Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 193/1998 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám

Částka 63/1998
Platnost od 07.08.1998
Účinnost od 07.08.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 9. července 1998,

kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám

Česká národní banka stanoví podle § 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Toto opatření se vztahuje na banky a na pobočky zahraničních bank působící na území České republiky (dále jen "banka").

(2) Banka klasifikuje své pohledávky z úvěrů poskytovaných klientům (dále jen "pohledávky") a účtuje pohledávky podle zásad stanovených tímto opatřením. Klasifikace pohledávek je podkladem pro tvorbu opravných položek banky.

(3) Klasifikace pohledávek se provádí alespoň čtvrtletně na základě vyhodnocení běžného účetního období či období předcházejících. Klasifikace pohledávek vyjadřuje výši předpokládaných rizik a případných ztrát.

(4) Banka vytváří opravné položky v dostatečné výši. Opravné položky slouží k pokrytí rizik spojených s konkrétní pohledávkou.

(5) Klientem banky se pro účely tohoto opatření rozumí právnické a fyzické osoby.

Kategorie pohledávek

§ 2

(1) Pohledávkou se rozumí úhrn jistiny, úroků a poplatků.

(2) Banka hodnotí pohledávku podle kritérií uvedených v tomto opatření a začlení ji do některé z těchto kategorií:

a) standardní pohledávky,

b) sledované pohledávky,

c) nestandardní pohledávky,

d) pochybné pohledávky,

e) ztrátové pohledávky.

(3) Sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky jsou nazývány klasifikovanými pohledávkami.

(4) Při hodnocení pohledávky banka nezohledňuje výši a kvalitu jejího zajištění.

§ 3

(1) Banka při hodnocení bere do úvahy rovněž další vnější ekonomické a politické faktory a podmínky, které mohou ovlivnit kvalitu pohledávky.

(2) Banka začlení pohledávku do kategorie s vyšším rizikem, pokud na základě jakýchkoliv okolností předpokládá ztrátu vyšší, než odpovídá začlenění pohledávky podle § 2 odst. 2.

(3) Poskytne-li banka dlužníkovi úvěr ke splacení jeho klasifikované pohledávky, je tento úvěr klasifikován ve stejné, popř. horší rizikové kategorii jako pohledávka, která byla tímto úvěrem splacena. V případě, že je bance postoupena pohledávka, banka tuto pohledávku posoudí a zařadí do rizikové kategorie odpovídající kritériím uvedeným v tomto opatření.

(4) Vznikne-li bance pohledávka v souvislosti s postoupením klasifikované pohledávky (prodej s odloženou splatností apod.), je na tuto pohledávku pohlíženo jako na pohledávku z úvěru. Vzniklá pohledávka je zařazena do stejné, případně horší kategorie než postoupená pohledávka a dále se na ni plně vztahují požadavky na tvorbu opravných položek dle tohoto opatření.

(5) Česká národní banka je oprávněna rozhodnout o zařazení pohledávky do příslušné kategorie odchylně od klasifikace provedené bankou v případech, kdy banka pohledávku klasifikovala v rozporu s tímto opatřením.

(6) Banka vede evidenci klasifikovaných pohledávek v členění na pohledávky po splatnosti a pohledávky do splatnosti.

§ 4

Standardní pohledávky

(1) Standardní pohledávky jsou pohledávky splácené dlužníkem podle dohodnutých podmínek. Dlužník se nachází v příznivé finanční a důchodové situaci a není důvodu pochybovat o včasném vyrovnání celé pohledávky banky.

(2) Do kategorie standardních pohledávek banka zahrnuje pohledávky podle odstavce 1, které současně splňují všechna následující kritéria:

a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou řádně spláceny nebo jsou po splatnosti méně než 31 dní,

b) banka má dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka do 30 dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici,

c) dlužníkovi nebyla během posledních 3 let žádná z jeho pohledávek restrukturalizována z důvodu jeho tíživé finanční a důchodové situace.

