Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Částka 10/1998
Platnost od 13.02.1998
Účinnost od 02.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 1996 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody.

Na základě článku 12 odst. 2 Dohody se ustanovení jejích článků 4, 5, 6, 8 a 9 předběžně prováděla třicátým dnem po datu podpisu Dohody a Dohoda vstoupila v platnost na základě odstavce 1 téhož článku dnem 2. července 1997. Dnem vstupu v platnost Dohody pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou články 3, 3a a příloha č. 1 Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice ze dne 8. července 1971, vyhlášeného včetně změn a doplňků pod č. 50/1972 Sb., č. 18/1974 Sb., č. 72/1975 Sb. a č. 466/1991 Sb.

Vyhlášením této Dohody se ruší II. část Seznamu hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Polskou republikou, vyhlášeného sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/1994 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

- vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,

- projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti mezinárodního obchodu, dopravy a pohybu osob,

- usilujíce o usnadnění překračování státních hranic v turistickém ruchu,

- sledujíce zajištění vhodných podmínek pro přestup osob, dopravních prostředků a zboží přes státní hranice,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Překračování státních hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou se uskutečňuje na otevřených hraničních přechodech, pokud nejde o výjimku, připuštěnou touto Dohodou a jinými smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

2. Seznam otevřených hraničních přechodů včetně rozsahu jejich provozu je uveden v příloze č. 1 této Dohody.

Článek 2

1. Smluvní strany budou v odůvodněných případech otevírat další hraniční přechody.

2. Seznam hraničních přechodů, plánovaných k otevření, je uveden v příloze č. 2 této Dohody.

3. Výstavba nových objektů na hraničních přechodech se uskutečňuje po vzájemné dohodě příslušných orgánů států obou smluvních stran.

Článek 3

1. Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo omezit provoz na jednotlivých hraničních přechodech z důvodů ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, závažných hygienicko-epidemiologických důvodů, živelní pohromy, jakož i závažného ohrožení životního prostředí, způsobeného provozem na přechodu.

2. Smluvní strana, která hodlá pozastavit nebo omezit provoz na hraničním přechodu, vyrozumí o svém záměru druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů před plánovaným pozastavením nebo omezením hraničního provozu.

3. V neodkladných případech musí být vyrozumění, uvedené v odst. 2, uskutečněno nejpozději do 24 hodin před plánovaným pozastavením nebo omezením provozu.

4. O pozastavení nebo omezení provozu, v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí objektů na hraničních přechodech nebo komunikací, se smluvní strany vzájemně vyrozumějí nejpozději do tří měsíců před zahájením rekonstrukčních prací a současně uvedou předpokládaný termín ukončení těchto prací.

Článek 4

1. Překračovat státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice je dovoleno pouze za účelem provozování turistiky.

2. Seznam přechodů na turistických stezkách, protínajících státní hranice, včetně rozsahu jejich provozu, je uveden v příloze č. 3 této Dohody.

3. Příslušné orgány obou států označí přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice a zajistí na těchto přechodech stálou informaci o podmínkách překračování státních hranic.

Článek 5

Překračovat státní hranice podle článku 4 odst. 1, na základě platných cestovních dokladů, mohou občané států obou smluvních stran a občané třetích států, uvedených v příloze č. 4 k této Dohodě.

Článek 6

1. Osoby, které překračují státní hranice na přechodech uvedených v příloze č. 3 této Dohody, podléhají pohraniční a celní kontrole.

2. Osoby, uvedené v odst. 1, mohou bez povolení, cla, daní a jiných poplatků, v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany, dovážet a vyvážet

1/ věci k osobní potřebě a spotřebě nezbytné na dobu cesty a pobytu,

2/ sportovní a turistické potřeby s podmínkou jejich zpětného vývozu.

3. Dovoz a vývoz zboží, které má z hlediska jeho množství, druhu a celní hodnoty obchodní charakter, není dovolen.

Článek 7

1. Příslušné orgány České republiky a Polské republiky mohou po vzájemné dohodě a se souhlasem orgánů svých států v případech zdůvodněných ekonomickými potřebami nebo společenskými potřebami vydat souhlas k překračování státních hranic

1/ přes hraniční přechody, které nejsou pro požadovaný druh hraničního provozu určeny,

2/ mimo hraniční přechody.

2. Žádost o udělení souhlasu k překročení státních hranic podle odstavce 1 bude podána nejpozději 30 dnů přede dnem předpokládaného překročení státních hranic.

3. Osoby, kterým byl udělen souhlas podle odstavce 1, se při překročení státních hranic prokáží platným cestovním dokladem a vydaným souhlasem.

