Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 47/1998
Platnost od 29.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zrušeno k 01.07.2002 (252/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 4. června 1998,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 50 odst. 4, § 56 odst. 3 a 4, § 65 odst. 4, § 65 odst. 6, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 85, § 95 odst. 4, § 102 odst. 4, § 105 odst. 5, § 124 odst. 4, § 152 odst. 2, § 164 odst. 2, § 180, § 192 odst. 2, § 200 odst. 2, § 234 odst. 5, § 235, § 258 odst. 3, § 316 odst. 3, v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 56 odst. 4 a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 319 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon"):


DÍL PRVNÍ

§ 1

Průběh celního pohraničního pásma ve vnitrozemí

(K § 1 odst. 4 zákona)

Hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí tvoří myšlená čára spojující podle terénních bodů nebo vzdušnou čarou obce nebo jiná místa uvedená v Seznamu obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Obce, jimiž probíhá hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, jsou součástí celního pohraničního pásma.

DÍL DRUHÝ

§ 2

Náležitosti žádostí o závaznou informaci

(K § 46 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží obsahuje

a) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)

b) přesný popis zboží a další údaje nezbytné pro zařazení zboží, zejména jeho složení, způsob zpracování, funkce, účel použití a druh balení,

c) obchodní název zboží a jeho výrobce,

d) druh a počet dokladů přiložených k žádosti,

e) místo a datum podání žádosti.

(2) Pro správné sazební zařazení zboží se žádost podle odstavce 1 dokládá podle povahy zboží fotografiemi, vzorky, plány, technickou dokumentací a podobnými podpůrnými doklady obsahujícími údaje nezbytné pro zařazení zboží. Vyžadují-li zvláštní předpisy3a) vzhledem k nebezpečnosti zboží vyhotovení bezpečnostního listu,3b) předkládá se spolu se vzorkem zboží i bezpečnostní list.

(3) Vzor závazné informace o sazebním zařazení zboží je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Žádost o závaznou informaci o původu zboží musí obsahovat

a) obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště žadatele a daňové identifikační číslo1) žadatele, nebo, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo;2) je-li žadatel fyzickou osobou, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo1) ani osmimístné identifikační číslo,2) uvádí se jeho rodné číslo,3)

b) přesný popis a obchodní název zboží, sazební zařazení zboží, případně cenu zboží ze závodu, je-li rozhodující pro stanovení původu,

c) zemi (skupinu zemí) určení zboží,

d) přesný popis a zemi původu použitých materiálů, případně sazební zařazení a hodnotu zboží, jsou-li tyto údaje rozhodující pro stanovení původu,

e) popis výroby nebo zpracování zboží,

f) odkazy na související závazné informace o původu zboží a závazné informace o sazebním zařazení zboží.

(5) Pro správné určení původu zboží musí být žádost podle odstavce 4 doložena fotografiemi, vzorky, plány, dokumenty o složení zboží a materiálů a podobnými podpůrnými doklady.

(6) Vzor závazné informace o původu zboží je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Pro účely vydání závazných informací se jedním druhem zboží rozumí zboží, které má stejné složení, shodné technické parametry a stejný účel použití.

DÍL TŘETÍ

§ 3

Způsob provádění osobní prohlídky

(K § 48 odst. 4 zákona)

(1) Osobní prohlídka se provádí

a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách (oddíl vlaku nebo lodi) zajištěných proti vstupu nepovolaných osob, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které je osobní prohlídka prováděna, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce,

b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti nezúčastněné osoby stejného pohlaví jako osoba prohlížená, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.

(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo v obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.

(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.

(4) Prohlídka tělních dutin a míst těla zakrytých obvazy může být provedena pouze lékařem přivolaným celním úřadem za přítomnosti celníka.

(5) Osobní prohlídku osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, lze provést jen za přítomnosti jejího zákonného zástupce nebo osoby, která tuto osobu doprovází.

DÍL ČTVRTÝ

POSTUP PŘI CELNÍM DOHLEDU ZBOŽÍ DOPRAVOVANÉHO DOPRAVCI A POŠTOU A PODROBNOSTI O VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K DOPRAVĚ NEBO DOČASNÉMU USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO CELNÍMU DOHLEDU, JAKOŽ I O MÍSTNOSTECH A PROSTORÁCH POTŘEBNÝCH K PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

(K § 50 odst. 4 zákona)

§ 4

Dovoz poštovních zásilek

Zásilky, u nichž pošta neučinila celní prohlášení, budou vydány až po jejich propuštění celním úřadem do navrženého celního režimu.

§ 5

Vývoz poštovních zásilek

(1) Poštovní zásilky obsahující zboží, které nemá obchodní charakter, nemusí odesílatel před podáním k poštovní přepravě do zahraničí předložit celnímu úřadu, nepodléhá-li vyvážené zboží zákazům a omezením stanoveným právními předpisy3c) a nebrání-li tomu poštovní předpisy.3d)

(2) Poštovní zásilky obsahující zboží, které má obchodní charakter, předkládá odesílatel před jejím podáním k poštovní přepravě do zahraničí celnímu úřadu, není-li pošta jeho zástupcem v celním řízení.

Vybavení zařízení určených k dočasnému uskladnění zboží podléhajícího celnímu dohledu a místnosti a prostory potřebné k provádění celního dohledu

§ 6

(1) Místnosti a prostory potřebné k provádění celního dohledu budou na takovém místě, aby pracovní postup celního úřadu a orgánů s ním spolupracujících byl účelný.

(2) Místnosti sloužící k provádění celního dohledu uzavírá dopravce a pošta.

(3) Místnosti a prostory dopravce a pošty, v nichž se provádí celní dohled, budou řádně osvětleny a podle potřeby vybaveny zařízením určeným k dopravě nebo k dočasnému uskladnění zboží, např. nástroji, žebříky, pojízdnými schody, váhami, lampami, bezpečnostními lampami.

§ 7

(1) Místnosti, uzavřené nebo neuzavřené prostory schválené příslušným celním úřadem4) pro dočasné uskladňování zboží se viditelně označují jako dočasný sklad.

(2) K zabezpečení řádného uplatňování celních předpisů může celní úřad požadovat, aby

a) dočasný sklad byl opatřen zámkem se dvěma klíči, přičemž jeden klíč bude mít v držení celní úřad,

b) osoba provozující dočasný sklad vedla evidenci zboží umožňující sledovat jeho pohyb.

Zvláštní ustanovení týkající se zboží přepravovaného v letecké dopravě

Obecná ustanovení

§ 8

Je-li zboží dopraveno do tuzemska v letecké dopravě a má být na základě jediného přepravního dokumentu přepraveno stejným dopravním prostředkem bez překládky na jiné celní letiště, předkládá se k provedení celního řízení pouze celnímu úřadu na letišti, kde je vykládáno.

§ 9

Celní kontrola a celní řízení turistických a podnikových letadel

Celní kontrola a celní řízení týkající se turistických nebo podnikových letadel se provádí

a) na prvním celním letišti,5) kde letadlo přilétající ze zahraničí poprvé přistálo a odkud pokračuje na další letiště v tuzemsku,

b) na posledním celním letišti, kde má letadlo mezipřistání a odkud pokračuje v letu do zahraničí.

§ 10

Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících přepravovaných v zavazadlovém prostoru letadla

(1) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru a patřících osobám přepravujícím se letadlem přilétajícím ze zahraničí, které po mezipřistání v tuzemsku pokračuje v letu na další letiště, se provádí na druhém letišti pouze tehdy, je-li toto letiště celním letištěm. V tomto případě se na zavazadla vztahují právní předpisy upravující dovoz zavazadel osob přilétajících ze zahraničí; to neplatí, prokáže-li příslušná osoba, že zboží obsažené v zavazadle bylo nabyto v tuzemsku.

(2) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru a patřících osobám přepravujícím se letadlem, které po mezipřistání na letišti v tuzemsku dále pokračuje v letu do zahraničí, se provádí na tomto letišti pouze tehdy, je-li celním letištěm.

(3) Na celním letišti se provede celní kontrola zavazadel dopravených ze zahraničí v zavazadlovém prostoru letadla

a) překládaných do zavazadlového prostoru jiného letadla odlétajícího na jiné celní letiště, nebo

b) překládaných na palubu letadla, která budou přepravena na jiné celní letiště a zde opět přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí.

§ 11

Dopravce přijme opatření k zajištění toho, aby

a) při příletu bylo zabráněno předání zboží dříve, než bude u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení,

b) při odletu bylo zabráněno předání zboží poté, co bylo u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení.

§ 12

Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících dopravovaných na palubě letadla

(1) Jsou-li zavazadla, která byla do tuzemska dopravena na palubě letadla, které přiletělo ze zahraničí, přeložena na letišti do jiného letadla zajišťujícího let v tuzemsku a kterým budou přepravena dále, provádí se celní kontrola a celní řízení

a) na cílovém celním letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru; na prvním celním letišti se celní kontrola a celní řízení provedou pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele nutné,

b) na prvním celním letišti, jedná-li se o palubní zavazadla; na cílovém celním letišti může být provedena další kontrola.

(2) Jsou-li zavazadla naložena na palubu letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým budou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru a toto letiště je celním letištěm; na posledním letišti bude celní kontrola provedena pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele po celní kontrole palubních zavazadel nutné.

(3) Jsou-li zavazadla, která byla dopravena ze zahraničí na palubě letadla pravidelného nebo charterového letu, přeložena na letišti do turistického nebo podnikového letadla, která odlétají na jiné letiště, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na cílovém letišti pravidelného nebo charterového letu.

(4) Jsou-li zavazadla naložena na palubu turistického nebo podnikového letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým budou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla zajišťujícího pravidelný nebo charterový let a odlétajícího do zahraničí, budou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti pravidelného nebo charterového letu.

DÍL PÁTÝ

§ 13

Jednotná celní sazba u zboží, které nemá obchodní charakter

(K § 56 odst. 3 zákona)

(1) Jednotná celní sazba ve výši 5 % celní hodnoty se použije v případě, kdy celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota zboží, které nemá obchodní charakter, je dováženo v cestovním styku cestujícími nebo je dováženo pro fyzické osoby v zásilkách, nepřesahuje částku 8000 Kč.

(2) Jednotné celní sazby podle odstavce 1 se nepoužije, navrhne-li deklarant, aby celní úřad clo vyměřil podle sazeb stanovených v celním sazebníku.

DÍL ŠESTÝ

§ 14

Použití smluvních sazeb při dovozu zboží pocházejícího ze států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod

(K § 56 odst. 4 zákona)

Smluvní celní sazba se použije i na zboží pocházející ze států uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.

DÍL SEDMÝ

§ 15

Osoby, které jsou považovány za členy stejné rodiny

(K § 65 odst. 4 zákona)

Osoby se považují za členy stejné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v poměru

a) rodiče a děti,

b) sourozenci,

c) bratranci a sestřenice,

d) prarodiče a vnuci,

e) strýc nebo teta a synovec nebo neteř,

f) tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha,

g) švagr a švagrová,

h) manžel a manželka.

DÍL OSMÝ

CELNÍ HODNOTA

§ 16

Postup při určování celní hodnoty

(K § 65 odst. 6 zákona)

Vysvětlivky k jednotlivým metodám určování celní hodnoty, které celní úřady použijí při určování celní hodnoty, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. Při použití jednotlivých metod určování celní hodnoty se postupuje v souladu se všeobecně platnými účetními zásadami pro určování celní hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Náklady na dopravu zboží

(K § 75 odst. 5 a § 76 odst. 2 zákona)

§ 17

Neprokáže-li deklarant skutečnou výši nákladů na dopravu dováženého zboží na místo, kde toto zboží vstupuje do tuzemska, určí je celní úřad takto:

a) je-li zboží dopravováno stejným dopravním prostředkem do místa v tuzemsku, které je za místem vstupu do tuzemska, oceňují se náklady na dopravu v poměru ke vzdálenosti v zahraničí a v tuzemsku,

b) je-li zboží fakturováno za dodací podmínky "Přeprava placena do závodu" za jednotkovou cenu, která odpovídá ceně na místo vstupu do tuzemska, neodečítají se od této ceny náklady na dopravu v tuzemsku; odečtení je však možné, je-li celnímu úřadu předložen důkaz, že cena na místo vstupu do tuzemska by byla nižší než jednotková cena za dodací podmínky "Přeprava placena do závodu",

c) je-li doprava provedena bez úplaty nebo zajišťuje-li si ji kupující, zahrnují se do celní hodnoty náklady na dopravu do místa vstupu do tuzemska vypočítané podle sazebníku za dopravu obvykle používaného pro stejný dopravní prostředek.

§ 18

(1) Poštovné zaplacené za dopravu zboží až do místa určení v tuzemsku se připočte k ceně skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, s výjimkou poplatků vybíraných po propuštění zboží do celního režimu za úkony provedené v tuzemsku.

(2) Poštovné za dopravu zboží v zahraničí se nezapočítává do celní hodnoty zboží, které nemá obchodní charakter.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí pro zboží přepravované poštovními expresními kurýrními službami.

§ 19

Náklady na leteckou dopravu, které se připočtou k ceně skutečně placené nebo ceně, která má být za dovezené zboží zaplacena, se vypočtou podle procent uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Prokazování ceny zboží a deklarace údajů o celní hodnotě

(K § 79 odst. 3 zákona)

§ 20

Prokazování ceny zboží

(1) Cena dováženého zboží se prokazuje zejména fakturou, smlouvou nebo jiným dokladem, který se týká daného převodu.

(2) Celní prohlášení na propuštění zboží, které je prodáváno do tuzemska, do volného oběhu je pro účely určení celní hodnoty zboží podle § 66 a 67 zákona považováno za důkaz prokazující, že zboží bylo prodáno na vývoz do tuzemska. V případě postupných prodejů se tento údaj týká posledního prodeje, který vedl k dovozu zboží do tuzemska, nebo prodeje, ke kterému došlo v tuzemsku před propuštěním zboží do volného oběhu.

(3) Je-li prohlašována cena týkající se jiného než posledního prodeje, na jejímž základě bylo zboží dovezeno, musí být celním orgánům uspokojivě prokázáno, že k takovému prodeji zboží došlo za účelem vývozu do tuzemska.

Deklarace údajů o celní hodnotě

§ 21

(1) Je-li celní hodnota určována podle § 65 až 79 zákona, předkládá deklarant spolu s celním prohlášením vztahujícím se na dovážené zboží také Deklaraci údajů o celní hodnotě (dále jen "deklarace hodnoty"). Deklarace hodnoty se předkládá na tiskopise D. V. 1, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce; vztahuje-li se celní prohlášení na zboží, které je zařazeno do více podpoložek celního sazebníku, předkládá se s deklarací hodnoty Doplňkový list D. V. 1BIS (dále jen "doplňkový list"), a to na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Údaje potřebné k určení celní hodnoty a způsob jejich uvádění v deklaraci hodnoty a doplňkovém listu jsou upraveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Deklarace hodnoty nemusí být předložena, nemůže-li být celní hodnota určena podle § 66 zákona; deklarant pro účely celního hodnocení podle jiného ustanovení zákona předloží celnímu úřadu informace, které mohou být požadovány pro účely celního hodnocení podle jiného ustanovení zákona, a to ve formě a způsobem určeným celním úřadem.

(4) Předložením deklarace hodnoty celnímu úřadu podle odstavce 1 odpovídá deklarant za

a) přesnost a úplnost údajů uvedených v deklaraci hodnoty,

b) autentičnost dokladů, které jsou předloženy jako důkaz těchto údajů,

c) předložení dodatečných informací nebo dokladů, které jsou potřebné pro určení celní hodnoty zboží.

(5) Tiskopisy deklarace hodnoty vydané nebo schválené před účinností této vyhlášky mohou být používány do 30. června 1999.

§ 22

(1) Deklarace hodnoty se nepředkládá

a) nepřesáhne-li celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce částku 175 000 Kč, za podmínky, že se nejedná o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,

b) při dovozu zboží, které nemá obchodní charakter,

c) při dovozu zboží, které nepodléhá clu a daním vybíraným při dovozu nebo které je plně osvobozeno od cla, nebo

d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemné celní prohlášení.

(2) Z důvodů hodných zřetele mohou celní úřady vyžadovat předložení deklarace hodnoty i v případech uvedených v odstavci 1, je-li to nutné pro správné určení celního dluhu.

§ 23

Deklarant předkládá celnímu úřadu kopii faktury, na jejímž základě je deklarována celní hodnota dováženého zboží. Je-li celní hodnota deklarována písemně, ponechá si celní úřad fakturu ve své evidenci.

DÍL DEVÁTÝ

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POSTUPU PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K CELNÍMU ŘÍZENÍ

(K § 85 a § 105 odst. 5 zákona)

§ 24

Systém červená - zelená

(1) Systém červená - zelená je zvláštním způsobem provádění celního dohledu v cestovním styku, který může být použit u pohraničních celních úřadů na celních letištích nebo u silničních celních přechodů včetně dálničních.

(2) Zelený pruh je určen pro cestující, kteří dovážejí nebo vyvážejí jen zboží, které nepodléhá clu a daním nebo je od nich osvobozeno a nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy. Ostatním cestujícím je vyhrazen červený pruh. Červený pruh je vyhrazen rovněž pro cestující, kteří musí splnit oznamovací povinnost podle devizových předpisů.6)

(3) Zelený pruh je označen zelenou značkou tvaru pravidelného osmiúhelníku s nápisem: "Nic k proclení".

(4) Červený pruh musí být označen červenou značkou čtvercového tvaru s nápisem: "Zboží k proclení".

§ 25

Volný oběh

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu učiněno jiným úkonem podle § 28, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy a je při dovozu osvobozeno od dovozního cla,7)

b) zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělství, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným právními předpisy a které je osvobozeno od dovozního cla,8)

c) dopravní prostředky, které jsou při zpětném dovozu jako zboží původně české osvobozeny od dovozního cla.

§ 26

Vývoz

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu učiněno jiným úkonem podle § 28, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, vyvážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy,

b) dopravní prostředky registrované v tuzemsku, které budou dovezeny zpět,

c) materiál určený k upevnění a ochraně zboží při dopravě.

§ 27

Režim dočasného použití

(1) Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla učiněno jiným úkonem ve smyslu § 28, jedná-li se o

a) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,9)

b) dopravní prostředky,10)

c) kontejnery, palety a obaly.11)

(2) Učinil-li deklarant při dovozu zboží uvedeného v odstavci 1 celní prohlášení jiným úkonem, činí se celní prohlášení při jeho zpětném vývozu rovněž jiným úkonem podle § 28.

§ 28

Jiný úkon podle § 25 až 27 lze pohraničnímu celnímu úřadu učinit při přepravě zboží

a) průjezdem zeleného pruhu "Nic k proclení", jsou-li u příslušného celního úřadu oddělené vstupy zřízeny,

b) průjezdem celního prostoru pohraničního celního úřadu, kde není zřízen systém "Červená - zelená", samočinným učiněním celního prohlášení.

§ 29

(1) Jestliže bylo celní prohlášení učiněno jiným úkonem podle § 28 a zboží splňovalo podmínky uvedené v § 25 až 27, považuje se zboží za předložené pohraničnímu celnímu úřadu v okamžiku, kdy byl tento jiný úkon učiněn.

(2) Zjistí-li celní úřad při kontrole provedené po úkonu učiněném podle § 28, že dovážené nebo vyvážené zboží nesplňovalo podmínky uvedené v § 25 až 27, považuje se zboží za nezákonně dovezené nebo vyvezené.

DÍL DESÁTÝ

§ 30

Sazebník skladného

(K § 95 odst. 4 zákona)

Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu se platí skladné ve výši:

a) 5 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 100 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 5 dnů včetně dne uskladnění,

b) 10 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 200 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění,

c) 100 Kč za každou skladovou položku, jde-li o listiny, doklady, dokumentaci a jiné písemnosti, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění,

d) dvojnásobku skladného uvedeného v písmenech b) a c), přesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění.

DÍL JEDENÁCTÝ

§ 31

Celní řízení mimo celní prostor

(K § 102 odst. 4 zákona)

(1) Celní řízení mimo celní prostor se provede za podmínky, že deklarant požádá o provedení celního řízení mimo celní prostor včas, oznámí celnímu úřadu přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno, a bez zbytečného odkladu oznámí celnímu úřadu dodatečné změny v těchto údajích.

(2) Celní řízení mimo celní prostor se provede, je-li to odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží, nebo je-li to jinak naléhavé, a nenaruší-li se tím pravidelná činnost celního úřadu.

(3) Celní řízení mimo celní prostor se neprovede, určí-li celní úřad, že celní dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností.

(4) Celní řízení mimo celní prostor se provede za předpokladu, že v době navržené deklarantem budou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

(5) Provede-li se celní řízení mimo celní prostor, hradí deklarant náklady tohoto řízení takto:

a) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 200 Kč,

b) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 300 Kč,

c) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 400 Kč.

(6) Kromě nákladů za provedení celního řízení mimo celní prostor uvedených v odstavci 5 hradí deklarant

a) náklady prokázaných jízdních výdajů,12) nebo

b) náhradu za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.13)

(7) Je-li celní řízení mimo celní prostor prováděno v jednom místě u více deklarantů, hradí náklady na cestu nutné k dostavení se na místo celního řízení podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené deklarant, u kterého bylo provedeno první celní řízení mimo celní prostor, náklady na cestu zpět podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené hradí deklarant, u kterého bylo provedeno poslední celní řízení mimo celní prostor.

DÍL DVANÁCTÝ

FORMA, OBSAH A NÁLEŽITOSTI CELNÍHO PROHLÁŠENÍ, ÚKON POVAŽOVANÝ ZA VYJÁDŘENÍ VŮLE K PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ A CELNÍ STATISTIKA

(K § 105 odst. 5 a § 319 odst. 2 zákona)

Oddíl první

Písemné celní prohlášení

§ 32

(1) Není-li touto vyhláškou nebo zvláštním předpisem dále stanoveno jinak, podává se písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, na tiskopise Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 11 a 13 k této vyhlášce, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 12 a 14 k této vyhlášce. V režimu tranzitu, je-li více položek zboží, lze místo Doplňkové deklarace použít ložný list na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce, (dále jen "Ložný list").

(2) V režimu tranzitu, kdy celním úřadem odeslání i celním úřadem určení jsou české celní úřady a není překročena státní hranice (dále jen "národní tranzit"), do něhož je propouštěno zboží cizích ozbrojených sil v souvislosti s jejich vysláním na území České republiky a ozbrojených sil České republiky v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států na základě mezinárodní smlouvy14) (dále jen "zboží ozbrojených sil"), a které je určeno výhradně pro jejich potřebu, může být Ložný list nahrazen seznamem zboží, který tyto ozbrojené síly obvykle v Evropských společenstvích používají pro celní řízení na propuštění zboží do režimu tranzitu (dále jen "Seznam zboží"), obsahujícím údaje nutné k identifikaci zboží, zejména značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží a jeho hrubou nebo vlastní hmotnost. Vysláním cizích ozbrojených sil na území České republiky se pro účely této vyhlášky rozumí také jejich průjezd územím České republiky.

(3) Způsob uvádění údajů v Deklaraci, Doplňkové deklaraci a Ložném listu, jakož i další náležitosti související s podáváním celního prohlášení na těchto tiskopisech, je uveden v části I přílohy č. 16 k této vyhlášce, není-li v odstavci 4 nebo 5 stanoveno jinak.

(4) Deklarant, který je fyzickou osobou, uvádí v Deklaraci a Doplňkové deklaraci, jimiž navrhuje propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do celního režimu, jiného než národního tranzitu anebo režimu tranzitu ve smyslu Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím15) (dále jen "společný tranzit"), údaje v rozsahu uvedeném v části II přílohy č. 16 k této vyhlášce.

(5) Bude-li předloženo prohlášení, že zásilka, která má být propuštěna do národního tranzitu, je přepravována pro ozbrojené síly vysílajícího státu a obsahuje pouze zboží pro jejich potřebu, a toto prohlášení bude opatřeno datem vystavení a ověřeno podpisem vystavujícího důstojníka s uvedením jeho jména a příjmení, hodnosti a jednotky (dále jen "Prohlášení"), vyplní se v Deklaraci údaje v rozsahu uvedeném v části III. přílohy č. 16 k této vyhlášce.

(6) Písemné celní prohlášení na propuštění zboží ozbrojených sil do národního tranzitu lze podat též na tiskopisu, který má formát A3 a jehož vzor je uveden v příloze č. 16a k této vyhlášce. Tento tiskopis je nutno předepsaným způsobem vyplnit v souladu s uvedenými pokyny a opatřit požadovanými náležitostmi.

(7) V příloze č. 17 k této vyhlášce je uveden seznam doplňkových kódů a seznam zboží, jehož sazební zařazení se uvádí v písemném celním prohlášení desetimístným číselným kódem. Číslice na devátém a desátém místě označují doplňkový kód.

§ 33

(1) Pro účely společného tranzitu se rozumí

a) smluvní stranou Evropská společenství, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,

b) členským státem Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Velkoknížectví Lucembursko, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,

c) třetím státem stát, který není členským státem.

(2) Pro účely společného tranzitu se celním statutem zboží Evropských společenství (dále jen "celní statut Společenství") rozumí postavení zboží vyjadřující, že se jedná o zahraniční zboží, které

a) bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území Evropských společenství, aniž k němu bylo přidáno zboží dovezené ze států nebo územních celků, které nejsou součástí celního území Evropských společenství,

b) bylo dovezeno na celní území Evropských společenství ze států nebo územních celků, které nejsou součástí celního území Evropských společenství, a bylo zde propuštěno do volného oběhu,

c) bylo získáno nebo vyrobeno na celním území Evropských společenství buď zcela ze zboží uvedeného pod písmenem a), nebo ze zboží uvedeného pod písmeny a) a b).

§ 34

V písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu se celní statut deklarovaného zboží označuje kódem

a) T1, jedná-li se o české zboží nebo o zboží zahraniční jiné než uvedené pod písmenem b),

b) T2, jedná-li se o zboží, které má celní statut Společenství, bylo dopraveno do tuzemska ve společném tranzitu spolu s rozhodnutím o propuštění zboží do režimu tranzitu vydaném na tiskopisu písemného celního prohlášení (dále jen "tranzitní doklad"), v němž je deklarované zboží označeno kódem T2, a jsou-li splněny podmínky uvedené v § 35.

§ 35

(1) Bez dotčení ustanovení § 34 písm. b) může být celní statut zpět vyváženého zahraničního zboží označen v písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu kódem T2, podléhalo-li zboží po jeho dopravení do tuzemska nepřetržitě celnímu dohledu, jehož cílem bylo zejména zajistit totožnost a nezměněný stav zboží, a nebylo-li v tuzemsku propuštěno do jiného celního režimu než

a) národního tranzitu,

b) uskladňování v celním skladu, pokud

1. doba uskladnění nepřesáhla 6 měsíců u zboží kapitoly 1 až 24 celního sazebníku nebo 5 let u ostatního zboží,

2. zboží bylo uskladněno odděleně od ostatního zboží a bylo podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah,

3. manipulace se zbožím byla prováděna pouze s povolením celního úřadu, ve stanoveném rozsahu, a pod celním dohledem,

c) dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla za účelem vystavení nebo předvedení zboží na výstavě nebo podobné akci; zboží může být podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah.

(2) V písemném celním prohlášení na propuštění zpět vyváženého zahraničního zboží, jehož celní statut je označen kódem T2, do společného tranzitu je nutno uvést veškeré odkazy, zvláštní záznamy a poznámky z tranzitního dokladu, na jehož základě bylo předmětné zboží dopraveno do tuzemska, nebo připojit jeho ověřený opis nebo fotokopii.

§ 36

(1) Není-li zpětný vývoz zahraničního zboží, které má celní statut Společenství, uskutečněn ve společném tranzitu nebo byl ve společném tranzitu uskutečněn, ale v písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu nebyl uveden kód, i když uveden býti mohl, lze osvědčit celní statut Společenství dokladem T2L vystaveným v tuzemsku, pokud

a) předmětné zboží

1. bylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a v tranzitním dokladu bylo deklarované zboží označeno kódem T2, nebo

2. nebylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a celní statut Společenství byl prokázán dokladem T2L, fakturou nebo přepravním dokladem, které byly opatřeny kódem T2L ověřeným celním úřadem členského státu, z něhož bylo zboží odesláno,

b) jsou splněny podmínky uvedené v § 35,

c) zboží není určeno pro vývoz do třetího státu,

d) je splněna podmínka přímé přepravy zboží, kterou se rozumí přeprava, během níž zboží neopustí celní území smluvních stran, s výjimkou případů, kdy přeprava mimo území smluvních stran je uskutečněna s jediným přepravním dokladem vyhotoveným v některé ze smluvních stran,

e) zboží je vyváženo zpět v obalech, které mají celní statut Společenství,

f) zboží není vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR s výjimkou případů, kdy

1. zboží, které má být vyloženo na celním území členského státu, je dopravováno společně se zbožím, které má být vyloženo na celním území třetího státu, nebo

2. zboží je dopravováno mezi smluvními stranami přes celní území třetího státu.

(2) Je-li zboží vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA a jsou splněny podmínky pro osvědčení dokladem T2L, že deklarované zboží má celní statut Společenství, může deklarant uvést do příslušných oddílů použitého karnetu, určených pro označení zboží, kód T2L, který potvrdí svým podpisem. Tento zápis učiní deklarant ještě před předložením karnetu celnímu úřadu odeslání, kde bude každý zapsaný kód T2L ověřen otiskem služebního razítka a podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu. V případech, kdy je na podkladu jednoho karnetu TIR nebo jednoho karnetu ATA spolu s jiným zbožím přepravováno také zboží, které má celní statut Společenství, musí být v karnetu oba druhy zboží uvedeny odděleně a kód T2L umístěn tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží, které má celní statut Společenství.

§ 37

(1) Doklad T2L se vyhotovuje na tiskopise, kterým je list číslo 4 nebo 4/5 Deklarace, který může být v případě více položek zboží doplněn listy číslo 4 nebo 4/5 Doplňkové deklarace nebo Ložným listem.

(2) Doklad T2L se vyplňuje v jazyce českém nebo slovenském a údaje v něm obsažené lze opravit způsobem uvedeným v § 40 odst. 5. Nevyplňují se odstavce 2, 6 až 13, 15, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 17 až 30, 34a, 34b, 36, 37, 39, 41 až 43 a 45 až 53 Deklarace, popřípadě Doplňkové deklarace, které deklarant proškrtne tak, aby případné další zápisy byly znemožněny.

(3) Doklad T2L nemusí doprovázet zásilku zpět vyváženého zboží a může být vystaven dodatečně. Doklad T2L spolu s předchozím celním dokladem označeným kódem T2 nebo T2L předkládá deklarant v jednom vyhotovení k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz uskutečněn.

(4) Údaje do dokladu T2L uvádí osoba osvědčující stanoveným způsobem statut zboží Společenství podáním dokladu T2L, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části IV přílohy č. 16 k této vyhlášce.

§ 38

(1) Celní statut Společenství, který lze podle § 36 a 37 osvědčit dokladem T2L, lze osvědčit také fakturou nebo přepravním dokladem, vztahují-li se tyto doklady pouze na zboží, které má celní statut Společenství, a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4.

(2) Na faktuře nebo přepravním dokladu, které mají nahradit doklad T2L, musí být kromě ostatních předepsaných náležitostí uveden počet, druh, značky a čísla nákladových kusů, označení zboží, hrubá hmotnost v kilogramech, popřípadě čísla kontejnerů a dále obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště deklaranta nebo odesilatele, není-li deklarant odesilatelem, který na tento doklad zřetelně a viditelně uvede zkratku "T2L", k níž připojí svůj vlastnoruční podpis.

(3) Faktura nebo přepravní doklad vyplněné způsobem uvedeným v odstavci 2 se předkládají k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz realizován.

(4) Na fakturu nebo přepravní doklad, kterými má být osvědčen celní statut Společenství, není nutno uvádět odkazy, zvláštní záznamy a poznámky z předchozího tranzitního dokladu T2 nebo celního dokladu T2L, kterým může být i faktura nebo přepravní doklad nahrazující doklad T2L, pokud je přiložen jejich ověřený opis nebo fotokopie.

§ 39

(1) Deklarace a Doplňková deklarace se v úplné sadě skládá

a) z osmi listů označených čísly 1 až 8, nebo

b) ze čtyř listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5, které se používají zejména k vyhotovení Deklarace a Doplňkové deklarace výpočetní technikou.

(2) Deklarace s případně přiloženými Doplňkovými deklaracemi se používají v sadách skládajících se z listů označených čísly

a) 1, 2 a 3 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, je-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí,

b) 1, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu,

c) 6, 7 a 8 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, režimu uskladňování v celním skladu, režimu aktivního zušlechťovacího styku, režimu přepracování pod celním dohledem a do režimu dočasného použití nebo na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, není-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí,

d) 1, 2, 3, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku a současně do režimu tranzitu,

e) 1, 2, 3, 4, 5 a 7 k podávání celních prohlášení na ukončení režimu dočasného použití a současně na propuštění zboží do režimu tranzitu.

(3) Je-li k podání celního prohlášení použita Deklarace, případně Doplňková deklarace v sadě skládající se z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a případně 4/5, deklarant proškrtne nehodící se číselné označení na Deklaraci a v Doplňkové deklaraci tak, aby číslování listů v sadě odpovídalo ustanovením uvedeným v odstavci 2 pod písmeny a) až e).

(4) Deklarace a Doplňková deklarace se zhotovuje zeleným tiskem na bílý samopropisovací papír, který je bez vlastní fluorescence pod UV světlem a jehož hmotnost je nejméně 40g/m2. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž v odůvodněných případech může ministerstvo povolit odchylku v rozsahu - 5 až + 8 mm. Jednotlivé listy jsou opatřeny samopropisovací vrstvou tak, aby se údaje uváděné na první list složky přímo propisovaly na ostatní listy, na kterých mají být uvedeny, a aby údaje uvedené na jedné straně listu neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pravidla pro vyhotovení tiskopisu Deklarace a Doplňkové deklarace jsou uvedena v příloze č. 18 k této vyhlášce. Tiskopis Deklarace a Doplňkové deklarace může být nahrazen počítačovou sestavou, která splňuje všechny předepsané náležitosti, zejména musí odpovídat předepsanému vzoru tiskopisu, formátu, požadavku na vlastnosti použitého papíru, a obsahovat všechny předepsané údaje.

(5) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou číselně a barevně odlišeny. List s číslem 1 nebo 6 s červeným označením je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu. List s číslem 2 nebo 7 se zeleným označením je využíván pro statistické účely a list s číslem 3 nebo 8 se žlutým označením je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a vyměření cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Listy s čísly 4 a 5 s modrým označením a list s číslem 7 se zeleným označením doprovázejí zásilku zboží propuštěnou do režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Je-li zboží propuštěno do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku, doprovází list s číslem 2 zásilku zboží k pohraničnímu celnímu úřadu, a je-li zboží propuštěno do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, také k celnímu úřadu, v jehož územním obvodu je zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu umístěno. List s číslem 3 je celním úřadem, který zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku propustil, předáván deklarantovi nebo jeho zástupci po potvrzení výstupu zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.

(6) Pro účely celního řízení se vyplňuje Deklarace podle přílohy č. 16 k této vyhlášce, přičemž dovozem se rozumí propuštění do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití a ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, není-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí. Vývozem se rozumí propouštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití, je-li v souvislosti s ukončením těchto režimů zboží vyváženo zpět do zahraničí. Tranzitem se rozumí propuštění do národního tranzitu nebo společného tranzitu.

(7) Deklarace, kterou se navrhuje pouze ukončení režimu, se podává, je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití a předmětnému zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu.

(8) Zpětný vývoz zahraničního zboží, které bylo rozhodnutím v celním řízení na základě písemného celního prohlášení propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití, uskladňování v celním skladu nebo přepracování pod celním dohledem, se uskutečňuje v režimu tranzitu.

(9) Požaduje-li deklarant pro svoji potřebu další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace, může přiložit k předepsaným listům shodně vyplněný další list, a to při vývozu list číslo 3, při dovozu list číslo 8 a při tranzitu list číslo 1. Přiložený list pověřený zaměstnanec celního úřadu doplní a potvrdí stejným způsobem jako předepsaný list stejně číselně označený; při vývozu a dovozu s tímto listem zaměstnanec celního úřadu nakládá stejně jako s listem předávaným deklarantovi. Při tranzitu přiložený list předá pověřený zaměstnanec celního úřadu deklarantovi po propuštění zboží do režimu tranzitu. Jako další list určený pro potřebu deklaranta může být použit pouze list tiskopisu Deklarace nebo Doplňkové deklarace, případně jeho čitelná fotokopie, přičemž v odstavci B dalšího listu Deklarace bude zřetelně uvedena poznámka "Určeno pro deklaranta", která nesmí být vyhotovena v červené barvě.

(10) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné položky zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více položek zboží, přikládá se k tiskopisu Deklarace jeden nebo více tiskopisů Doplňkových deklarací. Na jednu Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uváděný do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkových deklarací shodný. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.

(11) V tranzitu může být Doplňková deklarace nahrazena Ložným listem a v národním tranzitu i Seznamem zboží, který se vyhotovuje při dopravě zboží pro potřebu ozbrojených sil ve stejném počtu výtisků jako Ložný list a manipuluje se s ním shodným způsobem. K jedné Deklaraci nelze současně přikládat Ložný list nebo Seznam zboží, vztahující se na část zboží, a Doplňkovou deklaraci vztahující se na další část zboží.

(12) Tiskopis Ložného listu může být vyhotoven tiskárnou počítače nebo jiným strojovým způsobem tak, aby byly zachovány obsahové náležitosti a jejich předepsané prostorové umístění. Orámovaný prostor vpravo nahoře musí mít rozměr 70 x 55 mm s rozdělením na horní část o velikosti 70 x 15 mm a dolní část o velikosti 70 x 40 mm. Celkový rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž je nutno používat papír s hmotností nejméně 40 g/m2, který bude tak pevný, že se při normálním používání ani netrhá, ani nemačká. Šířku sloupců v Ložném listu může deklarant přizpůsobovat podle potřeby, s výjimkou sloupce "Místo pro úřední záznamy", který musí být široký nejméně 30 mm. Tiskopis Ložného listu může být nahrazen počítačovou sestavou, která obsahuje všechny předepsané údaje.

(13) Ložný list se přikládá ke každému listu Deklarace a stává se jeho nedílnou přílohou; vyplněna může být pouze přední strana tiskopisu.

§ 40

(1) Deklarace, Doplňkové deklarace a Ložné listy se vyplňují strojem, mechanograficky nebo jiným podobným způsobem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(2) Deklarant v souladu s přílohou č. 16 k této vyhlášce vyplní v Deklaraci, případně Doplňkové deklaraci údaje nebo zajistí vyplnění údajů do odstavců

a) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 19 až 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při dovozu,

b) 1 až 3, 5 až 9, 11, 14, 15a, 17, 17a, 19 až 25, 31 až 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49 a 54 při vývozu,

c) 1, 3 až 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31 až 33, 35, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 (odstavce se zeleným podtiskem) při tranzitu.

(3) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů), zejména v odstavcích 1, 7, 11, 15a, 17, 17a, 20, 22, 23 a 24 Deklarace, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací. Například při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací; jedná-li se o nedělitelnou zásilku, lze podat jednu Deklaraci, v níž se jako měna, kterou je za zboží placeno nebo inkasováno, uvede měna, kterou je v přepočtu na Kč placena větší část celkové částky, nebo měna dle výběru deklaranta, jedná-li se o shodné částky.

(4) Je-li pro vývoz a tranzit použita jedna sada listů Deklarace (Doplňkové deklarace), odpovídá deklarant za údaje, které se vztahují k režimu nebo k ukončení režimu, který sám nebo prostřednictvím svého zástupce navrhuje. Použije-li deklarant jako celní prohlášení příslušnou část sady listů Deklarace, která již byla vyplněna v souvislosti s jiným celním režimem, než který navrhuje, je povinen prověřit před jeho podáním správnost a platnost již v Deklaraci uvedených údajů, které se jej týkají, zejména údajů o deklarovaném zboží a o navrhovaném režimu. Zjištěné rozdíly, nejasnosti nebo nepřesnosti deklarant neprodleně oznámí celnímu úřadu. Případné propsání údajů, vyžadovaných pro tranzit, na listy číslo 2 a 3 se nepovažuje za závadu, i když při vývozu se tyto údaje neuvádějí.

(5) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Před přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do navrženého režimu může deklarant provádět změny škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. Nelze-li takto změnu provést, musí být vyhotovena nová Deklarace nebo Doplňková deklarace. Po přijetí celního prohlášení musí být oprava v souladu s ustanovením § 109 zákona provedena podáním nového celního prohlášení.

§ 41

(1) Žádost o opravu nebo zrušení Deklarace se dokládá napadnutým rozhodnutím (list číslo 3 nebo 8 Deklarace), které po skončení řízení celní úřad vrátí žadateli s poznámkou, např. o jeho opravě nebo zrušení.

(2) Rozhodne-li celní úřad o určení celní hodnoty v jiné výši, než byla prohlášena deklarantem v přijatém písemném celním prohlášení, pověřený zaměstnanec celního úřadu opraví původní údaj o celní hodnotě tak, že jej přeškrtne a vedle, nad nebo pod něj uvede celním úřadem určenou celní hodnotu deklarovaného zboží.

§ 42

(1) Při propouštění zboží do společného tranzitu se celnímu úřadu odeslání předkládá spolu s listy 1, 4, 5 a 7 Deklarace i přepravní doklad, požaduje-li celní úřad jeho předložení. Přepravní doklad se na požádání předkládá i každému celnímu úřadu kdykoliv během přepravy.

(2) Je-li zboží přepravováno ve společném tranzitu jinak než po železnici, odevzdává se tranzitnímu celnímu úřadu Potvrzení o přestupu hranice na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce. Tranzitním celním úřadem je

a) vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany, než ze které je zboží ve společném tranzitu odesíláno,

b) výstupní celní úřad smluvní strany, jejíž celní území zboží v průběhu tranzitní operace opouští přes její hranici se třetím státem.

(3) Je-li ve společném tranzitu zboží přepravováno jinak než po železnici a celním prohlášením na propuštění zboží byla Deklarace, odevzdává se na tranzitních celních úřadech uvedených v odstavci 2 písm. a) kopie listu 4 Deklarace.

(4) Osobě, která předložila ve společném tranzitu zboží spolu s připojenými celními doklady celnímu úřadu určení, vystaví na její žádost celní úřad určení Potvrzení o dodání, jehož vzor je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce. Pro tento účel může být v režimu tranzitu použito i Potvrzení o předložení na zadní straně listu 5 Deklarace. Potvrzení o dodání nebo Potvrzení o předložení musí být předem vyplněno osobou, která o jeho vystavení žádá. V Potvrzení o dodání mohou být uvedeny i jiné než předepsané údaje týkající se zásilky zboží, avšak závaznost potvrzení celního úřadu určení se vztahuje pouze na údaje v tiskopisu předepsané.

(5) Pro tiskopis Potvrzení o přestupu hranice, který má formát 210 x 148 mm, a pro tiskopis Potvrzení o dodání, který má formát 148 x 105 mm, se používá bílý papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který musí být tak pevný, že se při normálním používání netrhá ani nemačká. Tiskopisy se vyplňují buď na psacím stroji nebo jiným mechanografickým způsobem, nebo čitelně rukou inkoustem nebo kuličkovým perem, a to tiskacím písmem.

§ 43

Propuštění zboží do režimu tranzitu při dopravě po vodní cestě

Při dopravě po vodní cestě, má-li být zboží dopraveno k jednomu celnímu úřadu určení, může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest). Seznam nákladu předkládá deklarant celnímu úřadu ve trojím vyhotovení.

§ 44

Propuštění zboží do národního tranzitu při dopravě po železnici

(1) Při dopravě po železnici může být podáno písemné celní prohlášení na propuštění zboží neobchodního charakteru do národního tranzitu také na zavazadlovém lístku stanoveném mezinárodní smlouvou16) (dále jen "zavazadlový lístek CIV"), jsou-li splněny tyto podmínky:

a) hlavním povinným je osoba provozující za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou17) mezinárodní železniční přepravu cestujících a zavazadel, jakož i mezinárodní železniční přepravu zboží (dále jen "železniční společnost"), která má sídlo v tuzemsku,

b) jedná se o přepravu cestovních zavazadel ze zahraničí do tuzemska nebo v tranzitu přes území České republiky prováděnou železniční společností na podkladě zavazadlového lístku CIV,

c) zboží je navrhováno do režimu tranzitu do vnitrozemí nebo do přímého tranzitu,

d) zavazadlový lístek CIV je polepen na rubu zelenou nálepkou nebo zeleným otiskem razítka podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce (dále jen "zelená nálepka"), pod níž hlavní povinný uvede celní úřad určení, číslo vlaku a datum podání celního prohlášení.

(2) Režim tranzitu do vnitrozemí se ukončuje u celního úřadu, v jehož územním obvodu je železniční stanice uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce.

§ 45

Propuštění cestovních zavazadel přepravovaných v zavazadlových vozech při dopravě po železnici

(1) Celní prohlášení o cestovních zavazadlech, jehož vzor je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce, vyplněné a podepsané cestujícím, předané současně s cestovním zavazadlem železniční společnosti některého ze států uvedených v příloze č. 24 k této vyhlášce k dopravě po železnici, má stejné právní účinky, jako ústní celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla nebo režimu volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako ústní žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, podané cestujícím u pohraničního celního úřadu, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) přeprava má být uskutečněna do některého ze států uvedených v příloze č. 24 k této vyhlášce,

b) cestovní zavazadlo je dopravováno železniční společností na podkladě zavazadlového lístku CIV,

c) cestovní zavazadlo obsahuje pouze zboží, jež je v souladu s prohlášením cestujícího, které je součástí Celního prohlášení o cestovních zavazadlech,

d) cestujícím vyplněné a podepsané Celní prohlášení o cestovních zavazadlech a cestovní zavazadlo bude železniční společností na požádání předloženo celním orgánům v rámci provádění celního dohledu.

(2) Mezinárodní jízdenka pro jízdní kola (dále jen "jízdenka"), na jejímž podkladě bude jízdní kolo dopravováno železniční společností jako cestovní zavazadlo, má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení podané cestujícím u pohraničního celního úřadu na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, bude-li obsahovat prohlášení, že jízdní kolo bude nebo bylo použito pouze k cestovním účelům a při jeho zpětném dovozu se požaduje osvobození od dovozního cla, a budou-li zároveň splněny tyto podmínky:

a) cestující oba díly jízdenky, v nichž uvede své jméno, příjmení a bydliště, opatří vlastnoručním podpisem,

b) první díl jízdenky cestující na požádání předloží celním orgánům v rámci provádění celního dohledu,

c) druhý díl jízdenky cestující připevní na jízdní kolo, z něhož až do výdeje jízdního kola cestujícímu v cílové železniční stanici nebude sejmut.

