučeniny nikotinu, pevné, j.n. nebo 1655 přípravky nikotinové, pevné, j.n.,

1851 léčiva, kapalná, jedovatá, j.n.,

3140 alkaloidy kapalné, j.n. nebo 3140 soli alkaloidů, kapalné, j.n.,

3144 sloučeniny nikotinu, kapalné. j.n. nebo 3144 přípravky nikotinové, kapalné, j.n.,

3172 toxiny, získané z živých organismů, j.n.,

3249 léčiva, pevná, jedovatá, j.n.;

c) 1544 alkaloidy, pevné, j.n. nebo 1544 soli alkaloidů, pevné, j.n.,

1655 sloučeniny nikotinu, pevné, j.n. nebo 1655 přípravky nikotinové, pevné, j.n.,

1851 léčiva, kapalná, jedovatá, j.n.,

3140 alkaloidy kapalné, j.n. nebo 3140 soli alkaloidů, kapalné, j.n.,

3144 sloučeniny nikotinu, kapalné. j.n. nebo 3144 přípravky nikotinové, kapalné, j.n.,

3172 toxiny, získané z živých organismů, j.n.,

3249 léčiva, pevná, jedovatá, j.n.

Pozn.

1. Účinné látky, jakož i příměsi nebo směsi látek číslice 90 s jinými látkami se zařazují podle jejich toxicity [viz bod 600 (3)].

2. Léčiva ve spotřební formě, např. kosmetika a léky, které jsou vyrobeny pro osobní spotřebu a jsou baleny do obchodních balení a balení pro domácnost a které by jinak byly látkami číslice 90, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

3. Látky a přípravky k potírání škůdců, které obsahují alkaloidy nebo nikotin, jsou látkami číslic 71 až 73.

H. Prázdné obaly

Pozn. Prázdné obaly, na kterých vně ulpívají zbytky předchozího obsahu, není dovoleno přepravovat.

91. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 6.1.

Pozn. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), které obsahovaly látky této třídy, nepodléhají podmínkám RID (PNZ), jestliže byla přijata náležitá opatření k vyloučení možných nebezpečí. Za vyloučení nebezpečí se považují taková opatření, která vyloučí nebezpečí tříd 1 až 9.

601a S vyjímkou podmínek uvedených v odstavci (3), nepodléhají ustanovením oddílu 2 "Přepravní podmínky":

(1) Látky spadající pod b) a c) číslic 11, 12, 14 až 28, 32 až 36, 41, 42, 44, 51 až 55, 57 až 68, 71 až 73 a 90, které jsou přepravovány za následujících podmínek:

a) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 500 ml v jednom vnitřním obalu a 2 litrů v jednom kusu;

- pevné látky až do 1 kg v jednom vnitřním obalu a 4 kg v jednom kusu.

b) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic:

- kapalné látky až do 3 litrů v jednom vnitřním obalu a 12 litrů v jednom kusu;

- pevné látky až do 6 kg v jednom vnitřním obalu a 24 kg v jednom kusu.

Tato množství musí být přepravována ve skupinových obalech, které odpovídají alespoň podmínkám bodu 1538.

Je nutno dodržet "Všeobecná ustanovení o balení" bod 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(2) Látky uvedené v odstavci (1) obsažené ve vnitřních obalech z kovu nebo z plastu, smí být přepravovány ve smršťovacích nebo napínacích obalových materiálech (tzv. "trays") místo vnějších obalů, za následujících podmínek:

a) pevné látky, které v jednotlivých číslicích spadají pod b): až do 500 g v jednom vnitřním obalu a 4 kg v jednom kusu;

b) kapalné látky, které v jednotlivých číslicích spadají pod b): až do 100 ml v jednom vnitřním obalu a 2 litry v jednom kusu;

c) pevné látky, které v jednotlivých číslicích spadají pod c): až do 3 kg v jednom vnitřním obalu;

d) kapalné látky, které v jednotlivých číslicích spadají pod c): až do 1 litru v jednom vnitřním obalu a 12 litrů v jednom kusu.

Celková hmotnost kusu nesmí v žádném případě přesáhnout 20 kg.

Musí být dodrženy "Všeobecná ustanovení o balení" bodu 1500 (1), (2) a (5) až (7).

(3) Při přepravě podle odstavců (1)a (2) musí označení zboží v nákladním listu odpovídat podmínkám bodu 614 a musí obsahovat výraz "omezené množství". Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před něž se doplní písmena "UN".

2. Přepravní podmínky (Podmínky pro prázdné obaly jsou shrnuty pod F.)

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

602 (1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddílu A.2 uvedeny zvláštní podmínky pro balení určitých látek.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) Podle podmínek bodu 600 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) je třeba použít:

- obalů obalové skupiny I označených písmenem "X", pro velmi jedovaté látky spadající v jednotlivých číslicích pod a),

- obalů obalové skupiny II nebo I, označených písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, označené písmenem "Y", pro jedovaté látky spadající v jednotlivých číslicích pod b),

- obalů obalové skupiny III, II nebo I, označených písmenem "Z", "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y", pro slabě jedovaté látky spadající v jednotlivých číslicích pod c).

Pozn. Přeprava látek třídy 6.1 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. Přeprava ve volně loženém stavu, viz bod 616 a 617 (3).

2. Zvláštní podmínky o balení

603 (1) Kyanovodík, stabilizovaný číslice 1 musí být balen:

a) je-li zcela nasáklý v inertní porézní hmotě, do kovových nádob o objemu nejvýše 7,5 litru, vložených do dřevěných beden tak, aby se nemohly vzájemně dotýkat. Takový skupinový obal musí splňovat tyto podmínky:

1. nádoby musí být zkoušeny tlakem nejméně 0,6 MPa (6 bar) (přetlak);

2. nádoby musí být zcela vyplněny porézní hmotou, která se nesmí ani při delším používání, ani při otřesech a to ani při teplotách až do 50 °C sléhat nebo tvořit nebezpečné dutiny. Na víku každé nádoby musí být trvanlivě vyraženo datum plnění;

3. skupinový obal musí být zkoušen a povolen podle přípojku V pro skupinu obalů I. Hmotnost jednoho kusu nesmí převyšovat 120 kg;

b) je-li kapalný, avšak nenasáklý v porézní hmotě, do tlakových lahví z uhlíkové oceli, které musí splňovat tyto podmínky:

1. tlakové lahve musí být před prvním použitím podrobeny hydraulické zkoušce tlakem nejméně 10 MPa (100 bar) (přetlak). Tlaková zkouška se musí opakovat každé dva roky a musí být spojena s prohlídkou vnitřku nádoby, jakož i zjištěním její hmotnosti;

2. tlakové lahve musí odpovídat příslušným podmínkám třídy 2 [viz body 211 (1) až 213, 215 až 217 a 223];

3. nejvyšší hmotnost plnění činí 0,55 kg na 1 litr objemu.

(2) Roztoky kyanovodíku číslice 2 musí být baleny do skleněných zatavených ampulí obsahujících nejvýše 50 g nebo do těsně uzavřených skleněných lahví s obsahem nejvýše 250g.

Ampule a lahve musí být přepravovány ve skupinových obalech, které musí splňovat tyto podmínky:

a) ampule a lahve musí být vloženy se savými látkami do těsných vnějších obalů z oceli nebo z hliníku; hmotnost kusu může být nejvýše 15 kg; nebo

b) ampule a lahve se vloží se savými látkami do dřevěných beden s těsnou vložkou z bílého plechu; hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 75 kg.

Skupinové obaly uvedené pod a) a b) musí být zkoušeny a povoleny podle přípojku V pro skupinu obalů I.

604 Tetrakarbonyl niklu a pentakarbonyl železa číslice 3 musí být baleny:

(1) Do bezešvých lahví z čistého hliníku o objemu nejvýše 1 litr a tloušťce stěny nejméně 1 mm, které musí být zkoušeny tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak). Lahve musí být uzavřeny šroubovací kovovou zátkou opatřenou inertním těsněním, přičemž musí být šroubovací zátka v krčku lahve tak pevně zašroubována a v případě potřeby tak jištěna, aby se za normálních podmínek přepravy nemohla uvolnit.

Do vnějších obalů ze dřeva nebo lepenky vyplněných nehořlavými savými vycpávkami se vloží až 4 takové lahve z hliníku. Takovýto skupinový obal musí odpovídat typu, který byl zkoušen a povolen podle přípojku V pro skupinu obalů I.

Hmotnost jednoho kusu může být nejvýše 10 kg.

(2) Do kovových nádob s těsně uzavíratelnými uzavíracími zařízeními, která jsou, pokud je to nutné, zajištěna ochrannými kloboučky proti mechanickým poškozením. Ocelové nádoby až do 150 litrů musí mít tloušťku stěny nejméně 3 mm, větší nádoby a nádoby z jiných materiálů nejméně tloušťku stěny, která zaručí odpovídající mechanickou odolnost. Nejvyšší přípustný objem nádoby činí 250 litrů. Nejvyšší povolené plnění na 1 litr objemu je 1 kg kapaliny.

Nádoby musí být před prvním použitím podrobeny hydraulické zkoušce tlakem nejméně 1MPa (10 bar) (přetlak). Tlaková zkouška musí být opakována každých pět let a musí být spojena s podrobnou prohlídkou vnitřku nádoby, jakož i přezkoušením hmotnosti nádoby. Na kovových nádobách musí být zřetelně a trvanlivě vyznačeno:

a) nezkrácené pojmenování látky (při střídavém používání smějí být obě látky uvedeny také vedle sebe );

b) jméno vlastníka nádoby;

c) vlastní hmotnost nádoby včetně příslušenství, jako jsou ventily, ochranné čepičky apod.;

d) datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky, jakož i razítko znalce, který zkoušky provedl;

e) dovolená nejvyšší hmotnost plnění nádoby v kg;

f) vnitřní tlak (zkušební tlak), kterého se musí použít při hydraulické zkoušce.

605 (1) a) Ethylenimin, stabilizovaný číslice 4 musí být balen do kovových nádob o dostatečné tloušťce, které jsou uzavřeny, tak těsně, aby nepropouštěly plyn a kapalinu, se zašroubovanou zátkou nebo našroubovanou čepičkou a vhodným těsnicím kroužkem nebo těsnicím diskem. Nádoby musí být poprvé a opakovaně nejpozději každých 5 roků podrobeny zkoušce tlakem nejméně 0,3 MPa (3 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Každá nádoba musí být při použití savých látek vložena do pevného, těsného ochranného obalu z kovu. Ochranný obal musí být vzduchotěsně uzavřen, uzávěr zabezpečen proti nekontrolovanému uvolnění. Nejvyšší hmotnost plnění na litr objemu je 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 75 kg. Pokud není přeprava prováděna jako vozová zásilka, musí být kusy, které jsou těžší než 30 kg, opatřeny držadly.

b) Ethylenimin, stabilizovaný číslice 4 smí být také balen do kovových nádob o dostatečné tloušťce, které jsou uzavřeny zašroubovanou zátkou a našroubovanou čepičkou nebo rovnocenným zařízením nepropouštějícím plyn a kapalinu. Nádoby musí být poprvé a opakovaně nejpozději každých 5 roků podrobeny zkoušce tlakem nejméně 1 MPa (10 bar) (přetlak) podle bodů 215 až 217. Nejvyšší hmotnost plnění na litr objemu je 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 75 kg.

c) Na nádobách dle a) a b) musí být čitelně a trvanlivě uvedeny následující údaje:

- jméno nebo tovární značka výrobce a číslo nádoby;

- označení "Ethylenimin";

- vlastní hmotnost nádoby a dovolená nejvyšší hmotnost naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který zkoušky provedl.

(2) Methylisokyanát číslice 5 musí být balen:

a) do těsně uzavřených nádob z čistého hliníku o objemu nejvýše 1 litr, které mohou být plněny až do 90 % objemu. Nejvýše 10 takovýchto nádob se vloží do dřevěné bedny s vhodnou vycpávkovou látkou. Takovýto kus, který musí vyhovovat zkušebním metodám pro skupinové obaly dle bodu 1538 pro skupinu obalů I, nesmí být těžší jak 30 kg; nebo

b) v nádobách z čistého hliníku o tloušťce stěny 5 mm nebo z nerezavějící oceli. Nádoby musí být celosvařované a poprvé a opakovaně nejpozději každých 5 roků podrobeny zkoušce tlakem nejméně 0,5 MPa (5 bar) (přetlak) podle bodů 215 až

217. Musí být těsně uzavřeny dvěma za sebou ležícími uzávěry, z nichž jeden je zašroubován nebo obdobným způsobem upevněn.

Stupeň plnění smí činit nejvýše 90 %. Sudy, které jsou těžší než 100 kg, musí být opatřeny obručemi na válení.

c) Na nádobách dle a) a b) musí být čitelně a trvanlivě uvedeny následující údaje:

- jméno nebo tovární značka výrobce a číslo nádoby;

- označení "Methylisokyanát";

- vlastní hmotnost nádoby a dovolená nejvyšší hmotnost naplněné nádoby;

- datum (měsíc, rok) první a poslední provedené periodické zkoušky;

- razítko znalce, který zkoušky provedl.

