Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 50/1998
Platnost od 25.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. června 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a d) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb. a vyhlášky č. 138/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se v odstavci 2 větě druhé na konci doplňují tato slova: "a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy".

2. V § 33 odstavec 8 zní:

"(8) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,

b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.

Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.".

3. V § 34 odst. 6 větě druhé se slova "občan zemře" nahrazují slovy "zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut".

4. V § 35 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,".

5. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě.".

6. V § 35 odst. 4 větě druhé se za slova "poměrnou část" vkládají slova "nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno".

7. V § 35 odst. 7 větě druhé se za slovo "dopravu" vkládají slova "nebo když dítě zemřelo".

8. V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.".

9. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu držiteli motorového vozidla, a to tomu držiteli, kterého určí osoba, jež má být dopravována.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

10. V § 36 odst. 4 se věta první nahrazuje touto větou: "Výše příspěvku na provoz motorového vozidla činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 1 750 Kč u jednostopého vozidla a 3 500 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 875 Kč u jednostopého vozidla a 1 750 Kč u ostatních vozidel.".

11. V § 36 odst. 6 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 5".

12. V § 37 odst. 1 se slova "není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b), který" nahrazují slovy "se pravidelně individuálně dopravuje a který není držitelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b) nebo c), jenž".

13. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.".

14. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 3 000 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního pololetí, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.".

15. V § 58 odstavec 2 zní:

"(2) Občanům, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku podle § 35 odst. 1 nebo 2, může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč.".

16. § 60 včetně nadpisu zní:

"§ 60

Odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby

Dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby se poskytuje odměna až do výše 5 500 Kč za kalendářní měsíc s přihlédnutím ke kvalitě, počtu a náročnosti poskytovaných úkonů pečovatelské služby.".

17. Příloha č. 1 zní:

"Úhrada za úkony pečovatelské služby

a) úhrada za úkony v rodinách s dětmi
b) úhrada za úkony pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany

  Nejvyšší částka v Kč
  a)b)
Úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby
1.celková koupel včetně umytí vlasů v domácnosti příjemce00
2.celková koupel včetně umytí vlasů ve středisku osobní hygieny00
Další úkony:
3.běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC15/úkon, denně15/úkon, denně
4.jednoduché ošetřovatelské úkony10/denně10/denně
5.donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití12/úkon, denně12/úkon, denně
6.donáška uhlí a dřeva - za každých 15 kg, štípání a skládání dřeva - za každých 15 kg15/úkon, denně15/úkon, denně
7.nákupy, nutné pochůzky20/úkon, denně20/úkon, denně
8.donáška vody, topení v kamnech a vynesení popela, čištění kamen15/úkon, denně15/úkon, denně
9.práce spojené s udržováním domácnosti50/hod.50/hod.
10.příprava a uvaření snídaně nebo oběda, popřípadě svačiny nebo večeře30/hod.30/hod.
11.doprovod na vyšetření, doprovod dětí do předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, doprovod do zaměstnání, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, pomoc při denních kulturních, zájmových, vzdělávacích nebo pracovních aktivitách30/hod.30/hod.
12.praní drobného osobního prádla včetně pracích prostředků, žehlení a případně drobné úpravy30/kg30/kg
13.výchovná práce s dětmi40/hod.neposkytuje se
14.dohled nad tězče zdravotně postiženým dítětem od 6 - 22 hodin30/hod.neposkytuje se
15.ošetření nohou (pedikura), masáž, vodová ondulace, zástřih vlasůneposkytuje se60/úkon
16.průvodcovská služba pro úplně nebo prakticky nevidomé na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí30/hod.30/hod.
17.tlumočnická služba pro neslyšící při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostíneposkytuje se70/hod.
18.dohled nad dospělým občanem od 6 - 22 hodinneposkytuje se40/hod.
19.noční služba od 22 hod. do 6 hod.  
a) spojená s možností spánku60/úkon60/úkon
b) spojená s prováděním jednoduchých ošetřovatelských úkonů100/úkon100/úkon
20.mimořádné úkony  
a) praní velkého prádla nebo prádla značně znečištěného ve středisku osobní hygieny nebo v prádelně pečovatelské služby včetně pracích prostředků a jeho vyžehlení, případně drobných úprav40/kg40/kg
b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken, mytí společných prostor domu apod.60/hod.60/hod.“.

17. V příloze č. 4 části II. bod 1 zní:

"1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 % nejvýše 3 000 Kč".

18. Příloha č. 6 zní:

"Úhrady za další služby poskytované v domovech - penzionech pro důchodce

Druh službyVýše úhrady
I. a) Stravovánípodle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 b) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídlaaž 12 Kč/úkon, denně
II.Praní a žehlení 
 a) v zařízení sociální péčeve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok
 b) v jiném zařízeníve výši, kterou toto zařízení požaduje
Za poskytnutí této služby se považuje i použití automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně pracích prostředků. Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.
III.a) Nákupy, nutné pochůzkyaž 20 Kč/úkon, denně
 b) doprovod na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod.až 30 Kč/hod.
IV.Úklidpodle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu až 50 Kč/hod.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže řízení o poskytnutí příspěvku na opatření zvláštních pomůcek nebylo ke dni 1. července 1998 pravomocně rozhodnuto, rozhodne se o poskytnutí příspěvku na opatření zvláštních pomůcek podle předpisů platných před tímto dnem, jen je-li to pro žadatele výhodnější.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministr:
PhDr. Volák v. r.

Přesunout nahoru