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se cestujícím rozumí fyzická osoba

a) při dovozu

1. dočasně vstupující do tuzemska, která zde nemá trvalé bydliště,

2. vracející se do tuzemska po dočasném pobytu v zahraničí,

b) při vývozu

1. dočasně opouštějící tuzemsko, kde má trvalé bydliště,

2. opouštějící po dočasném pobytu tuzemsko, kde nemá trvalé bydliště.

Propuštění zboží do společného tranzitu při dopravě po železnici

§ 46

Při dopravě zboží po železnici lze při splnění podmínek uvedených v § 47 až 52 podat písemné celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu také na nákladním listu stanoveném mezinárodní smlouvou18) (dále jen "mezinárodní přepravní list CIM").

§ 47

(1) Železniční společnost se sídlem v tuzemsku uchovává v centrálním zúčtovacím místě záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu včetně listu č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely.

(2) Železniční společnost se sídlem v tuzemsku na požádání předloží celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.

§ 48

(1) Železniční společnost se sídlem na území smluvních stran, která přijala k přepravě zboží spolu s mezinárodním přepravním listem CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

(2) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě železniční společností jiného než členského státu spolu s mezinárodním přepravním listem CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

§ 49

Železniční společnost se sídlem v tuzemsku zajistí, aby jednotlivé nákladové kusy nebo, v případě celovagónových zásilek, vagóny propouštěné v České republice do společného tranzitu byly označeny zelenou nálepkou. Zelenou nálepkou budou rovněž označeny listy č. 1 a 2 mezinárodního přepravního listu CIM.

§ 50

(1) Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, podle níž přeprava,

a) která by měla končit mimo území smluvních stran, končí na území smluvních stran, nebo

b) která by měla končit na území smluvních stran, končí mimo území smluvních stran,

může železniční společnost se sídlem v tuzemsku tuto změněnou přepravní smlouvu plnit pouze se souhlasem celního úřadu odeslání.

(2) V ostatních případech může železniční společnost se sídlem v tuzemsku plnit změněnou přepravní smlouvu za předpokladu, že o provedené změně bude bezodkladně informovat celní úřad odeslání.

§ 51

(1) České zboží, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železniční společností se sídlem v tuzemsku na mezinárodní přepravní list CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1.

(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 předkládá železniční společnost se sídlem v tuzemsku při zahájení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM celnímu úřadu odeslání. Do odstavce 35 listu č. 3 mezinárodního přepravního listu CIM se označuje celní statut deklarovaného zboží kódem T2, k němuž se připojuje otisk služebního razítka a podpis zaměstnance celního úřadu odeslání, nebo se zde žádný kód neuvádí. Není-li žádný kód uveden, má se za to, že se jedná o zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1.

(3) Po propuštění zboží do společného tranzitu se všechny listy mezinárodního přepravního listu CIM vrací hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené.

§ 52

(1) Je-li ukončována tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku, předkládá železniční společnost se sídlem v tuzemsku listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM celnímu úřadu určení, kterým se rozumí celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází železniční stanice určení podle mezinárodního přepravního listu CIM nebo jiná železniční stanice, v níž je společný tranzit ukončen a přiděleno celně schválené určení.

(2) Není-li na listech č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které má celní statut Společenství.

(3) Není-li na listu č. 3 mezinárodního přepravního listu CIM označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z jiných smluvních stran než z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství.

(4) Je-li do tuzemska dopraveno zboží z třetích států, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství, není-li dodatečně prokázán opak.

(5) Celní úřad určení vrátí hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené list č. 2 mezinárodního přepravního listu CIM ihned poté, co jej opatřil úředním záznamem, a list č. 3 si ponechá.

Propuštění zboží do společného tranzitu při přepravě ve velkých kontejnerech po železnici

§ 53

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dopravním podnikem osoba provozující mezinárodní přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR,

b) velkým kontejnerem přepravní jednotka

1. trvalé povahy a dostatečně pevná, schopná opětovného použití,

2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,

3. zkonstruovaná tak, aby mohla být na dopravním prostředku zajištěna a snadno překládána,

4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,

5. jejíž plocha, vymezená čtyřmi vnějšími rohy dna, je minimálně 7 m2.

c) předávacím listem TR doklad Intercontaineru - Interfrigo (ICF) S. C. se sídlem v Basileji, na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů přes státní hranice od jednoho odesilatele k jednomu příjemci; předávací list se skládá z následujících listů s uvedeným určením:

1 : list pro generální ředitelství dopravního podniku,

2 : list pro národního zástupce dopravního podniku v místě určení zásilky,

3A: list pro celní orgány,

3B: list pro příjemce zásilky,

4 : list pro generální ředitelství dopravního podniku,

5 : list pro národního zástupce dopravního podniku v místě odeslání zásilky,

6 : list pro odesilatele zásilky,

d) soupisem velkých kontejnerů (dále jen "Soupis") doklad připojený k předávacímu listu TR, na který je přepravováno více velkých kontejnerů z jedné stanice odeslání do jedné stanice určení. Soupis tvoří s příslušným předávacím listem TR nedílnou součást; do odstavce pro údaj o počtu Soupisů v pravém horním rohu předávacího listu TR uvádí deklarant počet připojených Soupisů, do pravého horního rohu každého Soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.

(2) Při dopravě zboží železničními společnostmi smluvních stran prostřednictvím dopravního podniku ve velkých kontejnerech lze při splnění podmínek uvedených v § 54 až 60 podat písemné celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu také na předávacím listu TR. Přeprava velkého kontejneru může být ze stanice určení nebo do stanice odeslání provedena jinou dopravou než železniční.

(3) V příloze č. 25 k této vyhlášce je uveden seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou.

§ 54

(1) Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku uchovává v centrálním zúčtovacím místě nebo centrálních zúčtovacích místech záznamy týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely.

(2) Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku na požádání předloží bezodkladně celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.

(3) Je-li předávací list TR celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, informuje dopravní podnik nebo jeho národní zástupce v tuzemsku

a) celní úřad určení, byl-li dopravnímu podniku doručen list č. 1 předávacího listu TR nepotvrzený tímto celním úřadem,

b) celní úřad odeslání, nebyl-li dopravnímu podniku vrácen list č. 1 předávacího listu TR a nelze zjistit, zda zásilka byla dopravena k celnímu úřadu určení nebo zda opustila území smluvních stran.

§ 55

(1) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, v němž dopravní podnik přijal k přepravě zásilku zboží spolu s předávacím listem TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1 nebo T2, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

(2) Železniční společnost se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě dopravním podnikem v jiném než členském státě, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

§ 56

Je-li v průběhu tranzitní operace část přepravy uskutečněna jiným způsobem než po železnici, je možno s jedním předávacím listem TR přepravovat pouze jeden velký kontejner.

§ 57

Dopravní podnik zajistí, aby v souvislosti se zahájením tranzitní operace v tuzemsku byly velké kontejnery označeny zelenou nálepkou. Zelenou nálepkou budou rovněž označeny listy č. 1 předávacího listu TR.

§ 58

(1) Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, podle níž přeprava, která by měla končit

a) mimo území smluvních stran, končí na území smluvních stran, nebo

b) na území smluvních stran, končí mimo území smluvních stran, může dopravní podnik tuto změněnou přepravní smlouvu plnit pouze se souhlasem celního úřadu odeslání.

(2) V ostatních případech může dopravní podnik plnit změněnou přepravní smlouvu za předpokladu, že o provedené změně bude bezodkladně informovat celní úřad odeslání.

§ 59

(1) České zboží, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železniční společností se sídlem v tuzemsku prostřednictvím dopravního podniku na předávací list TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem T1.

(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 se při zahájení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku předkládají listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR celnímu úřadu odeslání.

(3) Do odstavce určeného pro celní záznamy listu č. 3A předávacího listu TR se uvádí celní statut deklarovaného zboží kódem T2, k němuž se připojuje otisk služebního razítka a podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu odeslání, nebo se žádný kód neuvádí. Není-li žádný kód uveden, má se za to, že se jedná o zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1.

(4) Jestliže se předávací list TR vztahuje současně na velký kontejner se zbožím, jehož celní statut se označuje kódem T1, a na velký kontejner se zbožím, jehož celní statut se označuje kódem T2, uvádí se do odstavce určeného pro celní záznamy listů č. 1, 2, 3A a 3B čísla kontejnerů s příslušným kódem T1 nebo T2.

(5) Budou-li spolu s předávacím listem TR použity Soupisy, uvádí se do odstavce určeného pro celní záznamy listů č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR sériová čísla Soupisů s příslušným kódem T1 nebo T2. Soupisy se vyhotovují samostatně pro zboží označené kódem T1 a samostatně pro zboží označené kódem T2.

(6) Po propuštění zboží do společného tranzitu se všechny listy předávacího listu TR vrací hlavnímu povinnému nebo osobě hlavním povinným pověřené.

§ 60

(1) Je-li ukončována tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku, předkládají se listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR celnímu úřadu určení.

(2) Není-li na listech č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které má celní statut Společenství.

(3) Budou-li při dopravě zboží z Evropských společenství do tuzemska spolu s předávacím listem TR použity Soupisy a u odkazů na Soupisy v odstavci určeném pro celní záznamy listů č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR nebude označen celní statut zboží, má se za to, že kódem neoznačený Soupis se týká zboží, které má celní statut Společenství.

(4) Není-li na listu č. 3A předávacího listu TR označen kódem celní statut deklarovaného zboží, které je do tuzemska dopraveno z jiných smluvních stran než Evropských společenství, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství.

(5) Je-li do tuzemska dopraveno zboží z třetích států, má se za to, že se jedná o zboží, které nemá celní statut Společenství, není-li dodatečně prokázán opak.

(6) Celní úřad určení vrátí dopravnímu podniku listy č. 1 a 2 předávacího listu TR ihned poté, co je opatřil úředním záznamem, a list č. 3A si ponechá.

§ 61

K mezinárodnímu přepravnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR, které jsou celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu, mohou být podle potřeby přiloženy Ložné listy, jejichž počet bude uveden v příslušné části mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR. Ložný list, jehož způsob vyplnění a manipulace s ním jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce a který tvoří nedílnou součást celního prohlášení se stejnými právními účinky, musí obsahovat číslo železničního vagónu, jehož se předmětný mezinárodní přepravní list CIM týká, nebo číslo velkého kontejneru, v němž je zboží přepravováno. Byla-li přeprava zahájena na území smluvních stran a je-li přepravováno společně zboží, jehož celní statut je označen kódem "T1" a zboží, jehož celní statut je označen kódem "T2", je nutno pro každou tuto kategorii zboží použít samostatné Ložné listy. Při přepravě zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR je nutno použít samostatné Ložné listy pro každý kontejner, ve kterém se nachází zboží obou kategorií. Veškeré Ložné listy musí být opatřeny úředním záznamem železniční stanice odeslání.

§ 62

(1) Celní prohlášení na propuštění zboží, přepravovaného po železnici nebo ve velkých kontejnerech, do společného tranzitu může být rovněž podáno na tiskopisu Deklarace případně doplněném Doplňkovými deklaracemi nebo Ložnými listy. V těchto případech se při zahájení přepravy uvádí železniční společnost se sídlem v tuzemsku v příslušné části mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR odkaz na Deklaraci, která je tranzitním dokladem. Odkaz bude obsahovat označení celního úřadu odeslání, datum propuštění zboží do společného tranzitu, evidenční číslo uvedené celním úřadem odeslání v tranzitním dokladu a označení celního statutu deklarovaného zboží kódem T1 nebo T2.

(2) Je-li celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu předávací list TR, uvede se do odstavce pro údaj o přílohách mezinárodního přepravního listu CIM, který je pouze přepravním dokladem, odkaz na předávací list TR poznámkou "Předávací list TR" doplněnou sériovým číslem tohoto dokladu. Mezinárodní přepravní list CIM se v těchto případech zelenou nálepkou neoznačuje.

(3) V případech uvedených v odstavci 1 platí ustanovení § 47 a 49 nebo § 54 a 57. Bude-li doprava po železnici ve společném tranzitu ukončena v železniční stanici v tuzemsku, železniční společnost se sídlem v tuzemsku umožní pokračování tranzitní operace jiným druhem dopravy na celní doklad, uvedený v mezinárodním přepravním listu CIM nebo předávacím listu TR, poté, co ověřila, že je zajištěn celní dluh pro Českou republiku, a opatřila list č. 1 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1 a 2 předávacího listu TR úředním záznamem, ve kterém osvědčí, že tranzitní operace pokračuje a zboží se dále dopravuje s jedním nebo několika tranzitními doklady. Není-li pro Českou republiku zajištěn celní dluh, železniční společnost se sídlem v tuzemsku neumožní pokračování tranzitní operace a o této skutečnosti bezodkladně uvědomí místně příslušný celní úřad.

(4) Převezme-li železniční společnost se sídlem v tuzemsku k dopravě po železnici zboží, které bylo jednou nebo několika Deklaracemi propuštěno do společného tranzitu a je přepravováno v kombinované dopravě silnice - železnice - silnice, odpovídají železniční společnosti za úhradu celního dluhu, který vznikne porušením celních předpisů při dopravě po železnici, za předpokladu, že celní dluh nebyl zajištěn nebo je u hlavního povinného nebo ručitele nedobytný.

Propuštění zboží do společného tranzitu při letecké dopravě

§ 63

(1) Při letecké dopravě může být podáno celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu na tiskopisu leteckého manifestu, jehož obsah odpovídá dodatku 3 přílohy 9 Dohody o mezinárodní civilní letecké dopravě19) (dále jen "letecký manifest").

(2) Vyplněný letecký manifest, který obsahuje název letecké společnosti přepravující zboží, číslo letu, datum letu a letiště nakládky nebo vykládky zboží, je ověřen leteckou společností uvedením data, podpisu oprávněné osoby a případně otisku razítka, a který je označen kódem T1 nebo T2, lze přijmout jako celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu. Ke každé zásilce se v leteckém manifestu uvede číslo leteckého nákladního listu, počet nákladových kusů, označení zboží nebo v případě hromadných zásilek údaj "consolidated", který lze uvést i ve zkrácené formě, a hrubou hmotnost. Letecké manifesty se samostatně vyhotovují pro zboží, jehož celní statut se označuje kódem T1, a samostatně pro zboží, jehož celní statut se označuje kódem T2.

(3) Letecká společnost, která bude přepravovat zboží ve smyslu ustanovení odstavců 1 a 2, se pro tyto operace stává hlavním povinným.

(4) Hlavní povinný předkládá letecké manifesty ve dvou vyhotoveních celnímu úřadu odeslání, který je opatří úředním záznamem a jedno vyhotovení si ponechá. Při provádění celního dohledu může celní úřad odeslání požadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na leteckém manifestu.

(5) Hlavní povinný předkládá letecký manifest opatřený úředním záznamem celního úřadu odeslání celnímu úřadu určení a oznamuje název letiště nakládky. Celní úřad určení může od oznamování letiště nakládky upustit, není-li o tomto letišti vzhledem k trasám letů pochyb. Při provádění celního dohledu může celní úřad určení vyžadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na leteckém manifestu a dále všech manifestů, které se týkají vykládaného zboží.

(6) Hlavní povinný zpracovává a předává celnímu úřadu určení seznam leteckých manifestů, které mu v průběhu předchozího měsíce předal k ukončení společného tranzitu. V tomto seznamu, který celní úřad určení potvrzuje a měsíčně zasílá celnímu úřadu odeslání, se ke každému leteckému manifestu uvádí jeho číslo, název letecké společnosti, číslo letu a datum letu. Při zjištění nesrovnalostí v leteckých manifestech uvedených v seznamu informuje celní úřad určení celní úřad odeslání.

(7) Leteckým společnostem, které mají sídlo nebo stálé zastoupení v tuzemsku, používají k výměně informací mezi letišti nakládky a vykládky zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací a splňují podmínky uvedené v odstavci 10, může být postup stanovený v odstavcích 1 až 6 na jejich žádost zjednodušen. České celní orgány budou o podání žádosti informovat celní orgány ostatních členských států, na jejichž území se nacházejí letiště nakládky a vykládky, která jsou navzájem propojena systémy pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací.

(8) Zjednodušený postup dle odstavce 7 se povolí leteckým společnostem, které

a) provozují značný počet leteckých linek mezi státy smluvních stran,

b) často odesílají a přijímají letecké zásilky,

c) vedou evidenci, která umožní celním orgánům provádět na letištích nakládky i vykládky účinné kontroly,

d) nebyly pravomocně postiženy za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

e) umožní celním orgánům přístup ke svým evidencím týkajícím se společného tranzitu,

f) souhlasí s tím, že budou v plné míře odpovědné vůči celním orgánům za plnění svých povinností a že s nimi budou spolupracovat při řešení případných nesrovnalostí a porušení předpisů,

g) povedou evidenci celního statutu všech zásilek ve svých obchodních záznamech,

h) budou uvádět u každé položky leteckého manifestu příslušný celní statut kódem T1, T2 nebo C, který je ekvivalentní kódu T2L,

i) budou odpovídat za identifikaci a oznámení všech odchylek zjištěných na letišti vykládky celnímu úřadu určení,

j) budou zjištěné odchylky a nesrovnalosti řešit na základě postupů dohodnutých mezi leteckou společností a celními orgány na letišti nakládky a letišti vykládky.

§ 64

Je-li celní prohlášení na propuštění zásilek přepravovaných leteckou dopravou do společného tranzitu podáno na tiskopisu Deklarace případně doplněném Doplňkovými deklaracemi nebo Ložnými listy, ustanovení § 63 se nepoužijí.

§ 65

Tranzit při dopravě zboží potrubím nebo vedením

(1) Zboží dopravované potrubím se v tuzemsku považuje za navržené na propuštění do společného tranzitu a za propuštěné

a) přivedením do tuzemska z území nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá,

b) zavedením do potrubí v tuzemsku za účelem jeho následného dopravení na nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá, nebo

c) přivedením do tuzemska z území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, za účelem jeho následného dopravení na území smluvní strany, která společný tranzit používá.

(2) Hlavním povinným se při dopravě zboží potrubím stává provozovatel tohoto zařízení, který má sídlo na území členského státu,

a) kde doprava ve společném tranzitu započala, nebo

b) přes jehož území vstupuje zboží na území smluvních stran a doprava dále pokračuje ve společném tranzitu.

(3) Provozovatel potrubí se sídlem v tuzemsku se pro účely plnění podmínek uvedených v § 140 odst. 2 zákona považuje za dopravce zboží.

(4) Společný tranzit při dopravě zboží potrubím se považuje za ukončený

a) zapsáním zboží do účetních dokladů příjemce v tuzemsku a jeho dodáním do zařízení nebo rozvodných sítí užívaných tímto příjemcem, nebo

b) při dopravě zboží do smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, vstupem zboží na území této smluvní strany.

(5) Dopravuje-li se zboží potrubím ve společném tranzitu mezi dvěma smluvními stranami přes území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, je společný tranzit během přepravy přes její území přerušený.

(6) Dopravuje-li se zboží potrubím ze smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, začíná společný tranzit vstupem zboží na území následující smluvní strany, která společný tranzit používá.

(7) Kontrolu společného tranzitu provádějí celní orgány podle záznamů a obchodních dokladů provozovatele potrubí, které provozovatel vede a které na žádost předkládá celním orgánům.

(8) Není-li doprava zboží potrubím uskutečněna ve společném tranzitu nebo je-li zboží dopravováno vedením, použijí se ustanovení odstavců 1 až 7 pro národní tranzit přiměřeně.

§ 66

Poštovní styk

(1) Zboží dovážené v poštovním styku se považuje za navržené na propuštění do volného oběhu

a) v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o poštovní zásilky obsahující pouze

1. osobní sdělení,

2. písemnosti pořízené hmatovým písmem, štočky se slepeckými značkami a zvukové záznamy a zvláštní papíry pro potřebu nevidomých (slepecké zásilky),

3. tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a daním nebo osvobozené od dovozního cla a daní.

b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží dovážené v v poštovních zásilkách, které není uvedeno v písmenu a), a zásilky jsou opatřeny celním prohlášením o obsahu.20)

(2) Zboží vyvážené v poštovním styku se považuje za navržené do režimu vývozu

a) v okamžiku podání k poštovní přepravě do zahraničí, jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, vyvážené v poštovních zásilkách opatřených nebo neopatřených celním prohlášením o obsahu,20)

b) v okamžiku dodání celnímu úřadu, jedná-li se o zboží podléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům vyvážené v poštovních zásilkách, opatřených celním prohlášením o obsahu.20)

(3) V případech uvedených v odstavci 1 je dlužníkem adresát zásilky a v případech uvedených v odstavci 2 odesilatel zásilky.

(4) Jsou-li celnímu úřadu dodány poštovní zásilky neopatřené celním prohlášením o obsahu20) nebo je-li toto prohlášení neúplné, stanoví celní úřad deklarantovi formu, v níž je třeba celní prohlášení podat nebo je doplnit.

§ 67

Ustanovení § 66 odst. 1 až 3 se nepoužije, jestliže

a) celková celní hodnota zboží, které má obchodní charakter, dováženého v poštovních zásilkách je vyšší než 30 000 Kč, nebo jedná-li se o opakované zásilky nebo jde o dílčí zásilku od téhož odesilatele témuž příjemci,

b) celní prohlášení bylo podáno písemně, ústně nebo prostředky výpočetní techniky,

c) se na poštovní zásilky vztahuje ustanovení § 83 nebo § 84.

Národní tranzit na podkladě karnetu TIR a ATA

§ 68

(1) Za písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu se považuje také písemné celní prohlášení podané podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.21)

(2) Přepravuje-li se zboží na podkladě karnetu TIR (Transport international routier), může hlavní povinný prohlásit statut deklarovaného českého zboží tím, že uvede do sloupce určeného pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu před jeho předložením celnímu úřadu k ověření označení "české" a připojí svůj podpis. Na listech karnetu, na nichž je uvedeno označení "české", ověří toto označení pověřený zaměstnanec celního úřadu odeslání otiskem služebního razítka a svým podpisem.

(3) Vztahuje-li se karnet TIR na české i zahraniční zboží, uvede hlavní povinný každou kategorii zboží samostatně a označení "české" umístí tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje pouze na české zboží.

§ 69

(1) Zboží přepravované v tuzemsku na podkladě karnetů TIR a ATA (Admission temporaire/Temporary admission) je považováno za zahraniční zboží, není-li prokázáno, že jde o české zboží.

(2) Skutečnost, že jde o české zboží, může hlavní povinný prokázat

a) údajem ve sloupci určeném pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu,

b) celním prohlášením, na jehož podkladě bylo předmětné zboží propuštěno do režimu vývozu.

§ 70

(1) Je-li při tranzitní operaci prováděné na podkladu karnetu TIR nebo karnetu ATA nebo v souvislosti s těmito operacemi zjištěno, že došlo k porušení celních předpisů nebo k závadě, oznámí to celní úřad držiteli karnetu a ručiteli ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou.22)

(2) Důkaz o řádném uskutečnění tranzitní operace provedené na podkladu karnetu TIR nebo ATA předloží hlavní povinný celnímu úřadu odeslání ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou.23) Takovým důkazem je zejména doklad potvrzený celními orgány, prokazující, že předmětné zboží bylo dodáno celnímu úřadu určení v tuzemsku, nebo doklad osvědčující dodání zboží, vystavený v zahraničí celními orgány nebo jiným státním orgánem, pokud uvedené doklady obsahují údaje umožňující ztotožnění předmětného zboží.

§ 71

Vznikl-li celní dluh proto, že zboží propuštěné na podkladě karnetu ATA nebylo vyvezeno zpět nebo s ním bylo nakládáno v rozporu s celními předpisy nebo nebyly dodrženy podmínky stanovené celním úřadem, oznámí celní úřad tuto skutečnost ručiteli nejpozději do tří měsíců od uplynutí platnosti karnetu. V oznámení celní úřad uvede výši celního dluhu.

§ 72

(1) Clo, daně a poplatky, jejichž výše se rovná výši celního dluhu uvedenému v § 71, vyměří celní úřad na tiskopisu Celní výměr, jehož vzor je uveden v příloze č. 26 k této vyhlášce, a podle pokynů v něm uvedených. Celní úřad zašle celní výměr po uplynutí lhůty 6 měsíců po doručení oznámení; na žádost ručitele může celní úřad zaslat celní výměr po uplynutí lhůty 3 měsíců po doručení oznámení.

(2) Celní výměr se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Originál je určen ručiteli, kopii si ponechává celní úřad, který oznámení vyhotovil.

Dočasný vývoz s použitím karnetu ATA

§ 73

Karnet ATA lze pro dočasný vývoz zboží použít tehdy, jestliže karnet ATA

a) je vydán v tuzemsku a potvrzen tuzemským ručitelem, který je součástí mezinárodního záručního systému,

b) se týká pouze českého zboží,

1. při jehož vývozu z tuzemska nebylo provedeno řízení na vyplacení náhrad nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,

2. při jehož vývozu z tuzemska nevznikl na základě zemědělské politiky žádný finanční nárok či prospěch podmíněný povinností toto zboží vyvézt,

3. při jehož vývozu nebo v souvislosti s vývozem nebyla nebo nebude předložena žádost o vyplacení jakékoliv náhrady vyplývající z vývozu tohoto zboží,

c) je doložen přepravními doklady, požaduje-li je celní úřad,

d) je vystaven na zboží, které má být dovezeno zpět.

§ 74

Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží k dočasnému vývozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

Zpětný dovoz s použitím karnetu ATA

§ 75

(1) Bylo-li české zboží dočasně vyvezeno na podkladě karnetu ATA podle § 73, může být toto zboží na základě tohoto dokladu propuštěno do volného oběhu.

(2) Má-li být dočasný vývoz původně českého zboží ukončen propuštěním zboží do volného oběhu jiným celním úřadem než celním úřadem vstupním, k přepravě předmětného zboží od vstupního celního úřadu k celnímu úřadu, kde celní řízení bude provedeno, se neprovádí žádné další řízení.

(3) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží ve zpětném dovozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 76

(1) Nemá-li být zboží, které vystoupilo do zahraničí na podkladě karnetu ATA, dovezeno zpět do tuzemska, předkládá deklarant dodatečně celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění tohoto zboží do režimu vývozu na tiskopisu Deklarace, které obsahuje údaje uvedené v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Celní úřad, kterému byl předložen předmětný karnet ATA, potvrdí Deklaraci do režimu vývozu a současně zruší údaje o zpětném dovozu v kmenovém listu pro zpětný dovoz a v útržkovém listu pro zpětný dovoz karnetu ATA.

Režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla s použitím karnetu ATA

§ 77

(1) Předložení karnetu ATA za účelem propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se považuje za podání žádosti o povolení režimu; přijetí karnetu ATA (dovozního listu) se považuje za vydání povolení k použití uvedeného režimu.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla podle odstavce 1 lze propustit zboží pouze v případech uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce.

(3) Karnet ATA celní úřad přijme pouze tehdy, je-li

a) vydán v zemi, která je

1. smluvní stranou Úmluvy ATA, nebo

2. smluvní stranou Istanbulské Úmluvy přijetím Doporučení Rady pro celní spolupráci dne 25. června 1992, týkající se karnetu ATA pro režim dočasného použití v rámci lhůt a za podmínek uvedených v tomto Doporučení, které potvrdilo a ručí za ně sdružení, které tvoří součást mezinárodního záručního systému,

b) v příslušném odstavci na první stránce potvrzen celním úřadem,

c) v tuzemsku platný.

§ 78

(1) Nemůže-li vstupní celní úřad kontrolovat plnění všech podmínek, jimiž je použití režimu dočasného použití podmíněno, lze uskutečnit přepravu předmětného zboží k vnitrozemskému celnímu úřadu v národním tranzitu na podkladě karnetu ATA jako celního prohlášení (§ 80 a 81).

(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 79

Zpětný vývoz s použitím karnetu ATA

(1) Při ukončení režimu dočasného použití předloží hlavní povinný karnet ATA před zpětným vývozem zboží celnímu úřadu, který zboží do tohoto režimu propustil, nebo kterémukoliv vnitrozemskému celnímu úřadu.

(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží ke zpětnému vývozu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

Národní tranzit s použitím karnetu ATA

§ 80

(1) Karnet ATA může být předložen jako celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu, obsahuje-li nejméně jeden pár dosud nepoužitých tranzitních listů.

(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propouštění zboží do režimu národního tranzitu je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 81

Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro ukončení národního tranzitu ke zpětnému vývozu nebo k jeho dodání je uveden v příloze č. 27 k této vyhlášce.

§ 82

Prodloužení platnosti karnetu ATA

(1) Je-li zřejmé, že režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla může přesáhnout lhůtu platnosti karnetu ATA, protože držitel nemůže zboží vyvézt zpět, může záruční sdružení, které tento karnet ATA vydalo, vydat následný karnet ATA. Původní karnet se vrátí vydávajícímu sdružení.

(2) Následný karnet ATA se předkládá celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se zboží nachází, který

a) v původním karnetu ATA potvrdí útržkový list pro zpětný vývoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který zboží propustil do režimu dočasného použití,

b) přijme následný karnet ATA a ponechá si dovozní útržkový list poté, co v něm uvede konečnou lhůtu, která byla uvedena v původním karnetu ATA, a případné prodloužení a číslo původního karnetu ATA.

(3) Za vydaný následný karnet ATA odpovídá vydávající sdružení. Jestliže uplynula doba platnosti karnetu ATA, i když držitel karnetu ATA nemůže zboží zpětně vyvézt a vydávající sdružení odmítá vydat následný karnet ATA, celní úřad vyžaduje provedení úkonů uvedených v § 34 až 44 a § 79.

Oddíl druhý

Ústní celní prohlášení

§ 83

Volný oběh

(1) Celní prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jde-li o

a) zboží dovážené cestujícím,

b) zboží v zásilkách, které jsou určeny fyzickým osobám,

c) v jiných případech než uvedených pod písmeny a) a b), zejména při dovozu zboží pro potřebu cizích ozbrojených sil a při zpětném dovozu zboží ozbrojených sil České republiky do tuzemska, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.

(2) Celní prohlášení k propuštění zboží, které má obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jde-li o

a) zboží, jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřesahuje 30 000 Kč a nejedná se o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,

b) zboží uvedené v § 75, které je při zpětném dovozu osvobozeno od cla, nebo

c) zboží uvedené v § 25 písm. b) a c).

Režim vývozu

§ 84

Celní prohlášení k propuštění zboží do režimu vývozu lze podat ústně, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter,

1. vyvážené cestujícím,

2. v zásilkách určených fyzickým osobám, nebo

3. zboží ozbrojených sil, které je vyváženo v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením,

4. v ostatních případech, kdy vyvážené zboží nepodléhá zákazům nebo omezením,

b) zboží, které má obchodní charakter a jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřevyšuje 30 000 Kč za předpokladu, že se nejedná o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně vyvážené od stejného odesilatele stejnému příjemci,

c) zboží uvedené v § 26 písm. b) a c).

§ 85

Podléhá-li zboží, na které bylo podle § 83 a 84 podáno ústní celní prohlášení, dovoznímu nebo vývoznímu clu, daním nebo poplatkům vybíraným při dovozu nebo vývozu, vydá celní úřad dlužníkovi potvrzení o zaplacení cla, daní nebo poplatků.

§ 86

Režim dočasného použití

(1) Ústní celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla lze podat tehdy, jedná-li se o

a) zařízení k výkonu povolání dovážené za účelem pořízení rozhlasových a televizních reportáží a vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení, dovezené se souhlasem celního úřadu zahraničními veřejnými nebo soukromými společnostmi,24) a ústní celní prohlášení bude doloženo seznamem tohoto zařízení ve dvojím vyhotovení,

b) kontejnery, palety a obaly,11)

c) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,9)

d) zboží dovážené v pohraničním styku,25)

e) zboží k humanitárním účelům,26)

f) dopravní prostředky,10)

g) zvířata,27)

h) zboží dovážené pro potřebu cizích ozbrojených sil, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením.

(2) Je-li zboží uvedené v odstavci 1 po skončení režimu dočasného použití vyváženo zpět do zahraničí, lze celní prohlášení podat ústně také.

(3) Kontejner se propustí do režimu dočasného použití s podmínkou, že se osoba, které se kontejner propouští, písemně zaváže, že na výzvu celního úřadu poskytne celnímu úřadu na jeho žádost podrobné informace o pohybu každého kontejneru, který byl propuštěn do režimu dočasného použití, včetně času a místa vstupu do tuzemska a místa výstupu z tuzemska, nebo seznam kontejnerů s prohlášením, že budou vyvezeny zpět.

(4) Palety a obaly se propustí do režimu dočasného použití s podmínkou, že se osoba, které se palety a obaly propouští, celnímu úřadu písemně zaváže, že budou vyvezeny zpět.

(5) Osoba, která zboží v pohraničním styku dováží, předloží jeho seznam a písemně se zaváže, že toto zboží vyveze zpět.

(6) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které bylo zboží dovážené k humanitárním účelům propuštěno do režimu dočasného použití, předložila jeho soupis a písemně se zavázala, že toto zboží vyveze zpět.

(7) Celní úřad může požadovat, aby osoba, které byla zvířata propuštěna do režimu dočasného použití, předložila jejich soupis a písemně se zavázala, že tato zvířata vyveze zpět.

§ 86a

Národní tranzit

Celní prohlášení na propuštění zboží do přímého tranzitu lze podat ústně, jedná-li se o zboží cizích ozbrojených sil dopravované přes území České republiky při přesunu jejich pravidelných jednotek či formací nebo jednotlivých příslušníků těchto ozbrojených sil na základě kolektivních nebo individuálních rozkazů k přesunu,27a) které musí být předloženy na požádání celnímu úřadu.

DÍL TŘINÁCTÝ

FORMA A OBSAH DODATEČNÉHO CELNÍHO PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY POVOLENÍ ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

(K § 124 odst. 4 zákona)

Oddíl první

Volný oběh

Povolení zjednodušeného postupu

§ 87

(1) Žádost na zjednodušení postupu se podává písemně. Žádost o propuštění zboží na základě zjednodušeného celního prohlášení může být nahrazena globální žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do volného oběhu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.

(2) Dodatečné celní prohlášení se podává na tiskopisech Deklarace a Doplňkové deklarace, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11, 12, 13 a 14 k této vyhlášce, a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

§ 88

Podmínkou pro povolení zjednodušeného postupu je, že osoba, která podala žádost podle § 87, bude celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu podávat jako deklarant a bude zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do volného oběhu, a jestliže žadatel

a) nebyl pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

b) nenavrhuje propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově.

§ 89

Povolení udělené podle § 87 obsahuje vždy

a) celní úřad, který může přijímat zjednodušená celní prohlášení,

b) zboží, na které se povolení vztahuje,

c) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,

d) doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,

e) způsob zajištění celního dluhu,

f) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude navrhovat propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově,

g) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude pravomocně potrestán za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

h) lhůtu, v jejímž průběhu je třeba dodatečné celní prohlášení u stanoveného celního úřadu podat.

Zjednodušené celní prohlášení

§ 90

Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do volného oběhu, celní úřad přijme, obsahuje-li údaje o deklarantovi, označení celního režimu, místo a podpis deklaranta a tyto další údaje:

a) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do které podpoložky celního sazebníku se zboží zařazuje,

b) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

c) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým bylo zboží dopraveno,

d) místo naložení zboží do dopravního prostředku,

e) datum vstupu do tuzemska,

f) převodní hodnotu zboží, uvádí-li se převodní hodnota v písemném celním prohlášení, nebo předběžný odkaz na převodní hodnotu, kterou celní úřad, v souvislosti s údaji, které má deklarant k dispozici, považuje za přijatelnou, nemůže-li deklarant převodní hodnotu zjistit,

g) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů a zajištění celního dluhu.

§ 91

(1) Ke zjednodušenému celnímu prohlášení deklarant přikládá doklady potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do volného oběhu.

(2) Zjednodušené celní prohlášení však může být přijato i bez předložení potřebných dokladů, jestliže deklarant celnímu úřadu prokáže, že

a) předmětný doklad existuje a je platný,

b) tento doklad nemohl být předložen z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi,

c) opožděné přijetí celního prohlášení by znemožnilo propuštění zboží do volného oběhu nebo by způsobilo, že by byla uplatněna vyšší celní sazba.

Deklarant musí ve zjednodušeném celním prohlášení uvést, které doklady chybí.

§ 92

(1) Lhůta, kterou celní úřad stanoví deklarantovi k doplnění údajů nebo předložení potřebných dokladů, nesmí přesáhnout jeden měsíc od okamžiku přijetí zjednodušeného celního prohlášení. Jedná-li se o doklad, na jehož základě má být uplatněna snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla, může celní úřad na žádost deklaranta stanovenou lhůtu prodloužit, lze-li důvodně předpokládat, že zboží uvedené ve zjednodušeném celním prohlášení lze skutečně dovézt za sníženou celní sazbu nebo s osvobozením od dovozního cla; prodloužená lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Vztahují-li se chybějící údaje nebo doklady k celní hodnotě, může být stanovena lhůta delší.

(2) Uplatňuje-li se snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla na zboží propuštěné do volného oběhu pouze v rámci celních kontingentů nebo celních kvót, může být clo vyměřeno až v okamžiku skutečného předložení potřebného dokladu a dodatečného celního prohlášení.

(3) Bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2 může být doklad, který je potřebný pro uplatnění snížené sazby nebo pro osvobození od dovozního cla, předložen i po uplynutí stanovené lhůty, jestliže celní úřad v průběhu této lhůty zjednodušené celní prohlášení přijal.

(4) Přijetí zjednodušeného celního prohlášení má stejné právní účinky jako přijetí písemného celního prohlášení, je-li předloženo dodatečné celní prohlášení.

§ 93

(1) Nebrání-li tomu jiné důvody, nesmí být přijetí zjednodušeného celního prohlášení důvodem pro nepovolení nakládat se zbožím nebo jeho pozdější propuštění.

(2) Nemá-li dodatečné doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu vliv na výši částky cla, která má být zaplacena, zapíše ihned celní úřad zjištěnou částku do účetních dokladů.

(3) Je-li podle § 90 použit předběžný odkaz na převodní hodnotu, celní úřad

a) ihned zapíše částku cla vyměřenou podle tohoto odkazu do účetních dokladů, a

b) vyžádá si zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která bude po určení celní hodnoty ze zboží vybrána.

(4) Může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebného dokladu, v jiných případech než uvedených v odstavci 3, vliv na výši cla vyměřovaného z dováženého zboží, postupuje celní úřad takto:

a) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na uplatnění snížené celní sazby,

1. celní úřad ihned zapíše částku cla, vyměřenou podle této snížené celní sazby, do účetních dokladů, a

2. vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která by byla vyměřena při uplatnění celní sazby na toto zboží,

b) může-li mít doplnění chybějících údajů nebo předložení potřebných dokladů vliv na přiznání úplného osvobození od dovozního cla, vyžádá si od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši částky cla, které by mu bylo vyměřeno podle celní sazby na toto zboží.

(5) Bez ohledu na pozdější změny, zejména změny v důsledku konečného určení celní hodnoty, může deklarant žádat, aby celní úřad, namísto zajištění celního dluhu podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 2 a odstavce 4 písm. b), zanesl do účetních dokladů částku cla, která by měla být vybrána.

§ 94

Jestliže deklarant po uplynutí lhůty uvedené v § 92 neposkytl celnímu úřadu údaje potřebné pro konečné stanovení celní hodnoty nebo nepředložil potřebný doklad, vyměří celní úřad ihned clo a daně ve výši, ve které byl celní dluh zajištěn podle § 93 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 4 písm. a) bodu 2 nebo § 93 odst. 4 písm. b).

§ 95

Zjednodušené celní prohlášení, které celní úřad přijal podle § 90 až 93, může deklarant doplnit nebo s vědomím celního úřadu nahradit novým celním prohlášením. Podal-li deklarant nové celní prohlášení, je rozhodující pro vyměření dovozního cla a daní a pro uplatnění celních předpisů upravujících režim volného oběhu okamžik, kdy celní úřad přijal zjednodušené celní prohlášení.

Oddíl druhý

Uskladňování v celním skladu

§ 96

(1) Žádost na zjednodušení postupu se podává písemně. Žádost o propuštění zboží na základě zjednodušeného celního prohlášení může být nahrazena globální žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do režimu uskladňování v celním skladu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.

(2) Dodatečné celní prohlášení se podává na tiskopisech Deklarace a Doplňkové deklarace, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 11, 12, 13 a 14 k této vyhlášce, a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

§ 97

Podmínkou pro povolení zjednodušeného postupu je, že osoba, která podala žádost podle § 96, bude celní prohlášení na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu podávat jako deklarant a bude zajištěno dodržování zákazů a omezení a jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do volného oběhu, a jestliže žadatel

a) nebyl pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

b) je zaručeno řádné provádění režimu uskladňování v celním skladu,

c) nenavrhuje propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu pouze jednorázově.

§ 98

Povolení udělené podle § 96 obsahuje vždy

a) celní úřad, který může přijímat zjednodušená celní prohlášení,

b) zboží, na které se povolení vztahuje,

c) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,

d) doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,

e) způsob vedení evidence zboží navrhovaného do režimu uskladňování v celním skladu,

f) způsob zajištění celního dluhu,

g) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude navrhovat propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově,

h) podmínku, že toto povolení platí za předpokladu, že deklarant nebude pravomocně potrestán za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

i) lhůtu, do které je třeba dodatečné celní prohlášení podat u stanoveného celního úřadu.

Zjednodušené celní prohlášení

§ 99

Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, celní úřad přijme, obsahuje-li údaje o deklarantovi, označení celního režimu, místo a podpis deklaranta a tyto další údaje:

a) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do které podpoložky celního sazebníku se zboží zařazuje,

b) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

c) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým bylo zboží dopraveno,

d) místo naložení zboží do dopravního prostředku,

e) datum vstupu do tuzemska,

f) převodní hodnotu zboží, uvádí-li se převodní hodnota v písemném celním prohlášení, nebo předběžný odkaz na převodní hodnotu, kterou celní úřad, v souvislosti s údaji, které má deklarant k dispozici, považuje za přijatelnou, nemůže-li deklarant převodní hodnotu zjistit,

g) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů a zajištění celního dluhu.

§ 100

(1) Ke zjednodušenému celnímu prohlášení deklarant přikládá doklady potřebné k posouzení, zda zboží může být propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu.

(2) Zjednodušené celní prohlášení však může být přijato i bez předložení potřebných dokladů, jestliže deklarant celnímu úřadu prokáže, že

a) předmětný doklad existuje a je platný,

b) tento doklad nemohl být předložen z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi.

Deklarant musí ve zjednodušeném celním prohlášení uvést, které doklady chybí.

§ 101

(1) Nebrání-li tomu jiné důvody, nesmí být přijetí zjednodušeného celního prohlášení důvodem pro nepovolení nakládat se zbožím nebo jeho pozdější propuštění.

(2) Zjednodušený postup nemůže být použit na zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.

§ 102

Bylo-li zboží předloženo celnímu úřadu, může být na základě žádosti a za podmínek uvedených v § 97 navrženo do režimu uskladňování v celním skladu podáním zjednodušeného celního prohlášení.

§ 103

Propuštění zboží bez předložení celnímu úřadu

(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nepředkládat zboží celnímu úřadu, po dodání zboží do prostor celního skladu

a) sdělí bez zbytečného odkladu celnímu úřadu dodání zboží ve formě a za podmínek jím v povolení stanovených,

b) zapíše dodané zboží do své evidence, která musí obsahovat zejména údaje umožňující zjistit povahu zboží a datum zápisu do evidence,

c) připraví doklady, které jsou potřebné pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

(2) Osobě, která o to požádala, lze povolit, nebude-li tím narušeno řádné provádění celního dohledu, aby

a) sdělení uvedené v odstavci 1 písm. a) učinila již v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno,

b) ve zvláštních případech, daných druhem zboží a četností dovozů, nemusela celní úřad informovat o každém dodání zboží, poskytne-li mu veškeré údaje, které celní úřad považuje za potřebné k provedení případné celní kontroly.

(3) Případná následná celní kontrola zboží se provádí na základě údajů zapsaných v evidenci deklaranta. Zápis zboží do evidence deklaranta se v těchto případech považuje za propuštění zboží.

Oddíl třetí

Aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem a dočasné použití

§ 104

(1) Zjednodušený postup na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, pasivního zušlechťovacího styku, k přepracování pod celním dohledem a k dočasnému použití se povolí za obdobných podmínek uvedených v ustanoveních § 87 až 89.

(2) Zjednodušené celní prohlášení na propuštění zboží do režimu s ekonomickým účinkem, jiného než uskladňování v celním skladu, může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, aniž by obsahovalo všechny stanovené údaje. Zjednodušené celní prohlášení však musí obsahovat údaje o deklarantovi, režimu, do kterého má být zboží propuštěno, údaje uvedené v souhrnném celním prohlášení, místo a podpis deklaranta.

(3) Ustanovení § 103 se použijí přiměřeně.

(4) Při propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení se ustanovení § 91 až 94 použijí přiměřeně.

§ 105

Při propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití se přiměřeně použijí ustanovení § 90 až 95 a § 97. Ustanovení § 107 se použijí přiměřeně na zboží navržené k propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Oddíl čtvrtý

§ 106

Ukončení režimu s ekonomickými účinky

(1) Při ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití zpětným vývozem nebo propuštěním do volného oběhu nebo do režimu vývozu lze použít zjednodušený postup.

(2) Při ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku lze zjednodušený postup použít pouze při propuštění zboží do volného oběhu; ustanovení § 90 až 95 se použijí přiměřeně.

(3) Při ukončení režimu uskladňování v celním skladu lze při propuštění zboží do volného oběhu, do režimu vývozu a ke zpětnému vývozu zjednodušený postup použít přiměřeně podle ustanovení § 90 až 95 a § 107, nejedná-li se o zboží, na které se vztahuje právní předpis o tržní regulaci v zemědělství.

Oddíl pátý

§ 107

Režim vývozu

(1) Zjednodušený postup na propuštění zboží do režimu vývozu povolí celní úřad obdobně za podmínek uvedených v ustanoveních § 87 až 89.

(2) Zjednodušené celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu může celní úřad na žádost deklaranta přijmout, aniž by obsahovalo všechny stanovené údaje.

(3) Zjednodušené celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu vývozu obsahuje

a) údaje o deklarantovi,

b) přesné označení a popis zboží, aby bylo možno určit, do jaké podpoložky celního sazebníku je zboží zařazeno,

c) značky, čísla, počet, druh a hrubou hmotnost jednotlivých nákladových kusů,

d) identifikační znaky dopravního prostředku, kterým má být zboží přepraveno, nebo údaj o poštovní přepravě,

e) všechny údaje potřebné pro zjištění kvality a povahy zboží a pro použití celních předpisů,

f) další údaje uvedené v povolení zjednodušeného postupu pro režim vývozu,

f) místo a podpis deklaranta.

Oddíl šestý

Režim tranzitu

§ 108

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) schváleným odesílatelem osoba, které bylo příslušným celním úřadem povoleno používat zjednodušený postup při propouštění zboží do režimu tranzitu,

b) schváleným příjemcem osoba, které bylo příslušným celním úřadem povoleno používat zjednodušený postup při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu,

c) závěrou prostředek k zajištění totožnosti zboží používaný celními orgány nebo schválenými odesilateli.