Článek 8

Způsob součinnosti při provádění ustanovení článků 5 a 6 mohou stanovit příslušné orgány smluvních stran na základě vzájemné dohody.

Článek 9

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, které orgány smluvních stran se považují za příslušné orgány ve smyslu této Dohody.

Článek 10

Ustanovení příloh č. 1, 2, 3 a 4 této Dohody mohou být měněna formou výměny nót.

Článek 11

Dnem vstupu v platnost této Dohody ve vztazích mezi smluvními stranami pozbývají platnosti články 3, 3a a příloha č. 1 Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice, které bylo podepsáno v Praze dne 8. července 1971.

Článek 12

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé ze smluvních stran, což bude potvrzeno formou výměny nót, a vstoupí v platnost třicátého dne po doručení pozdější nóty o tomto schválení.

2. Smluvní strany souhlasí s předběžným prováděním ustanovení článků 4, 5, 6, 8 a 9 této Dohody třicátým dnem po datu jejího podpisu.

3. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět cestou výměny nót. V tomto případě Dohoda pozbude platnosti uplynutím šesti měsíců ode dne obdržení nóty o jejím vypovězení.

Dáno ve Varšavě dne 22. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

PhDr. Karel Štindl v. r. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu Polské republiky:

Dariusz Rosati v. r. ministr zahraničních věcí

Příloha č. 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM otevřených hraničních přechodů

a) silniční přechody

Poř. č.Hraniční přechodcharakt. přechodurozsah provozudisl.Poznámka
123456
1.Bukovec - Jasnowice1, 3P, C, M, OA, B, NPRB
1.4.-31.10.
N - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
2.Horní Lištna - Leszna Górna1, 3P, C, M, OA, B, NPRN - do 7,5 t největší povolené hmotnosti
3.Český Těšín (Most Svobody, Most Družby) - Cieszyn (Most Wolnosci, Most Przyjazni)1, 3P, C, M, OAČR/PR
4.Chotěbuz - Cieszyn1, 3P, C, M, OA, B, NČR/PR
5.Dolní Marklovice - Marklowice Górne1, 3P, C, M, OA, NČRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
6.Bohumín - Chalupki1, 3P, C, M, OA, B, NPRN do celk. hmotnosti 20 t
7.Sudice - Pietraszyn1, 3P, C, M, OA, B, NPRN do celk. hmotnosti 12 t
8.Krnov - Pietrowice1, 3P, C, M, OA, B, N1ČR
9.Zlaté Hory - Konradów1, 3P, C, M, OA, B, NČRN - do 3,5 t užitečné hmotnosti
10.Głuchołazy -Mikulovice1, 3P, C, M, OA, B, N(ČR)N - do 3,5 t užitečné hmotnosti s vyloučením nebezpečných nákladů
11.Bílý Potok - Paczków1, 3P, C, M, OA, B, NČRN - do 12 t největší povolené hmotnosti
12.Dolní Lipka - Boboszów1, 3P, C, M, OA, B, NČRN - do 3,5 t užitečné hmotnosti
13.Náchod - Kudowa Slone1, 3P, C, M, OA, B, NPR
14.Otovice - Tlumaczów1, 3P, C, M, OA, BČR/PR
15.Starostín - Goliňsk1, 3P, C, M, OA, B, NPRN - do celkové hmotnosti 12 t, evidované v ČR a PR
16.Královec - Lubawka1, 3P, C, M, OA, B, NČRN - do 6 tun užitečné hmotnosti
17.Pomezní Boudy - Przelecz Okraj1, 3P, C, M, OAČR
18.Harrachov - Jakuszyce1, 3P, C, M, OA, B, NČR
19.Miłoszów - Srbská1, 3P, C, M, OA(PR)
20.Habartice - Zawidów1, 3P, C, M, OA, B, N1PR
21.Hrádek nad Nisou - Porajów1, 3P, C, M, OA, B, NČRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
23.Závada - Gołkowice1, 3P, C, M, OA, NPRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
24.Kunratice - Bogatynia1, 3P, C, M, OA, B, NPRN - do 3,5 t užitečné hmotnosti
25.Píšť - Owsiszcze1, 3P, C, M, OA, NPRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
26.Osoblaha -Pomorzowiczki1, 3P, C, M, OA, NČRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
27.Bartultovice - Trzebina1, 3P, C, M, OA, B, NČRS výjimkou zboží, podléhajícího veterinární a fytosani-tární kontrole
28. Orlické Záhoří - Mostowice1, 3P, C, M, OA, N1ČR
29.Vidnava - Kałków1, 3P, C, M, OA, NČRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
30.Staré Město - Nowa Morawa1, 3P, C, M, OA, NČRN - do 3,5 t největší povolené hmotnosti
31.Nowe Chałupki - Bohumín1, 3C, M, B, OA, N(PR)

