Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky

Částka 6/1998
Platnost od 31.01.1998
Účinnost od 26.11.1997
Zrušeno k 26.11.2003 (14/2005 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. května 1995 byla v Santafé de Bogotá podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIII dnem 26. listopadu 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky ze dne 14. července 1977, vyhlášená pod č. 98/1979 Sb.

České znění Obchodní dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky

Vláda České republiky a vláda Kolumbijské republiky, dále jen „smluvní strany“,

přejíce si podporovat a posilovat obchodní vztahy mezi oběma státy na základě principů národní svrchovanosti, rovnosti a vzájemného prospěchu,

majíce na paměti své regionální a mezinárodní závazky,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany, v rámci předpisů platných v obou státech, v souladu s právy a závazky uvedenými ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu - GATT, jakož i v souladu s ustanoveními této dohody budou podporovat a usnadňovat rozvoj obchodní výměny mezi oběma státy.

Článek II

K uskutečňování obchodní výměny budou fyzické a právnické osoby obou států uzavírat kontrakty na základě této dohody, berouce za výchozí ceny mezinárodního trhu.

Článek III

Smluvní strany udělí povolení k vývozu a dovozu beze cla, daní a dalších poplatků dále uvedenému zboží, a to vždy v souladu s právními předpisy platnými v každém státě:

a) vzorky výrobků a obchodní propagační materiály potřebné k získání objednávek a k reklamním účelům;

b) zboží, které je nutné odeslat za účelem výměny, s podmínkou, že nahrazované výrobky budou vráceny;

c) výrobky a zboží pro veletrhy a stálé či krátkodobé výstavy, s podmínkou, že zmíněné výrobky a zboží nebudou prodávány;

d) náhradní součástky dodávané zdarma jako plnění poskytnutých garancí;

e) nářadí a zařízení určená k servisním účelům na území jedné ze smluvních stran, s podmínkou, že nebudou prodávána.

Článek IV

S cílem podpořit obchodní vztahy mezi oběma státy každá smluvní strana poskytne ekonomickým subjektům druhé smluvní strany výhody potřebné pro pořádání veletrhů a výstav, a to v souladu s právními předpisy platnými v tom kterém státě.

Článek V

Smluvní strany umožní průvoz zboží přes své území v souladu s platným zákonodárstvím ve svých příslušných státech a závazky GATT.

Článek VI

Každá smluvní strana bude uplatňovat doložku nejvyšších výhod u lodí druhé smluvní strany plujících pod svými vlajkami v mezinárodní obchodní dopravě, pokud jde o jakoukoliv záležitost týkající se plavby, plavidla, přístupu a používání přístavních zařízení.

Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na lodě smluvních stran, které se věnují pobřežní dopravě a rybolovu.

Článek VII

Platby týkající se výměny zboží a služeb uskutečňovaných mezi oběma státy se budou provádět ve volně směnitelných měnách.

Článek VIII

Smluvní strany ustavují Smíšenou komisi s cílem zajišťovat řádné plnění této dohody, podporovat rozvoj obchodních vztahů, upevňovat ducha spolupráce a vést konzultace o dílčích tématech obchodního charakteru zajímajících oba státy.

Smíšená komise bude tvořena z představitelů obou smluvních stran a bude se scházet podle potřeby střídavě v Praze a Santafé de Bogotá ve vzájemně dohodnutých termínech.

Ministerstva, do jejichž působnosti spadají zahraniční obchodní vztahy, zajistí provádění a koordinaci této dohody.

Článek IX

Každá smluvní strana bude moci písemným oznámením odeslaným odpovídající diplomatickou cestou předložit druhé smluvní straně požadavek na změnu nebo revizi této dohody.

Tato dohoda bude moci být měněna nebo doplňována společnou dohodou smluvních stran.

Článek X

Spory vzniklé z kontraktů uzavřených v rámci této dohody budou řešeny v souladu s tím, co je stanoveno v těchto kontraktech.

Článek XI

Tato dohoda bude platná tři (3) roky s tím, že může býti automaticky prodlužována o jeden (1) rok, pokud jedna ze smluvních stran písemně nesdělí druhé straně svůj úmysl ukončit její platnost, a to s předstihem šesti (6) měsíců před uplynutím příslušného období.

Článek XII

Ustanovení této dohody budou používána rovněž na kontrakty uzavřené během její platnosti a realizované po ukončení její platnosti.

Článek XIII

Tato dohoda musí být schválena v souladu s vnitřním zákonodárstvím obou států a vstoupí v platnost dnem obdržení poslední notifikace potvrzující její schválení.

Pokud jde o vztahy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou, dnem vstupu v platnost této dohody pozbyde platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky podepsaná čtrnáctého (14.) července devatenáct set sedmdesát sedm (1977).

Dáno v Santafé de Bogotá dne 2. května 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

doc. Ing. Josef Zieleniec CSc. v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu Kolumbijské republiky:

Dr. Daniel Mazuera Gomez v. r.

ministr zahraničního obchodu

Přesunout nahoru