Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 220/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shod potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Částka 76/1998
Platnost od 29.09.1998
Účinnost od 01.10.1998
Zrušeno k 02.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 15. září 1998

o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. b) a c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Obecná ustanovení

§ 1

Vyhláška stanoví:

a) způsob a rozsah posuzování shody potravin a tabákových výrobků podle § 3 odst. 1 písm. f) a § 12 odst. 3 písm. a) zákona,

b) rozsah a obsah písemného prohlášení o shodě potravin výrobcem nebo dovozcem podle § 3 odst. 2 zákona,

c) potraviny, na které výrobce nebo dovozce vydá písemné prohlášení o shodě,

d) způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků k posuzování shody výrobcem; výběr a počet vzorků pro posuzování mikrobiologických požadavků stanoví zvláštní právní předpis.1)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) posuzováním shody porovnávání skutečné jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny nebo skutečné jakosti tabákového výrobku s požadavky na zdravotní nezávadnost a technickými požadavky na výrobky2) stanovenými zákonem a jeho prováděcími předpisy,3) popřípadě s dalšími údaji deklarovanými na obale potraviny nebo tabákového výrobku určeném pro spotřebitele,

b) prohlášením o shodě písemný dokument, kterým výrobce nebo dovozce osvědčuje způsobem a v rozsahu stanoveném v této vyhlášce shodu potraviny, vztahující se na všechny vyrobené šarže nebo dovezené dodávky této potraviny,

c) dodávkou množství potraviny, které je shodně deklarováno z hlediska druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny, jakosti, popřípadě třídy jakosti nebo odrůdy, jestliže jsou stanoveny, dále z hlediska označení, u dovážené potraviny dále z hlediska země vývozu, dovozce a výrobce, a u dovážené čerstvé zeleniny, ovoce a konzumních brambor též z hlediska množství v jednom dopravním prostředku přepravovaném v jednom dni,

d) průvodním dokladem doklad, který je vydáván na dodávku potraviny a kterou provází při jejím uvádění do oběhu,

e) protokolem o zkoušce dokument, ve kterém jsou uvedeny výsledky laboratorních zkoušek stanovených požadavků na jakost a zdravotní nezávadnost.

§ 3

Způsob a rozsah posuzování shody potravin a tabákových výrobků

(1) Výrobce potravin a tabákových výrobků zajistí

a) pravidelné zkoušení a porovnávání skutečné jakosti a zdravotní nezávadnosti všech potravin nebo skutečné jakosti tabákových výrobků, s požadavky na zdravotní nezávadnost a technickými požadavky na výrobky2) stanovenými zákonem a jeho prováděcími předpisy,3) popřípadě s údaji deklarovanými na obale,

b) smyslové, chemické, fyzikální a mikrobiologické zkoušení ve svých laboratořích, popřípadě jiných laboratořích pro zkoušení požadavků, stanovených prováděcími předpisy,3)

c) pravidelnost zkoušení podle písmen a) a b) určením četnosti odběru kontrolních vzorků (dále jen "vzorků") v časových intervalech a četnosti zkoušení jednotlivých jakostních a zdravotních požadavků podle druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny nebo tabákového výrobku, na základě jejich specifického charakteru, četnosti výskytu závad a v návaznosti na kontrolu v kritických bodech4) ve výrobním procesu potraviny; četnost zkoušení musí zajišťovat nezbytné předpoklady k tomu, aby do oběhu byly uváděny pouze jakostní a zdravotně nezávadné výrobky,

d) u potravin určených pro dětskou a kojeneckou výživu a tepelně neopracovaných masných výrobků, určených ke spotřebě bez tepelné úpravy mikrobiologické zkoušení u každé výrobní šarže,

e) zkoušení a hodnocení radioaktivní kontaminace potravin u každé výrobní šarže po dobu radiační havárie,5) zda znečištění radionuklidy nepřekračuje hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem,6)

f) vedení evidence údajů zjištěných podle písmen b) až e) tak, aby byla přehledná, čitelná, údaje autenticky zaznamenány ihned po jejich zjištění a označeny šarží, ke které se vztahují; výsledky vyšetření příslušného vzorku potraviny musí být doložitelné z této evidence, evidence se uchovává po dobu 2 let.

(2) Jestliže se při odběru a přípravě vzorků cigaret a tabákových výrobků k posuzování shody postupuje podle normy ČSN ISO 8243, má se zato, že je postupováno v souladu s požadavky této vyhlášky.

Písemné prohlášení o shodě potravin

§ 4

(1) Písemné prohlášení o shodě potravin vydává výrobce nebo dovozce podle § 3 odst. 2 zákona a za těchto podmínek:

a) u potravin uvedených v příloze č. 1 vydává výrobce písemné prohlášení o shodě na základě výsledků posuzování shody, které zajišťuje podle § 3 odst. 1 písm. a) a b), nebo dovozce na základě vlastního posouzení shody dovážených potravin nebo podkladů zahraničního výrobce, od kterého potravinu dováží,

b) u potravin uvedených v příloze č. 2 vydává výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě na základě protokolu o zkoušce od akreditované7) nebo autorizované8) osoby, za předpokladu, že při posuzování shody podle § 3 nebyly zjištěny jiné závady u posuzované potraviny.

c) u potravin určených pro zvláštní výživu uvedených v příloze č. 3, jejichž uvádění do oběhu podléhá souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zvláštního právního předpisu,10) písemné prohlášení o shodě vydává výrobce nebo dovozce na základě platného souhlasu. Nejpozději do konce platnosti souhlasu vydaného Ministerstvem zdravotnictví, ale ne déle než 1 rok od vydání prohlášení o shodě, výrobce nebo dovozce vydává u těchto potravin nové písemné prohlášení o shodě na základě certifikátu od autorizované osoby s platností nejdéle 1 rok,

d) dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno písemné prohlášení o shodě nebo které ovlivnily vlastnosti výrobku, vydává výrobce nebo dovozce nové prohlášení o shodě.

