Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 240/1998 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 83/1998
Platnost od 23.10.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

240

ÚPLNÉ ZNĚNÍ*)

nařízení vlády č. 190/1997 Sb.,

o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998,

ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb., nařízení vlády č. 170/1998 Sb. a nařízení vlády č. 211/1998 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu těm, kteří byli postiženi povodněmi v červenci a v srpnu 1997 nebo v červenci 1998, a dále sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v těchto obdobích (dále jen "povodeň"), ve formě

a) nenávratného příspěvku (dále jen "příspěvek"),

b) návratné půjčky na pořízení rodinného domu nebo bytu (dále jen "půjčka") nebo

c) náhrady nákladů odstranění stavby.

(2) Příspěvek, půjčku nebo náhradu nákladů odstranění stavby lze poskytnout pouze fyzickým osobám, které jsou občany České republiky, mají na území České republiky trvalý pobyt (dále jen "občan") a splňují další podmínky stanovené tímto nařízením.

ČÁST DRUHÁ

PŘÍSPĚVKY

Příspěvek vlastníkům

§ 2

(1) Občanům, kteří byli ke dni 4. července 1997 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, ke dni 22. července 1998 (dále jen "rozhodný den") vlastníky domu s alespoň jedním bytem1) (dále jen "dům") nebo vlastníky bytu ve vlastnictví podle zvláštního předpisu2) (dále jen "byt ve vlastnictví") v domě, na které bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby3) nebo které byly v souvislosti s povodní zničeny nebo v rámci záchranných prací odstraněny (dále jen "odstraňovaný objekt"), se poskytne prostřednictvím okresního úřadu příslušného podle místa odstraňovaného objektu (dále jen "okresní úřad") příspěvek ve výši 150 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu.

(2) Občanům, kteří byli v rozhodný den spoluvlastníky odstraňovaného objektu, poskytne okresní úřad příspěvek v celkové výši 150 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu tak, že jej rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pokud některý ze spoluvlastníků nesplňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku, rozdělí se celková částka příspěvku mezi spoluvlastníky splňující podmínky pro jeho poskytnutí. Obdobně se postupuje, byl-li odstraňovaný objekt v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, přičemž se má za to, že podíly obou manželů na odstraňovaném objektu jsou stejné.

(3) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že občan v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu.6)

§ 3

(1) Příspěvek poskytne okresní úřad na základě písemné žádosti občana podané do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000 a doložené

a) pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,

b) pravomocným kolaudačním rozhodnutím v případě, že v odstraňovaném objektu bylo více bytů,

c) výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu, popřípadě bytu ve vlastnictví v takovém objektu, popřípadě obsah věcného břemene,

d) potvrzením příslušného orgánu,6) obsahujícím výčet osob, které byly v odstraňovaném objektu v rozhodný den přihlášeny k trvalému pobytu.

(2) Skutečnosti uvedené v dokladech podle odstavce 1 písm. a) musí být ověřeny a osvědčeny okresním úřadem.

Příspěvek nájemcům

§ 4

(1) Občanům, kteří byli v rozhodný den nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo byt v odstraňovaném objektu užívali z jiného právního důvodu,7) se poskytne prostřednictvím okresního úřadu příspěvek v celkové výši 150 000 Kč za byt v odstraňovaném objektu.

(2) Občanům, kteří byli společnými nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo tento byt společně užívali z jiného právního důvodu (dále jen "společní uživatelé"), rozdělí okresní úřad celkovou částku příspěvku 150 000 Kč rovným dílem mezi ty společné uživatele, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku.

(3) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že občan v bytě v odstraňovaném objektu v rozhodný den trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě za tento byt příspěvek neobdrží vlastník.

§ 5

(1) Příspěvek poskytne okresní úřad na základě písemné žádosti občana podané do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000 a doložené

a) pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby, v níž se byt nacházel, s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,

b) nájemní smlouvou či dokladem o jiném právním důvodu užívání bytu, včetně toho, zda se jedná o společné uživatele bytu,

c) potvrzením příslušného orgánu, obsahujícím výčet osob, které byly v bytě v rozhodný den přihlášeny k trvalému pobytu.

(2) Skutečnosti uvedené v dokladech podle odstavce 1 písm. a) musí být ověřeny a osvědčeny okresním úřadem.

