Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 204/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů

Částka 69/1998
Platnost od 21.08.1998
Účinnost od 01.06.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. února 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem 1. června 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky

o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodu

Vláda České republiky a vláda Francouzské republiky,

domnívajíce se, že porušování celních předpisů je na škodu ekonomickým, fiskálním, společenským, kulturním a obchodním zájmům;

domnívajíce se, že je důležité zajistit správné uplatňování kontrolních opatření, omezení nebo zákazu a přesné vybíraní dovozních a vývozních cel a poplatků;

s ohledem na Úmluvu OSN o boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988 a její přílohu;

přesvědčeny, že boj proti porušování celních předpisu se stane účinnějším užší spoluprací mezi jejich celními správami;

s ohledem na doporučení Rady pro celní spoluprací o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely teto dohody se rozumí:

1. „celními předpisy" - zákony a další obecně závazné předpisy, jejichž prováděním jsou pověřeny celní správy obou státu, tykající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží a rovněž tak oběhu finančních prostředku pocházejících z porušování právních předpisu o psychotropních a omamných látkách, pokud se tato ustanovení tykají cel nebo všech ostatních poplatku nebo daní nebo také opatření tykajících se zákazu, omezení nebo kontroly;

2. „celními správami" - v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, ve Francii -Generální ředitelství pro clo a nepřímé daně;

3. „celním deliktem" - jakékoli porušení nebo pokus o porušení celních předpisu tak, jak je vymezeno v právním řádu každého státu;

4. „osobou" - jakákoli fyzická nebo právnická osoba;

5. „omamnými a psychotropními látkami" - látky, které jsou uvedeny v Úmluvě OSN o boji proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z 20. prosince 1988 a v její příloze.

Článek 2

1. Celní správy obou státu si budou vzájemně a přímo poskytovat pomoc za podmínek stanovených touto dohodou za účelem předcházení, vyšetřování a stíhání celních deliktů.

2. Pomoc uvedena v předchozím odstavci se netýká vybíraní cel, daní, poplatku, pokut a jiných částek vybíraných na účet druhého státu.

3. Na žádost celní správy jednoho ze státu celní správa druhého státu doručí zainteresovaným osobám bydlícím na území dožádaného státu veškeré údaje, rozhodnutí, ustanovení a jiné doklady tykající se uplatňování celních předpisu tohoto státu a vydané dožadujícím státem.

4. Pomoc poskytovaná na základě této dohody se uskutečňuje podle celních předpisu dožádaného státu a v rámci oprávnění celní správy tohoto státu.

Článek 3

Celní správy obou států si sdělí:

1. Bez vyzvaní a bez odkladu veškeré informace, které mají k dispozici, týkající se:

a) zjištěných nebo zamýšlených nedovolených operací, které mají nebo by mohly mít podloudný charakter;

b) nových prostředku a způsobu podloudnictví;

c) kategorií zboží, které jsou známy jako předmět podloudné přepravy;

d) osob, o nichž se lze domnívat, ze porušují nebo mohou porušovat celní předpisy druhého státu;

e) plavidel, letadel nebo jiných dopravních prostředku podezřelých z toho, že by mohly být používaný k porušování celních předpisu jiného státu;

f) nových technik boje proti porušování celních předpisu, které se osvědčily.

2. Na základě písemné zadosti a co nejrychleji veškeré informace:

a) získané z celních dokladu týkajících se výměn zboží mezi oběma státy, které jsou nebo mohou být předmětem podloudné přepravy vzhledem k celním předpisům dožadujícího státu, případně formou kopie těchto řádně potvrzených nebo ověřených dokladů;

b) které by pomohly k odhalení porušování celních předpisu dožadujícího státu.

Tyto žádosti musejí obsahovat tyto údaje:

- název dožadujícího orgánu,

- povahu dotyčné věci,

- předmět a důvody žádosti,

- jména a adresy (totožnost v případe fyzických osob) dotčených stran,

- stručný obsah věci, včetně příslušných právních skutečností.

Článek 4

Na žádost celní správy jednoho státu provádí celní správa druhého státu, shodně se svou úřední praxí, zvláštní dohled nad:

1. Přemisťováním a zvláště pak nad vstupem a výstupem osob podezřelých nebo známých v dožádaném státe z provádění činností směřujících k porušování celních předpisu;

2. Zbožím, které je předmětem podezřelé přepravy z jeho a na jeho území, při které dochází k porušení celních předpisu, a to na základě upozornění dožadujícího státu;

3. Místy, kde jsou skladována neobvykla množství zboží, o němž se dožadující stát může důvodně domnívat, že je určeno k nezákonnému dovozu na jeho území;

4. Vozidly, plavidly, letadly nebo jinými dopravními prostředky, o nichž se může dožadující stát domnívat, že mohou být použitý ke spáchání celních deliktů na jeho území;

5. Operacemi spojenými s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami.

Článek 5

1. V rozsahu právních předpisů každého státu celní správy obou státu v případe; potřeby spolupracují, pokud se jedna o mezinárodní sledované zásilky omamných a psychotropních látek, Za účelem zjištění totožnosti osob, které se dopustily celních deliktů.