(2) Prohlášení o shodě se nevydává v případě, že byla vyrobena nebo dovezena nová potravina za jednorázovým účelem, zejména k ověření zájmu spotřebitelů o jeho koupi (průzkum trhu), prezentace na výstavách.

(3) V případě, že výrobce potraviny získal osvědčení (certifikát)10a) o systému kritických bodů10b) ve výrobě, vystavené osobou akreditovanou podle zvláštního právního předpisu,10c) prohlášení o shodě vydávat nemusí.

(4) Minimální rozsah laboratorních zkoušek s konkrétními požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost, pro účely písemného prohlášení o shodě, je pro jednotlivé potraviny uveden v přílohách č. 2 a 3.

(5) Po dobu radiační havárie písemné prohlášení o shodě vydává výrobce na každou výrobní šarži všech potravin, které vyrábí, nebo dovozce na každou dovezenou zásilku.10d)

(6) Doba platnosti písemného prohlášení o shodě vydaného podle odstavce 1 písm. a) je nejdéle 1 rok.

(7) Doba platnosti protokolu o zkoušce a certifikátu, na jejichž základě je vydáno písemné prohlášení o shodě u potravin podle odstavce 1 písm. b), c) a d), je nejdéle 1 rok od jejich vydání. Po stejné období je platné i písemné prohlášení o shodě, které bylo na jejich základě vydáno; u potravin z dovozu dovozce vydává písemné prohlášení o shodě na každou dodávku.

(8) Potraviny uvedené do oběhu výrobcem nebo dovozcem v kterýkoliv den platnosti písemného prohlášení o shodě se uvádějí dále do oběhu v souladu s § 10 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona.

(9) Za účelem posouzení shody potravin podle odstavce 1 písm. b) se výrobce dohodne s osobou akreditovanou pro zkoušení příslušných požadavků; u potravin uvedených v odstavci 1 písm. c) posouzení a vystavení certifikátu provede příslušná osoba autorizovaná pro požadovaný certifikát. Autorizovaná osoba může uznat jako podklad k vystavení certifikátu výsledky zkoušek provedených osobou akreditovanou pro tyto zkoušky.

(10) Písemné prohlášení o shodě u dovážených potravin podle odstavce 1 písm. b) a c) je oprávněn dovozce vydat na základě certifikátu nebo protokolu o zkoušce, které byly vystaveny příslušným orgánem nebo příslušnou laboratoří ve vyvážející zemi v souladu s mezinárodními závazky o vzájemném uznávání těchto dokladů.

(11) Protokoly o zkouškách, certifikáty a písemná prohlášení o shodě potravin vystavená podle odstavce 1 výrobce nebo dovozce uchovává po dobu 2 let od ukončení jejich platnosti, nejde-li o čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory z dovozu.

§ 5

(1) Výrobce, dovozce nebo dodavatel,11) který dodává potraviny prodávajícímu,12) potvrdí na každém průvodním dokladu potraviny, že na ně bylo vydáno písemné prohlášení o shodě. Na základě vyžádání prodávajícího mu výrobce, dovozce nebo dodavatel předloží současně i prohlášení o shodě.

(2) Dodává-li výrobce, dovozce nebo dodavatel, který uvádí potraviny do oběhu, s výjimkou nabízení k prodeji tyto potraviny dalšímu dodavateli, který je nenabízí k prodeji ani neprodává spotřebiteli,13) předá vždy s první dodávkou potraviny písemné prohlášení o shodě. Na každém průvodním dokladu této potraviny potvrdí, že písemné prohlášení o shodě bylo vydáno.

(3) Vzor písemného "Prohlášení o shodě" je uveden v příloze č. 4.

§ 6

Čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a konzumní brambory z dovozu

(1) Podmínku, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a konzumní brambory, určené pro přímou spotřebu v původním syrovém stavu nebo pro další zpracování, vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy14) a mohou být uváděny do oběhu, prokazuje dovozce certifikátem vydaným příslušným inspekčním orgánem vyvážející země nebo certifikátem vydaným místně příslušným orgánem státního dozoru,15) vystaveným na každou dodávku.

(2) Vystavením certifikátu podle odstavce 1 na čerstvé ovoce a zeleninu určené pro přímou spotřebu a konzumní brambory se má zato, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Při jeho předávání odběratelům nebo potvrzování průvodních dokladů o jeho vydání se postupuje způsobem uvedeným v § 5. Certifikát nezbavuje odpovědnosti dovozce za splnění všech požadavků stanovených pro tyto potraviny zvláštními právními předpisy.

