Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 174/1998 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Částka 59/1998
Platnost od 24.07.1998
Účinnost od 01.09.1998
Zrušeno k 01.01.2001 (344/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. června 1998

o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

(1) Za kosmetický prostředek se považuje látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla, zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy. Za kosmetický prostředek se nepovažuje výrobek, který má povahu kosmetického prostředku, může však pro své farmakologické vlastnosti, s přihlédnutím ke stavu vědeckých poznatků, způsobu a rozsahu použití a poznatkům spotřebitelů sloužit k ovlivňování tělesných funkcí. Příkladmý výčet kosmetických prostředků stanoví příloha č. 1.

(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou kosmetické prostředky uváděné na trh včetně těch, které jsou určené k použití v provozovnách holičství, kadeřnictví, kosmetických služeb, pedikúry, manikúry,1) masérských služeb a dalších obdobných služeb péče o tělo.

§ 2

(1) K výrobě kosmetických prostředků lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku podmiňují výrobu bezpečného kosmetického prostředku.2)

(2) Kosmetické prostředky nesmějí obsahovat látky uvedené v příloze č. 2. Přípustná je pouze přítomnost stopových množství těchto látek, je-li i při dodržení správného technologického postupu technicky nevyhnutelná a výrobek je bezpečný.2)

(3) Vybrané látky mohou být v kosmetických prostředcích přítomny jen v množství, čistotě a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 až 6, přičemž

a) příloha č. 3 stanoví seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití včetně značení na obalech určených pro spotřebitele,

b) příloha č. 4 stanoví seznam přípustných barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv. Čistota barviv musí odpovídat účelu jejich použití, a není-li čistota barviv stanovena v příloze č. 4, musí být dodrženy požadavky na čistotu látek pro potravinářské účely stanovené zvláštními předpisy.3) Seznam přípustných barviv a stanovené nejvyšší přípustné koncentrace se nevztahují na kosmetické prostředky určené výhradně k barvení vlasů,

c) příloha č. 5 stanoví seznam látek, které je přípustné přidávat do kosmetických prostředků za účelem potlačování růstu mikroorganismů v kosmetických prostředcích (dále jen "konzervační přísada"), nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití včetně značení na obalech určených pro spotřebitele. Pro účely tohoto nařízení se za konzervační přísady považují i soli látek uvedených v příloze č. 5, a to soli draselné, sodné, vápenaté, hořečnaté, amonné, etanolaminové, a dále chloridy, bromidy, sírany, octany a estery: metyl-, etyl-, propyl, iso-propyl-, butyl-, iso-butyl-, fenyl-,

d) příloha č. 6 stanoví látky a prostředky, které je přípustné přidávat do kosmetických prostředků jak z důvodu ochrany pokožky spotřebitele před škodlivými účinky ultrafialového záření, tak z důvodu ochrany kosmetických prostředků před ultrafialovým zářením (dále jen "UV filtry"), nejvyšší přípustné koncentrace a podmínky jejich použití včetně značení na obalech určených pro spotřebitele.

(4) Pro kosmetické prostředky se stanoví v příloze č. 7 tolerované množství mikroorganismů, specifické mikroorganismy, jejichž přítomnost v kosmetickém prostředku je zcela vyloučena, a maximální množství mikroorganismů, které nesmí být překročeno.

§ 3

(1) Na obale vyráběného nebo dováženého kosmetického prostředku musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:

a) obchodní jméno výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele4) a jeho sídlo, jde-li o právnickou osobu, a trvalý pobyt nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu. Tato informace může být uvedena ve zkratce, pokud umožňuje identifikaci výrobce, dovozce nebo dodavatele,

b) název kosmetického prostředku,

c) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků menších než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití,

d) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické deklarované vlastnosti a je bezpečný.2) Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "spotřebujte nejlépe do..." nebo "minimální trvanlivost do..." s udáním měsíce a roku, popřípadě podmínek, které minimální trvanlivost zaručují, je-li to vzhledem k povaze výrobku nezbytné. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož trvanlivost přesahuje 30 měsíců,

e) identifikace výrobní šarže, například datem výroby nebo číslem šarže,

f) funkce výrobku a způsob jeho použití, pokud to povaha kosmetického prostředku vyžaduje. Tyto údaje mohou být uvedeny v návodu k použití. Musí však být vždy uvedeny v českém jazyce,

g) látky syntetického nebo přírodního původu použité ve složení kosmetického prostředku (dále jen "ingredience"), přičemž přítomnost parfémů a aromat se označuje slovy "parfém" ("perfume") a "aroma" ("flavour"). Ingredience se uvádí v sestupném pořadí podle hmotnosti v době výroby. Kde je nemožné tento údaj uvést na obalu kosmetického prostředku, musí být uveden v přiložené informaci. Názvy ingrediencí musí být uvedeny v českém názvosloví nebo v názvosloví podle International Nomenclature Cosmetic Ingredients. Seznamu ingrediencí musí předcházet slovo "ingredience" ("ingredients"). Ingredience v koncentracích menších než 1 procento mohou být uvedeny bez pořadí po ingrediencích v koncentracích větších než 1 procento. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoli pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků, prodávaných v několika barevných odstínech, mohou být uvedena všechna barvicí činidla pod podmínkou, že předcházejí slova "může obsahovat" nebo slova "may contain",

h) zvláštní bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání. Zvláštními bezpečnostními opatřeními jsou zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci "Značení na obale určeném pro spotřebitele" v přílohách č. 3, 5 a 6, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce.

(2) Pokud nelze údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) uvést z důvodu velikosti nebo tvaru výrobku na jeho obale určeném pro spotřebitele, mohou být tyto údaje uvedeny na štítku, samolepce nebo příbalovém listu, který je přiložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací, nebo symbolem na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. U mýdla, koupelových kuliček a dalších malých kosmetických prostředků mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. g) uvedeny jako upozornění v bezprostřední blízkosti místa, na kterém je výrobek vystaven k prodeji. Při použití kosmetického prostředku k účelům uvedeným v příloze č. 3 musí být kosmetický prostředek vybaven návodem k použití, ve kterém musí být uvedeny údaje stanovené v přílohách.

(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,

c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

§ 4

U kosmetických prostředků zajistí posouzení shody před uvedením na trh jejich výrobce nebo dovozce [§ 12 odst. 4 písm. a) zákona]. Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 4 zákona) zahrnují technickou dokumentaci, která obsahuje:

a) kvalitativní a kvantitativní složení výrobku a uvedení funkce použitých surovin,

b) fyzikální, chemické a mikrobiologické údaje o použitých surovinách, čistotě surovin a označení výrobce surovin; u firemních názvů surovin i jejich chemickou podstatu. Názvy surovin musí být jasné a srozumitelné, v označení obvyklém v mezinárodním styku, například podle International Nomenclature Cosmetic Ingredients. U parfémových kompozic a vůní je nutno uvést kódové číslo, název a označení dodavatele,

c) popis postupu, kterým výrobce zajišťuje shodnost kosmetických prostředků se stanovenými technickými požadavky,

d) charakteristiku kosmetického prostředku pomocí chemických, fyzikálních smyslových, popřípadě dalších znaků,

e) zhodnocení kosmetického prostředku z hlediska zdraví a bezpečnosti osob a bezpečnosti majetku, výsledky vyšetření a analýz,

f) zhodnocení kosmetického prostředku vzhledem k deklarované funkci, metody stanovení a výsledky vyšetření,

g) adresu místa výroby kosmetického prostředku,

h) jméno osoby odpovědné za správnost údajů uvedených v písmenu e) a stupeň a druh její kvalifikace.

§ 5

Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o kosmetickém prostředku (zejména název, identifikaci výrobní šarže, funkci výrobku),

c) popis a určení kosmetického prostředku (zejména účel použití, způsob uchování, zvláštní bezpečnostní údaje, popřípadě toxicitu výrobku),

d) technický předpis použitý při posouzení shody,

e) v případě, že posouzení shody bylo provedeno autorizovanou nebo akreditovanou osobou, identifikační údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo), číslo a datum vydání jejího nálezu (certifikátu),

f) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti kosmetického prostředku splňují technické požadavky podle tohoto nařízení, že kosmetický prostředek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech kosmetických prostředků uváděných na trh s technickou dokumentací a stanovenými technickými požadavky,

g) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 6

Doklady o použitém způsobu posouzení shody a prohlášení o shodě a podklady k němu výrobce nebo dovozce uchová 5 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvedení na trh.