2. O použití tohoto opatření na zásilky se rozhoduje případ od případu.

3. Zásilky mohou byt sledovány bez jejich porušení nebo po odebrání nebo částečném nahrazení podloudně převáženého zboží.

Článek 6

1. Celní správy obou států nejsou povinny poskytnout pomoc uvedenou v této dohodě v případe, že by se mohla dotknout veřejného pořádku nebo jiných důležitých zájmů jejich státu nebo by způsobila zneužití průmyslového nebo obchodního tajemství nebo tajemství příslušného povolání.

2. Pokud celní správa státu, která žádost o pomoc podává, není sama schopna vyhovět žádosti celní správy stejného druhu v případě žádosti druhého státu, uvede tuto skutečnost ve své žádosti. V takovém případě dožádaní správa může s touto žádostí naložit podle svého uvržení.

3. Každé odmítnutí pomoci musí být zdůvodněno.

Článek 7

1. Za účelem usnadnění vyhledávání a stíhání porušování celních deliktů na území svých států provádí každá celní správa, v rámci své pravomoci a na žádost druhé celní správy, šetření, vyslýchá podezřelé osoby a svědky. Sděluje výsledky těchto šetření dožadující celní správě.

2. Celní správa dožádaného státu může umožnit zaměstnancům dožadující celní správy, aby byli přítomni vyšetřovaní.

Článek 8

1. Celní správy obou států učiní opatření, aby pracovníci jejich služeb pověřených prevencí, vyhledáváním nebo stíháním celních deliktů byli v osobním a přímém kontaktů za účelem výměny informací.

2. Za tímto účelem je celní správě druhého státu zaslán seznam pracovníků určených pro tento účel.

Článek 9

1. Informace získané podle této dohody mohou být použitý k jiným účelům, pouze dá-li k tomu celní správa, která informace poskytla, výslovný souhlas.

2. Informace, sdělení a listiny, které má celní správa jednoho státu od celní správy druhého státu k dispozici při provádění této dohody, požívají stejné ochrany jako informace stejného druhu podle národních předpisů tohoto dožadujícího státu.

Článek 10

1. Celní správy obou států mohou jako důkaz ve svých protokolech, zprávách a svědectvích i během šetření a řízení u soudu použít informace a doklady získané za podmínek uvedených v této dohodě.

2. Důkazní moc těchto informací a dokladu je závislá na národním právu dožadujícího státu.

Článek 11

1. Na zadost soudu nebo úřadu jednoho ze státu, projednávajících porušení celních předpisu, může celní správa druhého státu umožnit svým pracovníkům, aby vystupovali jako svědci nebo experti před těmito soudy nebo úřady. Tito pracovníci svědčí v rozsahu stanoveném povolením jejich správy o zjištěních uskutečněných jimi samotnými při výkonu jejich funkcí.

2. V žádosti o předvolání musí být uvedeno především, o jaký případ se jedná a z jakého důvodu bude pracovník vyslýchán.

Článek 12

Oba státy se vzdávají náhrad výloh plynoucích z provádění této dohody s výjimkou výloh plynoucích z článku 11.

Článek 13

Tato dohoda se vztahuje na celní území tak, jak je definováno v právním řádu platném v každém z obou státu.

Článek 14

1. Způsoby provádění této dohody jsou stanovovány po dohodě celních správ obou států.

2. Za tímto účelem je vytvořena Smíšené komise složena ze zástupců celních správ obou státu, pověření zkoumáním otázek spojených s prováděním této dohody. Smíření komise se schází podle potřeby střídavě na území každého ze státu.

3. Spory vzniklé a nevyřešené Smíšenou komisí jsou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 15

1. Každý ze smluvních státu oznámí druhé smluvní straně splnění požadovaných ústavních postupů tykajících se vstupu v platnost této dohody, která nabude platnosti první den druhého měsíce následujícího po datu obdržení posledního oznámení.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, každý ze smluvních států ji může kdykoliv vypovědět písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu. Výpověď nabude platnosti šest měsíců od data oznámení.

Dáno v Praze dne 13. února 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Miroslav Kurník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Za vládu Francouzské republiky:
Benoit ďAboville v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky

Přesunout nahoru