606 (1) Látky spadající pod a) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli s neodnímatelným víkem podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku s neodnímatelným víkem podle bodu 1522, nebo

d) do sudů z plastu s neodnímatelným víkem o objemu nejvýše 60 litrů nebo do kanystrů z plastu s neodnímatelným víkem podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů s vnitřními nádobami ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538.

(2) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 600 (13) smějí být také baleny:

a) do sudů z oceli s odnímatelným víkem podle bodu 1520, z hliníku podle bodu 1521, z překližky podle bodu 1523, z lepenky podle bodu 1525 nebo z plastu podle bodu 1526, nebodo kanystrů s odnímatelným víkem z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522 nebo z plastu podle bodu 1526, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do skupinových obalů podle bodu 1538 s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli.

(3) Kyanid sodný číslice 41a) může být také balen: do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622 nebo do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva s prachotěsným vnitřním vyložením podle bodu 1627, za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku.

607 (1) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538.

Pozn. k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnímatelným víkem pro husté (pastovité) látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1553, 1554 a 1561).

(2) Látky spadající pod b) jednotlivých číslic bodu 601, které při 50 °C vykazují tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar), smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z pevného plastu podle bodu 1625.

(3) Látky spadající pod číslicí 15 b) smějí být také baleny do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539.

(4) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 600 (13) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů odolných proti vlhkosti z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo do papírových pytlů nepropouštějících vodu podle bodu 1536, za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o pytle, které jsou uloženy na paletách, nebo

c) do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z flexibilního plastu podle bodu 1625, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626 nebo do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627, nebo

d) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma nádob typů 13H1, 13L1 a 13M1, za předpokladu, že se jedná o vozovou zásilku nebo o flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), které jsou uloženy na paletách.

608 (1) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic musí být baleny:

a) do sudů z oceli podle bodu 1520, nebo

b) do sudů z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) do kanystrů z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) do sudů nebo kanystrů z plastu podle bodu 1526, nebo

e) do kombinovaných obalů (plast) podle bodu 1537, nebo

f) do skupinových obalů podle bodu 1538, nebo

g) do kombinovaných obalů (sklo, porcelán nebo kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) do obalů z jemného plechu podle bodu 1540.

Pozn. k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry a obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem pro husté (pastovité) látky s viskozitou při 23 °C vyšší než 200 mm2/s a pro pevné látky platí zjednodušené podmínky (viz bod 1512, 1552 až 1554 a 1561).

(2) Látky spadající pod c) jednotlivých číslic a které při 50 °C vykazují tenzi par nejvýše 110 kPa (1,10 bar), smějí být také baleny do kovových velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624 nebo do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625. Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 musí být naplněny nejméně do 80 % objemu vnějšího obalu.

(3) Látky v pevném stavu ve smyslu bodu 600 (13) smějí být také baleny:

a) do sudů z překližky podle bodu 1523, nebo z lepenky podle bodu 1525, v nutném případě s jedním nebo více prachotěsnými vnitřními pytli, nebo

b) do pytlů odolných proti vlhkosti z textilní tkaniny podle bodu 1533, z tkaniny z plastu podle bodu 1534, z fólie z plastu podle bodu 1535 nebo papírových pytlů nepropouštějících vodu podle bodu 1536, nebo

c) do flexibilních velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1623, vyjma nádob typů 13H1, 13L1 a 13M1, do kombinovaných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z flexibilního plastu podle bodu 1625, do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) z lepenky podle bodu 1626 nebo do velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) ze dřeva podle bodu 1627.

609 3315 vzorek chemický, jedovatý číslice 90a) musí být zabalen dle pokynu pro balení 623 Technických pokynů ICAO.

610

3. Společné balení

611 (1) Látky spadající pod stejnou číslici smějí být spolu vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky různých číslic třídy 6.1 smějí být, v množství nejvýše 3 litry u kapalných látek a/nebo 5 kg u látek v pevném stavu v jednom vnitřním obalu, spolu vzájemně spojeny a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(3) Látky číslic 1, 3, 4 a 5 nesmějí být vzájemně spojeny s ostatním zbožím do jednoho skupinového obalu.

(4) Látky číslice 2 a látky spadající pod a) jednotlivých číslic nesmí být společně baleny s látkami a předměty třídy 1, 5.2 a 7.

(5) Nejsou-li předvídány zvláštní podmínky, smějí být baleny látky číslice 2 a kapalné látky, které v jednotlivých číslicích spadají pod a), v množství nejvýše 0,5 litru na vnitřní obal a 1 litr na kus a látky, které spadají pod b) nebo c), v množství nejvýše 3 litry pro kapalné látky a/ nebo 5 kg pro látky v pevném stavu na vnitřní obal, s látkami nebo předměty ostatních tříd - pokud je společné balení dovoleno také pro látky a předměty těchto tříd - a/nebo se zbožím, které podmínkám RID (PNZ) nepodléhá, do skupinového obalu podle bodu 1538, jestliže spolu vzájemně nebezpečně nereagují.

(6) Nebezpečné reakce jsou:

a) hoření a/nebo vývin velkého tepla;

b) vývin zápalných a/nebo jedovatých plynů;

c) vznik žíravých kapalných látek;

d) vznik nestabilních látek.

(7) Je třeba mít na zřeteli podmínky bodu 8 a 602.

(8) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí být hmotnost jednoho kusu vyšší než 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

612 (1) Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy s látkami nebo předměty této třídy musí být opatřeny nálepkou podle vzoru 6.1.

(3) Kusy obsahující látky číslic 1 až 6, 7a)2., 8a)2., 9, 11a ) a b)2., 13, 16, 18, 20, 22, 26a)1. a b)1. musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 3.

(4) Kusy se zápalnými pesticidy, s bodem vzplanutí 23 °C a vyšším číslice 72 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 3.

(5) Kusy obsahující látky číslic 7a)1., 8a)1., 10, 11b)1. a 28 musí být kromě toho opatřeny nálepkami podle vzoru 3 a 8.

(6) Kusy obsahující látky číslic 26a)2., b)2. a 54b)1. musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 4.1.

(7) Kusy obsahující látky číslice 66 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 4.2.

(8) Kusy obsahující látky číslice 44 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 4.3.

(9) Kusy obsahující látky číslice 68 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 05.

(10) Kusy obsahující látky číslic 24b)2., 27 a 67 musí být kromě toho opatřeny nálepkou podle vzoru 8.

(11) Kusy obsahující kapalné látky v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i kusy obsahující nádoby s větracími zařízeními nebo nádoby s větracím zařízením bez vnějšího obalu, musí být kromě toho na dvou protilehlých stranách opatřeny nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

613 (1) S výjimkou látek číslic 1 až 5, jakož i látek spadajících pod a) jednotlivých číslic, smějí být kusy obsahující ostatní látky této třídy přepravovány jako spěšnina takto:

- s látkami spadajícími pod b) jednotlivých číslic až do 2 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 4 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu;

- s látkami spadajícími pod c) jednotlivých číslic až do 12 litrů v jednom kusu u kapalných látek a 24 kg v jednom kusu u látek v pevném stavu.

(2) Prostředky k potírání škůdců číslic 71 až 73 v nerozbitných nádobách smějí být přepravovány jako spěšnina. Hmotnost jednoho kusu nesmí být větší než 25 kg.

(3) Anorganické kyanidy obsahující ušlechtilé kovy a jejich směsi číslice 41a) mohou být přepravovány jako spěšnina ve skupinových obalech s vnitřním obalem ze skla, plastu nebo kovu podle bodu 1538. Jeden kus nesmí obsahovat více jak 2 kg této látky.

Přeprava v zavazadlových vozech nebo oddílech, které jsou přístupné cestujícím, je povolena, jestliže provedenými opatřeními je zabráněno zásahu nepovolaných osob.

C. Údaje v nákladním listu

614 Označení zboží v nákladním listu musí být shodné s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 601.

Není-li v tomto bodu látka jmenovitě uvedena, ale je přiřazena označení j.n. nebo souhrnnému označení, musí se označení zboží skládat z čísla k označení látky, pojmenování označení j.n. nebo souhrnného označení a doplněna o zápis chemického nebo technického pojmenování látky.4)

Označení zboží musí být doplněno údajem třídy, číslice a popř. skupiny a), b) nebo c) vyjmenování látek a zkratkou "RID (PNZ)", např. "6.1,číslice 11a) RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3(4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje...", přičemž musí být zapsán (zapsány) nebezpečný komponent (nebezpečné komponenty) jeho (jejich) chemickým pojmenováním, rozhodný (rozhodné) pro zařazení odpadu podle bodu 3 (3), např. "Odpad obsahuje 2570 sloučenina kadmia, 6.1, číslice 61c) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků nebo směsí (jako jsou přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není ve všeobecnosti třeba uvádět více jako dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečí roztoků a směsí.

Při přepravě roztoků nebo směsí, které obsahují pouze jeden komponent podléhající RID (PNZ), je třeba do nákladního listu doplnit jako součást pojmenování slovo "roztok", příp. "směs" [viz bod 3 (3)].

Jestliže je k přepravě podána pevná látka v roztaveném stavu, musí být pojmenování zboží - pokud toto již neobsahuje - doplněno o výraz "roztavený".

Při přepravě prostředků k potírání škůdců (pesticidů) musí označení zboží obsahovat údaj o aktivních složkách podle nomenklatury5) schválené ISO nebo podle tabulky uvedené pod číslicemi 71 až 73 bodu 601 nebo údaj chemického pojmenování aktivních složek, např. "2783 pesticid - organická sloučenina fosforu, pevný, jedovatý (Propaphos), 6.1, číslice 73c) RID (PNZ)".

Při přepravě zboží 3315 vzorek chemický, jedovatý číslice 90a) musí být připojeno k nákladnímu listu jednoho vyhotovení dokumentu, v němž je uvedeno povolení přepravy, maximální množství a podmínky pro obal [viz také poznámka pod číslicí 90a)].

Je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle bodu přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

Pokud jmenovitě uvedený roztok nebo jmenovitě uvedená směs, příp. roztok nebo směs obsahující jmenovitě uvedenou látku, podle bodu 600 (5) nepodléhají podmínkám této třídy, může odesílatel v nákladním listu uvést "Není zboží třídy 6.1".

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

615 (1) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

(2) Kusy musí být ve voze uloženy tak, aby se nemohly nebezpečným způsobem pohybovat, převrhnout nebo spadnout.

Z těchto důvodů smí být velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) typu 31HZ2 přepravovány pouze v uzavřených vozech.

(3) Vozy, ve kterých byly přepravovány látky třídy 6.1 jako vozová zásilka, musí být po vyložení podrobeny kontrole, zda se ve voze nenacházejí zbytky nákladu (viz též bod 624).

b. Přeprava ve volně loženém stavu

616 Látky číslice 60c) a 3243 látky pevné s jedovatou kapalnou látkou číslice 65b), jakož i pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady), které spadají pod písmeno c) jednotlivých číslic, smějí být přepravovány ve volně loženém stavu v otevřených vozech přikrytých plachtami nebo ve vozech s otevíratelnou střechou.

Vozy pro látky číslice 65b) čísla k označení látky 3243 ve volně loženém stavu musí být těsné nebo např. utěsněny dostatečně silnou vystýlkou.

c. Přeprava v malých kontejnerech

617 (1) Kusy obsahující látky této třídy smějí být přepravovány v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání uvedené v bodu 620 platí též pro obsah malých kontejnerů.

(3) Látky číslic 60c) a 3243 látky pevné s jedovatou kapalnou látkou číslice 65b), jakož i pevné látky a směsi (jako preparáty, přípravky a odpady), které spadají pod písmeno c) jednotlivých číslic, smějí být přepravovány ve volně loženém stavu v malých uzavřených plnostěnných kontejnerech.

Malé kontejnery pro látky číslice 65b) čísla k označení látky 3243 musí být těsné nebo např. utěsněny dostatečné silnou vystýlkou.

(4) Podmínky bodů 615 (3) a 624 platí obdobně též při přepravě v malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech, na kotlových vozech, na nádržkových kontejnerech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

618 (1) Při přepravě látek této třídy musí být na obou stranách vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů umístěny nálepky podle vzoru 6.1.

(2) Kromě toho musí být při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodech 612 (3) až (10), obě strany vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů opatřeny nálepkou dle tohoto bodu.

(3) Malé kontejnery se opatří nálepkami podle bodu 612 (2) až (10).

619

E. Zákazy společného nakládání

620 Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 6.1 nesmí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

621 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

622 (1) Jde-li u nevyčištěných prázdných obalů číslice 91 o pytle nebo o prázdné flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC), musí být tyto vloženy do beden nebo do vodotěsných pytlů, zamezujících jakémukoliv unikání obsahu.

