Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Částka 78/1998
Platnost od 07.10.1998
Účinnost od 01.01.1999
Zrušeno k 01.01.2004 (418/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. září 1998,

kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.:


§ 1

Základní fond

(1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zdravotní pojišťovna") jsou

a) platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování. Vrácení přeplatků pojistného12) a vrácení nesprávně uskutečněných plateb pojistného je snížením zdrojů základního fondu,

b) měsíční vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného,2)

c) náhrady škod,3)

d) zaplacené smluvní pokuty uhrazené zdravotnickými zařízeními na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou,4)

e) finanční dary pro zdravotní pojišťovnu, u kterých dárce blíže nespecifikoval účel daru,

f) převody finančních prostředků z jiných fondů provedené v souladu s touto vyhláškou,

g) zůstatky základního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,5)

(2) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky7) jsou vedle příjmů uvedených v odstavci 1 tyto příjmy:

a) penále,8)

b) přirážky k pojistnému a pokuty,9)

c) finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu.

(3) U zdravotních pojišťoven, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, tvoří položky uvedené v odstavci 2 příjmovou stránku základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo vyrovnané hospodaření základního fondu. Hodnocení se provádí v rámci účetní závěrky daného roku. Podmínkou vyrovnaného hospodaření je kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro naplnění rezervního fondu do minimální výše,10) úhradu všech splatných závazků a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr.

(4) Ze základního fondu zdravotní pojišťovny se čerpají prostředky na

a) úhrady závazků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11) zdravotnickým zařízením, snížené o pohledávky z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče, snížené dále o pohledávky za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči,

b) úhrady nutného a neodkladného léčení v cizině,13)

c) úhrady spojené s nákupem, opravami a pronájmem prostředků zdravotnické techniky zapůjčovaných pojištěncům,

d) úhrady úroků vyplývajících z úvěrů přijatých za účelem posílení základního fondu,

e) bankovní poplatky za vedení účtů základního fondu a poplatky za poštovní služby vztahující se k základnímu fondu, při úhradách zdravotní péče, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,

f) příděl do provozního fondu do výše limitu nákladů na činnost podle § 7,

g) příděl do rezervního fondu,

h) příděly prostředků získaných z pokut, penále a přirážek do fondu prevence,

i) mimořádný příděl do provozního fondu na pokrytí zvýšených výdajů13a) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky.

(5) Na vrub základního fondu zdravotní pojišťovny se zúčtují

a) odpisy dlužného pojistného a penále,14)

b) odpisy přirážek k pojistnému a pokut.9)

(6) Z prostředků základního fondu dále hradí zdravotní pojišťovny, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, příspěvek do zajišťovacího fondu.15)

(7) Finanční prostředky základního fondu vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu; na více samostatných bankovních účtech je může vést pro potřeby oddělené evidence příjmů tak, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše.

(8) Zůstatek základního fondu se převádí do následujícího účetního období.

§ 2

Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu zdravotní pojišťovny je

a) kauce žadatele,16)

b) příděl z prostředků pojistného uskutečněný převodem ze základního fondu,17)

c) příjem výnosu z cenných papírů a příjem z prodeje cenných papírů,17)

d) úrok vzniklý na samostatném bankovním účtu při hospodaření s prostředky rezervního fondu,

e) dar určený dárcem na posílení rezervního fondu,

f) zůstatek rezervního fondu sloučené zdravotní pojišťovny.

(2) Z rezervního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) převod do základního fondu na krytí schodku základního fondu a v dalších případech stanovených zákonem,17)

b) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k rezervnímu fondu,

c) ztráty z prodeje cenných papírů, které byly součástí rezervního fondu,

d) úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.18)

(3) Finanční prostředky rezervního fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. Příděl ze základního fondu do rezervního fondu se zúčtuje nejpozději v rámci roční účetní závěrky. Prostředky rezervního fondu lze ukládat na krátkodobé termínované vklady pouze tehdy, pokud tím zdravotní pojišťovna neporuší povinnost převodu do základního fondu.17)

(4) Pokud zdroje uvedené v odstavci 1 písm. c), d), e) a f) převýší výši meziročního přídělu a tento příděl není nutno uskutečnit, je možno, se souhlasem správní rady, část finančních prostředků, o kterou je rezervní fond vyšší než jeho stanovená minimální výše, převést do základního fondu.

