Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 254/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům

Částka 89/1998
Platnost od 05.11.1998
Účinnost od 17.09.1953
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

254

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 1948 byla v Ženevě přijata Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Úmluvy, dne 24. srpna 1998.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XX odst. 1 dnem 17. září 1953 a pro Českou republiku vstupuje v platnost v souladu se zněním článku XXI odst. 3 dnem 22. listopadu 1998.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

ÚMLUVA

o mezinárodním uznávání práv k letadlům

ježto Mezinárodní konference o civilním letectví v Chicagu konání v listopadu až prosinci 1944 doporučila brzké přijetí Úmluvy o převodu vlastnického práva k letadlům,

ježto je v zájmu budoucího rozmachu mezinárodního civilního letectví vysoce žádoucí, aby práva k letadlům byla uznávána mezinárodně,

níže podepsání, řídne; zplnomocněni, se dohodli jménem svých vlád takto:

Článek I

(1) Smluvní státy se zavazují, že budou uznávat:

(a) majetková práva k letadlům;

(b) prává držitele letadla nabývat je koupí;

(c) práva na držení letadla na základě nájemních smluv uzavřených na období nejméně šesti měsíců

(d) zástavní listiny, hypotéky a podobni práva k letadlům, která jsou smluvně vytvořená jako zajištění plateb dluhu;

pokud tato práva

(i) byla zřízená v souladu s právním řádem smluvního státu, ve kterém byla zaregistrována státní příslušnost letadla v době svého vzniku, a

(ii) jsou řádně zapsána ve veřejném rejstříku smluvního státu, ve kterém je zaregistrována státní příslušnost letadla.

Správnost následných registrací v jednotlivých smluvních státech se určí podle právního řádu smluvního státu, ve kterém byla zaregistrována státní příslušnost letadla v době příslušné registrace.

(2) Nic v této úmluvě nesmí zabraňovat uznaní jakýchkoli práv k letadlu podle právního řádu kteréhokoli smluvního státu; avšak smluvní státy nebudou přijímat ani uznávat žádné právo jako nadřazené právům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

Článek II

(1) Veškeré zápisy týkající se daného letadla musí být provedeny ve stejném rejstříku.

(2) Pokud tato úmluva nestanová jinak, určují se účinky zápisu kteréhokoli práva uvedeného v Článku I odst. 1 vůči třetím osobám podle právního řádu toho smluvního státu, ve kterém je zaregistrován.

(3) Smluvní stát může zakázat zápis kteréhokoli práva, které podle právního řádu tohoto státu nemůže být platně zřízeno.

Článek III

(1) Adresa úřadu odpovědného za vedení záznamu musí být uvedena na každém osvědčení o registraci státní příslušnosti letadla.

(2) Kterákoli osoba je oprávněna k získání řádně ověřených kopií nebo výpisu zapsaných údajů od tohoto úřadu. Tyto kopie nebo výpisy budou představovat evidentní právní důkaz obsahu zápisu.

(3) Jestliže právní řád smluvního státu stanoví, že založení dokumentu do spisu má stejný účinek jako zápis, bude mít stejný účinek i pro účely této úmluvy. V takovém případe je třeba učinit vhodné opatření, aby příslušný dokument byl přístupný veřejnosti.

(4) Za služby poskytované úřadem zajišťujícím vedení záznamů je možno vybírat přiměřené poplatky.

Článek IV

(1) Jestliže jakékoli nároky na:

(a) náhradu za záchranu letadla, nebo

(b) mimořádné výdaje nezbytné pro ochranu letadla

mají podle právního řádu státu, ve kterém byly ukončeny operace na záchranu nebo zachovaná letadla, za důsledek vznik práva uplatňujícího nárok vůči tomuto letadlu, uznají smluvní státy toto právo a toto právo bude mít prioritu před všemi právy k tomuto letadlu.

(2) Práva uvedena v odstavci 1 budou uspokojována v opačném časovém pořadí událostí, v souvislosti s nimiž vzniknou.

(3) Kterékoli z uvedených práv může být do tří měsíců  ode dne ukončení záchrany nebo zachovám zapsáno do rejstříku.