(3) Dovozce čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor určených k dalšímu zpracování po předání dodávky nebo její části výrobci ke zpracování zajistí potvrzení certifikátu výrobcem a neprodleně doručí kopii tohoto potvrzeného certifikátu místně příslušnému orgánu státního dozoru.15) Za zpracování se přitom nepovažuje přetřídění dodávky.

(4) Certifikáty uchovává dovozce po dobu 1 roku od ukončení doby jejich platnosti.

(5) Vzory formulářů certifikátů pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory, určené k přímé spotřebě nebo pro zpracování, jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6.

Způsob odběru a přípravy vzorků potravin výrobcem pro posuzování shody, mimo odběr vzorků pro kontrolu posuzování mikrobiologických požadavků

§ 7

Pro odběr vzorků výrobce zajistí

a) odebrání vzorků ze šarže v rozsahu a množství potřebném k provedení všech požadovaných kontrol a zkoušek, včetně jejich nezbytných opakování,

b) provedení odběru vzorků osobami s potřebnými znalostmi a praktickými zkušenostmi,

c) protokol o odběru vzorku podle § 14, pokud je vzorek odesílán ke zkouškám mimo vlastní laboratoř.

§ 8

Odběr vzorků

(1) Před odběrem vzorků se zjistí

a) identifikační označení šarže podle údajů na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo na přepravních obalech nebo podle dokladů vztahujících se k výrobku,

b) hmotnost nebo objem šarže nebo počet jednotek v šarži,

c) druh a velikost obalů, jejich číslování nebo jiné označení.

(2) Před odběrem vzorků se stanoví

a) postup odběru, a zda se vzorky odeberou pro kontrolu na místě nebo laboratorní zkoušení nebo pro oboje,

b) potřebné druhy zkoušek,

c) vymezení jednotky při odběru; u jednotky výrobku počet kusů, objem nebo hmotnost, u dílčího vzorku objem nebo hmotnost,

d) přejímací plán nebo plány s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem potraviny nebo po vzájemné dohodě s podnikatelem uvádějícím potraviny do oběhu,

e) zda se vzorek odebere

1. pro všechny zkoušky univerzálně, nebo

2. pro některé další zkoušky odchylným postupem,

f) rozsah výběru (symbol n), kterým se rozumí počet jednotek výběru, z nichž každá jednotka výběru se zkouší samostatně,

g) celková hmotnost nebo celkový objem vzorku potřebný k provedení kontrol a laboratorních zkoušek, kombinací rozsahu výběru a druhů zkoušek,

h) celkový potřebný počet balení nebo dílčích vzorků odebraných na základě znalosti množství potravin v jednom balení nebo v dílčím vzorku s ohledem na druhy zkoušek.

(3) Není-li přejímací plán podle odstavce 2 písm. d) již určen, použije se

a) přejímacích plánů pro kontrolu srovnáváním podle normy ČSN ISO 2859-1 označených "AQL" (Acceptable Quality Level - "přijatelná úroveň jakosti") a určených pro jednotlivé šarže, popřípadě normy ČSN ISO 2859-2 nebo přejímacích plánů pro kontrolu měřením obsažených v normě ČSN ISO 3951 a má se zato, že je postupováno v souladu s požadavky této vyhlášky; jednotlivé přejímací plány se uvádějí s operativními charakteristikami nebo s grafy operativních charakteristik,

b) přejímací plán podle typu kontrolovaného znaku; typy přejímacích plánů odpovídající typům kontrolovaných znaků jsou uvedeny v příloze č. 8.

(4) V případě, že se potravina nachází současně ve více obalech, v přepravních nebo i ve skupinových, použije se vícestupňový odběr vzorků tak, že se odebere

a) v prvním stupni primární vzorek, kterým je přepravní obal,

b) ve druhém stupni sekundární vzorek, kterým je skupinové balení odebrané z přepravního obalu,

c) v dalších stupních se postupuje obdobně jako ve druhém stupni tak, aby v posledním stupni vzorkování byly odebrány konečné vzorky v balení určeném pro spotřebitele.

(5) Vzorky se odebírají a připravují tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci nebo změnám ovlivňujícím výsledek zkoušek.

§ 9

(1) Vzorky se odebírají z každé kontrolované šarže odděleně.

(2) Odebraný vzorek, reprezentující kontrolovanou šarži, je tvořen jednou nebo více jednotkami. Jednotkou se rozumí část šarže, kterou lze samostatně popsat, vymezit a kterou může být

a) předem vymezená samostatná jednotka kusového výrobku jako jedno balení určené pro spotřebitele, popřípadě jedno skupinové balení nebo přepravní balení (dále jen "jednotka výrobku"),

b) předem vymezené množství nekusového materiálu odebrané najednou z jednoho místa (dále jen "dílčí vzorek"),

s tím, že tato vymezení platí pro určitý druh, skupinu nebo podskupinu potraviny a může se lišit podle druhu požadované zkoušky.