(5) Pokud zdroje základního fondu po úhradě závazků, doplnění provozního fondu a v případě zdravotních pojišťoven zřízených podle zvláštního zákona19) i po úhradě odvodu do zajišťovacího fondu nevytvoří finanční prostředky nutné k doplnění rezervního fondu na výši stanovenou zákonem, převedou se do základního fondu přednostně zdroje uvedené v § 1 odst. 2. Na vytvoření zákonného přídělu do rezervního fondu je povinna zdravotní pojišťovna dále použít i kladný zůstatek provozního fondu. Pro vytvoření přídělu do rezervního fondu je zdravotní pojišťovna povinna použít zůstatek provozního fondu i v případě zjištěného záporného zůstatku finančních prostředků základního fondu. Na vrub záporného zůstatku základního fondu nelze příděl do rezervního fondu tvořit.

(6) Při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou je základem pro propočet přídělu do rezervního fondu výše výdajů základního fondu zdravotní pojišťovny pokračující v činnosti, která se zvýší o podíl výdajů základního fondu rušené zdravotní pojišťovny v přepočtu na počet pojištěnců, kteří ke dni sloučení byli jejími pojištěnci. Úprava propočtu se promítne do všech období, která jsou součástí propočtu limitu. Při splynutí zdravotních pojišťoven se výdaje základních fondů obou zdravotních pojišťoven za období zahrnutá do propočtu přepočtou na podíl odpovídající počtu pojištěnců daných zdravotních pojišťoven ke dni splynutí.

§ 3

Provozní fond

(1) Zdrojem provozního fondu zdravotní pojišťovny je

a) příděl ze základního fondu maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1,

b) dar určený dárcem na posílení provozního fondu,

c) příděl z fondu reprodukce investičního majetku po schválení správní radou zdravotní pojišťovny,

d) úrok vzniklý na bankovním účtu při hospodaření s finančními prostředky provozního fondu,

e) zůstatek provozních fondů při sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,

f) výnos z prodeje investičního majetku.

(2) Z provozního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) úhrady provozních výdajů zdravotní pojišťovny souvisejících s veřejným zdravotním pojištěním,

b) příděly do sociálního fondu maximálně do výše celkového přídělu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),

c) převod finančních prostředků do základního fondu na doplnění přídělu do rezervního fondu,

d) převod do fondu reprodukce investičního majetku provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,

e) úhrady úroků z úvěrů použitých na vyrovnání záporného zůstatku provozního fondu,

f) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k provoznímu fondu,

g) úhrady pokut a penále vyplývajících pro zdravotní pojišťovnu z nedodržení postupů stanovených zákonem;20) dále pokut, penále či jiných sankcí za porušení smluvních vztahů uzavřených zdravotní pojišťovnou,21)

h) úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny,18)

i) převod do fondu reprodukce investičního majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku.

(3) Finanční prostředky provozního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu. Zůstatky provozního fondu se převádí do následujícího účetního období. Dočasně volné finanční prostředky tohoto fondu je možno využívat k pořízení krátkodobého finančního majetku.

(4) Z bankovního účtu provozního fondu se podle § 7 odst. 3 převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého majetku, včetně finanční hodnoty zůstatkové ceny vyřazeného investičního majetku a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku.

(5) Příděl ze základního fondu do provozního fondu se provádí zálohově dle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců v daném čtvrtletí. Výše zálohy se upřesňuje na základě skutečných výsledků hospodaření k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7. Konečný příděl do provozního fondu se zúčtuje maximálně ve výši limitu propočteného s vazbou na údaje roční účetní závěrky.

(6) Pokud zdravotní pojišťovna provozuje v souladu se zákonem22) a schváleným statutem činnost, která podléhá dani z příjmu právnických osob, zajišťuje oddělené sledování a účtování veškerých nákladů na tuto činnost a výnosů z této činnosti. Jestliže v průběhu běžného roku hradí z finančních prostředků provozního fondu podíl nákladů související s touto činností, převádí na bankovní účet provozního fondu čtvrtletní zálohy z finančních prostředků zdaňované činnosti, které se zúčtují nejpozději v rámci účetní závěrky. Obdobně postupuje i Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při úhradě provozních výdajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče.22a)

§ 4

Sociální fond

(1) Sociální fond zdravotní pojišťovny se používá ve prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

