Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 286/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

Částka 100/1998
Platnost od 04.12.1998
Účinnost od 08.04.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

286

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. dubna 1998 byla v Biškeku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 8. dubna 1998. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci ze dne 13. května 1992, vyhlášená pod č. 437/1992 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do ruského znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky

o obchodně ekonomické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Kyrgyzské republiky, dále nazývané „Smluvní strany",

uvědomujíce si význam tradičních obchodně ekonomických vztahů,

berouce v úvahu hluboké změny probíhající v ekonomikách obou států a rovněž řídíce se v obchodně ekonomických vztazích principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytnou doložku nejvyšších výhod ve vztahu k obchodu zbožím pocházejícím z území jejich států.

Článek 2

Ustanovení článku 1 teto Dohody se nevztahují na:

a) privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním státům s cílem usnadnění příhraničního obchodu;

b) privilegia a výhody, které jedna ze Smluvních stran poskytla nebo poskytne na základě smluv o celní unii, smluv o oblasti volného obchodu nebo na základě smluv vedoucích k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu s právními řády svých států poskytovat podporu a napomáhat rozvoji obchodu službami.

Obchod službami se bude uskutečňovat podle komerčních podmínek.

Článek 4

Vzájemné obchodně ekonomické vztahy budou v souladu s touto Dohodou uskutečňovány na základě kontraktů, včetně kontraktů na dodavky zboží s dlouhodobým výrobním cyklem, uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami států Smluvních stran (dále nazývanými „subjekty"). Smluvní strany budou v rámci právních předpisů svých států vytvářet příznivé podmínky pro uzavírání a realizaci kontraktů mezi subjekty.

Subjekty mohou v rámci právních předpisů států Smluvních stran, s cílem zvýšení výměny zboží a rozšíření jeho struktury, realizovat vzájemně propojené operace včetně bártrových kontraktů a kompenzačních obchodů.

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji obchodních vztahů zaměřených na zvýšení vzájemně výměny zboží a rozsahu poskytovaných služeb za obecně platných komerčních podmínek. Přitom se nevylučuje možnost projednávat na úrovni příslušných orgánů Smluvních stran vzájemné orientační seznamy hlavních druhů zboží majícího význam pro zabezpečení prioritních potřeb států Smluvních stran.

Článek 5

Reexport zboží dodívaného v souladu s ustanoveními teto Dohody se bude uskutečňovat podle podmínek dohodnutých v kontraktech uzavíraných subjekty v souladu s právními řády států Smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany, s cílem rozšíření obchodních vztahů mezi oběma státy, budou podporovat účast firem na výstavách a veletrzích organizovaných na území obou států.

Smluvní strany, v souladu s platnými právními předpisy, budou osvobozovat od cla exponáty, reklamní výrobky a vzorky nutné pro organizaci vystav a veletrhů. Výše uvedené zboží nesmí být předmětem obchodu ani využíváno třetími osobami k zištným účelům.

Článek 7

V případě, že zboží je dovoženo z území státu jedné Smluvní strany na území státu druhé Smluvní strany v takových zvýšených objemech a za takových podmínek, které způsobují škodu nebo hrozí způsobením škody domácímu výrobnímu odvětví obdobného nebo bezprostředně konkurenčního zboží, budou provedeny okamžité konzultace v souladu s článkem 10 této Dohody s cílem přijmout řešení uspokojující obě Smluvní strany.

Jestliže v průběhu konzultací nebude dosaženo řešení přijatelné pro obě Smluvní strany, může zainteresovaná Smluvní strana přijmout příslušná opatření.

Smluvní strana může za okolností, kdy by prodlení mohlo zapříčinit újmu, kterou by bylo obtížné nahradit, přijmout příslušná opatření ještě před konzultacemi s podmínkou, že konzultace budou svoleny po jejich přijetí.

Článek 8

Platby podle této Dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s devizovými právními předpisy států Smluvních stran.

Komerční banky mohou v případě nutnosti uzavírat dohody o technickém způsobu zúčtování, úvěrování a platbách za dodávky zboží a poskytovaní služeb.

Článek 9

Smluvní strany, přihlížejíce ke specifičnosti ekonomik svých států, potvrzují oboustranný zájem na pohybu kapitolu a sdružování investic obou států k realizaci důležitých projektů, na vytvoření podmínek pro aktivizaci vstupu investic z třetích zemí, na účasti subjektů v procesu privatizace, v souladu s platnými právními předpisy v každém státu.

Smluvní strany budou v souladu s platnými právními řády svých států vytvářet podmínky pro rozvoj výrobní kooperace, vytváření společných podniků, uplatňování dalších forem ekonomické spolupráce užívaných ve světové ekonomice a rovněž podporovat zakládání filiálek, oddělení a zastoupení právnických osob státu druhé Smluvní strany, včetně vydávání příslušných povolení pro provádění jejich činnosti.

Smluvní strany budou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti včetně podpory investic a budou se zdržovat od používání diskriminačních opatření ve vzájemné ekonomické spolupráci.

Článek 10

Pro posouzení průběhu řádného plnění této Dohody se budou představitele příslušných orgánů státní správy států Smluvních stran podle potřeby vzájemně setkávat střídavě v České republice a Kyrgyzské republice.

Příslušné orgány Smluvních stran budou analyzovat stav obchodně ekonomických vztahů, vyměňovat si údaje a informace, které mohou mít vliv na jejich další rozvoj.

Setkání představitelů příslušných orgánů Smluvních stran se budou provádět neodkladně v takových případech, kdy představitel příslušného orgánu jedné ze Smluvních stran požádá o konzultaci v souvislosti s článkem 7 této Dohody.

Článek 11

Změny a doplňky této Dohody mohou být provedeny na základě vzájemného souhlasu Smluvních stran.

Změny a doplňky musí byt provedeny v písemné formě.

Článek 12

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Článek 13

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze Smluvních stran ji písemně může vypovědět. Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne oznámení o její výpovědi druhé Smluvní straně.

Po ukončení platnosti této Dohody její ustanovení zůstávají v platnosti pro kontrakty, které byly uzavřeny subjekty obou států a nebyly zcela splněny k datu ukončení její platnosti.

Dnem podpisu této Dohody pozbývá ve vztahu mezi Smluvními stranami platnosti Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spoluprací, podepsaná 13. května 1992.

Dáno v Biškeku dne 8. dubna 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, kyrgyzském a ruském jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě, že dojde k rozdílnému výkladu textu teto Dohody, je rozhodující text v ruském jazyce.

Za vládu České republiky:
JUDr. Karel Kűhnl v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Kyrgyzské republiky:
O. Abdykálykov v. r.
ministr zahraničních věcí a obchodu

Přesunout nahoru