Schválený odesilatel

§ 109

Zjednodušený postup může být povolen na žádost osobě, která

a) bude hlavním povinným v režimu tranzitu,

b) nenavrhuje propuštění zboží do režimu tranzitu pouze jednorázově,

c) povede evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

d) zajistí celní dluh globální zárukou,

e) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

f) bude ve stanovené lhůtě a požadovanou formou oznamovat odesílání zásilek,

g) bude požadovaným způsobem zajišťovat totožnost zboží,

h) bude požadovaným způsobem vyplňovat odstavce C a D Deklarace,

i) bude ověřovat Deklarace zvláštním kovovým razítkem, jehož vzor je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce, nebude-li používat Deklarace, které byly předem zaevidovány a ověřeny otiskem razítka celního úřadu odeslání.

§ 110

(1) Před zahájením tranzitní operace doplní schválený odesilatel řádně vyplněnou Deklaraci tak, že na listy 1 a 4 Deklarace do odstavce D uvede lhůtu k předložení zboží celnímu úřadu určení, opatření k zajištění totožnosti zboží, poznámku "Zjednodušený postup" a do odstavce 44 Deklarace poznámku "Povolení č. j. . . .".

(2) Po zahájení tranzitní operace se list č. 1 Deklarace předá celnímu úřadu odeslání. Celní úřad může v povolení stanovit, že se list č. 1 Deklarace předává ihned po vyplnění celního prohlášení.

(3) Provede-li celní úřad odeslání v souvislosti s propuštěním zboží do režimu tranzitu kontrolu zboží, zaznamená tuto skutečnost a výsledek kontroly v odstavci D na listech č. 1 a 4 Deklarace.

§ 111

Bude-li celní prohlášení podáváno prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací a podpis osoby bude nahrazen kódem stanoveným celním úřadem, uvádí schválený odesilatel v odstavci 50 Deklarace poznámku "Osvobození od podpisu".

§ 112

Bude-li schválený odesilatel v rámci povolení dopravovat ve společném tranzitu zboží po železnici, zajistí, aby listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR byly opatřeny příslušným kódem "T1" nebo "T2", kterým se označuje celní statut deklarovaného zboží.

§ 113

(1) Schválený odesilatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke zneužití

a) zvláštního kovového razítka,

b) Deklarací, které jsou opatřeny otiskem razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního kovového razítka.

(2) Dojde-li ke zneužití Deklarace, která byla předem ověřena otiskem razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního kovového razítka, odpovídá schválený odesilatel za úhradu cla, daní a poplatků, které v souvislosti s tímto zneužitím vznikly v České republice nebo při společném tranzitu i ve smluvních stranách, nebude-li celnímu úřadu odeslání prokázáno, že učinil veškerá opatření ve smyslu odstavce 1.

Schválený příjemce

§ 114

(1) Zjednodušený postup může být povolen na žádost osobě, která

a) dopravuje nebo pro niž je dopravováno do tuzemska zboží v režimu tranzitu, nikoliv jen jednorázově,

b) povede evidenci a záznamy umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

c) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

d) bude ve stanovené lhůtě a požadovaným způsobem oznamovat

1. porušení přiložených závěr,

2. nadbytečné nebo chybějící množství zboží, záměnu zboží nebo jiné nesrovnalosti týkající se příslušné tranzitní operace.

(2) Schválený příjemce prokazuje udělení povolení ke zjednodušenému postupu při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu dokladem "Osvědčení o povolení schváleného příjemce", jehož vzor je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce, vystaveným celním úřadem.

(3) "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se předkládá dopravci nebo hlavnímu povinnému k prokázání, že v souvislosti s ukončením tranzitní operace bylo zboží dopraveno oprávněné osobě.

(4) Při vystavení "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" nebo kdykoliv později během jeho platnosti jmenuje schválený příjemce osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem vystavovat potvrzení o dodání zboží podle § 116 odst. 2. Jmenování spočívá v uvedení jména, příjmení a podpisového vzoru oprávněné osoby v odstavci 7 na zadní straně tiskopisu, přičemž každý záznam schválený příjemce potvrzuje svým podpisem v odstavci 8 na zadní straně tiskopisu. Nepoužité rubriky na zadní straně tiskopisu může schválený příjemce proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může schválený příjemce kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno".

(5) Doba platnosti "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

(6) Bude-li povolení schválenému příjemci odejmuto, vrátí neprodleně celnímu úřadu všechna "Osvědčení o povolení schváleného příjemce", jejichž doba platnosti ve smyslu odstavce 6 ještě neuplynula.

(7) Tiskopis "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

(8) "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se vyplňuje na psacím stroji nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena celním úřadem. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis a původní "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" se vrátí celnímu úřadu. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců "Osvědčení o povolení schváleného příjemce" a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

§ 115

Bude-li schválenému příjemci dopravováno ve společném tranzitu zboží po železnici, může příslušný celní úřad stanovit, že listy č. 2 a 3 mezinárodního přepravního listu CIM nebo listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR budou bezodkladně předkládány železniční společností nebo národním zástupcem dopravního podniku celnímu úřadu určení.

§ 116

(1) Hlavní povinný splní svoji povinnost vyplývající z režimu tranzitu, dopraví-li zboží ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a s připojenými doklady schválenému příjemci.

(2) Na požádání dopravce vydá schválený příjemce na každou zásilku, která byla dopravena v souladu s ustanovením odstavce 1, potvrzení o dodání, ve kterém prohlásí, že zboží spolu s celními doklady bylo dodáno na stanovené místo, přičemž vždy uvede druh tranzitního dokladu a jeho číslo.

DÍL ČTRNÁCTÝ

§ 117

Lhůty skladování zboží v celním skladu

(K § 152 odst. 2 zákona)

České zboží, pro které zvláštní předpisy28) stanoví jako důsledek uskladnění výhody, které se obvykle vztahují k vývozu zboží, může být uskladněno v celním skladu (soukromém i veřejném) nejdéle 3 měsíce.

DÍL PATNÁCTÝ

§ 118

Pomocné zboží

(K § 164 odst. 2 zákona)

Za pomocné zboží se považuje zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu tohoto výrobku, i když je ve výrobě zcela nebo zčásti spotřebováno, s výjimkou

a) zdrojů energie, jiných než pohonných hmot potřebných k nezbytnému vyzkoušení zušlechtěných výrobků nebo k zjištění vad zboží dovezeného na opravu,

b) mazadel, jiných než potřebných k vyzkoušení zušlechtěných výrobků, kalibraci, zaměření apod.

DÍL ŠESTNÁCTÝ

§ 119

Přepracování pod celním dohledem

(K § 180 zákona)

(1) Do režimu přepracování pod celním dohledem lze propustit pouze zboží uvedené ve sloupci 1 Seznamu zpracovatelských operací, který je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce, a to k provedení zpracovatelských operací uvedených ve sloupci 2 tohoto seznamu.

(2) Je-li před položkou nebo podpoložkou celního sazebníku uvedeno "ex", znamená to, že zboží uvedené ve sloupci 1 Seznamu zpracovatelských operací může být přepracováno pouze na zboží, které je uvedeno ve sloupci 2 tohoto seznamu a uvedené u této položky nebo podpoložky.

DÍL SEDMNÁCTÝ

§ 120

Zboží, které nelze propustit do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla

(K § 192 odst. 2 zákona)

(1) Do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nelze propustit spotřebitelné zboží.

(2) Zboží, jehož používání by mohlo způsobit újmu hospodářství České republiky, zejména z důvodů jeho hospodářské stability, s přihlédnutím ke lhůtě předpokládaného používání zboží.

DÍL OSMNÁCTÝ

§ 121

Pasivní zušlechťovací styk

(K § 200 odst. 2 zákona)

(1) Povolení k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku udělí celní úřad, pokud je možné prokázat skutečnost, že zušlechtěné výrobky jsou vyrobeny z dočasně vyvezeného zboží, zejména

a) uvedením zvláštních označení nebo výrobních čísel výrobce nebo popisem,

b) plombou, pečetí, svorkou nebo jiným zvláštním označením,

c) vzorkem, ilustrací nebo technickým popisem,

d) analýzou,

e) přezkoumáním podkladové dokumentace týkající se předmětné obchodní operace (např. kontraktů, korespondence nebo faktur), která prokazuje, že zušlechtěné výrobky mají být vyrobeny z dočasně vyvezeného zboží,

f) informačním dokladem, usnadňujícím dočasný vývoz zboží zasílaného z jedné země za účelem provedení výrobních či zpracovatelských operací nebo opravy do druhé země, jehož vzor je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.

(2) Je-li účelem zpracovatelské operace oprava zboží, bez ohledu na to, zda se jedná o prostou výměnu nebo ne, musí být celnímu úřadu prokázáno, že dočasně vyvážené zboží lze opravit. Nebude-li tato skutečnost prokázána, celní úřad povolení k propuštění zboží do pasivního zušlechťovacího styku neudělí.

(3) Je-li požadována prostá výměna, celní orgány využijí mimo jiné ověřovacích postupů uvedených v odstavci 1 pod písmeny a), c), d) nebo e). Z podkladové dokumentace musí být zřejmé, že náhrada bude mít stejnou obchodní kvalitu a stejnou technickou charakteristiku, jakou by mělo dočasně vyvážené zboží, kdyby bylo zušlechtěno.

(4) Celní úřad při rozhodování o povolení systému prosté výměny zkoumá zejména, zda zpracovatelská operace zahrnuje pouze opravu českého zboží. Za tímto účelem kontroluje zejména

a) kontrakty a ostatní podklady týkající se opravy,

b) prodejní nebo nájemní smlouvy a faktury týkající se dočasně vyváženého zboží nebo zboží, které obsahuje dočasně vyvezené zboží, zejména lhůty, které jsou v těchto dokladech uvedeny.

DÍL DEVATENÁCTÝ

Vrácené zboží

§ 122

(K § 234 odst. 5 zákona)

(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na zboží,

a) které bylo předtím vyvezeno z tuzemska a u něhož bylo provedeno řízení směřující k vrácení subvencí nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,

b) u něhož byla na základě opatření vztahujících se na vývoz zboží do jiných států poskytnuta jiná finanční výhoda, než jsou subvence nebo jiné částky uvedené v písmenu a), která je podmíněna závazkem předmětné zboží vyvézt, bude-li celnímu úřadu doloženo, že tato finanční výhoda byla vrácena nebo že příslušný orgán podnikl kroky k zadržení výplaty této finanční výhody a že toto zboží

1. nemůže být dovezeno a použito na území státu, kam bylo původně vyvezeno, na základě zákonů a předpisů platných v tomto státě,

2. bylo vráceno příjemcem jako závadné nebo neodpovídající ustanovením smlouvy,

3. bylo dovezeno zpět do tuzemska, protože nemůže být použito k zamýšlenému účelu v důsledků okolností, které nemůže vývozce ovlivnit.

(2) K okolnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) bodu 3 patří

a) vrácení zboží z důvodů jeho poškození nebo poškození dopravního prostředku, jímž bylo přepravováno, před doručením příjemci,

b) vrácení zboží původně vyvezeného za účelem spotřeby nebo prodeje na obchodním veletrhu nebo obdobné akci, které nebylo spotřebováno či prodáno,

c) vrácení zboží, které nemohlo být doručeno příjemci z důvodů jeho fyzické či právní nezpůsobilosti dodržet ustanovení smlouvy, na jejímž základě bylo původně vyvezeno,

d) vrácení zboží, které nemohlo být z důvodů nepříznivých přírodních podmínek, politických nebo sociálních nepokojů doručeno příjemci nebo které bylo doručeno až po uplynutí dodací lhůty uvedené ve smlouvě, na jejímž základě bylo původně vyvezeno,

e) vrácení zboží krytého společnou organizací trhu ovoce a zeleniny, vyvezeného a odeslaného za účelem prodeje při dodání, jehož prodej se však na trhu cílové třetí země neuskutečnil.

(3) Zboží vyvážené v rámci zemědělské politiky na základě vývozního povolení nebo předem uděleného osvědčení nebude osvobozeno od dovozního cla, pokud nebude doloženo, že příslušná ustanovení právních předpisů byla dodržena.

(4) Zboží uvedené v odstavci 1 nebude osvobozeno od dovozního cla, pokud nebude propuštěno do volného oběhu v tuzemsku do 12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí, kterým bylo propuštěno do režimu vývozu.

§ 123

Osvobození od dovozního cla se přizná i na vrácené

a) zboží, které je pouze částí zboží původně vyvezeného z tuzemska,

b) součásti nebo příslušenství strojů, přístrojů, zařízení a podobné zboží původně vyvezené z tuzemska.

§ 124

(K § 235 zákona)

(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na vrácené zboží, s nímž

a) nebylo po vývozu z tuzemska, s výjimkou manipulací potřebných k udržení jeho dobrého stavu nebo manipulací měnící pouze jeho vzhled, žádným způsobem nakládáno,

b) bylo po vývozu z tuzemska nakládáno jiným způsobem než uvedeným v písmenu a), ale které bylo uznáno jako vadné nebo jako nevhodné pro zamýšlený účel, za předpokladu, že

1. účelem tohoto nakládání byla výhradně oprava předmětného zboží nebo obnova jeho původního dobrého stavu,

2. jeho nevhodnost pro zamýšlený účel vyšla najevo až v době, kdy toto nakládání již započalo.

(2) Bylo-li se zbožím nakládáno způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) a tento způsob nakládání by v případě, že by toto zboží zpět dovážené do tuzemska po ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku podléhalo dovoznímu clu, vyměří a vybere celní úřad clo, které by bylo vyměřeno a vybráno z dovážených zušlechtěných výrobků. Jestliže však bylo zboží opraveno nebo byl obnoven jeho původní stav, které bylo nutno provést v důsledku nepředvídaných okolností, které se vyskytly v zahraničí a které byly uspokojivým způsobem doloženy celnímu úřadu, osvobození od dovozního cla se přizná tehdy, jestliže hodnota zpět dováženého zboží není v důsledku provedené operace vyšší než jeho hodnota v době vývozu z tuzemska. Hodnota zpět dováženého opraveného zboží nebo které bylo obnoveno do původního stavu, se nepovažuje za vyšší než hodnota v době vývozu z tuzemska, nepřesáhne-li tato operace rozsah prací bezpodmínečně nutných k tomu, aby zboží mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

(3) Pro účely odstavce 2 se rozumí opravou nebo obnovou původního stavu, kterou bylo potřeba provést, jakákoliv operace, jejímž cílem je náprava funkčních závad nebo materiálového poškození zboží, k nimž došlo v zahraničí, a bez níž by předmětné zboží nemohlo být obvyklým způsobem použito k zamýšleným účelům. Je-li při opravě zboží nebo obnově jeho původního stavu třeba použít náhradní díly a součástky, přizná celní úřad osvobození od dovozního cla pouze na díly bezpodmínečně nutné k tomu, aby zboží mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

§ 125

(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na vrácené zboží

a) na které bylo podáno celní prohlášení na propuštění do volného oběhu, doložené kopií vývozního celního prohlášení, kterou celní orgány vrátily vývozci. Má-li celní úřad důkazy o tom, že zboží navržené do volného oběhu bylo původně vyvezeno z tuzemska a splňuje podmínky pro přiznání osvobození od dovozního cla, nebo si může určité skutečnosti ověřit u deklaranta, kopii vývozního celního prohlášení nevyžaduje,

b) propuštěné k dočasnému vývozu s použitím karnetu ATA vydaného v tuzemsku; osvobození od dovozního cla celní úřad přizná i tehdy, kdy platnost příslušného karnetu ATA již uplynula.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na obalové materiály, dopravní prostředky a jiné zboží propuštěné ve vývozu na základě zvláštních podmínek, stanoví-li celní předpisy nebo mezinárodní smlouva, že se celní doklady v těchto případech nevyžadují. Ustanovení odstavce 1 písm. a) se nevztahuje rovněž na případy, kdy celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu může být podáno ústně nebo jiným úkonem.

(3) Z důvodů hodných zřetele se osvobození od dovozního cla přizná za podmínky, že deklarant za účelem ztotožnění vráceného zboží předloží další důkazy.

DÍL DVACÁTÝ

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU RUČENÍM, OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁRUČNÍCH LISTIN A ZÁRUČNÍCH DOKLADŮ

(K § 258 odst. 3 zákona)

Oddíl první

Globální zajištění celního dluhu

§ 126

Vzor záruční listiny pro globální zajištění celního dluhu (dále jen "globální záruka") je uveden

a) pro národní tranzit v příloze č. 33 k této vyhlášce,

b) pro společný tranzit v příloze č. 34 k této vyhlášce,

c) pro jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 35 k této vyhlášce.

§ 127

(1) Je-li u určitého zboží mimořádné riziko podvodu, může být ve společném tranzitu dočasně zakázáno používání globální záruky pro toto zboží. Seznam zboží, které je vyloučeno z používání globální záruky, se oznamuje ve Sbírce zákonů sdělením Ministerstva zahraničních věcí.29)

(2) Je-li do společného tranzitu propouštěno zboží, které je vyloučeno z používání globální záruky, uvádí hlavní povinný na listech č. 1, 4, 5 a 7 Deklarace

a) v odstavci 33 minimálně čtyřmístné číslo deklarované podpoložky zboží,

b) úhlopříčně jednotlivými listy červeným písmem poznámku "Článek 34b Přílohy II", která bude ve formátu nejméně 100 x 10 mm.

(3) List č. 5 Deklarace, který je označen poznámkou podle odstavce 2 písm. b), se zasílá celnímu úřadu odeslání nejpozději následující pracovní den po dnu, kdy byla zásilka spolu s doklady dopravena k celnímu úřadu určení.

(4) Má-li být dopravováno zboží, které je podle odstavce 1 dočasně vyloučeno z používání globální záruky, nebo pokládá-li to celní úřad odeslání za nezbytné, může být stanovena dopravní trasa. Stanovenou trasu může na žádost hlavního povinného změnit celní úřad členského státu, ve kterém se zásilka v době podání žádosti na stanovené trase nachází. Povolenou změnu celní úřad zaznamená v tranzitním dokladu a sdělí ji neprodleně celnímu úřadu odeslání.

(5) Z důvodu vyšší moci se může dopravce od stanovené trasy odchýlit. Zboží je nutno bez zbytečného odkladu dopravit k nejbližšímu celnímu úřadu členského státu, ve kterém se zásilka nachází, který změnu stanovené trasy zaznamená do tranzitního dokladu a neprodleně informuje celní úřad odeslání.

§ 128

(1) Používání globální záruky se povolí pouze osobám se sídlem v tuzemsku,

a) které nebyly pravomocně postiženy za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

b) jejichž finanční situace je taková, že mohou splnit svoje závazky.

(2) Používání globální záruky v režimu tranzitu se povolí za splnění podmínek uvedených v odstavci 1 osobám, které pravidelně používaly režim tranzitu během posledních 6 měsíců jako hlavní povinný nebo ve společném tranzitu i jako odesilatel.

§ 129

(1) Není-li dále stanoveno jinak, stanoví se výše globální záruky pro režim tranzitu v částce odpovídající 100 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nejméně však

a) ve společném tranzitu v částce v korunách českých odpovídající ekvivalentu 7000 ECU v přepočtu podle kurzu devizového trhu České národní banky platného první pracovní den v měsíci říjnu roku, který předchází roku, v němž je poskytnutá záruka přijata,

b) v národním tranzitu v částce 250 000 Kč.

(2) Příslušný celní orgán může stanovit výši globální záruky pro režim tranzitu v částce odpovídající nejméně 30 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nejméně však v minimálních částkách uvedených v odstavci 1 osobě, která

a) jako hlavní povinný provádí tranzitní operace pravidelně s použitím globální záruky nejméně po dobu posledních 6 měsíců,

b) v tomto časovém úseku plní řádně povinnosti vyplývající z režimu tranzitu,

c) v tranzitu nedopravuje zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce.

(3) Příslušný celní orgán změní výši globální záruky na částku odpovídající 100 % cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu, nesplňuje-li již hlavní povinný podmínky stanovené v odstavci 2.

(4) Příslušný celní orgán stanoví výši globální záruky podle odstavců 1 až 3 podle počtu uskutečněných přeprav a celkové výše celního dluhu, která by byla stanovena z přepravovaného zboží, a to za období jednoho týdne. Výše záruky se stanoví na základě podkladů hlavního povinného a celních orgánů, které se vztahují na přepravu zboží v předchozím roce, a výsledek se vydělí 52. Žádá-li hlavní povinný o globální záruku poprvé, stanoví příslušný celní orgán společně s hlavním povinným počet přeprav a souhrnnou výši celního dluhu během stanoveného časového období z údajů, které jsou k dispozici. Statistickým výpočtem se stanoví výše celního dluhu pro zboží, které se přepraví v období jednoho týdne.

(5) Příslušný celní orgán provádí roční přezkoumání výše globální záruky a s ohledem na skutečnosti, zjištěné zejména od celních úřadů odeslání, stanoví případně jinou výši záruky.

(6) Výše globální záruky pro jiné operace než režim tranzitu se stanoví součtem částek, které odpovídají

a) výši neuhrazených celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací při propuštění zboží do volného oběhu, nejméně však 250 000 Kč,

b) výši celních dluhů, které by mohly vzniknout ze zajištěných operací při nakládání se zbožím dle ustanovení § 123 celního zákona anebo v režimu pasivního zušlechťovacího styku, bude-li povolen dovoz náhrad ještě před dočasným vývozem dle ustanovení § 206 celního zákona,

c) 10 % z celních dluhů, které vzniknou ze zajištěných operací v režimu dočasného použití nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu nebo při dočasném uskladnění, nejvýše však 10 000 000 Kč.

§ 130

(1) Osoba, které bylo celními orgány České republiky povoleno uskutečňovat tranzitní nebo jiné operace s globální zárukou, prokazuje tuto skutečnost

a) "Osvědčením o globální záruce v režimu tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 37 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) "TC 31 - Osvědčením o záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 38 k této vyhlášce, které má zelený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) "Osvědčením o globální záruce", jehož vzor je uveden v příloze č. 39 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,
která mohou být opatřena bezpečnostním prvkem.

(2) Bylo-li používání globální záruky povoleno celním úřadem, prokazuje se tato skutečnost dokladem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo c), který bude mít v odstavci 7 uvedeno "c) celní úřad ........................ ".

§ 131

(1) Osvědčení uvedená v § 130 (dále jen "Osvědčení") se předkládají při podání celního prohlášení na propuštění zboží do

a) režimu tranzitu celnímu úřadu odeslání a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 52 Deklarace,

b) jiného režimu než tranzitu celnímu úřadu, který zboží do navrženého režimu propouští, a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 44 Deklarace.

(2) Osvědčení se rovněž předkládá celnímu úřadu, který povoluje nakládat se zbožím, používat režim s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo který stanoví podmínky pro dočasné uskladnění zboží.

(3) Celní úřad, kterému bylo Osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrací zpět.

(4) Tiskopisy Osvědčení vydané před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 1998.

§ 132

Při vystavení Osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant nebo hlavní povinný (dále jen "zúčastněný") osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení nebo žádosti o povolení nakládat se zbožím, povolení režimů s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo o stanovení podmínek pro dočasné uskladnění zboží. Oprávnění osoby činit tyto úkony jménem zúčastněného se potvrdí tak, že v odstavci 10 na zadní straně Osvědčení se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor a zúčastněný každý takovýto záznam opatří svým podpisem v odstavci 11 na zadní straně Osvědčení. Nepoužité rubriky na zadní straně Osvědčení může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může zúčastněný kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením Osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené zúčastněným na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za zúčastněného jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou.

§ 133

Doba platnosti Osvědčení nesmí být delší než 2 roky. Platnost Osvědčení lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

§ 134

Bude-li povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou odejmuto, zúčastněný neprodleně vrátí celnímu orgánu, který povolení odejmul, všechna Osvědčení, jejichž doba platnosti ve smyslu ustanovení § 140 ještě neuplynula.

§ 135

Tiskopis Osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě dle § 130, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 136

Osvědčení se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést škrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci Osvědčení lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena celním orgánem, který Osvědčení vydal. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis Osvědčení a původní se vrátí celnímu orgánu, který ručení povolil. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců Osvědčení a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

§ 137

V době trvání ručitelského vztahu lze výši zaručené částky měnit dodatkem k záruční listině, který se stává nedílnou součástí záruční listiny a jehož vzor je uveden

a) v příloze č. 40 k této vyhlášce, jedná-li se o národní tranzit,

b) v příloze č. 41 k této vyhlášce, jedná-li se o společný tranzit,

c) v příloze č. 42 k této vyhlášce, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu.

Oddíl druhý

Paušální zajištění celního dluhu

§ 138

Vzor záruční listiny pro paušální zajištění celního dluhu (dále jen "paušální záruka") je uveden pro

a) národní tranzit v příloze č. 43 k této vyhlášce,

b) společný tranzit v příloze č. 44 k této vyhlášce,

c) jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 45 k této vyhlášce.

§ 139

(1) Byl-li ručitel povolen celními orgány České republiky, předává se celnímu úřadu jako doklad o zajištění celního dluhu paušální zárukou

a) "Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu", jehož vzor je uveden v příloze č. 46 k této vyhlášce, který má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) "T.C.32 - Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 47 k této vyhlášce, který má červený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) "Záruční doklad (paušální záruka)", jehož vzor je uveden v příloze č. 48 k této vyhlášce, který má zelený podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

které mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem.

(2) Záruční doklad se v souvislosti se zajištěním celního dluhu odevzdává celnímu úřadu.

(3) Celní úřad si předložený Záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechává.

(4) Ručitel je celním orgánům odpovědný za každý Záruční doklad, který celní úřady přijaly v souvislosti se zajištěním celního dluhu, a to až do částky v tomto dokladu uvedené.

(5) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě dle odstavce 1, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

(6) Tiskopisy Záručního dokladu vydané před účinností této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 1998.

§ 140

(1) Na zboží propouštěné do společného tranzitu jedním celním prohlášením se předkládá jeden Záruční doklad, ve kterém je uvedena paušální částka 7000 ECU, a to bez ohledu na výši cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží propuštěného na toto celní prohlášení.

(2) Představuje-li přeprava určitého zboží ve společném tranzitu zvýšené riziko a paušální záruka ve výši 7000 ECU je nedostačující s ohledem na přesnou nebo celními orgány odhadnutou nejvýše možnou výši celního dluhu, může celní úřad odeslání k zajištění cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu zboží požadovat odpovídající záruku ve výši násobku paušální částky 7000 ECU. Přeprava zboží ve společném tranzitu se považuje za spojenou se zvýšeným rizikem zejména tehdy, jedná-li se o zboží vyloučené ve smyslu § 127 z použití globální záruky.

(3) Je-li propouštěno do společného tranzitu zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce a jehož množství překročilo stanovené množstevní limity odpovídající paušální částce 7000 ECU, požaduje vždy celní úřad odeslání zvýšenou záruku, a to ve výši násobku částky 7000 ECU, který odpovídá množství přepravovaného zboží.

(4) V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 odevzdá hlavní povinný celnímu úřadu odeslání potřebný počet Záručních dokladů znějících na částku 7000 ECU.

(5) Pro přepočet ECU na koruny české se použije kurz devizového trhu České národní banky platný první pracovní den v měsíci říjnu roku, který předchází roku, v němž bylo přijato celní prohlášení, se kterým je předkládán Záruční doklad.

§ 141

Ručitel může omezit rozsah použití jím vydávaných Záručních dokladů tím, že je opatří úhlopříčně poznámkou "OMEZENÁ PLATNOST". Takto označené Záruční doklady

a) pro společný tranzit

1. neplatí pro tranzitní operace se zbožím uvedeným v příloze č. 36 k této vyhlášce,

2. mohou být použity pro jiné zboží než uvedené v příloze č. 36 k této vyhlášce v počtu maximálně 7 Záručních dokladů na každý dopravní prostředek; jedním dopravním prostředkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí kontejner30) nebo silniční motorové vozidlo, za které může být připojen přívěs (resp. přívěsy) nebo návěs,

b) neplatí pro národní tranzit a pro jiné operace než režim tranzitu pro operace se zbožím podléhajícím spotřební dani.

Oddíl třetí

Individuální zajištění celního dluhu

§ 142

(1) Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu je uveden pro

a) národní tranzit v příloze č. 49 k této vyhlášce,

b) pro společný tranzit v příloze č. 50 k této vyhlášce,

c) pro jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 51 k této vyhlášce.

(2) Záruční listina se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu včetně společného tranzitu. Záruční listina se předkládá rovněž celnímu úřadu, který povoluje nakládat se zbožím, používat režim s ekonomickým účinkem, provozovat celní sklad nebo který má stanovit podmínky pro dočasné uskladnění.

(3) Celní úřad si předloženou záruční listinu po ověření její platnosti a správnosti ponechává.

(4) Je-li do společného tranzitu propouštěno zboží, které je vyloučeno ve smyslu ustanovení § 127 z použití globální záruky a které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, stanoví celní úřad výši individuální záruky v částce odpovídající násobku částky 7000 ECU způsobem uvedeným v § 140 odst. 3.

Oddíl čtvrtý

Povolení nezajišťovat celní dluh

§ 143

(1) Osoba, které bylo uděleno povolení nezajišťovat celní dluh,31) prokazuje tuto skutečnost dokladem "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jehož vzor je uveden v příloze č. 52 k této vyhlášce, který má hnědý podtisk a může být opatřen bezpečnostním prvkem.

(2) Skutečnost, že celní dluh nemusí být zajišťován, se prokazuje celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu, národního tranzitu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem, při stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží, při povolování nakládat se zbožím, povolování provozovat celní sklad, povolování ulehčení platby a při povolování systému prosté výměny. Osoba, která předkládá "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" celnímu úřadu, uvede jeho číslo do

a) odstavce 52 Deklarace při propouštění zboží do národního tranzitu,

b) odstavce 44 Deklarace při propouštění zboží do volného oběhu, do celního režimu s podmíněným osvobozením od cla jiného než tranzitu.

(3) Celní úřad, kterému bylo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrátí zpět deklarantovi.

(4) Při vystavení "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant (hlavní povinný) osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení. Oprávnění osoby činit tyto úkony jménem deklaranta (hlavního povinného) se potvrdí tak, že v odstavci 10 na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor a deklarant (hlavní povinný) každý takovýto záznam opatří svým podpisem v odstavci 11 na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh". Nepoužité rubriky na zadní straně "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může deklarant kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" prokazují oprávněné osoby, uvedené deklarantem (hlavním povinným) na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za deklaranta (hlavního povinného) jednat v rozsahu uvedených právních úkonů, a to bez zajištění celního dluhu dle uděleného povolení.

§ 144

Doba platnosti "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

§ 145

Bude-li povolení nezajišťovat celní dluh odejmuto, vrátí příslušná osoba bez zbytečného odkladu ministerstvu všechna "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh", jejichž doba platnosti ve smyslu § 144 ještě neuplynula.

§ 146

Tiskopis "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě hnědé, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 147

"Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Není přípustné zapsaný text gumovat ani přepisovat. Změnu lze výjimečně provést přeškrtnutím chybného údaje při zachování jeho čitelnosti a doplněním nového správného údaje do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. V každém odstavci lze provést pouze jednu změnu. Každá změna musí být potvrzena ministerstvem. Nelze-li změnu provést uvedeným způsobem, použije se nový tiskopis a původní "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh" se vrátí ministerstvu. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců Osvědčení a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

DÍL DVACÁTÝ PRVNÍ

§ 148

Postup při jiném nakládání se zbožím než prodeji zboží

(K § 316 odst. 3 zákona)

Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích nebo v řízení konaném o celních deliktech, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu, tranzitu nebo jiném nakládání se zbožím, jakož i zboží, které deklarant přenechal státu, je v prozatímní správě32) celního úřadu, nebylo-li prodáno.


DÍL DVACÁTÝ DRUHÝ

§ 149

Závěrečná ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 47/1993 Sb., kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.

2. Vyhláška č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

3. Vyhláška č. 54/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

4. Vyhláška č. 145/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 54/1994 Sb.

5. Vyhláška č. 75/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb.

6. Vyhláška č. 8/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.

7. Vyhláška č. 230/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.

8. Vyhláška č. 46/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

9. Opatření Ministerstva financí ze dne 2. září 1997, kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, uveřejněné v částce 79/1997 Sb.

10. Opatření Ministerstva financí ze dne 27. ledna 1998, kterým se stanovují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, uveřejněné v částce 9/1998 Sb.

§ 150

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 124/1999 Sb. Čl. II

Tiskopisy

a) "TC 31 - OSVĚDČENÍ O ZÁRUCE",

b) "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA) PRO REŽIM TRANZITU",

c) "T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",

d) "ZÁRUČNÍ DOKLAD (PAUŠÁLNÍ ZÁRUKA)",

e) "OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH",

vydané před nabytím účinnosti této vyhlášky podle vzorů uvedených v přílohách č. 38, 46, 47, 48 a 52 k vyhlášce č. 135/1998 Sb. mohou být používány do 31. prosince 1999.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

SEZNAM obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí

I.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo

Po silnici - Chroboly - Prachatice - Husinec - Vlachovo Březí - Zálezly - Lčovice - Čkyně - Dolany - Nespice - Vacov - Vrbice - Maleč - Strašín - Rozsedly - Dražovice - Podmokly - Chmelná - vzdušnou čarou - Dobršín - Čejkovy - Čermná - po silnici - Kolinec - Mlázovy - Mochtín - Kydliny - Čínov - Slavošovice - vzdušnou čarou - Štěpánovice - Malechov - po silnici - Chlumská - Trnčí - Kámen - Křenice - Přetín - Těšovice - Srbice - Holovčice - Stňkov - Křenovy - vzdušnou čarou - Doubrava - Pocínovice - po silnici -Semněvice Mezholezy - Darmyšl - Prostiboř - vzdušnou čarou - Holostřevy - Lobzy - Ošelín - Třebel - Lestkov - po silnici - Hanov - Křepkovice - Klášter - Teplá - Mnichov - Louka - Nová Ves - vzdušnou čarou - Nadlesí - Loket - Olšová Vrata - Lučina - trig. 927,6 Pustý zámek - Doupov - po silnici - Radonice - vzdušnou čarou - Hrušovany - Velemyšleves - po silnici - Blažim - Bečov - Lužice - Razice - Lukov - Velemín - vzdušnou čarou - Žarnoseky - Hlinná - Homole - po silnici - Touchořiny - Mukařov - Verneřice - Heřmanice vzdušnou čarou - Zahrádky - po silnici - Jestřebí-Provodín - vzdušnou čarou - k. 474 Velká Buková - Židlov - Přibyslavice.

II.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Polskou republikou

Přibyslavice - po silnici - Vrtky - Malčice - Všelidice - Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou - Frýdštejn - Voděrady - Dolanky - Turnov - Chutnovka - Lestkov - Žlábek Stružinec - Košťálov - vzdušnou čarou - Kruh - Studenec - po silnici - Horka u Staré Paky - Borovnice - Borovničky - Debrné - Vitězná - Dvůr Králové nad Labem - Kuks Jaroměř - Nový Ples - Libřice - Výrava - Jílovice - Ledce - Bolehošt - Křivice - Lično Častolovice - Kostelec nad Orlicí - vzdušnou čarou - Suchá Rybná - Nové Litice - po silnici - Polom- Rozsocha - Rviště - Dobrá Voda - Ustí nad Orlicí - Skuhrov - Rudoltice vzdušnou čarou - Žichlínek - Tatenice - po silnici - Kosov - Zábřeh - Postřelmov - Bludov - Šumperk - Rapotín - Sobotín - Vernířovice - vzdušnou čarou - trig. 1342,7 Mravenečník - trig. 1159,8 Medvědí hora - k.1491, 3 Praděd - po silnici - Karlova Studánka Malá Morávka - Václavov u Bruntálu - vzdušnou čarou - Valšov - Karlovec - Roudno Bílčice - Svatoňovice - po silnici - Vítkov - Větřkovice - Březová - Leskovec - Nový Dvůr - Bravinné - Bílovec - Bravantice -Jistebník - Košatka - Petřvald - Trnávka - Brušperk Ptáčník - Frýdek-Místek - Pržno.

III.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Slovenskou republikou

Pržno - vzdušnou čarou - Lhotka - po silnici - Kozlovice - Frenštát pod Radhoštěm vzdušnou čarou - k. 918 Velký Javorník - k. 860 Dlouhá - k. 641 Ostrý Vrch - Valašské Meziříčí - Jarcová - k. 578 Píšková - k. 569 Kuželek - k. 608 Chladná - k. 659 Bludný k. 704 Humenec - Podkopná Lhota - po silnici - Slušovice - Lípa - vzdušnou čarou Obůrky - Nové Paseky - po silnici - Březůvky - Doubravy - Zlámanec - Březolupy - Bílovice - Uherské Hradiště - Buchlovice - Skelná Huť - Koryčany - Jestřabice - vzdušnou čarou - Ždánice - po silnici - Archiebov - Žarušice - vzdušnou čarou - Kašnice - Klobouky - Boleradice.

IV.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Rakouskou republikou

Boleradice - Diváky - Nikolčice - Křepice - Velké Němčice - vzdušnou čarou - Žabčice Medlov - Jezeřany - Vedrovice - Kadov - Skalice - po silnici - Višňové - Medlice - Přeskače - Újezd - Rozkoš - Příštpo - Jaroměřice nad Rokytnou - Dolné Lažany - Lesonice Horky - Želetava - Zdeňkov - Nová Říše - Vystrčenovice - Zvolenovice - Telč - Krahulčí - Mrákotín - Studená - Domašín - Panské Dubenky - Popelín - Vlčetín - Zdešov - Nová Včelnice - vzdušnou čarou - Najdek - Pluhův Žďár - Višňová - Drahov - Vlkov - po silnici - Ponědraž - Zablatí - vzdušnou čarou - Smržov - Štěpánovice - po silnici - Vlkovice Zvíkov - Zaliny - Ledenice - Strážkovice - Dolní Stropnice - Rímov - Svince - Dolní Třebonín - Přísečná - Ceský Krumlov - Křenov - Chvalšiny - Smědeč - Záhoří - Chroboly.

V.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť

1. Letiště BRNO-TUŘANY:

Od západu - Vedrovice na hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí (dále jen "VH CPP") - ve směru pohybu hodinových ručiček - Budkovice - Oslavany - Zakřany Říčky - Holasice - Sentice - Drásov - Lažany - Blansko - Senetářov - Podomí - Drnovice - Kučerov - Bohaté Málkovice - Bučovice - Žarošice - Krumvíř - Boleradice (na hranici CPP SH).

2. Letiště HRADEC KRÁLOVÉ:

Od severovýchodu - Častolovice (na VH HCP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Zdelov, Horní Jelení, Vysoká u Holic, Čeradice, Dvakačovice, Bořice, Medlešice, Barchov, Bezděkov, Přelouč, Újezd, Chlumec nad Cidlinou, Nepolisy, Smidary, Ohnišťany, Chodovice, Trotina., Dvůr Králové nad Labem (na VH CPP).

3. Letiště HOLEŠOV:

Od severozápadu - Těšánky (na VH CPP Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tetětice - Vrchoslavice - Tovačov - Brodek u Přerova - Tršice - Bohuslávky Drahotuše - Skalička - Komárovice - k. 578 Píšková (na VH CPP).

4. Letiště KARLOVY VARY:

Od severozápadu - Doupov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Konice - Velký Hlavákov - Žlutice - Štědrá - Nežichov - Bezděkov - Teplá (na VH CPP).

5. Letiště KUNOVICE:

Od západu - Koryčany (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kožušice - Těšánky (styk s CPP Holešov) - Pradlisko (styk s CPP Holešov) - Obůrky (na VH CPP). .

6. Letiště LIBEREC:

Od jihovýchodu - Lestkov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Hnanice - Mladostov - Žehrov - Olšina - Živina - Židlov (na VH CPP).

7. Letiště OSTRAVA-MOŠNOV:

Od jihu - Valašské Meziříčí (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Juřinka - Hustopeče nad Bečvou - Hranické Loučky - Bělotín - Dobešov - Kamenka - Větřkovice (na VH CPP).

8. Letiště PLZEŇ-LÍNĚ:

Od jihozápadu - Semněvice (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček Mezholesy, Prostiboř, Benešovice, Svojšín, Slavice, Krasov, Budeč, Dražeň, Rybnice, Dobříč, Kříše, Osek, Rokycany, Spálené Pořící, Blovice, Chocenice, Měčín, Kokšín, Malechov (na VH CPP).

9. Letiště PRAHA-KBELY:

Od severovýchodu - Radouň (na VH CPP Aero Vodochody) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Vrutice, Benátky nad Jizerou, Milovice, Klučov, Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, Kamenice, Jílové u Prahy (na VH CPP Praha - Ruzyně).

10. Letiště PRAHA-RUZYNĚ:

Od jihu - Řitka - ve směru pohybu hodinových ručiček - Králův Dvůr - Lány - Kutrovice Zlonice - Nová Ves - Neratovice - Mratín - Horní Počernice - Průhonice - Jesenice Březová - Řitka.

11. Letiště AERO VODOCHODY:

Od severozápadu - Zlonice (VH CPP Letiště Praha - Ruzyně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Hradešín - Roudnice nad Labem - Bechlín - Liběchov - Střednice Řěpín - Košátky - Podbrahy - Čelákovice - Jirny - Újezd nad lesy - Uhříněves - Průhonice (VH CPP Letiště Praha - Ruzyně).

12. Letiště OTROKOVICE:

Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo celního letiště Kunovice a Holešov a celního pohraničního pásma podél státních hranic se Slovenskou republikou.

13. Letiště HOSÍN U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

od jihu - Přísečná (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Albertov Smědeč - Vadkov - Třebanice - Žitná - Velký Bor - Dlouhá Ves - Vodňany - Radčice Libochov - Pařezí - Pašovice - Vesce - Židova struha kóta 383,5 - Jamník Komárov - kóta 435,4 Borkovická blata - Polívkův rybník - Veselí nad Lužnicí - Zlukov - Drahou (na VH CPP).

14. Letiště KLATOVY

od severu - Blovice ( na VH CPP letiště Plzeň Líně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Ždár - Vrčeň - Trojice - Bezděkovec - Černice - Malý Bor - Rabí - Dobršín (na VH CPP).

15. Letiště PARDUBICE

od východu - Včelákov (na VH CPP letiště Vysoké Mýto) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Rohozná - Javorné - Proseč (na VH CPP letiště Čáslav).

16. Letiště

ČESKÉ BUDĚJOVICE Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo letiště Hosín u Českých Budějovic a celního pohraničního pásma podél státních hranic s Rakouskou republikou.

17. Letiště

ČÁSLAV od severovýchodu Proseč (na VH CPP letiště Pardubice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Nová Ves - Kámen - Malčín - Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou - Mitrov Cirkvice - Velim - Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou (na VH CPP letiště Hradec Králové).

18. Letiště VYSOKÉ MÝTO

od severovýchodu - Rudoltice (na VH CPP s Polskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Semanín - Gajer - Karle Borová - Čachnov - Holetín - Včelákov (na VH CPP - letiště Pardubice).

19. Letiště NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

od jihozápadu - Jaroměřice nad Rokytnou (na VH CPP s Rakouskou republikou) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kojetice - Čihalín - Pavlinov - Bory - Strážek - Borač Štěpánovice - Drásov (na VH CPP letiště Brno-Tuřany).

20. Letiště PŘEROV

od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tištín - Kobeřice - Čelechovice Horká nad Moravou, Velká Střelná - Potštát - Hranice - Komárovice (na VH CPP letiště Holešov).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, a na zboží z nich pocházející se použijí smluvní celní sazby

1. Ažírská demokratická a lidová republika

2. Bahamské společenství

3. Kapverdská republika

4. Kiribatská republika

5. Korejská lidově demokratická republika

6. Království Saudské Arábie

7. Království Svazijsko

8. Papua - Nová Guinea

9. Republika Guinea Bissau

10. Republika rovníková Guinea

11. Seychelská republika

12. Stát Bahrajn

13. Stát Katar

14. Stát Spojených Arabských Emirátů

15. Svatá Lucie

16. Svatý Kryštof a Nevis

17. Svatý Stolec

18. Šalamounovy ostrovy

19. Tchaiwan - Čína

20. Tuvalu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Vysvětlující poznámky k celní hodnotě

K § 66 odst. 2 zákona

Cenou skutečně placenou nebo která má být zaplacena se rozumí cena dovezeného zboží. Proto převod dividend nebo jiných plateb kupujícím prodávajícímu, který se nevztahuje k dovezenému zboží, netvoří součást celní hodnoty.

K § 66 odst. 2 a 3 zákona

Příkladem takových omezení může být případ, kdy prodávající požaduje, aby kupující automobilů je neprodával nebo je nevystavoval před určitým datem, které je začátkem modelového roku.

K § 66 odst. 2 písm. b)

Může se jednat například o tyto případy:

a) prodávající stanoví cenu dováženého zboží s podmínkou, že kupující koupí i jiné zboží v určitém množství;

b) cena dováženého zboží je závislá na ceně nebo cenách, za které kupující dováženého zboží prodá jiné zboží prodávajícímu dováženého zboží;

c) cena je stanovena na základě způsobu placení, který nemá vztah k dováženému zboží: například, když dovážené zboží je polotovarem, které prodávající dodal za podmínku, že dostane určité množství hotových výrobků. Nicméně podmínky nebo plnění, které se týkají výroby nebo způsobu prodeje dováženého zboží, nebudou však důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty. Například skutečnost, že kupující opatří prodávajícímu technické práce nebo plány v zemi dovozu, nebude důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty pro účely § 66 odst. 2.

K § 66 odst. 3 zákona

1. Odstavce 3 a 4 předvídají odlišné prostředky pro zjištění přijatelnosti převodní hodnoty.

2. Odstavec 3 stanoví, že v případech, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení, vlastní okolnosti prodeje budou přezkoumány a převodní hodnota bude přijata jako celní hodnota za předpokladu, že spojení neovlivnilo cenu. Není třeba, aby okolnosti byly přezkoumány vždy, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení. Takové přezkoumání se vyžaduje pouze tehdy, jsou-li tu pochybnosti o přijatelnosti ceny. Nemá-li celní úřad pochybnosti o přijatelnosti ceny, měla by být přijata bez požadování dalších informací od dovozce. Například celní úřad mohl již dříve přezkoumat spojení nebo mít již podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohl se již tímto přezkoumáním nebo těmito informacemi přesvědčit, že spojení neovlivnilo cenu.