(2) Zdrojem sociálního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a) základní příděl ve výši maximálně 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s provozním fondem, tvořený převodem finančních prostředků z provozního fondu,

b) další příděl ze zisku po zdanění,

c) splátky z půjček zaměstnancům,

d) ostatní příjmy [např. náhrady škod od pojišťovny23)], které souvisejí s výdaji ze sociálního fondu,

e) úroky z prostředků sociálního fondu uloženého na samostatném bankovním účtu,

f) dary určené dárcem na posílení sociálního fondu zdravotní pojišťovny,

g) zůstatky sociálních fondů sloučených a splynutých zdravotních pojišťoven,

h) úhrady pohledávek fondů, jejichž zůstatky byly převedeny k 1. lednu 1999 do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.

(3) Ze sociálního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají v souladu s ročním rozpočtem a zásadami jeho používání, které jsou součástí schváleného zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny. Výdajem tohoto fondu jsou i úhrady závazků, jejichž zůstatky byly k 1. lednu 1999 převedeny do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.24) Z prostředků sociálního fondu zdravotní pojišťovny se hradí i bankovní poplatky a poštovní poplatky související s uložením sociálního fondu na samostatném bankovním účtu.

(4) Při používání sociálního fondu zdravotní pojišťovny se postupuje podle těchto zásad:

a) finanční prostředky sociálního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu,

b) výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků,

c) prostředky sociálního fondu nelze převádět do jiných fondů zdravotní pojišťovny, s výjimkou postupu při likvidaci zdravotní pojišťovny,18)

d) nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do následujícího účetního období,

e) při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou se zůstatek sociálního fondu rušené zdravotní pojišťovny převede na účet sociálního fondu zdravotní pojišťovny, se kterou se sloučila; do tohoto fondu se v následujícím období převádějí splátky půjček poskytnutých ze zrušeného sociálního fondu; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se zrušeným sociálním fondem,

f) při splynutí zdravotních pojišťoven se převedou zůstatky účtů rušených zdravotních pojišťoven na bankovní účet sociálního fondu nově vzniklé zdravotní pojišťovny. Do tohoto sociálního fondu se v následujícím období převádějí i splátky půjček poskytnutých ze zrušených sociálních fondů; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálními fondy zrušených zdravotních pojišťoven,

g) při zahájení likvidace zdravotní pojišťovny se postupuje podle § 7 odst. 4.

§ 5

Fond investičního majetku

(1) Zdrojem fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a) majetek pořízený z prostředků fondu reprodukce investičního majetku v pořizovací ceně,

b) bezúplatně převzatý investiční majetek v reprodukční pořizovací ceně,

c) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený investiční majetek v reprodukční pořizovací ceně.

(2) Na vrub fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny se zúčtuje

a) snížení fondu investičního majetku ve výši zůstatkové ceny investičního majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení nebo v důsledku jeho prodeje,

b) bezplatně předaný investiční majetek,

c) odepsaný náklad na trvale zastavené investice,

d) snížení fondu investičního majetku o hodnotu účetních odpisů.

§ 6

Fond reprodukce investičního majetku

(1) Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se používá k pořízení investičního majetku zdravotní pojišťovny.

(2) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a) zúčtování odpisů veškerého investičního majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku podle § 7 odst. 3,

b) další převod finančních prostředků z provozního fondu na základě schválení správní radou zdravotní pojišťovny,

c) převod z provozního fondu podle § 3 odst. 2 písm. i) ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku,

d) dar určený dárcem na posílení fondu reprodukce investičního majetku,

e) po souhlasu správní rady dotace ze zisku po zdanění z činnosti podléhající dani z příjmu právnických osob, určená na profinancování investičního majetku zdravotní pojišťovny, který bude využíván i na činnost zdravotní pojišťovny podléhající dani z příjmu právnických osob, provozovanou v souladu se statutem zdravotní pojišťovny. Výše dotace se propočte v poměru předpokládaného využití z ceny pořízení daného investičního majetku. Obdobně postupuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při propočtu dotace státního rozpočtu z prostředků kapitoly Ministerstva obrany na úhradu podílu investičních výdajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče,

f) úrok získaný hospodařením s finančními prostředky na bankovním účtu tohoto fondu,

g) zůstatek fondu reprodukce investičního majetku sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny,

h) účelová dotace ze státního rozpočtu vyplývající z uzavřené smlouvy.25)

(3) Z fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) pořízení investičního majetku včetně poskytnutých záloh,

b) splátky úroků z úvěrů použitých na nákup investic ve vazbě na schválený zdravotně pojistný plán,

c) příděl do provozního fondu, a to se souhlasem správní rady zdravotní pojišťovny,

d) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu,

e) použití finančních prostředků z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.