§ 7

Kosmetické prostředky, jejichž výroba nebo dovoz byly zahájeny přede dnem účinnosti tohoto nařízení, musí s ním být uvedeny do souladu do 30 měsíců ode dne jeho účinnosti.

§ 8

V řízeních, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DRUHÁ

§ 9

V nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, se položka pod pořadovým číslem 13 přílohy č. 1 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.


Předseda vlády:

Ing. Tošovský v. r.

Ministryně zdravotnictví:

MUDr. Roithová, MBA v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 28/1998 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností.

2) § 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

3) Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

4) § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Příkladmý výčet kosmetických prostředků

Mýdla (toaletní, dezodorační a další),

prostředky do koupele a na mytí (soli, pěny, oleje a další výrobky),

pasty a jiné prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní,

prostředky na čištění zubních náhrad,

přípravky k holení (před i po holení),

prostředky k masáži,

kožní prostředky repelentní,

prostředky k omezování pocení,

prostředky dezodorační,

prostředky k depilaci,

prostředky ke změkčování kůže a na kuří oka,

kamence a prostředky na zastavování krvácení,

emulze, krémy, lotiony, gely a roztoky na kůži (obličej, ruce, nohy a celé tělo),

prostředky k líčení a odličování,

pleťové masky a zábaly,

kolínské vody,

toaletní vody,

parfémy,

prostředky k opalování (ochranné i po opalování),

pudry práškové, pevné, tekuté, zásypy,

prostředky k barvení, krášlení a pro péči o rty,

šampony na vlasy a pokožku hlavy,

prostředky k barvení a odbarvování, formování a péči o vlasy, vousy, řasy a obočí (vody, roztoky, emulze, brilantiny, laky a další prostředky),

prostředky k trvalé ondulaci pro tzv. studenou vlnu,

prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty,

prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti záření,

prostředky pro zesvětlení pokožky,

prostředky proti vráskám,

prostředky pro vnější osobní intimní hygienu,

čistící prostředky kožní,

líčidla, lepidla, laky a plastické hmoty k maskování a odličování,

prostředky na bělení zubů,

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků

1. N-(5-chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid

2. β-acetoxyethyltrimethylammonium hydroxid (acetylcholin) a jeho soli

3. Deanol aceglumát (*)

4. Spironolakton (*)

5. 4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-dijodfenyloctová kyselina a její soli

6. Metotrexát

7. Aminokapronová kyselina (*) a její soli

8. Cinchofen (*), jeho soli, deriváty a soli tečhto derivátů

9. Thyropropionová kyselina (*) a její soli

10. Trichloroctová kyselina

11. Aconitum napellus L. (všechny části rostliny a galenické přípravky)

12. Aconitin (hlavní alkaloid oměje ) a jeho soli

13. Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

14. Epinefrin (*)

15. Alkaloidy isolované ze rdesna hadího kořene (Rauwolfia serpentina) a jejich soli

16. Alkinoly, jejich estery, étery a soli

17. Isoprenalin (*)

18. Allyl isothiokyanát

19. Amid kyseliny allocholanové (Alloclamid (*) a jeho soli

20. Nalorfin (*), jeho soli a étery

21. Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervový systém

22. Anilin, jeho sole a jeho halogenované a sulfonované deriváty

23. Betoxykain (*) a jeho soli

24. Zoxazolamin (*)

25. Prokainamid (*), jeho soli a deriváty

26. Benzidin

27. Tuaminoheptan (*) jeho isomery a soli

28. Oktodrin (*) a jeho soli

29. 2-amino-1,2-bis (4-methoxyfenyl)ethanol a jeho soli

30. 1,3-dimethylpentylamin a jeho soli

31. 4-aminosalicylová kyselina a její soli

32. Toluidiny, jejich isomery, soli, halogen- a sulfonované deriváty

33. Xylidiny, jejich isomery, soli, halogen- a sulfonované deriváty

34. Imperatorin (9-(3-methoxybut-2-enyloxy-7H-furo(3,2-g) chromen-7-on)

35. Ammi majus a jeho galenické přípravky

36. 2,3-dichlor-2-methylbutan

37. Látky s androgennín účinkem

38. Antracénový olej

39. Antibiotika

40. Antimon a jeho sloučeniny

41. Konopí (Apocynum cannabinum L.) a přípravky z něj vyrobené

42. Apomorfin (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(d.e.g)-chinolin- 10.11- dihydro-ol) a jeho soli

43. Arsen a jeho sloučeniny

44. Atropa belladonna L. a přípravky z něj vyrobené

45. Atropin, jeho soli a deriváty

46. Barnaté soli s výjimkou síranu barnatého,nerozpustných laků, připravených ze síranu barnatého, a nerozpustných pigmentů barya použitých jako barviv .

47. Benzen

48. Benzimidazol-2,3-on

49. Benzazepiny a benzadiazepiny

50. 1-dimethylaminomethyl-l-methylpropyl benzoát (amylokain) a jeho soli

51. 2,2,6-trimethyl-4-piperidyl benzoát (benzamin) a jeho soli

52. Isokarboxazid (*)

53. Bendroflumethiazid (*) a jeho deriváty

54. Berylium a jeho sloučeniny

55. Bróm, elementární

56. Bretylium tosylát (*)

57. Karbromal (*)

58. Bromisoval (*)

59. Bromfeniramin (*) a jeho soli

60. Benzilonium bromid (*)

61. Tetrylammonium bromid (*)

62. Brucin

63. Tetrakain (*) a jeho soli

64. Mofebutazon

65. Tolbutamid (*)

66. Carbutamid (*)

67. Fenylbutazon (*)

68. Kadmium a jeho sloučeniny

69. Cantharides, Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyftalanhydrid (cantharidin)

71. Fenprobamat (*)

72. Nitroderiváty karbazolu

73. Sirouhlík

74. Kataláza

75. Cefaelin a jeho soli

76. Chenopodium ambrosioides (esenciální olej)

77. 2,2,2-trichlorethan-1, 1-diol

78. Chlór

79. Chlorpropamid (*)

80. Difenoxylát hydrochlorid (*)

81. 4-fenylazofenylen-1,3-diamin citrát hydrochlorid (chrysoidin citrát hydrochlorid)

82. Chlorzoxazon (*)

83. 2-chlor-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamin (isocrimidin)

84. Chlorprothixen (*) a jeho soli

85. Clofenamid (*)

86. N,N-bis(2-chlorethyl)methylamin N-oxid a jeho soli

87. Chlormethin (*) a jeho soli

88. Cyklofosfamid (*) a jeho soli

89. Mannomustin (*) a jeho soli

90. Butanilikain (*) a jeho soli

91. Chlormezazon (*)

92. Triparanol (*)

93. 2-(2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl)indan-1,3-dion (isochlorfacinon)

94. Chlorfenoxamin (*)

95. Fenaglykodol (*)

96. Chlorethan

97. Chróm; kyselina chrómová a její soli

98. Claviceps purpurea tul., jeho alkaloidy a galenické přípravky

99. Conium maculatum L. (plody, prášek, galenické přípravky)

100. Glycyklamid (*)

101. Benzensulfonát kobaltnatý

102. Kolchicin, jeho soli a deriváty

103. Kolchikosid jeho deriváty

104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické přípravky

105. Konvallatoxin

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium L. ( krotonový olej)

108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl)močovina

109. Kurare a kurarin

110. Synthetické kurarizanty

111. Kyanovodík a jeho soli

112. 2-α-cyklohexylbenzyl(N,N,N',N'-tetraethyl)trimethylendiamin (fenetamin)

113. Cyklomenol (*) a jeho soli

114. Hexacyklonát sodný(*)

115. Hexapropymát (*)

116. Dextropropoxyfen (*)

117. O,O-diacetyl-N-allyl-N-normorphine

118. Pipazetát (*) a jeho soli

119. 5-(α,β-dibrómfenethyl)-5-methylhydantoin

120. N,N' -pentamethylenbistrimethylammoniové soli např. Pentamethonium bromid (*)

121. N,N'-((methylimino)diethylen)bis ethyldimethylammoniové soli, např. Azamethonium bromid (*)

122. Cyklarbamát (*)

123. Clofenotan (*)

124. Hexamethylenbis-(trimethylamonium) soli, např. Hexamethonium bromid (*)

125. Dichlorethany (ethylenchloridy)

126. Dichlorethyleny

127. Lysergid (*) a jeho soli

128. 2-diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát a jeho soli

129. Cinchokain (*) a jeho soli

130. 3-diethylaminopropyl cinnamát

131. o,o'-diethyl-o-4-nitrofenyl fosforothioát (iso-parathion)

132. (oxalylbis-(iminoethylen))bis-(o-chlórbenzyl)diethylammoniové soli, např. Ambenomium chlorid (*)

133. Methyprylon (*) a jeho soli

134. Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.