(4) Uvedená práva nebudou po uplynutá tří měsíců  uvedených v odstavci 3 uznána v jiných smluvních státech, pokud během tohoto období

(a) právo nebude zapsáno do rejstříku podle odstavce 3, a

(b) nebude dohodnuta částka nebo nebude zahájeno soudní řízení ve věci tohoto práva. Pokud se tyká soudního řízení, určí se případy, ve kterých může být přerušena nebo pozastavena uvedená tříměsíční lhůta, na základě právních předpisu, kterými se řídí soud, před nímž řízení probíhá.

(5) Ustanovená tohoto článku platí bez ohledu na ustanovená článku I odst. 2.

Článek V

Priorita práva uvedená v článku I odst. 1 písm. (d) se vztahuje na veškeré částky, které jsou jím zajištěny. Výše zahrnutých nároků však nepřesáhne nároky vzniklé během tří let před zahájením výkonu rozhodnutí, jakož i v jeho průběhu.

Článek VI

V případě zabavená nebo prodeje letadla v rámci výkonu rozhodnutí nebo jakéhokoli práva k letadlu nebudou smluvní státy povinny uznat v neprospěch věřitele, v jehož prospěch bylo zabaveno nebo byl proveden výkon rozhodnutí, ani v neprospěch kupujícího žádné právo uvedené v článku I odst. 1 ani převod žádného takového práva, jestliže toto právo vzniklo nebo bylo převedeno s vědomím osoby, proti která je toto řízení o prodeji nebo výkonu rozhodnutí vedeno.

Článek VII

(1) Postup prodeje letadla v rámci výkonu rozhodnutí bude určen na základě právního řádu smluvního státu, ve kterém se prodej uskuteční.

(2) Budou však respektována tato ustanovená:

(a) Datum a místo prodeje budou stanoveny nejméně šest týdnu předem.

(b) Věřitel, v jehož prospěch se výkon rozhodnutí provádí, předloží soudu nebo jinému příslušnému úřadu ověřeny výpis ze záznamu o letadle. Prodej oznámí veřejně na místě, kde je zaregistrována státní příslušnost letadla, a to v souladu s právním řádem tam platným, nejméně jeden měsíc před stanoveným dnem, a současně učiní oznámení doporučeným dopisem, pokud možno zaslaným letecky, registrovanému majiteli a držitelům registrovaných práv k letadlu a práv zaregistrovaných podle článku IV odst. 3 na jejich adresy uvedené v záznamu.

(3) Důsledky nerespektování požadavků odstavce 2 se budou řádit právními předpisy smluvního státu, ve kterém se prodej uskuteční. Každý prodej uskutečněný v rozporu s požadavky uvedeného odstavce je však možno anulovat na žádost podanou do šesti měsíců ode dne tohoto prodeje kteroukoli osobou, která v důsledku nedodržení uvedeného požadavku utrpí škodu.

(4) Prodej letadla v rámci výkonu rozhodnutí nelze uskutečnit, nepokryje-li výnos z prodeje veškerá práva mající prioritu před nároky věřitele, v jehož prospěch se provádí výkon rozhodnutí, podle této úmluvy a zřízení před příslušným úřadem nebo nepřevezme-li tato práva kupující.

(5) Utrpí-li osoby nebo majetek na území smluvního státu, ve kterém se uskutečňuje prodej, ujmu nebo škodu způsobené kterýmkoli letadlem podléhajícím jakémukoli právu uvedenému v článku I, které slouží jako zajištění dluhu, a pokud provozovatel nezajistil přiměřené a účinné pojištění ze strany státu nebo pojišťovací instituce v kterémkoli státe za účelem krytá této ujmy nebo škody, může byt podle právního řádu tohoto smluvního státu v případě zabavená příslušného letadla nebo kteréhokoli jiného letadla, které je ve vlastnictví téže osoby a zatížené jakýmkoli podobným právem ve prospěch téhož věřitele, stanoveno:

(a) že ustanovená odstavce 4 shora jsou neúčinná vůči osobě, která utrpěla tuto ujmu nebo škodu, nebo jejímu zástupci, pokud je věřitelem, v jehož prospěch se provádí výkon rozhodnutí;

(b) že jakékoli právo uvedené v článku I sloužící jako zajištění dluhu, kterým je letadlo zatíženo, nesmí být zřízeno proti osobě, která utrpěla tuto ujmu nebo škodu, nebo jejímu zástupci ve výši přesahující 80 % prodejná ceny.