(4) Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku se převádí do následujícího účetního období. Finanční prostředky se vedou na samostatném bankovním účtu.

§ 7

Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny

(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:

L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L ......... představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,

PC ...... představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod,

koef. ... představuje koeficient v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa a vypočtený podle vzorce

koef. = -0,66/10 550 x p + 4 + 0,66/10 550 x 50

kde:

p ........ představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.

(2) Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny uvedený v odstavci 1 zahrnuje finanční prostředky určené jako příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a), příděl do fondu reprodukce ve výši podle § 6 odst. 2 písm. a) a zůstatek z celkového přídělu, který zůstane v provozním fondu.

(3) Rozdělení finančních prostředků limitu nákladů na činnost se provede následujícím způsobem:

a) celkový limit L se zúčtuje jako příděl do provozního fondu,

b) z provozního fondu se převede do sociálního fondu příděl ve výši základního přídělu propočteného podle § 4 odst. 2 písm. a), současně se z provozního fondu provede příděl ve výši hodnoty účetních odpisů včetně zůstatkové hodnoty vyřazeného investičního majetku za dané účetní období do zdrojů fondu reprodukce investičního majetku,

c) zůstatek finančních prostředků z celkového přídělu L po provedení přídělů podle písmene b) tvoří vlastní příděl do provozního fondu.

(4) U zdravotní pojišťovny v likvidaci se ke dni zahájení likvidace přeruší propočet limitu nákladů na činnost podle odstavců 1 až 3 a podle § 3 odst. 5. V dalším období se neprovádí příděl do sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku. Ze základního fondu do provozního fondu se převádí příděl pouze ve výši nutné na zajištění chodu likvidované zdravotní pojišťovny podle rozhodnutí likvidátora nebo správce konkurzní podstaty, pokud je konkurz na zdravotní pojišťovnu prohlášen. Výše a účel výdajů provozního fondu se kontroluje v rámci kontroly hospodaření zdravotní pojišťovny v likvidaci.27)

(5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 1, nezahrnuje výdaje hrazené z prostředků mimořádného přídělu ze základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí ke schválení vládě.28)


§ 8

Přechodné ustanovení

Počáteční zůstatky fondů veřejného zdravotního pojištění k 1. lednu 1999 se tvoří z konečných zůstatků všech fondů zdravotních pojišťoven, s výjimkou fondů vzniklých výlučně z hospodářského výsledku po zdanění, upravených o zůstatky závazků, pohledávek, dohadných účtů, finančních investic, časového rozlišení a podrozvahových účtů v souladu s převodovým můstkem mezi účtovou osnovou pro podnikatele a účtovou osnovou pro zdravotní pojišťovny. Počáteční zůstatek fondu investičního majetku k 1. lednu 1999 vyjadřuje celkovou hodnotu veškerého majetku zdravotní pojišťovny v zůstatkových cenách.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/1997 Sb., kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 42/2000 Sb. Čl. II

Postup stanovený v čl. I bodech 8 a 12 této vyhlášky se vztahuje na vyúčtování výdajů22a) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky od data účinnosti zákona č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání.


Ministr:

Mgr. Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

2) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

3) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

4) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.

5) § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.

6) § 13 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

7) Zákon č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

8) § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.

9) § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb.
§ 26 zákona č. 592/1992 Sb.

10) § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

11) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.
§ 40 zákona č. 48/1997 Sb.

12) § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.

13) § 14 zákona č. 48/1997 Sb.

13a) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

14) § 26c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.

15) § 22a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 48/1997 Sb.

16) § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

17) § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

18) § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

19) Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.

20) Například § 18 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb., § 23a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. a § 24b zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

21) Například § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. a § 40 zákona č. 48/1997 Sb.

22) Například § 54 zákona č. 48/1997 Sb.

22a) Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.

23) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.

24) § 7 odst. 4 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.
§ 16 odst. 5 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.

25) Například zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.

26) § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.

27) § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.

28) § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru