Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 225/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

Částka 77/1998
Platnost od 06.10.1998
Účinnost od 11.07.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 1998 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).1)

Rozhodnutí č. 1/98 vstoupilo v platnost dnem přijetí a uplatňuje se s účinností od 11. července 1998.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

Přidružení mezi Evropskou unií a Českou republikou

Rada přidružení

ROZHODNUTÍ č. 1/98

Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

ze dne 24. června 1998

o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO

Rada přidružení,

se zřetelem k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé a zvláště k článku 64 (3) této Dohody,

se zřetelem k Protokolu 2 k Evropské dohodě o výrobcích ESUO a zvláště k článku 8 (3) tohoto Protokolu,

vzhledem k tomu, že článek 64 (3) Evropské dohody stanoví, že Rada přidružení přijme do tří let od vstupu Dohody v platnost rozhodnutím nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2 tohoto článku,

vzhledem k tomu, že se připomíná, že ve smyslu článku 64 (2) Evropské dohody pojem „státní podpora“, jak je uveden v článku 64 (1) (iii) Evropské dohody, musí být hodnocen na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy zakládající Evropské společenství, a tudíž zahrnuje podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby v takovém rozsahu, že to může ovlivnit obchod mezi Evropským společenstvím a Českou republikou, (státní podpora),

vzhledem k tomu, že Česká republika bude jmenovat národní instituci anebo správu, která se stane dohlížecím úřadem zodpovědným za záležitosti státní podpory,

vzhledem k tomu, že tento dohlížecí úřad bude zodpovědný za rozbor stávajících a budoucích individuálních podpůrných rozhodnutí a programů podpory v České republice a bude mít za úkol vyjadřovat své stanovisko k jejich slučitelnosti (kompatibilitě) s článkem 64 (1) (iii) a (2) Evropské dohody a s článkem 8 (1) (iii) a (2) a (4) Protokolu 2 k Evropské dohodě o výrobcích ESUO,

vzhledem k tomu, že Česká republika při stanovování nutných pravidel pro zajištění účinného dohledu zvláště zajistí, aby dohlížecí úřad obdržel ve vhodné době všechny příslušné informace od ostatních vládních úřadů na úrovni ústřední, regionální anebo místní,

vzhledem k tomu, že Komise Evropských společenství bude v rámci příslušných programů Společenství napomáhat dohlížecímu úřadu poskytováním dokumentace, zaškolování, studijních cest a ostatní příslušné technické pomoci,

rozhodla následující:

Jediný článek

Prováděcí pravidla pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO, jak je uvedeno v Příloze k tomuto Rozhodnutí, jsou tímto přijata.

PŘÍLOHA

Prováděcí pravidla pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích ESUO

SLEDOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY DOHLÍŽECÍMI ÚŘADY

ČLÁNEK 1: SLEDOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY DOHLÍŽECÍMI ÚŘADY

S ohledem na platná procedurální pravidla v Evropském společenství (Společenství) a v České republice bude poskytnutí státní podpory sledováno a posuzováno podle její slučitelnosti s Evropskou dohodou odpovědnými dohlížecími úřady ve Společenství a v České republice. Dohlížecím úřadem ve Společenství bude Komise Evropských společenství (Komise) a v České republice Ministerstvo financí.

SMĚRNICE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘÍPADU

ČLÁNEK 2: KRITÉRIA PRO SLUČITELNOST

1. Posouzení slučitelnosti jednotlivých rozhodnutí o podpoře a programů s Evropskou dohodou, jak je uvedeno v článku 1 těchto Pravidel, bude prováděno na základě kritérií vyplývajících z uplatnění pravidel článku 92 Smlouvy zakládající Evropské společenství, včetně současné a budoucí sekundární legislativy, systémů, hlavních směrů a dalších příslušných administrativních nařízení platných ve Společenství, jakož i precedenčního práva Soudu první instance a Soudního dvora Evropských společenství a zvláštních pokynů, které budou vypracovány podle článku 4 (3).

2. Dohlížecí úřad České republiky bude informován o jakýchkoliv nařízeních týkajících se přijetí, zrušení anebo úpravy kritérií Společenství pro slučitelnost uvedených v odstavci 1, pokud tato nejsou zveřejňována, ale jsou zvlášť dána na vědomost všem členským státům.

3. Pokud se takové změny nesetkají s námitkami České republiky ve lhůtě tří měsíců, stanou se kritérii slučitelnosti, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku. Pokud se takové změny setkají s námitkami České republiky, a s ohledem na sblížení legislativy, jak je uvedeno v Evropské dohodě, budou se konat konzultace ve Výboru přidružení podle článku 7 těchto Pravidel.

4. Stejné principy budou uplatněny, pokud se týče ostatních významných změn v politice státní podpory Společenství.

ČLÁNEK 3: DE MINIMIS PODPORA

Programy podpory anebo individuální podpůrná rozhodnutí, které nezahrnují podporu při vývozu a jejichž celková výše podpory pro jednu firmu v období tří roků není vyšší než 100 000 ECU, budou považovány za opatření mající zanedbatelný účinek na konkurenci a obchod mezi Stranami, a nebudou tudíž posuzovány podle těchto Pravidel. Tento článek se nevztahuje na průmyslová odvětví obsažená ve Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli, na stavbu lodí, na dopravu a na podporu výdajů vztahujících se k zemědělství nebo rybolovu.

ČLÁNEK 4: ÚLEVY

1. Podle vymezení článku 64 (4) (a) Evropské dohody bude na Českou republiku pohlíženo jako na oblast totožnou s oblastmi Společenství uvedenými v článku 92 (3) (a) Smlouvy zakládající Evropské společenství.

2. Dohlížecí úřady společně posoudí maximální výše podpory a specifického regionálního krytí oblastí přicházejících v úvahu pro národní regionální podporu. Předloží společný návrh Výboru přidružení, který učiní v této věci rozhodnutí.

3. Komise a dohlížecí úřad České republiky také posoudí, zda, navíc k druhům podpory dovoleným v rámci Společenství, mohou vydat pokyny o slučitelnosti podpory určené k odstranění specifických problémů České republiky při uskutečňování přechodu na tržní ekonomiku.

POSTUPY PŘI KONZULTACÍCH A PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU

ČLÁNEK 5: ZKOUMÁNÍ URČITÝCH PODPOR

1. Programy podpory anebo individuální podpůrná rozhodnutí - ať jsou řešeny pomocí systémů hlavních směrů ve Společenství anebo nikoliv - kde výše podpory je vyšší než 3 milióny ECU, mohou být předloženy příslušným dohlížecím úřadem k prozkoumání Podvýboru pro sbližování práva. Podvýbor pro sbližování práva předloží zprávu Výboru přidružení, který může přijmout příslušná rozhodnutí anebo doporučení týkající se slučitelnosti programu podpory nebo podpůrného rozhodnutí s Evropskou dohodou a s těmito Pravidly.

2. Základním cílem takových rozhodnutí nebo doporučení bude zamezení tomu, aby se v důsledku zmíněné podpory přijímala ochranná obchodní opatření.

3. Výbor přidružení může rozhodnout, že dále rozšíří možnosti prověřování, jak je uvedeno v tomto článku.

ČLÁNEK 6: ŽÁDOST O INFORMACE

Kdykoliv dohlížecí úřad jedné Strany zjistí, že program podpory nebo individuálního podpůrného rozhodnutí ovlivňuje důležité zájmy této Strany, může si od odpovědné správní instituce vyžádat příslušné informace. V každém případě se budou oba dohlížecí úřady snažit vzájemně se informovat o významných okolnostech, které mohou mít praktický význam pro druhou Stranu.