135. 7-(2-hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl) teofyllin (xanthinol)

136. Dioxethedrin (*) a jeho soli

137. Piprocurarium (*)

138. Propyfenazon (*)

139. Tetrabenazin (*) a jeho soli

140. Kaptodiam (*)

141. Mefeclorazin (*) a jeho soli

142. Dimethylamin

143. 1,1-bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoát a jeho soli (amydricain, alypin)

144. Methapyrilen (*) a jeho soli

145. Metamfepramon (*)a jeho soli

146. Amitriptylin (*) a jeho soli

147. Metformin (*) a jeho soli

148. Isosorbid dinitrát (*)

149. Malononitril

150. Sukcinonitril (nitril kyseliny jantarové)

151. Izomery dinitrofenolů

152. Inproquon (*)

153. Dimevamid (*) a jeho soli

154. Difenylpyralin (*) a jeho soli

155. Sulfinpyrazon (*)

156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N'-diisopropylmethyl ammoniové soli, např. Isopropamid jodid (*)

157. Benactyzin (*)

158. Benzatropin (*) a jeho soli

159. Cyklizin (*) a jeho soli

160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon

161. Probenecid (*)

162. Disulfiram (*); isothiram

163. Emetin, jeho soli a deriváty

164. Efedrin a jeho soli

165. Oxanamid (*) a jeho deriváty

166. Eserin nebo physostigmin a jejich soli

167. Estery kyseliny 4-aminobenzoové s volnou aminoskupinou, s výjimkou danou v příloze č. 6

168. Soli a estery cholinu např. cholin chlorid

169. Caramifen (*) a jeho soli

170. Diethyl-4-nitrofenyl fosfát

171. Metethoheptazin (*) a jeho soli

172. Oxfeneridin (*) a jeho soli

173. Ethoheptazin (*) a jeho soli

174. Metheptazin (*) a jeho soli

175. Methylfenidát (*) a jeho soli

176. Doxylamin (*) a jeho soli

177. Tolboxan (*)

178. 4-benzyloxyfenol,4-methoxyfenol a 4-ethoxyfenol (*)

179. Parethoxycain (*) a jeho soli

180. Fenozolon (*)

181. Glutethimid (*) a jeho soli

182. Ethylenoxid

183. Bemegrid (*) a jeho soli

184. Valnoctamid (*)

185. Haloperidol (*)

186. Paramethason (*)

187. Fluanison (*)

188. Trifluperidol (*)

189. FIuoreson (*)

190. Fluoruracil (*)

191. Kyselina fluorovodíková, její soli, komplexy a hydrofluoridy, s výjimkou danou v příloze č. 4

192. Furfuryltrimethylammoniové soli, např Furtrethonium jodid (*)

193. Galantamin (*)

194. Progestogeny

195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (lindan) a jeho soli, isomery

196. (1R,4S,5R,8S) -1,2,3,4,10,10 -hexachlor -6,7-epoxy -1,4,4a,5, 6,7,8,8a- oktahydro- dimethanonaftalen (isoendrin)

197. Hexachlorethan

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10 -hexachlor -1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4,5,8- dimethanonaftalen (isodrin - ISO)

199. Hydrastin, hydrastinin a jejich soli

200. Hydrazidy a jejich soli

201. Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli

202. Octamoxin (*) a jeho soli

203. Warfarin (*) a jeho soli

204. Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetát a soli odpovídající kyseliny

205. Methokarbamol (*)

206. Propatylnitrát (*)

207. 4,4'-dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropyliden) dikumarin

208. Fenadiazol (*)

209. Nitroxolin (*) a jeho soli

210. Hyoscyamin, jeho soli a deriváty

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semena, pyl a galenické přípravky)

212. Pemolin (*) a jeho soli

213. Jód

214. Dekamethylenbis(trimethylammonium) soli, např. Dekamethonium bromid (*)

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy ) (kořeny, prášek a galenické přípravky)

216. (2-isopropyl-4-pentenoyl) močovina (apronalid)

217. α-santonin (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-dione

218. Lobelia inflata L. a její galenické přípravky

219. Lobelin (*) a jeho soli

220. Barbituráty

221. Rtuť a její sloučeniny, vyjma speciálních případů zahrnutých v příloze č. 5

222. 3,4,5-trimethoxyfenethylamin a jeho soli

223. Metaldehyd

224. 2-(4-allyl-2-methoxyfenoxy)-N,N-diethylacetamid a jeho soli

225. Kumetarol (*)

226. Dextromethorfan (*) a jeho soli

227. 2-methylheptylamin a jeho soli

228. Isomethepten (*) a jeho soli

229. Mekamylamin (*)

230. Guaifenesin (*)

231. Dikumarol (*)

232. Fenmetrazin (*), jeho deriváty a soli

233. Thiamazol (*)

234. 3,4-dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-fenyl-2H,5H- pyrano (2c,3)-1-benzopyran-5-on (cyklokumarol)

235. Carisoprodol (*)

236. Meprobamat (*)

237. Tefazolin (*) a jeho soli

238. Arekolin

239. Poldin methylsulfát (*)

240. Hydroxizin (*)

241. 2-naftol

242. 1- a 2-nafthylaminy a jejich soli

243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarin

244. Nafazolin (*) a jeho soli

245. Neostigmin a jeho soli, např neostigmin bromid (*)

246. Nikotin a jeho soli

247. Amyldusitany

248. Anorganické dusitany s výjimkou dusitanu sodného

249. Nitrobenzen

250. Nitrokresoly a jejich soli s alkalickými kovy

251. Nitrofurantoin (*)

252. Furazolidon (*)

253. 1,2,3-trinitripropan

254. Acenokumarol (*)

255. Alkalický pentakyanonitrosylželeznatan(2-)

256. Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty

257. Noradrenalin a jeho soli

258. Noscapin (*) a jeho soli

259. Guanethidin (*) a jeho soli

260. Estrogeny

261. Oleandrin

262. Chlortalidon (*)

263. Pelletierin a jeho soli

264. Pentachlorethan

265. Pentaerithrityl tetradusičnan (*)

266. Petrichloral (*)

267. Oktamylamin (*) a jeho soli

268. Kyselina pikrová

269. Fenacemid (*)

270. Difencloxazin (*)

271. 2-fenylindan-1,3-dion (fenindion)

272. Ethylfenacemid (*)

273. Fenprokumon (*)

274. Fenyramidol (*)

275. Triamteren (*) a jeho soli

276. Tetraethylpyrofosfát

277. Tritolyl fosfát

278. Psilocybin (*)

279. Fosfor a fosfidy kovů

280. Thalidomid (*) a jeho soli

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxin

283. Pilocarpin a jeho soli

284. α-piperidin-2-yl benzylacetát (Levophacetoperane) a jeho soli

285. Pipradrol (*) a jeho soli

286. Azacyclonol (*) a jeho soli

287. Bietamiverin (*)

288. Butopiprin (*) a jeho soli

289. Olovo a jeho sloučeniny s výjimkou uvedenou v příloze č. 3, položka č. 55

290. Coniin

291. Prunus laurocerasus L. („cherry laurel water“)

292. Metyrapon (*)

293. Radioaktivní látky s výjimkou látek obsahujících přírodní radionuklidy při dodržení principu omezování přírodního ozáření

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciální olej a galenické přípravky)