(2) Ostatní nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 91 musí být uzavřeny stejným způsobem a poskytovat tutéž záruku těsnosti, jako kdyby byly plné.

(3) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy a prázdné malé kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu číslice 91 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí jako kdyby byly plné. Obaly s pytli nebo s flexibilními velkými nádobami pro volně ložené látky (IBC) podle odstavce (1) musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí, jakými byly opatřeny tyto pytle nebo flexibilní velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) v naplněném stavu.

(4) Označení zboží v nákladním listu musí být shodné s jedním z pojmenování zvýrazněných kurzívou v číslici 91, doplněné o "6.1, číslice 91 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 6.1, číslice 91 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů a prázdných malých kontejnerů pro zboží ve volně loženém stavu se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a popřípadě skupinou a), b) nebo c) posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 60 2312 fenol, roztavený, číslice 24b)1.".

(5) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 91 opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

G. Ostatní podmínky 623

Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.1 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

624 Došlo-li k úniku látek této třídy navenek a k jejich rozsypání nebo vylití ve voze, smí být vůz znovu použit až po důkladném vyčištění, popř. zbavení jedovatých látek. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v témže voze musí být podrobeno (-y) kontrole z hlediska případného znečištění.

625-649

Třída 6.2

Třída 6.2 Látky způsobilé vyvolat nákazu

1. Vyjmenování látek

650 (1) Z látek1), které patří pod pojem třídy 6.2, jsou připuštěny k přepravě ty, jež jsou vyjmenovány v bodu 651 nebo látky spadající pod zde uvedené souhrnné označení a které podléhají podmínkám uvedeným v bodech 650, (2) až 675, tím jsou látkami RID (PNZ).

(2) Pojem třídy 6.2 zahrnuje látky, o nichž je známo nebo se dá předpokládat, že obsahují pů vodce nemoci - to jsou mikroorganismy (včetně bakterií, virů, rickettsií, parazitů,

hub) nebo rekombinované mikroorganismy (hybridy a mutanty) - o kterých je známo a dá se předpokládat, že u lidí nebo zvířat vyvolávají nakažlivé nemoci. Podléhají podmínkám této třídy, jestliže na lidi nebo zvířata, kteří (-á) jsou vystaveni (-a) těmto látkám, mohou přenášet nemoci.

Pozn.

1. Geneticky změněné mikroorganismy a organismy, biologické produkty, diagnostické vzorky a infikovaná živá zvířata se zařadí do této třídy, jestliže splňují její podmínky.

2. Toxiny z rostlin, zvířat nebo bakterií, které neobsahují látky nebo organismy způsobilé vyvolat nákazu nebo tyto v nich nejsou obsaženy, jsou látkami třídy 6.1 (viz bod 601, číslice 90, číslo k označení látky 3172).

(3) Látky třídy 6.2 jsou rozděleny následovně:

A. Látky způsobilé vyvolat nákazu s vysokým stupněm nebezpečí

B. Ostatní látky způsobilé vyvolat nákazu

C. Prázdné obaly

Na základě jejich stupně nebezpečnosti se látky, které patří pod číslici 3 a 4 bodu 651, zařadí do následující skupiny:

b) nebezpečné látky.

(4) Zařazení jmenovitě neuvedených látek k číslicím 1, 2 a 3 bodu 651 je třeba provést při zohlednění stavu vědy podle následujících rizikových skupin2):

i) Riziková skupina 4: Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat těžká onemocnění a kterého lze, přímo nebo nepřímo, lehce přenášet z jednoho jedince na druhého a proti kterému normálně účinná prevence a léčení není možná(-é) (t.j. vysoké individuální nebezpečí a vysoké nebezpečí pro veřejnost);

ii) Riziková skupina 3: Původce nemoci, který obvykle vyvolává u lidí nebo zvířat těžká onemocnění, který se však obyčejně nepřenáší z jednoho nakaženého jedince na druhého a proti kterému normálně účinná prevence a léčení je možná(-é) (t.j. vysoké individuální nebezpečí a malé nebezpečí pro veřejnost);

iii) Riziková skupina 2: Původce nemoci, který může u lidí nebo zvířat vyvolat onemocnění, ale vlastně nepředstavuje žádné vážné nebezpečí a proti kterému, přestože při expozici může způsobit vážnou infekci, je účinná prevence a léčení, takže nebezpečí přenosu nákazy je omezené (t.j. mírné individuální nebezpečí a omezené nebezpečí pro veřejnost).

Pozn.

1. Riziková skupina 1 obsahuje mikroorganismy, u nichž je nepravděpodobné, že by u lidí nebo zvířat vyvolávali nemoci (t.j. žádné nebo pouze velmi malé individuální nebezpečí a žádné nebo pouze velmi malé nebezpečí pro veřejnost). Látky, které obsahují pouze takovéto mikroorganismy nejsou látkami způsobilými vyvolat nákazu ve smyslu těchto podmínek.

2. Geneticky změněné mikroorganismy a organismy3) jsou mikroorganismy a organismy, v nichž byl genetický materiál záměrně technickými metodami tak změněn, jak tomu v přírodě nedochází.

3. Geneticky změněné mikroorganismy, které ve smyslu této třídy jsou způsobilé vyvolat nákazu, jsou látky číslic 1, 2 nebo 3. Nesmí však být přiřazeny k číslici 4. Geneticky změněné mikroorganismy, které nejsou látkami způsobilými vyvolat nákazu ve smyslu této třídy, mohou být látkami třídy 9 (viz bod 901, číslice 13, číslo k označení látky 3245).

4. Geneticky změněné organismy, o kterých je známo nebo je třeba předpokládat, že jsou nebezpečné pro lidi nebo zvířata, musí být přepravovány za podmínek určených příslušným úřadem4) země původu.

(5) Pevnými látkami ve smyslu podmínek pro balení bodů 654 a 655 jsou látky a směsi látek, které při teplotě pod 45 °C nevykazují žádnou volnou kapalinu.

(6) "Biologické produkty" jsou produkty z živých organismů, které se vyrábějí a rozdělují v souladu s předpisy národních úřadů, které mohou vydat zvláštní licenční osvědčení. Biologické produkty se používají pro prevenci, léčení nebo diagnozu nemocí u lidí nebo zvířat nebo pro vývojové, pokusné nebo výzkumné účely. Mohou obsahovat hotové výrobky nebo meziprodukty, jako očkovací látky a diagnostické produkty, ale nejsou na ně omezeny.

"Diagnostické vzorky" od lidí nebo zvířat, jsou to mimo jiného vylučované látky, výměšky, krev a krevní deriváty, tkáň a tkáňové tekutiny, které se přepravují k pokusným nebo výzkumným účelům, s výjimkou infikovaných živých zvířat.

Pozn. "Biologické produkty" a "diagnostické vzorky" nejsou látkami této třídy, jestliže je známo, že neobsahují žádné látky způsobilé vyvolat nákazu.

(7) Živí infikovaní obratlovci nebo bezobratlá zvířata nesmí být použiti (-a) k tomu, aby přepravovali (-a) látku způsobilou vyvolat nákazu, a to ani tehdy, když látka způsobilá vyvolat nákazu nemůže být přepravena jiným způsobem. Takováto zvířata je třeba podle příslušných pokynů pro transporty zvířat5) zabalit, označit, popsat a přepravovat.

(8) Pro přepravu látek této třídy může být potřebné udržování určité teploty.

651 A. Látky způsobilé vyvolat nákazu s vysokým stupněm nebezpečí

1. 2814 látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi, 2900 látka způsobilá vyvolat nákazu, pouze nebezpečná pro zvířata.

Pozn.

1. K této číslici je třeba přiřadit látky, které podle bodu 650 (4) jsou přiřazeny rizikové skupině 4.

2. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky pro balení (viz body 653 a 654).

2. 2814 látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi,

2900 látka způsobilá vyvolat nákazu, pouze nebezpečná pro zvířata.

Pozn.

1. K této číslici je třeba přiřadit látky, které podle bodu 650 (4) jsou přiřazeny rizikové skupině 3.

2. Pro tyto látky platí zvláštní podmínky pro balení (viz body 653 a 654).

B. Ostatní látky způsobilé vyvolat nákazu

3.

b) 2814 látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi,

2900 látka způsobilá vyvolat nákazu, pouze nebezpečná pro zvířata.

Pozn. K této číslici je třeba přiřadit látky, které podle bodu 650 (4) jsou přiřazeny rizikové skupině 2.

4.

b) 3291 odpad klinický, nespecifikovaný, j.n.

Pozn.

1. K této číslici se přiřadí nespecifikované odpady, které pocházejí z lékařského ošetřování lidí nebo zvířat nebo z biologického výzkumu a u kterých je malá pravděpodobnost, že obsahují látky této třídy.

2. Odpady, které lze specifikovat, je třeba přiřadit číslicím 1, 2 nebo 3.

3. Dekontaminované klinické nebo z biologického výzkumu pocházející odpady, které obsahovaly látky způsobilé vyvolat nákazu, nepodléhají podmínkám této třídy.

C. Prázdné obaly

11. Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy pro zboží ve volně loženém stavu, které obsahovaly látky třídy 6.2 (viz bod 672).

2. Přepravní podmínky (Podmínky o prázdných obalech jsou shrnuty pod F).

A. Kusy

1. Všeobecná ustanovení o balení

652 (1) Obaly musí odpovídat podmínkám přípojku V, pokud nejsou v oddíle A.2 pro balení určitých látek uvedeny zvláštní podmínky.

(2) Velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) musí odpovídat podmínkám přípojku VI.

(3) Podmínek bodu 650 (3) a 1511 (2) nebo 1611 (2) se použije pro:

Obaly obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X", nebo velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) obalové skupiny II, značené písmenem "Y", pro nebezpečné látky, spadající v jednotlivých číslicích pod b).

Pozn. O přepravě látek třídy 6.2 v kotlových vozech, viz přípojek XI, v nádržkových kontejnerech, viz přípojek X. O přepravě ve volně loženém stavu, viz bod 666.

2. Zvláštní podmínky o balení

653 (1) Obaly pro látky číslic 1 a 2 se musí skládat z následujících podstatných dílů:

a) vnitřního obalu, který se skládá z:

- vodotěsné nádoby jako prvního obalu;

- vodotěsného druhého obalu;

- absorpčního materiálu mezi prvním a druhým obalem. Jestliže je do druhého obalu vloženo více nádob, musí být jednotlivě ovinuté, aby se vyloučil vzájemný dotyk. Množství absorpčního materiálu, např. vata schopná sání, musí stačit pro zachycení celkového obsahu všech nádob.

Nezávisle od předpokládané teploty během přepravy, musí první nebo druhý obal odolávat vnitřnímu tlaku, který odpovídá rozdílu tlaků nejméně 95 kPa (0,95 bar) a teplotám od -40 °C do + 55 °C bez toho, že by se něco dostalo ven.

Pozn. Vnitřní obaly s látkami způsobilými vyvolat nákazu nesmí být zajištěny vnitřními obaly, které obsahují jiné druhy zboží.

b) vnějšího obalu, který je dostatečně odolný vzhledem ke svému objemu, své hmotnosti a účelu použití, jehož nejmenší vnější rozměr musí být nejméně 10 cm.

(2) Obaly podle odstavce (1) musí být zkoušeny podle podmínek bodu 654; konstrukční typ obalu musí být schválen příslušným úřadem. Každý obal vyrobený na základě schváleného konstrukčního typu musí být označen podle bodu 1512.

Zkoušky obalů podle bodu 653

654 (1) Vyjma obalů pro živá zvířata a organismy, je třeba připravit vzorek každého obalu pro zkoušky podle odstavce (2) a potom podrobit zkouškám podle odstavců (3) až (5). Jestliže to vyžaduje povaha obalu, smí být použita rovnocenná přípravná opatření a zkušební metody, které jsou prokazatelně stejně účinné.

(2) Zkušební vzorky obalů je třeba vybavit tak, jako by byly připraveny k odeslání; jako náhradní náplň se použije voda; jestliže je požadováno temperování na - 18 °C, přidá se do vody nemrznoucí prostředek. Každý první obal [viz bod 653 (1) a)] musí být naplněn do 98% svého objemu.

(3) Obaly připravené k odeslání je třeba podrobit zkouškám, uvedeným v tabulce, kde jsou obaly uvedeny podle druhů materiálů. Na vnější obaly se vztahují nadpisy sloupců na:

- lepenku nebo podobné materiály, jejichž odolnost může být rychle ovlivnitelná vlhkostí,

- plasty, které při nízkých teplotách mohou být křehké a

- jiné materiály, jako kovy, jejichž odolnost nemůže být ovlivněna vlhkostí nebo teplotou.

Jestliže se první a druhý obal, které spolu tvoří vnitřní obal [viz bod 653 (1) a)], skládají z různých materiálů, určuje materiál prvního obalu druh použité zkoušky. V případech, kdy se první obal skládá z dvou materiálů, určuje druh použité zkoušky materiál, který má snadnější sklon k poškození.