(3) Odběr vzorků se provádí

a) náhodným odběrem, při kterém všechny jednotky šarže mají stejnou pravděpodobnost odebrání; lze-li samostatné jednotky šarže očíslovat nebo jim jinak přiřadit pořadová čísla, odebírají se z nich tyto jednotky podle tabulky rovnoměrně rozdělených náhodných čísel uvedené v příloze č. 7,

b) systematickým odběrem, při kterém se jednotlivé jednotky šarže odebírají v předem stanovených vzdálenostech nebo časových intervalech od náhodně zvoleného začátku,

c) způsobem, při kterém se jednotlivé jednotky šarže odebírají z různých jejích míst, (stratifikovaný odběr); jednotkami šarže jsou

1. dílčí vzorky odebrané z různých vrstev nekusového materiálu šarže, nebo

2. jednotky výrobku odebrané náhodným odběrem z jednotlivých míst a následně spojené; velikost vzorků odebraných ze vzorků (dále jen "podvzorky") získaných z jednotlivých částí šarže je přímo úměrná velikosti těchto částí.

(4) Záměrným odběrem získaný vzorek nereprezentující šarži a takto označený je určen pro

a) zjištění závad laboratorními zkouškami u podezřelých výrobků, nebo

b) vyhledávání závadných jednotek výrobku v šarži při přejímacím plánu pro kontrolu srovnáváním s přejímacím číslem (symbol Ac) rovným nule; při zjištění jediné závadné jednotky výrobku se zamítá celá šarže.

(5) Platnost vzorku zaniká s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potraviny.

§ 10

Způsoby odběru vzorků

(1) Z balených potravin se odebírají jednotlivé jednotky výrobku v potřebném počtu k provedení analýz bez porušení obalu; z velkých balení se odebírají dílčí vzorky nebo jednotky výrobku s porušením obalu.

(2) Z tekutých nebo polotekutých potravin ve skladovacích nádobách, zejména v sudech nebo nádržích, se odebírají dílčí vzorky po promísení obsahu. Nelze-li obsah promísit, odebírají se dílčí vzorky z jednotlivých vrstev stratifikovaným odběrem. Obdobně se postupuje u sypkých potravin uložených volně, v pytlích nebo v jiných obalech; dílčí vzorky se odebírají z různých vrstev nebo z různých míst vhodnými vzorkovači.

(3) Dále se odebírají

a) z nebalených potravin ve velkých kusech dílčí vzorky vzorkovačem nebo odkrojením,

b) z nebalených potravin složených z tuhých a tekutých látek vzorky samostatně z tuhé a z tekuté složky,

c) z čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a z konzumních brambor vzorky pro kontrolu na místě nebo i pro laboratorní zkoušení.

(4) Zmrazené potraviny se nesmí při odběru vzorků rozmrazit.

(5) Vzorky odebrané pro kontrolu na místě se použijí k nedestruktivním zkouškám, vizuální kontrole barvy, zákalu, měření hmotnosti a k vyhledávání podezřelých nebo zjevně zkažených výrobků.

§ 11

Příprava vzorků

(1) Při přípravě vzorků se použije

a) homogenizace, jako zejména mísení, míchání, zmenšování zrnění, drcení nebo mletí,

b) dělení, jako zejména zmenšování vzorku na děliči nebo kvartace, řezání nebo krájení,

c) kombinace homogenizace a dělení.

(2) Spojením a promícháním všech dílčích vzorků nekusového materiálu se vytvoří souhrnný vzorek; při odběru jednotek výrobku se vytvoří spojením hrubý vzorek.

(3) Souhrnný vzorek se upraví způsoby uvedenými v odstavci 1. Z hrubého vzorku se podle potřeby odeberou a připraví z jednotek výrobku dílčí vzorky obdobně jako u souhrnného vzorku.

(4) Vzorek pro zkoušení v laboratoři (dále jen "laboratorní vzorek") se připraví ze souhrnného vzorku nebo z hrubého vzorku; laboratorní vzorek reprezentuje souhrnný nebo hrubý vzorek.

(5) Více laboratorních vzorků se připraví z celého získaného množství připraveného podle odstavce 3 rozdělením na potřebný počet dvou nebo více duplikátních vzorků.

(6) Duplikátní vzorky po zabalení, označení a uzavření obalu se zašlou jako laboratorní vzorky laboratořím způsobilým provést požadované zkoušky nebo se ponechají pro případné další zkoušky.

(7) Sestává-li laboratorní vzorek z více balení určených pro spotřebitele, označí se při odběru každá jednotka balení jako podvzorek.

§ 12

Balení vzorků

(1) Vzorky se chrání před vnějšími vlivy a poškozením nebo znehodnocením dopravou vhodnými obaly a zajišťují proti neoprávněnému otevření

a) u nebalených vždy,

b) u balených sestávajících z jednotky výrobku jen tehdy, není-li jejich obal pro tento účel dostatečný.

(2) K balení vzorků se používají obaly odpovídající zdravotním požadavkům a neovlivňující výsledky laboratorních zkoušek; vzorky zmrazených potravin zůstávají trvale zmrazené a vzorky potravin podléhající rychle zkáze trvale zchlazené nebo zmrazené.

(3) U vzorků potravin podléhajících rychle zkáze se zašle vzorek laboratoři ihned po jejich odběru.

§ 13

Označování vzorku

(1) Vzorek se opatří štítkem připevněným k obalu tak, aby nedošlo k jeho záměně, uzavře se a zapečetí nebo zaplombuje proti neoprávněnému otevření.

