Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 148/1998 Sb.Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Částka 52/1998
Platnost od 02.07.1998
Účinnost od 01.11.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 2, § 1a, § 2azrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 3 – § 6zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 7 – § 10, § 8a, § 10azrušeno

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 11 – § 16zrušeno

HLAVA PÁTÁzrušeno

§ 17zrušeno

Díl prvnízrušeno

§ 18, § 19, § 20 – § 23zrušeno

Díl druhýzrušeno

§ 24 – § 29, § 30, § 31zrušeno

Díl třetízrušeno

§ 32 – § 37zrušeno

Určenízrušeno

§ 38, § 39zrušeno

Zvláštní způsoby určování a osoby určené ke styku s utajovanými skutečnostmi ze zákonazrušeno

§ 40 – § 43zrušeno

Díl čtvrtýzrušeno

§ 44 – § 46zrušeno

HLAVA ŠESTÁzrušeno

§ 47 – § 54zrušeno

Podmínky pro vydání potvrzenízrušeno

§ 55 – § 61zrušeno

Potvrzenízrušeno

§ 62 – § 66zrušeno

HLAVA SEDMÁzrušeno

§ 67, § 68zrušeno

HLAVA OSMÁzrušeno

§ 69, § 70zrušeno

Pokutyzrušeno

§ 71 – § 73zrušeno

Doručovánízrušeno

§ 74 – § 77, § 77a – § 77kzrušeno

HLAVA DEVÁTÁzrušeno

§ 78 – § 81zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 81a – § 81mzrušeno

Výkon státního dozoru, pokuty a řízenízrušeno

§ 81n, § 81ozrušeno

Pokutyzrušeno

§ 81p – § 81tzrušeno


ČÁST TŘETÍ

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 82zrušeno

HLAVA DRUHÁ

§ 83

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění takto:

Ustanovení § 21 písm. c) včetně poznámky č. 4) zní:

"c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona.4)

4) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.".

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 84zrušeno

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 85zrušeno

HLAVA PÁTÁ

§ 86

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 se slova "státní a hospodářské tajemství" nahrazují slovy "tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

2. V § 35 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, je orgán činný v trestním řízení povinen obhájce poučit podle takového zákona. Stejně postupuje v případě osob, jejichž účast na řízení nelze vyloučit. O provedeném poučení učiní záznam do spisu.".

3. V § 50 odstavec 3 zní:

"(3) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, může být pouze určená osoba podle zvláštního zákona nebo osoba podle takového zákona poučená.".

4. V § 65 odstavec 5 zní:

"(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.".

5. V § 99 odst. 1 se slova "které tvoří státní tajemství," nahrazují slovy "týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

6. V § 99 odst. 3 ve větě druhé se slova "skutečnostech tvořících předmět služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečnostech klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Důvěrné" nebo "Vyhrazené".".

7. V § 200 odst. 1 se slovo "tajemství" nahrazuje slovy "utajované skutečnosti".

8. V § 201 odst. 2 poslední větě se slova "tajemství chráněného" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných".

9. V § 201 odst. 3 se slova "státního, hospodářského nebo služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem".

HLAVA ŠESTÁ

§ 87

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za bodem 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:

"10. Národní bezpečnostní úřad.".

2. V § 12 odst. 1 se písmeno l) vypouští a za písmenem k) se čárka nahrazuje tečkou.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 88

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

§ 89

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 7, který nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 363/2000 Sb. Čl. II

1. Bezpečnostní prověrka provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se po dobu platnosti osvědčení považuje za bezpečnostní prověrku provedenou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona.

2. Bezpečnostní prověrka zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, přičemž se nepřihlíží k údajům a zjištěním, která nejsou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, pro provedení bezpečnostní prověrky požadována.

3. U zahájené bezpečnostní prověrky II. stupně osoby uvedené v § 8a odst. 1 předá Úřad bezpečnostní spis k navrhované osobě, který k této osobě založil, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 310/2002 Sb. Čl. II

(1) Tento zákon se vztahuje i na stížnosti, které nebyly rozhodnuty do dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Osvědčení vydaná podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti do doby v nich uvedené a jsou považována za osvědčení vydaná podle tohoto zákona.

(3) Citlivé činnosti může vykonávat i fyzická osoba, která není držitelem platného dokladu, a to nejdéle po dobu dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona nebo do tří měsíců od zahájení výkonu citlivé činnosti bude podána žádost podle § 81f.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 444/2005 Sb.

Čl. XXI předpisu č. 444/2005 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2006, nelze zapracovat, protože § 72 odst. 3 a § 81r odst. 3 byl zrušen novelou č. 413/2005 Sb.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 342/2006 Sb.

Čl. XXX předpisu č. 342/2006 Sb., který nabyl účinnosti 3. 7. 2006, nelze zapracovat, protože § 8 byl zrušen novelou č. 413/2005 Sb.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Tošovský v. r.

Přesunout nahoru