Tabulka:

Materiál Požadované zkoušky podle
Vnější obal Vnitřní obal Odstavec (3) písmeno Odstavec (4)
Lepenka PlastOstatní materiál PlastOstatní materiál a) b) c) d)  
X     X     X X při použití
suchého
ledu
X
X       X   X   X
  X   X       X X
  X     X     X X
    X X       X X
    X   X X     X

a) Zkušební vzorky musí spadnout z výšky 9 m volným pádem na tuhý, nepružný, rovný a vodorovný povrch.

Jestliže mají zkušební vzorky tvar bedny, je třeba nechat spadnout pět vzorků postupně za sebou:

- jednu naplocho na dno,

- jednu naplocho na horní část,

- jednu naplocho na podélnou stranu,

- jednu naplocho na příčnou stranu,

- jednu na roh.

Jestliže mají zkušební vzorky tvar sudu, je třeba nechat spadnout tři vzorky postupně za sebou:

- jeden diagonálně na lem víka, s těžištěm přímo nad místem nárazu,

- jeden diagonálně na lem dna,

- jeden naplocho na bok.

Po uvedených pádových zkouškách nesmí z prvního (prvních) obalu (obalů), který (-é) musí zůstat chráněn(-é) absorpčním materiálem v druhém obalu, proniknout nic ven.

b) Zkušební vzorky musí být minimálně 1 hodinu podrobeny zkoušce postřiku vodou, která simuluje působení deště cca 5 cm za hodinu. Potom se podrobí zkouškám podle písmene a).

c) Zkušební vzorky je třeba temperovat nejméně 24 hodin při teplotě okolí -18 °C nebo nižší; nejpozději 15 minut poté, jak byly z tohoto prostředí vyndány, podrobí se zkoušce podle písmene a). Obsahují-li zkušební vzorky suchý led, lze dobu temperování zkrátit na čtyři hodiny.

d) Je-li obal určen pro plnění suchým ledem, je třeba vykonat dodatečnou zkoušku ke zkouškám podle písmene a), b) nebo c). Zkušební vzorky je třeba skladovat tak, aby se suchý led úplně odpařil a následně je podrobit zkouškám podle písmene a).

(4) Příslušný úřad může povolit výběrovou zkoušku obalů, které se pouze minimálně odchylují od již zkoušeného typu, např. obaly s vnitřními obaly menší velikosti nebo nižší čisté hmotnosti, jakož i obaly jako sudy, pytle a bedny s mírně redukovaným(-i) (vnějším/vnějšími) rozměrem(-y).

(5) Obaly o hrubé hmotnosti nejvíce 7 kg je třeba podrobit zkouškám podle následujícího písmene a), obaly o hrubé hmotnosti větší jak 7 kg zkouškám podle následujícího písmene b).

a) Zkušební vzorky se položí na tvrdý a rovný povrch. Válcovitou tyč z ocele o hmotnosti nejméně 7 kg o průměru nejvíce 38 mm a s nárazovým koncem o poloměru nejvíce 6 mm necháme spadnout kolmo volným pádem z výšky 1 m, měřeno od nárazového konce po nárazovou plochu zkušebního vzorku. Jeden zkušební vzorek se položí na svoji základovou plochu, druhý kolmo k prvnímu vzorku. Válcovitá tyč se nasměruje tak, že první obal bude zasažen. Při každém nárazu je dovoleno proražení druhého obalu za předpokladu, že z prvního obalu (prvních obalů) nic nepronikne ven.

b) Zkušební vzorky se nechají spadnout na konec válcovité tyče z ocele. Tyč musí být nasazena svisle ve tvrdém a rovném povrchu. Musí mít průměr 38 mm a poloměr horního konce nesmí být větší jak 6 mm. Tyč musí vyčnívat z povrchu nejméně v takové délce, která odpovídá vzdálenosti mezi prvním (-i) obalem (obaly) a vnější plochou vnějšího obalu, nejméně však 200 mm. Jeden vzorek se nechá spadnout svisle volným pádem z výšky 1 m, měřeno od horního konce tyče. Druhý vzorek se nechá spadnout ze stejné výšky pravoúhle k poloze prvního vzorku. Kus je potřeba nasměrovat tak, že tyč může proniknout prvním (-i) obalem (obaly). Při každém nárazu je dovoleno proražení obalu za předpokladu, že z prvního (prvních) obalu (obalů) nic nepronikne ven.

(6) Pokud je zabezpečena rovnocenná odolnost, jsou dovoleny následující odchylky pro první obaly, které jsou použity v druhém obalu, bez toho, že by se celý kus musel podrobit dalším zkouškám:

První obaly stejné nebo menší velikosti než zkoušené, smí být použity za předpokladu, že:

a) první obaly jsou podobně provedeny jako zkoušené první obaly (např. zaoblené, pravoúhlé);

b) materiál prvních obalů (např. sklo, plast, kov) vykazuje stejnou nebo větší odolnost proti nárazu a stohovacímu tlaku, jako první zkoušené obaly;

c) první obaly mají stejné nebo menší otvory a uzávěr je vyroben obdobně (např. šroubovací uzávěr, zátka);

d) dodatečný absorpční materiál je použit v dostatečném množství, aby se vyplnily volné meziprostory a tím se zamezilo znatelným pohybům prvních obalů;

e) první obaly jsou ve druhém obale vloženy stejným způsobem, jako ve zkoušeném kuse.

(7) Vnitřní nádoby všech typů smí být sloučeny do (druhého) meziobalu a přepravovány za následujících podmínek bez zkoušení ve vnějším obalu:

a) kombinace meziobal / vnější obal byla úspěšně podrobena zkoušce pádem podle odstavce (3) a) s křehkými vnitřními nádobami (např. ze skla);

b) celková skupinová hrubá hmotnost vnitřních nádob nesmí překročit polovinu hrubé hmotnosti vnitřních nádob, které byly použity pro zkoušku pádem podle a);

c) tloušťka vycpávky mezi vnitřními nádobami a mezi vnitřními nádobami a vnější stranou meziobalu nesmí být menší než odpovídající tloušťky v původně zkoušeném obalu; pokud při původní zkoušce byla použita pouze jedna vnitřní nádoba, nesmí být tloušťka vycpávky mezi vnitřními nádobami menší než tloušťka vycpávky mezi vnější stranou meziobalu a vnitřní nádobou při původní zkoušce. Pokud je, při srovnání s podmínkami zkoušky pádem, použito buď méně nebo menších vnitřních nádob, je třeba použít dodatečný vycpávkový materiál, aby byl vyplněn prázdný prostor;

d) vnější obal musí v prázdném stavu úspěšně projít zkouškou stohováním dle bodu 1555. Celková hmotnost shodných kusů závisí na skupinové hmotnosti vnitřních nádob, kterých bylo použito pro zkoušku pádem podle a);

e) vnitřní nádoby s kapalnými látkami musí být obloženy dostatečným množstvím savého materiálu schopného všechen kapalný obsah vnitřních nádob nasát;

f) je-li předpokládáno, že vnější obal bude sloužit pro vnitřní nádoby s kapalnými látkami a sám není vodotěsný nebo je předpokládáno, že vnější obal bude sloužit pro vnitřní nádoby s pevnými látkami a sám není prachotěsný, musí být přijata opatření k zamezení úniku ve formě těsného vyložení, pytle z plastu nebo jiného stejně účinného prostředku, aby při netěsnosti byly zadrženy všechny kapalné nebo pevné látky;

g) označení obalů, které odpovídají tomuto odstavci, je třeba doplnit písmenem "U" bezprostředně za označením předepsaným podle bodu 1512 (1) c) iii).

655 (1) Látky, které spadají pod b) číslic 3 a 4, musí být baleny:

a) v sudech z oceli podle bodu 1520, nebo

b) v sudech z hliníku podle bodu 1521, nebo

c) v kanystrech z oceli nebo z hliníku podle bodu 1522, nebo

d) v sudech nebo kanystrech z plastu podle bodu 1526, nebo

e) v kombinovaných obalech (plast) podle bodu 1537, nebo

f) ve skupinových obalech podle bodu 1538, nebo

g) v kombinovaných obalech (sklo, porcelán, kamenina) podle bodu 1539, nebo

h) v kovových velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) podle bodu 1622, nebo

i) ve velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) z pevného plastu podle bodu 1624, nebo

k) v kombinovaných velkých nádobách pro volně ložené látky (IBC) s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 1625, vyjma druhů 11HZ2 a 31HZ2.

(2) Pevné látky ve smyslu bodu 650 (5) smí být též baleny v sudech z překližky podle bodu 1523 nebo z lepenky podle bodu 1525, pokud je třeba, s jedním nebo více vodotěsnými pytli.

656 Biologické produkty a diagnostické vzorky číslic 1 až 3, u kterých existuje poměrně malá pravděpodobnost, že obsahují látky způsobilé vyvolat nákazu, např. v případě rutinních kontrolních vyšetření nebo prvních diagnóz a které odpovídají následujícím podmínkám, nepodléhají podmínkám této třídy.

(1) První obaly obsahují

- ne více jak 50 ml biologických produktů, nebo

- ne více jak 100 ml diagnostických vzorků;

(2) vnější obal obsahuje,

- pokud se použijí křehké první obaly, ne více jak 50 ml biologických produktů, nebo, pokud se použijí první obaly nerozbitné, ne více jak 100 ml biologických produktů, nebo

- ne více jak 500 ml diagnostických vzorků;

(3) první obaly jsou těsné a

(4) obal odpovídá podmínkám této třídy, nemusí však být zkoušen.

657 Pokud se přepravují látky této třídy v hluboce zchlazeném kapalném dusíku, musí vnitřní obaly odpovídat podmínkám platným pro tuto třídu a nádoby na dusík musí odpovídat podmínkám třídy 2.

658 (1) Otvory prvních obalů pro kapalné látky číslic 1 a 2 musí být těsně uzavřené dvěmi za sebou ležícími zařízeními, z nichž jedno musí být zašroubováno nebo upevněno rovnocenným způsobem.

(2) Nádoby pro látky číslic 3 a 4, které vyvíjejí plyny a přepravují se při teplotě okolí vyšší než 15 °C, musí mít ve víku větrací zařízení těsné proti zárodkům a větrací zařízení musí být chráněno proti vnějším mechanickým zatížením.

Filtr větracího zařízení je třeba, u nádob pro opětovné použítí, vyměnit před každým novým naplněním.

(3) Obaly z plastu nebo z lepenky pro odpady číslice 4 musí být odolné a kromě toho pevné proti průrazu, pokud odpady obsahují špičaté předměty.

(4) Uzávěr obalů pro látky číslice 4 musí být uzpůsoben tak, že po naplnění se hermeticky uzavře a dodatečné otevření je jasně zjistitelné.

659-660

3. Společné balení

661 (1) Látky spadající pod tu samou číslici smí být vzájemně spojeny do jednoho skupinového obalu podle bodu 1538.

(2) Látky číslic 1, 2 a 3 smí být spolu vzájemně spojeny do skupinového obalu podle bodu 1538, pokud je kus zkoušen a schválen podle podmínek pro látky číslic 1 a 2.

(3) Látky třídy 6.2 nesmí být společně baleny s látkami a předměty ostatních tříd a se zbožím, které nepodléhá podmínkám RID (PNZ). Toto neplatí pro biologické produkty a diagnostické vzorky, které jsou baleny podle bodu 656 a pro látky, které se přidávají ke chlazení, např. led, suchý led nebo hluboce zchlazený kapalný dusík.

(4) Je třeba dbát podmínek bodu 8 a 652.

(5) Při použití bedny ze dřeva nebo z lepenky nesmí být jeden kus těžší jak 100 kg.

4. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na kusech (viz přípojek IX)

Nápisy

662 (1) Každý kus je třeba zřetelně a trvanlivě označit číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listě, před něž se doplní písmena "UN".

Nálepky k označení nebezpečí

(2) Kusy s látkami této třídy je třeba opatřit nálepkou podle vzoru 6.2.

(3) Kusy s látkami této třídy, které se přepravují v hluboce zchlazeném kapalném dusíku, je třeba mimo to opatřit nálepkou podle vzoru 2.

(4) Kusy s kapalnými látkami číslice 3 v nádobách, jejichž uzávěry nejsou z vnějšku viditelné, jakož i nádoby s větracím zařízením nebo nádoby s větracími zařízeními bez vnějšího obalu, je třeba kromě toho opatřit na dvou protilehlých stranách nálepkou podle vzoru 11.

B. Způsob vypravení, omezení (vymezení) použití výpravního oprávnění

663 (1) Kusy s látkami této třídy, u kterých je třeba dodržet určitou teplotu okolí, smí být přepravovány jen jako vozová zásilka. Přepravní podmínky se dohodnou mezi odesílatelem a železnicí.

(2) Vyjma látek dle odstavce (1) smí být přepravovány kusy s látkami této třídy jako spěšnina následovně:

- s látkami, které nespadají pod bod 656:

- až do 50 ml na jeden kus u kapalných látek a

- až do 50 g na jeden kus u pevných látek;

- s látkami, které spadají pod bod 656:

- až do množství, uvedených v tomto bodě;

- s anatomickými částmi nebo orgány:

- jeden kus nesmí být těžší než 50 kg.

C. Údaje v nákladním listu

664 Označení zboží v nákladním listu se musí shodovat s jedním z čísel k označení látky a pojmenování zvýrazněných kurzívou v bodu 651, u látek číslic 1 až 3 musí následovat biologické pojmenování látky6). U biologických produktů nebo diagnostických vzorků, které jsou podávány k přepravě za podmínek uvedených v bodu 656, musí označení zboží znít: "Biologický produkt /diagnostický vzorek, obsahuje ...", při čemž se uvede rozhodující látka způsobilá vyvolat nákazu pro přiřazení k číslici 1, 2 nebo 3.

Pokud se jedná u látky způsobilé vyvolat nákazu o geneticky změněnou látku, je třeba doplnit: "geneticky změněný mikroorganismus".

Označení zboží se doplní údajem třídy, číslice a popřípadě skupinou b) vyjmenování látek a zkratkou "RID" , např. "6.2, číslice 3b) RID". Ve vnitrostátní přepravě se místo zkratky "RID" zapíše zkratka "PNZ".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

Při přepravě odpadů [viz bod 3 (4)] musí označení zboží znít: "Odpad, obsahuje...", přičemž je třeba doplnit pro přiřazení odpadu podle bodu 3 (3) rozhodující nebezpečný(-é ) komponent (-y) s jeho (jejich) chemickým(-i) nebo biologickým(-i) názvem (názvy), např. "Odpad obsahuje 2814 látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro lidi, Marburg-virus, 6.2, číslice 2 RID (PNZ)".

Při přepravě odpadů číslice 4 je postačující označení kurzívou: "3291 odpady klinické, nespecifikované, j.n., 6.2, číslice 4 b) RID (PNZ)".

Při přepravě roztoků a směsí (jako preparáty, přípravky a odpady) s více komponenty podléhajícími RID (PNZ), není třeba všeobecně uvádět více jak dva komponenty, které jsou rozhodující pro nebezpečnost(i) roztoků a směsí.

Pokud je předepsáno označení podle přípojku VIII, uvede se před označením zboží doplňkově číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí je třeba také uvést, pokud vozy obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII.

D. Dopravní prostředky a technické pomůcky

1. Předpisy o vozech a o nakládání

a. O kusech

665 (1) Kusy s látkami této třídy musí být uloženy tak, že jsou lehce přístupné.

(2) Kusy s látkami této třídy je třeba přepravovat v krytých vozech nebo ve vozech s otevíratelnou střechou.

(3) Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.2 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

b. O přepravě ve volně loženém stavu

666 (1) Látky číslice 4 smějí být přepravovány ve volně loženém stavu ve zvlášť k tomu zařízených vozech.

(2) Nádoby zvlášť zařízených vozů musí být konstruovány tak, že otvory určené pro nakládku a vykládku mohou být vzduchotěsně uzavřeny.

(3) Látky číslice 4 je třeba do nádob plnit tak, aby se vyloučilo nebezpečí pro lidi, zvířata a životní prostředí.

c. Přeprava v malých kontejnerech

667 (1) Kusy obsahující látky zařazené do této třídy se smějí přepravovat v malých kontejnerech.

(2) Zákazy společného nakládání, předvídané v bodu 670, platí také pro obsah malých kontejnerů.

(3) Podmínky bodu 674 platí obdobně rovněž při přepravě v malých kontejnerech.

2. Nápisy a nálepky k označení nebezpečí na vozech a na malých kontejnerech (viz přípojek IX)

668 (1) Při přepravě látek a předmětů této třídy musí být obě dvě strany vozů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů opatřeny nálepkou podle vzoru 6.2.

(2) Mimo to musí, při přepravě látek, které jsou uvedeny v bodě 662 (3), být obě dvě strany vozů opatřeny nálepkou podle tohoto bodu.

(3) Malé kontejnery se opatří nálepkami podle bodu 662 (2) a (3).

669

E. Zákazy společného nakládání

670 Kusy s nálepkami podle vzoru 6.2 nesmějí být nakládány společně do jednoho vozu s kusy, které jsou opatřeny nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

671 Pro zásilky, které nesmějí být nakládány společně do téhož vozu, musí být vystaveny samostatné nákladní listy.

F. Prázdné obaly

672 (1) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy pro zboží ve volně loženém stavu číslice 11 musí být uzavřeny a být těsné tak, jako v loženém stavu.

(2) Nevyčištěné prázdné obaly, včetně prázdných velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), prázdné kotlové vozy, prázdné nádržkové kontejnery, jakož i prázdné vozy pro zboží ve volně loženém stavu číslice 11 musí být opatřeny stejnými nálepkami k označení nebezpečí, jako v loženém stavu.

(3) Označení v nákladním listě musí znít stejně, jako jedno z pojmenování zvýrazněných kurzívou v číslici 11, doplněné o "6.2, číslice 11 RID (PNZ)", např. "Prázdný obal, 6.2, číslice 11 RID (PNZ)".

V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

U nevyčištěných prázdných kotlových vozů, prázdných nádržkových kontejnerů, jakož i prázdných vozů pro zboží ve volně loženém stavu, se toto označení doplní údajem "Posledně naložené zboží", jakož i číslem k označení nebezpečí, číslem k označení látky, pojmenováním, číslicí a skupinou b) vyjmenování látek posledně naloženého zboží, např. "Posledně naložené zboží: 606 2900 látka způsobilá vyvolat nákazu, nebezpečná pro zvířata, číslice 3b)."

(4) Kvůli oddělení nevyčištěných prázdných obalů číslice 11 s nálepkami k označení nebezpečí vzoru 6.2 od potravin, poživatin nebo krmiv, viz bod 11 (3).

G. Ostatní podmínky

673 Kvůli oddělení kusů opatřených nálepkami podle vzoru 6.2 od potravin, poživatin a krmiv, viz bod 11 (3).

674 Pokud došlo k úniku látek této třídy navenek a ke znečištění vozu, smí být tento znovu použit po důkladném vyčištění, případně desinfekci. Všechno ostatní zboží a předměty přepravované v témže voze musí být podrobeno(-y) kontrole z hlediska případného znečištění. Dřevěné části vozu, které přišly do styku s látkami číslice 1 a 2, musí být odstraněny a spáleny.

675 Ostatní podmínky pro látky této třídy, na které je z jiných důvodů, jako je bezpečnost při přepravě, dána úleva, zůstávají nedotčeny (např. vztahující se k dovozu a vývozu, uvedení do vnitřního oběhu nebo zneškodnění, bezpečnost práce, veterinární záležitosti).

676-699

Třída 7

Třída 7 Radioaktivní látky

1. Vyjmenování látek

Úvod

700 (1) Rozsah platnosti

a) Z látek, jejichž specifická aktivita převyšuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a předmětů, které takové látky obsahují, je dovoleno přepravovat jen ty, které jsou vyjmenovány v bodu 701 nebo jsou v tomto bodu přiřazeny označení j.n. a to jen za podmínek obsažených v příslušných listech bodu 704 a za podmínek obsažených v bodech 1700 až 1771.1)

b) Látky a předměty spadající pod a) jsou látkami a předměty RID (PNZ).

Pozn. Usměrňovače srdečních rytmů (kardiostimulátory) s radioaktivními látkami, které byly implantovány nemocným a radioaktivní farmaceutika, podávaná nemocným v průběhu léčby, nepodléhají podmínkám RID (PNZ).

(2) Definice a vysvětlivky

A1 a A2

1. Pod A1 se rozumí nejvyšší aktivita radioaktivních látek zvláštní formy, která je přípustná v kusu typu A.

Pod A2 se rozumí nejvyšší aktivita radioaktivních látek, jiných než radioaktivních látek zvláštní formy, která je přípustná v kusu typu A (viz bod 1700, tabulka I).

Alfazářiče o nízké toxicitě

2. Za alfazářiče o nízké toxicitě se rozumí přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, uran-235 nebo uran-238 a thorium-232, jakož i thorium-228 a thorium-230, jsou-li tyto obsaženy v rudách nebo fyzikálních nebo chemických koncentrátech; radionuklidy s poločasem rozpadu méně než 10 dní.

Schválení/Povolení

3. Vícestranným schválením/povolením se rozumí schválení/povolení, které bylo uděleno příslušnými úřady, jak země původu typu kusu nebo zásilky, tak také každého státu, přes který nebo do kterého, má být příslušná zásilka přepravena.

4. Jednostranným povolením se rozumí povolení typu kusu, které uděluje jen příslušný úřad země původu typu kusu.

Není-li země původu smluvním státem COTIF, musí být toto povolení uznáno příslušným úřadem prvního smluvního státu COTIF, se kterým přijde zásilka do styku.

Kontejnery

5. Kontejner pro přepravu látek této třídy musí představovat trvanlivý pevný vnější obal a musí být dostatečně odolný pro opakované použití. Může být použit jako obal, jsou-li splněny platné podmínky a může být také použit jako transportní obalový soubor.

Těsný vnější obal

6. Těsným vnějším obalem rozumíme součásti obalu, předvídané konstruktérem, které mají zabránit unikání radioaktivních látek během přepravy.

Kontaminace

7. Kontaminací se rozumí přítomnost radioaktivní substance na povrchu v množství více než 0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2) pro beta a gama zářiče, jakož i alfa zářiče o nízké toxicitě nebo 0,04 Bq/cm2 (10-6 µCi/cm2) pro všechny ostatní alfa zářiče.

Fixovanou kontaminací se rozumí každá kontaminace s výjimkou nefixované kontaminace.

Nefixovanou kontaminací se rozumí kontaminace, která se může z povrchu při normální manipulaci uvolnit.

Vzor

8. Vzorem se rozumí popis radioaktivní látky zvláštní formy, kusu nebo obalu, který umožňuje přesnou identifikaci předmětu. K popisu mohou patřit technická data, konstrukční výkresy, zprávy, ze kterých je zřejmé splnění podmínek a jiných příslušných podkladů.

Výlučné použití

9. Výlučným použitím se rozumí použití vozu nebo velkého kontejneru s nejmenší délkou 6 m jediným odesílatelem, přičemž všechny postupy nakládání a vykládání, před přepravou, během přepravy a po přepravě, se provádějí podle pokynů odesílatele nebo příjemce.

Štěpné látky

10. Štěpnými látkami se rozumí uran-233, uran-235, plutonium-238, plutonium-239 nebo plutonium-241 a každá směs těchto radionuklidů. Neozářený přírodní uran a ochuzený uran, jakož i přírodní uran nebo ochuzený uran, který byl ozářen jen v tepelných reaktorech, nespadají pod tento pojem.

Látky s nízkou specifickou aktivitou

11. Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA) jsou radioaktivní látky s omezenou vlastní specifickou aktivitou nebo radioaktivní látky, pro něž byly stanoveny mezní hodnoty odhadované střední specifické aktivity. Při stanovení odhadované střední specifické aktivity není třeba respektovat dodatkový materiál, zastiňující LSA navenek.

Látky LSA se rozdělují do tří skupin:

a) LSA-I

i) rudy, obsahující přírodní radionuklidy (např. uran, thorium) a koncentráty uranu nebo thoria těchto rud;

ii) pevný, neozářený přírodní uran nebo neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium nebo jejich pevné nebo kapalné sloučeniny nebo směsi; nebo

iii) radioaktivní látky, s výjimkou štěpných látek, pro které není hodnota A2 omezena.

b) LSA-II

i) voda s koncentrací tritia nejvýše až 0,8 TBq/l(20 Ci/l);

ii) ostatní látky, ve kterých je aktivita rovnoměrně rozdělena a v nichž odhadovaná střední specifická aktivita u pevných látek a plynů nepřekračuje 10-4 A2/g a u kapalných látek 10-5 A2/g.

c) LSA-III Pevné látky (např. zpevněné odpady, aktivované látky), v nichž

i) jsou radioaktivní látky rovnoměrně rozptýleny v pevném předmětu nebo v souboru pevných předmětů nebo rozptýleny v podstatě rovnoměrně v pevném kompaktním pojivu (jako beton, živice, keramika apod.),

ii) jsou radioaktivní látky relativně nerozpustné nebo jsou obsaženy uvnitř relativně nerozpustné základní hmoty, takže i při ztrátě obalu při úplném ponoření do vody vzniklá ztráta radioaktivních látek vylouhováním nepřevyšuje hodnotu 0,1 A2 na kus v jednom týdnu a

iii) odhadovaná střední specifická aktivita pevné látky bez ohledu na stínící materiál nepřevyšuje hodnotu 2 x 10-3 A2/g.