(2) Štítek obsahuje údaje o

a) výrobku a jeho totožnosti,

b) označení šarže,

c) odběru vzorku.

(3) Nelze-li štítek umístit na obal nebo připevnit k obalu, označí se obal zkráceným odkazem na průvodní doklad o odběru vzorku.

(4) Průvodním dokladem o odběru vzorku je

a) protokol o odběru vzorku, nebo

b) zvláštní záznam, který obsahuje

1. údaje uvedené v odstavci 2 a další potřebné údaje,

2. informace pro laboratoř, jako zejména o době přepravy, podmínkách odběru vzorku a o podezření na porušení jakosti.

§ 14

Protokol o odběru vzorku

Protokol o odběru vzorku obsahuje

a) údaje o výrobci, zejména obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno a trvalý pobyt fyzické osoby,

b) název výrobku, pod nímž se uvádí do oběhu,

c) údaje o množství potraviny v balení jako objem, hmotnost nebo počet kusů,

d) údaje o šarži, a to

1. označení šarže,

2. rozsah nebo velikost vzorkované šarže; u kusových výrobků počet jednotek balení nebo jejich hmotnost, u nekusových materiálů celkovou hmotnost nebo objem,

3. datum výroby u dovážených potravin, je-li uvedeno,

e) údaje o odběru vzorku

1. odkaz na postup při odběru; podrobnosti a způsob provedení odběru vzorku, došlo-li k odchylce od předepsaných nebo dohodnutých postupů; skutečný postup při odběru vzorku, není-li v protokolu odkaz na předepsaný nebo dohodnutý postup,

2. místo odběru vzorku, popřípadě též název a adresu provozovny,

3. datum a čas odběru vzorku,

4. množství vzorku určeného pro zkoušení v laboratoři; počet kusů a množství potraviny v balení u kusových výrobků, hmotnost nebo objem u nekusových výrobků,

5. jméno a podpis osoby odpovědné za provedení odběru vzorku,

f) další údaje, jako zejména druh obalu vzorku, způsob zajištění nedotčenosti vzorku, účel odebrání vzorku, platnost vzorku, odkaz na zvláštní záznam, pokud byl pořízen, použité vzorkovací zařízení a další okolnosti při odběru vzorku, stav kontrolovaného výrobku, přítomnost zkažených, znečištěných nebo jinak závadných částí a odebrání vzorku z části šarže, údaj o době přepravy a případném podezření na porušení jakosti.

§ 15

Evidence o odběru vzorků

Evidence o odběru vzorků obsahuje

a) údaje o odebraných vzorcích a název výrobku,

b) údaje o velikosti balení balených výrobků,

c) údaje o šarži, datum a čas odběru vzorku a jeho velikost,

d) popřípadě další potřebné informace, zejména k jakému účelu byl vzorek odebrán a zkoušen.


§ 16

Přechodná ustanovení

(1) Podmínky pro vydání písemného prohlášení o shodě uvedené v § 4 a 6 zajistí výrobce nebo dovozce nejdéle do 31. prosince 1998.

(2) U potravin uvedených v přílohách č. 2 a 3, s výjimkou potravin podléhajících souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle zvláštního předpisu,10) může výrobce nebo dovozce vydávat písemné prohlášení o shodě na základě platného rozhodnutí o schválení výrobku16) nejdéle do 31. prosince 1999.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1998.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení.

2) § 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

3) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".
Vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.
Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny.
Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.
Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje.
Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny.
Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici.
Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.
Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí.
Vyhláška č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.
Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.
Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.
Vyhláška č. 294/1997 Sb.
Vyhláška č. 297/1997 Sb., o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení.
Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

4) § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.

5) Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon.
§ 5 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti, a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 254/1994 Sb. a zákona č. 18/1997 Sb.

6) Vyhláška č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

7) § 14 a 16 zákona č. 22/1997 Sb.

8) § 11 zákona č. 22/1997 Sb.

9) § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

10) Vyhláška č. 336/1997 Sb.

10a) § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

10b) Vyhláška č. 147/1998 Sb.

10c) § 16 zákona č. 22/1997 Sb.

10d) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb.

12) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb.

13) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.

14) Například vyhláška č. 332/1997 Sb., vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb., vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.

15) Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

16) § 21 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potravin na základě vlastního zjištění nebo podkladů zahraničního výrobce

Názvy potravin:

Konzervy s masným výrobkem

Zvěřina (v mase nebo kůži)

Ryby čerstvé

Bílkovinné mléčné výrobky

Mléčné výrobky tepelně ošetřené po kysacím procesu

Mléko tekuté, zahuštěné, sušené

Smetana

Sýry tavené

Mražené krémy

Jedlé tuky nebo jedlé oleje (rostlinného nebo živočišného původu)