§ 5

Sledované pohledávky

(1) Sledované pohledávky jsou pohledávky, u kterých se dá na základě hodnocení bonity dlužníka předpokládat, že jistina, úroky i poplatky budou splaceny v plné výši. Ve srovnání se standardními pohledávkami však došlo ke zhoršení skutečností ovlivňujících splácení jistiny, úroků a poplatků od doby, kdy byl úvěr poskytnut, ale v okamžiku hodnocení pohledávky není předpokládána žádná ztráta.

(2) Do kategorie sledovaných pohledávek banka zahrnuje pohledávky podle odstavce 1 a dále pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní,

b) banka nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 30 dní a méně než 91 dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici,

c) na základě informací o finanční a důchodové situaci dlužníka banka přepracovala plán splátek pohledávky před více než 6 měsíci a méně než před 3 lety,

d) jedná se o pohledávku vyhovující kritériím podle § 4, která však není plně zajištěna proti kurzovému riziku.1)

§ 6

Nestandardní pohledávky

(1) Nestandardní pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení sledovaných pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši je na základě hodnocení bonity dlužníka nejisté. Částečné splacení pohledávky je vysoce pravděpodobné.

(2) Do kategorie nestandardních pohledávek banka zahrnuje pohledávky podle odstavce 1 a dále pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní,

b) banka nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 90 dní a méně než 181 dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici, nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné výši v době její splatnosti je nejisté,

c) na základě informací o finanční a důchodové situaci dlužníka banka přepracovala plán splátek pohledávky před méně než 6 měsíci.

§ 7

Pochybné pohledávky

(1) Pochybné pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení nestandardních pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši je na základě hodnocení bonity dlužníka vysoce nepravděpodobné. Částečné splacení pohledávky je možné a pravděpodobné.

(2) Do kategorie pochybných pohledávek banka zahrnuje pohledávky podle odstavce 1 a dále pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní,

b) banka nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 180 dní a méně než 361 dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici, nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné výši v době její splatnosti je vysoce nepravděpodobné.

§ 8

Ztrátové pohledávky

(1) Ztrátové pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení pochybných pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši je na základě hodnocení bonity dlužníka nemožné. Tyto pohledávky se jeví jako nenávratné nebo návratné pouze částečně ve velmi malé hodnotě. Částečná návratnost pohledávky může být uskutečnitelná v budoucnosti. Banka usiluje o splacení těchto pohledávek až do doby, než je s jistotou prokázáno, že další splácení je nemožné. Jestliže znehodnocení pohledávky je trvalé, banka pohledávku odepíše.

(2) Do kategorie ztrátových pohledávek banka zahrnuje pohledávky podle odstavce 1 a dále pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:

a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti 361 a více dní,

b) banka nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka 361 a více dní ode dne, kdy měly být bance k dispozici, nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné výši v době její splatnosti je nemožné.

(3) Banka vykazuje pohledávku jako ztrátovou, jestliže dlužník je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení.

§ 9

Tvorba opravných položek

(1) Banka vytváří opravné položky k jednotlivým klasifikovaným pohledávkám minimálně v následující výši:

a) k sledovaným pohledávkám:

upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,05;

b) k nestandardním pohledávkám:

upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,2;

c) k pochybným pohledávkám:

upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,5;

d) k ztrátovým pohledávkám:

upravená hodnota pohledávek násobená koef. 1,0.

Upravenou hodnotou pohledávek se pro účely tohoto opatření rozumí nominální hodnota pohledávek snížená o hodnotu kvalitního zajištění příslušných pohledávek.

(2) V případě ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 361 dnů a více a které jsou přitom plně nebo zčásti zajištěny nemovitostí, vytváří banka postupně během roku dodatečné opravné položky [nad rámec vymezený v odstavci 1 písm. d)] tak, aby

a) k 31. 12. 1998:

1. celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 361 - 720 dnů, činil minimálně 10 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

2. celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 721 - 1080 dnů, činil minimálně 20 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

3. celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 1081 - 1440 dnů, činil minimálně 30 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

4. celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti více než 1440 dnů, činil 100 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

b) k 31. 12. 1999:2)

1. celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 361 - 720 dnů, činil minimálně 30 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

2. celkový objem dalších vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 721 - 1080 dnů, činil minimálně 40 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

3. celkový objem dalších vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti 1081 - 1440 dnů, činil minimálně 50 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

4. celkový objem dalších vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti více než 1440 dnů, činil 70 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí,

c) k 31. 12. 2000 a v každém následujícím roce:

celkový objem vytvořených dodatečných opravných položek k těm částem ztrátových pohledávek, které jsou po splatnosti více než 361 dnů, činil 100 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí.