Nejvyšší normální provozní tlak

12. Nejvyšší normální provozní tlak je nejvyšší přetlak při průměrné výšce nad hladinou moře, který může vzniknout v těsném vnějším obalu v průběhu jednoho roku bez odvětrávání, bez vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozním dozorem, vlivem teploty a slunečního záření, které by odpovídaly okolním podmínkám během přepravy.

Transportní obalový soubor

13. Transportním obalovým souborem se rozumí nádoba, jako třeba bedna nebo pytel, která nemusí odpovídat podmínkám pro kontejner a kterou použije jediný odesílatel, aby zásilku, sestávající ze dvou nebo více kusů, mohl spolu zabalit do jedné jednotky pro lepší manipulaci, skladování a přepravu. Transportní obalový soubor není totožný s vnějším obalem podle bodu 1510.

Kus

14. Kusem rozumíme obal připravený k odeslání s radioaktivním obsahem. Jakostní normy pro kusy a obaly, vzhledem k udržování neporušenosti bezpečnostních obalů (containment) a odstínění, závisí na množství a povaze přepravované látky.

Požadavky uplatňované na kusy jsou podle dále uvedených rizik, které představují podmínky přepravy, odstupňovány takto:

- podmínky, které by měly být stejné jako podmínky při obvyklé přepravě (bez zvláštních událostí),

- podmínky pro přepravu zohledňující zvláštní události menšího významu a

- podmínky pro havarijní případy (nehody) v průběhu přepravy.

Požadavky spolu zahrnují konstrukční podmínky a zkoušky. Kusy se zařadí takto:

a) vyjmutý kus je obal se svým obsahem radioaktivních látek (viz bod 1713, tabulka V), který odpovídá všeobecným konstrukčním požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732).

b)

I) typ-1-průmyslový kus (IP-1) je obal, kotlový vůz, nádržkový kontejner nebo kontejner s látkami o malé specifické aktivitě (LSA) nebo s předměty na vnějším povrchu kontaminovanými (SCO) jako obsah (viz vymezení pojmů 11 a 22), které konstrukčně odpovídají všeobecným požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732) a doplňkově odpovídají zvláštním konstrukčním podmínkám (viz bod 1733);

II) typ-2-průmyslový kus (IP-2) je obal, kotlový vůz, nádržkový kontejner nebo kontejner s látkami o malé specifické aktivitě (LSA) nebo s předměty na vnějším povrchu kontaminovanými (SCO) jako obsah (viz vymezení pojmů 11 a 22), které konstrukčně odpovídaj í všeobecným požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732) a navíc splňují následující zvláštní podmínky:

i) pro kus, viz bod 1734;

ii) pro kotlový vůz, nádržkový kontejner, viz bod 1736, jakož i přípojky X a XI;

iii) pro kontejner, viz bod 1736.

III) typ-3-průmyslový kus (IP-3) je obal, kotlový vůz, nádržkový kontejner nebo kontejner s látkami o malé specifické aktivitě (LSA) nebo s předměty na vnějším povrchu kontaminovanými (SCO) jako obsah (viz vymezení pojmů 11 a 22), které konstrukčně odpovídají všeobecným požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732) a navíc splňují následující zvláštní podmínky:

i) pro kus, viz bod 1735;

ii) pro kotlový vůz, nádržkový kontejner, viz bod 1736, jakož i přípojky X a XI;

iii) pro kontejner, viz bod 1736.

c) kus typu A je obal, kotlový vůz, nádržkový kontejner nebo kontejner s radioaktivním obsahem až do aktivity A1, jde-li o látku zvláštní formy, nebo až do aktivity A2, nejde-li o látku zvláštní formy a které konstrukčně odpovídají všeobecným požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732) a pokud je to potřebné splňují zvláštní podmínky bodu 1737.

d) kus typu B je obal, kotlový vůz, nádržkový kontejner nebo kontejner s radioaktivním obsahem, jehož aktivita může překročit hodnotu A1, jde-li o látku zvláštní formy, nebo jehož aktivita může překročit hodnotu A2, nejde-li o látku zvláštní formy a které konstrukčně odpovídají všeobecným požadavkům na všechny obaly a kusy (viz bod 1732) a splňují zvláštní podmínky v bodě 1737 a pokud je to potřebné zvláštní podmínky bodů 1738 a 1740.

Obal

15. Obalem se rozumí souhrn všech konstrukčních částí, potřebných pro úplný, těsný vnější obal radioaktivního obsahu. Může sestávat z jedné nebo více nádob, absorpčních materiálů, distančních konstrukcí, stínění, zařízení pro plnění, vyprazdňování, větrání, odlehčení tlaku, zařízení pro chlazení, zařízení pro zachycování mechanických nárazů, zařízení pro manipulaci a upevnění, tepelné izolace a zabudovaného obsluhovacího zařízení. Obalem může být podle vymezení pojmu 14. bedna, sud nebo podobná schránka nebo také kontejner, kotlový vůz nebo nádržkový kontejner.

Zajištění kvality

16. Zajištěním kvality se rozumí systematický program kontrol a inspekcí, uplatňovaný každou organizací nebo orgánem, zúčastněným na přepravě radioaktivních látek, jehož cílem je zajistit odpovídajícím způsobem, aby byly v praxi dodrženy bezpečnostní normy, předepsané v přípojku VII.

Dávková intenzita

17. Dávkovou intenzitou se rozumí ekvivalentní dávková intenzita pro příslušné záření, udaná v milisievertech (milirem)/hodina.2)

Radioaktivní obsah

18. Radioaktivním obsahem rozumíme radioaktivní látku se všemi kontaminovanými pevnými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalu.

Zvláštní ujednání

19. Zvláštním ujednáním se rozumí ustanovení, stanovená příslušným úřadem3), podle kterých smí být přepravena zásilka, která nesplňuje všechny příslušné podmínky listů 5 až 12 bodu 704. Pro zásilky tohoto druhu je nutné vícestranné ujednání.

Radioaktivní látka zvláštní formy

20. Radioaktivní látkou zvláštní formy se rozumí buď pevná nerozptýlená radioaktivní látka nebo těsně uzavřené pouzdro, obsahující radioaktivní látku (viz bod 1731).

Specifická aktivita

21. Specifickou aktivitou radionuklidu se rozumí aktivita radionuklidu, vztažená na jednotku hmoty tohoto nuklidu. Specifická aktivita látky, ve které je radionuklid v podstatě rovnoměrně rozptýlen, je aktivita, vztažená na jednotku hmoty této látky.

Povrchově kontaminované předměty (SCO)

22. Povrchově kontaminovaným předmětem (SCO) je pevný předmět, který sám není radioaktivní, na jehož povrchu jsou však rozptýleny radioaktivní látky. Povrchově kontaminované předměty se zařadí do jedné ze dvou skupin:

a) SCO I: pevný předmět, na kterém

i) nefixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 4 Bq/cm2 (10-4 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů a

ii) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 (1 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 4 x 103 Bq/cm2 (0,1 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů a

iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu větším než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 (1 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 4 x 103 Bq/cm2 (0,1 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů.

b) SCO II: pevný předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze uvedené pod a) pro SCO I a na kterém

i) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 400 Bq/cm2 (10-2 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 40 Bq/cm2 (10-3 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů a

ii) fixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 (20 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 (2 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů a

iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 (20 µCi/cm2) u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 (2 µCi/cm2) u všech ostatních alfa zářičů.

Přepravní index

23. Přepravním indexem (TI) se rozumí číslo, které bylo přiděleno kusu, transportnímu obalovému souboru, kotlovému vozu, nádržkovému kontejneru, kontejneru nebo nebalené zásilce LSA-I nebo SCO-I a na jehož základě mohou být kontrolovány, jak bezpečnost kritického stavu, tak i expozice záření (viz bod 1715). Tímto číslem jsou stanovena omezení obsahu u určitých kusů, transportních obalových souborů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a kontejnerů a kategorie pro polepení nálepkami; toto číslo rozhoduje, zda musí být přeprava provedena za podmínky výlučného použití a určuje požadavky na vzdálenost při tranzitním skladování; použije se ke stanovení omezení společné nakládky během přepravy na základě zvláštních ujednání a při tranzitním skladování a k určení počtu kusů, které smějí být přepravovány v jednom kontejneru nebo jednom voze (viz přípojek VII, oddíl II).

Neozářené thorium

24. Neozářené thorium je thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 g uranu-233 na gram thoria-232.

Neozářený uran

25. Neozářený uran je uran, který obsahuje nejvýše 10-6 g plutonia na gram uranu-235 a nejvýše 9 MBq (0,2 mCi) štěpitelných produktů na gram uranu-235.

Přírodní uran, ochuzený a obohacený uran

26. Přírodní uran je chemicky oddělený uran s přírodním složením izotopů uranu (cca 99,28% uran-238 a 0,72% uran-235). Ochuzený uran je uran s menším hmotnostním podílem uranu-235 než má přírodní uran. Obohacený uran je uran s vyšším hmotnostním podílem uranu-235 než má přírodní uran. Ve všech případech se vyskytuje malý hmotnostní podíl uranu-234.

701 (1) Vyjmenování látek

Číslo k označení4) a pojmenování látky nebo předmětu List
2910látky radioaktivní, vyjmutý kus 
 - přístroje nebo výrobky2
- omezená množství látky1
- výrobky z přírodního uranu nebo ochuzeného uranu nebo přírodního thoria3
- prázdné obaly4
2912látky radioaktivní nízké specifické aktivity (LSA), j.n. 
 - LSA-I5
- LSA-II6
- LSA-III7
- podle zvláštního ujednání13
2913látky radioaktivní, povrchově kontaminované předměty (SCO) 
 - SCO 1 a SCO II8
- podle zvláštního ujednání13
2918látky radioaktivní, štěpné, j.n. 
 - v kusech typu l-F, typu AF, typu B(U)F, nebo typu B(M)F12
- podle zvláštního ujednání13
2974látky radioaktivní zvláštní formy, j.n. 
 - v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2975thorium kovové, pyroforické 
  - v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2976 dusičnan thoričitý, pevný1) 
  - LSA-I5
- LSA-II6
- v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2977hexafluorid uranu, štěpný, obsahující více než 1 % uranu-235 
 - ve schválených kusech12
- podle zvláštního ujednání13
2978hexafluorid uranu, vyjmutý - štěpný nebo neštěpný 
  - LSA-I5
- LSA-II6
- podle zvláštního ujednání13
2979uran kovový, pyroforický 
  - v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2980dusičnan uranylu hexahydrát - roztok 
  - LSA-I5
- LSA-II6
- v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2981dusičnan uranylu, pevný 
 - LSA-I5
- LSA-II6
- v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13
2982látky radioaktivní, j.n. 
  - v kusech typu A9
- v kusech typu B(U)10
- v kusech typu B(M)11
- podle zvláštního ujednání13

(2) Látky a předměty této třídy obsahují jeden nebo více radionuklidů, jmenovaných v bodu 1700 a 1701.

(3) V dalším seznamu jsou uvedeny různé listy bodu 704:

1. Omezená množství radioaktivních látek ve vyjmutých kusech

2. Přístroje nebo výrobky ve vyjmutých kusech

3. Výrobky z přírodního nebo ochuzeného uranu nebo z přírodního thoria jako vyjmuté kusy

4. Prázdné obaly jako vyjmuté kusy

5. Látky o nízké specifické aktivitě (LSA-I)

6. Látky o nízké specifické aktivitě (LSA-II)

7. Látky o nízké specifické aktivitě (LSA-III)

8. Povrchově kontaminované předměty (SCO I a SCO II)

9. Radioaktivní látky v kusech typu A

10. Radioaktivní látky v kusech typu B(U)

11. Radioaktivní látky v kusech typu B(M)

12. Štěpné látky

13. Radioaktivní látky, přepravované podle zvláštního ujednání

(4) Spěšniny

Radioaktivní látky smějí být přepravovány také jako spěšnina. Přitom nesmí součet přepravních indexů, uvedených na nálepkách k označení nebezpečí, činit v zavazadlovém voze nebo v zavazadlovém oddílu více než 10. Železnice může u kusů kategorie III-žlutá určit dobu podeje zásilky k přepravě. Hmotnost jednoho kusu nesmí překročit 50 kg.

(5) Podmínky pro různé druhy zásilek jsou podle bodu 2 (1) obsaženy ve 13 oddílech:

a) podmínky stejného znění pro listy 1 až 4 jsou shrnuty v bodu 702;

b) podmínky stejného znění pro listy 5 až 13 jsou shrnuty v bodu 703;

702 Podmínky stejného znění pro listy 1 až 4 bodu 704

1. Látky

Viz příslušný list.

