Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 184/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/1998
Platnost od 07.08.1998
Účinnost od 07.08.1998
Zrušeno k 01.09.2010 (221/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

184

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 16. července 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18b a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:


Čl. I

Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášek č. 51/1995 Sb. a č. 225/1997 Sb., se mění takto:

1. V příloze k vyhlášce v části I. Zdravotnická zařízení ambulantní péče v bodu 1. Společná ustanovení se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(6) Zdravotnická zařízení ambulantní péče, která při poskytování zdravotní péče používají též omamné a psychotropní látky, musí být vybavena trezorem pro povinné uložení4a) těchto látek.

4a) § 37 odst. 3 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.".

2. V příloze k vyhlášce v části I. Zdravotnická zařízení ambulantní péče v bodu 2. Požadavky na minimální plochy ordinací (odborných pracovišť) a na jejich nezbytné vybavení lékařskou technologií a nábytkem se doplňuje písmeno U, které zní:

"U - Pracoviště lékařské služby první pomoci

a) plochy provozních místností:

ordinace 15 m2

pohotovostní pokoj pro personál včetně WC a sprchového koutu

kontaktní pracoviště vybavené telefonní linkou k převzetí požadavku návštěvy od pacienta a rádiovým spojením se sanitním vozidlem

stanoviště motorových vozidel

b) vybavení:

stůl pro lékaře a dvě židle,

lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,

váha,

stolek a jedna židle pro administrativní práce sestry,

pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,

sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,

skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,

dřez,

umývadlo,

papírové ručníky na jedno použití,

svlékací kout se sedačkou a věšákem,

límec pro fixaci krční páteře,

fixační dlahy,

tlaková přenosná nádoba na O2 o obsahu 2 l s příslušenstvím,

ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku,

fonendoskop, tonometr, teploměr lékařský,

čelní reflektor a otoskop pro děti a pro dospělé,

pomůcky pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),

roztok dezinfekční,

souprava pro ošetření popálenin,

souprava pro vedení porodu v terénu,

zdravotnické pomůcky pro účinné zajištění žilního vstupu plastikovou kanylou, pro udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání, pro intubaci všech věkových skupin, pro ošetření a převazy ran,

miska emitní,

prostěradlo,

přikrývka,

infúzní roztoky a 40% glukóza pro nitrožilní použití,

Ophtal, Ophtalmo-septonex oční kapky a mast,

očkovací látka proti tetanu a antitetanický globulin,

léčiva pro použití při akutním onemocnění nebo úrazu v minimální skladbě:

analgetika a antipyretika,

anestetika,

antiasthmatika,

antibiotika a chemoterapeutika,

antiemetika a antivertiginosa,

antihistaminika,

antihemorragika,

antikonvulsiva,

antitrombotika,

diuretika,

kardiotonika,

kortikosteroidy,

myorelaxantia,

opiáty,

parasympatolytika,

psychofarmaka,

spasmolytika,

sedativa,

sympatikomimetika,

vasodilatantia,

uterotonika.".

3. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 1. Společná ustanovení v odstavci 4 se na konci doplňuje tato věta: "Jako součást lékárny základního typu a lékárny s odbornými pracovišti (odděleními) lze zřídit odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, a to v obci nebo v městské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní péči.".

4. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 1. Společná ustanovení se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Prostory a místnosti uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 písm. a) a b) slouží též k přípravě léčiv pro odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

5. V příloze k vyhlášce v části II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče v bodu 2. Požadavky na minimální plochy provozních místností lékárenských zařízení a na jejich nezbytné vybavení lékárenskou technologií a nábytkem se doplňuje písmeno D, které zní:

"D - Odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky

a) plochy provozních místností pro:

výdej léčiv s čekárnou pacientů 24 m2
ředění léčiv 6 m2
příjem dodávek 6 m2

b) vybavení:

1. výdej léčiv s čekárnou pacientů
výdejní stůl,
úložná skřiň,
trezor pro povinné uložení omamných a psychotropních látek,4a)
chladnička,
počítač (pokladna),
židle pro pacienty,

2. místnost pro ředění léčiv
stůl pracovní,
dřez,
umývadlo,

3. příjem dodávek
stůl.".

6. V příloze k vyhlášce v části III. Zdravotnická záchranná služba a doprava raněných, nemocných a rodiček v bodu 3. písm. A - zdravotnická vozidla v písmenu b) položce bb) se za slova "odborný vedoucí služby" vkládají slova "obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě

analgetika a antipyretika

anestetika,

antiasthmatika,

antibiotika a chemoterapeutika,

antiemetika,

antihistaminika,

antihemorragika,

antikonvulsiva,

antitrombotika,

diuretika,

kardiotonika,

kortikosteroidy,

myorelaxantia,

opiáty,

parasympatolytika,

psychofarmaka,

spasmolytika,

sedativa,

sympatikomimetika,

vasodilatantia,

uterotonika,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně:

MUDr. Roithová, MBA v. r.

Přesunout nahoru