3. Nemůže-li celní úřad přijmout převodní hodnotu bez dalšího vyšetření, má poskytnout dovozci možnost, aby předložil další podrobné informace, jichž by bylo třeba, aby mohla přezkoumat okolnosti prodeje. K tomuto cíli by celní úřad měl být připraven přezkoumat příslušné stránky převodu včetně způsobu, jakým kupující a prodávající organizují své obchodní vztahy a způsobu, jakým se dospělo k ceně, o kterou jde, za tím účelem, aby se rozhodlo, jestli spojení ovlivnilo cenu. Ukáže-li se, že kupující a prodávající, ačkoliv jsou ve spojení podle ustanovení § 65 odst. 3 zákona, kupují a prodávají jeden od druhého, jako kdyby nebyli ve spojení, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna spojením. Byla-li například cena dohodnuta způsobem, který odpovídá běžné praxi stanovení ceny v dotyčném odvětví výroby nebo způsobem, jimž prodávající sjednává ceny v prodejích s kupujícími, kteří s ním nejsou ve spojení, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna spojením. Jestliže se ukázalo, že cena je dostatečná k zajištění úhrady všech nákladů a k dosažení zisku, který odpovídá celkovému zisku dosaženému podnikem za reprezentativní období (například za roční období) při prodejích zboží stejné kategorie nebo druhu, je to důkazem toho, že cena nebyla ovlivněna.

4. Odstavec 4 poskytuje dovozci možnost, aby prokázal, že převodní cena je velmi blízká ceně "měřítku", která byla předtím přijata celním úřadem, a proto je přijatelná podle § 66 zákona. Odpovídá-li některému z měřítek uvedených v odstavci. 4, není třeba zkoumat otázku ovlivnění podle odstavců 3 a 4 písm. b) zákona. Má-li celní úřad již dostatek informací, aby se ujistil bez dalšího podrobného vyšetření, že některé z měřítek uvedených v odstavci 4 bylo splněno, není důvodu, aby požadoval od dovozce průkaz, že měřítko může být splněno.

K § 66 odst. 4 zákona

K určení, že nějaká hodnota je "velmi blízká" druhé, je nutno vzít v úvahu určitý počet prvků. Jde zejména o povahu dováženého zboží, povahu výrobního odvětví, o které jde, období, v němž se zboží dováží a o to, zda rozdíl hodnot je význačný z obchodního hlediska. Poněvadž se tyto prvky mohou případ od případu lišit, nelze na každý případ uplatnit jednotnou normu, jako například pevné procento. Například k určení, zda převodní hodnota je velmi blízká hodnotě "měřítku" uvedenému v § 66 odst. 4 zákona, malý rozdíl v hodnotě jednoho druhu zboží může být nepřijatelný, zatímco velký rozdíl u jiného druhu zboží může být přijatelný.

K § 67 odst. 1 zákona

Za nepřímé placení se považuje například úplné nebo částečné vyrovnání dluhu prodávajícího kupujícím.

K § 68 a 69 zákona

1. Při uplatňování těchto ustanovení se celní úřad pokud možno v každém případě odvolá na prodej stejného zboží, uskutečněný na stejné obchodní úrovni a v podstatě stejném množství jako zboží, které má být hodnoceno. Nenajde-li se takový prodej, může se odvolat na prodej stejného zboží uskutečněný za jedné z těchto tří situací:

a) prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odlišných množstvích,

b) prodej na odlišné obchodní úrovni, ale v podstatě stejných množstvích, nebo

c) prodej na odlišné obchodní úrovni a v odlišných množstvích.

2. Zjistí se prodej podle jedné z těchto tří situací, provedou se úpravy za tím účelem, aby se přihlédlo:

a) pouze k činiteli množství,

b) pouze k činiteli obchodní úrovně, anebo

c) jak k činiteli obchodní úrovně, tak i k činiteli množství.

3. Výraz "anebo" připouští možnost odvolat se na prodeje a provedení potřebných úprav v každé ze tří výše popsaných situací.

4. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu odůvodněnou odlišnou obchodní úrovní nebo odlišným množstvím je, že taková úprava, ať již má za následek zvýšení nebo snížení hodnoty, se provede pouze na základě průkazů, které zřejmě zajišťují, že je rozumná a přesná, napňklad podle platných ceníků, které obsahují ceny týkající se různých úrovní nebo různých množství. Skládá-li se dovážené zboží, které má být hodnoceno, například ze zásilky o 10 jednotkách a jediné stejné zboží, pro které existuje převodní hodnota, bylo prodáno v množství 500 jednotek, a bylo uznáno, že prodávající poskytuje slevy podle množství, může se potřebná úprava provést s použitím ceníku a ceny platné pro 10 jednotek. Není třeba, aby prodej 10 jednotek se uskutečnil, pokud bude zjištěno podle prodejů jiných množství, že ceník je skutečný a pravdivý. Není-li tu však takové objektivní měřítko, není určení celní hodnoty podle ustanovení § 68 a 69 vhodné.

K § 71 zákona

1. Celní hodnota se podle tohoto ustanovení určuje zpravidla na základě informací, které jsou snadno dostupné v zemi dovozu. Za účelem určení vypočtené hodnoty však může být třeba přezkoumat náklady na výrobu zboží, které má být hodnoceno, nebo jiných informací, které je nutno opatřit mimo zemi dovozu. Mimo to ve většině případů výrobce zboží nebude podléhat pravomoci orgánů země dovozu. Použití metody vypočtené hodnoty bude vůbec omezeno na případy, kdy jsou kupující a prodávající ve spojení a prodávající je ochoten sdělit údaje potřebné ke zjištění nákladů orgánům země dovozu a poskytnout jim v případě potřeby možnost pozdějšího ověření.

2. "Cena nebo hodnota" zmíněná v § 71 odst. 1 písm. a) zákona se určí na základě údajů týkajících se výroby hodnoceného zboží, které budou předloženy výrobcem nebo jeho jménem. Bude založena na obchodním účetnictví výrobce, pokud toto účetnictví je slučitelné se všeobecně přijatými zásadami účetnictví uplatňovanými v zemi výroby zboží.

3. "Částka pro zisk a všeobecné výlohy" zmíněná v § 71 odst. 1 písm. b) se určuje na základě informací poskytnutých výrobcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho číselné údaje byly neslučitelné s číselnými údaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňované v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu.

4. Rozumí se, že žádná cena nebo hodnota prvků zmíněných v tomto odstavci nesmí být při určování vypočtené hodnoty započítána dvakrát.

5. V této souvislosti je nutno poznamenat, že "částku pro zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Vyplývá z toho, že jestliže v některém zvláštním případě zisk výrobce je nízký, a všeobecné výlohy vysoké, jeho zisk a všeobecné výlohy vzaty dohromady jako celek mohou být přesto slučitelné s částkami, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu. To se může například stát, uvádí-li se výrobek v zemi dovozu a výrobce se spokojil s žádným nebo nízkým ziskem, aby vyrovnal vysoké všeobecné výlohy spojené se zaváděním. Může-li výrobce prokázat, že se spokojuje s nízkým ziskem při prodejích dováženého zboží za zvláštních obchodních okolností, je třeba vzít v úvahu jeho skutečné částky pro zisk za předpokladu, že je prokáže platnými obchodními důvody a jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto výrobního odvětví. To se může například stát, byli-li výrobci donuceni snížit dočasně ceny v důsledku nepředvídaného poklesu poptávky nebo prodávají-li zboží na doplnění řady druhů zboží vyráběných v zemi dovozu a spokojují se s nízkým ziskem, aby si zachovali schopnost soutěže. Nejsou-li částky pro zisk a všeobecné výlohy poskytnuté výrobcem slučitelné s těmi, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovanými výrobci v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu, částka pro zisk a všeobecné výlohy může být založena na případných informacích, jiných než na informacích poskytnutých výrobcem zboží nebo jeho jménem.

6. Při určování, zda některé zboží je "stejné kategorie nebo stejného druhu", je nutno postupovat případ od případu s přihlédnutím k daným okolnostem. Při určování obvyklého zisku a všeobecných výloh podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) zákona je nutno postupovat zkoumáním prodeje na vývoz do země dovozu u nejužší skupiny nebo řady zboží zahrnující hodnocené zboží, pro které je možno získat nutné informace. Pro účely § 71 odst. 1 písm. b) zákona musí být "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno.

K § 72 zákona

1. Celní hodnoty určované podle ustanovení § 72 by měly být založeny v největší možné míře na dříve určených celních hodnotách.

2. Metody hodnocení používané podle § 72 by měly být metody vymezené v § 66 až 71 zákona, avšak určitá rozumná pružnost při uplatňování těchto metod bude v souladu s cíli a s ustanoveními § 66 odst. 2 zákona.

3. Některé příklady ukáží, co nutno rozumět rozumnou pružností:

a) Stejné zboží - požadavek, aby stejné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno, může být vykládán pružně; stejné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu zboží, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty stejného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;

b) Podobné zboží - požadavek, aby podobné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno, může být vykládán pružně; podobné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty podobného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;

c) Odvozující metoda - požadavek, aby zboží bylo prodáno "ve stavu, v němž bylo dovezeno", který je obsažen v § 70 odst. 2 zákona, může být vykládán pružně; lhůta "90 dnů" může být uplatňována pružně.

K § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona

1. Do přičítání prvků uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) zákona k dovezenému zboží zasahují dva zřetele, totiž hodnota samotného prvku a způsob, jakým se tato hodnota přičítá k dovezenému zboží. Přičítání těchto prvků by se mělo provádět rozumným způsobem, přiměřeným okolnostem a v souladu s všeobecně přijatými zásadami účetnictví.

2. Pokud jde o hodnotu prvku, získá-li dovozce prvek za danou cenu od prodávajícího, který s ním není ve spojení, je tato cena hodnotou prvku. Byl-li prvek zhotoven dovozcem nebo osobou, která s ním je ve spojení, jeho hodnotou budou náklady na jeho zhotovení. Byl-li prvek předtím používán dovozcem, ať již byl nebo nebyl získán nebo zhotoven tímto dovozcem, bude nutno původní náklady na získání nebo zhotovení snížit přiměřeně jeho použití, aby se dospělo k hodnotě tohoto prvku.

3. Jakmile byla hodnota prvku určena, je nutno tuto hodnotu přičíst k dovezenému zboží. Jsou tu různé možnosti. Například hodnota může být přičtena k první zásilce, chce-li dovozce zaplatit clo z celé hodnoty najednou. Jiný příklad: dovozce může požádat, aby hodnota byla přičtena k počtu jednotek vyrobených až do doby první zásilky. Ještě další přiklad: dovozce může žádat, aby hodnota byla přičtena na celou předvídanou výrobu, existují-li smlouvy nebo pevné závazky na tuto výrobu. Metoda přičtení bude závislá na listinách poskytnutých dovozcem.

4. Pro ilustraci uvedeného lze zkoumat případ dovozce, který dodá výrobci formu k použití při výrobě dováženého zboží a sjedná s ním kupní smlouvu na 10.000 jednotek. Když přijde první zásilka o 1.000 jednotkách, výrobce již vyrobil 4.000 jednotek. Dovozce může požádat celní úřad, aby přičetl hodnotu formy na 1.000 jednotek, 4.000 jednotek nebo 10.000 jednotek.

K § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona

1. Hodnoty k přičtení za prvky uvedené v § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 mají být založeny na objektivních a vyčíslitelných údajích. Aby se co nejvíce usnadnil úkol, který jak pro dovozce, tak pro celní úřad představuje určování hodnot, které mají být přičteny, mělo by se pokud možno použít snadno použitelných údajů z obchodních písemností kupujícího.

2. Pro prvky poskytnuté kupujícím a které zakoupil nebo najal, hodnotou k přičtení bude kupní cena nebo nájemné. Za veřejně přístupné prvky se přičtou pouze náklady na kopii.

3. Hodnoty k přičtení mohou být vypočteny celkem snadno podle struktury daného podniku, zběhlosti jeho řízení a na jeho metodách účetnictví.

4. Například je možné, že podnik, který dováží různé výrobky pocházející z různých zemí, vede účetnictví svého střediska designu mimo zemi dovozu, aby se ukázaly přesně náklady připočítatelné k danému výrobku. V takových případech se může patřičná úprava provést přímo podle ustanovení § 75 zákona.

5. V jiném případě může podnik přenést náklady na středisko designu, umístěné mimo zemi dovozu, do všeobecných výloh, aniž by je přičítal k jednotlivým výrobkům. V takovém připadě je možno podle ustanovení § 75 zákona provést patřičnou úpravu, pokud jde o dovážené zboží tím, že se celkové náklady na středisko designu přičtou na celou výrobu, která používá služeb tohoto střediska, a takto přičtené náklady se přičtou k hodnotě dovozu podle počtu jednotek.

6. Změny v uvedených okolnostech budou samozřejmě vyžadovat, aby při určování přiměřené metody přičítání byly vzaty v úvahu rozličné činitele.

7. V případé, kdy zhotovení dotyčného prvku zasahuje do několika zemí a delší období, úprava by se měla omezit na hodnotu k tomuto prvku skutečně přidanou mimo zemi dovozu.

K § 75 odst. 1 písm. c) zákona

Poplatky za používání patentů a licenční doplatky zmíněné v § 75 odst. 1 písm. c) zákona mohou mimo jiné zahrnovat platby týkající se patentů, výrobních nebo obchodních známek a autorských práv. Poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží v zemi dovozu se však při určování celní hodnoty nepřičítají k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena za dovezené zboží.

K § 75 odst. 3 zákona

Neexistují-li objektivní a vyčíslitelné údaje týkající se přirážek, které mají být přičteny podle ustanovení § 75, nemůže být převodní hodnota určena podle ustanovení § 66 zákona. Tak tomu bude například v tomto případě: poplatek za použití patentu na základě prodejní ceny litru určitého výrobku v zemi dovozu, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu změněn v roztok. Zakládá-li se poplatek za použití patentu částečně na dovezeném zboží a částečně na jiných prvcích; které nijak nesouvisejí s dováženým zbožím (je-li například dovezené zboží smícháno s domácími přísadami a nedá se již samostatně ztotožnit, nebo nedají-li se poplatky za použití patentu odlišit od zvláštních finančních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by nevhodné pokoušet se příčítat prvek odpovídající tomuto poplatku za použití patentu. Zakládá-li se však poplatek za použití patentu pouze na dováženém zboží a dá-li se snadno vyčíslit, může se tento prvek příčítat k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena.

K § 65 odst. 3 zákona

Pro účely tohoto ustanovení je osoba v postavení, kdy kontroluje druhou, může-li ji právně nebo fakticky donucovat nebo usměrňovat.

K § 70 odst. 1 písm. a) zákona

1. "Zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Číselný údaj pro účely této srážky by se měl určit na základě informací poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho údaje byly v rozporu s číselnými údaji vyplývajícími z prodejů dovezeného zboží stejné kategorie nebo druhu v zemi dovozu. Jsou-li číselné údaje dovozce neslučitelné s těmito číselnými údaji, může být obnos pro zisk a všeobecné výlohy založen na jiných platných informacích než na informacích poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem.

2. Při určování provizí nebo obvyklých zisků a všeobecných výloh musí být otázka, jeli určité zboží "stejné kategorie nebo stejného druhu" rozhodnuta případ od případu s ohledem na dané okolnosti. Je třeba zkoumat prodeje nejužší skupiny nebo řady dovezeného zboží stejné kategorie nebo stejného druhu v zemi dovozu, která zahrnuje zboží, jež má být hodnoceno a pro které je možno opatřit potřebné informace. Pro účely tohoto ustanovení "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" zahrnuje zboží dovezené ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno, tak i zboží dovezené z jiných zemí.

K § 70 odst. 2 zákona

1. Použije-li se tato metoda, budou srážky za hodnotu přídanou dalším zpracováním nebo přepracováním založeny na objektivních a vyčíslitelných údajích týkajících se nákladů na takovou práci. Výpočty se provedou na podkladě vzorců, návodů, výpočetních metod příjatých v tomto výrobním odvětví a jiných praktik v tomto odvětví.

2. Tato metoda určení celní hodnoty nemůže být zpravidla uplatněna, ztratí-li zboží dalším zpracováním nebo přepracováním svou povahu. Přesto se mohou vyskytnout případy, kdy sice dovezené zboží ztratí svou totožnost, ale hodnota přidaná zpracováním nebo přepracováním se dá zjistit přesně bez přílišných potíží. Naproti tomu se také mohou vyskytnout případy, kdy dovezené zboží si zachová svou totožnost, ale tvoří tak malý prvek zboží prodávaného v zemi dovozu, že použití této metody hodnocení by bylo neodůvodněné. Vzhledem k předchozímu je nutno každou situaci tohoto druhu posuzovat případ od případu.

3. Například: zboží se prodává podle ceníku. který poskytuje výhodné jednotkové ceny pro nákupy ve větších množstvích:

Prodané množstvíJednotková cenaPočet prodejůCelkové množství prodané za jakoukoliv cenu
1 - 10 jednotek10010 prodejů po 5 jednotkách65
5 prodejů po 3 jednotkách
11 - 25 jednotek955 prodejů po11 jednotkách55
více než 25 jednotek 90 1 prodej za 50 jednotek80
1 prodej za 30 jednotek

Největší počet jednotek prodaných za jednu cenu je 80; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 90.

4. Jiný příklad: došlo ke dvěma prodejům. V prvním prodeji se prodá 500 jednotek za cenu 95 měnových jednotek za kus. V druhém prodeji se prodá 400 jednotek za cenu 90 měnových jednotek za kus. V tomto příkladu největší počet je 500 prodaných jednotek; jednotková cena největšího úhrnného množství je tedy 95.

5. Třetí příklad: za této situace, kde se různé množství prodá za různé ceny.

- Prodeje

Prodané množstvíJednotková cena
40 jednotek100
30 jednotek90
15 jednotek100
50 jednotek95
25 jednotek105
35 jednotek90
5 jednotek100

- Celkem

Celkové prodané množstvíJednotková cena
6590
5095
60100
25105

V tomto případě je největší počet prodaných kusů za konkrétní cenu 65, takže cena za jednotku za největší úhrnné množství je 90.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Použití všeobecně platných účetních zásad pro určování celní hodnoty

1. "Všeobecně přijaté účetní zásady"1) se odvolávají na uznaný konsensus nebo významnou autoritativní podporu v dané zemi a v daném čase, které stanoví jak mají být evidovány hospodářské zdroje a povinnosti ve formě aktiv a pasiv, jaké změny v aktivech a pasivech je třeba evidovat, jak se mají aktiva a pasiva a jejich změny měřit, jaké informace je třeba zveřejňovat a jakým způsobem a jaké finanční výkazy je třeba připravovat. Tyto normy mohou mít jak formu širokých návodů ke všeobecnému uplatňování tak i podrobných praktik a postupů.

2. Pro účely používání ustanovení o určení celní hodnoty budou příslušné celní orgány používat informace, které jsou připravené způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami, které jsou příslušné pro dané ustanovení právního předpisu. Například určení obvyklých zisků a režijních nákladů podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) zákona by se provedlo za použití informací připravených způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v České republice. Na druhé straně stanovení obvyklého zisku a režijních nákladů podle ustanovení § 71 zákona by se provedlo za použití informací, které by byly připraveny způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v zemi výroby. Jako další příklad, stanovení součásti, o kterém hovoří § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona provedené v tuzemsku by se provádělo za použití informací způsobem, který by byl v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v tuzemsku.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Procentní část nákladů na dopravu, zahrnovaná do celní hodnoty.

Česká republika
Třetí zeměLetiště odletuLetiště příletu
PrahaBrnoOstrava
1.2.3.4.5.
I. EVROPA
Albánievšechna letiště869194
Arménievšechna letiště909798
Rakousko Insbruck658261
Klagenfurt578164
Linz196137
Salzburg467350
Wien365531
Běloruskovšechna letiště878598
Bosna a
Hercegovina
všechna letiště829189
Bulharsko Sofia839291
všechna ostatní letiště859394
Chorvatskovšechna letiště708675
Kyprviz Asie
Slovensko Bratislava292634
Košice, Prešov437085
Estonskovšechna letiště928999
Faerské ostr.všechna letiště968899
Finsko Helsinky, Lappeenranta,929099
Jyväskylä, Pori, Tampere,
Ivalo, Kemi, Rovaniemi,959399
Maarianhamina, Turku938999
Gruzievšechna letiště889799
Gibraltarvšechna letiště949791
Maďarsko Budapešť437180
všechna ostatní letiště648286
Islandvšechna letiště979099
Lotyšskovšechna letiště908699
Litvavšechna letiště878599
Makedonie,Republika
bývalé Jugoslávie
všechna letiště849194
Maltavšechna letiště919795
Moldávievšechna letiště739197
Černá Horavšechna letiště859093
Norsko Alesund, Bodo, Trondheim, Alta949199
Kirkenes
Bergen948699
Kristiansand928199
Oslo938799
Stavanger928399
Polsko Wróclaw445085
Gdańsk797799
Poznaň637197
Szczecin736696
Varšava747398
Kraków423989
Bydgoscz767098
Rzeszów605995
Rumunsko Bukurešť769395
všechna ostatní letiště648589
Rusko Gorkij, Kujbyšev, Perm, 949299
Rostov
Volgograd
Petrohrad939199
Moskva, Orel919099
Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk989999
Novosibirsk, Chabarovsk
Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk969599
Srbskovšechna letiště748790
Slovinskovšechna letiště718965
Švédsko Gothenberg, Halmstad, Ronneby908498
Kalmar, Karlstad, Linköping, 919098
Norrköping, Visby
Kiruna, Lulea, Sundsvall959199
Kristinstad857698
Malmö857698
Stockholm929199
Švýcarsko Basel746955
Bern777358
Ženeva817766
Zürich736855
Turecko (Evropská část)všechna letiště739597
Turecko (Asijská část) Adana, Afyon, Analya, Elazig,809798
Gaziantep, Iskenderun,
Kastamonu, Konya, Malatya,
Samsun, Trabzon
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars829798
Van Akhisar, Ankara, Balikezir
Bandirma,
Bursa, Kütahya, Zonguldak799798
Izmir899697
UkrajinaKijev819298
Lvov, Oděsa, Simferopol779498
Německo Berlín725039
Brémy865956
Drážďany292521
Düsseldorf/Kolín n/R.765653
Frankfurt n/M.644239
Hamburk846258
Hanover785551
Lipsko604439
Mnichov563330
Norimberk714945
Rostok836557
Stuttgart745451
Belgievšechna letiště796258
Nizozemívšechna letiště816461
Lucemburskovšechna letiště755552
Francie Ajaccio887572
Bordeaux907876
Lyon856966
Marseilles887371
Nantes897774
Paříž856966
Strasbourg816359
Toulouse897674
Itálie Alghero894573
Brindisi724961
Florencie / Pisa854466
Milano806057
Neapol653653
Palermo704659
Řím572445
Benátky782055
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
Belfast918078
Londýn867269
Manchester887673
Prestwick907977
Dánskovšechna letiště887573
Irskovšechna letiště918179
Řecko Atény938381
Heraklion948684
Corfu918078
Rhodos948685
Soluň928178
Španělsko Barcelona898677
Bilbao908780
Las Palmas969490
Madrid928982
Oporto929083
Palma908779
Valencia918881
Sevilla939185
Santiago928484
Portugalsko Funchal959490
Lisabon939185
Ponta Delgada969491
Porto929083
II. Afrika
Alžírsko Alžír939791
Annaba, Constaine939791
El Golea979894
Angolavšechna letiště989999
Beninvšechna letiště989998
Botswanavšechna letiště999999
Burkina Fasovšechna letiště989998
Burundivšechna letiště979999
Kamerunvšechna letiště989999
Republika
Kapverdy
všechna letiště979998
Středoafrická
republika
všechna letiště979999
Čadvšechna letiště979999
Komoryvšechna letiště989999
Kongovšechna letiště989999
Džibutivšechna letiště989999
Egyptvšechna letiště959998
Rovníková
Guinea
všechna letiště989999
Etiopievšechna letiště979999
Gabunvšechna letiště989999
Gambievšechna letiště989998
Ghanavšechna letiště989998
Guineavšechna letiště989997
Guinea Bissauvšechna letiště989997
Pobřeží
Slonoviny
všechna letiště989998
Keňavšechna letiště989999
Lesothovšechna letiště999999
Libérievšechna letiště989998
Libye Benghazi929897
Sebha959998
Tripoli919895
Madagaskarvšechna letiště989999
Malawivšechna letiště989999
Malivšechna letiště989997
Mauretánievšechna letiště989997
Mauritiusvšechna letiště999999
MarokoCasablanca959792
Fez, Rabat, Ifni, Tanger, Tetuan949792
Mosambikvšechna letiště989999
Namibievšechna letiště989999
Nigervšechna letiště989998
Nigérievšechna letiště989998
Rwandavšechna letiště989999
Svatý Tomáš a Principvšechna letiště989996
Senegalvšechna letiště989999
Seychelyvšechna letiště989998
Sierra Leonevšechna letiště989999
Somálskovšechna letiště989999
Jihoafrická
republika
všechna letiště999999
Svatá Helenavšechna letiště989999
Súdánvšechna letiště979999
Svazijskovšechna letiště999999
Tanzanievšechna letiště989999
Togovšechna letiště989998
Tunisko Džerba929895
Tunis919793
Ugandavšechna letiště989999
Zairvšechna letiště989999
Zambievšechna letiště989999
Zimbabwevšechna letiště989999
III. Amerika
1. Severní Amerika
Kanada Edmonton, Vancouver, Winipeg, Gander, Moncron989595
Halifax, Montreal, Ottawa Quebec, Toronto989494
Grónskovšechna letiště979191
Spojené státy americké Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianopolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis Milwaukee, Minneapolis Nashville, New York Philadelphia, Pittsburgh St. Louis, Washington D. C.989595
Albaquerque, Austin, Billings Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco Seattle999696
Anchorage, Fairbanks, Juneau989595
Honolulu999795
Miami989595
Puerto Rico989795
2. Střední Amerika
Bahamyvšechna letiště989595
Belizevšechna letiště999797
Bermudyvšechna letiště989594
Costa Ricavšechna letiště999797
Kubavšechna letiště989595
Curacaovšechna letiště989997
Dominikánská republikavšechna letiště989795
Salvadorvšechna letiště999797
Guatemalavšechna letiště999797
Haitivšechna letiště989795
Hondurasvšechna letiště999797
Jamajkavšechna letiště989795
Mexikovšechna letiště999696
Nikaraguavšechna letiště999797
Panamavšechna letiště999797
Viržinské o.viz Západní Indie989795
Západní Indievšechna letiště989997
3. Jižní Amerika
Argentinavšechna letiště999999
Arubavšechna letiště989997
Bolívievšechna letiště999999
Brazílievšechna letiště999999
Chilevšechna letiště999999
Kolumbievšechna letiště999997
Ecuadorvšechna letiště999997
Guyanavšechna letiště989997
Paraguayvšechna letiště999999
Peruvšechna letiště999999
Surinamvšechna letiště989997
Trinidad a Tobagovšechna letiště989997
Uruguayvšechna letiště999999
Venezuelavšechna letiště989997
IV.AUSTRÁLIE A OCEÁNIEvšechna letiště999999
V. ASIE
Afghánistánvšechna letiště959999
Ázerbájdžánvšechna letiště919898
Bahrajnvšechna letiště969999
Bangladéšvšechna letiště979999
Bhútánviz Nepál
Bruneiviz Malajsie
Myanmarvšechna letiště989999
Čínavšechna letiště989999
Kyprvšechna letiště909898
Hong Kongvšechna letiště999999
Indievšechna letiště969999
Indonésievšechna letiště999999
Iránvšechna letiště939999
Irákvšechna letiště929999
Izraelvšechna letiště919898
Japonskovšechna letiště999999
Jordánskovšechna letiště919898
Kambodžavšechna letiště989999
Kazachstánvšechna letiště979999
KLDRvšechna letiště999999
Korejská rep.všechna letiště999999
Kuvajtvšechna letiště939999
Kirgistánvšechna letiště979999
Laosvšechna letiště989999
Libanonvšechna letiště919898
Macaovšechna letiště999999
Malajsievšechna letiště989999
Maledivyvšechna letiště979999
Mongolskovšechna letiště989999
Muskat a Ománvšechna letiště959999
Nepálvšechna letiště989999
Ománviz Muskat a Omán
Uzbekistánvšechna letiště979999
Pákistánvšechna letiště959999
Filipínyvšechna letiště999999
Katarvšechna letiště949999

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K URČENÍ CELNÍ HODNOTY A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ DV.1 A V DOPLŇKOVÉM LISTU DV.1 BIS

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Deklarace údajů o celní hodnotě DV.1 (dále jen "D.V.1"), a Doplňkový list D.V.1 BIS (dále jen "D.V.1BIS"). D.V.1 má formu oboustranně tištěného listu (SEVT 29 285 2), stejně jako D.V.1BIS (SEVT 29 285 3); údaje 1. strany D.V.1 jsou společné pro vyplnění údajů na drahé straně D.V.1 a na D.V.1BIS. Přikládá se k JCD/JCDd a je součástí jejich dílu 6; deklarant může předložit tylo deklarace hodnoty dvojmo, požaduje-li, aby tyto deklarace hodnoty se staly součástí i dílu 8 JCD/JCDd.

(2) Jedna D.V.1 je určena pouze k vykázání tří podpoložek zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více než tří podpoložek zboží, přikládá se k deklaraci hodnoty jedna nebo více D.V.1BIS; každá D.V.1BIS slouží k vykázání šesti podpoložek zboží (z každé strany po třech podpoložkách).

(3) Deklarant je povinen v souladu s pravidly uvedenými v této příloze vyplnit všechny údaje, týkající se daného dovezeného zboží; pokud vyplnění některého odstavce konkrétním údajem nepřichází v úvahu, deklarant příslušný odstavec DV.1/DV.1BIS proškrtne.

(4) D.V.1 a D.V.1BIS, se vyhotovují tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování strojem nebo tiskárnou s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 1 na líci deklarace hodnoty nebo v odst. 11 na rubu D.V.1 nebo v D.V.1BIS.

(5) Číselné a kódované údaje uvedené v D.V.1 a v D.V.1BIS nesmějí být mazány ani přepisovány. Případné opravy se provádějí škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti, nad nebo pod chybný údaj, nebo do odstavce 24 D.V.1 nebo D.V.1BIS v části nazvané "Doplňkové údaje". Nelze-li opravu chybných údajů provést těmito způsoby, musí být vyhotovena nová deklarace hodnoty, případně deklarace hodnoty doplňková.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE

Odstavec 1 D.V.1

(6) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa prodávajícího nebo osoby, s níž byla uzavřena jiná než kupní smlouva (např. pronajímatel při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).

Odstavec 2(a) D.V.1

(7) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa kupujícího nebo osoby, která uzavřela jinou než kupní smlouvu (např. nájemce při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).

Odstavec 2(b) D.V.1

(8) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa deklaranta (kupujícího) nebo osoby, která ho zastupuje.

Odstavec 3 D.V.1

(9) Do tohoto odstavce se uvádí ve zkratce sjednaná dodací podmínka podle INCOTERMS 1990 (viz též příloha 16 k této vyhlášce, část Vll.).

Odstavec 4 D.V.1

(10) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum vystavení faktury, bez ohledu na prostředek, jímž byla vystavena. Nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím nebo účastníky jiné smlouvy sjednáno vystavování faktur, je třeba uvést odkaz na odst. 5 D.V.1 a v něm uvést číslo a datum sjednání takové smlouvy.

Odstavec 5 D.V.1

(11) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum uzavřené smlouvy, týkající se dovezeného zboží, které je ohodnocováno.

Odstavec 6 DV.1

(12) Do tohoto odstavce se uvádí číslo jednací a datum vyhotovení rozhodnutí celního úřadu, pokud bylo vydáno, jehož předmětem bylo posouzení:

a) vlivu spojení prodávající a kupujícího (odstavec 7 D.V.1), nebo

b) existujících omezení týkajících se použití a užití zboží ze strany kupujícího (odstavec 8 D.V.1),

c) placení licenčních poplatků (odstavec 9 D.V.1).

Odstavec 7(a) D.V.1

(13) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 7(b) D.V.1

(14) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 7(c) D.V.1

(15) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud v tomto odstavci bude uvedena kladná odpověď (ANO), je třeba ve volném prostoru uvést podrobnosti uvedením rozhodnutí odpovídajícím kritériím uvedeným v § 66 odst. 4 a 5 celního zákona (návaznost na odpověď v odstavci 6 D.V.1).

Odstavec 8(a) D.V.1

(16) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 8(b) D.V.1

(17) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud lze hodnotu vzhledem k ohodnocovanému zboží zjistit, uvede se tato částka v odstavci 11b) D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 9(a) D.V.1

(18) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 9(b) D.V.1

(19) Do tohoto odstavce se uvádí v úvahu přicházející odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 9(a) a (b) D.V.1 volné pole

(20) Pokud jste v odstavci 9(a) nebo i v odstavci 9(b) uvedli ANO, uveďte okolnosti a pokud možno zapište částky v odstavcích 15 a 16.

Odstavec 10(a) D.V.1

(21) Do tohoto odstavce se uvádí počet připojených D.V.1 BIS.

Odstavec 10(b) D.V.1

(22) Do tohoto odstavce se uvádí Místo a datum podání D.V.1 a podpis deklaranta (kupujícího) nebo jeho zástupce.

Nečíslovaný odstavec v horní volné části na rubu D.V.1/D.V.1BIS před odstavcem 11(a) D.V.1/D.V.1BIS

(23) Do tohoto odstavce se uvádí podpoložka kombinované nomenklatury celního sazebníku, ke které se vztahují předepsané údaje o celní hodnotě.

Odstavec 11(a) DV.1/D.V.1BIS

(24) Do tohoto odstavce se uvádí čistá cena ve fakturované měně (cena skutečně placená nebo která má být zaplacena - převodní hodnota). Před uvedením částky se uvede kód měny, v níž je ohodnocované zboží fakturováno.

Nečíslovaný odstavec za odstavcem 11(b) D.V.1/D.V.1BIS

(25) Do tohoto odstavce se uvádí kurs devizového trhu platný v den podání D.V.1/D.V.1BIS (viz § 78 celního zákona) - viz též odstavec 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 11(b) D.V.1/D.V.1BIS

(26) Do tohoto odstavce se uvádí částka, o niž jste učinili prohlášení v odstavci 8b D.V.1.

Odstavec 12 D.V.1/D.V.1BIS

(27) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka převodní hodnoty (součet částek z odstavců 11 přepočtená na Kč).

Odstavec 13(a) D.V.1/D.V.1BIS

(28) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka uhrazená jako provize, s výjimkou nákupních provizí (viz § 65 odst. 1 písm. § celního zákona). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 13(b) D.V.1/D.V.1 BIS

(29) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka uhrazená jako odměna za zprostředkování. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 13(c) D.V.1/D.V.1BIS

(30) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výloh spojených s pořízením nádob a obalů použitých při dovozu ohodnocovaného zboží, s výjimkou nákladů na vratné obaly, bylo-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno, že obaly mají být po vybalení dovezeného zboží vráceny. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 14(a) D.V.1íD.V.1 BIS

(31) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů a součástek, dílů a podobných položek, začleněných do zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 14(b) D.V.1/D.V.1BIS

(32) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení nářadí, matric, slévačských forem a jiných předmětů, použitých k výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 14(c) D.V.1/D.V.1BIS

(33) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů spotřebovaných při výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 14(d) D.V.1/D.V.1BIS

(34) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka vynaložených nákladů na techniku, vývoj, uměleckou práci, design, plány a nákresy potřebné k výrobě dovezeného zboží a provedené jinde než v tuzemsku, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji při vývozu dovezeného zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 15 DV.1/DV.1BIS

(35) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka licenčních poplatků, týkajících se ohodnocovaného zboží a jejichž úhrada je podmínkou prodeje ohodnocovaného zboží, které musí platit kupující, ať již přímo nebo nepřímo, pokud tato cena není zahrnuta v ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena (viz též údaje v odstavci 9a) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 16 DV.1/DV.1BIS

(36) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výnosů pozdějšího dalšího prodeje, postoupení nebo pozdějšího použití, které připadnou přímo nebo nepřímo prodávajícímu (viz též odstavec 9b) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17 D.V.1/D.V.1BIS

(37) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu - dovozné, nákladů za nakládání, vykládání a manipulaci a pojištění až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17(a) D.V.1/D.V.1BIS

(38) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu-dovozné dováženého zboží až na místo, kde dovezené zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17(b) D.V.1/D.V.1BIS

(39) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů za nakládání, vykládání a manipulaci s dovezeným zbožím až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17(c) D.V.1/D.V.1BIS

(40) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů za pojištění dovezeného zboží až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 18 D.V.1/D.V.1BIS

(41) Do tohoto odstavce se uvádí součet prvků uvedených v odstavcích 13 až 17 D.V.1/ D.V.1BIS.

Odstavec 19 D.V.1/D.V.1 BIS

(42) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu - dovozné dováženého zboží za místem, kde dovezené zboží vstupuje do tuzemska (tuzemské dovozné). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 20 D.V.1/D.V.1BIS

(43) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na konstrukci, postavení, montáž, údržbu nebo technickou pomoc po dovozu (v tuzemsku). Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 21 DV.1/DV.1 BIS

(44) Do tohoto odstavce se uvádějí jiné platby s uvedením jejich druhu, provedené kupujícím ať přímo nebo nepřímo prodávajícímu. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 22 D.V.1/D.V.1BIS

(45) Do tohoto odstavce se uvádějí cla a daně, které je třeba platit v tuzemsku z důvodu dovozu nebo prodeje zboží. Byla-li částka uhrazena v Kč, uvede se částka v Kč; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 23 D.V.1/D.V.1BIS

(46) Do tohoto odstavce se uvádí v Kč součet prvků uvedených v odstavcích 19 až 22 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 24 D.V.1/D.V.1BIS

(47) Do tohoto odstavce se uvádí v Kč součet prvků uvedených v odstavcích 12 a 18 a od této částky se odečte prvek uvedený v odstavci 23 D.V.1/D.V.1BIS.

Nečíslovaný odstavec za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS

(48) Do tohoto odstavce se uvádí odkaz na prvek uvedený v odstavcích 13 až 17 D.V.1/D.V.1 BIS pod nadpisem "Vztah", částka v zahraniční měně pod nadpisem "Částka" a kurs devizového trhu pod nápisem "Kurs devizového trhu".

Poslední nečíslovaný odstavec na rubu D.V.1/D.V.1BIS (Doplňkové údaje)

(49) Do tohoto odstavce se uvádí

a) rozvržení společných nákladů, které je třeba v rámci jedné zásilky různě zařadit,

b) rozvržení účtované ceny zkompletovaného zboží a zboží v rozloženém stavu,

c) připojené podklady (důkazy).

d) s odkazem na odstavec D.V.1/D.V.1BIS se uvede správný údaj, namísto nesprávného údaje uvedeného v příslušném odstavci D.V.1/D.V.1 BIS (viz. odst. 5 této přílohy).

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI A DEKLARACI DOPLŇKOVÉ; CELNÍ STATISTIKA

I. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ

(1) Použití Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 nebo 4/5 je shodné s použitím Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 za předpokladu, že deklarant nebo hlavní povinný upraví číselné označení jednotlivých listů způsobem stanoveným v § 39 odst. 3 této vyhlášky.

(2) Je-li jako součást celního prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu použit Ložný list, uvádí hlavní povinný do Ložného listu

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře

1. v národním tranzitu údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

2. ve společném tranzitu kód "T1" nebo "T2" jako označení celního statutu deklarovaného zboží ve smyslu § 34 této vyhlášky a za lomítko pořadové číslo příslušného listu; v jednom Ložném listu lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem "T1" nebo kódem "T2".

b) do sloupce označeného "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce "Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace,

d) do sloupce "Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace,

e) do sloupce "Hrubá hmotnost" údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace; je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, uvádí se hrubá hmotnost ke každé položce zboží, v ostatních případech pouze k první deklarované položce zboží za celou zásilku,

f) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.

Poslední uvedenou položku zboží hlavní povinný vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.

(3) Použije-li hlavní povinný Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 neuvádí žádné údaje. Je-li však ve společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Ložné listy, uveden kód "T" uvádí se do odstavce 31 Deklarace pořadová čísla všech přiložených Ložných listů s označením "T1" nebo "T2" a současně se proškrtává i odstavec 32 Deklarace.

(4) Sloupec "Místo pro úřední záznamy" a dolní část orámovaného prostoru vpravo nahoře v Ložném listu jsou určeny pro poznámky celních orgánů. Do dolní části orámovaného prostoru vpravo nahoře uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu evidenční číslo z odstavce C Deklarace a otisk služebního razítka. Využití i oběh Ložného listu je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou je předkládán a jejíž přílohu tvoří.

Odstavec 1 Deklarace a Doplňkové deklarace

(5) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód "EU" při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo "lM" -při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z ostatních států.

b) do střední části

"0" - k propuštění zboží do volného oběhu, které vývozem z tuzemska ztratilo statut českého zboží a ve lhůtě tří let se vrací zpět a deklarant žádá o osvobození od dovozního cla (kódu nelze použít při zpětném dovozu zboží v rámci pasivního zušlechťovacího styku - viz kód "6"),

"4" - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 0 nebo 6,

"5" - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití,

"6" - při propuštění zboží do volného oběhu, kterým je ukončován režim pasivního zušlechťovacího styku,

"7" - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, nebo

"9" - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem,

"X" - v ostatních případech.

c) pravá část se nevyplňuje.

(6) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

"EU" - při vývozech, kdy je zboží odesíláno do Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo

"EX" - při vývozech, kdy je zboží odesíláno do ostatních států,

b) do střední části kód

"1" - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí,

"2" - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí, nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku,

"3" - při zpětném vývozu,

"Y" - v ostatních případech.

c) pravá část se nevyplňuje.

(7) Při tranzitu se

a) levá a střední část nevyplňují,

b) v národním tranzitu do pravé části uvádí kód

"TA" - tranzit do vnitrozemí,

"TP" - přímý tranzit,

"TT" - vnitrozemský tranzit, nebo

"TV" - tranzit z vnitrozemí,

c) ve společném tranzitu se do pravé části uvádí v Deklaraci kód "T1", "T2" nebo "T" a v Doplňkové deklaraci kód "T1" nebo "T2". Kódem "T1" nebo "T2" se označuje celní statut deklarovaného zboží ve smyslu§ 34 této vyhlášky. V jedné Doplňkové deklaraci lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem "T1", nebo kódem "T2". Kód "T" se v Deklaraci uvádí v případech, kdy zásilka obsahuje jak zboží označené kódem "T1", tak zboží označené kódem "T2". Při uvedení kódu "T" se volný prostor za tímto kódem proškrtává.

Odstavec 2 Deklarace

(8) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, kterým je prodávající. Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace. Není-li zboží ze zahraničí nakupováno, je vývozcem osoba, která je jako odesilatel uvedena v dokladech přiložených k zásilce anebo ve státu odeslání vystupovala jako deklarant.

(9) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) vývozce, kterým je prodávající ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží do zahraničí prodáváno, je vývozcem odesilatel zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho daňové identifikační číslo (dále jen "DlČ) nebo, nemá-li je přiděleno, jeho osmimístné identifikační číslo (dále jen "IČO"). Je-li vývozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se jeho rodné číslo. Je-li vývozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Osoba, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce, nebo zboží pouze dopravuje, není vývozcem. Je-li zásilka od více vývozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1a)

(10) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 3 Deklarace a Doplňkové deklarace

(11) Do levé části tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, resp. sad listů Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých sad. Deklarace se v daném pořadí uvádí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo "1", vpravo číslo "3", v perní Doplňkové deklaraci vlevo "2" a vpravo "3" a v druhé Doplňkové deklaraci vlevo "3" a vpravo "3". Bude-li Deklarace podána pouze na jednu položku deklarovaného zboží (v odstavci 5 Deklarace se uvádí číslo "1"), nebo bude-li přiložen Ložný list , zůstává odstavec 3 prázdný.

Odstavec 4 Deklarace

(12) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí počet přiložených Ložných listů.

(13) Při dovozu a vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 5 Deklarace

(14) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech.

Odstavec 6 Deklarace

(15) Do tohoto odstavce se v rozsahu maximálně šestimístného čísla uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce, bez ohledu na jejich druh např. bedny, pytle. Za nákladový kus je třeba považovat i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadné povahy, které je volně loženo, např. uhlí, obilí.

Odstavec 7 Deklarace

(16) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si deklarant příslušný dovoz nebo vývoz zásilky eviduje ve své evidenci. Uvedený údaj může být maximálně dvanáctimístný a může zahrnovat pouze velká tiskací písmena latinské abecedy bez diakritických znamének nebo arabské číslice nebo kombinaci těchto písmen a číslic. Nesmí obsahovat pomlčky, lomítka, nebo jiná interpunkční znaménka.

(17) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 8 Deklarace

(18) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a bydliště dovozce, kterým je kupující ve vztahu k zahraničí. Není-li zboží v zahraničí kupováno, je dovozcem příjemce zboží. Do pravého horního rohu se uvádí jeho DIČ, nebo nemá-li je přiděleno, jeho IČO. Je-li dovozce fyzickou osobou, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li dovozce zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 29. Je-li zásilka pro více dovozců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Ruzni" a jejich seznam se přikládá v příloze každého z listů Deklarace, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.1b)

(19) Při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

(20) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí jméno a příjmení nebo obchodní jméno a adresa příjemce zásilky zboží, to je osoby, které má být deklarované zboží doručeno a která je jako příjemce uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží např. v přepravní listině. Je-li příjemcem česká osoba, uvede se do pravého horního rohu tohoto odstavce její DIČ nebo, nemá-li je přiděleno, její IČO nebo, nemá-li přiděleno ani DIČ ani IČO, její rodné číslo, je-li při podání Deklarace známo.

(21) Je-li při tranzitu do vnitrozemí určena zásilka zboží pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "Různí" a seznam příjemců se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

Odstavec 9 Deklarace

(22) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta bez ohledu na to, zda clo, daně a poplatky budou hrazeny z tohoto účtu. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je účet veden.

(23) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 10 Deklarace

(24) Nevyplňuje se.

Odstavec 11 Deklarace

(25) Do levé části tohoto odstavce se uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu obchodu podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy. Je jím stát, kde má své sídlo nebo bydliště

a) při vývozu kupující nebo příjemce, není-li zboží do zahraničí prodáváno,

b) při dovozu prodávající nebo odesilatel, není-li zboží do zahraničí prodáváno.

(26) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 12 Deklarace

(27) Nevyplňuje se.

Odstavec 13 Deklarace

(28) Nevyplňuje se.

Odstavec 14 Deklarace

(29) Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí DIČ deklaranta. Nemáli deklarant přiděleno DIČ, uvádí se zde jeho IČO. Je-li deklarantem fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČO, uvádí se zde její rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno DIČ, IČO ani rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí o přidělení celního registračního čísla, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá výpis z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.

(30) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s dovozcem uvedeným v odstavci 8 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce pouze "DOVOZCE". Je-li dovoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém, uvádí se zde také údaje o zastoupené osobě včetně jejího identifikačního čísla.

(31) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) deklaranta. Je-li deklarant totožný s vývozcem uvedeným v odstavci 2 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce pouze "VÝVOZCE". Je-li vývoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém, uvádí se zde také údaje o zastoupené osobě včetně jejího identifikačního čísla.

(32) Kromě údajů uvedených v bodech 30 a 31 se při dovozu a vývozu do tohoto odstavce uvádí telefonní, faxové, dálnopisné nebo podobné spojení deklaranta.

(33) Nelze-li z prostorových důvodů uvést při dovozu a vývozu údaje o zastoupené osobě dle bodů 30 a 31, uvedou se při dovozu do odstavce C Deklarace a při vývozu do odstavce 28 Deklarace.

(34) Správnost uvedených identifikačních čísel se prokazuje celnímu úřadu dokladem o přidělení DIČ, IČO nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací zpět osobě, která je předložila.

(35) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15 Deklarace

(36) Při dovozu, vývozu a vnitrozemském tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

(37) Při tranzitu, s výjimkou vnitrozemského tranzitu, se do tohoto odstavce uvádí název státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo bylo odesláno. Bylo-li zboží před vstupem do tuzemska dopraveno do jednoho nebo více států a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední stát, ve kterém k tomuto zdržení došlo. Například u zboží, které bylo dopraveno do tuzemska a je dále přepravováno v režimu tranzitu z vnitrozemí, aniž mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu tranzitu, se uvádí původní stát odeslání, nikoliv Česká republika; bylo-li však k zásilce přiloženo ještě jiné zboží, uvádí se Česká republika. Název lze srozumitelně zkrátit nebo nahradit nebo doplnit kódem z části Vl. této přílohy.

Odstavec 15a Deklarace

(38) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny kód státu odeslání podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy. Pro určení státu odeslání se přiměřeně použije ustanovení bodu 37. Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 15b Deklarace

(39) Nevyplňuje se.

Odstavec 16 Deklarace

(40) Nevyplňuje se.

Odstavec 17a Deklarace

(41) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny dvoumístný alfabetický kód státu určení podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy. Státem určení je stát, kde má být zboží používáno, spotřebováno nebo zpracováváno anebo poslední známý stát, do kterého má být zboží dopraveno.

(42) Při dovozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 17b Deklarace

(43) Nevyplňuje se.

Odstavec 17 Deklarace

(44) Při vývozu a společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem z části VI. této přílohy.

(45) Při dovozu a při národním tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 18 Deklarace

(46) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí státní poznávací značka, lomítko a za lomítko druh dopravního prostředku, kterým je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání, kódem

"NA" - pro nákladní silniční vozidlo,

"OA" - pro osobní silniční vozidlo,

"AB" - pro autobus,

"VG"- pro železniční vagón,

"LE"- pro letadlo,

"LO" - pro loď,

"OS" - pro ostatní druhy dopravních prostředků.

Do pravé části tohoto odstavce se do předtištěného okénka kód státu, ve kterém je dopravní prostředek imatrikulován, a to podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy.

(47) Je-li k dopravě použito tažné nebo tlačné zařízení, které je imatrikulováno v jiném státu než přívěs, návěs nebo tlačený prostředek, uvádí se do okénka v pravé části tohoto odstavce kód státu, ve kterém je imatrikulováno tažné nebo tlačné zařízení.

(48) Odchylně od ustanovení bodu 46 se poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku neuvádí při poštovní dopravě a dopravě potrubím nebo vedením. Při dopravě po železnici se neuvádí údaj o státní příslušnosti dopravního prostředku.

(49) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 19 Deklarace

(50) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí kód "1", byla nebo bude-li alespoň část zásilky zboží dopravována přes státní hranice v kontejneru1), nebo kód "0" v ostatních případech, a to podle znalostí v okamžiku podání celního prohlášení. V případě pochybností se uvádí kód "0".

(51) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 20 Deklarace

(52) Při dovozu a při vývozu se do první části tohoto odstavce zleva uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód dodací podmínky. Kódy dodacích podmínek jsou vyznačeny v části Vll. této přílohy.

(53) Do druhé části tohoto odstavce zleva se při dovozu a při vývozu uvádí název místa, kde náklady dopravy, přepravy a pojištění dováženého nebo vyváženého zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího (např. místopisný název přístavu nalodění, přístavu určení). Je-li místem přechodu nákladů státní hranice, je dostatečné pouze označení této hranice (např. státní hranice ČR). Do třetí části tohoto odstavce zleva se kódem vyznačí, kde se uvedené místo přechodu nákladů nachází, a to kód

"Z" - nachází-li se v zahraničí,

"H" - nachází-li se na státní hranici České republiky, nebo

"V" - nachází-li se ve vnitrozemí České republiky.

(54) Je-li v první části tohoto odstavce zleva uveden kód "XXX" uvádí se do druhé části zleva mimo údajů stanovených v bodě 53 i stručný popis (název) dodací podmínky.

(55) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 21 Deklarace

(56) Při dovozu, vývozu i tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí kódem uvedeným v bodě 46 druh dopravního prostředku, který má být nebo byl, podle znalostí deklaranta nebo hlavního povinného v okamžiku podání celního prohlášení, použit při dopravě zboží přes státní hranice jako aktivní dopravní prostředek, lomítko a za lomítko jeho státní poznávací značka, jsou-li tyto údaje známy. Aktivním dopravním prostředkem je vagón v železniční dopravě nebo dopravní prostředek, který pohání soupravu, použije-li se k dopravě zboží souprava složená z vice druhů dopravních prostředků anebo jedná-li se o kombinovanou dopravu. Např. při přepravě nákladního automobilu na železničním vagónu je aktivním dopravním prostředkem vagón, při použití tahače s návěsem je aktivním dopravním prostředkem tahač. Při železniční dopravě se státní poznávací značka aktivního dopravního prostředku neuvádí.

(57) Do pravé části tohoto odstavce se uvádí kódem státu, dle části Vl. této přílohy, státní příslušnost aktivního dopravního prostředku, který byl nebo má být použit při dopravě zboží přes státní hranice. Tato část se nevyplňuje při železniční dopravě nebo není-li státní příslušnost aktivního dopravního prostředku předem známa.

(58) Tento odstavec se nevyplňuje při poštovní dopravě, dopravě potrubím nebo vedením nebo nepřekračuje-li zboží státní hranice.

Odstavec 22 Deklarace

(59) Při dovozu, s výjimkou případů, kdy je zboží propouštěno do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití, a při vývozu, se do levé části tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě, nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží (např. v proformafaktuře). Není-li za zboží placeno nebo inkasováno a není-li ani v průvodním dokladu o ceně měna uvedena, uvádí se kód "XXX". Kódy měn jsou uvedeny v části Vlll. této přílohy.

(60) Do pravé části tohoto odstavce se nepovinně uvádí cena obchodní parity v měně, vyjádřené kódem v levé části tohoto odstavce.

(61) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 23 Deklarace

(62) S výjimkou případů, kdy je ukončován režim dočasného použití, se při dovozu a při vývozu uvádí kurz měny, jejíž kód je uveden v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.

(63) Kurz se uvádí se s přesností na dvě desetinná místa. K případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde "1". Tento odstavec se nevyplňuje, je-li v odstavci 22 Deklarace uveden kód "XXX".

(64) U zahraničních měn, které nejsou uváděny v kurzech devizového trhu České národní banky, se do tohoto odstavce uvádí, způsobem stanoveným v bodech 62 a 63, kurz stanovený opatřením Ministerstva financí.

(65) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 24 Deklarace

(66) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí do okénka vlevo dvoumístný číselný kód obchodní operace. Naznačené rozdělení okénka není třeba při uvádění údaje brát v úvahu. Seznam kódů je uveden v části IX. této příilohy.

(67) Při režimu tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 25 Deklarace

(68) Při dovozu a při propouštění zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70 při přechodu aktivního dopravního prostředku přes státní hranice, nebo nejsou-li státní hranice překračovány, druh dopravy při vstupu do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nemůže-li deklarant na listy 1, 2 a 3 Deklarace, kterou podává u vnitrozemského celního úřadu, uvést druh dopravy, může tento údaj uvést do listu 2 Deklarace až před předložením vývozních dokladů celnímu úřadu, který bude potvrzovat výstup zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. Nelze-li při dovozu druh dopravy zjistit, uvádí se zde kód "99".

(69) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy dle bodu 70, ve kterém je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání.

(70) Druh dopravy se do tohoto odstavce vyznačuje některým z následujících kódů:

"20" - při železniční nákladní dopravě

"23" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici

"29" - při železniční osobní dopravě

"30" - při silniční nákladní dopravě

"39" - při silniční osobní dopravě

"40" - při letecké nákladní dopravě

"49" - při letecké osobní dopravě

"50" - při poštovní dopravě

"70" - při dopravě potrubím a vedením

"80" - při říční nákladní dopravě

"83" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích

"89" - při říční osobní dopravě

"90" - ostatní druhy dopravy

"99" - neznámý druh dopravy (lze uvést pouze při dovozu)

Odstavec 26 Deklarace

(71) Nevyplňuje se.

Odstavec 27 Deklarace

(72) Nevyplňuje se.

Odstavec 28 Deklarace

(73) Při dovozu, je-li na Deklaraci anebo Doplňkové deklaraci vyměřován celní dluh, uvádí celní úřad do horní poloviny tohoto odstavce své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poukázce.

(74) Při dovozu, kdy není vyměřován celní dluh, při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje a může být celním úřadem využit pro uvedení poznámek.

Odstavec 29 Deklarace

(75) Nevyplňuje se.

Odstavec 30 Deklarace

(76) Nevyplňuje se.

Odstavec 31 Deklarace a Doplňkové deklarace

(77) Při dovozu, vývozu a tranzitu je tento odstavec určen pro uvedení názvu zboží a údajů o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů; není-li zboží baleno, uvede se počet kusů, případně údaj "VOLNĚ". V případě nedostatku místa lze údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů uvést do přílohy Deklarace.

(78) Název zboží je nutno uvést označením v dostatečně přesných termínech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku.2) Označení zboží musí být uvedeno v českém nebo slovenském jazyce a pro upřesnění může být doplněno i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou značku apod.

(79) Má-li deklarované zboží dle zvláštního zákona při dovozu, vývozu nebo tranzitu charakter odpadů,3) musí být označení zboží doplněno kódem

"WCE" - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů,4)

"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů,5)

"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů,6)

"WAX" - není-li zboží, které má povahu odpadů,3) zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

(80) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s ekonomickými účinky uvádění jiné měrné jednotky, než jaká je k deklarované položce zboží určena v celním sazebníku nebo v seznamu doplňkových kódů v příloze č.18 této vyhlášky, uvádí se při dovozu a vývozu do levého dolního rohu tohoto odstavce kód této měrné jednotky dle seznamu kódů měrných jednotek uvedeného v části X. této přílohy a množství zboží v této měrné jednotce.

(81) Při tranzitu hlavní povinný do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí k deklarované položce zboží cenu placenou za zboží v souvislosti s prodejem z jednoho státu do druhého, který se uskutečnil jako poslední před propuštěním zboží do režimu tranzitu. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný druhou středu v měsíci, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato. Není-li dále stanoveno jinak, uvádí se "0" v případech, kdy zboží není prodáváno nebo za zboží není placeno.

(82) Při zpětném vývozu zboží v souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, který se realizuje v národním tranzitu, se do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí celní hodnota dovezeného zahraničního zboží.

(83) Za údaj o údaj uvedený ve smyslu bodu 81 nebo 82 uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu kód "D" a celkovou výši zajišťovaného celního dluhu v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Je-li v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla zboží propuštěno do národního tranzitu, výše zajištěného celního dluhu odpovídá částce, kterou tvoří rozdíl mezi částkou celního dluhu, který by vznikl, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu a částkou dovozního cla, daní a poplatků vybraných v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití.

(84) Při tranzitu, podléhá-li zboží spotřební dani, uvádí hlavní povinný do pravého dolního rohu tohoto odstavce údaje o množství deklarovaného zboží v měrné jednotce určené k příslušné podpoložce zboží v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena jiná měrná jednotka uvedená v příloze 17 této vyhlášky, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden s přesností na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(85) Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uvádí se v odstavci 31 Deklarace pouze pořadová čísla přikládaných Doplňkových deklarací spolu s příslušným kódem "T1" a "T2".

Odstavec 32 Deklarace a Doplňkové deklarace

(86) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Deklaraci a na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží se odstavec nevyplňuje. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo "1" a u ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla: je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 32 na Deklaraci se proškrtává.

Odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace

(87) Při dovozu, vývozu a tranzitu, s výjimkou případů uvedených v bodu 90, je první a druhá část tohoto odstavce zleva vyhrazena pro uvedení osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku. Do první části zleva deklarant nebo hlavní povinný uvádí šest číslic z tohoto kódu, které vyjadřují položku Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.8)

(88) Při dovozu a při vývozu uvádí deklarant do třetí části tohoto odstavce zleva doplňkový kód deklarovaného zboží dle Seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží, který je uveden v příloze 17 této vyhlášky, nebo kód "00", není-li pro deklarované zboží v příloze 17 této vyhlášky doplňkový kód uveden. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do samostatného odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží

a) prozatímnímu antidumpingovému clu,9)

b) konečnému antidumpingovému clu,10)

c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)

d) konečnému vyrovnávacímu clu,12)

e) odvetnému clu,13)

f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)

g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)

h) vyhlášenému embargu,16)

i) dodatečnému clu,16a) nebo

j) obchodně-politickému opatření,17)

uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.

(90) Při tranzitu, nepodléhá-li deklarované zboží spotřební dani nebo nejedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 36 k této vyhlášce, uvede hlavní povinný namísto osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku pouze šest číslic zleva tohoto kódu.

(91) Při použití ustanovení bodu 89 uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce zleva příslušný čtyřmístný číselný kód vyhlášený ve Sbírce zákonů v souvislosti s uložením některého z uvedených cel nebo jiného opatření.

(92) Při dovozu a vývozu uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva velkým tiskacím písmenem kód "R" v případech, kdy jsou v odstavci 44 a 46, resp. 47, Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové údaje za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, jeli zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód "R" se současně uvádí i v Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou v odstavcích 46 a 44, resp. 47, uvedeny nuly.

(92a) Do páté části zleva odstavce 33 Deklarace uvádí deklarant kód "SL", má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh,16b) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve zboží

a) jiném než uvedeném pod položkami 2203, 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 1,2 % objemových alkoholu, nebo

b) uvedeném pod položkami 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 22 % objemových alkoholu.

(93) Je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód "T", odstavec 33 Deklarace se proškrtává.

Odstavec 34a Deklarace a Doplňkové deklarace

(94) Při dovozu a vývozu do tohoto odstavce deklarant velkými tiskacími písmeny uvádí dvoumístný alfabetický kód státu původu zboží k příslušné položce zboží. V případech, kdy z předkládaného osvědčení o původu, vystaveného podle platných předpisů, je zřejmý pouze kód integračního seskupení (celní unie), uvádí se kód tohoto integračního seskupení. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části Vl. této přřílohy. Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód "UN".

(95) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 34b Deklarace a Doplňkové deklarace

(96) Nevyplňuje se.

Odstavec 35 Deklarace a Doplňkové deklarace

(97) Do tohoto odstavce Deklarace uvádí deklarant nebo hlavní povinný hrubou hmotnost deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci nebo celkovou hrubou hmotnost veškerého deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci a k ní přřiložených Doplňkových deklaracích. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, proškrtává se odstavec 35 Deklarace a hrubá hmotnost se uvádí ke každé položce zboží: je-li více položek zboží zabaleno do jednoho společného přepravního obalu, započítává se celková hmotnost tohoto obalu do hrubé hmotnosti pouze u první z těchto položek zboží.

(98) Hrubá hmotnost je hmotnost zboží s obaly nutnými pro jeho přepravu (přepravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní), včetně obalů vratných. Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní.

Odstavec 36 Deklarace a Doplňkové deklarace

(99) Při dovozu, uplatňuje-li deklarant nárok na osvobození od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí 2), 17) nebo nárok na přiznání celních preferencí vyplývajících z mezinárodních dohod o celní unii nebo oblasti volného obchodu18), se do tohoto odstavce uvádí dvoumístný kód státu původu zboží (velkými tiskacími písmeny k příislušné položce deklarovaného zboží) nebo kód integračního seskupení, se kterým má Česká republika uzavřenou příslušnou mezinárodní dohodu. Obdobně se postupuje při vývozu, je-li v souvislosti s ukončováním celního režimu požadováno přiznání celních preferencí, přičemž příslušný dvoumístný kód státu původu nebo integračního seskupení uvádí deklarant do neoznačeného odstavce umístěného na listech 1, 2 a 3 Deklarace nad odstavcem 39 Deklarace. Seznam kódů států a integračních seskupení je uveden v části Vl. této přílohy.

(100) Nepřizná-li celní úřad celní preferenci, kterou deklarant v tomto odstavci uplatnil, uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace anebo Doplňkové deklarace důvod nepřiznání preference a do odstavce 45 Deklarace anebo Doplňkové deklarace kód "NP".

(101) Při vývozu, není-li v souvislosti s ukončováním režimu požadováno přiznání celních preferencí, a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 37 Deklarace a Doplňkové deklarace

(102) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí čtyřmístný číselný kód, který blíže vymezuje celně schválené určení vyjádřené obecně kódem uvedeným ve střední části odstavce 1 Deklarace. Seznam dvoumístných kódů je uveden v části Xl. této přílohy. Prvním dvojčíslím tohoto kódu zleva se vyznačuje navrhovaný režim nebo ukončení režimu dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku. Druhým dvojčíslím tohoto kódu se vyjadřuje

a) režim pasivního zušlechťovacího styku, jsou-li do režimu volného oběhu propouštěny výrobky zušlechtěné v pasivním zušlechťovacím styku,

b) režim vývozu, je-li do režimu volného oběhu propouštěno dříve české zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět,

c) režim dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku, jsou-li tyto režimy ukončovány, nebo

d) v ostatních případech celně schválené určení, uvedené v části Xl. této přílohy, bezprostředně předcházející navrhovanému režimu; jde-li o režim tranzitu, uvede se kód "99".

(103) Nepředchází-li navrhovanému režimu žádný režim, uvádí se na třetím a čtvrtém místě tohoto čtyřmístného číselného kódu číslice "0" (např. kód "4000" vyjadřuje propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přímém dovozu ze zahraničí).

(104) V Doplňkové deklaraci se údaj do levé části tohoto odstavce neuvádí.

(105) Při dovozu se do pravé části tohoto odstavce uplatňuje uvedením dvoumístného číselného kódu nárok na celní výhody a uvedením alfabetického kódu (velkým tiskacím písmenem) nárok na daňové výhody. Žádá-li deklarant současně celní i daňové výhody, použije příslušnou kombinaci číselného i alfabetického kódu s tím, že na prvním místě se uvádí dvoumístný číselný kód a za ním kód alfabetický (např. kódem "02A" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla i od daně z přidané hodnoty, kódem "51E" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla, od daně z přidané hodnoty i od spotřební daně, kódem "F" se vyjadřuje pouze nárok na osvobození od spotřební daně).

(106) Seznam číselných kódů na přiznání celních výhod je uveden v části Xll. této přílohy, seznam alfabetických kódů na přiznání daňových výhod v části Xlll. této přílohy.

(107) Důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace, s uvedením příslušného kódu v odstavci 45 Deklarace.

(108) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při vývozu a při dovozu, kdy není uplatňován nárok na celní a daňové výhody se nevyplňuje pravá část tohoto odstavce.

Odstavec 38 Deklarace a Doplňkové deklarace

(109) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí vlastní hmotnost příslušné položky zboží uvedené v odstavci 33 Deklarace a Doplňkové deklarace. Vlastní hmotnost se uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Vlastní hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 směrem nahoru. K jedné podpoložce lze uvést maximálně devítimístný údaj. Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. U radioaktivních látek se do tohoto odstavce uvádí "0". Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné vlastní hmotnost přesně určit, může celní úřad povolit, aby byl údaj o vlastní hmotnosti nahrazen údajem o čisté hmotnosti. Čistá hmotnost je vlastní hmotnost zboží s komerčním obalem. Do čisté hmotnosti se zahrnuje hmotnost všech obalů, které přímo chrání zboží.

(110) Při národním tranzitu se tento odstavec nevyplňuje. Při společném tranzitu se vlastní hmotnost uvádí pouze u zboží, jehož celní statut je označen kódem T2 a byla-li u tohoto zboží vlastní hmotnost uvedena v předchozím tranzitním dokladu. Je-li v pravé části odstavce 1 Deklarace uveden kód "T", odstavec 38 této Deklarace se proškrtává.

Odstavec 39 Deklarace a Doplňkové deklarace

(111) Nevyplňuje se.

Odstavec 40 Deklarace a Doplňkové deklarace

(112) Do pravé poloviny tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží, a jejich evidenční čísla.

(113) Př vnitrozemském tranzitu a tranzitu z vnitrozemí uvádí hlavní povinný do levé poloviny tohoto odstavce číselný kód

"1" - předcházel-li režimu tranzitu jiný režim tranzitu,

"2" - předcházelo-li režimu tranzitu umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

"3" - předcházel-li režimu tranzitu režim dočasného použití,

"5" - předcházel-li režimu tranzitu režim aktivního zušlechťovacího styku,

"7" - předcházel-li režimu tranzitu režim uskladňování v celním skladu,

"9" - předcházel-li režimu tranzitu režim přepracování pod celním dohledem, nebo

"0" - v ostatních případech.

Odstavec 41 Deklarace a Doplňkové deklarace

(114) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí údaj o množství zboží příslušné podpoložky (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena v příloze 18 této vyhlášky jiná měrná jednotka, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách se zaokrouhlením směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky "UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde "0". Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat. Obdobně se postupuje v případech, kdy je nutno údaje rozepsat do více Deklarací.

(115) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 42 Deklarace a Doplňkové deklarace

(116) Nevyplňuje se.

Odstavec 43 Deklarace a Doplňkové deklarace

(117) Nevyplňuje se.

Odstavec 44 Deklarace a Doplňkové deklarace

(118) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný záznamy o předkládaných dokladech, údaje pro účely statistického sledování, údaj o zajištění celního dluhu, je-li zboží propouštěno do režimu volného oběhu a kódem vyjadřuje, že clo, daně a poplatky byly již částečně nebo úplně vyměřeny jiným rozhodnutím. Je-li při společném tranzitu uveden kód "T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 44 Deklarace se proškrtává. Celní úřad do tohoto odstavce uvádí údaj o zajištění celního dluhu, není-li zboží propuštěno do režimu volného oběhu, lhůtu ke zpětnému vývozu a dovozu a důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v tomto odstavci uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

(119) Do levého horního rohu uvádí deklarant nebo hlavní povinný kód (číslo) dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb) vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li k dovozu nebo vývozu zboží vyžadována19). V případě využití všeobecné licence19a) se do levého horního rohu uvádí namísto čísla licence číslo vyhlášky,19b) kterou byla příslušná všeobecná licence vydána, která se zapisuje způsobem "vyhláška č. ../.. Sb. Není-li k dovozu nebo vývozu licence vyžadována, uvádí deklarant nebo hlavní povinný do levého horního rohu tohoto odstavce kód

"5" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz vzorků zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"6" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, které je součástí investičních celků a u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"7" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží náhradou za reklamované vadné zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"8" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, u kterého by jinak licence vyžadována byla a její nevyžadování je upraveno jinými ustanoveními právních předpisů,19) než které umožňují použití výše uvedených kódů 5, 6 nebo 7, nebo

"9" - v ostatních případech.

(120) Do tečkovaně vyznačeného okénka v pravém dolním rohu tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu, je-li to třeba, poslední den lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem "rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 990403 = 3. dubna 1999).

(121) V režimu vývozu a v režimu pasivního zušlechťovacího styku uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice příslušné podpoložky zboží dle odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Cenou franko české hranice je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena obchodní parity uvedená v odstavci 46 Deklarace a Doplňkové deklarace, snížená o přímé obchodní náklady zahraniční, do nichž se pro účely stanovení tohoto statistického údaje zahrnují i zastupitelské provize, odměny za zprostředkování obchodu, náhrady skutečných nákladů zástupců a bankovní poplatky související s uskutečňovaným vývozem, i když jsou hrazeny tuzemské bance. Není-li za zboží propouštěné do režimu vývozu inkasováno, ale naopak placeno, uvádí se namísto ceny franko české hranice kód "0".

(122) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu cenu franko české hranice v korunách českých, kterou se rozumí součet ceny obchodní parity deklarovaného zahraničního zboží při jeho propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a zpracovatelských nákladů na deklarované zušlechtěné výrobky, snížený o přímé obchodní náklady zahraniční. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování aktivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná tuzemským zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci bez přídavků českého zboží, která je snížená o přímé obchodní náklady, které vznikly tuzemskému zpracovateli v zahraničí. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.

(122a) Je-li propouštěno zboží do režimu volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku, uvádí deklarant před okénko označené "Kód ZZ" nad tečkovaně vyznačené okénko v pravém dolním rohu zpracovatelské náklady na zušlechtěné deklarované výrobky v korunách českých. Zpracovatelskými náklady se pro účely statistického sledování režimu pasivního zušlechťovacího styku rozumí cena fakturovaná zahraničním zpracovatelem zahrnující cenu za vynaloženou práci a přidané zahraniční zboží, která je snížena o přímé obchodní náklady, které vznikly zahraničnímu zpracovateli v tuzemsku.

(123) Při dovozu, je-li deklarantovi povoleno nezajišťovat celní dluh podle § 254 odst. 4 zákona, uvede se do levého dolního rohu tohoto odstavce kód "8" a za něj kód "GRC" a číslo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh". Je-li celní dluh zajišťován, uvádí se kód

"1"- při globálním zajištění celního dluhu,

"2"- při individuálním zajištění celního dluhu ručením,

"3"- při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou,

"4"- při paušálním zajištění celního dluhu.

(124) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "1" (viz bod 123), uvede se do levého dolního rohu tohoto odstavce kód celního orgánu, který zajištění povolil, a to

"GRC" - při povolení Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel,

"CR" - při povolení celním ředitelstvím,

"OCU" nebo "CU" - bude-li k zajištění celního dluhu použita dosud platná záruka, přijatá v souladu s dřívějšími právními předpisy oblastním celním úřadem nebo celním úřadem.

(125) Za kód celního orgánu se uvede číslo Osvědčení.

(126) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "2", uvede se vedle tohoto kódu kód "ZL".

(127) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "3", uvede se vedle tohoto kódu kód "CJ-" a za něj částka celní jistoty v celých korunách českých bez desetinné čárky a tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

(128) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód "4", uvede se vedle tohoto kódu kód záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.

(129) Deklarant nebo hlavní povinný do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace uvádí rovněž názvy a čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátu,20) koncesní listiny,21) povolení Ministerstva zemědělství, povolení Ministerstva životního prostředí, povolení Ministerstva financí,22) osvědčení,23) povolení celního orgánu24) a pověřený zaměstnanec celního úřadu uvádí důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody.

(130) Do okénka označeného "Kód ZZ" tohoto odstavce uvádí deklarant kód

"UV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena v plné výši jiným rozhodnutím, nebo

"CV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena pouze částečně jiným rozhodnutím.

Při použití těchto kódů se s Deklarací předkládá rozhodnutí, jímž byla výše celního dluhu určena.

Odstavec 45 Deklarace a Doplňkové deklarace

(131) Nepřizná-li celní úřad při dovozu celní nebo daňovou výhodu nebo celní preferenci, uvede zaměstnanec celního úřadu do levé poloviny tohoto odstavce kód nebo kombinaci kódů

"NC" - nepřizná-li celní výhodu,

"ND" - nepřizná-li daňovou výhodu,

"NZ" - nepřizná-li současně celní ani daňovou výhodu, nebo

"NP" - nepřizná-li celní preferenci.

(132) Nebude-li celní úřad akceptovat sdělení deklaranta, že celní dluh byl již v plné výši nebo částečně splněn, uvede do pravé poloviny odstavce 45 Deklarace nebo Doplňkové deklarace kód "NV".

Odstavec 46 Deklarace a Doplňkové deklarace

(133) Při vývozu a dovozu se do tohoto odstavce uvádí cena obchodní parity deklarované položky zboží, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Cenou obchodní parity je pro účely vyplňování tohoto odstavce cena skutečně placená nebo která má být zaplacena za zboží prodané do tuzemska nebo za zboží prodané do zahraničí, včetně přímých obchodních nákladů prodávajícího, do níž se nezapočítávají úroky placené do zahraničí nebo inkasované ze zahraničí při úvěrových dodavatelských obchodech; při dovozu a vývozu nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení") je součástí ceny obchodní parity i cena programového vybavení. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá kurz uvedený v odstavci 23 Deklarace.

(134) Není-li za zboží nebo službu placeno nebo inkasováno, vyjádří se cena obchodní parity podle stejného nebo podobného zboží, dováženého nebo vyváženého za stejných nebo podobných dodacích podmínek.

(135) Je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku a zboží je přidělováno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu volného oběhu, jsou cenou obchodní parity zpracovatelské náklady na deklarované zušlechtěné výrobky.

(136) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané při ukončení režimu dočasného použití se uvádí cena obchodní parity vykázaná při propuštění zboží do tohoto režimu.

(137) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém byla zpracovatelskou operací oprava prováděná bezplatně, se uvádí "0".

(138) V Deklaraci a Doplňkové deklaraci předkládané k propuštění zboží do režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém bylo dočasně vyvážené zboží podrobeno jiné zpracovatelské operaci než bezplatné opravě, je cenou obchodní parity součet ceny obchodní parity dočasně vyvezeného zboží, které bylo propuštěno do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a zpracovatelských nákladů na zpět dovážené zušlechtěné výrobky.

(139) Při propouštění zboží do režimu vývozu, kdy za vyvážené zboží není inkasováno, ale naopak je placeno, se do tohoto odstavce uvádí částka převáděná za zboží tuzemským vývozcem na zahraničního dovozce, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez mínusového znaménka, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

(140) Při dovozu zboží, za které není placeno do zahraničí, ale naopak je inkasováno, se do tohoto odstavce uvádí částka převáděná za zboží zahraničním vývozcem na tuzemského dovozce, a to v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez mínusového znaménka, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

(141) Při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 47 Deklarace a Doplňkové deklarace

(142) Při dovozu, vznikne-li propuštěním zboží do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh (§ 238 a § 323 odst.2 zákona), uvádí deklarant

a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby podle bodu 146 a kód "CIG" při dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, jejichž odebráním vznikla daňová povinnost,26)

b) do sloupce Zákl. pro vyměř. popl."

1. prohlašovanou celní hodnotu,27)

2. základ spotřební daně,28) a to i v případech dovozu cigaret označených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním,

c) do sloupce "Sazba"

1. sazbu spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek,29)

2. sazbu daně z přidané hodnoty,30)

d) do sloupce "ZP" kód způsobu placení dle bodu 149.

(143) Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 142, uvádí deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvádí do prvního řádku ve sloupci "Zákl. pro vyměř. popl.".

(144) Při vývozu, vznikl-li celní dluh dovozem zboží dle § 253 odst. 1 zákona nebo propuštěním zboží podléhajícímu dovoznímu clu do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla dle § 238 odst. 1 písm. b) zákona, deklarant uvádí v Deklaraci podané na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem

a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby dle bodu 146,

b) do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl." prohlašovanou celní hodnotu zpět vyváženého zahraničního zboží, jehož dovozem nebo propuštěním do režimu dočasného použití vznikl celní dluh,

c) do sloupce "ZP" kód způsobu placení podle bodu 149.

(145) Celní úřad, který celní prohlášení přijal a deklarované zboží do navrženého režimu propouští, uvádí údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 142 až 144, do sloupců "Sazba" a "Zákl. pro vyměř. popl." a údaje do sloupce "Částka".

(146) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí ve stanoveném pořadí velkými tiskacími písmeny kódy

"CLO" - clo,

"CPA" - prozatímní antidumpingové clo9),

"CKA" - konečné antidumpingové clo10),

"CPV" - prozatímní vyrovnávací clo11),

"CKV" - konečné vyrovnávací clo12),

"CLR" - odvetné clo13),

"SPD" - spotřební daň,

"DPH" - daň z přidané hodnoty,

"UAZ" - úrok dle § 172a zákona.

(147) Základ pro vyměření příslušné platby se uvádí do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh". Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvádí v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se v tomto odstavci uvádí vždy na dvě desetinná místa, včetně případných nul za desetinnou čárkou, a k dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

(148) Výši celního dluhu vyměřeného deklarantovi za jednotlivou položku zboží, včetně částky odpovídající případnému úroku dle § 172a zákona, nebo stanoveného při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí zaměstnanec celního úřadu do řádku "Celkem:" v Deklaraci, a je-li deklarováno více položek zboží, i do řádků "Celkem za první položku:", "Celkem za druhou položku:" a "Celkem za třetí položku:" Doplňkové deklarace. V poslední Doplňkové deklaraci uvádí zaměstnanec celního úřadu také celkovou výši celního dluhu do řádku "Celk. součet:" v části "CELKOVÝ SOUČET".

(149) Způsob placení v tomto odstavci vyznačuje deklarant do sloupce "ZP" uvedením kódu

"B" - při bezhotovostním převodu z účtu vedeného u banky na příslušný účet celního úřadu,

"H" - při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy, pověřeným celním úřadem,

"P" - při platbě v hotovosti poukázkou na příslušný účet celního úřadu, nebo

"O" - při platbě jiným způsobem.

(150) Kód způsobu placení může deklarant uvést pouze u první vyměřované platby.

(151) Při vývozu, s výjimkou údajů požadovaných v bodě 144, a při tranzitu deklarant nebo hlavní povinný tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 48 Deklarace

(152) Povolil-li při dovozu celní orgán dlužníkovi některý ze způsobů ulehčení platby uvedených v zákoně, uvádí celní úřad do tohoto odstavce kód

"U" - byl-li povolen odklad úhrady,

"P" - bylo-li povoleno posečkání, nebo

"S" - bylo-li povoleno zaplacení ve splátkách,

a datum posledního dne lhůty splatnosti cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu.

(153) Při vývozu a při tranzitu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 45 Deklarace

(154) Označení skladu do tohoto odstavce uvádí deklarant pouze tehdy, vyžadují-li to celní orgány v povolení o provozování celního skladu, a to způsobem stanoveným v povolení.

Odstavec 50 Deklarace

(155) Při tranzitu se pod první řádek předtisku tohoto odstavce uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) hlavního povinného a dále se za předtisk "č." uvádí

a) DlČ hlavního povinného nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČO, je-li hlavním povinným česká osoba,

b) rodné číslo hlavního povinného, je-li hlavním povinným česká fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČO,

c) kód státu dle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy, ve kterém byl hlavnímu povinnému vydán cestovní doklad a číslo cestovního dokladu, je-li hlavním povinným zahraniční fyzická osoba, nebo

d) kód státu dle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy, ve kterém má hlavní povinný sídlo, je-li jím zahraniční právnická osoba.

(156) Správnost údaje uvedeného za předtiskem "č." prokazuje hlavní povinný dokladem o přidělení DIČ nebo IČO. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením průkazu totožnosti s rodným číslem (např. občanského průkazu, cestovního pasu) nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací osobě, která je předložila.

(157) Za předtisk "Zastoupen kým" se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště osoby zmocněné hlavním povinným k zastupování v celním řízení v zastoupení přímém.

(158) Na listu 1 Deklarace, který zůstává u celního úřadu odeslání, je hlavní povinný nebo jeho zástupce povinen vlastnoručně se podepsat za předtisk "Podpis:". Je-li hlavním povinným nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo Deklaraci podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k hlavnímu povinnému nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem prohlášení podává.

(159) Za předtisk "Místo a datum:" hlavní povinný nebo jeho zástupce v zastoupení přímém uvádí datum podání Deklarace. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, zda činí celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby (kód "JO/JP").

(160) Uvedením požadovaných náležitostí do tohoto odstavce potvrzuje hlavní povinný nebo jeho zástupce, že údaje uvedené v Deklaraci, případně Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech, jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu tranzitu.

(161) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 51 Deklarace

(162) Při dovozu, při vývozu a při národním tranzitu se nevyplňuje. Při společném tranzitu se uvádí vstupní celní úřad každé smluvní strany, jejímž územím bude zboží přepravováno, a přejde-li zboží při přepravě mimo území smluvních stran i výstupní celní úřad, přes který opustí zboží území smluvních stran. Za názvem celního úřadu se uvede kód příslušného státu podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy.

Odstavec 52 Deklarace

(163) Při tranzitu uvádí hlavní povinný do okénka s nadpisem "kód", vyznačeného vpravo v tomto odstavci, kód "1" - při globálním zajištění celního dluhu, "2" - při individuálním zajištění celního dluhu ručením, "3" - při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou, "4" - při paušálním zajištění celního dluhu, "6" - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 144 celního zákona nebo ve společném tranzitu dle ustanovení článku 33 přílohy I Úmluvy, "7" - při nezajištění celního dluhu ve Společném tranzitu dle ustanovení článku 10 odstavce 2 Úmluvy, nebo "8" - při nezajištění celního dluhu v národním tranzitu dle ustanovení § 254 celního zákona. Při kumulaci kódů "6" a "8" se uvádí kód "6".

(164) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při globálním zajištění celního dluhu (kód "1") kód celního orgánu, který zajištění povolil, a to "GRC" - bude-li celní dluh zajištěn zárukou přijatou Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel, "CR" - bude-li celní dluh zajištěn zárukou přijatou celním ředitelstvím, "OCU" nebo "CU" - bude-li celní dluh zajištěn dosud platnou zárukou, přijatou v souladu s dříve platnými právními předpisy oblastním celním úřadem nebo celním úřadem, nebo název zahraničního místa povolení globálního ručení a kód příislušného členského státu dle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy, bude-li ve společném tranzitu celní dluh zajištěn zárukou přijatou zahraničním celním orgánem.

(165) Za označení celního orgánu, uvedené dle ustanovení bodu 164, vyznačí hlavní povinný číslo Osvědčení.

(166) Neplatí-li ve společném tranzitu globální záruka nebo individuální záruka pro všechny smluvní strany nebo vyloučí-li hlavní povinný určité smluvní strany z platnosti globální záruky, uvedou se do dolní části zleva odstavce 52 Deklarace kódy států, pro něž záruka neplatí, podle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy.

(167) Je-li celní dluh v národním režimu tranzitu zajištěn složením hotovosti celní jistoty (kód "3"), uvádí hlavní povinný do levé části tohoto odstavce kód "CJ-" a za něj částku celní jistoty v celých korunách českých. Pravá část tohoto odstavce je určena pro potřebu celních orgánů.

(168) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při paušálním zajištění celního dluhu (kód "4") v národním režimu tranzitu číslo záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.

(169) Uvede-li hlavní povinný v národním tranzitu kód "8" do okénka v pravé části tohoto odstavce, uvádí zároveň do levé části číslo "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh".

(170) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 53 Deklarace

(171) Při národním tranzitu hlavní povinný do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení a jeho kód, je-li mu při podání celního prohlášení znám. Při společném tranzitu uvede název celního úřadu určení a kód příislušného státu dle Seznamu kódů států z části Vl. této přílohy.

(172) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 54 Deklarace

(173) Při dovozu a při vývozu potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce v tomto odstavci, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu.

(174) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje uvedením obchodního jména nebo jména a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce a podpisem oprávněné osoby. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, činí-li celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód "VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód "VJ/JP" nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby ("JO/JP").

(175) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.

(176) Za předtisk "Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí datum podání celního prohlášení.

(177) Při tranzitu se nevyplňuje.

Odstavec 55 Deklarace

(178) Při tranzitu, v případě nutné překládky zboží na jiný dopravní prostředek nebo do jiného kontejneru, uvádí dopravce do levé části tohoto odstavce Deklarace údaje o místu překládky, státní poznávací značce nového dopravního prostředku a státu jeho imatrikulace (použijí se přiměřeně ustanovení bodů 46 až 48) nebo značce nového kontejneru. Kódem "1" se v předtištěném okénku vyznačí, zda došlo k překládce do kontejneru a uvede se jeho značka, v ostatních případech se uvede kód "0". Při případné další překládce se údaje uvedou do pravé části odstavce 55 Deklarace.

(179) Dopravce bude informovat příslušné celní nebo jiné orgány o případné překládce, zejména bude-li nutné přiložit nové celní závěry nebo učinit zápis do Deklarace.

(180) Povolil-li celní orgán, aby byla překládka provedena bez jeho přítomnosti, učiní dopravce záznam o překládce v odstavci 56 Deklarace a následně si nechá tuto skutečnost tímto celním orgánem potvrdit v odstavci G Deklarace.

(181) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec 56 Deklarace

(182) Při tranzitu se do tohoto odstavce Deklarace uvádějí informace o zničení, poškození nebo odcizení zboží v průběhu jeho dopravy od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, státní poznávací značka a stát imatrikulace jiného tažného zařízení, pokud bylo měněno, aniž by došlo k manipulaci nebo překládce zboží apod.

(183) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec "Potvrzení o předložení" Deklarace

(184) Je-li při tranzitu požadováno potvrzení o ukončení režimu, uvede žadatel do tohoto odstavce před předložením zboží celnímu úřadu určení název celního úřadu odeslání, evidenční číslo Deklarace z odstavce C a mezi slova "vydaný* a "doklad" kód z pravé části odstavce 1 Deklarace.

(185) Vyplněné "Potvrzení o předložení" ověří zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem, vyznačí datum předložení zboží a předá je osobě, která je předložila.

(186) Při dovozu a při vývozu se tento odstavec nevyplňuje.

Odstavec A Deklarace a Doplňkové deklarace

(187) Tento odstavec je vyhrazen pro potřebu celních orgánů a do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí zaměstnanec celního úřadu datum přijetí Deklarace s výjimkou případů, kdy při vývozu a při tranzitu je datum přijetí totožné s darem rozhodnutí o propuštění zboží do příslušného režimu.

(188) Požaduje-li deklarant potvrzení o datu přijetí celního prohlášení, musí tato žádost obsahovat alespoň údaje z odstavců 7, 14 nebo 50, 33, 35 a 46 Deklarace; žádost která neobsahuje tyto údaje musí být doložena kopií některého z listů Deklarace.

Odstavec B Deklarace

(189) Tento odstavec je vyhrazen pro poznámky celních orgánů a pro potvrzení celního úřadu o výstupu zboží do zahraničí včetně uvedení data přestupu zboží přes státní hranice. Na přidaných listech deklarant nebo hlavní povinný uvádí poznámku "Určeno pro deklaranta" podle § 39 odst. 9 této vyhlášky.

Odstavec C Deklarace a Doplňkové deklarace

(190) Při dovozu a vývozu je tento odstavec Deklarace vyhrazen pro poznámky celních orgánů anebo pro potvrzení celního úřadu o vstupu zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu uvedením poznámky "Zboží umístěno" s připojeným otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem zaměstnance celního úřadu.

(191) V Doplňkové deklaraci potvrzuje zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka v tomto odstavci propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení příslušného režimu, a to při dovozu na list číslo 8, při vývozu na listy číslo 2 a 3.

(192) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci Deklarace datum a místo propuštění zboží do tohoto režimu a evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede doklad ve své evidenci, otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce; do Doplňkové deklarace uvádí zaměstnanec celního úřadu pouze otisk služebního razítka na listy číslo 4 a 5.

Odstavec D/S Deklarace

(193) Při dovozu a vývozu uvádí do tohoto odstavce zaměstnanec celního úřadu označení a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, případně údaje o povolení k nakládání se zbožím před jeho propuštěním. Zaměstnanec celního úřadu, který rozhodne o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, uvede do tohoto odstavce otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce.

(194) Je-li zboží propouštěno do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku v systému prosté výměny, vyznačuje zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci do řádku s předčištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy má zboží vystoupit do zahraničí.

(195) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu odeslání v tomto odstavci označení a počet celních závěr a do řádku s předtištěným textem "Lhůta (poslední den)" datum, do kdy musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení. Uvedené údaje ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem s uvedením jména a příjmení.

Odstavec E/J Deklarace

(196) Po zkontrolování celního prohlášení a připojených dokladů a ukončení celní kontroly zboží, zaznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu rozsah a výsledek celní kontroly a případné odebrání vzorků na zadní straně listu číslo 1 nebo 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru. Byla-li provedena pouze částečná kontrola, uvede zde pověřený zaměstnanec celního úřadu, které zboží bylo zkontrolováno a které údaje v celním prohlášení nebo které doklady k němu připojené byly ověřovány. Pověřený zaměstnanec celního úřadu zde poznamená i nepřítomnost deklaranta nebo jeho zástupce nebo hlavního povinného nebo jeho zástupce při celní kontrole.

(197) Nesouhlasí-li výsledek kontroly celního prohlášení a připojených dokladů s výsledkem celní kontroly zboží, poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu na zadní straně listu číslo 1 a 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru základní údaje potřebné pro vyměření cla, daní a poplatků z tohoto zboží, případně i jejich výpočet, pro uplatnění režimu, do kterého bylo zboží navrženo. Zjištění musí být opatřeno otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu.

(198) Nebylo-li celní prohlášení pověřeným zaměstnancem celního úřadu ověřováno a celní předpisy jsou uplatňovány na základě údajů uvedených v celním prohlášení, nemusí zde být uveden záznam podle bodu 196.

Odstavec F Deklarace

(199) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí údaje o přiložení celních závěr.

Odstavec G Deklarace

(200) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu je tento odstavec vyhrazen pro potvrzení celního úřadu, policie anebo jiného správního úřadu o správnosti údajů uvedených v odstavci 56 Deklarace, o jejich skutkové podstatě a o přijatých opatřeních.

Odstavec I Deklarace

(201) Při vývozu a při dovozu se tento odstavec nevyplňuje. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí datum předložení zboží celnímu úřadu určení a výsledek celní kontroly, datum odeslání listu číslo 5 Deklarace a číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří pověřený zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a svým podpisem.

II. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 32 ODST. 4 VYHLÁŠKY

(202) V písemném celním prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do příslušného režimu s výjimkou režimu tranzitu, deklarant, který je fyzickou osobou, uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů

a) do odstavce 8 Deklarace údaje o příjemci nebo dovozci, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

b) do odstavce 9 Deklarace existující bankovní spojení a číslo účtu deklaranta související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

c) do odstavce 14 Deklarace obchodní jméno (název) a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště deklaranta a jeho identifikační číslo nebo rodné číslo, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

d) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

e) do odstavce 34a Deklarace a Doplňkové deklarace stát původu zboží, je-li požadována celní preference, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

f) do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace hrubou hmotnost zboží nebo do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace vlastní hmotnost zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

g) do odstavce 36 Deklarace a Doplňkové deklarace nárok na přiznání celních preferencí, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

h) do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace celně schválené určení a do pravé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace požadované celní a daňové úlevy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

i) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace záznamy o předkládaných dokladech, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy: dále do spodní části tohoto odstavce ke každé deklarované položce zboží způsob nabytí slovy "Koupě", je-li zboží do zahraničí prodáváno nebo ze zahraničí nakupováno, "Dar", je-li zboží do nebo ze zahraničí darováno, nebo "Jiný způsob", nejedná-li se o dar ani koupi; je-li způsob nabytí celé zásilky shodný, lze uvést způsob nabytí pouze k první deklarované položce zboží,

j) do odstavce 46 Deklarace a Doplňkové deklarace převodní hodnotu deklarované položky zboží v měně, kterou je placeno, tj. cenu skutečně placenou nebo která má být zaplacena za zboží prodané ze zahraničí do tuzemska nebo z tuzemska do zahraničí; částka převodní hodnoty se zaokrouhluje směrem nahoru na dvě desetinná místa a za tento údaj se uvádí kód měny dle seznamu uvedeného v části Vlll. této přílohy; bude-li deklarantem požadováno vyměření cla podle jednotné celní sazby, lze převodní hodnotu do odstavce 46 Deklarace uvést za celou zásilku, podléhá-li zboží stejné sazbě daně; v případech, kdy se nejedná o nákup nebo prodej zboží, se tento odstavec nevyplňuje,

k) do odstavce 47 Deklarace do sloupce "ZP" způsob placení cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; údaje o celní hodnotě, základu pro vyměření daní nebo jiných poplatků a údaje o zajištění celního dluhu uvádí způsobem uvedeným v části I. této přílohy do příslušných odstavců Deklarace zaměstnanec celního úřadu.

l) do odstavce 54 Deklarace obchodní jméno (název), nebo jméno a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce, podpis oprávněné osoby, způsob zastupování a místo a datum podání celního prohlášení, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.

III. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 32 ODST. 5 VYHLÁŠKY

(203) V písemném celním prohlášení na propuštění zboží, určeného pro potřebu ozbrojených sil, do národního tranzitu hlavní povinný uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů

a) do pravé části odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace kód

"ZA" - při tranzitu do vnitrozemí

"ZP" - při přímém tranzitu

"ZT" - při vnitrozemském tranzitu, nebo

"ZV" - při tranzitu z vnitrozemí;

levá a střední část tohoto odstavce se nevyplňuje,

b) do odstavce 8 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

c) do odstavce 18 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

d) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; bude-li namísto Doplňkových deklarací nebo Ložných listů použit Seznam zboží, uvede se do tohoto odstavce poznámka "Viz seznam",

e) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

f) do odstavce 50 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

g) do odstavce 53 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.

IV. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V DOKLADU T2L PODLE § 37 ODST. 4 VYHLÁŠKY

(204) Na tiskopisu Deklarace, respektive Doplňkové deklarace, zúčastněný uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů

a) do pravé části odstavce 1 Deklarace kód "T2L", do pravé části odstavce 1 Doplňkové deklarace kód "T2Lbis", jako označení celního statutu Společenství; levá a střední část odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace se nevyplňují,

b) do odstavce 3 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, respektive Doplňkových deklarací, s celkovým počtem použitých sad, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

c) do odstavce 4 Deklarace počet přiložených Ložných listů,

d) do odstavce 5 Deklarace celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a v přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech,

e) do odstavce 14 Deklarace obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zúčastněného a jeho identifikační číslo, a to způsobem a v rozsahu stanoveném pro deklaranta v části I. této přílohy

f) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží a údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

g) do odstavce 32 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadová čísla deklarovaných položek zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

h) do odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace číselný kód podpoložky zboží dle celního sazebníku, který byl uveden v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L tento kód uveden, odstavec 33 se proškrtává,

i) do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace hrubou hmotnost zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

j) do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace vlastní hmotnost zboží, která byla uvedena v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L vlastní hmotnost uvedena, odstavec 38 se proškrtává,

k) do odstavce 40 Deklarace a Doplňkové deklarace odkaz na předchozí celní doklad uvedením zkratky např. "TIR", "ATA" a uvedením čísla a data vystavení uvedeného dokladu,

l) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace veškeré odkazy, zvláštní záznamy a poznámky, které byly uvedeny v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L; nebyly-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L žádné odkazy, zvláštní záznamy nebo poznámky uvedeny, odstavec 44 se proškrtává,

m) do odstavce 54 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.

(205) Je-li použit Ložný list, zúčastněný proškrtává odstavce 31, 32, 33, 35, 38 a 44 na listu číslo 4 Deklarace, k němuž je Ložný list přiložen.

(206) Na tiskopisu Ložného listu, jehož sloupec "Země odeslání / vývozu" se nevyplňuje, zúčastněný uvádí

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře kód "T2L" a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

b) do sloupce "Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce " Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace ve smyslu bodu 200,

d) do sloupce "Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

e) pod nadpis "Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 54 Deklarace.

(207) Ložný list se předkládá ve stejném počtu vyhotovení jako doklad T2L, se kterým je předkládán.

V. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

(208) V souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku zpětným vývozem se zušlechtěné výrobky, které mohou obsahovat i přidané české zboží, deklarují v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu tranzitu jako výrobek ve smyslu všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží8) a podle stavu, které má toto zboží v okamžiku podání celního prohlášení. České zboží obsažené v zušlechtěném výrobku se v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu deklaruje, jako by bylo vyváženo samostatně bez zahraničního zboží.

(209) Bude-li celní prohlášení podáno prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací, budou požadované údaje, není-li stanoveno jinak, uváděny v rozsahu a způsobem stanoveným touto přílohou s tím, že podpis oprávněné osoby bude nahrazen kódem stanoveným celním úřadem.

VI. SEZNAM KÓDŮ STÁTŮ (odstavce 11, 17a, 18, 21, 34a a 50 Deklarace)

KódNázev státu
AFAfghánistán
DZAlžírsko
ALAlbánie
ASAmerická Samoa
VIAmerické Panenské ostrovy
ADAndorra
AOAngola
AIAnguilla
AQAntarktida
AGAntigua a Barbuda
ARArgentina
AMArménie
AWAruba
AUAustrálie
AZÁzerbájdžán
BSBahamy
BHBahrajn
BDBangladéš
BBBarbados
BEBelgie
BZBelize
BJBenin
BMBermudy
BTBhútán
BOBolívie
BABosna a Hercegovina
BWBotswana
BFBurkina Faso
BVBouvetův ostrov
BRBrazílie
GBVelká Británie
IOBritské indickooceánské území
VGBritské Panenské ostrovy
BNBrunej Darussalam
BYBělorusko
BGBulharsko
BlBurundi
XCCeuta
CKCookovy ostrovy
TDČad
CDDemokratická republika Kongo
CNČína
CZČeská republika
DJDžibutsko
DKDánsko
DODominikánská republika
DMDominika
EGEgypt
ECEkvádor
EREritrea
EEEstonsko
ETEtiopie
EUEvropská unie
FOFaerské ostrovy
FKFalklandy (Malvíny)
FJFidži
PHFilipíny
FlFinsko
FRFrancie
PFFrancouzská Polynésie
GFFrancouzská Guayana
TFFrancouzská jižní území
GAGabon
GMGambie
GHGhana
GlGibraltar
GLGrónsko
GDGrenada
GEGruzie
GPGuadeloupe
GUGuam
GTGuatemala
GYGuayana
GGGuernsey, C.l.
GNGuinea
GWGuinea-Bissau
HTHaiti
HMHeardův ostrov a McDonaldovy ostrovy
HNHonduras
HKHongkong
CLChile
HRChorvatsko
INIndie
IDIndonésie
IRÍrán
IQIrák
IEIrsko
ISIsland
ITItálie
ILIzrael
JMJamajka
JPJaponsko
YEJemen
JEJersey, C.l.
ZAJižní Afrika
GSJižní Georgia a Jižní Sandwichovy ostrovy
JOJordánsko
YUJugoslávie
KYKajmanské ostrovy
KHKambodža
CMKamerun
CAKanada
CVKapverdy
QAKatar
KZKazachstán
KEKeňa
KGKirgizstán
KlKiribati
CCKokosové ostrovy
COKolumbie
KMKomory
CGKongo
KPKorejská lidově demokratická republika
KRKorejská republika
CRKostarika
CUKuba
KWKuvajt
CYKypr
LALaos
LSLesotho
LBLibanon
LYLibye
LRLibérie
LILichtenštejnsko
LTLitva
LVLotyšsko
LULucembursko
MOMacao
MGMadagaskar
HUMaďarsko
MKMakedonie
MYMalajsie
MWMalawi
MVMaledivy
MLMali
MTMalta
MAMaroko
MHMarshallovy ostrovy
MQMartinik
MRMauretánie
MUMauritius
YTMayotte
XLMelilla
UMMenší odlehlé ostrovy USA
MXMexiko
FMMikronésie
MDMoldávie
MCMonako
MNMongolsko
MSMontserrat
MZMosambik
MMMyanmar
NANamibie
NRNauru
NPNepal
UNneznámý
NENiger
NGNigérie
NINikaragua
NUNiue
NLNizozemsko
ANNizozemské Antily
NFNorfolk
NONorsko
NCNová Kaledonie
NZNový Zéland
PSOkupované území Palestiny
OMOman
IMOstrov Man
PKPákistán
PWPalau
PAPanama
PGPapua - Nová Guinea
PYParaguay
PEPeru
PNPitcairn
ClPobřeží slonoviny
PLPolsko
PRPortoriko
PTPortugalsko
ATRakousko
GQRovníková Guinea
RORumunsko
RURusko
RWRwanda
RERéunion
GRŘecko
PMSaint Pierre a Miquelon
SVSalvador
SASaudská Arábie
SMSan Marino
SNSenegal
MPSeverní Mariany
SCSeychely
SYSýrie
SLSierra Leoně
SGSingapur
SKSlovensko
SISlovinsko
SDSúdán
SOSomálsko
AESpojené arabské emiráty
USSpojené státy americké
DESpolková republika Německo
LKSrí Lanka
SRSurinam
SHSvatá Helena
LCSvatá Lucie
KNSvatý Kryštof
STSvatý Tomáš
VCSvatý Vincenc a Grenadiny
SZSvazijsko
CFStředoafrická republika
SBŠalamounovy ostrovy
ESŠpanělsko
SJŠpicberky a Jan Mayen
CHŠvýcarsko
SEŠvédsko
TJTádžikistán
TZTanzanie
THThajsko
TWTchaj - wan
TGTogo
TKTokelau
TOTonga
TTTrinidad a Tobago
TNTunisko
TRTurecko
TMTurkmenistán
TCTurks a Caicos
TVTuvalu
UGUganda
UAUkrajina
UYUruguay
UZUzbekistán
CXVánoční ostrov
VUVanuatu
VAVatikán
VEVenezuela
TPVýchodní Timor
VNVietnam
WFWallisovy ostrovy
EHZápadní Sahara
WSSamoa
ZMZambie
ZWZimbabwe

VII. SEZNAM KÓDŮ DODACÍCH PODMÍNEK (odstavec 20 Deklarace)

KódDodací podmínkaOznačení místa
EXWZe závodu (Ex works)Určení závodu
FASVyplaceně k boku lodi (Free Along side ship)Dohodnutý přístav nalodění
FOBVyplaceně na palubu (Free on board)Dohodnutý přístav nalodění
CFRNáklady a dopravné placeny (Cost and Freight)Dohodnutý přístav určení
CIFNáklady, pojištění a přepravné (Cost, Insurance and Freight)Dohodnutý přístav určení
DESZ lodě (Delivered ex ship)Dohodnutý přístav určení
DEQS dodáním z nábřeží (Delivered ex Quay)Dohodnutý přístav
DAFDodáno na hranici (Delivered at Frontier)Dohodnuté místo dodání na hranici
DDPS dodáním clo placeno (Delivered duty paid)Dohodnuté místo určení v zemi dovozu
FCAVyplaceně dopravci (Free Carrier)Dohodnuté místo
CPTPřeprava placena do (Carriage paid to)Dohodnuté místo určení
CIPPřeprava a pojištění placeno do (Carriage and Insurance paid to)Dohodnuté místo určení
DDUS dodáním clo neplaceno (Delivered duty unpaid)Dohodnuté místo určení
XXXJiná dodací podmínka výše neuvedenáDohodnuté podmínky

Poznámka:

S výjimkou dodací podmínky označované kódem "XXX" odpovídají ostatní dodací podmínky mezinárodním pravidlům pro výklad dodacích podmínek vydaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži INCOTERMS 1990.

VIII. SEZNAM KÓDŮ MĚN (odstavec 22 Deklarace)

KódNázev
ADPPeseta andorská
AEDDirham SAE
AFAAfghán
ALLLek
AMDDram arménský
ANGZlatý Nizozemských Antil
AONKwanza nová
AORKwanza reajustado
ARSPeso argentinské
ATSŠilink rakouský
AUDDolar australský
AWGZlatý arubský
AZMManat ázerbájdžánský
BAMKonvertibilní marky
BBDDolar barbadoský
BDTTaká
BEFFrank belgický
BGLLev
BHDDinár bahrajnský
BIFFrank burundský
BMDDolar bermudský
BNDDolar brunejský
BOBBoliviano
BRLReál brazilský
BSDDolar bahamský
BTNNgultrum
BWPPůla
BYBRubl běloruský
BZDDolar belizský
CADDolar kanadský
CHFFrank švýcarský
CLFUnidades de fermento
CLPPeso chilské
CNYYuan Renminbi
COPPeso kolumbijské
CRCColón kostarický
CUPPeso kubánské
CVEEscudo kapverdské
CYPLibra kyperská
CZKKoruna česká
DEMMarka SRN
DJFFrank džibutský
DKKKoruna dánská
DOPPeso dominikánské
DZDDinár alžírský
ECSSucre
EEKKroona
EGPLibra egyptská
ERNNakfa
ESPPeseta španělská
ETBBirr etiopský
EUREuro
FIMMarkka
FJDDolar Fidži
FKPLibra falklandská islandská
FRFFrank francouzský
GBPLibra šterlinků
GELLari
GHCCedi
GIPLibra gibraltarská
GMDDalasi
GNFFrank guinejský
GRDDrachma
GTQQuetzal
GWPPeso Guinea Bissau
GYDDolar guyanský
HKDDolar hongkongský
HNLLempira
HRKKuna
HTGGourde
HUFForint
IDRRupie
IEPLibra irská
ILSŠekel
INRRupie indická
IQDDinár irácký
IRRRiál íránský
ISKKoruna islandská
ITLLira italská
JMDDolar jamajský
JODDinár jordánský
JPYYen
KESŠilink keňský
KGSSom
KHRRiel
KMFFrank komorský
KPWWon severokorejský
KRWWon
KWDDinár kuvajtský
KYDDolar Kajmanských ostrovů
KZTTenge
LAKKip
LBPLibra libanonská
LKRRupie srílanská
LRDDolar liberijský
LSLLoti
LTLLitus litevský
LUFFrank lucemburský
LVLLat lotyšský
LYDDinár libyjský
MADDirham marokánský
MDLLeu moldavský
MGFFrank madagaskarský
MKDDenár
MMKKyat
MNTTugrik
MOPPataca
MROOuguiya
MTLLira maltská
MURRupie mauricijská
MVRRufiyaa
MWKKwacha
MXNPeso mexické nové
MXVMexičan Unidad de Inversion (UDI)
MYRRinggit malajsijský
MZMMetical
NADDolar namibijský
NGNNaira
NIOCordoba oro
NLGZlatý holandský
NOKKoruna norská
NPRRupie nepálská
NZDDolar novozélandský
OMRRiál ománský
PABBalboa
PENNuevo sol
PGKKina
PHPPeso filipínské
PKRRupie pákistánská
PLNZlotý
PTEEscudo portugalské
PYGGuarani
QARRiál katarský
ROLLei
RUBRuský rubl (nový)
RURRubl
RWFFrank rwandský
SARRiyal saudský
SBDDolar Šalamounových ostrovů
SCRRupie seychelská
SDDDinár súdánský
SEKKoruna švédská
SGDDolar singapurský
SHPLibra ostrovů Svaté Heleny
SITTolar
SKKKoruna slovenská
SLLLeoně
SOSŠilink somálský
SRGZlatý surinamský
STDDobra
SVCColón salvadorský
SYPLibra syrská
SZLLilangeni
THBBaht
TJRRubl tadžický
TMMManat
TNDDinár tuniský
TOPPa'anga
TPEEscudo timorské
TRLLira turecká
TTDDolar Trinidad a Tobago
TWDDolar nový tchajvanský
TZSŠilink tanzánský
UAHHřivna
UGXŠilink ugandský
USDDolar americký
USNDolar americký-next day funds
UYUPeso uruguayské
UZSRubl uzbekistánský
VEBBolivar
VNDDong
VUVVatu
WSTTála
XAFFrank BEAC/CFA
XAGStříbro
XAUZlato
XBAEURCO - Evropská smíšená jednotka
XBBEMU-6 - Evropská peněžní jednotka
XBCEUA-9 - Evropská jednotka účtu 9
XBDEUA-17 - Evropská jednotka účtu 17
XCAClearing Afghánistán
XCBClearing Bulharsko
XCDDolar východokaribský
XCEClearing Egypt-likvidační účet
XCGClearing Guinea-likvidační účet
XCHClearing Maďarsko
XCIClearing Írán
XCKClearing KLDR
XCLClearing ALSR
XCMClearing Kampučia
XCNClearing ČLR
XCOClearing LLDR
XCPClearing Polsko
XCQClearing Slovensko
XCRClearing Rumunsko
XCSClearing SSSR
XCUClearing Kuba
XCVClearing Vietnam
XCXClearing Mongolsko
XCYClearing SFRJ
XCZClearing NDR
XDRIMF - Mezinárodní měnový fond
XFOFrank zlatý
XFUFrank UIC
XOFFrank BCEAO/CFA
XPDPalladium
XPFFrank CFP
XPTPlatina
XTBPřevoditelný rubl Bulharsko
XTCPřevoditelný rubl Kuba
XTDPřevoditelný rubl NDR
XTHPřevoditelný rubl Maďarsko
XTKPřevoditelný rubl KLDR
XTMPřevoditelný rubl Mongolsko
XTOPřevoditelný rubl Rumunsko
XTPPřevoditelný rubl Polsko
XTRPřevoditelný rubl (clearing MBHS)
XTSPřevoditelný rubl SSSR
XTVPřevoditelný rubl Vietnam
XXAClearing Arménská republika
XXBClearing Běloruská republika
XXEClearing Estonská republika
XXGClearing Gruzínská republika
XXIClearing Kirgizská republika
XXJClearing Ázerbájdžánská republika
XXKClearing Kazašská republika
XXLClearing Litevská republika
XXMClearing Moldavská republika
XXNClearing Turkmenská republika
XXOClearing Lotyšská republika7
XXRClearing Ruská republika
XXTClearing Tádžická republika
XXUClearing Ukrajinská republika
XXXTransakce bez měny
XXZClearing Uzbecká republika
YERRiál jemenský
YUMDinár nový
ZALRand finanční
ZARRand
ZMKKwacha
ZRNZair nový
ZWDDolar zimbabwský

IX. SEZNAM KÓDŮ SLEDOVANÝCH OBCHODNÍCH OPERACÍ (odstavec 24 Deklarace)

KódVysvětlivky
12propuštění zboží do režimu vývozu, není-li za vyvážené zboží požadována žádná úhrada, ale naopak je dohodnuta úhrada do zahraničí
23propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
24propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
25propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně bez předchozího dovozu náhradního zboží v systému prosté výměny
26propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně s předchozím dovozem náhradního zboží v systému prosté výměny
31ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
32ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
33ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
34ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
35ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky nejsou získány z náhradního zboží
36ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací byla oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky jsou získány z náhradního zboží
37ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém nebyla u zboží propuštěného do tohoto režimu provedena žádná zpracovatelská operace
39ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém výsledkem zpracovatelských operací nebyla požadovaná forma zušlechtěných výrobků (odpad)
42propuštění zboží do režimu volného oběhu, není-li za dovážené zboží poskytována žádná úhrada, ale naopak je za takové dovozy dohodnuta úhrada ze zahraničí
51propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
52propuštění zahraničního zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží a zpracovatelskou operací nebyla oprava
53propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
54propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná za úplatu a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
55propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky nejsou získávány z náhradního zboží
56propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, při kterém zpracovatelskou operací je oprava prováděná bezúplatně a zušlechtěné výrobky jsou získávány z náhradního zboží
61propuštění zboží do režimu dočasného použití na dobu delší než 24 měsíců, nejedná-li se o placený pronájem s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
62propuštění zboží do režimu dočasného použití k placenému pronájmu s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
65ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno na dobu delší než 24 měsíců a nejednalo se o placený pronájem s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
66ukončení režimu dočasného použití, do kterého bylo zboží propuštěno k placenému pronájmu s předem dohodnutým odkoupením pronajatého zboží
73propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná za úplatu
74propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná za úplatu
75propuštění zboží do volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, prošlo-li zboží zpracovatelskou operací, kterou byla oprava prováděná bezúplatně
76propuštění náhradního zboží do volného oběhu při jeho předchozím dovozu v systému prosté výměny, je-li zpracovatelskou operací v režimu pasivního zušlechťovacího styku oprava prováděná bezúplatně
99vyjádření jiné obchodní operace než výše uvedené

X. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK (odstavec 31 Deklarace)

KódNázev
BLL Barel (petrolej) - US (158,987 krychlových decimetrů)
BUIBušl - UK (36,36874 krychlových decimetrů)
BUABušl - US (35,2391 krychlových decimetrů)
PGLCejchovaný galon
CNTCent GB (45,359237 kilogramu)
CWACent US (45,3592 kilogramů)
CLTCentilitr
CMTCentimetr
CMKČtvereční centimetr
DMKČtverečni decimetr
MTKČtvereční metr
MMKČtvereční milimetr
INKČtvereční palec
FTKČtvereční stopa
YDKČtverečný yard
QTRČtvrtcent GB (12,700586 kilogramů)
QTIČtvrtgalon - quart UK (1,136523 krychlového decimetru)
GllČtvrtka pinty - gill UK (0,142065 krychlových decimetrů)
GIAČtvrtka pinty - gill US (11,8294 krychlových centimetrů)
DLTDecilitr
DMTDecimetr
DTNDecituna
TPRDeset párů
DRMDrachm GB (3,887935 gramů = 1/16 unce)
DRIDram GB (1,771745 gramů)
DRADram US (3,887935 gramů)
DWTDvacetina unce GB, US (1,555174 gramů)
GLIGalon - UK (4,546092 krychlových decimetrů)
GRMGram
GRNGran - grain GB, US (64,79891miligramů = 1/16 gramu)
HGMHektogram
HLTHektolitr
HPAHektolitr čistého alkoholu
HMTHektometr
JOUkoule
PTLKapalná pinta (0,473176 krychlového decimetru)
OZIKapalná unce - UK (28,413 krychlových centimetrů)
OZAKapalná unce - US (29,5735 krychlových centimetrů)
GLLKapalný galon US (3,78541 krychlových decimetrů)
QTLKapalný čtvrtgalon - US (0,946353 krychlového decimetru)
CTMKarát (200 miligramů = 2.10-4 kilogramů)
KGMKilogram
KSDKilogram 90% suché substance
KPPKilogram anhydridu fosforu
KNIKilogram dusíku
KPHKilogram hydroxidu potaše
KSHKilogram hydroxidu sody
KNSKilogram jmenovité substance
KSHKilogram leptavé sody
KPHKilogram leptavého potaše
KMQKilogram na krychlový metr
KPOKilogram oxidu potaše
KPPKilogram pentoxidu fosforu
KURKilogram uranu
KJOKilojoule
KLTKilolitr (1 000 litrů)
KTNKilotuna
KWTKilowatt
STIKámen GB - stone GB (6,350293 kilogramů = 14 liber)
SSTKrátký standard (7200 zápalek)
FTQKrychlová stopa
CMQKrychlový centimetr
DMQKrychlový decimetr
MTQKrychlový metr
MMQKrychlový milimetr
INQKrychlový palec
YDQKrychlový yard
LBRLibra (0,45359237 kilogramu)
LTRLitr (1 krychlový decimetr)
LPALitr čistého alkoholu
SHTLodní tuna
STNMalá tuna - short ton GB, US (0,90718474 tuny)
SMIMíle.-.(Statute).mile (1609,344 m)
MALMegalitr
MAMMegametr
MAWMegawatt
MTRMetr
TNEMetrická tuna (1000 kilogramů)
DTNMetrický cent (100 kilogramů)
MGMMiligram
MLTMililitr
MMTMilimetr
HMQMilion krychlových metrů
MIUMilion mezinárodních jednotek
INHPalec (25,4 milimetrů)
PTIPinta - UK (0,568262 krychlového decimetru)
NMPPočet balíků
NPLPočet balíčků
NBBPočet cívek
NPTPočet druhů
NARPočet kusů
NIUPočet mezinárodních jednotek
NPRPočet párů
NRLPočet svitků
DTNQuintal, metric (100 kilogramů)
SCOScore (20)
WCDSáh - cord (3,63 krychlových metrů)
SCRSkrupul - Scruple GB, US (1 ,295982 gramů)
SETSouprava
WSDStandard
CNPSto balíků
HIUSto mezinárodních jednotek
FOTStopa (0,3048 metru)
PTDSuchá pinta - US (0,55061 krychlového decimetru)
BLDSuchý barel - US (115,627 krychlových decimetrů)
GLDSuchý galon - US (4,404884 krychlových decimetrů)
QTDSuchý čtvrtgalon - US (1,101221 krychlového decimetru)
LBTTrojská libra US (373,242 gramů)
DZNTucet (12)
DZPTucet balíků
DPRTucet párů
DRLTucet svitků
GGRTucet veletuctů (12 x 144)
TNETuna (1000 kilogramů)
TSDTuna 90% suché substance
ONZUnce GB, US (28,349523 gramu)
APZUnce GB, US (31,10348 gramů)
GROVeletucet (144)
LTNVelká tuna GB, US (1,0160469 tuny)
CWI(Velký) cent GB (50,802345 kilogramů)
WTTWatt
YRDYard (0,9144 metrů)

XI. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ (odstavec 37 Deklarace - levá část)

KódVysvětlivky
10propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem je trvalé ponechání zboží v zahraničí
11propuštění zboží do režimu vývozu, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku
21propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, není-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
22propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, je-li účelem zpracovatelské operace oprava dočasně vyváženého zboží
23propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí a u něhož se předpokládá zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu
32ukončení režimu dočasného použití
33ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
34ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
40propuštění zboží do režimu volného oběhu
41propuštění zboží do volného oběhu v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
51propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
53propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
56propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, je-li zboží umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu
59propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla
61propuštění dříve českého zboží, které se ve lhůtě tří let po vývozu z tuzemska vrací zpět, do režimu volného oběhu s osvobozením od cla dle ustanoveni § 234 zákona
71propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu
72propuštění českého zboží do režimu uskladňování v celním skladu
76propuštění do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
77propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
78umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, nejedná-li se o celně schválené určení označené kódem 76
91propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem
96propuštění českého zboží do režimu vývozu s umístěním do prodejny typu DUTY/TAX FREE

XII. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ CELNÍCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
1vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 204 zákona (opravené zboží)
2vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 234 zákona (vrácené zboží)
11vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 2 až 10 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní majetek fyzických osob dovážený při převedení jejich obvyklého místa pobytu v zahraničí do tuzemska)
12vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 11 až 14 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené při příležitosti sňatku)
13vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 15 až 18 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní majetek nabytý děděním)
14vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 19 až 23 vyhlášky o osvobození od cla31) (vybavení domácnosti určení k zařízení přechodného bydliště)
15vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 24 až 25 vyhlášky o osvobození od cla31) (studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů)
16vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 26 až 28 vyhlášky o osvobození od cla31) (vybavení domácnosti dovážené v souvislosti s ukončením dočasného pobytu v zahraničí)
17vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 29 až 30 vyhlášky o osvobozen od cla31) (zásilky nepatrné hodnoty)
18vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 31 až 33 vyhlášky o osvobození od cla31) (drobné zásilky zboží, které nemají obchodní charakter)
19vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 34 až 40 vyhlášky o osvobození od cla31) (obchodní majetek dovážený při přemístění podniku)
20vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 41 až 45 vyhlášky o osvobození od cla31) (zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělské výrobě)
21vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 46 až 48 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím)
22vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 49 až 58 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístro- je)
23vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 59 vyhlášky o osvobození od cla31) (laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu)
24vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 60 až 62 vyhlášky o osvobození od cla31) (léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání)
25vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 63 a 64 vyhlášky o osvobození od cla31) (nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě)
26vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 65 vyhlášky o osvobození od cla31) (referenční látky pro kontrolu kvality léčivých výrobků)
27vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 66 vyhlášky o osvobození od cla31) (farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích)
28vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 67 až 71 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží k charitativním účelům)
29vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 72 až 74 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené ve prospečh postižených osob)
30vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 75 až 80 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené ve prospečh obětí katastrof)
31vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 81 vyhlášky o osvobození od cla31) (čestná vyznamenání a odměny)
32vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 82 až 84 vyhlášky o osvobození od cla31) (dary věnované v rámci mezinárodních vztahů)
33vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 85 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží určené pro představitele států)
34vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 86 až 91 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničními osobami, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv)
35vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 92 a 93 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky)
36vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 94 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - vzorky nepatrné hodnoty)
37vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 95 až 97 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnostitiskoviny a reklamní materiál)
38vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 98 až § 102 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - výrobky užívané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné akce)
39vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 103 až 106 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro účely obchodní činnosti - zboží dovážené ke zkouškám analýzám nebo pokusům)
40vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 107 vyhlášky o osvobození od cla31) (zásilky určené osobám příslušným ve večech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví)
41vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 108 vyhlášky o osvobození od cla31) (turistický a propagační materiál)
42vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 109 vyhlášky o osvobození od cla31) (různé dokumenty a zboží bez obchodní hodnoty)
43vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 110 vyhlášky o osvobození od cla31) (materiál k upevnění a ochraně zboží při dopravě)
44vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 111 vyhlášky o osvobození od cla31) (stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich dopravy)
45vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 112 až 114 vyhlášky o osvobození od cla31) (pohonné hmoty a mazadla pro silniční motorová vozidla a speciální kontejnery)
46vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 115 vyhlášky o osvobození od cla31) (materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí)
47vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 116 vyhlášky o osvobození od cla31) (rakve, urny a pohřební ozdoby)
48vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 117 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží poskytované cestujícím a členům posádky a zboží určené k zásobování cestujících a členů posádky během přepravy)
49vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 118 vyhlášky o osvobození od cla31) (liturgické předměty)
61vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 119 až 122 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích)
62vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 123 až 127 vyhlášky o osvobození od cla31) (zařízení k výkonu povolání)
63vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 128 až 132 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené v rámci obchodní operace)
64vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 133 až 139 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené v rámci výrobní operace)
65vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 140 až 143 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely)
66vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 144 vyhlášky o osvobození od cla31) (lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení)
67vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 145 až 148 vyhlášky o osvobození od cla31) (osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům)
68vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 149 vyhlášky o osvobození od cla31) (turistický propagační materiál)
69vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 150 až 152 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené v pohraničním styku)
70vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 153 až 156 vyhlášky o osvobození od cla31) (zboží dovážené k humanitárním účelům)
71vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 157 až 162 vyhlášky o osvobození od cla31) (dopravní prostředky)
72vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla dle § 163 až 165 vyhlášky o osvobození od cla31) (zvířata)
81vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při dovozech zboží, které je určeno pro potřeby kulturních a informačních středisek a k prodeji v tečhto střediscích, zřízených v tuzemsku na základě mezinárodní smlouvy
91vyjadřuje nárok na uplatnění celní sazby stanovené zvláštním předpisem, jiné než je uvedena v celním sazebníku nebo vyplývá z ustanovení mezinárodních smluv
98vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než výše uvedených případech (povinnost předložit žádost o přiznání výhody není uvedením tohoto kódu dotčena).

XIII. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ DAŇOVÝCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
Avyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
Dvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD33)
Evyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
Fvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. I písm. b) zákona o SPD33)
Gvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 8 odst. I písm. b) zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
Hvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD33)
Ivyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 23 zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32)
Jvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD33)
Kvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 29 zákona o SPD33) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 5 zákona o DPH32).

Příloha č. 16a k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Celní prohlášení na propuštění zboží, které je ve vlastnictví nebo je určeno pro armádu členského státu Severoatlantické smlouvy nebo Partnerství pro mír, do národního tranzitu

Celní prohlášení na propuštění zboží, které je ve vlastnictví nebo je určeno pro armádu členského státu Severoatlantické smlouvy nebo Partnerství pro mír, do národního tranzitu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ (odstavec 33 Deklarace)

Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:

a) kód "8001", je-li výrobcem uvedeného zboží Kali und Salz, GmbH, se sídlem v Kasselu, SRN,

b) kód "8002", je-li výrobcem uvedeného zboží subjekt mající sídlo v některé ze zemí EU jiný než uvedený v písmenu a).

Kód celního sazebníku Dopl. kód Popis zboží
1 2 4
2501 00 91 10 Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 91 20 Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 - 0,16 mm
2501 00 91 30 Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 91 40 Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm

1) Rozhodnutí MPO zveřejněné v Obchodním věstníku č. 41 ze dne 11. října 2000, ročník IX.

Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:

a) kód "3801", je-li zboží geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty,

b) kód "4001", je-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,

c) kód "4002", není-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.

Položka celního sazebníkuKódPopis kódu
01013801Zboží je geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty.
0102
0103
0104
0105
0106
0701 10 00
0712 90 11
0713 10 10
0713 33 10
0713 90 10
1001 90 10
1001 90 91
1003 00 10
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10
1007 00 10
1201 00 10
1202 10 10
1204 001 0
1205 00 10
1206 00 10
1207 40 10
1207 50 10
1207 91 10
1209
2309
3002
29014001Zboží je předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
2902
3824 90 95 12
29014002Zboží není předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
2902
3824 90 9512

Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) se při dovozu zboží položky celního sazebníku 3824 90 95 označené doplňkovým kódem 90 uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:

a) kód "4001", je-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,

b) kód "4002", není-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.

Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení1) se při dovozu zboží uvedeném v § 1 nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky, uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce kód "4902".

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0510 00 0010KGNMukóza surová, mražená a sušená, pankreas vepřová
0510 00 0091KGNŽlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
0510 00 0099KGNOstatní
0511 99 9010KGNEmbrya hovězího dobytka
0511 99 9090KGNOstatní

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0603 10 1010KGNOd 1. ledna do 31. května
0603 10 1020KGNOd 1. června do 31. října
0603 10 1030KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 2010KGNOd 1. ledna do 31. května
0603 10 2020KGNOd 1. června do 31. října
060310 2030KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 4010KGNOd 1. ledna do 31. května
0603 10 4020KGNOd 1. června do 31. října
0603 10 4030KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 5010KGNOd 1. ledna do 31. května
0603 10 5020KGNOd 1. června do 31. října
0603 10 5030KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
060310 8010KGNOd 1. ledna do 31. května
0603 10 8020KGNOd 1. června do 31. října
060310 8030KGNOd 1. listopadu do 31. prosince

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0701 90 5010KGNOd 1. ledna do 15. května
0701 90 5020KGNOd 16. května do 30. června
0702 00 0020KGNOd 1. ledna do 14. května
0702 00 0030KGNOd 15. května do 31. května
0702 00 0070KGNOd 1. června do 31 října
0702 00 0080KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
0704 1 0 0011KGNKvěták od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 0012KGNBrokolice od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 0021KGNKvěták od 15. dubna do 30. listopadu
0704 10 0022KGNBrokolice od 15. dubna do 30. listopadu
070410 0031KGNKvěták od 1. prosince do 31. prosince
0704 10 0032KGNBrokolice od 1. prosince do 31. prosince
0704 90 9010KGNZelí pekingské
0704 90 9090KGNOstatní
0705 11 0011KGNOd 1. ledna do 31. března
0705 11 0012KGNOd 1. dubna do 30. listopadu
0705 11 0013KGNOd 1. prosince do 31. prosince
0706 901011KGNOd 1. ledna do 30. dubna
0706 90 1012KGNOd 1. května do 30. září
0706 901013KGNOd 1. října do 31. prosince
0707 00 0510KGNOd 1.ledna do 15.května
0707 00 0520KGNOd 16. května do 31 října
0707 00 0590KGNOd 1.listopadu do 31.prosince

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
0806101010KGNOd 1. ledna do 14. července
0806 10 1020KGNOd 15. července do 31. října
0806 10 1090KGNOd 1. listopadu do 31. prosince
0808 10 2010KGNOd 1. ledna do 31. března
0808 10 2020KGNOd 1. dubna do 31. července
0808 10 2090KGNOd 1. srpna do 31. prosince
0808 10 5010KGNOd 1. ledna do 31. března
0808 10 5020KGNOd 1. dubna do 31. července
0808 10 5090KGNOd 1. srpna do 31. prosince
080810 9010KGNOd 1. ledna do 31. března
0808 10 9020KGNOd 1. dubna do 31. července
080810 9090KGNOd 1. srpna do 31. prosince
0808 20 5010KGNOd 1. ledna do 31. března
0808 20 5021KGNOd 1. dubna do 30. dubna
0808 20 5022KGNOd 1. května do 30. června
0808 20 5023KGNOd 1. července do 15. července
0808 20 5090KGNOd 16. července do 31. prosince
0809 20 0510KGNOd 1. ledna do 30. dubna
0809 20 0520KGNOd 1. května do 31. května
0809 20 0530KGNOd 1. června do 15. července
0809 20 0540KGNOd 16. července do 10. srpna
0809 20 0590KGNOd 11. srpna do 31. prosince
0809 20 9510KGNOd 1. ledna do 30. dubna
0809 20 9520KGNOd 1. května do 15. července
0809 20 9590KGNOd 16. července do 31. prosince
0809 30 1010KGNOd 1. ledna do 20. června
0809 30 1020KGNOd 21. června do 30. září
0809 30 1090KGNOd 1. října do 31. prosince
0809 30 9010KGNOd 1. ledna do 20. června
0809 30 9020KGNOd 21. června do 30. září
0809 30 9090KGNOd 1. října do 31. prosince
0809 40 0510KGNOd 1. ledna do 30. června
0809 40 0520KGNOd 1. července do 30.září
0809 40 0590KGNOd 1. října do 31.prosince
081010 0011KGNOd 1. ledna do 30. dubna
0810 10 0012KGNOd 1. května do 31. července
0810 10 0013KGNOd 1. srpna do 31. prosince

Obiloviny

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
1001 90 9910KGNPšenice potravinářská
1001 90 9920KGNPšenice krmná
1001 90 9990KGNOstatní
1003 00 9010KGNJečmen sladovnický
1003 00 9020KGNJečmen krmný
1003 00 9090KGNOstatní

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
1211 90 9810KGNKonopí
1211 90 9890KGNOstatní

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboži
1234
1302 19 9811KGNKoncentrát z tobolek máku
1302 19 9812KGNPryskyřice z konopí
1302 19 9890KGNOstatní

Cukr a cukrovinky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
1702 30 9910KGNGlukózový sirup s obsahem glukózy v sušině 90% hmotnostních nebo větším
1702 30 9920KGNGlukózový sirup s obsahem glukózy v sušině menším než 90% hmotnostních
1702 30 9990KGNOstatní

Různé jedlé přípravky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2106 90 3010KGNVe skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím 0,71
2106 90 3090KGNOstatní
2106 90 5910KGNVe skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím 0,7 I
2106 90 5990KGNOstatní

Nápoje, lihoviny a ocet

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2206 00 5150LTRCidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7% objemu (včetně)
2206 00 5160LTRCidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o spotřebních daních, které při uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7% objemových
2206 00 5190LTROstatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 5901LTR Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 5910LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. výrobky vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 5920LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 °C přetlak větší než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 5930LTR Směsi piva s nealkoholickými nápoji
2206 00 5990LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 5999LTR Ostatní
2206 00 8101LTR Obsahující celkově více než 22% objemových alkoholu
2206 00 8110LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. výrobky vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8120LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 °C přetlak větší než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8150LTR Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o spotřebních daních, které při
uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu do 7% objemu (včetně)
2206 00 8160LTR Cidry a perry podle § 35 písm. f) zákona o spotřebních daních, které při
uzavřeném obsahu a teplotě 20 °C nedosahují přetlak větší než 0,3 MPa, při obsahu alkoholu větším než 7%
2206 00 8190LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8901LTR Obsahující celkové více než 22% objemových alkoholu
2206 00 8910LTR Desertní a desertní kořeněná vína, t.j. výrobky vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8920LTR Dosycované CO2, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 °C přetlak větší než 0,1 MPa, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8930LTR Směsi piva s nealkoholickými nápoji
2206 00 8990LTR Ostatní výrobky podle § 35 písm. e) zákona o spotřebních daních, s obsahem alkoholu nepřesahujícím 22% objemových
2206 00 8999LTR Ostatní

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2402 20 1010KGNCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 1090KGNCigarety filtrové délky nad 70 mm
2402 20 9010KGNCigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
2402 20 9090KGNCigarety filtrové délky nad 70 mm
2403 101011KGNCigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
2403 10 1012KGNTabákový odpad upravený pro kouření
2403 10 1021KGNLulkový nebo dýmkový tabák
2403 10 1030KGNTabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret
2403 10 1080KGNOstatní
240310 9011KGNCigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
240310 9012KGNTabákový odpad upravený pro kouření
2403 10 9021KGNLulkový nebo dýmkový tabák
240310 9030KGNTabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret
2403 10 9080KGNOstatní
2403 91 0011KGNCigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret
2403 91 0012KGNTabákový odpad upravený pro kouření
2403 91 0021KGNLulkový nebo dýmkový tabák
2403 91 0030KGNTabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret
2403 91 0090KGNOstatní
2403 99 9010KGNOstatní tabákové výrobky v kusech
2403 99 9020KGNOstatní tabákové výrobky v kg
2403 99 9090KGNOstatní

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2501 00 9110KGNKamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 -16 mm
2501 00 9120KGNKamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7 -16 mm
2501 00 9130KGNKamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 9140KGNVakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm
2501 00 9190KGNOstatní
2507 00 2010KGNKaolin,kvalita Sedlec la
2507 00 2090KGNOstatní
2523 29 0010KGNCement šedý
2523 29 0090KGNOstatní
2523 90 9010KGNCement šedý
2523 90 9090KGNOstatní
2524 00 3011KGNAzbestová vlákna - krocidolit
2524 00 3012KGNAzbestová vlákna - amosit
2524 00 3013KGNAzbestová vlákna - anthofylit
2524 00 3014KGNAzbestová vlákna - aktinolit
2524 00 3015KGNAzbestová vlákna -tremot
2524 00 3090KGNAzbestová vlákna ostatní, vločky nebo prášek
2524 00 8010KGNKrocidolit ostatní
2524 00 8090KGNOstatní

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2707 10 9010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 10 9020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 10 9090KGNOstatní
2707 20 9010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 20 9020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 20 9090KGNOstatní
2707 30 9010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 30 9020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 30 9090KGNOstatní
2707 40 0010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 40 0020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 40 0090KGNOstatní
2707 50 9010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 50 9020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 50 9090KGNOstatní
2707 99 1910KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 99 1920KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 991990KGNOstatní
2707 99 9910KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 99 9920KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů.
2707 99 9990KGNOstatní
2709 00 9010KGNRopa
2709 00 9090KGNOstatní
2710 11 2110KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2120KGNUrčené k použiti, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2190KGNOstatní
2710 11 2510KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
271011 2520KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2590KGNOstatní
271011 4110KGNS oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísad
271011 4120KGNS oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1)
271011 9010KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 9020KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
271011 9090KGNOstatní
2710 19 2910KGNStřední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona
č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 2920KGNStřední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
271019 2991KGNStřední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací),oleje k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 2999KGNOstatní
2710194130KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 194151KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona
č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
271019 4191KGNPlynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 194199KGNOstatní
2710 19 4530KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 4551KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona
č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 194591KGNPlynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 4599KGNOstatní
2710 194930KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 4951KGNPlynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon
motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona
č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 194991KGNPlynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 194999KGNOstatní
2710 19 6111KGNTěžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6112KGNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 196190KGNOstatní
2710 19 6311KGNTěžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použiti, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6312KGNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
271019 6390KGNOstatní
2710 19 6511KGNTěžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6512KGNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
271019 6590KGNOstatní
2710 19 6911KGNTěžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6912KGNTěžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb s viskozitou větší než 10×10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90×10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6990KGNOstatní
2710 19 7101KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 7190KGNOstatní
2710 19 7501KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
271019 7590KGNOstatní
2710 19 8101KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanuti podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
271019 8111KGNOstatní automobilové motorové oleje
2710 19 8112KGNOstatní letecké motorové oleje
2710 19 8120KGNOstatní motorové oleje
271019 8130KGNOstatní oleje pro chladící kompresory
2710 19 8140KGNOstatní oleje pro plynové a vzduchové kompresory
2710 19 8150KGNOstatní turbínové oleje
271019 8190KGNOstatní
271019 8301KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
271019 8310KGNOstatní hydraulické oleje
271019 8390KGNOstatní
2710 19 8501KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
271019 8510KGNOstatní bílé oleje technické
2710 19 8520KGNOstatní oleje mediciální (parrafinum liquidum)
2710 19 8701KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 8711KGNOstatní automobilové převodové oleje
271019 8712KGNOstatní letecké převodové oleje
2710 19 8720KGNOstatní průmyslové převodové oleje
2710 19 8790KGNOstatní
2710 19 9101KGNMající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150°C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
271019 9110KGNOstatní oleje pro obrábění kovů
2710 19 9120KGNOstatní oleje pro uvolňování odlitků z forem
271019 9130KGNOstatní antikorozní oleje
2710 19 9301KGNMající tyto vlastnosti.
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanuti podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 9310KGNOstatní transformátorové oleje
2710 19 9320KGNOstatní elektroizolačni oleje
2710 19 9901KGNMající tyto vlastnosti.
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát. Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 9910KGNOstatní oleje ložiskové
2710 19 9920KGNOstatní oleje pro technologické účely
271019 9930KGNOstatní oleje pro kalení a přenos tepla
2710 19 9941KGNOstatní automobilová plastická maziva obsahující více než 70% minerálních olejů
271019 9942KGNOstatní plastická maziva obsahující více než 70% minerálních olejů
2710 19 9950KGNOstatní oleje textilní
2710 19 9960KGNOstatní oleje postřikové
2710 19 9970KGNOstatní oleje formové
2710 19 9990KGNOstatní
2711 11 0010KGNZemni plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 11 0020KGNZemní plyn dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.
2711 11 0090KGNZemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užití; určený pro vývoz
2711 12 1910KGNPropan používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 121990KGNPropan používaný pro jiné účely
2711 12 9410KGNPropan o čistotě převyšující 90% avšak menší než 99% určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů používaný jako pohonná hmota
2711 12 9490KGNOstatní
2711 12 9711KGNSměsi propanu a butanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 70% propanu, používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 12 9719KGNOstatní směsi propanu používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 12 9790KGNOstatní
2711 13 9110KGNButan používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 13 9190KGNOstatní
2711 13 9711KGNSměsi butanu a propanu s obsahem převyšujícím 50%, ale nepřevyšujícím 65% butanu, používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 13 9719KGNOstatní směsi butanu používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 13 9790KGNOstatní
2711 14 0010KGNEthylen, propylen, butylen a butadien používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 14 0090KGNEthylen, propylen, butylen a butadien používané pro jiné účely
2711 19 0010KGNOstatní zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 19 0090KGNOstatní produkty
2711 21 0010MTQZemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 21 0090MTQZemní plyn ostatní
2711 29 0010MTQOstatní plyny stlačené používané jako pohonná hmota určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů
2711 29 0090MTQOstatní plyny
2713 20 0010KGNRopné asfalty silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
2713 20 0020KGNRopné asfalty stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
2713 20 0030KGNRopné asfalty průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
2713 20 0040KGNRopné asfalty modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)
2713 20 0090KGNOstatní
2715 00 0010KGNAsfaltové emulze (smíchané s vodou a emulgátory)
2715 00 0020KGNAsfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
2715 00 0090KGNOstatní

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
2804 70 0011KGNFosfor bílý
2804 70 0090KGNOstatní
2806 10 0010KGNChlorovodík
2806 10 0020KGNKyselina chlorovodíková
2811 19 8010KGNSelenovodík
2811 19 8020KGNSirovodík
2811 19 8090KGNOstatní
2811 291010KGNOxid arzenitý
2811 29 1020KGNOxid sírový (anhydrid kyseliny sírové)
2811 29 3010KGNOxid dusičitý
2811 29 3020KGNOxid dusičitý -dimer
2811 29 3090KGNOstatní
2811 29 9010KGNOxid selen ičitý
2811 29 9090KGNOstatní
2812 10 1810KGNChlorid boritý
2812 10 1890KGNOstatní
2812 10 9910KGNChloridy a chloridoxidy arzenu
2812 10 9990KGNOstatní
2812 90 0010KGNTetrajoddifosfan
2812 90 0020KGNHalogenové a sirné sloučeniny arzenu
2812 90 0030KGNFluorid boritý
2812 90 0040KGNBromid boritý
2812 90 0090KGNOstatní
2813 90 1010KGNFosforpentasulfid
2813 90 1090KGNOstatní
2813 90 9010KGNSulfidy arzenu
2813 90 9020KGNFosforpentasulfid
2813 90 9090KGNOstatní
2825 90 8010KGNHydroxid thalný
2825 90 8090KGNOstatní
2827 39 8010KGNChlorid rtuťnatý (kalomel)
2827 39 8020KGNThalium monochlorid
2827 39 8090KGNOstatní
2827 59 0010KGNBromid thalitý
2827 59 0090KGNOstatní
2830 90 8010KGNSulfid thalný
2830 90 8090KGNOstatní
2833 29 7010KGNSírany olova
2833 29 7090KGNOstatní
2833 29 9010KGNSíran thalný
2833 29 9090KGNOstatní
2834 29 8010KGNDusičnan thalný
2834 29 8090KGNOstatní
2835 39 0010KGNNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (fosforečnany)
2835 39 0090KGNOstatní
2837 19 0010KGNKyanid kademnatý
2837 19 0020KGNKyanid vápenatý
2837 19 0090KGNKyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)
2838 00 0010KGNThiokyanatan thalia
2838 00 0090KGNOstatní
2841 30 0010KGNDichroman sodný
2841 30 0020KGNDichroman sodný, dihydrát
2841 50 0010KGNDichroman amonný
2841 50 0020KGNDichroman draselný
2841 50 0090KGNOstatní
2842 90 1011KGNSeleničitan sodný
2842 90 1012KGNTeluričitan sodný
2842 901013KGNSelenid thalia
2842 90 1090KGNOstatní
2842 90 9010KGNSelenan sodný
2842 90 9090KGNOstatní
2843 90 9010KGNOxid osmičelý
2843 90 9090KGNOstatní
2844 40 1010KGNPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 1090KGNOstatní
2844 40 2010KGNPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 2090KGNOstatní
2844 40 3010KGNPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 3090KGNOstatní
2844 40 8010KGNPoužívané v lékařství (radiofarmaka)
2844 40 8090KGNOstatní
2845 90 1010KGNTetradeuteromethanol
2845 90 1090KGNOstatní
2848 00 0011KGNFosfid hlinitý
2848 00 0012KGNFosfid hořečnatý
2848 00 0013KGNFosfid vápenatý
2848 00 0014KGNFosfid zinečnatý
2848 00 0015KGNFosforovodík
2848 00 0090KGNOstatní
2850 00 2011KGNArzenovodík
2850 00 2090KGNOstatní
2850 00 5010KGNAzid sodný
2850 00 5090KGNOstatní
2851 00 8011KGNBromkyan
2851 00 8090KGNOstatní

Organické chemikálie

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
290319 8011KGN1,1,2,2-tetrachloretan
2903 19 8013KGNHexachlorethan
2903 19 8014KGNPentachlorethan
2903 19 8090KGNOstatní
2903 29 0010KGN1,1-dichlorethylen
2903 29 0020KGN1,4-dichlorobut-2-en
2903 29 0030KGN3-chlorpropen
2903 29 0090KGNOstatní
2903 30 3610KGN1,2-dibromethan
2903 30 3690KGNVinylbromid
2903 30 3699KGNOstatní
2903 30 8010KGNMethyljodid (jodmethan)
2903 30 8020KGN1,1,2,2-Tetrabromethan
2903 30 8090KGNOstatní
2903 51 0011KGNHCH obsahující méně než 99% gamaisomeru (Lindan)
2903 51 0012KGNSměs izomerů
2903 51 0090KGNOstatní
2903 59 9011KGNAldrin
2903 59 9012KGNCamphechlor (toxafen)
2903 59 9013KGNHeptachlor
2903 59 9014KGNChlordan
2903 59 9015KGNHexachlorcyklopenta-1,3-dien
2903 59 9090KGNOstatní
2903 69 9011KGNMonomethyltetrachlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec 141)
2903 69 9012KGNMonomethyldichlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec 121)
2903 69 9013KGNMonomethyldibromdifenylmethan (obchodní název: DBBT)
2903 69 9014KGNPolybromované bifenyly (PBB)
2903 69 9015KGNPolychlorované bifenyly (PCB)
2903 69 9016KGNPolychlorované terfenyly (PTC)
2903 69 9090KGNOstatní
2904 20 0010KGN4-nitrobifenyl
2904 20 0012KGNDinitrobenzen (směs izomerů)
2904 20 0013KGNNitrobenzen
2904 20 0014KGNTrinitrobenzen
2904 20 0090KGNOstatní
2904 90 8511KGNQuintozen-obsahující.více než 1 g.kg -1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu
2904 90 8512KGNQuintozen ostatní
2904 90 8513KGNChlortrinitrobenzen (směs izomerů)
2904 90 8590KGNOstatní
2905 19 0010KGNPinakolylalkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol
2905 19 0090KGNOstatní
2905 441110KGNSorbit pro diabetiky
2905 44 1190KGNOstatní
2905 44 1910KGNSorbit pro diabetiky
2905 441990KGNOstatní
2905 44 9110KGNSorbit pro diabetiky
2905 44 9190KGNOstatní
2905 44 9910KGNSorbit pro diabetiky
2905 44 9990KGNOstatní
2906 29 0011KGNDicofol obsahující méně než 78% p.p dicofolu nebo více než 1g.kg-1 DDT a iemu příbuzných sloučenin
2906 29 0012KGNDicofol ostatní
2906 29 0090KGNOstatní
2908 10 0010KGNPentachlorfenol
2908 10 0090KGNOstatní
2908 90 0011KGNDinitrofenol
2908 90 0012KGN2,4-dinitrofenolát sodný
2908 90 00 113KGN 4,6-dinitro-o-kresol (DNOK)
2908 90 0014KGNDinoseb
2908 90 0015KGN4,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2908 90 0090KGNOstatní
2909 19 0010KGNBis(chlormethyl)ether
2909 19 0021KGNEthyltercbutylether (ETEB) a pod. k použití jako přísady do benzínů
290919 0022KGNMethyltercbutylether(MTEB) a pod. k použití jako přísady do benzínů
290919 0023KGNTeramylmethylether (TAME) a pod. k použití jako přísady do benzínů
2909 19 0030KGNBis(2-chlorethyl)ether
2909 19 0091KGNUrčené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2909 19 0099KGNOstatní
2909 30 9010KGNNitrofen
2909 30 9090KGNOstatní
2910 90 0011KGNDieldrin
2910 90 0012KGNEndrin
2910 90 0013KGNIsodrin
2910 90 0090KGNOstatní
2912 19 0010KGNAkrylaldehyd
2912 19 0090KGNOstatní
2913 00 0010KGNO-nitrobenzaldehyd
2913 00 0090KGNOstatní
2914 39 0010KGNDifacinon
2914 39 0090KGNOstatní
2914 70 9010KGNChlorofacinon
2914 70 9090KGNOstatní
2915 12 0010KGNThalium formiát
2915 12 0090KGNOstatní
2915 29 0010KGNThalium acetát
2915 29 0090KGNOstatní
2915 39 9010KGNDinoseb acetate
2915 39 9020KGNFluenetil
2915 39 9090KGNOstatní
2915 90 8011KGNFluoroctan sodný
2915 90 8012KGNKyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetáty
2915 90 8013KGNEthyl-bromacetát
2915 90 8014KGNEthyl-chlorformiát
2915 90 8090KGNOstatní
291619 8010KGNBinapacryl
2916 19 8090KGNOstatní
2918 19 8010KGNChlorbenzilat
2918 19 8020KGNGHB (kyselina 4-hydroxybutanová)
291819 8090KGNOstatní
2918 90 9010KGN2,4,5-T
2918 90 9090KGNOstatní
2919 00 9011KGNDichlorvos
2919 00 9012KGNHeptenophos
2919 00 9013KGNMevinphos
2919 00 9014KGNTris(o-kresyl)fosfát
2919 00 9015KGNTris(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 9016KGNChlorfenvinfos
2919 00 9017KGNTetraethyl-difosfát
2919 00 9018KGNDimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát
2919 00 9090KGNOstatní
2920 10 0011KGNBromophos-ethyl
2920 10 0012KGNParathion
2920 10 0013KGNParathion-methyl
2920 10 0014KGNSulfotep
292010 0090KGNOstatní
2920 90 8511KGNDimethylsulfát
2920 90 8512KGNEthylen-dinitrát
2920 90 8513KGNNitroglycerin
2920 90 8514KGNDiethylenglykol-dinitrát
2920 90 8590KGNOstatní
2921 19 8011KGNMethylbis (2-chlorethyl) amin
2921 19 8012KGNN-nitrosodimethylamin
2921 19 8014KGNDusíkaté yperity: HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin
HN2:N-Methylbis(2-chlorethyl)amin
HN3:Tris(2-chlorethyl)amin
N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-2-chlorethylaminy a odpovídající protonizované soli
2921 19 8015KGNN, N-Dimethylsu Ifamoychlorid
2921 19 8090KGNOstatní
2921 29 0010KGNDipropylentriamin
2921 29 0090KGNOstatní
2921 42 1010KGN2,4-dinitroanilin
2921 42 1020KGNChlornitroanilin
2921 42 1090KGNOstatní
2921 44 0010KGNBis (2,4,6-trinitrofenyl)amin
2921 44 0020KGNDipikrylamin, amonná sůl
2921 44 0090KGNOstatní
2921 45 0010KGN2-naftylamin
2921 45 0090KGNOstatní
2921 46 0011KGNAmfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0012KGNBenzfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0013KGNDexamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0014KGNEtilamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0015KGNFencamfamin (INN) a jeho soli
2921 46 0016KGNFentermin (INN) a jeho soli
2921 46 0017KGNLefetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0018KGNLevamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0019KGNMefenorex (INN) a jeho soli
2921 49 8011KGNPCE (eticyklidin) a jeho soli
2921 49 8090KGNOstatní
2921 59 9011KGN3,3-dichlorbenzidin
2921 59 9012KGNBenzidin a jeho deriváty
2921 59 9090KGNOstatní
2922 19 8011KGNAcethylmethadol a jeho soli
2922 19 8012KGNAlfacethylmethadol a jeho soli
2922 19 8013KGNAlfamethadol a jeho soli
2922 19 8014KGNBetacetylmethadol a jeho soli
2922 19 8015KGNBetamethadol a jeho soli
2922 19 8016KGNDimefeptanol a jeho soli
2922 19 8017KGNNoracymethadol a jeho soli
2922 19 8020KGN2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanoly a odpovídající
protonizované soli
2,2'-(Ethylimino)diethanol
2,2'-(Methylimino)diethanol
2922 19 8021KGNDimenoxadol a jeho soli
2922 19 8022KGNN,N-diisopropyl-beta-aminoethanol
2922 19 8090KGNOstatní
2922 22 0013KGN2-Methoxyanilin, o-anisidin
2922 22 0014KGN4-Methoxyanilin, p-anisidin
2922 22 0015KGN4-Methoxy-2-n itroan il i n
2922 22 0090KGNOstatní
2922 29 0011KGNDMA (2,5-dimethoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 0012KGNDOB (2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin) a jeho soli
2922 29 0013KGNDOET (2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamin) a jeho soli
2922 29 0014KGNPMA (para-methoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 0015KGNSTP.DOM (2,5-dimethoxy-4-methylfenylamfetamin) (3) a jeho soli
2922 29 0016KGNTMA (3,4,5-trimethoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 0017KGN2C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin)
2922 29 0090KGNOstatní
2922 31 0011KGNAmfepramon (INN) a jeho soli
2922 31 0012KGNMethadon (INN) a jeho soli
2922 31 0013KGNNormethadon (INN) a jeho soli
2922 39 0011KGNIsomethadon (INN) a jeho soli
2922 39 0013KGNMethcathinon (INN) a jeho soli
2922 39 0090KGNOstatní
2922 42 0011KGNReakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C12-C14)propan-1,3diamin
2922 42 0020KGNMonohydrát L glutamanu monosodného (MSG)
2922 42 0090KGNOstatní soli kyseliny glutamové
2922 43 0010KGNKyselina anthranilová (2-aminobenzoová)
2922 43 0090KGNOstatní
2923 90 0010KGNBenzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 0090KGNOstatní
2924 19 0011KGNAmid kyseliny monojodoctové
2924 19 0012KGNFluoracetamid
2924 19 0013KGNMonokrotofos
2924 19 0014KGNFosfamidon
2924 19 0015KGNDikrotofos
292419 0090KGNOstatní
2924 29 9511KGNAspartam
2924 29 9512KGNDiampromid a jeho soli
2924 29 9513KGNMexakarbat
2924 29 9590KGNOstatní
2925 19 9510KGNCaptafol
292519 9590KGNOstatní
2925 20 0010KGNFormetanat
2925 20 0020KGNFormetanat-hydrochlorid
2925 20 0030KGNChlordimeform
2925 20 0090KGNOstatní
2926 30 0011KGNFenproporex (INN) a jeho soli
2926 30 0012KGNMethadon (INN) meziprodukt (4,4-difenyl-2-dimethylamino-4-kyanobutan)
2926 90 9511KGN2-chlorbenzylidenmalononitril
2926 90 9512KGN3-chlorakrylonitril
2926 90 9513KGN3-chlorpropionitril
2926 90 9514KGN4-chlorbutyronitril
2926 90 9515KGNAcetonkyanhydrin
2926 90 9516KGNBenzaldehydkyanhydrin
2926 90 9517KGNBrombenzylkyanid
2926 90 9518KGNButyronitril
2926 90 9519KGNEthylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9520KGNFlucythrinate
2926 90 9521KGNKyanacetamid
2926 90 9522KGNMalononitril
2926 90 9523KGNMethylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9524KGNPropionitril
2926 90 9525KGNTetrakyanoethylen
2926 90 9590KGNOstatní
2927 00 0010KGNDiazomethan
2927 00 0090KGNOstatní
2928 00 9011KGNFenylhydrazin
2928 00 9020KGN3-Chlor-6-kyanbicyklo[2.2 1 ]heptan-2-on-0-(methylkarbamoyl)oxim
2928 00 9090KGNOstatní
2929 10 9010KGN2-[3-(Prop-1-en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanát
292910 9090KGNOstatní
2929 90 0010KGNDialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)fosforamidaty
2929 90 0011KGNDimefox
2929 90 0012KGNFosacetim
2929 90 0013KGNMipafox
2929 90 0014KGNSchradan
2929 90 0090KGNOstatní
2930 90 7011KGN4 chlorfenyldiazothiomočovina
2930 90 7012KGNAldicarb
2930 90 7013KGNAlfa-naftylthiomočovina
2930 90 7014KGNBenzylrhodanid
2930 90 7015KGNBis(2chlorethyl)sulfit
2930 90 7016KGNDisulfoton
2930 90 7017KGNEthylrhodanid
2930 90 7018KGNFenamifos
2930 90 7019KGNMethamidofos
2930 90 7020KGNMethomyl
2930 90 7021KGNN-fenylthiomočovina
2930 90 7022KGNOmethoate
2930 90 7023KGNOxamyl
2930 90 7024KGNForat
2930 90 7025KGNPropetamphos
2930 90 7026KGNTetramethylen-disulfotetramin
2930 90 7027KGNThiofanox
2930 90 7028KGNThiok rbonyl-tetrach lorid
2930 90 7029KGNAlkyl (H nebo ≤C10, včetně cykloalkyl)-S-2-(dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr) ethyl-alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonothioaty a odpovídající alkylované a protonované soli
např.VX:S-(2-(diisopropylamino)ethyl-O-ethyl-methylfosfonothioat
Sirné yperity: 2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid
Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid
Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
1.3- Bis((2-chlorethyl)thio)propan
1.4- Bis((2-chlorethyl)thio)butan
Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
1.3- Bis((2-chlorethyl)thio)propan
1.4- Bis((2-chlorethyl)thio)butan
1.5- Bis((2-chlorethyl)thio)pentan Bis(((2-chlorethyl)thio)methyl)ether
Kyslíkatý yperit: Bis(((2-chlorethyl)thio)ethyl)ether
2930 90 7030KGNDialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosforamidoyldihalogenidy
2930 90 7031KGN2-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanthioly a odpovídající
protonizované soli, Thiodiglykol:
2,2´-Thiodiethanol
2930 90 7033KGNTerbufos
2930 90 7034KGNEthoprofos
2930 90 7035KGNS-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioát
2930 90 7036KGNS-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioát
2930 90 7037KGNFensulfothion
2930 90 7038KGNOxydisulfoton
2930 90 7039KGNProthoat
2930 90 7040KGNChlormefos
2930 90 7041KGNChlorthiofos
2930 90 7042KGNKyanthoat
2930 90 7043KGNDemefion-O
2930 90 7044KGNDemefion-S
2930 90 7045KGNDemeton
2930 90 7046KGNDemeton-S
2930 90 7047KGNDemeton-O
2930 90 7048KGNDialifos
2930 90 7049KGN1-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid
2930 90 7050KGNDemetion, směs izomerů (CAS 8065-62-1)
2930 90 7051KGN4-MTA (2-amino-1-(4-methylthiofenyl)propan)
2930 90 7090KGNOstatní
2931 00 9511KGNRtuť, organické sloučeniny
2931 00 9512KGNBis-tributylcinoxid
2931 00 9513KGNCyhexatin
2931 00 9514KGNFonofos
2931 00 9515KGNFentinacetat
2931 00 9516KGNRtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)
2931 00 9517KGNPentakarbonyl železa
2931 00 9518KGNDialkylhydrargyrium, dialkylrtuť
2931 00 9519KGNTetraethylolovo
2931 00 9520KGNTetraisopropyl-fosforamid
2931 00 9521KGNTetrakarbonyl niklu
2931 00 9522KGNTetramethylolovo
2931 00 9523KGNTrialkylolovičité soli
2931 00 9524KGNAlkyl(≤C10, včetně cykloalkyl)-alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonofluoridaty
Např. Sarin: Isopropyl-methyífosfonofluoridat
Soman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfos-fonofluoridat
Alkyl(≤C10, včetně cykloalkyl)-dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-
Pr)fosforam idokyan idaty
např. Tabun: Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat
alfa-Lewisit: Dichlor(2-chlorvinyl)arsin
beta-Lewisit: Chlorbis(2-chlorvinyl)arsin
gama-Lewisit: Tris(2-chlorvinyl)arsin
Chlorsarin: Isopropyl-methylfosfonochloriat
Chlorsoman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfosfonochloridat
2931 00 9525KGNAlkyl(ME, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonyldifluoridy např. DF: Methylfosfonyldifluorid
Alkyl(H nebo ≤C10 včetně cykloalkyl)-(2-(dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-
Pr)amino)ethyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonity
a odpovídající HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin
např. QL:(2-(Diisopropylamono)ethyl)-ethyl-methylfosfonit
Amiton. 0,0-Diethyl-S-(2-(diethylamino)ethyl)fosforothioat a odpovídající
alkylované nebo protonované soli
2931 00 9526KGNFentinhydroxid
2931 00 9527KGNTrimethylcín, sloučeniny
2931 00 9528KGNTriethylcín, sloučeniny
2931 00 9529KGNDialkyl(C1-C5)plumbany a tetraalkyl (C1-C3)plumbany
2931 00 9530KGNO-Ethyl-O-(4-nitrofenyl)-fenyl-fosfonothioát
2931 00 9531KGNTrichloronat
2931 00 9532KGNOrganické sloučeniny cínu (CAS 813-19-4; CAS 4808-30-4; CAS 56573-85-4; CAS 688-73-3, CAS 1461-22-9)
2931 00 9590KGNOstatní
293219 0011KGNCarbosulfan
2932 19 0012KGNFurathiocarb
2932 19 0090KGNOstatní
2932 29 8011KGNPropano-3-lakton(Beta-propiolakton)
2932 29 8012KGNBrodifacoum
2932 29 8013KGN0,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl)fosforothioát
2932 29 8014KGNDifenakum
2932 29 8015KGNKumafos
2932 29 8016KGNKumatetralyl
2932 29 8017KGNWarfarin a jeho soli
2932 29 8090KGNOstatní
2932 99 7011KGNMDA (3,4-methylendioxyamfetamin) a jeho soli
2932 99 7012KGNMDMA (3,4-methylen-dioxymethamfetamin) a jeho soli
2932 99 7013KGNMMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamin) a jeho soli
2932 99 7014KGNN-ethyl MDA a jeho soli
2932 99 7015KGNN-hydroxy MDA a jeho soli
2932 99 7090KGNOstatní
2932 99 9511KGN4,4,5,5-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 9512KGNKarbofuran
2932 99 9513KGNDioxathion
2932 99 9514KGNDMHP(dimeťnylheptylpyren) a jeho soli
2932 99 9515KGNIsobenzan
2932 99 9516KGNParahexyl a jeho soli
2932 99 9590KGNOstatní
293319 9010KGNIsolan
293319 9020KGNPyrazoxon
293319 9090KGNOstatní
2933 29 9010KGN1,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2933 29 9090KGNOstatní
2933 33 0011KGNAlfentanil (INN) a jeho soli
2933 33 0012KGNAnileridin (INN) a jeho soli
2933 33 0013KGNBezitramid (INN) a jeho soli
2933 33 0014KGNBromazepam (INN) a jeho soli
2933 33 0015KGNDifenoxin (INN) a jeho soli
2933 33 0016KGNDifenoxylat (INN) a jeho soli
2933 33 0017KGNDipipapon (INN) a jeho soli
2933 33 0018KGNFencyklidin (INN) (PCP) a jeho soli
2933 33 0019KGNFenoperidin (INN) a jeho soli
2933 33 0020KGNFentanyl (INN) a jeho soli
2933 33 0021KGNKetobemidon (INN) a jeho soli - mimo chloridové soli
2933 33 0022KGNMethylfenidat (INN) a jeho soli
2933 33 0023KGNPentazocin (INN) a jeho soli
2933 33 0024KGNPethidin(INN) a jeho soli
2933 33 0025KGNPethidin- meziprodukt A (INN) a jeho soli
2933 33 0026KGNPipradol (INN) a jeho soli
2933 33 0027KGNPiritramid (INN) a jeho soli
2933 33 0028KGNPropiram (INN) a jeho soli
2933 33 0029KGNTrimeperidin (INN) a jeho soli
2933 39 9913KGN3-Chinuklidinil-difenylhydroxyacetat, Chinuklidin-3-ol
2933 39 9914KGN3-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9915KGNAcetyl-alfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9916KGNAlfameprodin a jeho soli
2933 39 9917KGNAlfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9918KGNAllylprodin a jeho soli
2933 39 9919KGNBenzethidin a jeho soli
2933 39 9920KGNBetameprodin a jeho soli
2933 39 9921KGNBetaprodin a jeho soli
2933 39 9922KGNEtoxeridin a jeho soli
2933 39 9923KGNFenampromid a jeho soli
2933 39 9924KGNHydroxypethidin a jeho soli
2933 39 9925KGNMPPP a jeho soli
2933 39 9926KGNNorpipanon a jeho soli
2933 39 9927KGNPEPAP a jeho soli
2933 39 9928KGNPethidin - meziprodukt B
2933 39 9929KGNPethidin - meziprodukt C
2933 39 9930KGNPiminodin a jeho soli
2933 39 9931KGNProperidin a jeho soli
2933 39 9932KGNRamifentanil a jeho soli
2933 39 9933KGNAlfaprodin a jeho soli
2933 39 9934KGNFenazocin a jeho soli
2933 39 9935KGNMetazocin a jeho soli
2933 39 9990KGNOstatní
2933 49 9010KGNLevometorfan a jeho soli
2933 49 9011KGNLevofenacylmorfan a jeho soli
2933 49 9012KGNRacemethorfan a jeho soli
2933 49 9013KGNDrotebanol a jeho soli
2933 49 9014KGNFenomorfan a jeho soli
2933 49 9015KGNNorlevorfanol a jeho soli
2933 49 9016KGNRacemorfan a jeho soli
2933 49 9090KGNOstatní
2933 53 9011KGNAllobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9012KGNAmobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 9013KGNButalbital (INN) a jeho soli
2933 53 9014KGNButobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9015KGNCyklobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9016KGNMetylfenobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 9017KGNPentobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9018KGNSekbutabarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9019KGNSekobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9020KGNVinylbital (INN) a jeho soli
2933 55 0011KGNLoprazolam (INN) a jeho soli
2933 55 0012KGNMecloqualon (INN) a jeho soli
2933 55 0013KGNMetaqualon (INN) a jeho soli
2933 55 0014KGNZipeprol (INN) a jeho soli
2933 59 9511KGNCrimidine
2933 59 9513KGNPirimiphos-ethyl
2933 59 9514KGNPirimiphos-methyl
2933 59 9590KGNOstatní
2933 72 0010KGNClobazam (INN) a jeho soli
2933 72 0020KGNMethyprylon (INN) a jeho soli
2933 91 9011KGNAlprazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9012KGNCamazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9013KGNClonazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9014KGNClorazepát (INN) a jeho soli
2933 91 9015KGNDelorazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9016KGNDiazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9017KGNEstazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9018KGNEthylloflazepát(INN) a jeho soli
2933 91 9019KGNFludiazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9020KGNFlunitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9021KGNFlurazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9022KGNHalazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9023KGNLorazepam(INN) a jeho soli
2933 91 9024KGNLormetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9025KGNMazindol (INN) a jeho soli
2933 91 9026KGNMedazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9027KGNMidazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9028KGNNimetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9029KGNNitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9030KGNNordazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9031KGNOxazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9032KGNPinazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9033KGNPrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9034KGNPyrovaleron (INN) a jeho soli
2933 91 9035KGNTemazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9036KGNTetrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9037KGNTriazolam (INN) a jeho soli
2933 99 9011KGN2-Methylaziridin
2933 99 9012KGNAzinfos-ethyl
2933 99 9013KGNAzinfos-methyl
2933 99 9014KGNAziridin
2933 99 9015KGNDET (N,N-diethyltriptamin) a jeho soli
2933 99 9016KGNDMT (N,N-dimethyltriptatmin) a jeho soli
2933 99 9018KGNEtonitazen a jeho soli
2933 99 9019KGNEtryptamin a jeho soli
2933 99 9022KGNKlonitazen a jeho soli
2933 99 9023KGNMaleinhydrazid a jeho soli
2933 99 9024KGNMazindol a jeho soli
2933 99 9026KGNMoramid- meziprodukt
2933 99 9030KGNProheptazin a jeho soli
2933 99 9031KGNPsilotsin a jeho soli
2933 99 9033KGNRolicyklidin a jeho soli
2933 99 9034KGNfris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid)
2933 99 9035KGNZolpidem(N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid) a jeho soli
2933 99 9036KGNBeta-Hydroxyfentanyl a jeho soli
2933 99 9037KGNThionazin
2933 99 9038KGNTriamifos
2933 99 9039KGNTriazophos
2933 99 9040KGNBeta-Hydroxy-3-Methylfentanyl a jeho soli
2933 99 9041KGNParafluorentanyl a jeho soli
2933 99 9090KGNOstatní
2934 91 0011KGNAminorex (INN); jeho soli
2934 91 0012KGNBrotizolam (INN) a jeho soli
2934 91 0013KGNClotiazepam (INN) a jeho soli
2934 91 0014KGNCloxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0015KGNDextromoramid (INN) a jeho soli
2934 91 0016KGNFendimetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 0017KGNFenmetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 0018KGNHaloxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0019KGNKetazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0020KGNMesocarb (INN) a jeho soli
2934 91 0021KGNOxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0022KGNPemolin (INN) a jeho soli
2934 91 0023KGNSufentanil (INN) a jeho soli
2934 99 9011KGN3-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 9012KGN4-methylaminorex a jeho soli
2934 99 9013KGNAlfa-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 9014KGNBlasticidin-s a jeho soli
2934 99 9015KGNDiethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9016KGNDimethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9017KGNDioxafetylbutyrát a jeho soli
2934 99 9018KGNEthylmethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9019KGNFenadoxon a jeho soli
2934 99 9020KGNFosfolan
2934 99 9021KGNFosthietan
2934 99 9022KGNFurethidin a jeho soli
2934 99 9023KGNLevomoramid a jeho soli
2934 99 9024KGNMefosfolan a jeho soli
2934 99 9025KGNMethidathion a jeho soli
2934 99 9026KGNMorferidin a jeho soli
2934 99 9027KGNPyrrolidindithiokarbamát sodný
2934 99 9028KGNRacemoramid a jeho soli
2934 99 9029KGNTCP tenocyklidin a jeho soli
2934 99 9030KGNThiofentanyl a jeho soli
2934 99 9090KGNOstatní
2936 29 9010KGNAminopterin
2936 29 9090KGNOstatní
2938 90 9010KGNScilliroside
2938 90 9090KGNOstatní
2939 11 0001KGNKoncentráty makové slámy
2939 11 0011KGNBuprenorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0012KGNKodein a jeho soli
2939 11 0013KGNDihydrokodein (INN) a jeho soli
2939 11 0014KGNEthylmorfin a jeho soli
2939 11 0015KGNEtorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0016KGNHeroin a jeho soli
2939 11 0017KGNHydrokodon (INN) a jeho soli
2939 11 0018KGNHydromorfon (INN) a jeho soli
2939 11 0019KGNMorfin, jeho soli a jiné deriváty
2939 11 0020KGNNikomorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0021KGNOxykodon (INN) a jeho soli
2939 11 0022KGNOxymorfon (INN) a jeho soli
2939 11 0023KGNFolkodin (INN) a jeho soli
2939 11 0024KGNThebacon (INN) a jeho soli
2939 11 0025KGNThebain a jeho soli
2939 19 0011KGNAcetorfin a jeho soli
2939 19 0012KGNAcetyldihydrokodein a jeho soli
293919 0013KGNBenzylmorfin a jeho soli
2939 19 0014KGNDesomorfin a jeho soli
2939 19 0015KGNDihydromorfin a jeho soli
2939 19 0016KGNHydromorfinol a jeho soli
2939 19 0017KGNKodoxim a jeho soli
2939 19 0018KGNMethyldesorfin a jeho soli
2939 19 0019KGNMethyldihydromorfin a jeho soli
2939 19 0020KGNMetopon a jeho soli
2939 19 0021KGNMorfin methobromid a jeho soli
2939 19 0022KGNMorfin N-oxid a jeho soli
2939 19 0023KGNMyrofin a jeho soli
293919 0024KGNNikodikodin a jeho soli
2939 19 0025KGNNikokodin a jeho soli
293919 0026KGNNorkodein a jeho soli
2939 19 0027KGNNormorfin a jeho soli
2939 19 0028KGNDihydroetorfin
2939 19 0090KGNOstatní
2939 49 0010KGNNorefedrin (fenylpropanolamin)
2939 49 0090KGNOstatní
2939 69 0010KGNLSD, LSD 25 ((+)Lysergid)
2939 69 0090KGNOstatní
2939 91 9011KGNEkgonin, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9012KGNLevometamfetamin, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9013KGNMetamfetamin (INN), jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9014KGNRacemát metamfetaminu, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9090KGNOstatní
2939 99 9011KGNAkonitin a jeho soli
2939 99 9012KGNAnabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 99 9013KGNAtropin a jeho soli
2939 99 9014KGNBrucin a jeho soli
2939 99 9015KGNCathinon a jeho soli
2939 99 9016KGNFysostigmin, eserin a jeho soli
2939 99 9017KGNHyoscyamin a jeho soli
2939 99 9018KGNKolchicin
2939 99 9019KGNMeskalin
2939 99 9020KGNNikotin a jeho soli
2939 99 9021KGNPilokarpin a jeho soli
2939 99 9022KGNPsilotsibin
2939 99 9023KGNSkopolamin a jeho soli
2939 99 9024KGNStrychnin a jeho soli
2939 99 9090KGNOstatní

Farmaceutické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3002 10 1010KGNZ lidské krve
3002 101090KGNOstatní
3002 10 9110KGNHemoglobin, pouze z lidské krve
3002 10 9190KGNOstatní
3002 10 9510KGNLidská krevní plasma
3002 10 9590KGNOstatní
3002 90 9011KGNLéčivé přípravky z lidské krve a jejich složek
3002 90 9012KGNPřípravky z lidské krve pro diagnostické účely
3002 90 9021KGNLidská krev nebo její složky pro léčebné účely
3002 90 9022KGNLidská krev nebo její složky pro diagnostické účely
3002 90 9031KGNLéčivé přípravky ze zvířecí krve a jejich složek
3002 90 9032KGNPřípravky ze zvířecí krve pro diagnostické účely
3002 90 9090KGNOstatní

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3304 91 0010KGNOchranné přípravky pro stomiky ve formě pudru
3304 91 0090KGNOstatní
3304 99 0010KGNOchranné přípravky pro stomiky ve formě krému, masti, gelu nebo v podobné konzistenci
3304 99 0090KGNOstatní
3307 90 0010KGNOchranné přípravky pro stomiky ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie impregnované, natřené nebo pokryté ochranným prostředkem
3307 90 0090KGNOstatní

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3401 11 0010KGNOdstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi mýdla nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem
3401 11 0090KGNOstatní
3402 20 2010KGNOdstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi povrchově aktivních látek
3402 20 2090KGNOstatní
3407 00 0020KGNModelovací pasty (pouze upravené pro použití v zubním lékařství), přípravky známé jako dentální vosk nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky používané v zubním lékařství na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého)
3407 00 0080KGNOstatní

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
350510 5010KGNModifikované škroby E 1410 - fosfát škrobu
3505 10 5020KGNModifikované škroby E 1412 - zesítěný fosfát škrobu
3505 10 5090KGNOstatní
3507 90 9010KGNBiologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
3507 90 9090KGNOstatní

Různé chemické výrobky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3811 21 0010KGNUrčená pro mazací oleje podléhající spotřebním daním
3811 21 0090KGNUrčená pro mazací oleje nepodléhající spotřebním daním
3811 29 0010KGNUrčená pro mazací oleje podléhající spotřebním daním
3811 29 0090KGNUrčená pro mazací oleje nepodléhající spotřebním daním
3811 90 0010KGNUrčené na aditiva pro benzinová paliva s výjimkou výrobků, které absorbuji vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech
3811 90 0020KGNUrčené na aditiva pro paliva jiná než benzinová s výjimkou výrobků, které absorbují vodu z paliv a maziv v nádržích a palivových systémech
3811 90 0090KGNOstatní
3822 00 00 3822 00 0010 90KGN KGNReagenční papírky pro glukometry Ostatní
3824 90 9911KGNBioplyn
3824 90 99 3824 90 9912 13KGN KGNMetylesterřepkové oleje Bionafta
3824 90 9921KGNSměsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., ve zněni zákona č. 141/2001 Sb. určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit více než 30% hmotnostních všech látek ve směsi
3824 90 9922KGNobsažených
Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích
1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6
3824 90 9923KGNSměsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č.22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1
3824 90 9990KGNOstatní

Plasty a výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
3914 00 0010KGNNáplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionoxové filtry)
3914 00 0090KGNOstatní
391721 1010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 1090KGNOstatní
3917 21 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 21 9990KGNOstatní
3917 22 1010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 1090KGNOstatní
3917 22 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 22 9990KGNOstatní
3917 23 1010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 1090KGNOstatní
3917 23 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 23 9990KGNOstatní
3917 29 1210KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1290KGNOstatní
3917 29 1510KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 291590KGNOstatní
3917 291910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 29 1990KGNOstatní
3917 32 1010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 1020KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 1090KGNOstatní
3917 32 3110KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3120KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3190KGNOstatní
3917 32 3510KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3520KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3590KGNOstatní
3917 32 3910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 3920KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 3990KGNOstatní
3917 32 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 32 9920KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 32 9990KGNOstatní
3917 33 9010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 33 9020KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 33 9090KGNOstatní
3917 39 1210KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1220KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1290KGNOstatní
3917 39 1510KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1520KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 391590KGNOstatní
3917 391910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 1920KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 1990KGNOstatní
3917 39 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod v podobě nařezaných trubiček z plastů
3917 39 9920KGNVytápěcí plastové trubky pro podlahová topení ohebné do max.vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
3917 39 9990KGNOstatní
3920 99 5510KGNFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 5590KGNOstatní
3920 99 5910KGNFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 5990KGNOstatní
3920 99 9010KGNFoliový materiál z polyvinylalkoholu
3920 99 9090KGNOstatní
3924 90 1910KGNKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
3924 90 1990KGNOstatní
3924 90 9010KGNKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
3924 90 9090KGNOstatní
3926 90 5010KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní
3926 90 5090KGNOstatní
3926 90 9110KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní
3926 90 9120KGNKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky
3926 90 9190KGNOstatní
3926 90 9910KGNNáplně do malých čistíren odpadních vod z umělých hmot - kompletní
3926 90 9920KGNKolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti a další výrobky z plastů pro stomiky
3926 90 9990KGNOstatní

Kaučuk a výrobky z něj

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4006 90 0010KGNOchranné kaučukové destičky pro potřeby stomiků určené k vyplňování tělesných prohlubní nebo pooperačních jizev
4006 90 0090KGNOstatní
4012 20 9010NARPoužité pneumatiky, které jsou vhodné k dalšímu použití v silničním provozu, tj. splňují podmínky stanovené § 37 odst.5 a 12 vyhlášky MD č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, t.j. minimální hloubka dezénové drážky 4 mm po celém obvodu a celé šíři činné plochy pláště a neporušený plášť pneumatiky bez trhlin a poškození
4012 20 9090NAROstatní
401519 9010KGNVyšetřovací
4015 19 9090KGNOstatní

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4203 10 0010KGNPoužité
4203 10 0090KGNOstatní
4203 21 0010KGNPoužité
4203 21 0090KGNOstatní
4203 29 1010KGNPoužité
4203 291090KGNOstatní
4203 29 9110KGNPoužité
4203 29 9190KGNOstatní
4203 29 9910KGNPoužité
4203 29 9990KGNOstatní
4203 30 0010KGNPoužité
4203 30 0090KGNOstatní
4203 40 0010KGNPoužité
4203 40 0090KGNOstatní

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4303 10 1010KGNPoužité
4303 10 1090KGNOstatní
4303 10 9010KGNPoužité
430310 9090KGNOstatní
4303 90 0010KGNPoužité
4303 90 0090KGNOstatní

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4403 20 1911MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 1919MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 201990MTQOstatní
4403 20 3911MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 3919MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 3990MTQOstatní
4403 20 9911MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 9919MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 9990MTQOstatní
4403 91 9011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 91 9019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 91 9090MTQOstatní
4403 92 9011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 92 9019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 92 9090MTQOstatní
4403 991011MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 1019MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 1090MTQOstatní
4403 99 5910MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 5990MTQOstatní
4403 99 9511MTQSloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 9519MTQVlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 9590MTQOstatní

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4706 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
470610 0090KGNOstatní
4706 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 20 0090KGNOstatní
4706 91 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 91 0090KGNOstatní
4706 92 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 92 0090KGNOstatní
4706 93 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4706 93 0090KGNOstatní

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
4801 00 0010KGNVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo jiných recyklovaných vláknitých surovin doložený osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4801 00 0090KGNOstatní
4802 10 0010KGNVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 10 0090KGNOstatní
4802 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 20 0090KGNOstatní
4802 30 0010KGNVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 30 0090KGNOstatní
4802 40 1010KGNVyrobený z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 401090KGNOstatní
4802 40 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 40 9090KGNOstatní
4802 54 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 54 1020KGNBraille papír
4802 54 1090KGNOstatní
4802 54 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 54 9020KGNBraille papír
4802 54 9090KGNOstatní
4802 55 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 55 0020KGNBraille papír
4802 55 0090KGNOstatní
4802 56 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 561020KGNBraille papír
4802 561090KGNOstatní
4802 56 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 56 9020KGNBraille papír
4802 56 9090KGNOstatní
4802 57 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 57 0020KGNBraille papír
4802 57 0090KGNOstatní
4802 58 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 58 1020KGNBraille papír
4802 581090KGNOstatní
4802 58 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 58 9020KGNBraille papír
4802 58 9090KGNOstatní
4802 61 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 61 1090KGNOstatní
4802 61 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 61 5020KGNBraille papír
4802 61 5090KGNOstatní
4802 61 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 61 9020KGNBraille papír
4802 61 9090KGNOstatní
4802 621010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 62 1090KGNOstatní
4802 62 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 62 5020KGNBraille papír
4802 62 5090KGNOstatní
4802 62 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 62 9020KGNBraille papír
4802 62 9090KGNOstatní
4802 69 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 691090KGNOstatní
4802 69 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 69 5020KGNBraille papír
4802 69 5090KGNOstatní
4802 69 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4802 69 9020KGNBraille papír
4802 69 9090KGNOstatní
4803 001010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 001090KGNOstatní
4803 00 3110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3190KGNOstatní
4803 00 3910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 3990KGNOstatní
4803 00 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4803 00 9090KGNOstatní
4805 11 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 11 0090KGNOstatní
4805 12 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 12 0020KGNBraille papír
4805 12 0090KGNOstatní
4805 19 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 19 1020KGNBraille papír
4805 19 1090KGNOstatní
4805 19 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 19 9020KGNBraille papír
4805 19 9090KGNOstatní
4805 24 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 24 0090KGNOstatní
4805 25 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 25 0090KGNOstatní
4805 301010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 1090KGNOstatní
4805 30 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 30 9090KGNOstatní
4805 40 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 40 0090KGNOstatní
4805 50 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 50 0090KGNOstatní
4805 91 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 91 1020KGNBraille papír
4805 91 1090KGNOstatní
4805 91 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 91 9120KGNBraille papír
4805 91 9190KGNOstatní
4805 91 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 91 9920KGNBraille papír
4805 91 9990KGNOstatní
4805 92 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 92 1020KGNBraille papír
4805 92 1090KGNOstatní
4805 92 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 92 9120KGNBraille papír
4805 92 9190KGNOstatní
4805 92 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 92 9920KGNBraille papír
4805 92 9990KGNOstatní
4805 93 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 931020KGNBraille papír
4805 931090KGNOstatní
4805 93 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 93 9120KGNBraille papír
4805 93 9190KGNOstatní
4805 93 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4805 93 9920KGNBraille papír
4805 93 9990KGNOstatní
4806 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 10 0090KGNOstatní
4806 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 20 0090KGNOstatní
4806 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 30 0090KGNOstatní
4806 40 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 1090KGNOstatní
4806 40 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4806 40 9090KGNOstatní
4807 00 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 00 1090KGNOstatní
4807 00 2010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 00 2090KGNOstatní
4807 00 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 00 5090KGNOstatní
4807 00 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4807 00 9090KGNOstatní
480810 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
480810 0090KGNOstatní
4808 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 20 0090KGNOstatní
4808 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 30 0090KGNOstatní
4808 90 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4808 90 0090KGNOstatní
4809 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 10 0090KGNOstatní
4809 20 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 1090KGNOstatní
4809 20 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 20 9090KGNOstatní
4809 90 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4809 90 0090KGNOstatní
4810 13 1110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 13 1190KGNOstatní
4810 131910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481013 1990KGNOstatní
481013 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 13 9190KGNOstatní
4810 13 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481013 9920KGNBraille papír
4810 13 9990KGNOstatní
4810 14 1110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 14 1190KGNOstatní
481014 1910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 14 1990KGNOstatní
4810 14 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481014 9190KGNOstatní
4810 14 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 14 9920KGNBraille papír
481014 9990KGNOstatní
4810191010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481019 1090KGNOstatní
4810 19 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481019 9020KGNBraille papír
4810 19 9090KGNOstatní
4810 22 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 22 1090KGNOstatní
4810 22 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 22 9190KGNOstatní
4810 22 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 22 9920KGNBraille papír
4810 22 9990KGNOstatní
4810 29 1110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1190KGNOstatní
4810 29 1910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 1990KGNOstatní
4810 29 2010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 2090KGNOstatní
4810 29 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 9190KGNOstatní
4810 29 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 29 9920KGNBraille papír
4810 29 9990KGNOstatní
4810 31 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 31 0090KGNOstatní
4810 32 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 1090KGNOstatní
4810 32 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 32 9090KGNOstatní
4810 39 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 39 0090KGNOstatní
4810 92 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 92 1090KGNOstatní
4810 92 3010KGNVyrobené z více než 70%) recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 92 3090KGNOstatní
4810 92 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 92 9090KGNOstatní
4810 99 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 1090KGNOstatní
4810 99 3010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 3090KGNOstatní
4810 99 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4810 99 9090KGNOstatní
4811 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 10 0090KGNOstatní
4811 41 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 41 1090KGNOstatní
4811 41 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 41 9190KGNOstatní
4811 41 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 41 9990KGNOstatní
4811 49 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 491090KGNOstatní
4811 49 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 49 9090KGNOstatní
4811 51 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 51 0090KGNOstatní
4811 59 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 59 0090KGNOstatní
4811 60 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 60 0090KGNOstatní
4811 90 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 1090KGNOstatní
4811 90 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4811 90 9090KGNOstatní
4814 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
481410 0090KGNOstatní
4814 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 20 0090KGNOstatní
4814 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 30 0090KGNOstatní
4814 90 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 1090KGNOstatní
4814 90 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4814 90 9090KGNOstatní
4815 00 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4815 00 0090KGNOstatní
4817 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 10 0090KGNOstatní
4817 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 20 0090KGNOstatní
4817 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4817 30 0090KGNOstatní
4818 10 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 1090KGNOstatní
481810 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 10 9090KGNOstatní
4818 20 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 201090KGNOstatní
4818 20 9110KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9190KGNOstatní
4818 20 9910KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 20 9990KGNOstatní
4818 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 30 0090KGNOstatní
4818 50 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 50 0090KGNOstatní
4818 90 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4818 90 9090KGNOstatní
481910 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 10 0090KGNOstatní
4819 20 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 1090KGNOstatní
4819 20 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 20 9090KGNOstatní
4819 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 30 0090KGNOstatní
4819 40 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 40 0020KGNSáčky pro parní a plynovou sterilizací lékařských nástrojů a potřeb
4819 40 0090KGNOstatní
4819 50 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 50 0020KGNObaly pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb
4819 50 0090KGNOstatní
4819 60 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4819 60 0090KGNOstatní
4820101010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820101090KGNOstatní
4820 10 3010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 10 3090KGNOstatní
482010 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
482010 5090KGNOstatní
482010 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
482010 9090KGNOstatní
4820 20 0010KGNVyrobené z více než 70%o recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 20 0090KGNOstatní
4820 30 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 30 0090KGNOstatní
4820 401010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 1090KGNOstatní
4820 40 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 40 9090KGNOstatní
4820 50 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 50 0090KGNOstatní
4820 90 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4820 90 0090KGNOstatní
4821 10 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 1090KGNOstatní
4821 10 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 10 9090KGNOstatní
4821 901010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 1090KGNOstatní
4821 90 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4821 90 9090KGNOstatní
4822 10 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
482210 0090KGNOstatní
4822 90 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4822 90 0090KGNOstatní
4823121010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 12 1090KGNOstatní
4823 12 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
482312 9090KGNOstatní
4823 19 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 19 0090KGNOstatní
4823 20 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 20 0090KGNOstatní
4823 40 0010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 40 0090KGNOstatní
4823 601010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 1090KGNOstatní
4823 60 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 60 9090KGNOstatní
4823 70 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 701090KGNOstatní
4823 70 9010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 70 9090KGNOstatní
4823 90 1010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 901090KGNOstatní
4823 90 1210KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 901290KGNOstatní
4823 90 1410KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1490KGNOstatní
4823 90 1510KGNVyrobené z více než 70%) recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 1590KGNOstatní
4823 90 2010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 2090KGNOstatní
4823 90 3010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 3090KGNOstatní
4823 90 5010KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 5090KGNOstatní
4823 90 9020KGNVyrobené z více než 70% recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin doložené osvědčením vydaným pověřeným subjektem
4823 90 9030KGNCelulózová tepelná izolace ze sběrového papíru
4823 90 9090KGNOstatní

Chemická střížová vlákna

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
5515 13 1110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515131190KGNOstatní
5515 13 1910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 131990KGNOstatní
5515 13 9110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 9190KGNOstatní
551513 9910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 9990KGNOstatní
5515191010KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515191090KGNOstatní
5515 19 3010KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 3090KGNOstatní
551519 9010KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 9090KGNOstatní
5515 22 1110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 1190KGNOstatní
5515 22 1910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 221990KGNOstatní
5515 22 9110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 9190KGNOstatní
5515 22 9910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 9990KGNOstatní
5515 92 1110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 1190KGNOstatní
5515 92 1910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 1990KGNOstatní
5515 92 9110KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 9190KGNOstatní
5515 92 9910KGNS obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 9990KGNOstatní

Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6111 20 9010KGNKojenecké pleny z bavlny
6111 20 9090KGNOstatní
6115 11 0010KGNPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 11 0090KGNOstatní
6115 12 0010KGNPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 12 0090KGNOstatní
6115 19 0010KGNPunčochové kalhoty na křečové žíly
6115 19 0090KGNOstatní
6115 20 1910KGNPunčochy na křečové žíly
6115 20 1990KGNOstatní
6115 20 90 10 KGN Punčochy na křečové žíly
6115 20 90 90 KGN Ostatní
6115 91 00 10 KGN Punčochy na křečové žíly
6115 91 00 90 KGN Ostatní
6115 92 00 10 KGN Punčochy na křečové žíly
6115 92 00 90 KGNOstatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6203 19 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 19 9090NAROstatní
6203 39 9010NARS obsahem vlny 36% a více
6203 39 9090NAROstatní
6209 20 0010KGNKojenecké pleny z bavlny
6209 20 0090KGNOstatní
6212 90 0010KGNZdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6212 90 0090KGNOstatní
6217 10 0010KGNZdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
6217 10 0090KGNOstatní

Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6309 00 0001KGNPoužité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6101); Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6103)
6309 00 0002KGNPoužité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (vč.lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6102); Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6104)
6309 00 0003KGNPoužité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (číslo HS6105);
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6106);
Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6107); Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6108)
6309 00 0004KGNPoužitá vrchní trička a tílka (nátělníky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6109);
Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS6110);
Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky pro sport, pletené nebo háčkované (číslo HS 6112)
6309 00 0005KGNPoužité kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované (číslo HS6111);
Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (číslo HS 6113);
Použité ostatní oděvy, pletené nebo háčkované (číslo HS 6114); Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (číslo HS 6115);
Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (číslo HS 6116);
Použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (číslo HS 6117)
6309 00 0006KGNPoužité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6201);
Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6203)
6309 00 0007KGNPoužité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6202); Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhotys ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6204)
6309 00 0008KGNPoužité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6205);
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6206);
Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod. výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6207);
Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky(negliže), koupací pláště, župany apod. výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6208)
6309 00 0009KGNPoužité ostatní oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
(čísla HS 6209-6217);
Použité přikrývky (číslo HS 6301);
Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (číslo HS 6302); Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie (číslo HS 6303);
Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (číslo HS 6304); Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií apod. (číslo HS 6308)
6309 00 0010KGNPoužitá obuv (čísla HS 6401 - 6405)
6309 00 0011KGNPoužité klobouky a jiné pokrývky hlavy (čísla HS 6503-6506)

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6401 10 10
6401 10 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 10 90
6401 10 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 91 10
6401 91 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 91 90
6401 91 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 92 10
6401 92 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 92 90
6401 92 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 99 10
6401 99 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6401 99 90
6401 99 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 12 10
6402 12 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 12 90
6402 12 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 19 00
6402 19 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 20 00
6402 20 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 30 00
6402 30 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 91 00
6402 91 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 10
6402 99 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 31
6402 99 31
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 39
6402 99 39
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 50
6402 99 50
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 91
6402 99 91
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 93
6402 99 93
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 96
6402 99 96
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6402 99 98
6402 99 98
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 12 00
6403 12 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 19 00
6403 19 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 20 00
6403 20 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 30 00
6403 30 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 40 00
6403 40 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 51 1110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 1190NPROstatní
6403 51 1510NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 1590NPROstatní
6403 51 1910NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 1990NPROstatní
6403 51 9110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 9190NPROstatní
6403 51 9510NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 9590NPROstatní
6403 51 9910NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 51 9990NPROstatní
6403 59 11
6403 59 11
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 59 31
6403 59 31
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 59 35
6403 59 35
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 59 39
6403 59 39
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 59 50
6403 59 50
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6403 59 9110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 9190NPROstatní
6403 59 9510NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 9590NPROstatní
6403 59 9910NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 9990NPROstatní
6403 91 1110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 1190NPROstatní
6403 91 1310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 1390NPROstatní
6403 91 1610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 1690NPROstatní
6403 91 1810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 1890NPROstatní
6403 91 9110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 9190NPROstatní
6403 91 9310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 9390NPROstatní
6403 91 9610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 9690NPROstatní
6403 91 9810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 91 9890NPROstatní
6403 99 1110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 1190NPROstatní
6403 99 3110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3190NPROstatní
6403 99 3310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3390NPROstatní
6403 99 3610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3690NPROstatní
6403 99 3810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 3890NPROstatní
6403 99 5010NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 5090NPROstatní
6403 99 9110NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9190NPROstatní
6403 99 9310NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9390NPROstatní
6403 99 9610NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9690NPROstatní
6403 99 9810NPRZdravotní obuv ("dia obuv")
6403 99 9890NPROstatní
6404 11 00
6404 11 00
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6404 19 10
6404 19 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6404 19 90
6404 19 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6404 20 10
6404 20 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6404 20 90
6404 20 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 10 10
6405 10 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 10 90
6405 10 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 20 10
6405 20 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 20 91
6405 20 91
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 20 99
6405 20 99
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 90 10
6405 90 10
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní
6405 90 90
6405 90 90
10
90
NPR
NPR
Zdravotní obuv ("dia obuv")
Ostatní

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
6602 00 0010NARBílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
6602 00 0090NAROstatní

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8410 11 0010NARVodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
8410 11 0090NAROstatní
8418 69 9910KGNTepelná čerpadla jiná než absorpční tepelná čerpadla podpoložky 8418 69 91
8418 69 9990KGNOstatní
841919 0010NARSolární zařízení pro ohřev vody
841919 0090NAROstatní
8421 19 9110NARPro zpracování krve a krevních derivátů
8421 19 9190NAROstatní
8421 21 9010NARDomácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod
8421 21 9090NAROstatní
8421 29 9010NARDialyzéry pro přístroje pro dialýzu krve
8421 29 9090NAROstatní
8421 39 7110NARKatalyzátory pro motorová vozidla
8421 39 7190NAROstatní
8421 99 0010KGNČásti a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody včetně přepínačů filtrů k baterii a k malým čistírnám odpadních vod
8421 99 0090KGNOstatní
8423 1 0 1010NARKuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8423 1 0 1090NAROstatní
8423 1 0 9010NAROsobní váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8423 10 9090NAROstatní
8428 901010NARŠikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
8428 901090NAROstatní
8428 90 9810NARŠikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
8428 90 9890NAROstatní
8469 11 0010NARUpravené pro používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 11 0090NAROstatní
846912 0010NARUpravené pro používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 12 0090NAROstatní
8469 20 0010NARUpravené pro používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 20 0090NAROstatní
8469 30 0010NARUpravené pro používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
8469 30 0090NAROstatní
847010 0010NARElektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8470 1 0 0090NAROstatní
8470 21 0010NARElektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8470 21 0090NAROstatní
8470 29 0010NARElektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
8470 29 0090NAROstatní
8471 41 1010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 41 1090NAROstatní
8471 41 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 41 9090NAROstatní
8471 49 1 010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšováni písma a obrazu
8471 49 1090NAROstatní
8471 49 9010NARPočítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
8471 49 9090NAROstatní
8471 60 4010NARBraillská tiskárna pro nevidomé a částečné vidící osoby
8471 60 4090NAROstatní
8471 60 5010NARPro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 60 5090NAROstatní
8471 60 9010NARPro zpracování hmatového písma
8471 60 9090NAROstatní
8471 80 0010NARZařízení speciálně určená pro nevidomé a částečně vidící osoby
8471 80 0090NAROstatní
8473 21 9010KGNPřídavná zařízení pro elektronické kalkulačky s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky, umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami
8473 21 9090KGNOstatní
8473 30 9010KGNPřídavná zařízení pro elektronické počítací stroje s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické počítací stroje, umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
8473 30 9090KGNOstatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8502 31 9010NARVětrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8502 31 9090NAROstatní
8506 60 1010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
8506 60 1090NAROstatní
8506 60 3010NARV provedení pro sluchadla pro sluchové postižené osoby
8506 60 3090NAROstatní
8506 60 9010NARV provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
8506 60 9090NAROstatní
851711 0010NARPsací telefony pro neslyšící osoby
8517 11 0090NAROstatní
8517 19 1010NARVideotelefony pro neslyšící osoby
8517 19 1090NAROstatní
8517 19 9010NARPsací telefony pro neslyšící osoby
8517 19 9090NAROstatní
8518 40 9110NARIndividuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
8518 40 9190NAROstatní
8518 40 9910NARIndividuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
8518 40 9990NAROstatní
8528 21 1410NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 1490NAROstatní
8528 21 1610NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 1690NAROstatní
8528 21 1810NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
8528 21 1890NAROstatní
8528 22 0010NARZvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečné vidící osoby
8528 22 0090NAROstatní
8531 80 3010NARSpeciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící a částečně vidící osoby
8531 80 3090NAROstatní
8531 80 8010NARSpeciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící a částečně vidící osoby
8531 80 8090NAROstatní
8539 90 1010KGNPatice pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
8539 90 1090KGNOstatní
8539 90 9010KGNČásti a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
8539 90 9090KGNOstatní

Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
8703 21 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 1090NAROstatní
8703 21 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 21 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 21 9090NAROstatní
8703 22 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 1090NAROstatní
8703 22 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 22 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 22 9090NAROstatní
8703 23 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 1990NAROstatní
8703 23 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 23 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 23 9090NAROstatní
8703 24 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 1090NAROstatní
8703 24 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 24 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 24 9090NAROstatní
8703 31 1010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb.,
a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál
a přenosné přístroje
8703 31 1090NAROstatní
8703 31 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 31 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 31 9090NAROstatní
8703 32 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 1990NAROstatní
8703 32 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 32 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 32 9090NAROstatní
8703 33 1910NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 1990NAROstatní
8703 33 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 33 9020NARUrčené k rozebrání na náhradní díly
8703 33 9090NAROstatní
8703 90 9010NARVozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č.49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
8703 90 9090NAROstatní
8708 99 9810KGNRuční ovládání nožních pedálů, ruční páky včetně řadící páky pro tělesně postižené osoby
8708 99 9890KGNOstatní
8715 001010KGNKočárky speciálně konstruované pro těžce postižené děti
8715 00 1090KGNOstatní
8715 00 9010KGNČásti a součásti kočárků speciálně konstruovaných pro těžce postižené děti
8715 00 9090KGNOstatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
901310 0010NAROptické přístroje (např. zaměřovači dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 10 0090NAROstatní
9022 90 1010KGNPro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
9022 90 1090KGNOstatní
9022 90 9010KGNPro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
9022 90 9090KGNOstatní
9025 11 9110NARLékařské teploměry
9025 11 9190NAROstatní
9025 19 9110NARLékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidoucí osoby
9025 19 9190NAROstatní
9025 19 9910NARLékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidoucí osoby
9025 19 9990NAROstatní
9026 10 1010NARPrůtokoměry
9026 10 1090NAROstatní
9026 80 9110NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9190NAROstatní
9026 80 9910NARMěřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9026 80 9990NAROstatní
9028 20 0010NARVodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody
9028 20 0090NAROstatní
9030 10 9010NARPřístroje na měření a monitorování radonu
9030 10 9090NAROstatní

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9102 11 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 11 0090NAROstatní
9102 12 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 12 0090NAROstatní
9102 19 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 19 0090NAROstatní
9102 21 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 21 0090NAROstatní
9102 29 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 29 0090NAROstatní
9102 91 0010NARHodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 91 0090NAROstatní
9102 99 0010NARHodinky pro nevidomé a částečné vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
9102 99 0090NAROstatní
9103 10 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby
910310 0090NAROstatní
9103 90 0010NARVibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečné vidící osoby
9103 90 0090NAROstatní

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9304 00 0010NAROstatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včt. obranných sprejů a elektrické paralyzátory
9304 00 0090NAROstatní

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

Kód celního sazebníkuDopl. kódMJPopis zboží
1234
9401 20 0010NARDětské sedačky do automobilů
9401 20 0090NAROstatní
9402 10 0010KGNKřesla pro holičství a kadeřnictví a podobná křesla s mechanickým, sklápěcím, otáčecím a zdvihacím zařízením a jejich části a součásti
9402 10 0090KGNOstatní a jejich části a součásti

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE

A. Deklarace osmilistá (listy 1 až 8); § 44 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

(1) Na listech Deklarace označených čísly 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(2) Na pravém okraji jsou listy Deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(3) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 11 této vyhlášky.

(4) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace

číslo odstavcečísla listů
1- (vyjma stř. úst)1 až 8
1 - stř. část1 až 3
21 až 5
31 až 8
41 až 8
51 až 8
61 až 8
71 až 3
81 až 5
91 až 3
101 až 3
111 až 3
12-
131 až 3
141 až 4
151 až 8
15a1 až 3
15b1 až 3
161 až 3, 6 až 8
171 až 8
17a1 až 3
17b1 až 3
181 až 5
191 až 5
201 až 3
211 až 5
221 až 3
231 až 3
241 až 3
251 až 5
261 až 3
271 až 5
281 až 3
291 až 3
301 až 3
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
481 až 3
491 až 3
501 až 8
511 až 8
521 až 8
531 až 8
541 až 4
55-
56-
A1 až 4
B1 až 3
C1 až 8
D1 až 4
E-
F-
G-
H-
I-
J-

(5) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 18800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 18320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 18430 pro sadu skládající se z listů 1, 4, 5 a 7,

d) číslo 18310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 18623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

B. Deklarace doplňková osmilistá (listy 1 až 8); § 44 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

(6) Na listech Doplňkové deklarace č. 1, 4, 5 a 7, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(7) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy - list č. 1 plným červeným, - list č. 2 plným zeleným, - list č. 3 plným žlutým, - list č. 4 přerušovaným modrým, - list č. 5 plným modrým, - list č. 6 přerušovaným červeným, - list č. 7 přerušovaným zeleným, - list č. 8 přerušovaným žlutým.

(8) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č.12 k této vyhlášce.

(9) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace doplňkové

(10) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 28800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 28320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 28430 pro sadu skládající se z listů 1 , 4, 5 a 7,

d) číslo 28310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 28623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

číslo odstavcečísla listů
1 (vyjma stř. část)1 až 8
1 - stř. část1 až 3
21 až 5
31 až 8
311 až 8
321 až 8
33 - první levá část1 až 8
33 - další části1 až 3
341 až 3
351 až 8
36-
371 až 3
381 až 8
391 až 3
401 až 5
411 až 3
42-
43-
441 až 5
45-
461 až 3
471 až 3
A1 až 4
C1 až 8

C. Deklarace čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); § 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky

(11) Na listech Deklarace označených č. 1/6, 2/7 a 4/5 jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(12) Na pravém okraji jsou jednotlivé listy Deklarace označeny plným barevným pruhem širokým 3 mm a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od tohoto pruhu jsou ještě označeny přerušovaným barevným pruhem, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(13) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

(14) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly na tyto další listy Deklarace

číslo odstavcečísla listů
1 (vyjma stř. část)1/6 až 4/5
1 - stř. část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
41/6 až 4/5
51/6 až 4/5
61/6 až 4/5
71/6 až 3/8
81/6 až 4/5
91/6 až 3/8
101/6 až 3/8
111/6 až 3/8
121/6 až 3/8
131/6 až 3/8
141/6 až 3/8
151/6 až 4/5
15a1/6 až 3/8
15b1/6 až 3/8
161/6 až 3/8
171/6 až 4/5
17a1/6 až 3/8
17b1/6 až 3/8
181/6 až 4/5
191/6 až 4/5
201/6 až 3/8
211/6 až 4/5
221/6 až 3/8
231/6 až 3/8
241/6 až 3/8
251/6 až 4/5
261/6 až 3/8
271/6 až 4/5
281/6 až 3/8
291/6 až 3/8
301/6 až 3/8
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
481/6 až 3/8
491/6 až 3/8
501/6 až 4/5
511/6 až 4/5
521/6 až 4/5
531/6 až 4/5
541/6 až 4/5
55-
56-
A1/6 až 3/8
B1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5
D/J1/6 až 4/5
E/J-
F-
G-
H-
I-

(15) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 14400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 14312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

D. Deklarace doplňková čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8, 4/5); § 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky

(16) Na listech Doplňkové deklarace č. 1/6, 2/7 a 4/5 používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(17) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny plným barevným pruhem a ve vzdálenosti O,5 mm vpravo od něho přerušovaným barevným pruhem. Plný pruh je 3 mm široký, přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(18) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace doplňkové, který je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

(19) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly na tyto další listy Deklarace doplňkové

(20) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 24400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 24312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

číslo odstavcečísla listů
1 (vyjma stř. část)1/6 až 4/5
1 - střední část1/6 až 3/8
21/6 až 4/5
31/6 až 4/5
311/6 až 4/5
321/6 až 4/5
33 - první levá část1/6 až 4/5
33 - další části1/6 až 3/8
341/6 až 3/8
351/6 až 4/5
361/6 až 3/8
371/6 až 3/8
381/6 až 4/5
391/6 až 3/8
401/6 až 4/5
411/6 až 3/8
421/6 až 3/8
431/6 až 3/8
441/6 až 4/5
451/6 až 3/8
461/6 až 3/8
471/6 až 3/8
A1/6 až 3/8
C1/6 až 4/5

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

1. Zelená nálepka se vyhotovuje v barvě černé na zeleném podkladě.

2. Zelená nálepka určená pro označení dokladů má formát formát 35 × 18 mm.

3. Zelená nálepka určená pro označení vagónů, velkých kontejnerů nebo jednotlivých nákladových kusů má formát 91 × 50 mm.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam železničních stanic pro výdej zavazadel propuštěných do režimu tranzitu

Benešov u Prahy
Beroun
Blansko
Bohumín
Brno
Bruntál
Břeclav
Bylnice
Čáslav
Česká Lípa
Česká Třebová
České Budějovice
České Velenice
Český Krumlov
Český Těšín
Děčín
Domažlice
Františkovi Lázně
Frýdek Místek
Frýdlant v Čechách
Havlíčkův Brod
Hodonín
Horní Dvořiště
Horní Lideč
Hradec Králové
Hrádek nad Nisou
Hranice na Moravě
Cheb
Choceň
Chomutov
Jeseník
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kaplice
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kolín
Kopřivnice
Krnov
Kroměříž
Lanžhot
Liberec
Lichkov
Lovosice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Meziměstí
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Mosty u Jablunkova
Nymburk
Olomouc
Opava
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Pelhřimov
Petrovice u Karviné
Písek
Plzeň
Poděbrady
Praha
Prostějov
Přerov
Roudnice nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Rumburk
Sokolov
Staré Město u Uherského Hradiště
Strakonice
Sudoměřice nad Moravou
Suchdol nad Odrou
Š umperk
Tábor
Teplice v Čechách
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Varnsdorf
Veselí nad Moravou
Vlárský průsmyk
Vojtanov
Vsetín
Vyškov na Moravě
Zábřeh na Moravě
Zlín
Znojmo
Žatec
Žďár nad Sázavou

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Informace pro cestujícího

Údaje cestujícího na pravdivě vyplněném a podepsaném zeleném tiskopise "Celní prohlášení" mají stejnou platnost a stejný účinek jako ústní prohlášení obvykle požadované celními orgány při přestupu hranic. Z důvodu urychlení celního řízení budou cestovní zavazadla, podaná k přepravě spolu s "Celním prohlášením", vyplněným a podepsaným cestujícím, předložena celním orgánům pracovníky železnice. Žádáme cestující, aby se před podepsáním "Celního prohlášení" přesvědčili, že zavazadla obsahují pouze předměty v souladu s prohlášením.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam států, do kterých lze zasílat cestovní zavazadla doprovázená celním prohlášením

(Státy, které ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky přijaly Doporučení Rady pro celní spolupráci o propouštění cestovních zavazadel v železniční přepravě)

1Belgie
2Dánsko
3Finsko
4Francie
5Itálie
6Lucembursko
7Německo
8Nizozemí
9Norsko
10Portugalsko
11Rakousko
12Řecko
13Španělsko
14Švédsko
15Švýcarsko
16Pákistán
17Pobřeží Slonoviny
18Slovensko
19Slovinsko

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam států, jejichž celní Orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou

AfghánistánKambodžaPortugalsko
AlbánieKamerunRakousko
AlžírskoKanadaRumunsko
AustrálieKorejská republikaRusko
BelgieKubaŘecko
BěloruskoKyprSierra Leone
BulharskoKuvajtSpojené království Velké Británie a Severního Irska
ČínaLichtenštejnskoSpojené státy americké
DánskoLucemburskoSpolková republika Německo
FinskoMaďarskoŠ alamounovy Ostrovy
FrancieMalawiŠ panělsko
ChileMaltaŠ védsko
IránMarokoŠ výcarsko
IrskoMauritiusTrinidad a Tobago
IzraelNizozemíTunisko
JamajkaNorskoTurecko
JaponskoNový ZélandUkrajina
JordánskoPolskoUruguay

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Celní výměr

Doplňkový celní výměr

Ustanovení týkající se údajů uváděných v tiskopise Celního výměru

I. Všeobecné poznámky

Tiskopis Celního výměru musí být vyplněn čitelně ve všech odstavcích a sloupcích.

Odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 a 14: vyznačte odpovídající údaje z tranzitního nebo dovozního útržkového listu, případně ze spodní části vyhrazené pro celní úřad, z odstavců A, Ga), Gb), ze sloupce 6 na rubu, z odstavců Gc), Hb), ze sloupců 1 až 4 na rubu. Jestliže je třeba místa pro uvedení více druhů zboží, bude uvedeno na v tiskopise Doplňkového celního výměru podle těchto ustanovení.

Odstavec 9: vyznačte název celního úřadu, uvedeného v odstavci Ha) až e) tranzitního útržkového listu, nebo uvedeného v odstavci H dovozního útržkového listu.

Odstavec 10: vyznačte název celního úřadu uvedeného v odstavci He) tranzitního útržkového listu nebo v odstavci H dovozního útržkového listu.

Odstavec 15: vyznačte částku celní hodnoty v korunách českých.

Odstavec 16: v tiskopisu Celního výměru vyznačte částky reklamovaného cla a daní. Částky vycházejí pro tento účel ze cla a daní uplatněním celního sazebníku a z příplatku podle ustanovení článku 6 Úmluvy ATA" vyjádřený v číslicích a slovy. Částky musejí být uvedeny v korunách českých kódem CZK.

Odstavec 17: Uveďte název celního úřadu, datum vystavení Celního výměru a připojte otisk úředního razítka a vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce.

II. Poznámky k tiskopisu Doplňkového celního výměru

A. Tiskopis Doplňkového celního výměru může být použit jen v případě zahrnujícím více druhů zboží. Musí být předložen společně s Celním výměrem. Celková částka cla, daní a poplatků je uvedena v Doplňkovém celním výměru v odstavci Rekapitulace.

B. Všeobecné poznámky uvedené v části I se uplatní i na tiskopis Doplňkového celního výměru.

POUČENÍ

1. Clo a daně jsou splatné do 3 měsíců ode dne doručení Celního výměru.

2. Je-li platba uskutečněna jinak než v hotovosti, je celní výměr též dokladem o zaplacení cla a daní, ale jen ve spojení s dokladem o provedení platby.

3. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést v dokladu o převodu cla a daní číslo variabilního symbolu celního úřadu.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ PODANÉMU NA LISTECH KARNETU ATA

(1) Je-li k podání celního prohlášení použit karnet ATA, skládá se z

a) předního a zadního obalového listu barvy zelené, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k přednímu obalovému listu,

b) Vývozního kmenového a útržkového listu barvy žluté, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,

c) Dovozního kmenového a útržkového listu barvy bílé, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,

d) Kmenového a útržkového listu pro zpětný vývoz barvy bílé, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,

e) páru nebo párů Tranzitních kmenových a útržkových listů barvy modré, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu,

f) kmenového a útržkového listu pro zpětný dovoz barvy žluté, případně dodatkového útržkového listu nebo dodatkových útržkových listů k němu.

(2) Při dočasném vývozu se uvádí shodně v Souhrnném seznamu na rubu předního obalového listu a na rubu všech útržkových listů předloženého karnetu ATA ve sloupci

1. pořadové číslo,

2. obchodní pojmenování zboží a případně značky a čísla,

3. počet kusů,

4. hmotnost nebo objem,

5. hodnota (obchodní hodnota v zemi vystavení karnetu ATA, v její měně, pokud není stanoveno jinak),

6. země původu (uvede se země původu, je-li odlišná od země vystavení karnetu ATA, použitím kódu zemí ISO - viz příloha 16 k této vyhlášce),

7. celní úřad uvede znaky zajištění totožnosti zboží, je-li třeba.

(3) Při dočasném vývozu se ve vývozním útržkovém listu uvádí v odstavci A. držitel a adresa, B. zástupce držitele, C. zamýšlené použití zboží, D. dopravní prostředky (v případě potřeby), E. údaje o balení (počet, druh, značky atd.), F. Prohlášení držitele k dočasnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele a jeho podpis.

(4) Při dočasném vývozu celní úřad provede tito úkony:

a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. vývozního útržkového listu porovnáním se zbožím uvedeným v karnetu;

b) vyplní odstavec na přední straně předního obalového listu karnetu v části vyhrazené pro "Potvrzení celních orgánů";

c) vyplní vývozní kmenový list a odstavec H. vývozního útržkového listu;

d) vyplní název celního úřadu v odstavci H(b) útržkového listu pro zpětný dovoz;

e) ponechá si vývozní útržkový list.

(5) Pokud celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží k dočasnému vývozu, není výstupním celním úřadem, provede úkony uvedené v odstavci 4, ale nebude vyplňovat odstavce 4 až 7 vývozního kmenového listu, který je určen k potvrzení výstupním celním úřadem.

(6) Lhůta ke zpětnému dovozu stanovená celním úřadem v odstavci H(b) vývozního útržkového listu a v odstavci 2 vývozního kmenového listu nesmí přesáhnout dobu platnosti karnetu.

(7) Při zpětném dovozu se v útržkovém listu pro zpětný dovoz uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(8) Při zpětném dovozu celní úřad provede tyto úkony:

a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. útržkového listu pro zpětný dovoz;

b) vyplní kmenový list pro zpětný dovoz a odstavec H. útržkového listu pro zpětný dovoz;

c) ponechá si útržkový list pro zpětný dovoz.

(9) Při propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se v dovozním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k dočasnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(10) Při propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla celní úřad provede tyto úkony:

a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. dovozního útržkového listu;

b) vyplní dovozní kmenový list a odstavec H dovozního útržkového listu; datum zpětného vývozu zboží uvedené v odstavci H(b) nesmí být pozdější než datum, kdy uplyne platnost karnetu.

c) uvede název a adresu celního úřadu, který propustil zboží k dočasnému dovozu do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla v odstavci H(e) útržkového listu pro zpětný vývoz;

d) ponechá si dovozní útržkový list.

(11) Při zpětném vývozu se uvádějí v odstavcích A. až E. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(12) Při zpětném vývozu celní úřad vyplní kmenový list v odstavcích 1 až 4 odstavce H. (b) až f) útržkového listu pro zpětný vývoz.

(13) V případě uvedeném v odstavci 12 této přílohy výstupní celní úřad bude postupovat takto:

a) vyplní kmenový list v odstavcích 5 až 8 a odstavec H. útržkového listu pro zpětný vývoz;

b) ponechá si útržkový list pro zpětný vývoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu uvedenému v odstavci H(e).

(14) Při tranzitu se uvádí v odstavcích A. až E. tranzitního útržkového listu údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k přepravě v tranzitu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(15) Při tranzitu celní úřad provede tyto úkony:

a) ověří údaje uvedené v odstavcích A až G prvního tranzitního útržkového listu;

b) vyplní průpisem horní část tranzitního kmenového listu a horní část odstavce H. tranzitního útržkového listu; datum lhůty pro zpětný vývoz nebo pro dodání zboží celnímu úřadu určení H(b) nesmí být pozdější než datum, kdy uplyne platnost karnetu.

c) uvede název a adresu celního úřadu, který propustil zboží do režimu tranzitu v odstavci H(e) tranzitního útržkového listu;

d) ponechá si první tranzitní útržkový list.

(16) Při zpětném vývozu nebo při dodání zboží celnímu úřadu určení se na druhém tranzitním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až E. tranzitního útržkového listu údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k přepravě při tranzitu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(17) Při zpětném vývozu nebo při dodání zboží celnímu úřadu určení celní úřad určení provede tyto úkony:

a) ověří údaje uvedené v odstavcích A. až G. druhého tranzitního útržkového listu;

b) vyplní spodní část druhého tranzitního kmenového listu a spodní část odstavce H. tranzitního útržkového listu;

c) ponechá si druhý tranzitní útržkový list a neprodleně jej zašle celnímu úřadu odeslání uvedenému v odstavci H(e).

(18) Při předložení následného karnetu ATA a původního karnetu ATA se v původním karnetu ATA uvádějí v útržkovém listu pro zpětný dovoz údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení ke zpětnému dovozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis; v následném karnetu ATA se ve vývozním útržkovém listu uvádějí v odstavcích A. až G. údaje uvedené v odstavci 3 této přílohy a v odstavci F. prohlášení k dočasnému vývozu, místo a datum prohlášení, jméno držitele karnetu a jeho podpis.

(19) Při předložení následného karnetu ATA a původního karnetu ATA celní úřad provede tyto úkony:

a) v původním karnetu ATA potvrdí útržkový list pro zpětný dovoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který zboží propustil k dočasnému vývozu;

b) přijme následný karnet ATA a ponechá si dovozní útržkový list poté, co v něm uvede konečnou lhůtu, která byla uvedena v původním karnetu ATA a případné prodloužení a číslo původního karnetu ATA.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Případy použití písemných celních prohlášení podle vyhlášky č. 89/1963 Sb. (karnetů ATA)

1. zařízení k výkonu povolání (§ 123 až 127 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

2. zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách a podobných akcích (§ 119 až 122 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

3. zboží dovážené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely (§ 140 až 143 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

4. lékařské, chirurgické a laboratorní zařízení ( § 144 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

5. zboží dovážené k humanitárním účelům (§ 153 až 156 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

6. obaly (§ 128 až 132 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

7. zboží dovážené k provádění zkoušek, analýz nebo pokusů s vyloučením zkoušek, analýz nebo pokusů k výdělečné činnosti (§ 103 až 106 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

8. vzorky (§ 128 až 132 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

9. náhradní výrobní prostředky (§ 135 vyhlášky o osvobození od dovozního cla,1)

10. umělecká díla dovezená za účelem jejich vystavení, se záměrem jejich případného prodeje (§ 136 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

11. pozitivy kinofilmů, vytisknutých a vyvolaných či jiných záznam obsahujících médií sloužících pro obrazový záznam, které mají být před komerčním využitím nejprve zhlédnuty,

12. filmy, magnetické pásky a dráty a jiné sloužící pro obrazový nebo zvukový záznam, ke kterým má být dotočena zvuková stopa nebo které mají být nadabovány či zkopírovány;

13. filmy demonstrující charakter činnosti zahraničních výrobků nebo zařízení za předpokladu, že tyto filmy nebudou promítány veřejně a za úplatu;

14. média obsahující údaje a zaslaná bezplatně za účelem použití při automatickém zpracování dat,

15. Zboží, (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze, nelze použít k jiným účelům, než k reklamě, specifického zboží nebo k propagaci pro specifické účely,

16. Živá zvířata nebo jiné druhy dovážené k výcviku, tréninku, nebo rozmnožování nebo k veterinární péči (§ 163 až 165 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

17. Turistický propagační materiál (§ 149 vyhlášky o osvobození od dovozního cla1)),

18. Různé zařízení používané pod přímým dohledem a odpovědností státních orgánů při výstavbě, opravách nebo údržbě infrastruktury v hraničním pásmu,

19. Materiál určený pro uspokojování námořníků.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO

1. Znak nebo jiné označení státu

2. Místo odeslání

3. Číslo tranzitního dokladu

4. Datum

5. Schválený odesilatel

6. Povolení

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Seznam druhů zboží, které může být propuštěno do režimu přepracování pod celním dohledem, a vymezení zpracovatelských operací, které mohou být u tohoto zboží provedeny

Sloupec 1Sloupec 2
Poř.č.Zboží, jehož přepracování pod celním dohledem je povolenoZpracovatelské operace, které mohou být provedeny
1Všechny druhy zbožíPřepracování na vzorky představující toto zboží samostatně anebo v soupravách
2Všechny druhy zbožíPřepracování na odpad nebo na zbytky nebo zničení tohoto zboží
3Všechny druhy zbožíDenaturace
4Všechny druhy zbožíPřepracování částí a součástí
5Všechny druhy zbožíOddělení nebo zničení vadných částí
6Všechny druhy zbožíPřepracování vadného zboží na bezvadné
7Všechny druhy zbožíObvyklé formy nakládání povolené v celních skladech nebo svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech
8Tabák patřící do kapitoly 24 kombinované nomenklaturyPřepracování na homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák pařící do podpoložky 2403 91 00 kombinované nomenklatury nebo na ostatní tabák patřící do podpoložky 2403 99 00 kombinované nomenklatury, jiný než žvýkací a šňaupací
9Surový nebo nezpracovaný tabák neodřapíkovaný položky 2401 10 kombinované nomenklaturyPřepracování na částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák patřící do položky 2401 20 kombinované nomenklatury nebo na tabákový odpad patřící do podpoložky 2401 30 00 kombinované nomenklatury
Surový nebo nezpracovaný tabák částečně odřapíkovaný patřící do položky 2401 20 kombinované nomenklatury
10Palmový olej patřící do podpoložky 1511 10 10 kombinované nomenklatury neboPřepracování na:
- Směsi mastných kyselin patřících do podpoložek 3823 11 00, 3823 12 00, 382319 10, 3823 19 30 a 3823 19 90 kombinované nomenklatury
Pevné frakce palmového oleje patřící do podpoložky 1511 90 19 kombinované nomenklatury nebo
Tekuté frakce kokosového oleje podpolož ky ex 1513 19 30 kombinované nomenkla tury nebo- Methyl estery mastných kyselin patřící do podpoložek kombinované nomenklatury ex 2915 70 20, ex 2915 0 80, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 a ex 2916 19 40 a 2916 19 80
Palmový olej podpoložky 1513 21 11 nebo- Směsi mastných alkoholů patřící do podpoložky 3823 70 00 kombinované nomenklatury
Tekuté frakce palmojádrového oleje podpoložky ex 1513 29 30 kombinované nomenklamentury nebo- Mastné alkoholy patřící do podpoložek 2905 16 90, 2905 17 00, 2905 1910 a 2805 19 90 kombinované nomenklatury
Babassuový olej podpoložky 1513 21 19- Glycerol patřící do podpoložky 2905 45 00 kombinované nomenklatury
11Výrobky podpoložek 2707 10, 2707 20, 2707 30, 270750, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 a 2710 00 kombinované nomenklaturyPřepracování na výrobky patřící do podpoložky 2710 00 71 nebo podpoložky 2710 00 72 kombinované nomenklatury
12Surový olej podpoložek 2707 99 11 a 2707 99 19 kombinované nomenklaturyPřepracování na výrobky patřící do podpoložky 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2707 99 30, 2707 99 99, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 a 2902 44 90 kombinované nomenklatury
13Oxid chromový podpoložky 2819 90 00 kombinované nomenklaturyPřepracování na chrom patřící do podpoložky 8112 20 31 kombinované nomenklatury
14Plynové oleje s obsahem síry přesahujícím 0,2% patřící do podpoložky 2710 00 69 kombinované nomenklaturySměs výrobků ve sloupci 1 nebo směs jednoho a/nebo druhého výrobku ve sloupci 1 s plynovým olejem s obsahem síry nepřesahujícím 0,2% patřící do podpoložky 2710 00 69 kombinované nomenklatury k získání plynového oleje s obsahem síry nepřesahujícím 0,2% patřící do podpoložky 2710 00 69 kombinované nomenklatury
Kerosin patřící do podpoložky 2710 00 55 kombinované nomenklatury
15Ricinový olej patřící do podpoložky 1515 30 90 kombinované nomenklaturyPřepracovaní na:
- Hydrogenovaný ricinový olej (zvaný Opalwax) pařící do podpoložky 1516 20 10 kombinované nomenklatury
kyselinu 12 - hydroxystearovou (čistoty méně než 90%) patřící do podpoložky 3823 19 10 kombinované nomenklatury
- kyselinu 12 - hydroxystearovou (čistoty nejméně 90%) patřící do podpoložky 2918 19 90 kombinované nomenklatury
- Glycerol patřící do podpoložky 2905 45 00 kombinované nomenklatury
16Bruslařská obuv, bez bruslí, patřící do podpoložky kombinované nomenklatury 6402 19 00
Bruslařské obuv, bez bruslí, patřící do podpoložky kombinované nomenklatury 6403 19 00
Přepracování na:
Brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny patřící do podpoložky kombinované nomenklatury 9506 70 10
Kolečkové brusle, patřící do podpoložky kombinované nomenklatury 9506 70 30
17Podvozek s kabinou patřící do podpoložky 8704 2131kombinované nomenklaturyPřepracování na hasičské vozidlo, vybavené úplným zařízením na zdolání požáru a/nebo úplným zařízením pro záchranné akce patřící do podpoložky 8705 30 00 kombinované nomenklatury
18.Jakékoli elektronické součásti, díly, sestavy (včetně podsestav) nebo materiály (též elektronické) podstatné pro elektronické fungování výrobku přepracovaného pod celním dohledem..Přepracování na výrobky informační technologie podpoložek kombinované nomenklatury s poznámkou „ITA“ ve sloupci 7 celního sazebníku

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

POZNÁMKY O POUŽITÍ INFORMAČNÍHO LÍSTKU

1. Vývozce musí zajistit, aby celní orgány země dočasného dovozu, byli schopni, s výhradou jimi stanovených podmínek, zajistit totožnost zboží.

2. Uživatel je povinen předložit řádně vyplněný Informační lístek (dále jen "lL") celním orgánům při propouštění zboží.

3. Při zpětných dovozech v dílčích zásilkách se postupuje takto:

a) Dočasný vývoz:

Vývozce předkládá IL ve dvou vyhotoveních (originál a kopie). Celní úřad je viduje (část l) a vrátí je vývozci, který předá originál dovozci a ten jej uchová až do posledního zpětného vývozu. Vývozce uchová kopii.

b) Dočasný dovoz:

Dovozce předloží originál celnímu úřadu, který mu jej vrátí poté, co vidoval část II.

c) Dílčí zpětné vývozy:

Zpětný vývozce vyplní dodatkové vyhotovení části III, včetně odstavce G, a spolu s originálem jej předloží celnímu úřadu. Ten porovná tyto dva doklady a viduje dodatkové vyhotovení, které zpětný vývozce doručí zpětnému dovozci.

d) Dílčí zpětné dovozy:

Zpětný dovozce předloží dodatkové vyhotovení spolu s kopií celnímu úřadu, který porovná tyto dva doklady.

e) Poslední dílčí zpětný vývoz:

Zpětný vývozce vyplní část III originálu, včetně odstavce G. Celní úřad připojí své ověření a vrátí originál zpětnému vývozci, který jej doručí zpětnému dovozci.

f) Poslední dílčí zpětný dovoz:

Zpětný dovozce předloží celnímu úřadu originál a kopii IL.

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Národní tranzit / Záruční listina

Národní tranzit / Záruční listina

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

Příloha č. 35 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Příloha č. 36 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ, U KTERÉHO JE VYŽADOVÁNA ZVÝŠENÁ ČÁSTKA PAUŠÁLNÍ ZÁRUKY

123
Číslo HSOznačení zbožíMnožství odpovídající částce 7000 ECU paušální záruky
ex 01.02Živý hovězí dobytek, jiný než plemenná čistokrevná zvířata4. 000 kg
2,02Hovězí maso zmrazené3. 000 kg
4,02Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující5. 000 kg
přídavek cukru nebo jiných sladidel
4,05Máslo a jiné tuky z mléka3. 000 kg
8,03Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené8. 000 kg
17,01Třtinový a řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu7. 000 kg
22.07 10Ethylalkohol s obsahem alkoholu 80% nebo více, nedenaturovaný3 hl
ex 22.08Destiláty, likéry a jiné lihoviny5 hl
24,02Cigarety35 000 ks

Poznámka: Není-li u jednotlivých položek uvedeného seznamu zboží připojena poznámka "ex", zahrnují čtyřmístné číselné kódy celního sazebníku všechny v nich obsažené podpoložky zboží.

Příloha č. 37 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

TC 31 - Osvědčení o záruce

TC 31 - Osvědčení o záruce

Příloha č. 39 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 40 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Národní tranzit (Systém globální záruky)

Národní tranzit (Systém globální záruky)

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 42 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu (Systém globální záruky)

Jiné operace než režim tranzitu (Systém globální záruky)

Příloha č. 43 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 44 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Příloha č. 45 k vyhlášce č. 135/1999 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Příloha č. 46 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu

Záruční doklad (paušální záruka) pro režim tranzitu

Příloha č. 47 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

T. C. 32 - Záruční doklad (paušální záruka)

T. C. 32 - Záruční doklad (paušální záruka)

Příloha č. 48 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Záruční doklad (paušální záruka)

Záruční doklad (paušální záruka)

Příloha č. 49 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Národní tranzit / Záruční listina

Národní tranzit / Záruční listina

Příloha č. 50 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

Společný tranzitní režim / Tranzitní režim společenství / Záruční listina

Příloha č. 51 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Jiné operace než režim tranzitu / Záruční listina

Příloha č. 52 k vyhlášce č. 135/1998 Sb.

Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh

Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh

Poznámky pod čarou

1) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

3) § 23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.
Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek.
Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

3b) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

3c) Například zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

3d) § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád).

4) § 93 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

5) Článek 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, vyhlášené pod č. 147/1947 Sb.

6) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.

7) § 46 až 48 vyhlášky č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

8) § 41 až 45 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

9) § 145 až 148 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

10) § 157 až 162 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

11) § 128 až 132 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

12) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 7 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k této dohodě, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.

15) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.

16) Článek 20 Přípojku A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.

17) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.

18) Článek 12 Přípojku B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/1991 Sb.).

19) Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená pod č. 147/1947 Sb.

20) Celní prohlášení Douane CN 22 a celní prohlášení Déclaration en douane CN 23.

21) Vyhláška č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží.
Vyhláška č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR).

22) Článek 11 odst. 1 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluvy TIR), vyhláška č. 144/1982 Sb.
Článek 6 odst. 4 Celní úmluvy o karnetu ATA pro dovozní celní záznam zboží (Úmluvy ATA), vyhláška č. 89/1963 Sb.

23) Článek 11 odst. 2 Úmluvy TIR.
Článek 7 odst. 1 a 2 Úmluvy ATA.

24) § 123 až 127 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

25) § 150 až 152 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

26) § 153 až 156 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

27) § 163 až 165 vyhlášky č. 136/1998 Sb.

28) Zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb.

29) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 211/1996 Sb., ve znění č. 8/1998 Sb.

30) Vyhláška č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.

31) § 254 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

32) Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1) Vyhláška č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.

1a) § 45 odst. 4 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 43 odst. 6 zákona č. 588/1992 Sb.

2) Nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

3) § 2 odst. 1, 8 a 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

4) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).

5) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 337/1997 Sb.

6) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 337/1997 Sb.

7) § 65 až 79 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) — vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.

9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.

10) § 25 zákona č. 152/1997 Sb.

11) Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních — sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

12) Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních — sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

13) § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.

14) § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.

15) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.

16) Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.
Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.

16a) § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

16b) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

16c) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb.

17) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb.

18) Např.: Všeobecná dohoda o clech a obchodu (vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947, ve znění pozdějších předpisů); sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 237/1993 Sb., o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 229/1994 Sb., o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé; sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1995 Sb., o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

19) Zákon č. 21/1997 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

19a) § 16 zákona č. 21/1997 Sb.

19b) Vyhláška č. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.

20) § 4 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

21) § 5 zákona č. 136/1994 Sb.

22) § 9 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

24) Např. § 123, 124 a 134 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) § 66 až 79 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27a) Článek III odst. 2 písm. b. Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, která byla zveřejněna sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb.

28) § 6 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29) § 7 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30) § 16 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

31) Vyhláška č. 136/1988 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

32) zákon č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

33) zákon č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1) Vyhláška č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

Přesunout nahoru