2. Obal/kus

Viz příslušný list.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita: 5 µSv/h (0,5 mrem/h) na jakémkoliv místě vnějších stran kusu.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a transportních obalových souborech

Nefixovaná kontaminace na všech vnějších stranách a navíc na vnitřních stranách vozů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborech, které jsou pro tyto kusy použity, musí být pokud možno co nejnepatrnější a nesmí překročit tyto hodnoty:

a) beta nebo gama zářiče/alfa zářiče o malé toxicitě: 0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2)

b) pro všechny ostatní alfa zářiče: 0,04 Bq/cm2 (10-6 µCi/cm2)

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Kontaminované vozy, výstroje nebo jejich části musí být co nejdříve, jak jen možno a v každém případě, dekontaminovány před novým použitím při dodržení těchto nejvyšších hodnot:

a) pro nefixovanou kontaminaci pro beta a gama zářiče, jakož i pro alfa zářiče o malé toxicitě: 0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2)

a pro všechny ostatní alfa zářiče: 0,04 Bq/cm2 (10-6 µCi/cm2)

b) pro fixovanou kontaminaci:

dávková intenzita na povrchu 5 µSv/h (0,5 mrem/h)

6. Společné balení

Žádná ustanovení.

7. Společná nakládka

Žádná ustanovení.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

Viz příslušný list.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů

Viz příslušný list.

10. Přepravní doklady

Viz příslušný list.

11. Skladování a odeslání

Žádná ustanovení.

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů

Žádná ustanovení.

13. Ostatní podmínky

a) podmínky vztahující se na nehody - viz bod 710 a 1712

b) poškozené nebo netěsné kusy - viz bod 1712

c) kontrola kontaminace - viz bod 1712 (3)

d) zajištění kvality - viz bod 1766

e) nedoručitelné zásilky - viz bod 715

703 Podmínky stejného znění pro listy 5 až 13 bodu 704

1. Látky

Viz příslušný list.

2. Obal/kus

Viz příslušný list.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita

a) Dávkové intenzity na kusech nebo transportních obalových souborech, které nejsou přepravovány formou výlučného použití, nesmí být vyšší než

i) 2 µSv/h (200 mrem/h) na nějakém místě vnějších stran a

ii) 0,1 µSv/h (10 mrem/h) ve vzdálenosti 1 m od tohoto povrchu.

b) Dávkové intenzity na vnějších stranách kusů a transportních obalových souborech, přepravovaných formou výlučného použití, smějí být jen tehdy vyšší než 2 µSv/h (200 mrem/h), avšak v žádném případě vyšší než 10 µSv/h (1000 mrem/h), je-li

i) vůz vybaven pláštěm (obalem), který během přepravy zabraňuje přístupu nepovolaným osobám k zásilce a

ii) kus nebo transportní obalový soubor bezpečně upevněn tak, že se jejich poloha v plášti (obalu) nemůže při obvyklé přepravě změnit a

iii) mezi začátkem a ukončením přepravy vyloučeno provádění nakládacích nebo vykládacích úkonů.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

Nefixovaná kontaminace na všech vnějších stranách a navíc na vnitřních stranách vozů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů, které jsou pro tyto kusy použity, musí být pokud možno co nejnepatrnější a nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

a) beta,gama zářiče a alfa zářiče o nízké toxicitě:

0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2) u zásilek, které obsahují vyjmuté kusy a/nebo neradioaktivní zboží,

4 Bq/cm2 (10-4 µCi/cm2) u všech ostatních zásilek;

b) všechny ostatní alfa zářiče:

0,04 Bq/cm2 (10-6 µCi/cm2) u zásilek, které obsahují vyjmuté kusy a/nebo neradioaktivní zboží,

0,4 Bq/cm2 (10-5 µCi/cm2) u všech ostatních zásilek.

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Vozy, výstroje nebo jejich části, které jsou kontaminovány přes hodnoty uvedené v odstavci 4. nebo které na vnějším povrchu vykazují vyšší hodnotu jak 5 µSv/h (0,5 mrem/h) musí být, jak jen možno co nejdříve a v každém případě dekontaminovány před novým použitím při dodržení těchto nejvyšších hodnot:

a) pro nefixovanou kontaminaci, viz podmínky v odstavci 4,

b) pro fixovanou kontaminaci:

dávková intenzita na vnějším povrchu 5 µSv/h (0,5 mrem/h).

6. Společné balení

Viz bod 1711 (1).

7. Společné nakládání

a) Kusy, opatřené nálepkou podle vzoru 7A, 7B nebo 7C, nesmějí být naloženy společně do jednoho vozu s kusy opatřenými nálepkou podle vzoru 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01. Tyto podmínky neplatí pro kusy opatřené nálepkami podle vzoru 1.4 skupiny snášenlivosti S.

b) Ve všech ostatních případech jsou společná nakládání dovolena. U zásilky s výlučným použitím však smí být společná nakládání provedena jen odesílatelem.

c) Pro zásilky, které nesmějí být naloženy do stejného vozu, musí být vyhotoveny samostatné nákladní listy.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech.

Následující ustanovení se vztahují na kusy, kontejnery, kotlové vozy, nádržkové kontejnery a na transportní obalové soubory s neštěpnými látkami. Pro kusy, které obsahují štěpné látky a pro kontejnery a transportní obalové soubory, které obsahují kusy se štěpný mi látkami, je nutno navíc dbát listu 12.

a) Kusy a transportní obalové soubory, kromě kontejnerů, kotlových vozů a nádržkových kontejnerů

i) Kusy a transportní obalové soubory se opatří podle kategorie (viz bod 1718) nálepkami podle vzoru 7A, 7B nebo 7C, které se doplní podle bodu 706 (3). Nálepky se umístí na dvou protilehlých stranách kusů a transportních obalových souborů.

ii) Na každé nálepce musí být udána nejvyšší aktivita radioaktivního obsahu během přepravy.

iii) Na každé žluté nálepce musí být uveden přepravní index pro kus nebo transportní obalový soubor.

iv) U látek následujících čísel k označení látky, podle bodu 701 (1) musí být kromě toho umístěny následující dodatkové nálepky:

2975 thorium kovové, pyroforické, 2979 uran kovový, pyroforický, nálepka podle vzoru 4.2;

2976 dusičnan thoričitý, pevný, 2981 dusičnan uranylu, pevný, nálepka podle vzoru 05;

2977 hexafluorid uranu, štěpný, obsahující více než 1% uranu-235, 2978 hexafluorid uranu, vyjmutý - štěpný nebo neštěpný, 2980 dusičnan uranylu hexahydrát - roztok, nálepka podle vzoru 8.

v) Kusy o hrubé hmotnosti větší než 50 kg musí mít na vnější straně vyznačen zřetelně a trvanlivě údaj jejich dovolené hrubé hmotnosti.

vi) Nápisy Každý kus je třeba označit zřetelně a trvanlivě číslem k označení látky, které je uvedeno v nákladním listu, před které se předsadí písmena "UN".

vii) Nálepky k označení nebezpečí, které se netýkají obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty.

b) Kontejnery, také při použití jako transportní obalové soubory, kotlové vozy a nádržkové kontejnery, jakož i vozy a kontejnery pro zboží ve volně loženém stavu

i) Takové kontejnery, kotlové vozy a nádržkové kontejnery se podle kategorie (viz bod 1718) opatří nálepkami podle vzoru 7A, 7B nebo 7C, které se doplní podle bodu 706 (3). Kotlové vozy a nádržkové kontejnery, jakož i velké kontejnery, které obsahují kusy - s výjimkou vyjmutých kusů - musí být opatřeny dodatkově nálepkami podle vzoru 7D.

Místo nálepek podle vzoru 7A, 7B nebo 7C a dodatkově nálepky podle vzoru 7D, smějí být alternativně použity nálepky podle vzoru 7A, 7B nebo 7C, ale s rozměry nálepky podle vzoru 7D.

Nálepky se umístí na všech čtyřech stranách kontejnerů a nádržkových kontejnerů, jakož i na obou stranách kotlových vozů.

ii) U látek dále uvedených čísel k označení látky, podle bodu 701 (1), musí být kromě toho umístěny následující dodatkové nálepky:

2975 thorium kovové, pyroforické, 2979 uran kovový, pyroforický, nálepka podle vzoru 4.2;

2976 dusičnan thoričitý, pevný, 2981 dusičnan uranylu, pevný, nálepka podle vzoru 05;

2977 hexafluorid uranu, štěpný, obsahující více než 1 % uranu-235, 2978 hexafluorid uranu, vyjmutý - štěpný nebo neštěpný, 2980 dusičnan uranylu hexahydrát - roztok, nálepka podle vzoru 8.

iii) Na kotlových vozech a nádržkových kontejnerech, jakož i na vozech a kontejnerech pro zboží ve volně loženém stavu, musí být umístěno oranžové označení podle bodu 13 a přípojku VIII vedle nálepek k označení nebezpečí.

iv) Vyjma při společném nakládání, musí být na každé nálepce vyznačena nejvyšší aktivita radioaktivního obsahu kontejneru nebo transportního obalového souboru během přepravy, sumarizovaná za celkový obsah. O společném nakládání, viz bod 706 (3).

v) Na každé žluté nálepce musí být uveden přepravní index pro kontejner nebo transportní obalový soubor.

vi) Na kontejnerech, kotlových vozech a nádržkových kontejnerech musí být na vnější straně zřetelně a trvanlivě vyznačena jejich přípustná brutto hmotnost.

vii) Označení a nálepky k označení nebezpečí, které se netýkají obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů

a)

i) Při přepravě balených nebo nebalených radioaktivních látek musí být na obou bočních stranách vozu svisle umístěny nálepky podle vzoru 7D.

ii) U látek dále uvedených čísel k označení látky, podle bodu 701 (1) musí být kromě toho umístěny následující dodatkové nálepky:

2975 thorium kovové, pyroforické, 2979 uran kovový, pyroforický, nálepka podle vzoru 4.2;

2976 dusičnan thoričitý, pevný, 2981 dusičnan uranylu, pevný, nálepka podle vzoru 05;

2977 hexafluorid uranu, štěpný, obsahující více než 1 % uranu-235, 2978 hexafluorid uranu, vyjmutý - štěpný nebo neštěpný, 2980 dusičnan uranylu hexahydrát - roztok, nálepka podle vzoru 8.

b) Nálepky k označení nebezpečí, které se netýkají obsahu, musí být odstraněny nebo zakryty.

10. Přepravní doklady

Viz příslušný list.

11. Skladování a odeslání

a) Během skladování je nutné oddělení od ostatních druhů nebezpečného zboží, osob a nevyvolaných fotografických desek a filmů:

i) o oddělení od ostatních druhů nebezpečného zboží, viz podmínky v oddíle 7,

ii) o oddělení od osob, kusů s nápisem "FOTO" a poštovních pytlů, viz bod 711

(1) s tabulkami vzdáleností odstupu.

b) Mezní hodnoty pro celkový (sumarizovaný) součet přepravních indexů při skladování, vyjma pro LSA-I

i) počet kusů kategorie II-žlutá a III-žlutá, transportních obalových souborů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a kontejnerů, které smějí být skladovány společně na jednom místě, je nutno omezit tak, aby celkový součet přepravních indexů v každé skupině kusů, transportních obalových souborů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů nebo kontejnerů nepřekročil 50. Takové skupiny musí mít mezi sebou odstup minimálně 6 m.

ii) Překračuje-li přepravní index kusu, transportního obalového souboru, kotlového vozu, nádržkového kontejneru nebo kontejneru 50 nebo překračuje-li celkový přepravní index na voze 50, musí být dodržen nejméně odstup 6 m od ostatních kusů, transportních obalových souborů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů, kontejnerů a vozů s radioaktivními látkami.

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů

1) Viz příslušný list.

2)

a) Během přepravy je nutné oddělení od ostatních druhů nebezpečného zboží, osob a nevyvolaných fotografických desek a filmů:

i) o oddělení od ostatních druhů nebezpečného zboží, viz podmínky v oddílu 7;

ii) o oddělení od osob, kusů s nápisem "FOTO" a poštovních pytlů, viz bod 711 (1) s tabulkami vzdáleností odstupu.

b) Mezní hodnoty pro celkový (sumarizovaný) součet přepravních indexů při přepravě, kromě pro LSA-I Celkový počet kusů, transportních obalových souborů, nádržkových kontejnerů a kontejnerů na jednom voze je nutno omezit tak, aby celkový součet přepravních indexů nepřekročil 50. Pro přepravy za podmínek výlučného použití toto omezení neplatí [viz bod 1711 (3)].

c) Všechny kusy a transportní obalové soubory s vyšším přepravním indexem než 10 smějí být přepravovány jen za podmínek výlučného použití.

d) Nejvyšší dovolená dávková intenzita na vozech:

i) 2 µSv/h (200 mrem/h) na povrchu vozu;

ii) 0,1 µSv/h (10 mrem/h) ve vzdálenosti 2 m od povrchu vozu.

13. Ostatní podmínky

a) stanovení přepravního indexu, viz bod 1715

b) podmínky týkající se nehod, viz bod 710 a 1712

c) poškozené nebo netěsné kusy, viz bod 1712

d) kontrola kontaminace, viz bod 1712 (3)

e) zajištění kvality, viz bod 1766

f) nedoručitelné zásilky, viz bod 715.

704 List 1

Omezená množství radioaktivních látek ve vyjmutých kusech

Pozn.