(3) Banka vytvoří systém pro posuzování kvality zajišťování pohledávek. Tento systém obsahuje zejména kategorizaci zajištění, způsob sledování, oceňování a frekvenci přeceňování hodnoty zajištění.

(4) Banka účetně upravuje výši vytvořených opravných položek ke krytí potenciálních ztrát z klasifikovaných pohledávek k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

(5) Odůvodněnost a dostatečnost výše tvorby opravných položek musí být banka schopna prokazatelně doložit.

§ 10

Vykazování klasifikovaných pohledávek

(1) V případě, že pohledávka splňuje podmínky klasifikovaných pohledávek, banka nevykazuje tuto pohledávku nebo její část na jiných syntetických účtech nebo na jiných účtech v analytické evidenci nezařazených pod příslušnou kategorii.

(2) Banka vede klasifikovanou pohledávku na příslušném syntetickém účtě nebo příslušném účtě v analytické evidenci vždy v celé její dosud nesplacené výši. Současně banka na stejný syntetický účet nebo pod stejnou kategorii zatřídí i všechny ostatní pohledávky za stejným klientem, přestože dosud nenastala doba jejich splatnosti.

§ 11

Hlášení o pohledávkách

(1) Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace a hlášení o pohledávkách nesplacených ve lhůtě včetně příloh (dále jen "hlášení") se sestavují podle vzorů. Závazné vzory hlášení a lhůty pro jejich předkládání stanoví opatřením Česká národní banka.3)

(2) Banka zajistí kontrolu úplnosti a správnosti údajů obsažených v hlášeních prostřednictvím útvaru vnitřního auditu.

(3) Banka požádá auditora určeného podle zvláštního předpisu,4) aby ověřil a vypracoval zprávu o tom, zda

a) systém pro klasifikaci pohledávek a systém pro vypracování hlášení je vybudován tak, aby věrně zobrazoval klasifikaci pohledávek a tvorbu rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám,

b) systém pro posuzování kvality zajišťování pohledávek je vybudován tak, aby splňoval požadavky podle § 9 odst. 3,

c) údaje v hlášeních za uplynulý kalendářní rok jsou úplné a správné.

(4) Banka předloží České národní bance zprávu podle odstavce 3 nejpozději do 30. dubna následujícího roku.


§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Banka vydá vnitřní předpis, kterým v souladu s tímto opatřením upraví v bance zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám a systém pro posuzování kvality zajišťování pohledávek.

(2) Vnitřní předpis podle odstavce 1 předloží banka České národní bance do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto opatření k informaci. Banka rovněž předloží České národní bance veškeré změny vnitřního předpisu do 30 dnů po jejich přijetí.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření České národní banky č. 272/1997 Sb., kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám.

§ 14

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. devizovým inkasem dlužníka, vhodným typem derivátu apod.

2) Tvorba opravných položek v roce 1999 a 2000 je založena na principu dotváření opravných položek k opravným položkám vytvořeným již v roce předcházejícím. Tzn., že jsou-li k dané pohledávce v roce 1998 vytvořeny opravné položky dle odstavce 2 písm. a) bodu 1, dostane se tato pohledávka v roce 1999 do kategorie po splatnosti 721 — 1080 dnů a banka k ní musí dotvořit další opravné položky ve výši 40 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí. To znamená, že v roce 1999 jsou tak k této pohledávce vytvořeny opravné položky v celkové výši 50 % hodnoty té části pohledávky, která je zajištěna nemovitostí. V roce 2000 je pak část pohledávky zajištěná nemovitostí pokryta opravnými položkami plně.

3) § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

4) § 22 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru