Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 278/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

Částka 98/1998
Platnost od 30.11.1998
Účinnost od 30.11.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 12. listopadu 1998

k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 4 odst. 5 a 7, § 6 odst. 2, 9 a 12 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 151/1998 Sb.), (dále jen "zákon"):


§ 2

Způsob výpočtu pojistné kapacity exportní pojišťovny

(K § 4 odst. 5 zákona)

Výpočet požadované pojistné kapacity exportní pojišťovna provede jako součet úhrnných hodnot vývozních úvěrových rizik

a) krytých platnými pojistnými smlouvami snížených o hodnoty předpokládaných splátek pojištěných úvěrů,

b) obsažených ve smlouvách z aktivní zajišťovací činnosti,

c) obsažených ve smlouvách o příslibu pojištění a

d) navržených v rozpracovaných pojistných smlouvách, jejichž uzavření lze kvalifikovaně předpokládat v kalendářním roce, na který je státní rozpočet sestavován.

§ 3

Způsob tvorby fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik

(K § 4 odst. 7 zákona)

(1) Fondy pro pojišťování vývozních úvěrových rizik, které vytváří exportní pojišťovna, jsou tvořeny odděleně od ostatních fondů podle zdrojů, jimiž jsou

a) příděly ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady nebo akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady,

b) dotace ze státního rozpočtu určené na tvorbu těchto fondů.

(2) Požadavek na dotace ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) uplatní exportní pojišťovna vůči Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Tento požadavek exportní pojišťovna zdůvodní rozborem

a) stavu fondů a rezerv pro pojištění vývozních úvěrových rizik ve vazbě na aktuální a předpokládaný vývoj pojistné angažovanosti4) a

b) hodnoty aktuální a předpokládané výše primárního kapitálu ve vazbě na aktuální a předpokládaný vývoj solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku podle § 4a odst. 3 a § 8 odst. 7 zákona a podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(3) Při zpracování návrhu výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů podle odstavce 2 písm. a) se vychází ze stavu fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik vytvořených ze státního rozpočtu v předcházejících letech, z předpokládaných změn těchto fondů po přídělech z rozdělení zisku společnosti, ze stavu technických rezerv vypočítaných podle zákona upravujícího pojišťovnictví, a dále z odhadu očekávaných peněžních toků z přijatého pojistného, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění a vymožených pohledávek v běžném účetním období a v roce, na který je státní rozpočet sestavován. Při zpracování návrhu výše dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů podle odstavce 2 písm. b) vychází exportní pojišťovna z aktuálních hodnot primárního kapitálu, solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku a z předpokladu hodnot těchto veličin na konci jednotlivých čtvrtletí roku, na který je státní rozpočet sestavován, to vše v závislosti na aktuálním a předpokládaném vývoji pojistné angažovanosti v tomto období.

(4) Uvolňování schválených dotací ze státního rozpočtu probíhá podle rozhodnutí ministerstva na základě žádosti exportní pojišťovny o doplnění fondů podle odstavce 1 v návaznosti na požadavek podle odstavce 2, ve které exportní pojišťovna uvede aktuální stav pojistné angažovanosti, stav technických rezerv vypočítaných podle zákona upravujícího pojišťovnictví a pojistných fondů a předpoklad vývoje hodnot těchto veličin na nadcházející období minimálně 90 dnů, při zohlednění předpokládaných peněžních toků z přijatého pojistného, zaplaceného zajistného, vyplacených pojistných plnění a vymožených pohledávek v tomto období. Dále exportní pojišťovna uvede v žádosti aktuální hodnoty primárního kapitálu, solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku a předpoklad hodnot těchto veličin na konci jednotlivých čtvrtletí běžného účetního období. Tyto předpoklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.

(5) V případě poklesu hodnoty primárního kapitálu exportní pojišťovny pod výši podle § 4a odst. 3 zákona nebo pod výši minimálního kapitálového požadavku v průběhu roku nebo nařídí-li Česká národní banka exportní pojišťovně předložit jí ke schválení ozdravný plán nebo plán krátkodobého financování, požádá bez zbytečného odkladu exportní pojišťovna v souladu s § 8 odst. 7 zákona ministerstvo o doplnění fondů podle odstavce 1 v návaznosti na požadavek podle odstavce 2. V žádosti exportní pojišťovna uvede zdůvodnění nedostatečnosti jejího primárního kapitálu k plnění solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku včetně předpokladu budoucího vývoje primárního kapitálu, solventnostního kapitálového požadavku a minimálního kapitálového požadavku na konci každého kalendářního roku v nejbližších třech letech, to vše v závislosti na aktuálním a předpokládaném vývoji pojistné angažovanosti v tomto období, a návrh opatření vedoucích ke snížení jejího rizikového profilu. Tyto předpoklady jsou kvalifikovaným odhadem exportní pojišťovny.