Škrob

Výrobky ze škrobu

Mlýnské výrobky z luštěnin

Sojové výrobky

Jedlá sůl s jodem

Ochucovadla

Kečupy

Čerstvé ovoce a zelenina jen tuzemské výroby

Brambory jen tuzemské výroby

Mlýnské obilné výrobky

Těstoviny zmrazené

Čokoláda a čokoládové cukrovinky

Nealkoholické nápoje horně minerální vody ochucené a sodové vody

Koncentráty k přípravě nealko nápojů

Destiláty vyrobené zvláštním tradičním způsobem

Ostatní lihoviny

Destiláty pravé

Révové víno z dovozu v obalech určených pro spotřebitele

17) Vyhláška č. 327/1997 Sb.
Vyhláška č. 328/1997 Sb.
Vyhláška č. 329/1997 Sb.
Vyhláška č. 331/1997 Sb.
Vyhláška č. 332/1997 Sb.
Vyhláška č. 333/1997 Sb.
Vyhláška č. 334/1997 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potravin na základě protokolu o zkoušce

Názvy potravinHodnocená kritéria
technologická podle zvláštního právního předpisu18)chemická podle zvláštního právního předpisu19) jen u vybraného výrobku reprezentujícího skupinu nebo podskupinu podle zvláštního právního předpisu18)mikrobiologická podle zvláštního právního předpisu20) u každého hotového výrobku
masné výrobky tepelně neopracované (určené zejména ke spotřebě bez další úpravy)fosfáty, dusitany, PCBčást 2 bod 1.3., LM, YE, CJ a CP
drobné masné výrobky měkké salámypolycyklické aromatické uhlovodíky (jen u uzených výrobků), fosfáty, dusitany, PCB, kyselina glutamováčást 2 bod 1.5., 1.5.1., LM, YE, CP
speciální masné výrobky
vařené masné výrobky
pečené masné výrobky
šunky a podobné výrobky
aspikové výrobky
syrová uzená masa téhož druhu zvířete bez rozlišení části těla, ze kterého pochází
vařená uzená masa téhož druhu zvířete bez rozlišení části těla, ze kterého pochází
masné polotovaryfosfáty, dusitany, PCBčást 2 bod 1.2., LM, YE
masné výrobky trvanlivéaktivita vody (aw)polycyklické aromatické uhlovodíky (jen u uzených výrobků), dusitany, PCBčást 2 bod 1.4., LM, YE, CP, CJ
výrobky z ryb nebo ostatních vodních živočichů obsahující nejméně 60 % masa ryb nebo vodních živočichů - smažené, solené, sušené, polokonzervy, polotovary vč. zmrazených, konzervyNaClfosfáty, konzervanty, Cd, Pb, Hg, PCBčást 2 bod 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., CP
výrobky z ryb nebo ostatních vodních živočichů obsahující nejméně 60 % masa ryb nebo vodních živočichů -marinované, uzenédusitany, Cd, Pb, Hg, PCB, u skombroidních ryb histaminčást 2 bod 2. 4.1.
výrobky z vajec - majonézyv rozsahu přílohy č. 10, tabulka č. 2 vyhlášky 327/1997Sb.konzervanty, Cd, Hg, PCBčást 2 bod 3.1., 3.2.,
kysané mléčné výrobkyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 3 vyhlášky č. 328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.1., LM, YE, S
mléčné výrobky obohacené přídavkem mlékařské kulturyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 3 vyhlášky č. 328/1997 Sb.fosfáty, Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.1., LM, YE
máslo mlékárenskév rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 7 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.11.1., LM,S
pomazánkové máslov rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 7 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.11.2., LM, S
tvarohyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 11 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.2., LM, BC, S
sýry přírodní a syrovátkovév rozsahu přílohy 2, tabulka 11 vyhlášky č.328/1997 Sb.,Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.10., LM, SA, S
sýry z nepasterovaného mlékapříloha č. 2, tabulka č. 9 a 10 vyhlášky č. 328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.10.1., BC, CP, PA, YE, S, LM, CJ
zmrzliny pouze balenév rozsahu přílohy č. 5, vyhlášky č. 328/1997 Sb.fosfáty, Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 5., LM, SA
čaj pravý, bylinný, ovocnýsmyslově, § 4 vyhlášky č. 330/1997 Sb., příloha č. 6suma aflatoxinů B1, B2,G1,G2, Cd, Pb, Hgčást 2 bod 17.1., čaj ovocný, bylinný
kávaobsah kofeinu, vlhkost (vyhláška č. 330/1997 Sb.)u pražené kávy ochratoxin A, Cd, Pb, Hg
kořenísuma aflatoxinů B1, B2,G1,G2 Cd, Pb, Hgčást 2 bod 16.
dehydratované výrobky jen pokud jsou instantníCd, Pb, Hgčást 2 bod 15.1.
studené omáčky (dresinky)pH, obsah solikonzervanty, Cd, Pb, Hgčást 2 bod 19.2. a S
zpracovaná zeleninaCd, Pb, Hg, dusičnany, konzervanty podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu přílohy č. 1, část 6, u sterilované zeleniny v plechu - obsah cínučást 2 podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu bodu 7.
zpracované ovoceCd, Pb, Hg, konzervanty podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu přílohy č. 1, část 6, u kompotů v plechovém obalu - obsah cínučást 2 podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu bodu 7.
suché skořápkové plodysuma aflatoxinů B1, B2,G1,G2část 2 bod 7.5.
výrobky zhub kromě sušených, ostatní výrobky zhubCd, Pb, Hg, u konzervovaných v plechovém obalu - obsah cínučást 2 bod 7.
těstoviny nesušené a plněnéobsah cholesterolu u výrobků označených jako „bez cholesterolu“ (vyhláška č. 293/1997 Sb.)Cd, Pb, Hg, syntetická barvivačást 2 těstoviny nesušené bod 8. 4. 2. těstoviny nesušené s náplní bod 8. 4. 3.
kakaový prášek (kakao), směs kakaa s cukremCd, Pb, Hg, Cr, Ni, suma aflatoxinů B1, B2, Gl, G2část 2 bod 12.1.
destilát řezanýetanolftaláty, ethylkarbamat, methanol
likér nebo krém jen emulsní, mléčný a smetanovýetanol, cukrftalátyčást 2 emulzní lihoviny bod 13.3.