Neexistuje-li jiné omezená daně právním řádem smluvního státu, ve kterém se uskutečňuje prodej, povazuje se pojištěná za přiměřené ve smyslu tohoto odstavce, jestliže pojistná částka odpovídá pořizovací hodnotě letadla zabaveného ve výkonu rozhodnutí.

(6) Náklady, které je možno z právního hlediska předepsat podle právního řádu smluvního státu, ve kterém se uskutečňuje prodej, a vynaložené ve společném zájmu věřitelů v průběhu výkonu rozhodnutí vedoucího k prodeji, se vyplatí z výnosu prodeje před veškerými nároky, včetně nároků majících prioritu na základě článku IV.

Článek VIII

Prodejem letadla ve výkonu rozhodnutí podle ustanovená článku VII se uskuteční převod vlastnictví tohoto letadla, prosty jakýchkoli práv, která nepřevezme kupující.

Článek IX

S výjimkou případu prodeje ve výkonu rozhodnutí podle ustanovení článku VII nelze provést žádny převod letadla z rejstříku státní příslušnosti nebo evidence smluvního státu do příslušných rejstříků jiného smluvního státu, pokud všichni držitelé zapsaných práv nebudou uspokojeni nebo nebudou s převodem souhlasit.

Článek X

(1) Jestliže se zapsané právo k letadlu, které je charakteru uvedeného v článku I a je drženo jako zajištění platby dluhu, vztahuje v souladu s právním řádem smluvního státu, ve kterém je letadlo registrováno, na náhradní díly skladované na určitém místě nebo místech, uznají toto právo všechny smluvní státy po dobu, po kterou náhradní díly zůstanou na určitém místě nebo místech, s podmínkou, ze na místě, kde budou náhradní díly uloženy, bude vystaveno odpovídající veřejné oznámení uvádějící popis příslušného práva, jméno a adresu držitele tohoto práva a rejstřík, ve kterém je právo zapsáno, aby bylo třetím stranám učiněno řádné oznámení, že tyto náhradní díly jsou zatíženy.

(2) K založenému dokumentu se přiloží nebo se do něho začlení prohlášení uvádějící charakter a přibližný počet těchto náhradních dílů. Tyto náhradní díly je možno nahradit podobnými náhradními díly bez ovlivnění práva věřitele.

(3) Ustanovení článku VII odst. 1 a 4 a článku VIII se vztahují na prodej náhradních dílů při výkonu rozhodnutí. Avšak tam, kde je věřitel, v jehož prospěch se provádí výkon rozhodnutí, nezajištěným věřitelem, je třeba článek VII odst. 4 při jeho aplikaci na takový prodej vykládat tak, aby umožnil uskutečnění prodeje, jestliže byla učiněná nabídka ve výši nejméně dvou třetin hodnoty náhradních dílů stanovené znalci jmenovanými úřadem odpovědným za prodej. Dále může příslušný úřad při rozdělování výnosu z prodeje za účelem zohlednění nároku věřitele, v jehož prospěch je prováděn výkon rozhodnutí, omezit částku vyplácenou držitelům dřívějších práv na dvě třetiny tohoto výnosu z prodeje po zaplacení nákladů uvedených v článku VII odst. 6.

(4) Pro účely tohoto článku znamená termín „náhradní díly" části letadel, motory, vrtule, radiopřístroje, přístroje, zařízená, vybavená, části čehokoli z výše uvedeného a obecně veškeré další předměty jakéhokoli druhu udržované za účelem jejich instalace v letadle náhradou za vyměňované části letadla.

Článek XI

(1) Ustanovená teto úmluvy se v každém smluvním státe vztahují na všechna letadla, jejichž státní příslušnost je zaregistrována v jiném smluvním státě.

(2) Každý smluvní stát bude rovněž na letadla, jejichž státní příslušnost je v něm zaregistrována, aplikovat:

(a) ustanovená článků II, III, IX, a IX, a

(b) ustanovená článku IV, pokud operace záchrany nebo ochrany nebyly ukončeny na jeho vlastním území.