(6) V případě, že by v důsledku pojistného plnění došlo u exportní pojišťovny v průběhu roku k poklesu zůstatku fondů a rezerv5) pod hranici stanovenou v § 4, exportní pojišťovna požádá ministerstvo o doplnění fondů podle odstavce 2.

(7) Celková výše fondů a rezerv5) nesmí na dobu delší než 3 měsíce poklesnout pod částku 1,5 mld. Kč.

(8) V případě očekávaného poklesu fondů a rezerv5) pod hranici stanovenou v odstavci 7 postupuje exportní pojišťovna takto:

a) při skončení kalendářního čtvrtletí oznámí ministerstvu přehled očekávaných případů pojistného plnění,

b) v den vyhotovení protokolu, který obsahuje výsledky šetření pojistné události, oznámí data a částky pojistného plnění,

c) předloží ministerstvu zdůvodněný požadavek na doplnění fondů způsobem uvedeným v odstavci 2.

(9) Po posouzení oprávněnosti požadavků podle odstavců 4, 5 a 8 písm. c) je požadovaná částka uvolněna jako dotace ze státního rozpočtu s určením na tvorbu fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik.

§ 4

Poměr mezi výší fondů a rezerv a objemem pojistné angažovanosti

(K § 4 odst. 7 zákona)

Pro zajištění bezpečného provozu exportní pojišťovny se stanoví poměr mezi výší fondů a rezerv5) ve výši nejméně 8 % z objemu pojistné angažovanosti4), snížené o pojistnou angažovanost krytou pasivním zajištěním6). Pro pojišťovací případy s mimořádně vysokým pojistným rizikem se stanoví poměr mezi výší fondů a rezerv5) ve výši nejméně 35 % z objemu pojistné angažovanosti4), snížené o pojistnou angažovanost krytou pasivním zajištěním6).

§ 5

Podíl exportní pojišťovny na pojistném plnění s využitím rezerv a fondů pro pojišťování vývozních úvěrových rizik

(K § 4 odst. 7 zákona)

Zdroje exportní pojišťovny se v případě pojistného plnění použijí v tomto pořadí:

a) technické rezervy na pojistná plnění exportní pojišťovny z vývozních úvěrových rizik,

b) fondy tvořené podle § 3 odst. 1 písm. a) do úplného vyčerpání včetně nerozděleného zisku z minulých let, a to výlučně na úhradu ztráty vzniklé za běžné účetní období,

c) fondy tvořené podle § 3 odst. 1 písm. b), a to výlučně na úhradu ztráty vzniklé za běžné účetní období.

§ 7

Způsob předkládání žádosti o dotování ztrát a způsob úhrady dotací

(K § 6 odst. 4 zákona)

(1) Žádost o poskytnutí dotace na úhradu ztrát vyplývajících exportní bance z provozování podpořeného financování ze státního rozpočtu (dále jen „dotace na úhradu ztrát“) exportní banka předkládá

a) při sestavování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to k poslednímu dni měsíce února každého roku na základě kvalifikovaného odhadu výše dotace na úhradu ztrát,

b) před poskytnutím dotace na úhradu ztrát v daném roce způsobem stanoveným v odstavci 2.

(2) Dotace na úhradu ztrát podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje v průběhu daného roku čtvrtletně formou zálohy na základě skutečnosti vykázané v účetnictví na konci každého čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát předkládá exportní banka ministerstvu do dvacátého dne měsíce bezprostředně následujícího po skončení čtvrtletí. Zálohové vyčíslení dotace na úhradu ztrát za čtvrté čtvrtletí předkládá exportní banka ministerstvu podle předběžné skutečnosti vykázané v účetnictví exportní banky k 31. prosinci daného roku nejpozději do 10. ledna následujícího roku. Dotace na úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se poskytne do 30 dnů ode dne zahájení kontroly správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát ministerstvem. Kontrolu správnosti vyčíslení výše dotace na úhradu ztrát ministerstvo zahájí následující pracovní den po doručení žádosti; o tomto zahájení ministerstvo exportní banku bez zbytečného odkladu informuje. V případě, že ministerstvo zjistí ve vyčíslení dotace na úhradu ztrát nesprávnosti, informuje o nich exportní banku do 3 pracovních dnů a stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Lhůta pro úhradu ztrát za příslušné čtvrtletí se přerušuje do doby odstranění nesprávností exportní bankou. Exportní banka finančně vypořádá poskytnuté dotace na úhradu ztrát za daný kalendářní rok podle zásad a ve lhůtách stanovených vyhláškou ministerstva upravující finanční vypořádání se státním rozpočtem.