295. Hyoscin, jeho soli a deriváty

296. Soli zlata

297. Selén a jeho sloučeniny, s vyjímkou sulfidu seleničitého (příloha 3, položka č.49).

298. Solanum nigrum L. o galenické přípravky

299. Spartein a jeho soli

300. Glucokortikoidy

301. Datura stramonium L. a galenické přípravky

302. Strofantosidy, jejich aglukony a deriváty

303. Strophantus species a galenické přípravky

304. Strychnin a jeho soli

305. Strychnos species a galenické přípravky

306. Omamné a psychotropní látky5)

307. Sulfonamidy (sulfanylamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli

308. Sultiam (*)

309. Neodym a jeho soli

310. Thiotepa (*)

311. Mrštnoplod peřenolistý (Pilocarpus jaborandi Holmes) a jeho galenické přípravky

312. Telur a jeho sloučeniny

313. Xylometazolin a jeho soli

314. Tetrachlorethylen

315. Tetrachlormethan

316. Hexaethyltetrafosfát

317. Thallium a jeho sloučeniny

318. Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

319. Ethionamid (*)

320. Fenothiazin (*) a jeho deriváty

321. Thiomočovina a její deriváty, s výjimkou tečh v příloze č. 3

322. Mefenesin a jeho estery

323. Vakciny, toxiny a séra určená k medicinským účelům

324. Tranylcypromin (*) a jeho soli

325. Trichlornitromethan (chlorpikrin)

326. 2,2,2-tribrómethanol (tribrómethylalkohol)

327. Trichlormethin (*) a jeho soli

328. Tretamin (*)

329. Gallamin triethiodid (*)

330. Urginea scilla Stern. a galenické přípravky

331. Veratrin, jeho soli a galenické přípravky

332. Schoenocaulon officinale Lind. (semena a galenické přípravky)

333. Veratrum Spp. a galenické přípravky

334. Vinylchlorid monomer

335. Ergokalciferol (*)a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3)

336. Soli o-alhyldithiokarboxylovýxch kyselin

337. Yohimbin a jeho soli

338. Dimethylsulfoxid (*)

339. Difenhydramin (*) a jeho soli

340. 4-terc.-butylfenol

341. 4-terc.-butylpyrokatechol

342. Dihydrotachysterol (*)

343. Dioxan

344. Morfolin a jeho soli

345. Pyrethrum album L. a galenické přípravky

346. 2-(4-methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino)ethyldimethylaminmaleát

347. Tripelennamin (*)

348. Tetrachlorsalicylanilidy

349. Dichlorsalicylanilidy

350. Tetrabromsalicylanilidy

351. Dibromsalicylanilidy

352. Bithionol (*)

353. Thiuram monosulfidy

354. Thiuram disulfidy

355. Dimethylformamid

356. 4-fenylbut-3-en-2-on

357. Estery kyseliny benzoové a 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alkoholu, kromě jejich přirozeného obsahu v přírodních esencích

358. Furokumariny (např. trioxysalan (*), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) s výjimkou jejich obsahu v přírodních esencích.
V opalovacích ochranných prostředcích a v prostředcích na zhnědnutí pokožky musí být obsah furokumarinu z přírodních esencí menší než 1 mg/kg.

359. Olej ze semen Laurus nobilis L.

360. Safrol, s výjimkou přirozeného obsahu v éterických olejích, tj. do 100 ppm ve finálním produktu, do 50 ppm v prostředcích pro hygienu dutiny ústní, v zubních pastách pro děti je nepřípustný.

361. 5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbifenyl-4,4'-diyl-dihypojodid

362. 3'-ethyl-5',6',7,8'-tetrahydro-5',6',8',8'-tetramethyl-2'- acetonafton (acetyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT)

363. o-fenylendiamin a jeho soli

364. 4-methyl-m-fenylendiamin a jeho soli

365. Kyselina aristolochová a její soli

366. Chloroform

367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxin

368. 2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl (dimethoxan)

369. Sodná sůl pyrithionu

370. N-trichlormethylthio-4-cyklohexen-1,2-dikarboximid (captan)

371. 2,2-dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlordifenylmethan ( hexa- chlorofen)

372. 6-piperidinyl-2,4-pyrimididiamin-3-oxid (minoxidyl) jeho soli a deriváty

373. 3,4,5-tribromsalicylanilid (tribromsalan)

374. Phytolacca Spp. a přípravky z něho

375. Tretinoin*(retinová kyselina a její soli)

376. 1-methoxy-2,4- diaminobenzen (2,4-diaminoanisol) a jeho soli

377. 1-methoxy-2,5- diaminobenzen (2,5-diaminoanisol) a jeho soli

378. Barvivo CI 12140

379. Barvivo CI 26105

380. Barvivo CI 42555

Barvivo CI 42555-1

Barvivo CI 42555-2

381. Amyl-4-dimethylaminobenzoát, směs izomerů-Padimat A

382. Benzoylperoxid

383. 2-amino-4-nitrofenol

384. 2-amino-5-nitrofenol

385. 11 a-hydroxy-4-pregnen-3,20-dion a jeho estery

386. Barvivo CI 42640

387. Barvivo CI 13065

388. Barvivo CI 42535

389. Barvivo CI 61554

390. Antiandrogeny steroidní struktury

391. Zirkonium a jeho sloučeniny s vyjímkou nerozpustných laků, nerozpustných pigmentů a aluminium zirkon hydroxychlorid hydrátu a jeho komplexů s glycinem.

392. Thyrothricin

393. Acetonitril

394. Tetrahydrazolin a jeho soli

395. 8-hydroxychinolin a jeho sulfát

396. Dithio-2,2'bis((pyridin)-1,1-dioxid) (additivum s trihydrátem síranu hořečnatého) (pyrithion disulfid + síran hořečnatý)

397. Barvivo CI 12075 (orange 5), jeho laky, pigmenty, soli

398. Barvivo CI 45170 a CI 45170 : 1

399. Lidocain

400. 1,2-epoxybutan 1,2-epoxypropan

401. Barvivo CI 15585

402. Mléčnan strontnatý

403. Dusičnan strontnatý

404. Polykarboxylát strontnatý

405. Pramokain

406. 4-ethoxy-m-fenylendiamin a jeho soli

407. 2,4-diaminofenyletanol a jeho soli

408. Pyrokatechol (benzen-1,2-diol)

409. Pyrogalol

410. Nitrosaminy

411. Dialkanolaminy - sekundární

412. 4-amino-2-nitrofenol

413. 2-methyl-m-fenylendiamin

414. 4-terc.-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen(musk ambrette)

415. Buňky, tkáně a produkty lidského původu

416. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftalein)

417. Pyrolizidinové alkaloidy

418. Diisobutyl-fenoxy-ethoxy-ethyldimethylbenzylammonium chlorid (benzethonium chlorid)

419. 3-imidazol-4-ylakrylová kyselina a její ethylester (urokanová kyselina)

420.

a) Lebka včetně mozku, očí, tonsil, míchy,

- z hovězího dobytka ve věku 12 měsíců,

- z ovcí a koz nad 12 měsíců věku nebo které si permanentně obrušují prořezané zuby.

b) Slezina ovcí a koz a ingredience z nich vyrobené. Použity mohou být deriváty z loje, pokud při jejich zpracování byly respektovány následující postupy a jsou přísně výrobcem dodržovány:

- transesterifikace nebo hydrolýza nejméně při 200 °C 40 barů (40 000 hPa) po dobu 20 minut (glycerol, mastné kyseliny a estery).

- zmýdelnění pomocí 12 M NaOH (glycerol a mýdlo),

- zahřátí na 95 °C na dobu 3 hodin nebo

- kontinuálně při 140 °C tlaku 2 barů (2 000 hPa) po dobu 1 minuty nebo při ekvivalentních podmínkách

421. Surové a čištěné uhelné dehty

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky "International Nonproprietary Names" (INN), WHO Geneva, August 1975.

5) Část třetí a přílohy č. 3 a 4 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Název látky Použití Nejvyšší přípustná koncentrace v hmotn. % Další omezení Značení na obalu určeném pro spotřebitele
1kyselina boritá a)pudry, zásypy
b) pro ústní hygienu
c) ostatní
a) 5,0 %
b) 0,5 %
c) 3,0 %
a) nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let Nepoužívat pro děti do tří let
2a kyselina thioglykolová a její sole a)pro úpravu vlasů (kadeření, rovnání)
- obecné použití
- profesionální použití
b) depilační prostředky
c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňované
Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu:
8% v aplikačním roztoku
pH: 7,0 - 9,5
11% v aplikačním roztoku
pH: 7,0 - 9,5
5% v aplikačním roztoku
pH: 7,0 - 12,7
2% v aplikačním roztoku
pH: 7,0 - 9,5
a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zabránit kontaktu s očima.
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout větším množstvím vody a vyhledat lékaře.
a), c) - Používat ochranné rukavice.
a) Obsahuje thioglykoláty
Dodržovat návod k použití.
Ukládal mimo dosah dětí.