§ 6

(1) Dojde-li v období od rozhodného dne do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000 k úmrtí občana uvedeného v § 4 odst. 1 a 2, který splňoval podmínky pro poskytnutí příspěvku podle tohoto nařízení, poskytne se příspěvek, popřípadě jeho část jeho příbuzným v řadě přímé, sourozencům či manželovi, pokud

a) v rozhodný den v bytě trvale bydleli,

b) byli v něm přihlášeni k trvalému pobytu,

c) s občanem žili od rozhodného dne do jeho smrti ve společné domácnosti,

d) splňují podmínky stanovené v § 1 odst. 2,

e) příspěvek podle tohoto nařízení již nebyl poskytnut právnímu předchůdci.

(2) Pro výši poskytovaného příspěvku platí ustanovení § 4 obdobně.

ČÁST TŘETÍ

PŮJČKA

§ 7

(1) Občanům, kteří byli v rozhodný den vlastníky odstraňovaného objektu, se poskytne půjčka do výše 850 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu. Úroková sazba z půjčky činí 4 % ročně.

(2) Občanům, kteří byli v rozhodný den spoluvlastníky odstraňovaného objektu, se poskytne půjčka v celkové výši do 850 000 Kč za každý byt v odstraňovaném objektu; půjčka se rozdělí podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů. Pokud některý ze spoluvlastníků nesplňuje podmínky pro poskytnutí půjčky, může se spoluvlastníkům splňujícím podmínky pro poskytnutí půjčky úměrně zvýšit na ně připadající podíl z celkové částky půjčky. Obdobně se postupuje, byl-li odstraňovaný objekt v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, přičemž se má za to, že podíly obou manželů na odstraňovaném objektu jsou stejné.

(3) Občanům uvedeným v odstavcích 1 a 2 mohou být za byty v jednom odstraňovaném objektu poskytnuty nejvýše tři půjčky.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro občany, kteří v rozhodný den užívali odstraňovaný objekt k bydlení na základě práva vyplývajícího z věcného břemene, pokud podmínky pro poskytnutí půjčky nesplňuje vlastník.

§ 8

(1) Podmínkou pro poskytnutí půjčky občanům uvedeným v § 7 je, že

a) občan v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu,

b) půjčka je občanovi poskytována za účelem pořízení bytu,

c) byt pořízený s pomocí půjčky bude umístěn na území České republiky,

d) vrácení půjčky bude zajištěno zástavním právem;8) zástavou musí být nemovitost.

(2) Pořízením bytu se rozumí:

a) je-li občan stavebníkem

1. výstavba rodinného domu8a) nebo bytu ve vlastnictví,

2. změna stavby rodinného domu, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,

3. změna jiné stavby, kterou se bez využití případných dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt,

4. stavební úpravy nebytových prostor nebo nástavba, přístavba či vestavba do půdních prostorů, kterými se získá nový samostatný byt ve vlastnictví,

b) nabytí vlastnictví rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví občanem koupí, za předpokladu, že předchozímu vlastníkovi nebyla půjčka poskytnuta.

§ 9

Provádí-li výstavbu domu s několika byty společně několik stavebníků, poskytne se půjčka každému z nich; počet poskytnutých půjček přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze jednu půjčku.

§ 10

Podmínky použití půjčky

(1) Občan uvedený v § 8 odst. 2 písm. a) může použít prostředky půjčky jen za těchto podmínek:

a) provede výstavbu v souladu se stavebními předpisy,

b) výstavbu dokončí tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do čtyř let od poskytnutí půjčky,

c) půjčku použije pouze k úhradě ceny stavby,

d) rodinný dům nebo byt ve vlastnictví bude mít ve svém vlastnictví do doby splacení půjčky a do uplynutí této doby jej bude užívat ke svému trvalému bydlení.

(2) Občan uvedený v § 8 odst. 2 písm. b) může použít prostředky půjčky jen za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d).

§ 11

Postup při poskytování půjčky

(1) Půjčka bude poskytnuta na základě písemné žádosti podané do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000 u pověřené banky.9) K žádosti občan doloží doklady uvedené v § 3. Pověřená banka předá žádosti spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek pro poskytnutí půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj, které o žádosti rozhodne. Na rozhodování o poskytnutí půjčky se ustanovení zákona o správním řízení10) nepoužijí.

(2) Na základě rozhodnutí o poskytnutí půjčky uvolní pověřená banka částku půjčky k čerpání občanovi z bezúročného účtu u jedné z vybraných9) financujících bank (dále jen "financující banka").

§ 12

Splatnost půjčky

(1) Půjčka včetně úroků je splatná nejpozději do 20 let od vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí. Počátek jejího splácení může být odložen nejvýše o tři roky od vydání rozhodnutí o poskytnutí půjčky.

(2) Půjčka se splácí měsíčními splátkami na účet u pověřené banky. Výše měsíčních splátek musí činit alespoň částku odpovídající průměrné výši splátky při splácení pravidelnými měsíčními splátkami.

§ 13

Úhrada a použití půjčky

(1) Částky použité na poskytnutí půjček, úroky a prostředky splacených, popřípadě vrácených částek půjček vypořádává pověřená banka se státním rozpočtem.

(2) Prostředky poskytnuté půjčky může občan čerpat nejvýše po dobu tří let od vydání rozhodnutí o poskytnutí půjčky. Při uvolňování prostředků postupuje financující banka obdobně jako při uvolňování prostředků hypotečního úvěru poskytnutého hypoteční bankou11) a v souladu s podmínkami uvedenými v § 8 tohoto nařízení.

(3) Občan půjčku neprodleně vrátí, jestliže nedodrží některou z podmínek uvedených v § 8 a 10.

(4) V případě, že po zániku manželství nebo dohodou manželů12) se před splacením půjčky vlastníkem rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví stane manžel občana, jemuž byla půjčka poskytnuta, nevyžaduje se neprodlené splacení půjčky, pokud nový vlastník rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví převezme závazky původního vlastníka podle § 8 a 10.

(5) Přestane-li být občan vlastníkem rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví před splacením půjčky v důsledku přechodu vlastnictví děděním a nejde-li o případy uvedené v odstavci 4, nepožaduje se neprodlené vrácení půjčky, pokud se novým vlastníkem stane občan a převezme závazky původního vlastníka podle § 8 a 10.

(6) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavcích 4 a 5 před splacením půjčky k dalšímu přechodu vlastnictví rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, na který byla půjčka poskytnuta, postupuje se obdobně podle odstavců 4 a 5.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁHRADA NÁKLADŮ ODSTRANĚNÍ STAVBY

§ 14

Občanům, kteří byli v rozhodný den vlastníky domu nebo bytu ve vlastnictví užívaných k trvalému bydlení a stavba nebo její část byla povodní zničena, v rámci záchranných prací odstraněna nebo na ni bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo její části, budou prostřednictvím okresního úřadu nahrazeny náklady odstranění stavby nebo její části na základě písemné žádosti podané do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000. Pokud náklady odstranění stavby nebo její části hradila obec, budou jí prostřednictvím okresního úřadu tyto náklady nahrazeny na základě písemné žádosti; obec může požádat o náhradu nákladů souhrnně za více odstraňovaných objektů. Podmínkou pro poskytnutí náhrady je, že náklady odstranění stavby nebo její části budou doloženy a že jejich cena nepřevýší ceny v místě obvyklé. K žádosti musí být připojeny doklady uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a c) a v § 3 odst. 2.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Finanční pomoc v dalších případech

(1) Příspěvek, půjčka nebo náhrada nákladů odstranění stavby podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i občanovi, na něhož v období od rozhodného dne do 31. května 1999 nebo, jde-li o povodně v červenci 1998, do 31. května 2000 přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, pokud v odstraňovaném objektu v rozhodný den trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu a pokud příspěvek, půjčka nebo náhrada nákladů odstranění stavby již nebyly poskytnuty předchozímu vlastníkovi.

(2) Finanční pomoc se poskytne občanovi - vlastníkovi, který bydlel ve stavbě domu nebo bytu ve vlastnictví na základě povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání, pokud jsou, s výjimkou podmínky přihlášení k trvalému pobytu, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(3) Zanikl-li byt odstraněním části stavby podle pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby vydaného v důsledku povodně, zničením části stavby v souvislosti s povodní nebo odstraněním části stavby v rámci záchranných prací (dále jen "zaniklý byt"), poskytne se občanovi - vlastníkovi stavby se zaniklým bytem nebo zaniklého bytu ve vlastnictví za zaniklý byt příspěvek a půjčka, pokud v zaniklém bytě v rozhodný den trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu. Ustanovení odstavce 1 a § 2, 3, 7 až 13 platí obdobně.

(4) Půjčka se poskytne i občanovi, který zaniklý byt užíval na základě práva vyplývajícího z věcného břemene, pokud v zaniklém bytě v rozhodný den trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu, nesplňuje-li podmínky pro poskytnutí půjčky vlastník. Ustanovení odstavce 1 a § 7 až 13 platí obdobně.

(5) Příspěvek se poskytne i občanovi, který byl nájemcem zaniklého bytu nebo zaniklý byt užíval z jiného právního důvodu,7) pokud v zaniklém bytě v rozhodný den trvale bydlel a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě za zaniklý byt příspěvek neobdrží vlastník. Ustanovení § 4 až 6 platí obdobně.

(6) Půjčka a náhrada nákladů odstranění stavby se poskytne i občanovi - vlastníkovi rozestavěného bytu ve vlastnictví a rozestavěné budovy,12a) pokud jsou, s výjimkou podmínek přihlášení k trvalému pobytu a trvalého bydlení, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 16

Žádá-li občan o poskytnutí příspěvku nebo půjčky za více bytů v odstraňovaném objektu a nemůže doložit příslušnou stavební dokumentací ani jiným způsobem, že v odstraňovaném objektu bylo více bytů, má se za to, že v odstraňovaném objektu byl pouze jeden byt.

§ 17

Kontrola dodržování podmínek

(1) Při správě a kontrole prostředků použitých na úhradu příspěvků, půjček a náhrad nákladů odstranění stavby a kontrole dodržování podmínek podle tohoto nařízení postupují územní finanční orgány13) obdobně jako při správě dotací podle zvláštního předpisu.14)

(2) V případě zjištění, že příspěvek, půjčka a náhrada nákladů odstranění stavby byly poskytnuty, čerpány, použity nebo spláceny v rozporu s tímto nařízením, uloží finančí úřad neoprávněně poskytnuté, čerpané, použité nebo zadržené prostředky odvést do státního rozpočtu a uloží penále podle zvláštního předpisu.15)

§ 18

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních předpisů16) se nepřihlíží k finanční pomoci poskytnuté podle tohoto nařízení.

§ 18a

(1) Ministr pro místní rozvoj může v případech hodných zvláštního zřetele udělit výjimku při nesplnění podmínky v rozhodný den

a) přihlášení k trvalému pobytu [§ 2 odst. 3, § 4 odst. 3, § 6 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 1 písm. a), § 15 odst. 1 a § 15 odst. 3 až 5],

b) trvalého bydlení [§ 8 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 1 a 3], pokud jde o poskytnutí půjčky a náhrady nákladů odstranění stavby,

c) existence věcného břemene (§ 7 odst. 4 a § 15 odst. 4), nebo

d) užívání domu nebo bytu ve vlastnictví k trvalému bydlení v rozhodný den (§ 14)

za předpokladu, že příspěvek, půjčka nebo náhrada nákladů na odstranění stavby nebyly poskytnuty jiné osobě.

(2) O udělení výjimky rozhoduje ministr pro místní rozvoj na základě písemné žádosti občana předložené prostřednictvím okresního úřadu. K žádosti připojí své stanovisko přednosta okresního úřadu a starosta příslušné obce.

§ 19

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1997.

* * *

Nařízení vlády č. 248/1997 Sb. nabylo účinnosti dnem 7. října 1997, nařízení vlády č. 170/1998 Sb. nabylo účinnosti dnem 16. července 1998 a nařízení vlády č. 211/1998 Sb. nabylo účinnosti dnem 11. září 1998.

Poznámky pod čarou

*) Úplné znění se vyhlašuje na základě usnesení vlády ze dne 12. srpna 1998 č. 515.

1) § 42 odst. 3 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 88 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

7) Např. § 51 a 151n občanského zákoníku.

8) § 151a a násl. občanského zákoníku.

8a) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

9) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.

10) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

11) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 143a občanského zákoníku.

12a) § 27 písm. j) a k) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

13) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

15) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.

16) Např. § 3 písm. d) nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů.

Přesunout nahoru