b) železniční přechody

Poř. č.Hraniční přechodcharakt. přechodurozsah provozuDislokacePoznámka
123456
1.Český Těšín - Cieszyn1, 3ŽOSČeský Těšín (ČR)
ŽNČeský Těšín (ČR) Zebrzydowice (PR)
2.Petrovice u Karviné - Zebrzydowice1, 3ŽOSPetrovice u Karviné (ČR), jakož i v úseku trati Ostrava (ČR) - Katowice (PR)
ŽNPetrovice u Karviné (ČR) Zebrzydowice (PR)
3.Bohumín - Chalupki1, 3ŽOSBohumín (ČR)
ŽNChalupki (PR)
4.Głuchołazy - Mikulovice1ŽOS, ŽNGlucholazy (PR)
5.Lichkov - Miedzylesie1, 3ŽOSMiedzylesie (PR), jakož ivúseku trati Hradec Králové (ČR) - Kamieniec Zabkowicki (PR)
ŽNMiedzylesie (PR)
6.Meziměstí - Mieroszów1, 3ŽOS, ŽNMeziměstí (ČR)
7.Královec - Lubawka1ŽNLubawka (PR)
8.Frýdlant v Čechách - Zawidów1ŽNZawidów (PR)
9.Głuchołazy - Jindřichov
ve Slezsku
1ŽOS, ŽNGłuchołazy (PR)

Význam zkratek přijatých pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1 - hraniční přechod pro občany všech států

2 - hraniční přechod pro občany ČR a PR

3 - hraniční přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995)

Rozsah provozu

P - pěší

C - cyklisté

M - motocykly

OA - osobní vozidla

B - autobusy

N - nákladní vozidla

N1 - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR a PR, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů

N2 - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a ve Vojevodství Opole v PR

ŽOS - osobní doprava

ŽN - nákladní doprava

Příloha č. 2

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM hraničních přechodů navržených k otevření

Poř. č.Hraniční přechodcharakt. přechodurozsah provozudisl.Poznámka
123456
1.Závada - Golkowice2, 3P, C, M, OAPR
2.Hať - Tworków1, 3P, C, M, OA, N1ČR
5.Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój1, 3P, C, M, OA, N1PR
6.Kunratice - Bogatynia1, 3P, C, M, OA, N1PR

Význam zkratek přijatých pro účely této Dohody

Charakter přechodu

1 - hraniční přechod pro občany všech států

2 - hraniční přechod pro občany ČR a PR

3 - hraniční přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995)

Rozsah provozu

P - pěší

C - cyklisté

M - motocykly

OA - osobní vozidla

B - autobusy

N - nákladní vozidla

N1 - nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti evidovaná v ČR a PR, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů

ŽOS - osobní doprava

ŽN - nákladní doprava

Příloha č. 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice

Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
1.2.3.4.5.6.
1.Hrčava - JaworzynkaIII/206P, C, L, voz.celoročně6.00 - 20.00
2.Velký Stožek - StožekIII/226/3P, L, C1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
3.Nýdek - Wielka CzantorjaIII/244P, L1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
4.Jarnohówek (Biskupia Kopa)
Zlaté Hory (Biskupská Kupa)
IV/146P, R, N1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
5.Travná - LutyniaV/15P, C, L, voz.celoročně6.00 - 22.00
7.Śnieżnik - Vrchol Král. SněžníkuV/69/10P, Lceloročně8.00 - 20.00
8.Horní Morava - JodlówV/79/19P, C1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
9.Mladkow (Petrovičky) - KamienczykV/95P, C1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
10.Bartošovice v Orl. horách - NiemojówV/102P, C, Lceloročně6.00 - 22.00
11.Masarykova chata - ZieleniecV/122P, Lceloročně8.00 - 20.00
12.Olešnice v Orl. horách (Čihalka) - Duszniki ZdrójV/127P, C, L, voz.1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
13.Machovská Lhota -V/174P, C, L, voz.1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
Ostra GóraV/1751. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
14.Janovičky - Gluszyca GórnaV/207P, C, L1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
15.Zdoňov - LacznaV/234P, C, voz.1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.8.00 - 18.00
16.Soví Sedlo (Jelenka) - Sowia PrzeleczVI/24P, L1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.9.00 - 16.00
17.Luční bouda - Slaski DomVI/29P, L1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.9.00 - 16.00
18.Luční bouda - Równia p. S.VI/31P, L1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.9.00 - 16.00
19.Vosecká bouda (Tvarožník) - SzrenicaVI/43P1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
VI/441. 10. - 31. 3.9.00 - 16.00
20.Stóg Izerski - SmrkVI/64P, L, C1. 4. - 30. 9.8.00 - 20.00
1. 10. - 31. 3.9.00 - 16.00
26.Przesieka
Špindlerův Mlýn
VI/36 VI/36/6P, R, N1. 4.-30.9.
1. 10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00
27.Polána Jakuszycka
Harrachov
VI/52P, R, N1. 4.-30.9.
1. 10.-31. 3.
8.00-20.00
8.00-18.00
28.Horní Albeřice-
Niedamirów
IV/13-13/1P, L, C1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
6.00 - 20.00
8.00 - 18.00
Pořadové
číslo
Hraniční přechodHraniční znakDruh provozuV provozu v obdobíProvozní doba
29Pasterka - Máchovský KřížIII/180 ab (V/180ab)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
30Świecie - Jindřichovice pod SmrkemIV/74 (VI/74)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
31Chełmsko Śląskie - LibnáIII/241 (V/241)p, c1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
32Gródczanki - TřeboniII/44/5 (IV/44/5)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
33Chałupki - ŠilheřoviceII/l 1/5 (IV/11/5)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
34Krzanowice - Chuchelná11/32 (IV/32)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
35Kaczyce Górne - Karviná Ráj II1/111 (III/311)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
36Lądek Zdrój - Černý KoutIII/23/6 (V/23/6)p. c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
37Nowy Gierałtów - Uhelná111/28/14 (V/28/14)p, c, l
v
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
38Czernina - Malá ČermnáIII/157/4 (V/157/4)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
39Kaczyce Dolne - Karviná Ráj I1/114(111/314)p, c1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
40Orle - JizerkaIV/56 (VI/56)p, c, l1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00-20:00
8:00-18:00
43Petrovice u Karviné -Skrbeňsko1/152P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 -20.00
8.00-18.00
44Petrovice u Karviné -Kempy - Jastrzębie Ruptawa1/143/8P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 -20.00
8.00-18.00
45Nýdek - Cisownica1/49P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
46Bukovec - Istebna1/16P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
47Hrčava Trojmezí -Jaworzynka Trójstyk1/1/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
48Ruprechtický Špičák -ŁomnicaIII/215/11P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8.00 - 20.00
8.00 - 18.00
49Černousy/Ves - ZawidówIV/106/4 - IV/106/5P, C, voz.1. 4. - 30. 96.00 - 20.00
50Višňovská - Wigancice/ŻytawskieIV/l17/22P, C, L1. 4. - 30. 9.
1. 10.- 31. 3.
6.00 - 20.00
8.00 - 18.00
Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
52Bílá Voda (Růženec) -OrłowiecIII/7/19 -
III/8
P, C, L,
voz
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11 -
IV/39/12
P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
55Ondřejovice - PodlesieII/157/8 -
II/158a-
II/158b
P, C, L,
voz.
celoročně6:00 - 22:00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol) - Jarnołtówek11/147/1 -
11/147/2
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 22:00
8:00 - 18:00
57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
58Nýzerov - Bielice111/35P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
59Paprsek - BieliceIII/47/7 -
III/47/8
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
60Žďárky - PstrążnaIII/l64/26 -
III/l 64/27
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
61Bílá Voda - Złoty Stok11/202P, Cceloročně6:00 - 22:00
62Velká Čantoryje - Wielka Czantoria1/43P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

Rozsah provozu

P - pěší

L - lyžaři

C - cyklisté

voz. - uživatelé ekologických invalidních vozíků

Příloha č. 4

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody

SEZNAM států, jejichž občané jsou oprávněni k překračování státních hranic na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice

1.Rakouská republika
2.Belgické království
3.Řecká republika
4.Dánské království
5.Estonská republika
6.Finská republika
7.Francouzská republika
8.Španělské království
9.Nizozemské království
10.Stát Izrael
11.Japonsko
12.Irsko
13.Islandská republika
14.Kanada
15.Lucemburské velkovévodství
16.Litevská republika
17.Lotyšská republika
18.Spolková republika Německo
19.Norské království
20.Portugalská republika
21.Slovenská republika
22.Republika Slovinsko
23.Spojené státy americké
24.Švýcarská konfederace
25.Švédské království
26.Maďarská republika
27.Spojené království Velké Británie a Severního Irska
28.Italská republika
29.Kyperská republika
30.Lichtenštejnské knížectví
31.Republika Malta
Přesunout nahoru