Jen pro profesionální použití.

b), c) Obsahuje thiogykoláty
Dodržovat návod k použití.
Ukládat mimo dosah dětí.
2b estery kyseliny thioglykolové prostředky pro úpravu vlasů
a) obecné použití
Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikačním roztoku pH: 6,0 - 9,5 Návod k použití musí obsahovat: Při kontaktu s kůží může vyvolat alergii. Zabránit kontaktu s očima. Obsahuje thioglykoláty Dodržovat návod k použití. Ukládat mimo dosah dětí.
b) profesionální použití 11 % v aplikačním roztoku pH: 6,0 - 9,5 Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout větším množství, vody a vyhledat lékaře. Používat ochranné rukavice. Jen pro profesionální použití.
3 kyselina šťavelová, její estery a alkalické sole prostředky na vlasy 5 % Jen pro profesionální použití
4 amoniak 6% v přepočtu na NH3Pro více než 2%: Obsahuje amoniak.
5 tosylchloramid sodný (*) 0,2%
6 chlorečnany alkalických kovů a)zubní pasty
b) ostatní použití
a) 5 % b) 3 %
7 dichlormetan 35%
(ve směsi s 1,1,1-trichloretanem nesmí celková koncentrace překročit 35 %)
0,2 % max. obsah nečistot
8 m- a p- fenylendiamin, jeho substituční deriváty a jejich sole, N-substituční deriváty o-fenylendiaminu oxidační vlasová barviva
a)pro obecné použití b) pro profesionální použití
6% jako volná base a) Obsahuje fenylendiamin.
Může vyvolat alergickou reakci.
Nutnost přesvědčit se o snášenlivosti.
Nepoužívat k barvení řas a obočí.
b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiamin.
Může vyvolat alergickou reakci. Používat ochranné rukavice.
9 metylfenylendiaminy, jejich N-substituční deriváty a jejich sole, 1- s výjimkou látky č.364 v příloze č. 2 (2,4-metylfenylendi amin a jeho sole) oxidační vlasová barviva
a)pro obecné použití
b) pro profesionální použití
10% v přepočtu na volnou basi a) Obsahuje fenylendiamin.
Může vyvolat alergickou reakci..
Nepoužívat k barvení řas a obočí.
b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiamin.
Může vyvolat alergickou reakci.
Používat ochranné rukavice.
10 diaminofenoly oxidační vlasová barviva
a)pro obecné použití
b) pro profesionální použití
10% v přepočtu na volnou basi a) Obsahuje diaminofenoly.
Může vyvolat alergickou reakci.
Nepoužívat k barvení řas a obočí.
b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje diaminofenoly.
Může vyvolat alergickou reakci.
Používat ochranné rukavice.
11 dichlorofen (*) 0,5% Obsahuje dichlorofen.
12 peroxid vodíku a jiné sloučeniny, které peroxid vodíku uvolňují, včetně karbamid peroxidu a peroxidu zinečnatého a) prostředky na vlasy
b) prostředky k péči o pokožku
c) prostředky pro tvrzení nehtůd) prostředky pro hygienu úst
12% H2O2 přítomného nebo uvolněného
4 % H2O2
2 % H2O2
0,1 % H2O2
a) Používat ochranné rukavice.
a), b), c) -
Obsahuje peroxid vodíku.
Zamezit kontaktu s očima.
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou.
13 formaldehyd na tvrzení nehtů 5 % v přepočtu na formaldehyd Obsahuje formaldehyd.
Nehtovou kůžičku chránit tukem nebo olejem.
14 hydrochinon (1) a) oxidační činidlo pro barvení vlasů
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
b) prostředky pro místní bělení kůže
2%
2%
a) 1. Obsahuje hydrochinon.
Nesmí být použito pro barvení řas a obočí.
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou
a) 2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje hydrochinon.
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou.
b) Obsahuje hydrochinon.
Zamezit kontaktu s očima.
Aplikovat jen na malé plochy.
Dojde-li k podráždění, přerušit aplikaci.
Nepoužívat u dětí od 12 let.
15a hydroxid sodný nebo draselný a) odstraďovače nehtové kůžičky
b) prostředky pro rovnání vlasů
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
c) k úpravě pH pro depilační prostředky
d) k úpravě pH jiných prostředků
5 % celkově
2 % celkově
4,5 % celkověaž do pH 12,7až do pH 11
V případě směsi hydroxidů sodného, draselného a litného se obsah přepočítává na obsah hydroxidu sodného a nesmí překročit limity uvedené pro obsah hydroxidu sodného. a)1. - Obsahuje žíravinu.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávat mimo dosah dětí.
b) 1. - Obsahuje žíravinu.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávat mimo dosah dětí.
2. - Jen pro profesionální použití.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
c) Zamezit kontaktu s očima.
Uchovávat mimo dosah dětí.
15b hydroxid litný a) pro rovnání vlasů
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
b) ostatní prostředky
a)
1.- 2 % celkově 2. - 4,5 % celkově
jako čl. 15 a a) 1.
- Obsahuje žíravinu.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávat mimo dosah dětí.
2.
- Obsahuje žíravinu.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávat mimo dosah dětí.
15c hydroxid vápenatý a)pro prostředky na rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinu
b) ostatní prostředky
7 % v přepočtu na hydroxid vápenatý a) Obsahuje žíravinu.
Zamezit kontaktu s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávat mimo dosah dětí.
16 alfa-naftol barvící činidlo pro barvení vlasů 0,5 % Obsahuje alfa-naftol.
17 dusitan sodný inhibitor koroze 0,2 % Nepoužívat spolu se sekundárními nebo terciálními aminy nebo jinými látkami tvořícími nitrosaminy.
18 nitrometan inhibitor koroze 0,3 %
19 fenol a jeho alkalické soli mýdla a šampony 1 % v přepočtu na fenol Obsahuje fenol.
20 chinin a jeho soli a) šampony
b) vlasové lotiony
0,5 % v přepočtu na chininovou bázi 0,2 % v přepočtu na chininovou bázi
21a butylhydroxytoluen 0,1%
21b butylhydroxyanisol 0,1%
22 resorcin (1) a) oxidační činidlo pro barvení vlasů
1. pro obecné použití 2. pro profesionální použití
b) vlasové lotiony a šampony
5% 0,5% a) 1. Obsahuje rezorcin.
Vlasy po aplikaci dobře opláchnout.
Nepoužívat k barvení řas a obočí.
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou.
a) 2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje rezorcin
Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou.
b) Obsahuje rezorcin.
23 a) sulfidy alkalických kovů
b) sulfidy kovů alkalických zemin
a) depilatoria
b) depilatoria
2% v přepočtu na síru pH do 12,7 6% v přepočtu na síru pH do 12,7a), b) Ukládat mimo dosah dětí.
Zabránit kontaktu s očima.
24 Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxy-benzen sulfonátu Zn a Zn-pyrithionu 1 % v přepočtu na Zn
25 4-hydroxy-benzen sulfonát zinečnatý deodoranty, antiperspiranty, adstringentní lotiony 6% v přepočtu na bezvodou substanci Zabránit kontaktu s očima.