(3) Žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. a) obsahuje předpokládanou výši dotace na úhradu ztrát na příslušný rozpočtový rok. K žádosti se přikládá analýza předpokládané potřeby výše dotace na úhradu ztrát, přehled o stavu závazků, vyplývajících ze smluv o získávání dlouhodobých finančních zdrojů uzavřených ke dni podání žádosti, přehled o předpokládaném objemu dlouhodobých finančních zdrojů v rozpočtovém roce splatných, předpokládanou potřebu získání nových finančních zdrojů ve vazbě na jejich užití k 31. prosinci příslušného rozpočtového roku, podklady a dokumenty, na jejichž základě byla analýza zpracována.

(4) Žádost o dotaci podle odstavce 1 písm. b) obsahuje alespoň

a) informaci o stavu státní záruky,

b) informaci o sjednaných obchodních případech; číslo smlouvy nebo obchodního případu, kompletní identifikaci smluvních stran pro každý obchodní případ, kterou je název, sídlo a identifikační číslo společnosti, bylo-li přiděleno, a dále údaj, zda se jedná například o exportéra, výrobce, dovozce, garanta, ručitele, typ obchodu (například přímý úvěr, refinanční úvěr, záruka, operace s deriváty), výši uzavřeného obchodu vyjádřenou v měně, ve které byl obchod uzavřen, a v českých korunách, výši úvěrového rámce a příslibu, způsob čerpání smluvního plnění, způsob a hodnotu zajištění, výši pohledávky bez opravné položky a vytvořenou výši opravné položky k dané pohledávce; přehled obchodních případů je uspořádán podle typu obchodu, úvěrové obchody v členění podle pravidel pro posuzování aktiv, která vydává Česká národní banka na základě zákona o bankách, a

c) informaci o činnostech v rámci programů pro vydávání cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů v daném období.

(5) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) se v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat vždy přikládají

a) hlavní účetní kniha v rozsahu dat/informací k podpořenému financování s nárokem na dotaci v podrobném členění uzavřená k poslednímu dni období, ke kterému se žádost vztahuje,

b) všechna data a informace, na jejichž základě byl exportní bankou proveden výpočet dotace na úhradu ztrát z podpořeného financování s nárokem na dotaci, a to ve strukturované podobě.

§ 8

Dorovnávání úrokových rozdílů

(K § 7b odst. 7 zákona)

(1) Úrokový rozdíl se vypočítává podle vzorce:

JÚ × RfixDsJÚ × (Rt + Mb)Ds
ÚR = ————— × —————————— × ——— ,
100365100365

kde:

ÚR je úrokový rozdíl,

JÚ je jistina úvěru,

Rfix je sjednaná pevná úroková sazba v procentech ročně,

Ds je počet dní úročeného salda jistiny úvěru v zúčtovacím období,

Rt je pohyblivá úroková sazba v procentech ročně,

Mb je systémová marže banky vývozce.

(2) Pro účely stanovení pohyblivé úrokové sazby se použije šestiměsíční úroková sazba IBOR pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, uveřejněná agenturou Reuters dva pracovní dny před začátkem období, za které se provádí dorovnání.

(3) Úrokovou sazbou IBOR pro měnu, ve které je poskytnut vývozní úvěr, se rozumí:

a) EURIBOR pro EUR,

b) LIBOR pro ostatní měny, pro které je stanovován a uveřejňován,

c) národní - IBOR pro měny, pro které není LIBOR stanovován a uveřejňován.

(4) Pro účely přepočtu úrokového rozdílu na české koruny se použije kurz české koruny k měně, ve které je poskytnut vývozní úvěr, vyhlášený Českou národní bankou pro poslední den úrokového období, ze kterého se úrokový rozdíl počítá. Výsledná částka se zaokrouhluje dolů na celé koruny.

§ 8a

Výše systémové marže banky vývozce

(K § 1 odst. 4 zákona)

Systémová marže banky vývozce se stanoví přirážkou ve výši 0,5 % ročně k pohyblivé úrokové sazbě IBOR podle § 8 odst. 2.


§ 9

Zrušuje se vyhláška č. 217/1995 Sb., k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

4) § 2 písm. s) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2002 Sb.

5) § 4 odst. 3 zákona č. 58/1995 Sb.

6) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru