Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla

Částka 48/1998
Platnost od 30.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zrušeno k 01.07.2002 (247/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 4. června 1998

o osvobození zboží od dovozního cla

Ministerstvo financí stanoví podle § 191 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon") a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 237 odst. 2 zákona:


Předmět úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví

a) případy, kdy je zboží propuštěné do volného oběhu z důvodů obecného zájmu vzhledem k jeho konečnému použití osvobozeno od dovozního cla, jakož i podmínky, za nichž je zboží osvobozeno od cla,

b) podmínky, za nichž je osvobozeno od dovozního cla zboží dovážené osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv propuštěné do volného oběhu a rozsah tohoto osvobození,

c) případy a zvláštní podmínky, za nichž může být propuštěno zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) osobním majetkem zboží určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřebu její domácnosti, zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, rekreační lodě a turistická letadla, chovná a jezdecká zvířata, jakož i přenosné mechanické a jiné přístroje potřebné k výkonu povolání této osoby, které podle druhu a množství nemá znaky zboží obchodního charakteru a není dováženo k obchodním účelům,

b) vybavením domácnosti ošacení, domácí prádlo, nábytek a další bytové vybavení,

c) alkoholem a alkoholickými nápoji zboží uvedené v podpoložkách čísel 2203 až 2208 kombinované nomenklatury celního sazebníku,

d) tabákem a tabákovými výrobky zboží uvedené v podpoložkách čísel 2401 až 2403 kombinované nomenklatury celního sazebníku,

e) dopravním prostředkem jakékoliv plavidlo, včetně nákladních člunů, člunů umístěných nebo neumístěných na palubě lodi, křídlových lodí (vodních raket), vznášedlo, letadlo, motorové silniční vozidlo, motocykl, motorové kolo, přívěs, návěs, souprava vozidel a železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení, včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, manipulaci a k ochraně zboží,

f) obchodním použitím dopravního prostředku přeprava osob za úplatu nebo průmyslová nebo obchodní přeprava zboží, a to za úplatu i bezplatně,

g) vnitřní přepravou přeprava osob, které nastoupily v tuzemsku, aby v tuzemsku vystoupily, nebo přeprava zboží, které bylo v tuzemsku naloženo, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

h) obchodním motorovým vozidlem motorové silniční vozidlo (včetně tahače s návěsem nebo bez něho), které je podle druhu své konstrukce a vybavení určeno k přepravě, bezplatné i za úplatu, zboží nebo nejméně desíti osob včetně řidiče a jakékoli silniční vozidlo určené pro jednoduché účely jiné, než především určené pro přepravu osob nebo zboží,

i) osobním motorovým vozidlem soukromý osobní automobil a jiné motorové vozidlo určené především k přepravě nejvíce devíti sedících osob včetně řidiče, osobní automobil kombi a závodní automobil,

j) přenosnými nástroji a přístroji nástroje a přístroje, které jsou upraveny tak, aby při použití byly drženy v ruce, nebo které jsou opatřené zařízením umožňujícím, aby byly snadno nošeny v ruce,

k) soukromým použitím použití, které nesouvisí s výkonem povolání nebo obchodní činností a v zásadě slouží k uspokojování potřeb domácnosti a požadavků soukromého života,

l) obvyklým místem pobytu místo, kde osoba obvykle pobývá po dobu nejméně 185 dnů v jednom kalendářním roce, má zde rodinu nebo zde vykonává povolání a kde má byt. Je-li obvyklé místo pobytu, kde příslušná osoba vykonává své povolání, na jiném místě, než kde je její rodina, a pobývá proto střídavě v obou těchto místech, z nichž jedno je v tuzemsku a druhé v zahraničí, považuje se za obvyklé místo pobytu to místo, kde má tato osoba rodinu a vrací se tam pravidelně; to neplatí, pobývá-li tato osoba v tuzemsku proto, aby zde splnila konkrétní, dočasný úkol. Návštěva vysoké školy nebo jiné školy se nepovažuje za změnu obvyklého místa pobytu,

m) celní hodnotou hodnota zboží podle § 65 až 79 zákona,

n) vlastní hodnotou zboží hodnota zboží, bez nákladů dopravy a pojištění, ověřitelná celními orgány na základě odpovídajících dokladů nebo jejich zkušeností,

o) vědeckým výzkumem pokusná a pozorovací činnost ke zdokonalení znalostí ve všech oborech vědy (matematika, fyzika, medicína, chemie, biologie, geologie, meteorologie apod. ).

ČÁST PRVÁ

OSVOBOZENÍ ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO VOLNÉHO OBĚHU OD DOVOZNÍHO CLA

(K § 237 odst. 1 a 2 zákona)

HLAVA I

OSOBNÍ MAJETEK FYZICKÝCH OSOB DOVÁŽENÝ PŘI PŘEVEDENÍ JEJICH OBVYKLÉHO MÍSTA POBYTU V ZAHRANIČÍ DO TUZEMSKA

§ 2

Osobní majetek fyzických osob dovážený při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí do tuzemska je osvobozen od dovozního cla za podmínek uvedených v § 3 až 10.

§ 3

(1) Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, jestliže

a) byl ve vlastnictví deklaranta a byl jím v zahraničí užíván; jedná-li se o motorový dopravní prostředek, musí být deklarantem v místě obvyklého pobytu v zahraničí užíván nejméně 6 měsíců přede dnem, ke kterému ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí,

b) je určen v místě nového obvyklého pobytu v tuzemsku ke stejnému účelu užívání po dobu nejméně 12 měsíců.

(2) Za podmínky, že jsou k tomu důvody hodné zřetele, je osobní majetek osvobozen od cla, i když nebyl v zahraničí ve vlastnictví deklaranta nebo nebyl v zahraničí užíván, nejde-li o motorový dopravní prostředek.

§ 4

(1) Od dovozního cla je osvobozen osobní majetek za podmínky, že deklarant měl místo obvyklého pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců.

(2) Od dovozního cla je osvobozen osobní majetek i za podmínky, že deklarant měl v zahraničí obvyklý pobyt nepřetržitě po dobu kratší, než je uvedena v odstavci 1, je-li zřejmé, že deklarant měl v úmyslu mít v zahraničí místo obvyklého pobytu po stanovenou dobu.

§ 5

Od dovozního cla není osvobozen osobní majetek, jde-li o

a) alkohol a alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) motorové vozidlo a jiný dopravní prostředek k obchodnímu použití,

d) předměty použitelné při výkonu živnosti jiné než přenosné nástroje a přístroje.

§ 6

(1) Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, pokud je deklarantem navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne, ke kterému ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí.

(2) Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.

§ 7

Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla s podmínkou, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu nebude půjčen, zastaven, pronajat nebo postoupen za úplatu nebo bezúplatně.

§ 8

(1) Bez dotčení ustanovení § 6 je osobní majetek osvobozen od dovozního cla i tehdy, byl-li navržen do volného oběhu přede dnem, ke kterému deklarant ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí, bude-li deklarantovi povolení k obvyklému pobytu v tuzemsku uděleno do 6 měsíců po dopravení osobního majetku do tuzemska.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 se lhůta uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) počítá do dne dopravení osobního majetku do tuzemska.

§ 9

(1) Jestliže deklarant z důvodů vyplývajících z jeho povolání opustil zahraničí, kde měl obvyklé místo pobytu, aniž má současně nové obvyklé místo pobytu v tuzemsku, ale hodlá je zde později mít, je osobní majetek, který za tímto účelem do tuzemska dopravil, osvobozen od dovozního cla.

(2) Osobní majetek uvedený v odstavci 1 je osvobozen od dovozního cla za podmínek uvedených v § 2 až 7, přičemž

a) lhůty uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 6 se počítají do dne dopravení osobního majetku do tuzemska,

b) lhůta uvedená v § 7 se počítá ode dne udělení povolení k obvyklému pobytu v tuzemsku.

(3) Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla za podmínky, pokud deklarant prohlásí, že bude skutečně mít místo obvyklého pobytu v tuzemsku1) ve lhůtě ne delší než 12 měsíců ode dne jeho propuštění.

§ 10

Převádí-li fyzická osoba své místo obvyklého pobytu v zahraničí do tuzemska v důsledku mimořádných politických okolností a je jí přiznán politický asyl, je její osobní majetek osvobozen od dovozního cla, i když nejsou splněny podmínky uvedené v § 3, § 5 písm. c) a d) a § 7.

HLAVA II

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI SŇATKU

§ 11

(1) Bez dotčení ustanovení § 2 až 10 a za podmínek uvedených v § 12 až 14 je osvobozena od dovozního cla výbava a vybavení domácnosti deklaranta, včetně jeho nových předmětů, který při příležitosti sňatku převádí své obvyklé místo pobytu v zahraničí do tuzemska.

(2) Za stejných podmínek jsou osvobozeny od dovozního cla dary, obvykle darované při příležitosti sňatku, které darovala zahraniční osoba osobě splňující podmínky uvedené v odstavci 1. Dar obvykle darovaný při příležitosti sňatku je osvobozen od dovozního cla pouze tehdy, nepřesahuje-li jeho vlastní hodnota částku 50 000 Kč.

(3) Od dovozního cla podle odstavců 1 a 2 není osvobozen

a) alkohol a alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky.

§ 12

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 11 pouze deklarantovi, který

a) měl obvyklé místo pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců; celní úřad může povolit výjimku, je-li zřejmé, že tato osoba měla v úmyslu pobývat v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců,

b) předloží doklad o uzavření sňatku.

§ 13

Zboží navržené do volného oběhu je osvobozeno od dovozního cla

a) nejdříve 2 měsíce přede dnem sňatku za podmínky, že celní dluh, který by mohl vzniknout, bude zajištěn,

b) nejpozději 4 měsíce po dnu sňatku.

§ 14

Zboží uvedené v § 11 je osvobozeno od dovozního cla s podmínkou, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu nebude půjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně.

HLAVA III

OSOBNÍ MAJETEK NABYTÝ DĚDĚNÍM

§ 15

Za podmínek uvedených v § 16 až 18 je osvobozen od dovozního cla osobní majetek, který česká fyzická osoba nabyla děděním ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů.

§ 16

Od dovozního cla není osvobozen

a) alkohol a alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) dopravní prostředek k obchodnímu použití,

d) zboží určené k použití při výkonu povolání nebo obchodování, jiné než přenosné nástroje a přístroje, které byly nezbytné k výkonu povolání zesnulého,

e) zásoby surovin, hotových výrobků a polotovarů,

f) živý inventář a zásoby zemědělských výrobků přesahující množství odpovídající běžnému zásobení rodiny.

§ 17

(1) Zboží uvedené v § 15 je osvobozeno od dovozního cla, je-li navrženo do volného oběhu ve lhůtě 2 let ode dne, kdy příslušný orgán schválil nebo potvrdil dědictví.

(2) Zděděné zboží může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezeno najednou nebo postupně.

§ 18

Ustanovení § 15 až 17 se použijí přiměřeně na dědictví nabyté děděním ze závěti právnickými osobami vykonávajícími v tuzemsku nevýdělečnou činnost.

HLAVA IV

VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI URČENÉ K ZAŘÍZENÍ PŘECHODNÉHO BYDLIŠTĚ

§ 19

Za podmínek uvedených v § 20 až 23 je osvobozeno od dovozního cla vybavení domácnosti dovážené zahraničními fyzickými osobami s místem obvyklého pobytu v zahraničí, které je určeno k zařízení jejich přechodného bydliště v tuzemsku.

§ 20

Vybavení domácnosti je osvobozeno od cla,

a) bylo-li ve vlastnictví deklaranta a bylo jím užíváno po dobu nejméně 6 měsíců přede dnem, kdy bylo vyvezeno,

b) jestliže podle druhu a množství odpovídá obvyklému vybavení přechodného bydliště.

§ 21

Od dovozního cla je osvobozeno vybavení domácnosti jen deklarantovi, který

a) má místo obvyklého pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců,

b) je vlastníkem bytu v místě přechodného bydliště nebo si jej neodvolatelně najal na dobu nejméně 2 let,

c) prohlásí, že tento byt nepronajme nebo neprodá během své nepřítomnosti nebo nepřítomnosti členů jeho domácnosti.

§ 22

Osvobození od dovozního cla může být podmíněno zajištěním celního dluhu, který by mohl vzniknout.

§ 23

Vybavení domácnosti je osvobozeno od dovozního cla s podmínkou, že ve lhůtě 2 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění vybavení domácnosti do volného oběhu, a jde-li o vybavení domácnosti vlastní hodnoty vyšší než 50 000 Kč, ve lhůtě 10 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění vybavení domácnosti do volného oběhu, nebude půjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně. Osvobození od dovozního cla zůstane zachováno, jestliže předmětné vybavení domácnosti je použito k zařízení nového bytu, jsou-li dodržena ustanovení § 21 písm. b) a c).

HLAVA V

STUDIJNÍ POTŘEBY A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI ŽÁKŮ NEBO STUDENTŮ

§ 24

(1) Studijní potřeby a vybavení domácnosti, které patří žákům a studentům přijíždějícím k dlouhodobému pobytu v tuzemsku za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia, jsou osvobozeny od dovozního cla.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) žákem nebo studentem osoba řádně zapsaná ve vzdělávacím zařízení, aby zde po celou dobu mohla navštěvovat pořádané přednášky,

b) studijními potřebami předměty a přístroje obvykle používané žáky a studenty při studiu,

c) dlouhodobým pobytem doba potřebná k ukončení studia ve vzdělávacím zařízení.

§ 25

Studijní potřeby a vybavení domácnosti jsou osvobozeny od dovozního cla i opakovaně v průběhu celého studia.

HLAVA VI

VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI DOVÁŽENÉ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM DOČASNÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ

§ 26

Za podmínek uvedených v § 27 a 28 je osvobozeno od dovozního cla používané vybavení domácnosti dovážené fyzickými osobami, které mají místo obvyklého pobytu v tuzemsku, které dočasně pobývaly v zahraničí po dobu nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců, a bylo používáno v souvislosti s výkonem povolání, obchodu nebo studia.

§ 27

Osvobození se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, které

a) bylo ve vlastnictví deklaranta a které jím bylo v zahraničí skutečně užíváno k soukromým účelům po dobu nejméně 6 měsíců přede dnem, ke kterému ukončil svůj dočasný pobyt v zahraničí,

b) podle druhu a množství odpovídá obvyklému vybavení dočasného bytu.

§ 28

Od dovozního cla je osvobozeno vybavení domácnosti uvedené v § 26 za podmínky, že bude dovezeno do tuzemska a do volného oběhu propuštěno najednou, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy deklarant ukončil svůj dočasný pobyt v zahraničí.

HLAVA VII

ZÁSILKY ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY

§ 29

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 1500 Kč.

§ 30

Od dovozního cla není osvobozen

a) alkohol a alkoholické nápoje,

b) tabák a tabákové výrobky.

HLAVA VIII

ZÁSILKY ZBOŽÍ MEZI FYZICKÝMI OSOBAMI

§ 31

Za podmínek uvedených v § 32 a 33 je osvobozeno od dovozního cla zboží, které nemá obchodní charakter, obsažené v drobných zásilkách odesílaných fyzickou osobou ze zahraničí fyzické osobě v tuzemsku.

§ 32

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 31 za podmínky, že zásilka obsahuje zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota, včetně výrobků uvedených v § 33, nepřesahuje 6000 Kč.

(2) Přesahuje-li úhrnná vlastní hodnota několika druhů zboží, které je obsaženo v zásilce, částku uvedenou v odstavci 1, je od dovozního cla osvobozeno jen to zboží, které by bylo osvobozeno od dovozního cla, kdyby bylo dováženo samostatně.

§ 33

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 31 v každé zásilce u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 50 kusů cigaret,

2. 25 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus),

3. 10 kusů doutníků,

4. 50 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické nápoje

1. 1 litr destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 2 litry vína.

HLAVA IX

OBCHODNÍ MAJETEK DOVÁŽENÝ PŘI PŘEMÍSTĚNÍ ČINNOSTI PODNIKU ZE ZAHRANIČÍ DO TUZEMSKA

§ 34

(1) Za podmínek uvedených v § 35 až 40 je od dovozního cla osvobozen obchodní majetek podniku,2) který ukončil svou činnost v zahraničí, přemístěný do tuzemska, aby zde vykonával původní činnost.

(2) Při přemístění zemědělského podniku je osvobozen od dovozního cla rovněž jeho živý a mrtvý inventář a zásoby.

§ 35

Od dovozního cla je osvobozen obchodní majetek podniku, který

a) byl do ukončení činnosti podniku v zahraničí prokazatelně používán po dobu nejméně 12 měsíců,

b) je v tuzemsku určen ke stejnému účelu, k jakému byl určen v zahraničí,

c) podle množství a povahy odpovídá významu daného podniku.

§ 36

Od dovozního cla není osvobozen obchodní majetek podniku přemístěný ze zahraničí do tuzemska z důvodů splynutí nebo sloučení s tuzemským podnikem.

§ 37

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a) dopravní prostředky, které neslouží k výrobním účelům,

b) zásoby všeho druhu určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat,

c) pohonné hmoty, paliva a zásoby surovin a polotovarů,

d) živý inventář, který je vlastnictvím obchodníků.

§ 38

Od dovozního cla je osvobozen jen obchodní majetek podniku uvedený v § 34, který byl navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení činnosti v zahraničí.

§ 39

Obchodní majetek je osvobozen od dovozního cla s podmínkou, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu nebude půjčen, zastaven, pronajat nebo postoupen za úplatu nebo bezúplatně.

§ 40

Při dovozu majetku, který patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání3) nebo právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku, se ustanovení § 34 až 39 použijí obdobně.

HLAVA X

ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY A ZBOŽÍ POUŽÍVANÉ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

§ 41

(1) Za podmínek uvedených v § 42 a 43 jsou osvobozeny od dovozního cla výrobky zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické, které pocházejí z hospodářství ležících v zahraničí do 15 km od státních hranic a obhospodařované zemědělci, kteří mají obvyklé místo pobytu nebo sídlo v tuzemsku do 15 km od státních hranic, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

(2) Při dovozu výrobků živočišného původu se ustanovení odstavce 1 použije tehdy, jestliže pocházejí ze zvířat, která byla odchována nebo získána v tuzemsku nebo která byla propuštěna do volného oběhu.

§ 42

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze nezpracované výrobky nebo výrobky, které prošly pouze zpracováním běžným po sklizni nebo prvotní výrobě a jejich množství odpovídá povaze a velikosti hospodářství.

§ 43

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze výrobky dovážené zemědělským výrobcem nebo jeho jménem.

§ 44

Na výtěžky rybolovu nebo rybářství provozovaného na jezerech a vodních tocích hraničících s tuzemskem a výtěžky lovu provozovaného na těchto jezerech a vodních tocích se ustanovení § 41 až 43 použijí přiměřeně.

§ 45

(1) Od dovozního cla jsou osvobozena semena, hnojiva a výrobky určené k pěstování rostlin a obdělávání půdy podle její skutečné rozlohy na hospodářstvích ležících v tuzemsku do 15 km od státních hranic a obhospodařované zemědělci, kteří mají obvyklé místo pobytu nebo sídlo v zahraničí do 15 km od státních hranic, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze semena, hnojiva a jiné výrobky dovážené zemědělcem, nebo jeho jménem, v množství potřebném k pěstování rostlin a obdělávání půdy.

HLAVA XI

ZBOŽÍ, KTERÉ NEMÁ OBCHODNÍ CHARAKTER, DOVÁŽENÉ CESTUJÍCÍM

§ 46

(1) Za podmínek uvedených v § 47 a 48 je osvobozeno od dovozního cla zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím. Zbožím dováženým cestujícím se rozumí také zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorech dopravních prostředků, kterými vstupuje do tuzemska.

(2) Osobními zavazadly se rozumí všechna zavazadla, která cestující při vstupu do tuzemska přihlásil pohraničnímu celnímu úřadu k celnímu dohledu, a zavazadla, která byla podána při odjezdu ze zahraničí dopravci zajišťujícímu jeho dopravu jako doprovázená zavazadla a později přihlášena celnímu úřadu k celnímu dohledu.

§ 47

(1) Od dovozního cla je v rámci osvobození uvedeného v § 46 odst. 1 osvobozeno každému cestujícímu pouze toto množství u následujícího zboží:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 200 kusů cigaret,

2. 100 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus),

3. 50 kusů doutníků,

4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické nápoje

1. 1 litr destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 2 litry vína.

(2) Od dovozního cla je zboží uvedené v odstavci 1 osvobozeno v případě dovozu alkoholu a alkoholických nápojů pouze osobám starším 18 let; v případě dovozu tabáku a tabákových výrobků pouze osobám starším 16 let.

§ 48

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje

a) 6000 Kč u každého cestujícího staršího 15 let,

b) 3000 Kč u každého cestujícího ve věku do 15 let.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží členů posádek dopravních prostředků, kteří při výkonu této činnosti přestupují státní hranice nejméně jedenkrát za týden, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 500 Kč při každé cestě.

(3) Od dovozního cla je osvobozeno zboží cestujících, kteří vykonávají své povolání v příhraničním území sousedního státu, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 500 Kč.

(4) Omezení podle odstavce 3 neplatí, pokud cestující s obvyklým místem pobytu v příhraničním území prokáže, že se z příhraničního území sousedního státu vracejí za dobu delší než jeden týden. Omezení uvedená v odstavcích 2 a 3 však platí, jestliže cestující, kteří vykonávají své povolání v příhraničním území sousedního státu, a členové posádek dopravních prostředků provozovaných mezi zahraničím a tuzemskem, při každé cestě nejméně jedenkrát za týden, dovážejí zboží v rámci výkonu svého povolání.

(5) Od dovozního cla je osvobozeno zboží cestujících, kteří mají obvyklé místo pobytu v příhraničním území, dovážené z protilehlého příhraničního území sousedního státu, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 1500 Kč. Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, rozumí se příhraničním územím území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čarou ve vzdálenosti 15 km od státních hranic. Protilehlým příhraničním územím se rozumí úsek v pásmu příhraničního území sousedního státu, ležící v kruhu o poloměru 40 km, jehož středem je bod na státních hranicích, který je nejblíže obvyklému místu pobytu cestujícího.

(6) Od dovozního cla je osvobozeno zboží v rozsahu osvobození od dovozního cla uvedeném v odstavcích 2, 3 a 5 u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 50 cigaret,

2. 25 cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus),

3. 10 doutníků, nebo

4. 50 gramů tabáku ke kouření,

b) alkohol a alkoholické nápoje

1. 0,25 litru destilátů nebo lihovin mající skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s objemovým obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého nebo perlivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 0,5 litru vína.

(7) Od dovozního cla je zboží uvedené v odstavci 6 osvobozeno v případě dovozu alkoholu a alkoholických nápojů pouze osobám starším 18 let; v případě dovozu tabáku a tabákových výrobků pouze osobám starším 16 let.

HLAVA XII

ZBOŽÍ PRO VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ A KULTURNÍ ÚČELY A VĚDECKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE

§ 49

(1) Zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely, jehož seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, je osvobozeno od dovozního cla bez ohledu na osobu příjemce a užití tohoto zboží.

(2) Je-li ve sloupci 1 seznamu před příslušnou podpoložkou uvedeno "ex", znamená to, že osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2 seznamu.

§ 50

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, určené pro

a) veřejná vzdělávací, vědecká nebo kulturní zařízení nebo organizace, nebo

b) vzdělávací, vědecká nebo kulturní zařízení nebo organizace uvedené ve třetím sloupci této přílohy.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v odstavci 1 za podmínky, že deklarantem a příjemcem zboží jsou osoby uvedené v odstavci 1. Při dovozu zboží uvedeného v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce nemusí být deklarantem osoba uvedená v odstavci 1.

(3) Je-li ve sloupci 1 seznamu před příslušnou podpoložkou uvedeno "ex", znamená to, že osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2 seznamu.

§ 51

(1) Vědecké nástroje a přístroje jiné, než na které se vztahuje ustanovení § 50, které nejsou dováženy za účelem dosažení zisku, jsou za podmínek uvedených v § 52 až 57 osvobozeny od dovozního cla.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje, jestliže deklarantem a příjemcem zboží jsou

a) veřejná zařízení a jejich organizační složky, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo

b) soukromá zařízení schválená příslušným orgánem, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum.

§ 52

Od dovozního cla podle § 53 až 56 jsou osvobozeny rovněž náhradní díly, části a příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů, jakož i na nářadí k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů, dovážené současně s těmito nástroji a přístroji nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které splňují podmínky pro osvobození od dovozního cla.

§ 53

Pro účely osvobození podle § 51 a 52 se rozumí vědeckým nástrojem nebo přístrojem jednotlivý přístroj nebo nástroj, systém nebo takové zařízení, které vzhledem k jeho technickým parametrům a výsledkům, kterých dosahuje, je výlučně nebo hlavně způsobilý k vědecké činnosti.

§ 54

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě pouze tehdy, jestliže vědecké nástroje a přístroje se stejnou vědeckou hodnotou, jakou mají nástroje a přístroje a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě, na které je uplatňován nárok na osvobození od dovozního cla, nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny.

(2) Skutečnost, že nástroje a přístroje srovnatelné vědecké hodnoty a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

§ 55

(1) Zboží uvedené v § 50 až 52 je osvobozeno od dovozního cla také s podmínkou, že nebude ve lhůtě 5 let od jeho propuštění do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla zapůjčeno, pronajato, zcizeno nebo postoupeno bez předchozího informování příslušného celního úřadu.

(2) Jestliže je předmětné zboží ve lhůtě 5 let od jeho propuštění do volného oběhu zapůjčeno, pronajato, zcizeno nebo postoupeno osobě, které se zboží osvobozuje od dovozního cla podle § 50 a § 51 odst. 2, zůstává osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li předmětné zboží k účelům, pro které se osvobozuje od dovozního cla.

§ 56

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 50 a 51 s podmínkou, že pokud již nejsou plněny podmínky stanovené pro osvobození od dovozního cla nebo zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, má být užíváno k jiným účelům, uvědomí o této skutečnosti příslušný celní úřad.

§ 57

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje dovezené v rámci ujednání o vědecké spolupráci, které slouží k provádění vědeckovýzkumného programu.

(2) Od dovozního cla jsou tyto vědecké nástroje a přístroje osvobozeny za podmínky, že byly dovezeny k nevýdělečným účelům a

a) byly pořízeny z finančních prostředků vědeckovýzkumného zařízení se sídlem v zahraničí,

b) jsou v mezích ujednání o vědecké spolupráci používány ve vědeckovýzkumných zařízeních, které mají sídlo v tuzemsku, pracovníky nebo zástupci vědeckovýzkumného zařízení uvedeného v písmenu a) nebo s jejich souhlasem.

(3) Vědeckým nástrojem a přístrojem podle odstavce 1 se rozumí také stroje a jejich příslušenství, včetně náhradních dílů, nářadí určené k jejich údržbě, zkoušení, seřízení nebo sestavení, vědecké vybavení nebo biologické a chemické látky, které mají být použity příslušnými vědeckovýzkumnými zařízeními pro vědeckovýzkumné práce.

§ 58

(1) Vědecké nástroje a přístroje uvedené v § 57, které byly při dovozu osvobozeny od dovozního cla pod podmínkou, nesmějí být zapůjčeny, pronajaty, zcizeny ani postoupeny. Ustanovení § 54, § 55 odst. 2 a § 56 tím nejsou dotčena.

(2) Budou-li vědecké nástroje a přístroje ve lhůtě 5 let po jeho propuštění do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla zapůjčeny, pronajaty, zcizeny nebo postoupeny, zůstává toto osvobození zachováno, pokud vědecké nástroje a přístroje budou v novém vědeckovýzkumném zařízení používány k účelům, pro které se takové zboží osvobozuje od dovozního cla.

HLAVA XIII

LABORATORNÍ ZVÍŘATA A BIOLOGICKÉ NEBO CHEMICKÉ LÁTKY URČENÉ K VÝZKUMU

§ 59

(1) Od dovozního cla se osvobozují

a) zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely,

b) biologické a chemické látky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, dovážené výhradně k neobchodním účelům.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze zvířata a biologické nebo chemické látky určené pro

a) veřejná zařízení a jejich organizační složky zabývající se hlavně vzděláváním nebo vědeckým výzkumem, nebo

b) soukromá zařízení, schválená příslušným orgánem, zabývající se hlavně vzděláváním nebo vědeckým výzkumem.

(3) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze zvířata a biologické nebo chemické látky, které se v tuzemsku nevyrábějí, jsou zasílány zdarma a které jsou vzhledem k jejich zvláštnímu významu nebo stupni čistoty hlavně nebo výlučně způsobilé k vědeckému výzkumu.

HLAVA XIV

LÉČEBNÉ LÁTKY LIDSKÉHO PŮVODU A ČINIDLA K URČOVÁNÍ KREVNÍ SKUPINY A TKÁNÍ

§ 60

(1) Od dovozního cla se osvobozují

a) léčebné látky lidského původu,

b) činidla na určování krevní skupiny,

c) činidla na určování tkání.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) léčebnou látkou lidského původu lidská krev a její deriváty (úplná lidská krev, sušená krevní plasma, lidský albumin a stálé roztoky lidských plasmatických proteinů, lidský imunoglobulin a lidský fibrinogen),

b) činidlem na určování krevní skupiny jakékoliv činidlo lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určené k určování krevní skupiny a neslučitelnosti krevní skupiny,

c) činidlem na určování tkání jakékoliv činidlo lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určené k určování lidských tkání.

§ 61

Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v § 60, které je

a) určeno právnickým osobám, které jsou deklarantem a jejich příjemcem, schváleným příslušným orgánem, aby je používaly výlučně k lékařským nebo vědeckým účelům s vyloučením jakéhokoliv obchodního účelu,

b) doprovázeno osvědčením o jejich totožnosti vydaným příslušným zahraničním orgánem,

c) dovezeno ve speciálních nádobách opatřených zvláštním identifikačním štítkem.

§ 62

Od dovozního cla jsou rovněž osvobozeny speciální nádoby, v nichž jsou léčebné látky lidského původu, činidla na určování krevních skupin nebo tkání přepravovány a na všechny pomocné látky a příslušenství potřebné k jejich užití.

HLAVA XV

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE URČENÉ K LÉKAŘSKÉMU VÝZKUMU, LÉKAŘSKÉ DIAGNOSTICE NEBO K LÉČBĚ

§ 63

(1) Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované zahraniční osobou nemocnicím, jiným zdravotnickým zařízením a ústavům sociální péče nebo osobám zabývajícím se lékařským výzkumem, nebo které jsou zakoupeny těmito nemocnicemi, jinými zdravotnickými zařízeními a ústavy sociální péče nebo osobami zabývajícími se lékařským výzkumem výhradně z fondu právnických osob s charitativním cílem nebo z dobrovolných příspěvků soukromých osob, jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že je prokázáno, že

a) darování nástrojů a přístrojů není spojeno s obchodním úmyslem dárce,

b) neexistuje spojení mezi dárcem nástrojů a přístrojů a výrobcem nástrojů a přístrojů, pro něž se navrhuje osvobození od dovozního cla.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny nástroje a přístroje uvedené v odstavci 1 za podmínky, že deklarantem a příjemcem jsou osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 jsou od dovozního cla osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství nástrojů nebo přístrojů dovážené současně s těmito nástroji nebo přístroji nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla,

b) nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě těchto nástrojů a přístrojů dovážené současně s těmito nástroji nebo přístroji, nebo je-li dováženo později, a je možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla.

§ 64

Jsou-li nástroje nebo přístroje osvobozeny osobám od dovozního cla podle § 63, podmínky uvedené v ustanovení § 54 až 56 se použijí přiměřeně.

HLAVA XVI

REFERENČNÍ LÁTKY PRO KONTROLU KVALITY LÉČIVÝCH VÝROBKŮ

§ 65

Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující referenční látky, schválené Světovou zdravotnickou organizací, určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých výrobků, zasílané příjemcům schváleným příslušným orgánem.

HLAVA XVII

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PŘI MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH

§ 66

Od dovozního cla jsou osvobozeny farmaceutické výrobky humánní nebo veterinární medicíny, určené pro osoby nebo zvířata účastnící se v tuzemsku mezinárodních sportovních soutěží, v množství a druhu potřebném k uspokojování jejich potřeb při jejich pobytu v tuzemsku.

HLAVA XVIII

ZBOŽÍ K CHARITATIVNÍM ÚČELŮM

§ 67

(1) Za podmínek uvedených v § 69 a 70, pokud nevedou k zneužití postavení nebo většímu poškození konkurence, jsou od dovozního cla osvobozeny

a) základní životní potřeby dovážené zdarma právnickými osobami s charitativním zaměřením, aby byly bezplatně rozdány potřebným osobám,

b) zboží všeho druhu zasílané zdarma zahraničními osobami, bez jakéhokoliv obchodního úmyslu z jejich strany, právnickým osobám s charitativním zaměřením, aby při příležitostných charitativních akcích za ně získaly prostředky pro svou činnost,

c) kancelářské zařízení a kancelářské potřeby zasílané zdarma zahraniční osobou, bez jakéhokoliv obchodního úmyslu z jejich strany, právnickým osobám s charitativním zaměřením, aby je používaly výhradně k zabezpečení jejich činnosti a k uskutečňování charitativních cílů, které sledují.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v odstavci 1, jestliže deklarantem a příjemcem jsou právnické osoby s charitativním zaměřením.

(3) Základními potřebami podle odstavce 1 písm. a) se rozumí zboží potřebné k uspokojení okamžitých potřeb osob, které to potřebují, např. potraviny, léky, přikrývky a oblečení.

§ 68

Od dovozního cla není osvobozen

a) alkohol a alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) motorová vozidla, s výjimkou sanitních vozidel.

§ 69

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze těm osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají potřebné záruky správného nakládání se zbožím k danému účelu.

§ 70

(1) Zboží uvedené v § 67 je osvobozeno od dovozního cla také s podmínkou, že nebude ve lhůtě 5 let od jeho propuštění do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla zapůjčeno, pronajato, zcizeno nebo postoupeno bez předchozího informování příslušného celního úřadu.

(2) Jestliže je zboží ve lhůtě 5 let od jeho propuštění do volného oběhu zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které by bylo zboží osvobozeno od dovozního cla podle § 67 až 69, zůstává osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li tato osoba zboží k účelům, pro které je osvobozeno od dovozního cla.

§ 71

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 67 s podmínkou, že pokud již nejsou plněny podmínky stanovené pro osvobození od dovozního cla nebo zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, má být užíváno k jiným účelům, uvědomí o této skutečnosti příslušný celní úřad.

HLAVA XIX

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ VE PROSPĚCH POSTIŽENÝCH OSOB

§ 72

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které je speciálně přizpůsobeno pro účely vzdělávání, výcviku, výkonu povolání, sociálního začlenění nebo kulturního rozvoje postižených osob, jestliže je dováženo

a) postiženými osobami nebo pro jejich potřebu, nebo

b) právnickými osobami, jejichž hlavní činností je vzdělávání postižených osob nebo poskytování pomoci postiženým osobám.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v odstavci 1, jestliže deklarantem a příjemcem jsou osoby uvedené v odstavci 1 a jestliže srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno nebo jestliže dovážené zboží nezpůsobí újmu tuzemské výrobě srovnatelného zboží. Skutečnost, že srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno nebo že dovážené zboží nezpůsobí újmu tuzemské výrobě srovnatelného zboží, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

(3) Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zboží uvedeného v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně s tímto zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

(4) Od dovozního cla je osvobozeno zboží dovážené osobami uvedenými v odstavci 1 písm. b), které má být upraveno na zboží speciálně přizpůsobené pro účely vzdělávání, výcviku, výkonu povolání, sociálního začlenění nebo kulturního rozvoje postižených osob, jestliže upravené zboží odpovídá podmínkám stanoveným v odstavci 1 a za podmínky, že těmito operacemi nebude způsobena vážná újma příslušnému tuzemskému výrobnímu odvětví.

(5) Pro účely odstavce 2 se rozumí

a) srovnatelným zbožím zboží vyráběné v tuzemsku, které má podstatné technické parametry stejné jako zboží, u kterého je uplatňováno osvobození od dovozního cla a které může být používáno ke stejným účelům nebo může poskytovat srovnatelné služby jako dovážené zboží,

b) zbožím v současnosti v tuzemsku vyráběné zboží, jehož dodací lhůta v době objednávky není, vzhledem k obchodním zvyklostem, podstatně vyšší než dodací lhůta zboží, které má být dovezeno, anebo jestliže tato dodací lhůta není o tolik vyšší, aby tím bylo zamýšlené určení nebo použití zboží podstatně dotčeno.

§ 73

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 72 s podmínkou, že pokud již nejsou plněny podmínky stanovené pro osvobození od dovozního cla nebo zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, má být užíváno k jiným účelům, uvědomí o této skutečnosti příslušný celní úřad.

(2) Jestliže je předmětné zboží zapůjčeno, pronajato nebo postoupeno osobě, které by bylo zboží osvobozeno od dovozního cla podle § 72, zůstává osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li předmětné zboží k účelům, pro které je osvobozeno od cla.

§ 74

Pro účely § 72 se rozumí

a) postiženou osobou osoba s vážnou vadou, neschopností nebo postižením, které je následkem tělesné vady, včetně vady smyslové, mentální vady nebo fysiologické vady, která omezuje nebo znemožňuje výkon činnosti nebo funkce, která je u zdravého člověka považována za normální,

b) zbožím speciálně přizpůsobeným pro účely vzdělávání, výcviku, výkonu povolání, sociálního začlenění nebo kulturního rozvoje postižených osob zboží umožňující postiženým osobám vyrovnat jejich vadu nebo opětovně navázat společenské vztahy, a to jak aktivní, tak i pasivní,

c) speciálně přizpůsobeným zbožím zboží, které podle své konstrukce nebo podle následné podstatné úpravy zboží běžně užívaného má takové vlastnosti a technickou povahu, které ho za obvyklých podmínek činí vhodným výhradně k užívání postiženou osobou.

HLAVA XX

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ VE PROSPĚCH OBĚTÍ KATASTROF

§ 75

(1) Za podmínek uvedených v § 76 až 80 je osvobozeno od dovozního cla zboží dovážené státními organizacemi nebo právnickými osobami s charitativním zaměřením, které má být

a) rozděleno zdarma obětem katastrofy, která postihla území České republiky, nebo

b) dáno zdarma k dispozici obětem katastrofy s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví příslušné osoby.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v odstavci 1, jestliže deklarantem a příjemcem jsou státní organizace nebo právnické osoby s charitativním zaměřením.

(3) Zboží dovážené záchrannými jednotkami a navržené do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací, je osvobozeno za stejných podmínek jako zboží uvedené v odstavci 1.

§ 76

(1) Od dovozního cla není osvobozen materiál a zařízení určené k opětovné výstavbě v postiženém území.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu do 2 po sobě jdoucích let po katastrofě.

§ 77

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze těm právnickým osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají potřebné záruky správného nakládání se zbožím k danému účelu.

§ 78

Zboží propuštěné podle § 75 odst. 1 do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla mohou státní organizace nebo právnické osoby s charitativním zaměřením bez předběžného informování celního úřadu v průběhu 5 po sobě jdoucích let po jeho propuštění zapůjčit, pronajmout nebo postoupit pouze jiným státním organizacím nebo právnickým osobám s charitativním cílem.

§ 79

Bylo-li zboží uvedené v § 75 odst. 1 během 5 po sobě jdoucích let po jeho propuštění do volného oběhu zapůjčeno, pronajato, zcizeno nebo postoupeno organizacím, pro něž je zboží osvobozeno od dovozního cla, zůstává osvobození od dovozního cla zachováno, pokud je zboží touto státní organizací nebo právnickou osobou s charitativním zaměřením použito k účelům, které dovolují osvobození od dovozního cla.

§ 80

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 75 s podmínkou, že pokud již nejsou plněny podmínky stanovené pro osvobození od dovozního cla nebo zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, má být užíváno k jiným účelům, uvědomí o této skutečnosti příslušný celní úřad.

(2) Bude-li zboží ve vlastnictví organizací, které již nesplňují podmínky pro osvobození od dovozního cla, a bude těmito organizacemi předáno organizacím uvedeným v ustanovení § 75, případně v ustanovení § 67 odst. 1 písm. a), kterým lze toto zboží osvobodit od dovozního cla, zůstává osvobození zachováno, pokud je zboží touto organizací použito k účelům, které dovolují osvobození od dovozního cla.

HLAVA XXI

ČESTNÁ VYZNAMENÁNÍ A ODMĚNY

§ 81

Bude-li udělení nebo darování doloženo osvědčením příslušného orgánu a za podmínky, že se nejedná o akce obchodního charakteru, jsou od dovozního cla osvobozeny

a) vyznamenání udělená vládami cizích států českým osobám,

b) poháry, medaile a podobné předměty symbolické povahy, které byly českým osobám uděleny v zahraničí jako pocta za jejich aktivitu v oblasti vědy, umění, sportu, veřejných služeb nebo jako uznání za zásluhy u příležitosti zvláštních akcí a které jsou do tuzemska dováženy těmito osobami,

c) poháry, medaile a podobné předměty symbolické povahy, které darovaly zahraniční úřady nebo osoby, a určené v tuzemsku ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v písmenu b),

d) ceny, trofeje a suvenýry symbolické povahy a nízké hodnoty, určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma zahraničním osobám při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných událostí, a které svojí povahou, jednotkovou hodnotou nebo jinou vlastností nepředstavují žádný obchodní úmysl.

HLAVA XXII

DARY VĚNOVANÉ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

§ 82

Za podmínek uvedených v § 83 a 84, bez dotčení § 46 až 48, je od dovozního cla osvobozeno zboží

a) dovezené do tuzemska osobami, které vykonaly v zahraničí oficiální návštěvu a které ho při této příležitosti obdržely darem od hostitelských úřadů,

b) dovezené osobami, které přijíždějí do tuzemska na oficiální návštěvu a které ho při této příležitosti hodlají odevzdat hostitelským úřadům,

c) zasílané jako dary, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, zahraničními ústředními orgány státní správy, správními úřady nebo sdruženími provozujícími veřejně prospěšnou činnost tuzemským ústředním orgánům státní správy, správním úřadům a sdružením, provozujícím veřejně prospěšnou činnost,

d) zasílané a dovážené zahraničními osobami jako dary, s výjimkou osobních automobilů, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, sloužící k podpoře ekologie, jakož i k podpoře kultury, sociální péče, sportu a tělovýchovy, vědy, vzdělávání a zdravotnictví, jsou-li určeny českým právnickým osobám zřízeným k výše uvedeným činnostem,

e) získané z finančních prostředků jednotlivých států, mezinárodních organizací nebo integračních seskupení v rámci projektů zahraniční technické pomoci a tato skutečnost bude prokázána potvrzením dárce, českého zastupitelského úřadu v zahraničí, ústředního orgánu České republiky nebo jiného obdobného orgánu, který je příslušný darování osvědčit.

§ 83

Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na alkohol a alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky.

§ 84

Od dovozního cla je osvobozeno zboží, jestliže

a) k darování zboží dochází jednorázově,

b) zboží svojí povahou, hodnotou nebo množstvím nesvědčí o obchodním úmyslu dárce,

c) zboží nebude použito k obchodním účelům.

HLAVA XXIII

ZBOŽÍ URČENÉ PRO PŘEDSTAVITELE STÁTŮ

§ 85

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dary představitelům České republiky,

b) zboží určené ke spotřebě nebo užívání představiteli cizích států nebo jejich oficiálními zástupci během oficiální návštěvy v tuzemsku za podmínky vzájemnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro osoby, které na mezinárodní úrovni požívají výsady jako představitelé států.

HLAVA XXIV

ZBOŽÍ POŽÍVAJÍCÍ OCHRANY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ ZAHRANIČNÍMI OSOBAMI, KTERÉ POŽÍVAJÍ VÝSAD A IMUNIT PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV

§ 86

(1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva.

(2) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta a konzulární zavazadlo Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky.

§ 87

(1) Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit4) podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, je osvobozeno od dovozního cla za podmínek uvedených v § 88 až 91.

(2) Osobou požívající výsad a imunit se rozumí

a) diplomatická mise a konzulární úřad akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

b) zvláštní mise,

c) mezinárodní organizace, která požívá výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d) státní příslušník cizího státu, který je členem diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu akreditovaných pro Českou republiku, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí jako šéf diplomatické mise, člen diplomatického personálu nebo administrativně technického personálu diplomatické mise nebo jako vedoucí konzulárního úřadu, konzulární úředník nebo konzulární zaměstnanec,

e) úředník mezinárodní organizace, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt, není občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice,

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud dosáhl věku 15 let, není občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

§ 88

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 87 odst. 2 písm. a) až c) za podmínky, že bude použito výlučně pro úřední potřebu těchto osob. Zbožím pro úřední potřebu se rozumí rovněž zboží určené k výstavbě, přestavbě, údržbě a zařízení nemovitostí, ve kterých tyto osoby sídlí.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 87 odst. 2 písm. d) až f) za podmínky, že bude použito výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. Od dovozního cla je osvobozeno zboží jak dovezené přímo ze zahraničí, tak zboží propuštěné do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu nebo z režimu uskladnění v celním skladu, anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.

§ 89

Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v cizím státě, není osvobozeno od cla zboží v rozsahu, v jakém je osvobozeno od dovozního cla v České republice, je od dovozního cla osvobozeno zboží diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizích států a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů pouze v rozsahu, ve kterém je osvobozeno českým osobám v tomto cizím státě.

§ 90

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že bude určeno pro osoby požívající výsad a imunit a bude jimi navrženo do volného oběhu na celním prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Celní prohlášení ověří diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise nebo mezinárodní organizace [§ 87 odst. 2 písm. a) až c)] otiskem svého razítka a podpisem vedoucího nebo jeho zástupce.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu nebude zapůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně.

§ 91

(1) Od dovozního cla je rovněž osvobozeno zboží, které dovážejí

a) členové cizích delegací a členové jejich rodin, přijíždějící na diplomatické konference konané v České republice,

b) členové zvláštních diplomatických misí a členové jejich rodin, přijíždějící do České republiky s diplomatickým posláním, za podmínky, že zboží bude použito pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ústní celní prohlášení bude doloženo dokladem, prokazujícím, že se jedná o osobu požívající výsady a imunity podle odstavce 1.

HLAVA XXV

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ OZBROJENÝMI SILAMI, CIVILNÍMI SLOŽKAMI DOPROVÁZEJÍCÍMI OZBROJENÉ SÍLY A OSOBAMI ZÁVISLÝMI NA PŘÍSLUŠNÍCÍCH OZBROJENÝCH SIL NEBO CIVILNÍ SLOŽKY

§ 92

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) ozbrojenou silou příslušníci pozemních, námořních nebo vzdušných ozbrojených sil cizích států vyslaných na území České republiky jako přijímacího státu na základě mezinárodní smlouvy,5)

b) civilní složkou civilní osoby doprovázející ozbrojené síly, které jsou zaměstnány u ozbrojených sil a které nejsou občany bez státní příslušnosti nebo občany státu, který není smluvní stranou mezinárodní smlouvy,5) ani nejsou občany České republiky,

c) závislou osobou manžel nebo manželka příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo dítě tohoto příslušníka závislé na jeho podpoře,

d) vysílajícím státem smluvní strana, které patří ozbrojené síly,

e) vojenskými orgány vysílajícího státu orgány vysílajícího státu, které jsou vnitrostátními právními předpisy oprávněny uplatňovat vůči příslušníkům ozbrojených sil nebo jejich civilní složky právní předpisy tohoto státu, týkající se vojenství.

§ 93

(1) Od dovozního cla je osvobozeno

a) technika a přiměřené množství potravin, zásob a jiného zboží dováženého ozbrojenými silami pro výhradní potřebu

1. ozbrojených sil,

2. civilní složky,

3. závislých osob,

b) palivo, olej a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil nebo civilní složky.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno jak zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do volného oběhu, tak zboží propuštěné do volného oběhu po předchozím umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu nebo z režimu uskladňování v celním skladu anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.

HLAVA XXVI

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ PRO ÚČELY OBCHODNÍ ČINNOSTI

Díl 1

Vzorky zboží nepatrné hodnoty

§ 94

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny vzorky zboží nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, které představují a které má být dovezeno do tuzemska; ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) tím nejsou dotčena. Za vzorek zboží nepatrné hodnoty se považuje vzorek zboží, jehož hodnota nepřesahuje částku 200 Kč.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny vzorky za podmínky, že budou učiněny neupotřebitelnými roztržením, proděrováním, zjevným a nesmazatelným označkováním nebo jiným způsobem, aniž by ztratily povahu vzorků.

(3) Pro účely odstavce 1 se za vzorky zboží považuje každý předmět nebo vzorek představující hlavní znak zboží, jehož způsob předvedení a množství pro zboží daného hlavního znaku nebo jakosti vylučuje jeho použití pro jiné účely, než je získání objednávky.

Díl 2

Tiskoviny a reklamní materiál

§ 95

Za podmínek uvedených v § 96 jsou od dovozního cla osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody na použití nebo obchodní prospekty týkající se

a) zboží na prodej nebo k pronájmu,

b) poskytování služeb nabízených zahraniční osobou.

§ 96

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze reklamní tiskoviny uvedené v § 95, které splňují tyto podmínky:

a) na tiskovině je zřetelně uvedeno jméno zahraničního podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí poskytování služeb uvedených v tiskovině,

b) každá zásilka

1. sestává jen z jednoho druhu tiskoviny,

2. obsahuje jen jeden výtisk od každé tiskoviny, sestává-li z více tiskovin, nebo

3. obsahuje více výtisků jedné tiskoviny a její hrubá hmotnost nepřesahuje 1 kg,

c) tiskoviny nejsou předmětem sdružených zásilek odesílaných jedním odesilatelem jednomu příjemci.

§ 97

Od dovozního cla jsou osvobozeny reklamní předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma svým zákazníkům a které

a) nemají žádnou obchodní hodnotu,

b) jsou použitelné pouze k reklamním účelům.

Díl 3

Výrobky používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události

§ 98

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) vzorky nepatrné hodnoty, které představují zahraniční zboží a které jsou určeny pouze k použití na výstavě nebo podobné události,

b) zboží, které bylo výhradně dovezeno ze zahraničí k předvedení nebo k předvedení strojů a přístrojů na výstavě nebo podobné události,

c) různé pracovní látky nepatrné hodnoty, jako barvy, laky, tapety apod., které slouží k zařízení a výzdobě stánků zahraničních zástupců na výstavě nebo podobné události a které budou jimi používány,

d) reklamní materiál, katalogy, obchodní prospekty, ceníky, náborové plakáty, obrazové a tomu podobné kalendáře, nezarámované fotografie a jiné předměty, vyrobené v zahraničí, které mají být předváděny na výstavě nebo podobné události.

(2) Pro účely odstavce 1 se za výstavy a podobné události považují

a) výstavy, veletrhy a podobné výstavní události obchodní, průmyslové, zemědělské a řemeslné,

b) výstavy nebo zasedání, které jsou pořádány k dobročinným účelům,

c) výstavy nebo zasedání sloužící hlavně k podpoře vědění, techniky, řemesel, umění, výchovné a kulturní činnosti, sportu, náboženství, bohoslužeb, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo porozumění mezi národy,

d) setkání zástupců mezinárodních organizací nebo svazů,

e) oficiální oslavy nebo vzpomínková setkání, s výjimkou výstav pořádaných v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční zboží.

§ 99

Od dovozního cla podle § 98 odst. 1 písm. a) jsou osvobozeny pouze vzorky, které

a) byly ze zahraničí bezplatně dovezeny jako hotové vzorky nebo byly na této výstavě nebo podobné události zhotoveny z nebaleného zboží dovezeného ze zahraničí,

b) byly návštěvníkům během výstavy nebo podobné události výhradně bezplatně rozdávány k použití nebo spotřebě,

c) lze označit za propagační vzorky jednotlivě malých hodnot,

d) nejsou způsobilé k prodeji a jsou případně nabízeny v podstatně menším množství, než je nejmenší obchodní balení,

e) nejsou nabízeny v balení uvedeném v písmenu d), jde-li o potraviny a nápoje, a jsou na místě snědeny nebo vypity,

f) celkovou hodnotou a množstvím odpovídají druhu výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a účasti vystavovatele.

§ 100

Od dovozního cla podle § 98 odst. 1 písm. b) je osvobozeno jen zboží, které

a) bylo na výstavě nebo podobné události spotřebováno nebo zničeno,

b) celkovou hodnotou a množstvím odpovídá druhu výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a účasti vystavovatele.

§ 101

Od dovozního cla podle § 98 odst. 1 písm. d) jsou osvobozeny jen reklamní materiál a propagační předměty, které

a) jsou výhradně určeny k bezplatnému rozdávání návštěvníkům během výstavy nebo podobné události,

b) celkovou hodnotou a množstvím odpovídají druhu výstavy nebo podobné události, počtu návštěvníků a účasti vystavovatele.

§ 102

Od dovozního cla podle § 98 odst. 1 písm. a) není osvobozen

a) alkohol a alkoholické nápoje,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) paliva a pohonné látky.

Díl 4

Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo k pokusům

§ 103

Za podmínek uvedených v § 104 až 106 je od dovozního cla osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo k pokusům, které slouží k určení jeho složení, povahy nebo jiných technických parametrů, k informativním účelům, průmyslovému nebo obchodnímu výzkumu, za předpokladu, že

a) zkoušky, analýzy nebo pokusy nejsou zaměřeny pouze na podporu prodeje,

b) nepřesahuje nezbytně nutné množství pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušný celní úřad s přihlédnutím k účelu dovozu.

§ 104

Pro účely § 103 se rozumí

a) technickými parametry jak podmíněné povahové znaky zkoušeného zboží, tak i jejich vlastnosti nezávislé na vnějším prostředí; k těmto dvěma kategoriím patří zvláště reakce výrobku na současné prostředí (vlhkost vzduchu, teplota apod.),

b) zkouškami, analýzou nebo pokusem pro informační účely postupy, které jsou zaměřeny na objektivní poznání zboží nebo na zlepšení tohoto poznání a které budou provedeny mimo jakoukoliv průmyslovou nebo obchodní činnost, např. zkouška jakosti, dohled nad dodržováním norem, vystavení dobrozdání, vystavení průkazu apod.,

c) zkouškami, analýzou nebo pokusem pro průmyslový nebo obchodní výzkum postupy, které jsou zaměřeny na poznání zboží nebo na zlepšení tohoto poznání a které mohou být získány v přípravné době průmyslové nebo obchodní činnosti (výzkum na zkušební stolici, pokusy s vozidly na zvláštním území, klinické zkoušky léku apod.). Tyto postupy však samy o sobě nesmějí být součástí výrobního procesu.

§ 105

Od dovozního cla podle § 103 je osvobozeno zboží za podmínky, že bude v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, nejde-li o důvody hodné zřetele, aby bylo zboží zachováno.

§ 106

Osvobození od dovozního cla se poskytuje s podmínkou, že zkouška, analýza nebo pokus budou provedeny a všechny úřední formality potřebné pro použití zboží ke stanoveným účelům budou splněny ve lhůtě navržené deklarantem.

HLAVA XXVII

ZÁSILKY URČENÉ OSOBÁM PŘÍSLUŠNÝM VE VĚCECH OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PRŮMYSLOVÉHO NEBO OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ

§ 107

Od dovozního cla jsou osvobozeny ochranné známky, vzory, modely nebo nákresy, jakož i podpůrné listiny k nim, doklady k žádostem o přihlášení patentů nebo podobné listiny, určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového vlastnictví.

HLAVA XXVIII

TURISTICKÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL

§ 108

(1) Bez dotčení ustanovení § 49 až 58 je od dovozního cla osvobozen turistický propagační materiál.

(2) Pro účely této vyhlášky se turistickým propagačním materiálem rozumí

a) dokumenty (prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, transparenty, ilustrované kalendáře), určené k bezplatnému rozdávání a které mají vzbudit zájem veřejnosti o návštěvu zahraničního státu, zejména o účast na shromážděních a akcích s kulturním, turistickým, sportovním, náboženským nebo profesním zaměřením, pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 % soukromé obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich všeobecný propagační účel,

b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané turistickými kancelářemi nebo s jejich souhlasem a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy,

c) technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo jmenovaným korespondentům, který není určen k rozdávání, tj. ročenky, telefonní seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách, vřídlech nebo jiných podobných zařízeních.

HLAVA XXIX

RŮZNÉ DOKUMENTY A ZBOŽÍ BEZ OBCHODNÍ HODNOTY

§ 109

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dokumenty zasílané zdarma orgánům státní správy,

b) publikace cizích vlád a publikace mezinárodních organizací, které mají být bezplatně rozdávány,

c) hlasovací lístky pro volby pořádané zahraničními orgány,

d) zboží důležité pro trestní, soudní a podobné úřední řízení,

e) podpisové vzory a oběžníky týkající se podpisů, které jsou rozesílány v rámci běžné výměny informací mezi orgány veřejné správy a bankami,

f) úřední tiskopisy adresované České národní bance,

g) zprávy, přehledy o činnosti, výkazy, směnky, prospekty, formuláře žádostí a jiné dokumenty vystavené zahraničními společnostmi, které jsou určeny doručitelům nebo podpisovatelům cenných papírů vystavených těmito společnostmi,

h) nosiče informací (děrné štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy apod.) používané k přenosu informací, které jsou poskytovány adresátovi bezplatně, jestliže osvobozením od dovozního cla nedojde k zneužití nebo k vážnému poškození konkurence,

i) kartotéky, archivy, formuláře a jiné dokumenty užívané při mezinárodních shromážděních, konferencích nebo kongresech a zprávy z těchto akcí,

j) plány, technické výkresy, projekty, popisy a jiné podobné doklady dovážené s úmyslem získání nebo plnění objednávek v zahraničí nebo k účasti na konkursech v tuzemsku,

k) dokumenty používané zahraničními osobami při zkouškách v tuzemsku,

l) formuláře používané na základě mezinárodních smluv jako úřední doklady v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží,

m) formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané zahraničními dopravními nebo hotelovými společnostmi cestovním kancelářím v tuzemsku,

n) formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladní listy a jiné obchodní nebo úřední dokumenty společností poskytujících tyto služby,

o) úřední tiskopisy cizích států nebo mezinárodních úřadů a tiskopisy odpovídající mezinárodním normám zasílané zahraničními společnostmi k distribuci obdobným společnostem v tuzemsku,

p) fotografie, diapozitivy a štočky pro tiskové fotografie, s titulky i bez titulků, zasílané tiskovým agenturám nebo vydavatelům novin a časopisů,

q) kolky a podobné známky osvědčující zaplacení poplatků v zahraničí.

HLAVA XXX

MATERIÁL K UPEVNĚNÍ A OCHRANĚ ZBOŽÍ PŘI DOPRAVĚ

§ 110

Od dovozního cla je osvobozen různý materiál, např. provazy, lana, sláma, plachty, papír a lepenka, dřevo a umělá hmota, který je určen k upevnění a ochraně zboží, včetně tepelné ochrany, během dopravy ze zahraničí do tuzemska a který nemůže být opětovně použit.

HLAVA XXXI

STELIVO, PÍCE A KRMIVO URČENÉ PRO ZVÍŘATA BĚHEM JEJICH DOPRAVY

§ 111

Od dovozního cla je osvobozena sláma, píce a krmivo všeho druhu, které je umístěno v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat ze zahraničí do tuzemska a které je určeno ke krmení těchto zvířat během cesty.

HLAVA XXXII

POHONNÉ HMOTY A MAZADLA PRO SILNIČNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA A SPECIÁLNÍ KONTEJNERY

§ 112

(1) Za podmínek uvedených v § 113 a 114 jsou od dovozního cla osvobozeny

a) pohonné hmoty v běžných nádržích

1. obchodních i osobních motorových vozidel,

2. speciálních kontejnerů,

vstupujících do tuzemska,

b) pohonné hmoty v přenosných nádržích, dovážené do tuzemska osobními motorovými vozidly a motocykly v množství nejvýše 10 litrů, určené ke spotřebě těmito vozidly.

(2) Od dovozního cla nejsou osvobozeny pohonné hmoty v přenosných nádržích, uvedené v odstavci 1 písm. b), dovážené osobou, která má obvyklé místo pobytu v příhraničním území, z protilehlého příhraničního území sousedního státu. Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, rozumí se příhraničním územím území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čarou ve vzdálenosti 15 km od státních hranic. Protilehlým příhraničním územím se rozumí úsek v pásmu příhraničního území sousedního státu, ležící v kruhu o poloměru 40 km, jehož středem je bod na státních hranicích, který je nejblíže obvyklému místu pobytu této osoby.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) speciálním kontejnerem jakýkoliv kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně isolační nebo jiný systém,

b) běžnými nádržemi

1. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy. Za běžné nádrže jsou rovněž považovány plynové nádrže přizpůsobené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže přizpůsobené na jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno,

2. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny, během dopravy.

§ 113

(1) Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od dovozního cla podle § 112, nelze použít v jiném vozidle, než ve kterém byly dovezeny, a nesmějí být z tohoto vozidla vyňaty a skladovány, s výjimkou nutných oprav vozidla. Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od dovozního cla, nelze rovněž za úplatu nebo bezúplatně přenechat jiné osobě.

(2) Při nedodržení podmínek uvedených v odstavci 1 vyměří a vybere celní úřad clo podle celních sazeb platných v okamžiku nedodržení těchto podmínek, z celní hodnoty uznané nebo určené v tomto okamžiku celním úřadem.

§ 114

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 112 se uplatní rovněž na mazadla motorových vozidel v množství odpovídajícím obvyklé potřebě během cesty.

HLAVA XXXIII

MATERIÁL URČENÝ NA VÝSTAVBU, ÚDRŽBU NEBO VÝZDOBU HROBŮ, PAMÁTNÍKŮ NEBO HŘBITOVŮ VÁLEČNÝCH OBĚTÍ

§ 115

Od dovozního cla je osvobozeno zboží jakéhokoliv druhu, dovážené právnickými osobami, které jsou k tomuto účelu schváleny příslušným orgánem, které je určeno k výstavbě, údržbě nebo výzdobě hřbitovů, hrobů a památníků válečných obětí z cizích států pohřbených v tuzemsku.

HLAVA XXXIV

RAKVE, URNY A POHŘEBNÍ OZDOBY

§ 116

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) rakve s tělesnými pozůstatky a urny s popelem zesnulých osob, dále květiny, věnce a jiné ozdobné předměty, které je obvykle doprovází,

b) květiny, věnce a jiné ozdobné předměty dovážené zahraničními osobami, které se účastní pohřbu nebo přijíždějí, aby vyzdobily hroby ležící v tuzemsku, jestliže toto zboží svojí povahou nebo množstvím nesvědčí o obchodních úmyslech.

HLAVA XXXV

ZBOŽÍ POSKYTOVANÉ CESTUJÍCÍM A ČLENŮM POSÁDKY A ZBOŽÍ URČENÉ K ZÁSOBOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A ČLENŮ POSÁDKY BĚHEM PŘEPRAVY

§ 117

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží poskytované cestujícím a členům posádky během letu na trasách mezi místy v tuzemsku a v zahraničí.6)

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží spotřebované cestujícími a členy posádky v jídelních, salónních, lůžkových a jim podobných vozech připojených k mezinárodním rychlíkům a expresním vlakům.

HLAVA XXXVI

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

§ 118

Od cla jsou osvobozeny liturgické předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.

ČÁST DRUHÁ

ÚPLNÉ OSVOBOZENÍ ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO REŽIMU DOČASNÉHO POUŽITÍ OD DOVOZNÍHO CLA

(K § 191 zákona)

HLAVA I

ZBOŽÍ URČENÉ K VYSTAVENÍ, PŘEDVEDENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ NA VÝSTAVÁCH, VELETRZÍCH, KONGRESECH A PODOBNÝCH UDÁLOSTECH

§ 119

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se k použití na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech propustí

a) zboží určené k vystavení nebo k předvedení na události,

b) zboží určené pro používání ve spojení s vystavením zahraničních výrobků, včetně

1. zboží nezbytného pro předvádění zahraničních vystavených strojů nebo přístrojů,

2. stavebního a dekoračního materiálu, včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,

3. reklamního a předváděcího materiálu, který je prokazatelně reklamním materiálem pro zahraniční vystavené zboží, např. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož i přístroje nezbytné k jejich použití,

c) zařízení, včetně překladatelského zařízení, přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovného, vědeckého a kulturního charakteru, určených k použití na mezinárodních zasedáních, konferencích a kongresech,

d) živá zvířata, která mají být na události vystavena nebo se jí mají zúčastnit,

e) výrobky, které během události vzniknou z dočasně dovezeného zboží, strojů, přístrojů nebo zvířat.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze tehdy, jestliže

a) dovezené zboží zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) dovezené zboží lze ztotožnit při zpětném vývozu,

c) počet a množství dovezeného zboží jsou úměrné k účelu dovozu,

d) jsou splněny všechny podmínky, za kterých celní úřad propustil uvedené zboží do režimu dočasného použití.

(3) Výstavou nebo podobnou událostí podle odstavce 1 se rozumí události uvedené v § 98 odst. 2.

§ 120

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se zboží uvedené v § 119 odst. 1, pokud se na ně vztahují ustanovení této hlavy, propustí s podmínkou, že nebude

a) za odměnu zapůjčeno, pronajato nebo použito, nebo

b) odvezeno z místa výstavy nebo podobné události.

§ 121

(1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného na výstavu nebo podobnou událost je nejméně 6 měsíců ode dne, kdy celní úřad propustil zboží do režimu dočasného použití, ne však více než 1 měsíc po skončení výstavy nebo podobné události.

(2) Zboží uvedené v odstavci 1, které má být vystaveno nebo použito na jiné výstavě nebo podobné události, zůstává v režimu dočasného použití, budou-li splněny podmínky stanovené pro tento režim a bude-li zboží vyvezeno zpět ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do tohoto režimu.

§ 122

Celní řízení při dovozu a při zpětném vývozu zboží, které má být nebo bylo vystaveno nebo použito na výstavě nebo podobné události, bude, pokud je to vhodné a možné, provedeno v místě výstavy nebo podobné události.

HLAVA II

ZAŘÍZENÍ K VÝKONU POVOLÁNÍ

§ 123

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zařízení k výkonu povolání a náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání, nacházejícího se v režimu dočasného použití.

(2) Zařízením k výkonu povolání se rozumí

a) zařízení pro tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, které potřebují zástupci tisku, rozhlasu nebo televize, přijíždějící do tuzemska, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání pořadů. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

b) kinematografická zařízení nezbytná pro osobu přijíždějící do tuzemska natočit film. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

c) jiná zařízení než uvedená v písmenech a) a b) nezbytná pro výkon zaměstnání nebo povolání osoby přijíždějící do tuzemska, aby zde splnila určené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží nebo, s výjimkou ručního nářadí, pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných prací. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

d) pomocné přístroje a příslušenství pro zařízení uvedená v písmenech a), b) a c) a příslušenství k nim.

§ 124

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se podle § 123 propustí jen zařízení k výkonu povolání, které

a) zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) bylo dovezeno zahraniční osobou,

c) je používáno výlučně zahraniční osobou přijíždějící do tuzemska nebo je používáno pod jejím přímým dohledem.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na zařízení dovezená pro výrobu filmu, televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je oprávněná česká osoba.

(3) Zařízení kinematografické, tiskové, pro rozhlasové nebo televizní vysílání nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je česká osoba, s tím, že tato podmínka neplatí v případě společných rozhlasových nebo televizních programů.

§ 125

Lhůta pro zpětný vývoz zařízení k výkonu povolání je nejméně 12 měsíců ode dne propuštění zboží do režimu dočasného použití.

§ 126

Úplné osvobození od dovozního cla se nevztahuje na vozidla uvedená v přílohách č. 5 až 7 k této vyhlášce, jestliže, byť jen příležitostně, převážejí osoby za úplatu nebo nakládají zboží v tuzemsku, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

§ 127

Náhradní díly, které byly dovezeny později na opravu zařízení k výkonu povolání, propuštěného do režimu dočasného použití s úplným osvobozením, jsou osvobozeny od dovozního cla jako zařízení potřebné k výkonu povolání.

HLAVA III

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ V RÁMCI OBCHODNÍ OPERACE

§ 128

(1) Zboží dovážené v rámci obchodní operace se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla za podmínek uvedených v § 129 až 132, jestliže zůstává vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) zbožím dováženým v rámci obchodní operace obaly, kontejnery, palety, vzorky, reklamní filmy, jakož i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, s výjimkou případů, kdy dovoz zboží je samostatnou obchodní operací,

b) obalem všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo oddělení zboží, s výjimkou takových materiálů jako sláma, papír, skleněná vlákna, hobliny atd., které jsou dovezeny volně ložené, vyjma kontejnery a palety uvedené v písmenech c) a d),

c) kontejnerem přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení)

1. mající zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží,

2. trvalé povahy a dostatečně pevné, schopné opětovného použití,

3. speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu,

4. konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný,

5. konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat,

6. mající vnitřní objem nejméně 1 m3, s výjimkou leteckých nákladních kontejnerů.

Jsou-li příslušenství a nedílné součásti kontejneru, podle jeho typu, přepravovány spolu s kontejnerem, propustí je celní úřad za stejných podmínek jako kontejner.

Za kontejner se nepovažují vozidla, výstroj nebo náhradní díly vozidel, obaly nebo palety. Snímatelné karosérie se považují za kontejnery,

d) paletou zařízení, na jehož plošině může být narovnáno určité množství zboží tak, aby utvořilo nakládací jednotku pro jeho dopravu nebo manipulaci či k skládání pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení má buď dvě plošiny spojené nosnými příčkami, nebo jednu plošinu spočívající na nožkách. Jeho celková výše je snížená na minimum vhodné k manipulaci vidlicí nakládacích vozíků a paletových vozíků; může nebo nemusí mít nástavku,

e) vzorkem předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo poslaných témuž adresátu v množství, které ve svém celku již nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí,

f) reklamním filmem obrazové záznamy s ozvučením nebo bez něho, reprodukující v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do prodeje nebo pronajatých zahraniční osobou s tím, že jsou vhodné pro předvádění případným spotřebitelům, nikoliv však pro předvádění veřejnosti, a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než 1 kopii každého filmu a která není částí větší zásilky filmů,

g) vnitřní přepravou přeprava zboží naloženého v tuzemsku, které je určeno k vyložení v tuzemsku.

§ 129

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) obaly, které jsou dováženy naplněné, aby byly vyvezeny zpět prázdné nebo plné, anebo jsou dováženy prázdné, aby byly vyvezeny zpět plné,

b) kontejnery naložené nebo nenaložené zbožím, jakož i výstroj a vybavení kontejnerů dovážených do režimu dočasného použití, které je dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo vyvezeno zpět odděleně nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo vyvezeno zpět s kontejnerem,

c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných do režimu dočasného použití podle písmena b),

d) palety,

e) vzorky,

f) reklamní filmy,

g) jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce v rámci obchodní operace, pokud sám jeho dovoz není obchodní operací.

§ 130

Ustanovením § 131 nejsou dotčena ustanovení celních předpisů,7) která upravují dovoz zboží přepravovaného v kontejnerech nebo obalech anebo na paletách.

§ 131

(1) Ustanovení § 129 se použije pouze tehdy, jestliže

a) obaly budou vyvezeny zpět výlučně osobou, které byly propuštěny do režimu dočasného použití. Tyto obaly nemohou být, a to ani příležitostně, použity ve vnitřní přepravě,

b) kontejnery budou označeny způsobem uvedeným v mezinárodní smlouvě,8)

c) palety nebo úměrný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí být vyvezeny zpět,

d) vzorky a reklamní filmy musí náležet zahraniční osobě a musí být dovezeny výlučně za účelem vystavení nebo předvedení v tuzemsku s cílem získání objednávek na zboží, které bude do tuzemska dovezeno. Nesmí být zcizeny za úplatu nebo bezúplatně a mohou sloužit pouze pro účely předvádění,

e) zboží uvedené v § 129 a v příloze č. 8 k této vyhlášce nesmí být použito za úhradu.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se nepropustí kontejnery, palety a obaly, které jsou předmětem kupní, nájemní, pronájemní nebo obdobné smlouvy uzavřené českou osobou.

§ 132

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní operace je nejméně 6 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

HLAVA IV

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ V RÁMCI VÝROBNÍ NEBO JINÉ OPERACE

§ 133

Zboží dovážené v rámci výrobní operace se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 134

(1) Zbožím dováženým v rámci výrobní operace podle § 133 se rozumí

a) matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely určené pro českou osobu, pokud nejméně 75 % výroby bude vyvezeno do zahraničí,

b) měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a jiné podobné předměty určené pro českou osobu, pokud nejméně 75 % výroby bude vyvezeno do zahraničí,

c) speciální nářadí a nástroje, dovážené k použití při výrobě zboží, poskytnuté bezplatně české osobě, které mají být použity k výrobě zboží, které bude všechno vyvezeno, za předpokladu, že toto speciální nářadí a nástroje zůstanou ve vlastnictví zahraniční osoby,

d) zboží všeho druhu, které má být podrobeno zkouškám, pokusům a předvádění, s výjimkou zkoušek, pokusů nebo předvádění s cílem dosažení zisku,

e) vzorky, to je předměty představující určitou kategorii zboží již vyráběného a které jsou modelem zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou stejných předmětů dovezených toutéž osobou nebo odeslaných témuž příjemci v takovém množství, bráno podle úhrnné ceny, které již nelze považovat za vzorky k běžnému obchodnímu použití.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí za podmínky, že

a) zboží uvedené v odstavci 1 zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) vzorky uvedené v odstavci 1 písm. e) budou dovezeny za účelem předvádění v tuzemsku s cílem získat objednávky podobného zboží, které bude dováženo do tuzemska, a nebudou prodány ani určeny k běžnému používání, s výjimkou jejich předvádění, ani použity jiným způsobem, pokud budou v tuzemsku.

§ 135

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad náhradní výrobní prostředky.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků propuštěných do režimu dočasného použití je 6 měsíců.

(3) Náhradními výrobními prostředky se rozumí nástroje, přístroje a stroje dané zahraničním dodavatelem nebo opravcem k dispozici zákazníkovi po dobu, po kterou čeká na dodání nebo opravu podobného zboží, a zůstávají jejich vlastnictvím.

§ 136

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad

a) zboží z druhé ruky, které má být prodáno v dražbě,

b) zboží dovážené v rámci smlouvy o prodeji na zkoušku,

c) umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti dovážené k vystavování, s možností případného prodeje,

d) konfekciované kožešiny, koberce, šperky a klenotnické výrobky zasílané na ukázku za předpokladu, že jejich zvláštní znaky neumožňují jejich dovoz jako vzorky,

které zůstává vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Lhůta ke zpětnému vývozu zboží uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) je 24 měsíce, zboží uvedeného v odstavci 1 písm. b) je 6 měsíců a zboží uvedeného v odstavci 1 písm. d) je 6 týdnů.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) zbožím z druhé ruky jiné zboží, než nově vyrobené,

b) uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi zboží vymezené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

c) zbožím zasílaným na ukázku zboží, které chce odesilatel prodat, aniž by předtím s někým vedl jednání a příjemce má možnost po vyzkoušení toto zboží koupit.

§ 137

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad

a) kinematografické filmy, natočené a vyvolané, pozitivy a jiné nosiče zaznamenaného obrazu určené ke zhlédnutí před jejich komerčním využitím,

b) filmy, magnetické pásky a jiné nosiče zvuku a obrazu k dabování nebo reprodukci,

c) filmy představující povahu nebo činnost zahraničních výrobků nebo zařízení za předpokladu, že nejsou určeny k veřejnému předvádění za úplatu,

zdarma zasílané nahrané nosiče informací určené k použití v zařízení pro automatické zpracování dat, které jsou vlastnictvím zahraniční osoby.

§ 138

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zboží, které bude používáno ve veřejném zájmu pod dohledem a za odpovědnosti orgánů veřejné správy ke stavbě, opravám nebo údržbě infrastruktury v příhraničních okresech za podmínky, že zboží je ve vlastnictví zahraniční osoby, která má sídlo nebo bydliště v protilehlém příhraničním regionu.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v odstavci 1 propuštěného do režimu dočasného použití je nejméně 24 měsíce.

§ 139

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla na dobu nepřesahující 3 měsíce se propustí zboží, které je vlastnictvím zahraniční osoby, dočasně dovážené do tuzemska, jehož celní hodnota nepřesahuje částku 150 000 Kč.

(2) Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na osobní majetek.

HLAVA V

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ PRO PEDAGOGICKÉ, VĚDECKÉ NEBO KULTURNÍ ÚČELY

§ 140

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) zboží dovážené výlučně pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely,

b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který je propuštěn do režimu dočasného použití, jakož i nářadí určené speciálně pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu tohoto materiálu.

§ 141

(1) Zbožím dováženým pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely podle § 142 písm. a) se rozumí vědecký a pedagogický materiál, popř. jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti.

(2) Vědeckým a pedagogickým materiálem podle odstavce 1 se rozumí modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim, používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy pro výkon povolání.

(3) Seznamy pedagogického materiálu a jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11 k této vyhlášce.

§ 142

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zboží podle § 140 za podmínky, že zboží dovezené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely zůstává vlastnictvím zahraniční osoby a bylo dovezeno oprávněnými osobami v množství úměrném účelu dovozu a toto zboží nebude použito k obchodním účelům.

§ 143

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy toto zboží bylo propuštěno do režimu dočasného použití.

HLAVA VI

LÉKAŘSKÁ, CHIRURGICKÁ A LABORATORNÍ ZAŘÍZENÍ

§ 144

(1) Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení určená pro nemocnice a ostatní zdravotnické instituce za podmínky, že tato zařízení

a) zůstávají vlastnictvím zahraniční osoby,

b) jsou poskytována příležitostně a zapůjčována bezúplatně,

c) jsou určena pro diagnostické nebo terapeutické účely.

(2) Zařízením poskytovaným příležitostně se rozumí lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení poskytnutá na žádost nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení, které se ocitlo v mimořádné situaci a nutně takovéto zařízení potřebuje a nemá je k dispozici.

HLAVA VII

OSOBNÍ SVRŠKY CESTUJÍCÍCH A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

§ 145

Osobní svršky cestujících a zboží ke sportovním účelům se propouštějí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 146

(1) Osobními svršky cestujících podle § 145 se rozumí veškeré předměty, nové nebo použité, které cestující užívá během své cesty a které jsou přiměřené k účelu a délce cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam zboží, které je považováno za osobní svršky cestujících, je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Zbožím dováženým ke sportovním účelům podle § 145 se rozumí sportovní výrobky a jiné předměty určené pro potřebu cestujících při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink v tuzemsku. Informativní seznam zboží, které je považováno za zboží dovážené ke sportovním účelům, je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 147

Ustanovení § 145 se použije tehdy, jestliže

a) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) osobní svršky cestujících jsou dováženy osobně cestujícím nebo v jeho zavazadlech (bez ohledu na to, zda ho doprovázejí nebo nikoliv),

c) zboží ke sportovním účelům je dováženo v množství přiměřeném účelu jeho použití.

§ 148

(1) Lhůta pro zpětný vývoz osobních svršků cestujícího je k okamžiku, kdy osoba, která je do tuzemska dovezla, vystupuje do zahraničí.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním účelům je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

HLAVA VIII

TURISTICKÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL

§ 149

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí turistický propagační materiál.

(2) Turistickým propagačním materiálem podle odstavce 1 se rozumí zboží dovážené do tuzemska s cílem získat veřejnost, aby navštívila stát vývozce materiálu, zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních, náboženských, turistických, sportovních nebo odborných akcí. Informativní seznam zboží, které je považováno za turistický propagační materiál, je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(3) Ustanovení odstavce 1 se použije tehdy, jestliže turistický propagační materiál zůstává vlastnictvím zahraniční osoby a jeho množství je úměrné účelu jeho určení.

(4) Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy byl tento materiál propuštěn do režimu dočasného použití.

HLAVA IX

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ V POHRANIČNÍM STYKU

§ 150

(1) Zboží dovážené v pohraničním styku se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

(2) Zbožím dováženým v pohraničním styku podle odstavce 1 se rozumí

a) zboží, které s sebou přivážejí při výkonu svého zaměstnání nebo povolání (řemeslníci, lékaři atd.) osoby, které mají obvyklé místo pobytu v příhraničním území (dále jen "hraničář"),

b) osobní majetek hraničářů, který přivážejí k opravě, zpracování nebo přepracování,

c) zboží určené k využití nemovitostí, které se nacházejí v příhraničním území v tuzemsku,

d) zboží náležející oprávněné osobě, dovážené v rámci pomoci (požár, povodeň apod.).

(3) Příhraničním územím podle odstavce 2 se rozumí území přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka nepřesahuje 15 km, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků.

(4) Pohraničním stykem podle odstavce 1 se rozumí dovozy uskutečňované hraničáři mezi dvěma přilehlými příhraničními územími.

§ 151

Ustanovení § 150 se použije pouze tehdy, jestliže

a) zboží dovážené v pohraničním styku zůstává vlastnictvím hraničáře přilehlého příhraničního území v zahraničí,

b) zboží určené k využití nemovitostí zůstává vlastnictvím hraničáře přilehlého příhraničního území v zahraničí a bude tímto hraničářem použito k obdělávání půdy nebo jiným zemědělským pracím nebo při lesních pracích při zpracování dřeva nebo přepravě dřeva nebo při rybářských pracích v příhraničním území v tuzemsku,

c) pohraniční styk k opravám, zpracování nebo přepracování nemá obchodní povahu.

§ 152

Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním styku je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití s podmínkou, že zboží určené k využití nemovitostí musí být vyvezeno zpět nejpozději po provedení práce.

HLAVA X

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ K HUMANITÁRNÍM ÚČELŮM

§ 153

Zboží dovážené k humanitárním účelům se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 154

(1) Zbožím dováženým k humanitárním účelům podle § 153 se rozumí lékařské a laboratorní zboží a zásilky s pomocí.

(2) Zásilkou s pomocí podle odstavce 1 se rozumí veškeré zboží, zejména vozidla nebo jiné dopravní prostředky, přikrývky, stany nebo jiné zboží první potřeby, vypravené za účelem pomoci obětem přírodních katastrof nebo podobných událostí.

§ 155

Ustanovení § 153 se použije pouze tehdy, zůstává-li zboží dovážené k humanitárním účelům ve vlastnictví zahraniční osoby a je zasíláno zdarma a jestliže

a) lékařské a laboratorní zboží je určeno pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která jej, vzhledem k výjimečným okolnostem, naléhavě potřebují, a toto zboží se nenachází v tuzemsku v dostatečném množství,

b) zásilky s pomocí jsou určeny státním organizacím nebo oprávněným osobám.

§ 156

(1) Lhůta ke zpětnému vývozu lékařského a laboratorního zboží je na dobu jeho použití.

(2) Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

HLAVA XI

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

§ 157

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití a dopravní prostředky k soukromému použití,

b) náhradní díly a výstroj dovezené na opravu dopravního prostředku již propuštěného do režimu dočasného použití. Náhradní díly a výstroj, které nebudou vyvezeny zpět, nejsou od dovozního cla osvobozeny.

Silniční dopravní prostředky

§ 158

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití

a) je dovážen zahraniční osobou nebo jejím jménem, nebo

b) je používán zahraniční osobou nebo jejím jménem,

c) je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby, která vykonává podnikatelskou činnost v zahraničí; nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby, která vykonává podnikatelskou činnost v zahraničí, a

d) je používán výhradně k přepravě, která začíná nebo končí v zahraničí.

(2) Návěs nebo přívěs registrovaný v zahraničí a připojený k silničnímu motorovému vozidlu registrovanému v tuzemsku se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla i tehdy, nejsou-li podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) splněny.

(3) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití pobývat v tuzemsku pouze po dobu nutnou k provedení příslušných operací, například přepravě, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení nákladu, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(4) Za osobu jednající jménem zahraniční osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se považuje osoba, která tuto skutečnost prokáže písemným pověřením vystaveným zahraniční osobou.

(5) Za podmínek uvedených v odstavci 4 může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití řízen českou fyzickou osobou.

(6) Z důvodů hodných zřetele může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu i tehdy, jestliže jej bude po dobu stanovenou celním úřadem používat k obchodním účelům česká osoba.

(7) České fyzické osobě, která je zaměstnána zahraniční osobou, může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití, který bude používat v tuzemsku, propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu, je-li vlastnictvím zahraniční osoby. Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla může být použit pro soukromou potřebu, bude-li pro tuto potřebu používán pouze příležitostně, v podstatně menším rozsahu než k obchodnímu použití a pracovní smlouva české fyzické osoby se zahraniční osobou bude možnost tohoto použití obsahovat.

(8) Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití může být se souhlasem celního úřadu použit ve vnitřní přepravě. Zvláštní předpisy upravující používání silničních dopravních prostředků registrovaných v zahraničí tím nejsou dotčeny.

§ 159

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k soukromému použití

a) je dovážen zahraniční osobou, nebo

b) je používán zahraniční osobou, a

c) je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby; nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Bez dotčení ustanovení odstavce 1 bude silniční dopravní prostředek k soukromému použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže

a) je registrován na jméno zahraniční osoby v tuzemsku pouze dočasně a má být z tuzemska vyvezen zpět do zahraničí,

b) je v zahraničí registrován na jméno zahraniční osoby a v zahraničí vykonávající činnost, a se souhlasem celního úřadu ho v tuzemsku používá podle podmínek pracovní smlouvy se zahraniční osobou česká fyzická osoba, která je touto zahraniční osobou zaměstnána, při výkonu výdělečné činnosti, která však není považována za jeho obchodní použití,

c) je registrován v zahraničí a v tuzemsku používán pouze při cestách ze zahraničí do zaměstnání a zpět; toto používání není časově omezeno, nebo

d) je registrován v zahraničí a v tuzemsku ho po dobu studia používá zahraniční student.

(3) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, může silniční dopravní prostředek k soukromému použití, za podmínek uvedených v odstavci 1, pobývat v tuzemsku po dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění silničního dopravního prostředku k soukromému použití do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Ustanovení odstavce 2 písm. c) se použije obdobně na silniční dopravní prostředek k soukromému použití dovážený osobou, která ho v tuzemsku používá při plnění úkolů, které jsou časově omezeny.

(5) Není-li dále stanoveno jinak, propustí se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla silniční dopravní prostředek k soukromému použití za podmínky, že po dovozu nebude pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici; je-li příslušný dopravní prostředek v době dovozu pronajat, zapůjčen nebo dán k dispozici, nebude dále v tuzemsku pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici jiné osobě za jiným účelem než za účelem jeho bezprostředního zpětného vývozu.

(6) Silniční dopravní prostředek k soukromému použití, který je vlastnictvím zahraniční půjčovny automobilů, bude propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže je pronajat zahraniční fyzické osobě a z tuzemska bude následně ve lhůtě stanovené celním úřadem vyvezen zpět do zahraničí, a v tuzemsku je v rámci plnění nájemní smlouvy.

(7) Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 může silniční dopravní prostředek propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla

a) používat manžel (manželka) a přímí příbuzní zahraniční fyzické osoby, ve vzestupné i sestupné linii, kteří jsou také zahraničními osobami,

b) příležitostně používat česká fyzická osoba, jestliže jej použije jménem a podle pokynů osoby, která je rovněž v tuzemsku a které byl dopravní prostředek do tohoto režimu propuštěn.

(8) Ustanovení odstavce 5 se použije obdobně při použití silničního dopravního prostředku k soukromému použití českou fyzickou osobou; silniční dopravní prostředek může být do tuzemska rovněž dovezen zaměstnancem tuzemské půjčovny automobilů.

(9) Česká fyzická osoba si může v zahraničí zapůjčit nebo pronajmout silniční dopravní prostředek k soukromému použití registrovaný v zahraničí za účelem návratu do tuzemska; lhůtu zpětného vývozu určí celní úřad.

(10) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu se za podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b) propustí silniční dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) české fyzické osobě, která se chystá přestěhovat do zahraničí a která

a) doloží chystanou změnu místa pobytu,

b) silniční dopravní prostředek vyveze do 3 měsíců od data jeho registrace.

§ 160

(1) Ustanovení § 159 se použije obdobně i pro jízdní a tažná zvířata a vozy jimi tažené, které vstupují do tuzemska.

(2) Zvířata a jimi tažené vozy uvedené v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 3 měsíců.

§ 161

Železniční dopravní prostředky

(1) Ustanovení § 157 se použije pouze tehdy, jestliže železniční dopravní prostředek

a) je vlastnictvím zahraniční osoby, která v zahraničí vykonává podnikatelskou činnost, a

b) je registrován u zahraničních železničních společností.

(2) Železniční dopravní prostředky se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením na dobu 12 měsíců.

(3) Železniční dopravní prostředky může v tuzemsku používat česká osoba, jestliže se jedná o společný vozový park vytvořený na základě dohody, podle níž mohou všechny železniční společnosti využívat vozový park ostatních železničních společností jako svůj vlastní.

(4) Z důvodů hodných zřetele se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla vagóny určené k přepravě zboží ve vnitřní přepravě se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

§ 162

Letecké dopravní prostředky

(1) Letecké dopravní prostředky se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 158 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro letadla sloužící k obchodnímu použití. Z důvodů hodných zřetele se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí letadlo české osobě se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

(3) Letecké dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, a to nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění leteckého dopravního prostředku do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění letadel k soukromému použití se ustanovení § 159 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.

§ 162a

Dopravní prostředky říční přepravy

(1) Dopravní prostředky říční přepravy (dále jen "plavidlo") se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 158 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro plavidla sloužící k obchodnímu použití při říční přepravě.

(3) Plavidla uvedená v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 měsíců, nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění plavidla do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění plavidel k soukromému použití se ustanovení § 159 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.

Náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení dopravních prostředků

§ 162b

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí náhradní díly, příslušenství a vybavení, včetně potřeb sloužících k uložení, zabezpečení nebo ochraně zboží, které jsou dovezeny současně s dopravním prostředkem, s nímž jsou používány, nebo jsou dovezeny samostatně.

(2) Náhradní díly dovezené současně s dopravním prostředkem, pro který jsou určeny, nebo dovezené samostatně mohou být použity výhradně k provedení drobných oprav a běžné údržby tohoto dopravního prostředku.

(3) Běžná údržba a oprava dopravního prostředku, jejichž nutnost vyvstala během cesty do tuzemska nebo v tuzemsku, nejsou považovány za změnu stavu příslušného dopravního prostředku.

§ 162c

Součastkám vyměněným při opravě nebo údržbě dopravního prostředku a novým náhradním dílům, které jsou poškozené nebo vadné a které byly propuštěny do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, bude přiděleno jiné celně schválené určení.

Ukončení úplného osvobození od cla

§ 162d

Úplné osvobození od cla bude ukončeno, jestliže

a) silniční dopravní prostředky k obchodnímu použití byly bez souhlasu celního úřadu použity ve vnitřní přepravě,

b) silniční dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodním účelům ve vnitřní přepravě,

c) dopravní prostředky byly po dovozu v tuzemsku pronajaty, zapůjčeny nebo dány k dispozici jiné osobě za jiným účelem než za účelem jejich bezprostředního zpětného vývozu, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.

§ 162e

U železničních dopravních prostředků uvedených v § 161, které se používají společně na základě dohody, bude úplné osvobození od cla ukončeno také tehdy, je-li těmto železničním dopravním prostředkům, které byly dány k dispozici české osobě, přiděleno jiné celně schválené určení.

HLAVA XII

ZVÍŘATA

§ 163

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zvířata, která zůstávají ve vlastnictví zahraniční osoby a která jsou dovážena k

a) výcviku,

b) tréninku,

c) rozmnožování,

d) kování nebo vážení,

e) veterinárnímu léčení,

f) zkouškám (např. s úmyslem koupě),

g) účasti na přehlídkách, výstavách, soutěžích, závodech nebo předvádění,

h) vystoupení (cirkusová zvířata apod.),

i) doprovodu osob na turistických cestách,

j) aktivnímu výcviku (policejní psi nebo koně, hledací psi, psi slepců apod.),

k) záchranným pracím,

l) stěhování stád nebo pastvě,

m) výkonu práce nebo převedení,

n) lékařskému použití (výroba jedu atd.).

§ 164

Zvířaty se podle § 163 rozumějí živí živočichové všeho druhu.

§ 165

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zvířata za podmínky, že budou vyvezena zpět do 12 měsíců ode dne, kdy byla propuštěna do režimu dočasného použití.

HLAVA XIII

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ ZAHRANIČNÍMI OZBROJENÝMI SILAMI, CIVILNÍMI SLOŽKAMI DOPROVÁZEJÍCÍMI OZBROJENÉ SÍLY A OSOBAMI ZÁVISLÝMI NA PŘÍSLUŠNÍCÍCH OZBROJENÝCH SIL NEBO CIVILNÍ SLOŽKY

§ 165a

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí

a) služební vozidla zahraničních ozbrojených sil nebo civilní složky dovážená po vlastní ose nebo jiným způsobem,

b) osobní majetek příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li služebně do tuzemska, nebo

c) osobní majetek osob závislých na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li do tuzemska s cílem připojit se k těmto příslušníkům.

(2) Jiný osobní majetek podle odstavce 1 písm. b) a c) než osobní motorová vozidla a jejich přívěsy se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla pouze při prvním příjezdu do tuzemska.

(3) Zboží uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla s podmínkou, že

a) bude používáno v tuzemsku pouze příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky nebo osobami na nich závislými, a

b) před propuštěním do volného oběhu nebude prodáno nebo darováno bez souhlasu celního úřadu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí jak na zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, tak na zboží propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla z režimu uskladňování v celním skladu, z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému nebo které bylo umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu.


§ 166

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

2. Vyhláška č. 146/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

§ 167

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 136 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

2) § 5 a 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

4) Např. vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

5) Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k této dohodě, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.

6) Příloha 9 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (vyhláška č. 147/1947 Sb.).

7) Např. § 128 až 132 zákona č. 13/1993 Sb.

8) Vyhláška č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.


Seznam příloh

1. Zboží ke vzdělávacím, vědeckým nebo kulturním účelům

2. Obrazový a zvukový materiál s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením

3. Seznam biologických a chemických látek

4. Celní prohlášení zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit

5. Zařízení pro tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání

6. Kinematografická zařízení

7. Jiná zařízení

8. Seznam zboží podle § 129 písm. g)

9. Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

10. Seznam pedagogického materiálu

11. Seznam jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti

12. Seznam osobních svršků cestujících

13. Seznam zboží ke sportovním účelům

14. Seznam turistického propagačního materiálu

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

Zboží ke vzdělávacím, vědeckým nebo kulturním účelům

A.

Knihy, publikace a dokumenty

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
12
3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
ex 3705 20 00- Mikrofilmy knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, knih v sešitových vydáních, knih, křížovek, novin a periodických časopisů, dokladů nebo zpráv neobchodního charakteru a jednotlivých ilustrací, tištěných stran knih a reprodukcí k výrobě knih
ex 3705 10 00- Kopie filmů určené k výrobě knih
ex 3705 90 10
ex 3705 90 90
ex 4901Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky, též v jednotlivých listech (arších)
- určené k doplňování knihovních fondů 1)
ex 4902Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované, případně obsahující inzerci nebo reklamu
- určené k doplňování knihovních fondů 1)
4903 00 00Obrázková alba nebo obrázkové knihy, předlohy na kreslení a omalovánky, pro děti
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů , rytin a fotografií
ex 4911 10- Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky
- Katalogy vydaných knih a publikací, nabízených na prodej zahraničními vydavateli nebo prodejci knih
- Katalogy filmů, zvukových nahrávek nebo jiných obrazových nebo zvukových materiálů se vzdělávacím, vědeckým nebo kulturním zaměřením
- Plakáty určené k podpoře turistiky a turistické publikace, letáky, průvodce, jízdní a letové řády, brožury a podobné publikace, ilustrované i neilustrované, včetně vydaných soukromými podniky, které jsou určeny k získání veřejnosti k návštěvě cizích států, včetně mikrokopií těchto předmětů
- Bibliografický informační materiál určený k bezplatnému rozdávání 1)
ex 4911 99 00- Samostatné ilustrace, tištěné stránky a reprodukce korektur, určené k výrobě knih, včetně mikrokopií těchto předmětů 1)
- Mikrokopie knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, knih v sešitovém vydání, knih křížovek, novin a periodických časopisů, dokladů a zpráv neobchodního charakteru 1)
- Publikace určené k získání veřejnosti ke studiu v zahraničí, včetně mikrokopií těchto publikací 1)
- Meteorologické a geofyzikální diagramy
- Ostatní publikace určené k doplňování knihovních fondů 1)
9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelů m (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
ex 9023 00 80- Mapy, tabulky a diagramy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geolo- gie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky

B.

Obrazový a zvukový materiál se vzdělávacím, vědeckým nebo kulturním zaměřením

Zboží uvedené v části A. přílohy 2 k této vyhlášce vyrobené Organizací spojených národů nebo některou z jejích specializovaných institucí (např. UNICEF) nebo dovážené v jejich prospěch.

1) Osvobození od dovozního cla celní úřad nepřizná na předměty, kde reklama přesahuje 25 % jejich plochy. V případě publikací a plakátů určených k podpoře turistiky se toto procento vztahuje pouze na soukromé obchodní reklamy.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

A.

Obrazový a zvukový materiál s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
123
ex 3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmyVšechny organizace včetně rozhlasových a televizních stanic, jakož i zařízení a sdružení s pedagogickym, vědeckým nebo kulturním zaměřením
- se vzdělávacím, vědeckým nebo kulturním zaměřením
3706Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam
ex 3706 10- O šířce nejméně 35 mm:
-- Ostatní (jiné než obsahující pouze zvukový záznam):
ex 3706 10 99--- Ostatní pozitivní (jiné než pomocné pozitivní):
- Filmy (též ozvučené) zaznamenávající události aktuální v době dovozu a dovážené za účelem reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu
- Archivní filmy (se zvukovým záznamem nebo bez něho) určené k užití společně s filmovými týdeníky a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež
- Ostatní filmy s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením, které nejsou dováženy za účelem zisku
ex 3706 90--- Ostatní pozitivní:
ex 3706 90 51- Filmy (též ozvučené), zaznamenávající události aktuální
ex 3706 90 99v době dovozu a dovážené za účelem reprodukce, v množství nejvíce dvou kopií od každého námětu
- Archivní filmy (se zvukovým záznamem nebo bez něho) určené k užití společně s filmovými týdeníky a aktualitami
- Zábavné filmy vhodné zejména pro děti a mládež
- Ostatní filmy s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením, které nejsou dováženy za účelem dosažení zisku
4911Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů , rytin a fotografií
ex 4911 91 80- nástěnné obrazy k předvádění a vyučování
ex 4911 99 00- Mikrokarty nebo jiné nosiče informací s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením, užívané informačními nebo dokumentačními službami
ex 8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37
- Zachycující aktuální události
- S pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením
ex 9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předvádečím účelů m (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
- Modely a nástěnné obrazy s pedagogickým, vědeckým nebo kulturním zaměřením, určené k předvádění a vyúce
- Zmenšené modely a makety znázorňující abstraktní pojmy a představy, jako molekulární struktury nebo matematické vzorce
RůznéRukopisné dokumenty k laserové projekci Informační materiál hromadných sdělovacích prostředků
Materiál pro programovou vyúku, včetně souborů materiálů s odpovídajícím textovým materiálem

B.

Sbírkové a umělecké předměty vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního zaměření

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
123
RůznéSbírkové a umělecké předměty vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního zaměření, které nejsou určeny k prodejiMuzea, galerie a další zařízení vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního zaměření

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

Seznam biologických a chemických látek

Podpoložka celního sazebníkuNázev zboží
2845 90 90izotop Helium-3 (3He)
2845 90 90voda (izotopu Kyslíku-1.8 [1.8O])
2901 29 003-methyl-1-penten
2901 29 004-methyl-1-penten
2901 29 002-methyl-2-penten
2901 29 003-methyl-2-penten
2901 29 004-methyl-2-penten
2902 19 10p-mentho-1(7),2-dien-β-felandren
2903 69 004.4°-dibromfenyl
2904 10 00ethyl-methansulfonát
2923 90 00Dekamethoniumbromid (INN)
2926 90 901-naftonitril
2926 90 902-naftonitril
2936 21 00Retinylacetát
3507 90 00Fosfoglukomutaza

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

ZAŘÍZENÍ PRO TISK, ROZHLASOVÉ NEBO TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

1. Zařízení pro tisk, zejména

a) osobní počítače,

b) faxy,

c) psací stroje,

d) kamery všech typů (filmové a elektronické),

e) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

f) nosiče zvuku nebo obrazu, čisté nebo nahrané,

g) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a agnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),

h) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

i) příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

2. Zařízení pro rozhlasové vysílání, zejména

a) telekomunikační zařízení, např. vysílačky-přijímačky, rozhlasové vysílačky, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,

b) zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),

d) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

e) zvukové pásky čisté nebo nahrané.

3. Zařízení pro televizní vysílání, zejména

a) televizní kamery,

b) projektory,

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje,

d) přístroje pro přenos a zpětný přenos,

e) komunikační přístroje,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

h) vybavení pro montáž,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

j) zvukové nebo obrazové pásky, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

k) filmy pro promítání denní práce,

l) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

4. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3

a) televizní přenosová vozidla,

b) vozidla pro televizní příslušenství,

c) vozidla pro videozáznamy,

d) vozidla pro záznam a reprodukci zvuku,

e) vozidla pro zpomalený pohyb,

f) osvětlovací vozidla.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

KINEMATOGRAFICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení, zejména

a) kamery všeho typu (filmové a elektronické),

b) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (osciloskopy, kontrolní systémy magnetofonů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),

c) pojížděcí zařízení a jeřáby,

d) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

e) montážní zařízení,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) zvukové nebo obrazové nosiče čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

h) filmy pro promítání denní práce,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.)

j) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

2. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavci 1.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

JINÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu, prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní zařízení, zejména

a) nářadí,

b) zařízení a přístroje pro měření, ověřování a kontrolu (teploty, tlaku, vzdálenosti, výšky, povrchu, rychlosti atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmetry, měřící kabely, komparátory, transformátory, záznamní přístroje atd.) a kladky,

c) přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalací během jejich montáže a po ní,

d) přístroje pro technickou kontrolu lodí.

2. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby podobných povolání, zejména

a) osobní počítače,

b) psací stroje,

c) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu,

d) nástroje a kalkulačky.

3. Zařízení pro experty pověřené topografickým dozorem nebo geofyzikálními průzkumnými pracemi, zejména

a) měřící nástroje a přístroje,

b) vrtné zařízení,

c) přenosné a sdělovací zařízení.

4. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečisťování ovzduší

5. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní asistentky a pro osoby podobných povolání

6. Zařízení pro archeology, paleontology, zeměpisce, zoology apod.

7. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, zejména

a) všechny předměty potřebné pro vystoupení,

b) hudební nástroje, dekorace, kostýmy atd.

8. Zařízení pro konferenciéry k ilustraci jejich výkladu

9. Zařízení pro fotografy při jejich cestách zejména fotografické přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory, osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny.

10. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely, zejména

a) pojízdné kontrolní jednotky,

b) pojízdné dílny, laboratoře.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE § 129 písm. g)

a) zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo k předvádění,

b) zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo předvádění,

c) natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním využitím,

d) filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo obrazové záznamy určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci,

e) nahrané informační záznamy zasílané zdarma a určené k použití při automatickém zpracování údajů,

f) předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze jsou vhodné pouze pro reklamu určeného zboží nebo pro jeho propagaci.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

Pro účely § 136 odst. 3 písm. b) se rozumí

a) uměleckými díly

1. obrazy, koláže a podobné ozdobné desky, malby a kresby provedené zcela ručně umělcem, jiné než plány a nákresy pro architektonické, inženýrské, průmyslové, obchodní, topografické nebo tomu podobné účely, ručně zdobené ručně vyrobené předměty, divadelní scény, studiové pozadí nebo jako malované plátno (číslo 9701 kombinované nomenklatury),

2. původní (originální) grafiky, tisky a litografie, výjevy zhotovené v omezeném množství přímo černobíle nebo barevně z jedné nebo více desek zcela zhotovených ručně umělcem, případně podle postupu nebo z materiálu jím používaného, ale nezahrnující jakékoli mechanické nebo fototechnické postupy (podpoložka 9702 00 00 kombinované nomenklatury),

3. původní plastiky, sochy, zcela provedené z jakéhokoli materiálu umělcem; odlitky plastik, jejichž zhotovení do 1. ledna 1989 je omezeno na 8 kopií za dohledu umělce nebo jeho oprávněných nástupců (podpoložka 9703 00 00 kombinované nomenklatury);

4. tapiserie (podpoložka 5805 00 00) a nástěnné textilie (podpoložka 6304 00 00) ručně zhotovené umělcem z původních kreseb, ne však více než 8 kusů od každého druhu,

5. jednotlivá keramická díla umělcem zcela zhotovená a podepsaná,

6. glazura na mědi zhotovená zcela ručně umělcem v množství 8 kopií očíslovaných a podepsaných umělcem nebo ateliérem, s výjimkou klenotnického, zlatnického nebo stříbrnického zboží,

7. fotografie pořízené umělcem, jím tištěné nebo tištěné pod jeho dohledem, podepsané a očíslované s omezením na 30 kopií všech velikostí a rozměrů;

b) sběratelské předměty

1. poštovní a daňová razítka, poštovní známky, obálky prvního dne, poštovní ceniny a podobné výrobky, orazítkované nebo neorazítkované, avšak bez výplatní hodnoty (podpoložka 9704 00 00 kombinované nomenklatury),

2. sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického, historického, archeologického, paleontologického, etnografického a numismatického zájmu (podpoložka 9705 00 00 kombinované nomenklatury);

c) starožitnostmi jiné věci než umělecká díla a předměty sběratelského zájmu starší 100 let (podpoložka 9706 00 00 kombinované nomenklatury).

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM PEDAGOGICKÉHO MATERIÁLU

1. Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, zejména

a) promítačky diapozitivů nebo filmů,

b) kinematografické promítačky,

c) promítačky pro zpětnou projekci a episkopy,

d) magnetofony, magnetoskopy a kineskopy,

e) uzavřené televizní okruhy.

2. Nosiče zvuku a obrazu, zejména

a) diapozitivy, filmy a mikrofilmy,

b) kinematografické filmy,

c) zvukové záznamy (magnetické pásky, desky),

d) videopásky.

3. Speciální materiál, zejména

a) bibliografický a audiovizuální materiál pro knihovny,

b) pojízdné knihovny,

c) laboratoře pro výuku jazyků,

d) zařízení pro simultánní překlad,

e) mechanické nebo elektronické stroje s programovanou výukou,

f) speciální materiál určený pro výuku a přípravu k výkonu povolání invalidů.

4. Jiný materiál, zejména

a) nástěnná vyobrazení, modely, grafy, mapy, plány, fotografie a kresby,

b) nástroje, přístroje a modely určené pro předvádění,

c) sbírky předmětů s vizuální nebo zvukovou pedagogickou informací připravené pro výuku látky (studijní soubory),

d) nástroje, přístroje, nářadí a strojní nářadí pro technickou výuku nebo pro výuku řemesla,

e) materiál, včetně určených nebo zvlášť upravených vozidel, k použití za účelem poskytování pomoci, určený ke vzdělávání osob, kterým poskytují pomoc.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM JINÉHO ZBOŽÍ DOVÁŽENÉHO V RÁMCI VÝCHOVNÉ, VĚDECKÉ NEBO KULTURNÍ ČINNOSTI

a) Kostýmy a scénické příslušenství zasílané k bezplatnému zapůjčení dramatickým společnostem nebo divadlům,

b) Zásilky knih půjčených osobám, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v tuzemsku,

c) Hudební partitury zasílané k bezplatnému zapůjčení hudebním divadlům nebo orchestrům.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM OSOBNÍCH SVRŠKŮ CESTUJÍCÍCH

Osobními svršky cestujících jsou zejména,

a) šatstvo,

b) hygienické potřeby,

c) osobní šperky,

d) fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným množstvím filmů a příslušenství,

e) přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy a jejich příslušenství, jakož i úměrné množství diapozitivů nebo filmů,

f) videokamery a přenosné magnetoskopy spolu s úměrným množstvím pásek,

g) přenosné hudební nástroje,

h) přenosné gramofony s deskami,

i) přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně diktafonů, s páskami,

j) přenosné radiopřijímače,

k) přenosné televizory,

l) přenosné psací stroje,

m) kalkulačky,

n) přenosné osobní počítače,

o) dalekohledy,

p) dětské kočárky,

q) invalidní vozíky,

r) sportovní nářadí a vybavení jako stany a jiné kempingové věci, rybářské náčiní, vybavení pro horolezce, vybavení pro potapěče, lovecké zbraně s náboji, bezmotorová kola, kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou maximálně 5,5 metru, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení, deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masivů,

s) přenosné přístroje pro dialýzu a podobné lékařské zboží včetně hnacích aparátů dovážených k použití s tímto zbožím,

t) jiné předměty průkazně sloužící k uspokojování osobních potřeb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

Zbožím ke sportovním účelům je

1. Atletické nářadí, zejména

a) překážky pro skok,

b) oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva.

2. Vybavení pro míčové hry, zejména

a) míče všeho druhu,

b) rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.,

c) sítě všeho druhu,

d) branky.

3. Vybavení pro zimní sporty, zejména

a) lyže a hole,

b) brusle,

c) sáňky a boby,

d) předměty pro lední metanou.

4. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy apod. pro provozování sportů všeho druhu

5. Vybavení pro provozování vodních sportů, zejména

a) kanoe a kajaky,

b) plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla,

c) akvaplány a plachty.

6. Vozidla, automobily, motocykly, čluny včetně pohonných hmot a mazadel

7. Vybavení pro sportovní soutěže, zejména

a) sportovní střelné zbraně a munice,

b) bezmotorová kola,

c) luky a šípy,

d) šermířské náčiní,

e) gymnastické náčiní,

f) kompasy,

g) zápasnické koberce a žíněnky,

h) vzpěračské náčiní,

i) náčiní pro jezdecké a klusácké závody,

j) výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských masivů,

k) horolezecké náčiní,

l) hudební kazety určené pro doprovod při soutěžích.

8. Pomocné náčiní, zejména

a) předměty pro měření a vyhlašování výsledků,

b) přístroje pro zkoušky krve a moči.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 136/1998 Sb.

SEZNAM TURISTICKÉHO PROPAGAČNÍHO MATERIÁLU

a) předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených zástupců nebo jmenovaných korespondentů nebo na jiných místech schválených celními orgány; obrazy a kresby, zarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, umělecké knihy, malby, rytiny nebo litografie, sochy a tapisérie a jiné podobné umělecké předměty,

b) instalační materiál (vitríny, podstavce a podobné předměty), včetně elektrických nebo mechanických přístrojů nutných k zajištění funkce instalačního materiálu,

c) dokumentární filmy, desky, nahrané magnetické pásky a jiné zvukové záznamy určené k bezplatnému předvádění, s výjimkou těch, jejichž obsah se zabývá obchodní reklamou, a těch, které jsou běžně v prodeji v tuzemsku,

d) prapory v úměrném množství,

e) diorámy, makety, diapozitivy, tiskařské štočky, fotografické negativy,

f) vzorky výrobků národní řemeslné výroby v úměrném počtu, národní kroje a jiné předměty folkloristické povahy.

Přesunout nahoru