Název mikroorganismů podle použitých zkratek:

LM - Listeria monocytogenes

YE - Yersinia enterocolitica

CJ - Campylobacter jejuni/coli

CP - Clostridium perfringens

S - Salmonella

BC - Bacillus cereus

SA - Staphylococcus aureus

PA - Pseudomonas aeruginosa

18) Vyhlášky č. 327/1997 Sb. až 335/1997 Sb. Pokud tyto vyhlášky nečlení potraviny do podskupin, rozbory na chemická kritéria se provedou u vybraného výrobku, který reprezentuje soubor výrobků v dané skupině vyráběných ze stejných složek (surovin), na tomtéž technologickém zařízení a za stejných výrobních podmínek.

19) Vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.

20) Vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.

21) Vyhláška č. 328/1997 Sb., vyhláška č. 335/1997 Sb., vyhláška č. 336/1997 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potraviny na základě certifikátu autorizované osoby nebo na základě souhlasu Ministerstva zdravotnictví

Názvy potravinHodnocená kritéria
chemická dle zvláštního předpisu19)mikrobiologická dle zvláštního předpisu 20)
potraviny určené pro zvláštní výživu:
druhy potravin určené pro kojeneckou a dětskou výživu, uvedené v § 1 odst. 5 písm. a) - e) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použitíCd, Pb, Hg, As, Cu, Zn, Cr, Al pouze u výrobků balených v hliníkovém obalu, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCB, aflatoxinyčást 2 bod 4.6., LM, BC, CP, PA, YE
druhy potravin určené pro kojeneckou a dětskou výživu uvedené ve vyhlášce č. 336/1997 Sb., § 1 odst. 5 písm. f), g) a h)Cd, Pb, Hg, As, Cu, Zn, aflatoxiny, ochratoxin A a patulin u výrobků obsahujících jablka, dusičnanyčást 2 podle jednotlivých skupin výrobků
druhy potravin nutričně kompletní (§ 1 odst. 1), druhy potravin nutričně nekompletní (§ 1 odst. 2), druhy potravin zvláštního složení (§ 1 odst. 4 kromě písm. d) pro speciální účely)Cd, Pb, Hgčást 2 bod 18. 4.

Název mikroorganismů podle použitých zkratek:

LM - Listeria monocytogenes

YE - Yersinia enterocolitica

CJ - Campylobacter jejuni / coli

CP - Clostridium perfringens

S- Salmonella

BC - Bacillus cereus

SA - Staphylococcus aureus

PA - Pseudomonas aeruginosa

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Certifikát pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory určené k přímé spotřebe

Certifikát pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory určené k přímé spotřebe

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Certifikát pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory určené k dalšímu zpracování

Certifikát pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu a konzumní brambory určené k dalšímu zpracování

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

sloupec12345678910
řádek
11564804863598802286035463117735799455739
26022967657683388991888971119944189348555
38418990600190550422355864842878608555650
45948165225453981210235237419235903818457
56945362973513502176005508874459978099474
60370116580354415981243123524138247322303
76702645722708611847914190835186613074211
83740472230028020018244519389173033947094
93833335690255749478060423829845813396948
108683794747199403786307019245596092572588
116794173248099473589311540067089911848630
125054153294987702054400879602625938077276
131733656097588586326325326668288814043887
146609626391600600430427841089732156186172
153970771688076123374810360516060727103700
169504276905340758982495367825298538243449
170668963660019372874615796102799045263429
184364060643552395207089158461982068115873
198875304171832261721060727128082582816815
204521339166955986241679798106775963792101
215066145496428675876705820410551526971575
229138500386332670757540210391011894932291
230975183676295136782439160542261465673015
241049992534083029724417661013022184923801
250682134374548600859899535773848244396708
260263490998320627115540070446698846991740
272733339876303824073477368465084904598733
281441268411160758541133654489624164133615
295014561617218772460503881399599374594445
303745595655128577417800313090229601245896
318384872755675881372118963758723668601740
329944836170508783381597683247170693553510
333045246666406804170486652539232098319442
345939574172100872327931776021204501633706
354294177753867182723884087674171990689921
363787251626616711924059943068552409325520
374764233945415415631479793634532054006714
380292957402854230228352328830566264042514
397876166226270940783637413217882473937306
403490307129674922365843336452914944206091
413670896064773671931813176355498268150814
423665236781449663099061554520029475040223
433792055784898446808211221181814271193200
442618220494332527574493300721886636951081
458972882909625597883458579800737592090630
467305885216883571339329909488888324769136
471794455112624845403977601565474511788370
483179130477674769737351955013689457345852
492930382871723188748721911225777039990006
508418962779486243117693932252037797988648