26 monofluorfosfát amonný prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými F sloučeninami dále uvedenými nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%. Obsahuje monofluorfosfát amonný.
27 monofluorfosfát sodný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje monofluorfosfát sodný.
28 monofluorfosfát draselný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje monofluorfosfát draselný.
29 monofluorfosfát vápenatý jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje monofluorfosfát vápenatý.
30 fluorid vápenatý jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid vápenatý.
31 fluorid sodný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid sodný.
32 fluorid draselný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid draselný.
33 fluorid amonný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid amonný.
34 fluorid hlinitý jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid hlinitý.
35 fluorid cínatý jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorid cínatý.
36 hexadecylamonium fluorid jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje hexadecylamonium fluorid.
37 3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyetylamino)- propyl-bis- (2-hydroxyetyl)- amonium dihydrofluorid jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje 3-(N-hexadecyl-N-2-hydroxyetylamino)-propyl-bis-(2-hydroxyetyl)-amonium dihydrofluorid.
38 N N' N'-tris-(polyoxyetylen)- N-hexadecylpropylen diamin dihydrofluorid jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje N N' N'-tris-(polyoxyetylen)- N-hexadecylpropylendiamin dihydrofluorid.
39 oktadecenylamonium fluorid jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje oktadecenylamonium fluorid.
40 fluorsilikát sodný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorsilikát sodný.
41 fluorsilikát draselný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorsilikát draselný.
42 fluorsilikát amonný jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorsilikát amonný.
43 fluorsilikát horečnatý jako čl. 26. jako čl. 26. Obsahuje fluorsilikát hořečnatý.
44 1,3-bis(hydroxy- metyl)-imidazolidin- -2-tion a) prostředky pro péči o vlasy
b) prostředky pro péči o nehty
a) 2 %
b) 2 %
a) zakázáno v rozprašovačích (sprej)
b) pH aplikační formy prostředku musí být nižší než 4
Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl) -imidazolidin-2-tion.
45 benzylalkohol rozpouštědla, parfémy, prostředky na vonění
46 6-metylkumarin prostředky pro ústní hygienu 0,003 %
47 nikom etanol hydrofluorid prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F Ve směsi s jinými F sloučeninami dále uvedenými nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%. Obsahuje nikometanol hydrofluorid.
48 dusičnan stříbrný jen pro prostředky pro barvení řas a obočí 4% Obsahuje dusičnan stříbrný. Vnikne-li prostředek do oka, okamžitě vypláchnout vodou.
49 sulfid seleničitý šampony proti lupům 1 % Obsahuje selendisulfid. Zabránit kontaktu s očima a poškozenou kůží.
50 aluminium zirkonium hydroxychlorid hydrát AlNZr(OH)VClZ . nH2O a jeho komplexy s glycínem antiperspiranty 20% v přepočtu na bezvodý aluminium zirkonium hydroxychlorid 5,4% v přepočtu na zirkon 1. Poměr počtu atomů (Al:Zr) musí být mezi 2 a 10. 2. Poměr počtu atomů (Al+Zr) k počtu atomů Cl musí být mezi 0,9 a2,l. 3. Zakázáno v rozprašovačích (spreje). Neaplikovat na podrážděnou nebo poškozenou kůži.
51 chinolin-8-ol a jeho sulfát stabilizátor peroxidu (hydrogen) ve vlasových prostředcích, které se a) oplachují
b) neoplachují
0,3 % v přepočtu na bázi 0,03 % v přepočtu na bázi
52 metanol denaturační přísada pro etyl- a isopropylalkohol 5 % v přepočtu na % etyl- a izopropylalkoholu
53 etidronová kyselina a její sole (1-hydroxy etylidendifosforová kyselina a její sole) a) prostředky pro péči o vlasy
b) mýdla
a)1,5 % v přepočtu na kyselinu
b) 0,2 % v přepočtu na kyselinu
54 1-fenoxypropan-2-ol jen pro prostředky, které se oplachují. zakázáno ve výrobcích ústní hygieny 2% jako konzervans viz přílohu č. 5
55 octan olovnatý jen pro prostředky na barvení vlasů 0,6 % v přepočtu na olovo Ukládat mimo dosah dětí. Zabránit kontaktu s očima. Po použití prostředku umýt ruce
- obsahuje octan olovnatý. Nepoužívat pro barvení řas, obočí a vousů. Dojde-li k podráždění, přerušit aplikaci.
56 fluorid horečnatý prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F Ve směsi s jinými F sloučeninami dále uvedenými nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%. Obsahuje fluorid horečnatý.
57 chlorid strontnatý (hexahydrát) zubní pasty 3,5 % v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 % Obsahuje chlorid strontnatý. Použití dětmi se nedoporučuje.
58 octan strontnatý hemihydrát zubní pasty jako ČL.57 Obsahuje octan strontnatý. Použití dětmi se nedoporučuje
59 talek (hydratovaný magnesiumsilikát) a) pudry a zásypy pro děti do 3 let
b) ostatní
Obsahuje hydratovaný magnesiumsilikát. U pudrů a zásypů: Zabraňte vdechnutí nosem nebo ústy.
60 dialkanolamidy mastných kyselin max. obsah dialkanolaminů 0,5 % Nepoužívat s látkami s nitrosačním účinkem. Max. obsah dialkanolaminů 5% (v surovině), max. obsah N-nitrosodialkanol-aminů 50 ug/kg. Uchovávat za nepřítomnosti nitritů
61 monoalkanolaminy max. obsah dialkanolaminů 0,5 % Nepoužívat s látkami s nitrosačním účinkem. Obsah minimálně 99% (min. čistoty). Max. obsah sekundárních alkanolaminů 0,5% , max. obsah N-nitrosodialkanol-aminů 50 ug/kg. Uchovávat za nepřítomnosti nitritů
62 trialkanolaminy a) prostředky, které se neoplachují
b) ostatní prostředky
a) 2,5 % a), b) Nepoužívat s látkami s nitrosačním účinkem. Obsah minimálně 99%. Max. obsah sekundárních alkanolaminů 0,5% , max. obsah N-nitrosodialkanolaminů 50 ug/kg. Uchovávat za nepřítomnosti nitritů
63 hydroxid strontnatý depilatoria k regulaci pH 3,5 % v přepočtu na stroncium max. pH 12,7 Ukládat mimo dosah dětí. Zamezit kontaktu s očima.
64 peroxid strontnatý jen do prostředků, které se oplachují, jen pro profesionální použití 4,5% v přepočtu na stroncium v konečném použitém ředění Výrobky musí být v souladu s požadavky na výrobky s obsahem peroxidu. Jen pro profesionální použití. Zamezit kontaktu s očima. V případě vniknutí do oka okamžitě důkladně vypláchnout vodou. Používat ochranné rukavice.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Seznam přípustných barviv, které lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv (1)

