Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 242/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Šestého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

Částka 83/1998
Platnost od 23.10.1998
Účinnost od 01.11.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byl ve Štrasburku přijat Šestý protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Štrasburku dne 10. října 1997.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 24. června 1998.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 1. listopadu 1998 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

ŠESTÝ PROTOKOL

ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu,

majíce na zřeteli Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsanou 4. listopadu 1950 v Římě (dále jen „Úmluva");

majíce na zřeteli Protokol č. 11 k Úmluvě, který restrukturalizuje kontrolní mechanismus Úmluvy, podepsaný 11. května 1994 ve Štrasburku (dále jen „Protokol č. 11 k Úmluvě"), kterým se zakládá stály Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud"), nahrazující Evropskou komisi a Soud pro lidské práva;

rovněž majíce na zřeteli článek 51 Úmluvy, který stanoví, ze v době výkonu funkce mají soudci narok na výsady a imunity uvedené v článku 40 Statutu Rady Evropy a v dohodách na jeho základě uzavřených;

připomínajíce Všeobecnou dohodu o výsadách a imunitách Rady Evropy, podepsanou 2. září 1949 v Paříži (dále jen „Všeobecní dohoda"), a její Druhý, Čtvrtý a Pátý protokol;

berouce v úvahu, že poskytnutí výsad a imunit soudcům Soudu vyžaduje nový Protokol ke Všeobecné dohodě;

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Kromě výsad a imunit uvedených v článku 18 Všeobecné dohody budou soudci, jejich manželky a nezletilé děti pozívat výsad a imunit, osvobození a možností poskytovaných diplomatickým zástupcům v souladu s mezinárodním právem.

Článek 2

Pro účely tohoto Protokolu znamená termín „soudci" soudce zvolené v souladu s článkem 22 Úmluvy, jakož i kteréhokoliv soudce jmenovaného ad hoc příslušným zúčastněným státem v souladu s článkem 27 odst. 2 Úmluvy.

Článek 3

Za účelem zajištění úplné svobody slova soudců a úplné nezávislosti při výkonu jejich povinností budou tito i nadále vyjmuti ze soudního řízení, pokud jde o mluvené nebo psané slovo a veškeré úkony prováděné při výkonu jejich povinností, bez ohledu na to, že tyto osoby již výkon takových povinností neprovádějí.

Článek 4

Výsady a imunity jsou soudcům poskytovány nikoliv pro osobní prospěch jednotlivců samotných, ale za účelem zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí. Pouze Soud zasedající v plénu je oprávněn zbavit soudce imunity; má nejen právo, ale také povinnost zbavit soudce imunity v každém případe, kdy by podle jeho názoru imunita překážela výkonu spravedlnosti, a pokud se jí lze vzdát, aniž by to bylo na ujmu účelu, pro který byla poskytnuta.

Článek 5

(1) Ustanovení článku 1, 3 a 4 tohoto Protokolu se vztahují na tajemníka Soudu a jeho zástupce, který je státům, jež jsou stranami Úmluvy, formálně notifikován jako úřadující tajemník Soudu.

(2) Ustanovení článku 3 tohoto Protokolu a článek 18 Všeobecné dohody se vztahují na zástupce tajemníka soudu.

(3) Výsady a imunity uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku jsou poskytovány tajemníkovi Soudu a jeho zástupci nikoli pro jejich osobní prospěch, ale pro usnadnění výkonu jejich povinností. Pouze Soud zasedající v plénu je oprávněn zbavit tajemníka Soudu a jeho zástupce imunity; má nejen právo, ale i povinnost zbavit je této imunity v každém případě, kdy by podle jeho názoru překážela výkonu spravedlnosti, a pokud se jí lze vzdát, aniž by to bylo na ujmu účelu, pro který byla poskytnuta.

(4) Generální tajemník Rady Evropy je oprávněn se souhlasem předsedy Soudu zbavit imunity další členy soudní kanceláře v souladu s ustanoveními článku 19 Všeobecné dohody a s náležitým ohledem na důvody uvedené v odstavci 3.

Článek 6

(1) Dokumenty a listiny Soudu, soudců a soudní kanceláře jsou nedotknutelné, pokud se týkají práce Soudu.

(2) Úřední korespondence a další úřední sdělení Soudu, soudců a soudní kanceláře nesmí být zadrženy nebo podrobeny cenzuře.

Článek 7

(1) Tento Protokol bude otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy, které jsou signatáři Všeobecné dohody a které mohou svůj souhlas být jím vázány vyjádřit:

a) podpisem bez výhrad, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení; nebo

b) podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, který bude nesledován ratifikací, přijetím nebo schválením.

(2) Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 8

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí jednoho měsíce ode dne, ke kterému tři smluvní strany Všeobecné dohody vyjádřily souhlas být vázány Protokolem v souladu s ustanoveními článku 7, nebo v den vstupu v platnost Protokolu č. 11 k Úmluvě podle toho, co nastane později.

(2) Pro kteroukoliv smluvní stranu Všeobecní dohody, která následně podepíše tento Protokol bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo která jej bude ratifikovat, přijímat nebo schvalovat, vstoupí tento Protokol v platnost po uplynutí jednoho měsíce ode dne podpisu nebo uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení.

Článek 9

(1) Kazdy stát může v době podpisu bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení nebo kdykoliv poté prohlásit v oznámení generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, že tento Protokol se bude vztahovat na všechna nebo na kterékoliv z území, za jejichž mezinárodní styky nese odpovědnost a kde platí Úmluva a Protokoly k ní.

(2) Protokol bude platit na území nebo územích uvedených v oznámení od třicátého dne po obdržení takoví notifikace generálním tajemníkem Rady Evropy.

(3) Jakékoliv prohlášení učiněné v souladu s odstavcem 1 týkající se území uvedeného v takovém prohlášení lze odvolat nebo pozměnit oznámením generálnímu tajemníkovi. Odvolání nebo změna vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí jednoměsíční lhůty od obdržení oznámení generálním tajemníkem.

Článek 10

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady:

a) jakýkoliv podpis;

b) uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení;

c) jakékoliv datum vstupu v platnost tohoto Protokolu v souladu s články 8 a 9;

d) jakýkoliv další akt, notifikaci nebo sdělení vztahující se k tomuto Protokolu.

Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve Štrasburku dne 5. března 1996 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom originále, který bude uložen v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie každému členskému státu Rady Evropy.

Přesunout nahoru