1. Postup při používání tabulky náhodných čísel, volba náhodných čísel a přiřazení pořadových čísel jednotkám v šarži:

a) určí se počet jednotek v šarži (rozsah šarže) a počet jednotek k odebrání (rozsah výběru),

b) jednotky v šarži se očíslují nebo se jim jinak přiřadí pořadová čísla,

c) v tabulce náhodných čísel se zvolí jako počátek číslo ležící na průsečíku řádky a sloupce. Tento počátek se volí při opakovaném použití tabulky na různých místech, nejlépe náhodně, např. pomocí losovacích lístků s čísly 1 až 10 (postupně se vylosuje číslo sloupce v tabulce, číslo políčka ve sloupci a číslo řádku v políčku; políčko je vždy pětice řádků ve sloupci). V průsečících řádků a sloupců jsou čtyřmístná čísla,

d) v závislosti na rozsahu šarže se použijí pouze ta náhodná čísla, která nemají více míst, než má rozsah šarže: první dvojčíslí čtyřmístného čísla při rozsahu šarže od 10 do 99, první trojčíslí čtyřmístného čísla při rozsahu šarže od 100 do 999 nebo celé čtyřčíslí při rozsahu šarže od 1000 do 9999, přičemž se neberou v úvahu náhodná čísla větší, než je rozsah šarže,

e) zvolí se směr vybírání dalších náhodných čísel (ve sloupci směrem dolů nebo v řádku směrem doprava), přičemž po vyčerpání ve zvoleném sloupci se vybírají čísla z dalšího sloupce vpravo, po vyčerpání ve zvoleném řádku obdobně z dalšího následujícího řádku,

f) ve zvoleném směru se vybere tolik náhodných čísel splňujících uvedené podmínky, kolik je rozsah výběru,

g) každé z takto vybraných a uspořádaných čísel udává pořadové číslo jednotky, která bude odebrána ze šarže.

2. Příklad postupu:

a) počet jednotek v šarži (rozsah šarže) N = 75, počet odebíraných jednotek nebo balení (rozsah výběru) n = 5,

b) jednotkám v šarži se přiřadí pořadová čísla od 1 do 75 (bez jejich fyzického očíslování),

c) zvolený počátek: průsečík pátého sloupce a sedmé řádky (čtyřčíslí 8479), určený vylosováním pátého sloupce v tabulce, druhého políčka ve sloupci a druhého řádku v políčku,

d) vybírají se pouze dvojmístná náhodná čísla menší nebo rovna 75,

e) zvolený směr: od určeného počátku směrem ve sloupci dolů,

f) ve zvoleném směru se vybere těchto 5 dvojmístných čísel: 01, 47, 58, 05, 32,

g) odebrány budou jednotky s přiřazenými pořadovými čísly: l, 5, 32, 47, 58.

Schéma přiřazení pořadových čísel diskrétním jednotkám (balením) v šarži podle místa uložení, které je prostorově vymezeno jednotlivými vrstvami:

počet vodorovných vrstev: 5, počet "vrstev" zleva doprava: 5, počet "vrstev" zepředu dozadu: 3.

Rozsah šarže N = 5 × 5 × 3 = 75.

Čtyři odebrané jednotky viditelné na schématu jsou označeny tečkou (tj. .1, .5, .32 a .47).

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Typ kontrolovaného znaku potravinTyp přejímacího plánu
1. Výskyt méně závažných neshod s požadavky nebo nedokonalostí; např. u vizuálně kontrolovaných znaků, jako zejména barva, výskyt porušení tvaru apod.Přejímací plány srovnáváním, obvykle přejímací plány „AQL 6,5“ pro jednotlivéšarže.
2. Znaky vyjadřující složení
a)znaky mající normální rozdělení; většina analyticky stanovovaných znaků složení, např. ztráta sušením,Přejímací plány měřením při neznámé, popř. známé, směrodatné odchylce; u homogenních sarží výrobků či u sarží, kde lze homogenizací (zejména tekutých výrobků) před plněním do obalů uskutečnit, je rozsah výběru n = 1.
b)znaky nemající normální rozdělení nebo znaky, jejichž rozdělení se odchyluje významně od normálního; např. analyticky stanovované znaky u některých druhů nebo skupin či podskupin potravin.Přejímací plány srovnáváním.
3. Množství výrobku v balení určeném pro spotřebitele (u balených potravin); hmotnost potraviny v balení, u nápoje jeho objem v balení.Zvláštní typy přejímacích plánů měřením nebo srovnáváním nebo jejich kombinace
a) přejímací plány měřením pro střední hodnotu skutečného množství,
b) přejímací plány srovnáváním pro počet nevyhovujících jednotek ve výběru.
4. Znaky vztahující se ke zdravotní nezávadnosti; např. mikrobiální nebezpečí nebo výskyt kontaminantů.Zvláštní typy přejímacích plánů odpovídající každé jednotlivé situaci
a) přejímací plány srovnáváním s přejímacím číslem rovným nule (Ac = 0),
b) třítřídní přejímací plány pro mikrobiologické znaky a kontaminanty,
c) jiné typy přejímacích plánů podle situace.
Přesunout nahoru