Oblast použití:

Oblast 1:

Barviva pro všechny kosmetické prostředky

Oblast 2:

Barviva pro všechny kosmetické prostředky s výjimkou těch, které jsou aplikovány do očního okolí a mohou přicházet do kontaktu se sliznicí oka .Toto platí zejména pro líčidla očního okolí a jejich odličovače.

Oblast 3:

Barviva pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.

Oblast 4:

Barviva pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen na krátkou dobu.

Colour
index
Oblast
použití
Barevný
odstín
Nejvyšší přípustná koncentrace
Požadavky na čistotu
(2)
10 0064zelená
10 0203zelená
10 316 (3)2žlutá
11 6803žlutá
11 7103žlutá
11 7254oranžová
11 9201oranžová
12 0103červená
12 085 (3)1červenámax. 3 % v hotovém výrobku
12 1204červená
12 1501červená
12 3704červená
12 4204červená
12 4804hnědá
12 4901červená
12 7004žlutá
13 0151žlutáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 3%,
nesulfonované aromatické aminy a anilin max. 10 mg/kg
E 105
14 2701oranžováve vodě nerozpustné součásti max. 0.2%.
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%
E 103
14 7001červená
14 7201červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0.2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 1%
E 122
14 8151červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0.2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%
E 125
15 5102oranžová
15 5251červená
15 5801červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%
15 6204červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%
15 630 (3)1červenámax. 3% ve finálním výrobku
15 8003červená
15 850 (3)1červená
15 865 (3)1červená
15 8801červená
15 9801oranžováE 111
15 985 (3)1žlutáE 110
16 0351červená
16 1851červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0.2%
E 123
16 2303oranžová
16 255 (3)1červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%
E 124
16 2901červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 3%
E 126
17 200 (3)1červená
18 0503červená
18 1304červená
18 6904žlutá
18 7364červená
18 8204žlutá
18 9651žlutá
19 140 (3)1žlutáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 1%
E 102
20 0404žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu v barvivu max. 5 ppm
20 1703oranžová
20 4704černá
21 1004žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu v barvivu max. 5 ppm.
21 1084žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu v barvivu max. 5 ppm.
21 2303žlutá
24 7904červená
26 1003červenáanilin - max. 0,2%, 2-naftol - max. 0,2%,
4-aminoazobenzen max. 0,1 %, 1 - (fenylazo)-2-naftol - max.3%,
1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol - max. 2%
27 290 (3)4červená
27 7551černáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
olovo max. 10mg/kg, arsen max. 2mg /kg
E 152
28 4401černáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 15%, meziprodukty max. 1%
E 151
40 2154oranžová
40 8001oranžová
40 8201oranžováE 160c
40 8251oranžováE 160f
40 8501oranžováE 161g
42 0453modrá
42 051 (3)1modráve vodě nerozpustné součásti max. 0,5%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
chrom (v přepočtu na chrom) max. 20mg/kg,
vedlejší barviva max. 1%
E 131
42 0531zelená
42 0804modrá
42 0901modrá
42 1004zelená
42 1704zelená
42 5103fialová
42 5204fialovámax. koncentrace 5 ppm ve finálním výrobku
42 7353modrá
44 0453modrá
44 0901zelenáE 142
45 1004červená
45 1904fialová
45 2204červená
45 3501žlutámax. 6% ve finálním výrobku
45 370 (3)1oranžovámax.obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 2%
45 380 (3)1červenámax.obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 2%
45 3961oranžovápři použití do rtěnek může být barvivo použito
jen jako volná kyselina a nejvýše 1%
45 4052červenámax.obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 2%
45 410 (3)1červenámax.obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 2%
45 4251červenámax.obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 3%
45 4301červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
max. obsah fluoresceinu 1% a monobromfluoresceinu 2%
E 127
47 0003žlutá
47 0051žlutáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 2%
50 3254fialováE 104
50 4203černá
51 3194fialová
58 0001červená
59 0403zelená
60 7244fialová
60 7251fialová
60 7303fialová
61 5651zelená
61 5701zelená
61 5854modrá
62 0454modrá
69 8001modráE 130
69 8251modrá
71 1053oranžová
73 0001modrá
73 0151modráve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
vedlejší barviva max. 1%, isatinsulfokyselina - max. 1%
E 132
73 3601červená
73 3851fialová
73 9004fialová
73 9154červená
74 1004modrá
74 1601modrá
74 1804modrá
74 2602zelená
75 1001žlutá
75 1201oranžovákroacetin neprokazatelnýE 160b
75 1251žlutáE 160d
75 1301oranžováchromatografie : při adsorbční analyse na aluminium-oxidu
nebo gelu kyseliny křemičité dává beta-karotin jen jednu zonu
E 160a
75 1351žlutáE 161d
75 1701bílá
75 3001žlutáE 100
75 4701červenáve vodě nerozpustné součásti max. 0,2%,
podíl extrahovatelný do etyléteru max. 0,2%,
papírová chromatogralie:roztok 2 g trinatriumcitrátu
ve 100 ml 5%ního amoniumhydroxidu
dává s pravým karmínem jedinou skvrnu
v alkalickém prostředí
E 120
75 8101zelenáE 140 E 141
77 0001bíláE 173
77 0021bílá
77 0041bílá
77 0071modrá
77 0151červená
77 1201bílá
77 1631bílá
77 2201bíláE 170
77 2311bílá
77 2661černá
77 2671černá
77 268:11černáDehtová produkty : filtrát vývaru 2 g uhlí
s 20 ml 1 N NaOH musí být bezbarvý.
Vyšší aromatické uhlovodíky neprokazatelné
E 153
77 2881zelenábez chromátových iontů
77 2891zelenábez chromátových iontů
77 3461zelená
77 4001hnědá
77 4801hnědáE 175
77 4891oranžováSelen - max. 1mg/kg, Rtuť - max. 1mg/kgE 172
77 4911červenáSelen - max. 1mg/kg, Rtuť - max. 1mg/kg
77 4921žlutáSelen - max. 1mg/kg, Rtuť - max. 1mg/kg
77 4991černáSelen - max. 1mg/kg, Rtuť - max. 1mg/kg
77 5101modrábez iontů kyanidových
77 7131bílá
77 7421fialová
77 7451červená
77 8201bíláE 174
77 8911bíláantimon - max. 100 mg/kg, zinek - max. 50 mg/kg.
Rozpustné sloučeniny barviv - max. 5 mg/kg.
Pro titandioxid - součásti rozpustné v HCl - max.0,35%
E 171
77 9471bílá
Laktoflavin1žlutáLumiflavin neprokazatelný, 6,7.dimetyl-9- (1°-D-ribityl)- isoaloxazin,
Laktoflavin(riboflavin, riboflavin-5°-fosfát
E 101
Cukrový kulér1hnědáE 150
Kapsantin,
kapsorubín,
(extrakt papriky )
1oranžováE 160c
Betanin, barviv
z červené řepy
1červenáPapírová chromatografie vzestupná: butanol nasycený 2 N HCl
(jako rozpouštědlo) dává betanin jedinou červenou skvrnu
s nahnědlými pruhy, málo putující
E 162
Anthokyany1červenábenzopyryliniové soleE 163
Stearát Al,
Zn, Mg, Ca
1bílá
Bromthymolová
modř
4modrá
Bromkresolová
zeleň
4zelená
Kyselá červeň 195,
Acid Red 195
3červená

(1) Laky a soli těchto barviv (barvících činidel), které neobsahují látky zakázané přílohou č. 2 nebo které nejsou vyloučeny z rozsahu tohoto nařízení vlády přílohami č. 3 a 4, jsou rovněž přípustné.

(2) Barviva, jejichž číslu předchází písmeno "E" v souladu s požadavky na barviva pro potraviny, musí splňovat požadavky na čistotu pro toto použití.

(3) Nerozpustné látky, soli, pigmenty barya, stroncia a zirkonu těchto barviv (barvících činidel) jsou přípustné, pokud vyhoví zkoušce nerozpustnosti: 10 g barviva v 200 ml HCl pH 2.0; 30 minut extrakce při 37 °C uvolní méně než 0,035 % rozpustných podílů barya, stroncia a zirkonu.

Všeobecná kriteria čistoty, pokud není stanoveno jinak, vztaženo na 1 kg:

arsen5mg max.
olovo20mg max.
antimon, měď, chrom jednotlivě100mg
zinek, baryumsulfát dohromady200mg
kadmium, rtuť, selen, telur, thalium, uran, chrom a barnaté sloučeniny rozpustné v HClneprokazatelné méně než 1 mg
Polycyklické aromatické uhlovodíkyneprokazatelné
2-naftylamin, benzidin, 4-aminodifenyl (nebo xenylamin) a jejich derivátyneprokazatelné
Volné aromatické aminy v přepopčtu na anilin100mg
Ostatní produkty mezisyntézy0,5%
Vedlejší barviva (isomery, homology)dohromady 4%

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Seznam konzervačních přísad přípustných v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití

NázevNejvyší přípustná koncentraceDalší omezení Zvláštní požadavkyPodmínky užití
Značení na obalu určeném
pro spotřebitele
1*Benzoová kyselina, její soli a estery0,5 % v přepočtu na kyselinu
2*Propionová kyselina a její soli2 % v přepočtu na kyselinu
3*Salicylová kyselina a její soli0,5 % v přepočtu na kyselinuNesmí být použito do výrobků
pro děti do 3
let s výjimkou šamponu.
Nepoužívat pro děti do 3 let.
4*Sorbová kyselina a její soli0,6 % v přepočtu na kyselinu
5*Formaldehyd a paraformaldehydv přepočtu na for-maldehyd:
0,2 % mimo prostředky pro hygienu úst
0,1 % prostředky pro hygienu úst
Zakázáno v aerosolech (spray).
6položka neobsazena
7*Bifenyl-2ol (o-fenylfenol) a jeho soli0,2 % v přepočtu na fenol
8*Pyrithion zinečnatý0,5 %Jen pro prostředky, které se oplachují.
Zakázán v prostřed- cích ústní hygieny.
9*Anorganické siřičitany a hydrosiřičitany0,2 % v přepočtu na SO2
10Jodičnan sodný0,1 %Jen pro prostředky, které se oplachují.
11Chlorbutanol0,5 %Zakázáno v aerosolech (spray).Obsahuje chlorbutanol.
12 *4-hydroxybenzoová kyselina, její soli a estery0,4 % - jako kyse-lina pro 1 ester
0,8 % - jako kyselina pro směs esterů
133-acetyl-6- methylpyran-2,4(3H)- dion
a jeho soli
0,6 % v přepočtu na kyselinuZakázáno v aerosolech (spray).
14 *Mravenčí kyselina a její sodná sůl0,5 % v přepočtu na kyselinu
15Dibromhexamidin a jeho soli
včetně isethionatu
0,1 %
16Thiomersal (INN)0,007 % jako Hg ve směsi s ostatními
povolenými sloučeninami rtuti
zůstává maximální
přípustná koncentrace 0,007% Hg
Pouze pro prostředky k dekoraci
a odličování okolí očí.
Obsahuje thiomersal.
17Fenylrtuťnaté solijako čl. 16Pouze pro prostředky k dekoraci
a odličování okolí očí.
Obsahuje fenyltruťnaté
sloučeniny.
18 *Undecylenová kyselina a její soli0,2 % v přepočtu na kyselinu
19 *Hexetidin0,1 %
205-brom-5-nitro-1,3- dioxan Bronidox0,1 %Jen do prostředků, které se oplachují.
Zamezit tvorbě nitrosaminů.
21 *Bronopol0,1 %Zamezit tvorbě nitrosaminů.
22 *2,4-dichlor- benzylalkohol0,15%
23 *Triclokarban0,2 %Kritéria čistoty: 3,3', 4,4'- tetrachlorazobenzen
- méně než 1 ppm 3,3',
4,4'- tetrachlorazoxy- benzen - méně než 1 ppm
24 *4-chlor-m-kresol0,2 %Zakázán v prostředcích
přicházejících do kontaktu se sliznicí.
25 *Triclosan0,3 %
26 *4-chlor-3,5-xylenol0,5 %
27 *Imidazolidinyl močovina0,6 %
28 *Poly-1-hexamethylen biguanid hydrochlorid0,3 %
29 *2-fenoxy-ethanol1%
30 *Hexamethylentetramin (methenamin)0,15 %
31Methenamin-3- chlorallyl- chlorid0,2 %
32 *1-(4-chlorfenoxy)- 1-(imidazol-1-yl)
3,3-dimethylbutan-2on
0,5 %
33 *1,3-bis (hydroxymetyl) -5,5-
dimethylimidazolidin -2,4-dion
0,6%
34 *Benzylalkohol1%
35 *1-hydroxy-4-methyl-
6(2,4,4-trimethyl- pentyl)2-pyridon
a jeho monoetanolaminová sůl (octopirox)
1% 0,5 %Jen pro prostředky, které se oplachují,
pro další produkty.
361,2-dibrom- -2,4dikyanobutan0,10%Zakázán v kosmetických prostředcích
na ochranu proti slunci v koncentraci
vyšší než 0,025%.
37 *6,6-dibrom-4,4-dichlor -2,2-methylen-difenol0,1 %
384-isopropyl-m-kresol0,1 %
39Směs 5-chlor-2-methyl- isothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol- 3(2H)-on
s chloridem hořečnatým
a dusičnanem hořečnatým
0,0015 %Směs v poměru 3:1
5-chlor-2-methyl- isothiazol-3(2H)-on
a 2-methylisothiazol- 3(2H)-on.
402-benzyl-4-chlorfenol0,2 %
412-chloracetamid0,3 %Obsahuje chloracetamid.
42 *Chlorhexidin a jeho diglukonát,
diacetát a dihydrochlorid
0,3 % v přepočtu na chlorhexidin.
431-fenoxypropan-2-ol1,0 %Jen pro prostředky, které se oplachují
44 *Alkyl(C12- C22) trimethyl-
ammonium bromid a chlorid
0,1 %
454,4-dimethyl-1,3- oxazolidin0,1 %pH konečného produktu nesmí být nižší než 6.
46N-(hydroxy-methyl)- N-(dihydroxymethyl-
1,3-dioxo-2,5 imidazolinidyl-4)-N'-
(hydroxymethyl) močovina
0,5 %
47 *1,6-di(4-amidino- fenoxy)-
n-hexan (hexamidin)
a jeho soli (včetně isethionatu
a p-hydroxybenzoatu)
0,1 %
48Glutaraldehyd0,1 %Zakázáno v aerosolech (spray).Obsahuje glutaraldehyd.
(při obsahu glutaraldehydu v konečném
produktu vyšším než 0,05 %)
49(5-ethyl-3,7-dioxa-1- azabicyklo (3.3.0)oktan)0,3 %Zakázán v prostředcích ústní hygieny
a v prostředcích přicházejících
do kontaktu se sliznicí.
503-(p-chlorfenoxy)- propan-1,2-diol
(Chlorfenesin)
0,3 %
51Hydroxymethylamino- acetát sodný0,5 %
52Chlorid stříbrný zakotvený
na oxidu titaničitém
0,00 4% v přepočtu na AgCl20% (hmotn.) na TiO2 Zakázán v prostředcích
pro děti do 3 let, v prostředcích ústní hygieny
a v prostředcích aplikovaných do okolí očí a na rty.
53Diisobutyl-fenoxy- etoxyethyl-dimethyl-
benzylammonium chlorid
(benzethonium chlorid)
0,1 %Jen pro prostředky, které se oplachují.
54 *Alkyl(C8 - C18) dimethyl-benzyl
ammonium chlorid,bromid a saccharinát
(benzalkonium chlorid, bromid a saccharinát)
0,1 %
55Benzylhemiformal0,03 %Jen pro prostředky, které se oplachují.
563-jod-2- propynylbutylkarbamat0,1 %

Jiné koncentrace látek v příloze uvedených a označených * lze použít jen pro specifické účely, zřejmé z funkce kosmetického prostředku, např. dezodoranty do mýdel nebo přísady proti lupům do šamponů. Všechny hotové výrobky obsahující formaldehyd nebo látky formaldehyd uvolňující musí mít na obalu vyznačen obsah formaldehydu, pokud jeho koncentrace překročí 0,05 %

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

UV filtry pro kosmetické prostředky a jejich nejvyšší přípustné koncentrace

Poř. čísloLátkaNejvyšší přípustná koncentrace v hm %Značení na obalu určeném pro spotřebitele
1kyselina 4-aminobenzoová5%
2N,N,N-trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenmethyl) anilinum methylsulfát6%
33,3,5-trimethylcyklohexyl- salicylát (homosalat)10%
42-hydroxy-4-methoxybenzo-fenon (oxybenzon)10%obsahuje oxybenzon*
52-kyano-3,3difenyl akrylová kyselina, 2-etylhexyl ester (Oktokrylen)10 % v přepočtu na kyselinu
6kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfonová a její sodné, draselné a triethanolaminové soli8 % v přepočtu na kyselinu
7etoxylovaný ethyl-4-amino- benzoát10%
82-ethylhexylester kyseliny salicylové5%
92-ethylhexylester kyseliny 4-methoxyskořicové10%
10isoamylester kyseliny 4-methoxyskořicové10%
111-(4-terc.butylfenyl)-3-(4-methoxyfenyl)propan - 1,3-dion5%
123,3-(1,4-fenylendimethylen) bis(7,7-dimethyl-2- oxo-bicyklo)-(2,2,1)heptan-1-methansulfonová kyselina a její soli10 % v přepočtu na kyselinuzakázáno v aerosolech (spray)
132-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát8%
142-hydroxy-4-methoxybenzofenon-5-sulfonová kyselina a sodná sůl (sulisobenzon a sulisobenzon sodný )5 % v přepočtu na kyselinu
15alfa-(2-oxoborn-3-yliden)toluen-4-sulfonová kyselina a její soli6 % v přepočtu na kyselinu
163-(4-methylbenzyliden)-1-kafr6%
173-benzylidenkafr6%
184-isopropylbenzylsalicylát4%
192,4,6-trianilin-(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxi)-1,3,5- triazin5%
20Polymer N-((2 a 4)-((2-oxoborn-3-yliden) metyl) benzyl) akrylamid6%

* Upozornění se neuvádí, jestliže použitá koncentrace je rovmá nebo nižší než 0,5 % a látka slouží pouze pro ochranu výrobku.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Mikrobiologické požadavky na kosmetické prostředky

1. Pro účely mikrobiologického zkoušení a hodnocení se kosmetické prostředky člení na 3 skupiny:

I) kosmetické prostředky aplikované v okolí očí, kosmetické prostředky určené pro děti do tří let,

II) suché, práškovité, granulované prostředky z rostlin nebo obsahující části rostlin a přírodní produkty tepelně neupravené, k vnějšímu použití,

III) ostatní výrobky.

2. Následující specifické mikroorganismy nesmějí být přítomny v 0,1 g (ml) kosmetického prostředku všech výše uvedených skupin:

Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Candida albicans

3. Tolerované množství mikroorganismů v jednotlivých skupinách kosmetických prostředků

3.1. Skupina I:

Celkový počet aerobních mesofilních mikroorganismů 102 / g (ml)

3.2. Skupina II:

Celkový počet aerobních mesofilních mikroorganismů 105 / g (ml)

Escherichia coli 102 / g (ml)

Kvasinky a plísně 104 / g (ml)

3.3. Skupina III:

Celkový počet aerobních mesofilních mikroorganismů 103 / g (ml)

Interpretace výsledků:

Výsledky se považují za ještě vyhovující při zjištění množství mikroorganismů maximálně 5 × 10n / g (ml).

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 174 /1998 Sb.

Přesunout nahoru