ČLÁNEK 7: KONZULTACE A DOROZUMĚNÍ

1. Kdykoliv Komise nebo dohlížecí úřad České republiky usoudí, že poskytnutí státní podpory na území, za které nese úřad druhé strany odpovědnost, podstatně ovlivňuje důležité zájmy vlastní Strany, může si vyžádat konzultaci s úřadem druhé Strany nebo může požadovat, aby dohlížecí úřad druhé Strany učinil náležitá opatření s cílem zjednat nápravu. Toto platí bez újmy pro jakoukoliv činnost v souladu s legislativou Stran a bez omezení práva konečného rozhodnutí dohlížecího úřadu osloveného v této věci a učiněného v rámci ustanovení Evropské dohody.

2. Takto oslovený dohlížecí úřad v plné šíři a zúčastněně posoudí tyto názory a faktické podklady, které mohou být předloženy úřadem, který vznesl žádost, a zejména zváží údajné záporné dopady na důležité zájmy žádající Strany.

3. Aniž budou dotčena kterákoliv z jeho práv a povinností, dohlížecí úřad se vynasnaží v průběhu konzultací podle tohoto článku nalézt, ve lhůtě tří měsíců, vzájemně přijatelné řešení s ohledem na příslušné důležité zájmy.

ČLÁNEK 8: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Pokud konzultace podle článku 7 nepovedou ke vzájemně přijatelnému řešení, bude toto projednáno v Podvýboru pro sbližování práva ustanoveném v rámci Evropské dohody na žádost jedné ze Stran, a to ve lhůtě tří měsíců od podání této žádosti.

2. Po této výměně názorů nebo po uplynutí hlůty uvedené v odstavci 1 může být záležitost předána Výboru přidružení, který může vydat příslušná doporučení pro vyřešení těchto případů.

3. Tyto postupy nejsou na úkor jakékoliv činnosti podle článku 64 (6) Evropské dohody a článku 8 (6) Protokolu 2 o výrobcích ESUO k Evropské dohodě. Obchodních nástrojů by však mělo být použito až po vyčerpání všech ostatních možností.

ČLÁNEK 9: UTAJENÍ A DŮVĚRNOST INFORMACE

1. S ohledem na článek 64 (7) Evropské dohody není žádný z dohlížecích úřadů povinen poskytovat informace druhému dohlížecímu úřadu, pokud je poskytování takové informace žádající Straně zakázáno podle zákona platného v zemi správní instituce, jež tyto informace vlastní.

2. Každý dohlížecí úřad souhlasí s tím, že zachová utajení jakékoliv informace, kterou získá jako důvěrnou od dohlížecího úřadu druhé Strany.

TRANSPARENTNOST

ČLÁNEK 10: SEZNAM

1. Podle příslušných programů Společenství bude Komise nápomocna České republice při vypracování a následné aktualizaci seznamu jejích programů podpory, jakož i jednotlivých podpůrných rozhodnutí, stanovených na stejném základě jako ve Společenství, s cílem zajistit a trvale zdokonalovat transparentnost.

2. Komise bude České republice pravidelně poskytovat informace o dokumentaci, kterou vydává ke stejnému účelu a která se týká členských států Společenství.

ČLÁNEK 11: VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ

Obě Strany zajistí transparentnost v oblasti státní podpory poskytnutím náležité dokumentace a výměnou informací o politice státní podpory na bázi pravidelnosti a reciprocity.

VÝROBKY ESUO

ČLÁNEK 12: SMLOUVA ZAKLÁDAJÍCÍ EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (ESUO)

Ustanovení článků 1, 2, 4 (3) a 5 až 11 těchto Pravidel budou platit mutatis mutandis s přihlédnutím k uhelnému a ocelářskému sektoru, jak je uvedeno v Protokole 2 k Evropské dohodě o výrobcích ESUO.

Dáno v Bruselu dne 24. června 1998

RŮZNÉ

ČLÁNEK 13: ADMINISTRATIVNÍ POMOC (JAZYKY)

Komise a dohlížecí úřad České republiky učiní praktická opatření ve smyslu vzájemné pomoci nebo jiného náležitého řešení, zejména v otázce překladů.

Za Radu přidružení:

J. Šedivý v. r.

předseda

G. Testa v. r.

J. Konečný v. r.

tajemníci

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Přesunout nahoru