1. Radioaktivní látky v množstvích, která představují velmi omezený radiologický potenciál ohrožení, smějí být přepravovány ve vyjmutých kusech.

2. Při dodatkových nebezpečných vlastnostech, viz též podmínky v bodu 3 (5) a (6) a 1770.

1. Látky

2910 látky radioaktivní, vyjmutý kus, omezená množství látky

a) Neštěpné radioaktivní látky v množstvích, která nepřevyšují mezní hodnoty uvedené v tabulce 1.

b) Štěpné látky, jejichž aktivita nepřevyšuje mezní hodnoty uvedené v tabulce 1 a které kromě toho, pokud jde o množství, formu a použitý obal, vyhovují podmínkám bodu 1741 a mohou být proto považovány za kusy s neštěpnými látkami.

Tabulka 1. Mezní hodnoty, vyjádřené v hodnotách A1 nebo A2 pro vyjmuté kusy s radioaktivními látkami5)6)

Druh obsahu Mezní hodnoty na kus
Pevné látky  
zvláštní forma 10-3A1
jiné formy 10-3A2
Kapalné látky 10-4A2
Plyny  
tritium 2 x 10-2A2
zvláštní forma 10-3A1
jiné formy 10-3A2

2. Obal/kus

Radioaktivní látky v omezených množstvích látky smějí být přepravovány v obalech, kontejnerech, kotlových vozech nebo nádržkových kontejnerech.

a) Obal musí odpovídat všeobecným podmínkám pro všechny obaly a kusy podle bodu 1732 a dodatkově pro kotlové vozy a nádržkové kontejnery podmínkám přípojku X a XI.

b) Kusy, které obsahují štěpné látky, musí odpovídat nejméně jedné z podmínek podle bodu 1741.

c) Zejména musí kusy zajišťovat, že při obvyklé přepravě nedojde k žádné ztrátě radioaktivního obsahu.

Látky nesmějí být přepravovány ve volně loženém stavu.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita

Viz bod 702.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a transportních obalových souborech

Viz bod 702.

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Viz bod 702.

6. Společné balení

Žádná ustanovení.

7. Společné nakládání

Žádná ustanovení.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

a) Kusy

i) nálepky k označení nebezpečí se nevyžadují;

ii) na jedné vnitřní straně obalu musí být vyznačen nápis "Radioaktivní", který při otevření obalu upozorní na obsah radioaktivních látek.

b) Kontejnery

Žádná ustanovení.

c) Nádržkové kontejnery a kotlové vozy

Viz bod 13 a přípojek VIII, jakož i přípojek X/XI, odst. 7.6.

d) Transportní obalové soubory

Žádná ustanovení.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů

Žádná ustanovení.

10. Přepravní doklady

Nákladní list musí obsahovat tento záznam: "2910 látka radioaktivní, vyjmutý kus, omezené množství, 7, list 1 RID". Ve vnitrostátní přepravě se místo zkratky "RID" zapíše zkratka "PNZ". Při přepravě v kotlových vozech nebo nádržkových kontejnerech, je-li předepsáno označení podle přípojku VIII, musí být před označením zboží uvedeno navíc číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. Číslo k označení nebezpečí se uvede rovněž, pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII. V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

11. Skladování a odeslání

Žádná ustanovení.

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů

Žádná ustanovení.

13. Ostatní podmínky

Viz bod 702.

704 List 2

Přístroje nebo výrobky ve vyjmutých kusech

Pozn.

1. Stanovená množství radioaktivních látek v přístrojích, výrobcích nebo jejich konstrukčních částech, která představují velmi omezený radiologický potenciál ohrožení, smějí být přepravovány ve vyjmutých kusech.

2. Při dodatkových nebezpečných vlastnostech, viz též podmínky bodu 1770.

1. Látky

2910 látky radioaktivní, vyjmutý kus, přístroje nebo výrobky

a) Přístroje a výrobky, jako hodiny, elektronové trubice nebo elektronické přístroje, které obsahují radioaktivní látky, jejichž aktivita na přístroj nebo výrobek a celková aktivita na kus nepřesahuje hodnoty, uvedené ve sloupcích 2 a 3 tabulky 2, za předpokladu, že dávková intenzita ve vzdálenosti 10 cm od povrchu každého nezabaleného přístroje nebo výrobku není větší než 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

b) Přístroje a výrobky, obsahující štěpné látky, jejichž množství není větší než mezní hodnoty v tabulce 2 a které navíc pokud jde o množství, formu nebo obal - splňují ustanovení bodu 1741, která dovolují považovat je za kusy s neštěpnou látkou, za předpokladu, že dávková intenzita ve vzdálenosti 10 cm od povrchu každého nezabaleného přístroje nebo výrobku není větší než 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

Tabulka 2. Mezní hodnoty, vyjádřené v hodnotách A1 nebo A2 pro vyjmuté kusy s přístroji nebo výrobky7)8)

Druh obsahuMezní hodnoty na přístroj/ výrobekMezní hodnoty na kus
Pevné látky  
zvláštní forma10-2A1A1
jiná forma10-2A2A2
Kapalné látky10-3A210-1A2
Plyny  
tritium2x10-2A22x10-1A2
zvláštní forma10-3A110-2A1
jiné formy10-3A210-2A2

2. Obal/kus

a) Obal musí odpovídat všeobecným podmínkám pro všechny obaly a kusy podle bodu 1732.

b) Kusy, obsahující štěpné látky, musí odpovídat nejméně jedné z podmínek podle bodu 1741.

c) Přístroje a výrobky musí být bezpečně zabaleny.

d) Přeprava nebalených radioaktivních látek není dovolena.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita

Viz bod 702.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a transportních obalových souborech

Viz bod 702.

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Viz bod 702.

6. Společné balení

Žádná ustanovení.

7. Společné nakládání

Žádná ustanovení.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

a) Přístroje a výrobky Každý přístroj nebo výrobek (s výjimkou hodin a přístrojů se světélkujícími číslicemi) musí být opatřen nápisem "Radioaktivní".

b) Kusy Žádná ustanovení.

c) Kontejnery Žádná ustanovení.

d) Nádržkové kontejnery a kotlové vozy Bezpředmětné.

e) Transportní obalové soubory Žádná ustanovení.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů Žádná ustanovení.

10. Přepravní doklady

Nákladní list musí obsahovat tento záznam: "2910 látka radioaktivní, vyjmutý kus, přístroje nebo výrobky, 7, list 2 RID". Ve vnitrostátní přepravě se místo zkratky "RID" zapíše zkratka "PNZ". Pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII, je třeba před označení zboží doplnit číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

11. Skladování a odeslání

Žádná ustanovení.

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů

Žádná ustanovení.

13. Ostatní podmínky

Viz bod 702.

704 List 3

Výrobky z přírodního nebo ochuzeného uranu nebo z přírodního thoria jako vyjmuté kusy

Pozn.

1. Výrobky z neozářeného přírodního uranu nebo neozářeného ochuzeného uranu nebo neozářeného přírodního thoria, které představují velmi omezený radiologický potenciál ohrožení, smějí být přepravovány jako vyjmuté kusy.

2. Při dodatkových nebezpečných vlastnostech, viz též podmínky v bodu 1770.

1. Látky

2910 látky radioaktivní, vyjmutý kus, výrobky z přírodního uranu nebo ochuzeného uranu nebo přírodního thoria

Výrobky, obsahující jako jediné radioaktivní látky neozářený přírodní uran nebo neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, za předpokladu, že povrch uranu nebo thoria má neaktivní vnější obal z kovu nebo z jiného pevného materiálu.

Pozn. Takovými výrobky mohou být např. dosud nepoužité obaly pro přepravu radioaktivních látek.

2. Obal/kus

Výrobek, který je použit jako obal, musí odpovídat všeobecným podmínkám pro všechny obaly a kusy podle bodu 1732.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita

Viz bod 702.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a transportních obalových souborech

Viz bod 702.

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Viz bod 702.

6. Společné balení

Žádná ustanovení.

7. Společné nakládání

Žádná ustanovení.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

a) Kusy Žádná ustanovení.

b) Kontejnery Žádná ustanovení.

c) Nádržkové kontejnery a kotlové vozy Bezpředmětné.

d) Transportní obalové soubory Žádná ustanovení.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů

Žádná ustanovení.

10. Přepravní doklady

Nákladní list musí obsahovat tento záznam: "2910 látka radioaktivní, vyjmutý kus, výrobky z přírodního uranu nebo ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, 7, list 3 RID". Ve vnitrostátní přepravě se místo zkratky "RID" zapíše zkratka "PNZ". Pokud vozy, obsahující vozovou zásilku s kusy jednoho a toho samého zboží, jsou opatřeny označením podle přípojku VIII, je třeba před označení zboží doplnit číslo k označení nebezpečí podle přípojku VIII. V příslušném sloupci nákladního listu se vyznačí křížek.

11. Skladování a odeslání

Žádná ustanovení.

12. Přeprava kusů, kontejnerů, kotlových vozů, nádržkových kontejnerů a transportních obalových souborů

Žádná ustanovení.

13. Ostatní podmínky

Viz bod 702.

704 List 4

Prázdné obaly jako vyjmuté kusy

Pozn.

1. Nevyčištěné prázdné obaly, které byly použity pro přepravu radioaktivních látek a které představují velmi omezený radiologický potenciál ohrožení, smějí být přepravovány jako vyjmuté kusy.

2.

a) Nevyčištěné prázdné obaly, které už nelze pro poškození či jinou mechanickou vadu bezpečně uzavřít, musí být, pokud nemohou být přepravovány v jiných obalech podle podmínek této třídy, přepravovány podle zvláštního povolení (list 13);

b) nevyčištěné prázdné obaly, u nichž vnitřní nefixovaná kontaminace (aktivita zbytku) překračuje nejvyšší hodnoty udané v odstavci 1c), smějí být přepravovány jen jako kusy v souladu s různými listy [bod 701 odst. (3)] podle množství a formy své zbytkové aktivity a kontaminace;

c) prázdné obaly, které byly vyčištěny tak, že už se nevyskytuje žádná kontaminace překračující hodnotu 0,4 Bq/cm2 (10-5 mCi/cm2 ) pro beta nebo gama zářiče a 0,04 Bq/cm2 (10-6 mCi/cm2) pro alfa zářiče a neobsahují žádné radioaktivní látky se specifickou aktivitou větší než 70 kBq/kg (2n Ci/g), nepodléhají již ustanovením této třídy.

3. Při dodatkových nebezpečných vlastnostech, viz též podmínky v bodu 1770.

1. Látky

2910 látky radioaktivní, vyjmutý kus, prázdné obaly

a) Nevyčištěné prázdné obaly zahrnují nevyčištěné prázdné kontejnery, kotlové vozy a nádržkové kontejnery, které byly použity pro přepravu radioaktivních látek.

b) U obalů, pro jejichž stavbu byl použit uran nebo thorium, je třeba navíc dbát ustanovení pod písm. 2 c).

c) Vnitřní nefixovaná kontaminace (aktivita zbytku) nesmí překročit tyto nejvyšší hodnoty:

i) Beta nebo gama zářiče/alfa zářiče o nízké toxicitě: 400 Bq/cm 2 (10-2 mCi/cm2)

ii) Všechny ostatní alfa zářiče: 40 Bq/cm2 (10-3 mCi/cm2)

2. Obal/kus

a) Obal musí odpovídat všeobecným podmínkám pro všechny obaly a kusy podle bodu 1732.

b) Obal musí být v dobrém stavu a musí být spolehlivě uzavřen.

c) Bylo-li pro stavbu prázdného obalu použito přírodního uranu nebo ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, musí mít vnější povrch uranu, popř. thoria neaktivní vnější obal z kovu nebo jiného pevného materiálu.

d) Všechny nálepky k označení nebezpečí, které byly předtím nutné, aby bylo vyhověno ustanovením podle bodu 706, nesmí být již viditelné.

3. Nejvýše přípustná dávková intenzita

Viz bod 702.

4. Kontaminace na kusech, vozech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a transportních obalových souborech

Viz bod 702.

5. Dekontaminace a použití vozů, výstrojů a jejich částí

Viz bod 702.

6. Společné balení

Žádná ustanovení.

7. Společné nakládání

Žádná ustanovení.

8. Označení a nálepky k označení nebezpečí na kusech, kontejnerech, kotlových vozech, nádržkových kontejnerech a na transportních obalových souborech

a) Kusy

i) Nápisy nebo nálepky k označení nebezpečí nejsou vyžadovány.

ii) Trvanlivé nápisy dle bodu 705 nemusí být odstraněny.

b) Kontejnery

Žádná ustanovení.

c) Nádržkové kontejnery a kotlové vozy

Viz bod 13 a přípojek VIII, jakož i přípojek X/XI, odst. 7.6.

d) Transportní obalové soubory

Žádná ustanovení.

9. Nálepky k označení nebezpečí na vozech, vyjma kotlových vozů