Článek XII

Ničím v této úmluvě nesmí být dotčeno právo jiného smluvního státu prosazovat vůči letadlům ustanovená jeho právního řádu v oblasti přistěhovalectví, cel nebo letecké navigace.

Článek XIII

Tato úmluva se nevztahuje na letadla uzívaná ve vojenské, celní nebo policejní službě.

Článek XIV

Pro účely teto úmluvy mohou příslušné soudní a správní úřady smluvních států komunikovat přímo mezi sebou, pokud jejich právní řády neobsahují ustanovená opačného smyslu.

Článek XV

Smluvní státy přijmou opatření nezbytná pro provádění ustanovená této úmluvy a budou o těchto opatřeních neprodleně informovat generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XVI

Pro účely teto úmluvy znamená pojem „letadlo" kostru letadla, motory, vrtule, radiopřístroje a veškeré další předměty určené pro použití v letadle, ať v letadle instalované nebo z něho dočasně oddělené.

Článek XVII

Pokud je veden samostatný záznam registrace státní příslušnosti na kterémkoli území, za jehož zahraniční vztahy je odpovědný některý smluvní stát, budou se odkazy v této úmluvě na právní řád smluvního státu vykládat jako odkazy na právní řád tohoto území.

Článek XVIII

Tato úmluva zůstává otevřená k podpisu až do svého vstupu v platnost podle ustanovení článku XX.

Článek XIX

(1) Tato úmluva podléhá ratifikaci signatářskými státy.

(2) Ratifikační listiny budou uloženy v archivu Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která sdělí datum uložení každému ze signatářských i přistupujících států.

Článek XX

(1) Jakmile dva signatářské státy uloží své ratifikační listiny teto úmluvy, vstoupí tato úmluva v platnost mezi nimi v devadesátý den po dni uložení druhé ratifikační listiny. Pro každý stát, který uloží svou ratifikační listinu po tomto dni, vstoupí v platnost v devadesátý den po dni uložení jeho ratifikační listiny.

(2) Mezinárodní organizace pro civilní letectví sdělí každému signatářskému státu datum, kdy tato úmluva vstoupí v platnost.

(3) Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, bude zaregistrována u Organizace spojených národů generálním tajemníkem Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XXI

(1) Tato úmluva bude po svém vstupu v platnost otevřena pro přístup nesignatářských států.

(2) Přístup se uskuteční uložením listiny o přístupu do archivu Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která sdělí datum tohoto uložení každému ze signatářských i přistupujících států.

(3) Přístup vstoupí v platnost devadesátý den po dni uložení listiny o přístupu do archivu Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XXII

(1) Kterýkoli smluvní stát může tuto úmluvu vypovědět oznámením o výpovědi učiněným Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, která sdělí datum obdržení tohoto oznámení každému ze signatářských i přistupujících států.

(2) Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců po dni přijetá oznámení o výpovědi Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek XXIII

(1) Kterýkoli stát může při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu prohlásit, že jeho přijetí této úmluvy se nevztahuje na jedno nebo více území, za jejichž zahraniční vztahy je odpovědny.

(2) Mezinárodní organizace pro civilní letectví oznámí každé takové prohlášení každému ze signatářských i přistupujících států.

(3) Tato úmluva se vztahuje na všechna území, za jejichž zahraniční vztahy je odpovědný příslušný smluvní stát, s výjimkou území, za která bylo učiněno prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku.

(4) Kterýkoli stát může přistoupit k této úmluvě samostatně jménem všech území, za něž učinil prohlášení podle odstávce 1 tohoto článku, nebo kteréhokoli z těchto území a pro tento přístup platí ustanovení článku XXI odst. 2 a 3.

(5) Kterýkoli smluvní stát může tuto úmluvu vypovědět samostatně za všechna území, za jejichž zahraniční vztahy je odpovědný, nebo za kterékoli z nich podle ustanovená článku XXII.

Na důkaz čehož níže podepsaná řádně zplnomocnění zástupci tuto úmluvu podepsali.

Dáno v Ženevě, devatenáctého dne měsíce června roku tisícího devítistého čtyřicátého osmého, v anglickém, francouzském a španělském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Tato úmluva bude uložena v archivu Mezinárodní organizace pro civilní letectví, kde zůstane podle ustanovená článku XVIII otevřená k podpisu.

Přesunout nahoru