Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka 46/1998
Platnost od 24.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.


§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.seznam výkonůseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)
3.kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené a hrazené za určitých podmínek
4.autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon
5.číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu podle Kapitoly 2 bodu 4
9.OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.čas výkonučas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.nositel
nositel výkonu
zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.čas
čas nositele výkonu
čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.INDX
mzdový index nositele výkonu
index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.body
bodová hodnota výkonu
součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.ODošetřovací den
18.ZPzdravotnické prostředky

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu poskytovateli.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či pohotovostní služby u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnutých hrazených služeb.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „dokumentace“) pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud poskytovatel vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého příjemce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

3. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

7. Výkon s omezením místem AOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.

8. Výkon s omezením místem SAOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.

5 OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

Pravidla pro vykazování výkonů v období, pro které je stanoveno omezení frekvencí, jsou následující:

Týden: Během období 7 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Měsíc: Během období 28 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Čtvrtletí, 3 měsíce (např. 1/1 čtvrtletí nebo 1/3 měsíce): Během období 84 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pololetí: Během období 175 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Rok: Během období 350 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce vícekrát, než umožňuje omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut1)

2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut2)

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)

4. nelékařský zdravotnický pracovník - dále NLZP2)

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu poskytovateli.

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů - lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene - symbol L2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti - symbol K3, hodnota indexu 3,5

6.3. Indexy JOP

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání - symbol J1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním - symbol J2, hodnota indexu 2,5

6.4 Indexy NLZP

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

6.5 Indexy pro poskytování domácí péče

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v rámci odbornosti 925 - domácí péče jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (ZPOD) - symbol D1, hodnota indexu 1,08.

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol D2, hodnota indexu 1,8.

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí -symbol D3, hodnota indexu 2,25.

6.6. Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,4376 bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,452 bodu, pro nositele výkonů D1, D2 a D3 je stanovena na 1,9602 bodu.

Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zdaje u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN „HOSPITALIZACE“)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec u tohoto poskytovatele hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře, psychiatra nebo klinického psychologa vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem, s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto zařízení za jeden den.

9.3. Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky

Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky, se vykazuje výkony autorských odborností 902, 911, 914, 921 a 925.

Návštěva všeobecné sestry, fyzioterapeuta, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky se vykazuje na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře.

Výkony č. 06135 a 06645 lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace v tomto případě vždy obsahuje datum a čas provedení výkonu.

Výkony č. 06137 a 06649 lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace v tomto případě vždy obsahuje datum provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího poskytovatele spojená s pořízením výpisu z dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace ie především:

1. prostudování dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity poskytovaných hrazených služeb

3. zaslání výpisu nově registrujícímu poskytovateli

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo léčebnou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo léčebné péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo léčebné péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

6. administrativní činnost spojená s výkonem

7. zápis o celém postupu do dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Při pohotovostní službě vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při pohotovostní službě nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam v dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými poskytovatelé vykazují zdravotním pojišťovnám hrazené služby poskytnuté pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).

3. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, všeobecného praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a klinického stomatologa

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a klinický stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo klinickým stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace.

3.2 Výplň stálého nebo dočasného zubu

Výkony

číslonázev
04201Výplň stálého nebo dočasného zubu -jedna ploška
04202Výplň stálého nebo dočasného zubu - dvě a více plošek (vč. rekonstrukce růžku)

lze vykázat v těchto případech:

1. U pojištěnců do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita a v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků i při použití fotokompozita. Při použití dózováného amalgámu jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

2. U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití fotokompozita nebo samopolymerujícího kompozita.

3. U těhotných a kojících žen při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita. Při použití dózovaného amalgámu jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

4. U pojištěnců neuvedených v bodech 1 až 3 při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozita.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispenzární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření ie především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)

14. zápis o celém postupu do dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení léčebného postupu případně včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
01445 Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104

Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslonázev
02230Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykázat pouze, pokud při jeho provádění bude respektováno doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality) jednou ročně.

2a. 006 - KLINICKÁ FARMACIE

Výkon číslonázev
05751Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem

lze vykázat pouze u pacienta, jehož zdravotní stav je ohrožen alespoň jedním z hodnocených rizikových faktorů

Hodnocené rizikové faktory jsou:

polypragmazie - v chronické medikaci pacienta je 8 a více systémově užívaných léčiv,

léčivo s úzkým terapeutickým oknem (vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová, warfarin, nízkomolekulární heparin v terapeutické dávce (LMWH), cyklosporin, everolimus, tacrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a případně další léčiva, jejichž plazmatické hladiny je třeba sledovat při úpravě dávkování při změně funkcí eliminačních orgánů, při projevu nežádoucího účinku nebo při sledování dopadu lékové interakce),

léčivo s vysokým interakčním potenciálem; léčivo s popsanými/dokumentovanými lékovými interakcemi popisované v odborné literatuře jako velmi závažné nebo závažné (značené číselně, nebo pomocí písmen - podle použité klasifikace),

renální insuficience - hodnota glomerulární filtrace je rovna nebo menší než 30 ml/min,

laboratorní známky hepatální insuficience - albumin < 20 g/l, alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), gamaglutamyltransferáza (GMT), bilirubin nad trojnásobek horní hranice normy,

další významné změny biochemických a/nebo hematologických parametrů,

pacient v intenzivní péči,

diabetes mellitus (podle MKN: E10 - El4) - na terapii perorálními antidiabetiky (PAD) a/nebo inzulínu,

epilepsie (podle MKN: G40, G41) na terapii antiepileptiky,

fibrilace síní (148),

nádorové onemocnění (podle MKN: C) - kurativní nebo paliativní farmakoterapie,

pacient s dlouhodobou (déle než 1 týden) léčbou systémovými kortikoidy nebo jinými imunosupresivy, nebo

pacient s parkinsonským syndromem (podle MKN: G20, G21)

3. 014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
04010 Komplexní vyšetření klinickým stomatologem
04060 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku
04061 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
04640 Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650 Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710 Sutura extrakční rány - na zub
04720 Stavění pozdního postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
05021 Ortodontická kontrola I. typ
05029 Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslo název
11501 Enterální výživa
11502 Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503 Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504 Doplňková parenterální výživa
11505 Speciální parenterální výživa
11506 Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Výkon
číslonázev
11024Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.
Výkon
číslonázev
11025Superkonziliární vyšetření internistou
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a řunkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací metody.
Výkon zahrnuje podrobné zhodnocení provedených vyšetření a stanovení dalšího diagnostického postupu a plánu dispenzarizace a poskytnutí informace nemocnému. Výstupem výkonu je záznam ve zdravotnické dokumentaci s výčtem provedených vyšetření a jejich výsledků, diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslo název
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
09141 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515 UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské
89517 UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo název
14110 Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i. v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v qastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo název
15130 Diagnostický test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. pabatest

4. xylosový test

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

9. 107 - KARDIOLQGIE

9.1 Indikace

Výkon

číslo název
17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi

2. podezření na epizodickou hypertenzi

3. podezření na fenomén bílého pláště

4. podezření na hypotenzní stavy

5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii

6. podezření na maskovanou hypertenzi

7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.

2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.

3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.

4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.

5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.

6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.

9.2 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
17299 Levostranná katetrizace srdeční
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300 Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302 Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
17127 Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo název
17320 Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231 Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo název
17123 Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslo název
17234 Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku)

Výkon

číslo název
17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250 Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG
17252 Transesofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název
17115 Koronární aterectomie včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

číslo název
18521 Akutní hemodialýza
18522 Chronická hemodialýza
18530 Hemofiltrace
18550 Hemodiafiltrace
18511 Akutní peritoneální dialýza

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

Výkon
číslonázev
18550Hemodiaiiltrace
se vykazuje v případě, že se jedná o pacienta:
1. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) - s výjimkou pacientů s krátkou očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy),
2. s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25 mg/l),
3. s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/1, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance pacienta,
4. plánovaného k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),

5. diabetika s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během hemodialýzy,

6. s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie), nebo

7. se selháním ledvin a se srdečním selháním, který je unavený a dušný již při menší fyzické aktivitě nebo který pro dusnost nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu.

Výkon
číslonázev
18530Hermofiltrace
je indikován v případě, že se jedná o pacienta:
1. s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
2. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace, nebo
3. se septickými komplikacemi.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Výkon

číslo název
25213 Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo název
25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo název
25115 Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii
25117 Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie
25119 Bronchoalveolární laváž
25121 Endobronchiální excize
25122 Perbronchiální punkce
25118 Transbronchiální plicní biopsie
25123 Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125 Endobronchiální laserový výkon á 20 min.
25127 Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min.
25321 Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131 Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy - stentu á 20 min.

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 222 - TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie

- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci Dilatační kardiomyopatie

- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura

- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek ABO

- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.

- Idiopatická trombocytopenická purpura

- Aloimunní trombocytopenie

- Myasthenia gravis

- Pemphigus

- Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek ABO nebo rejekce štěpu.

- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

14. 301 - DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslo název
31050 Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo název
32610 Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku
32620 srdeční katetrizace u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo název
31022 Cílené vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo název
31021 Komplexní vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo název
34310 Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

17. 309 - SEXUOLOGIE

17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo název
39022 Cílené vyšetření sexuologem

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo název
43113 Plánování RTG terapie nebo Cs 137
43217 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem
43219 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola)
43423 Plánování brachyterapie
43425 Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola)

19.2 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo název
43421 Brachyterapie intrakavitární
43419 Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR
43417 Brachyterapie intersticiální manuální
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR

19.3 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653)

číslonázev
43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43653Protonové ozáření v kraniospinální ose

Výkon indikuje poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách. Tato indikace vychází

a) ze zhodnocení zdravotního stavu pacienta (diagnostický souhrn a anamnéza),

b) z řádného medicínského odůvodnění indikace protonové terapie jako optimálního způsobu ozáření cílového objemu dávkou nezbytnou k dosažení požadovaného léčebného účinku, přičemž ozáření ostatních tkání musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného přínosu, a

c) ze závěru multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra vycházejícího z multidisciplinárního indikačního semináře k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se zhoubným onkologickým onemocněním, jehož součástí je zápis podepsaný nejméně vedoucím komplexního onkologického centra a radiačním onkologem.

Protonová léčba se indikuje zejména v těchto diagnózách:

Radioterapie protony u dětských malignit

ozařování kraniospinální osy (meduloblastom),

nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

Radioterapie protony u dospělých pacientů

vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu optických drah druhostranného oka,

lokalizovaný hepatocelulární karcinom indikovaný ke kurativní radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,

nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie).

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslo název
44007 Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

Výkon

číslo název
44211 Manuální lymfodrenáž

mohou vykazovat také fyzioterapeuti.

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo název
47021 Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023 Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo název
47125 Kardioangiografie First Pass
47133 Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo název
47129 Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

22. 501 - CHIRURGIE

22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo název
51611 Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo název
51810 Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo název
51711 Výkon laparoskopický a torakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo název
51713 Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýza adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15.ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserózní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3. nefrektomie

4. odstranění tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo název
51231 Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233 Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsii nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237 Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239 Radikální extirpace axilárních nebo inquinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

číslo název
51850 Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy

Výkon

číslo název
51881 Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jejichž ošetřující lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře.

22.5 Sternotomie. thorakotomie

Výkon

číslo název
55250 Sternotomie, torakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo název
56178 Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2 Kranioplastika

Výkon

číslo název
56135 Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo název
56113 Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

24.1 Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo název
61447 Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo název
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2)
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 cm2 - 30 cm2

Výkony

číslo název
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61115 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo název
61211 Rekonstrukce šlachového poutka
61213 Implantace silikonu při defektu šlachy
61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217 Transpozice šlachy flexoru
61219 Tenolýza extenzoru
61221 Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo název
61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235 Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239 Distrakce falangy nebo metakarpu
61245 Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24.2. Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo název
61123 Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129 Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm2

mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická.

Výkony

číslo název
61111 Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
61133 Radikální excize maligního melanoblastomu
61169 Transpozice muskulárního laloku
61311 Velofaryngofixace

mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo název
62100 Převaz popáleniny v rozsahu do 1 %
62120 Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140 Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 cm2 do 1 % povrchu těla
62130 Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 cm2
62150 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 %
62160 Popáleniny - ošetření a převaz 5-10 % povrchu
62170 Popáleniny - ošetření a převaz 10-15 % povrchu
62180 Popáleniny - ošetření a převaz 15 -20 % povrchu
62110 Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha
62112 Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62320 Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340 Nekrektomie 10-15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciáiní
62350 Nekrektomie 15-20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo název
62610 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla
62640 Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 - 5 % z plochy povrchu těla
62660 Odběr dermoepidermálního štěpu: 5 - 10 % z plochy povrchu těla
62670 Odběr dermoepidermálního štěpu: 10 -15 % z plochy povrchu těla
62680 Odběr dermoepidermálního štěpu: 15 - 20 % z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62420 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo název
62510 Xenotransplantace do 1 % povrchu těla
62520 Xenotransplantace 1 - 5 % povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla
62420 i Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), - 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení - (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

26.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
63587 Pertubace terapeutická
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
63594 Radikální operace pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo název
63313 Amnioskopie
63323 Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63315 Fetoskopie
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63312 Oxytocinový zátěžový test
63117 Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63598 Punkce Douglasova prostoru diagnostická
63599 Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63540 Elektro-diatermo koagulace čípku děložního
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
63532 Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311 Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521 Hymenotomie, hymenektomie
63511 Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63579 Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu
63596 Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63133 Manuální vybavení zadržené placenty
63127 Sectio caesarea
63129 Sectio caesarea a sterilizace
63131 Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie)

nelze vykazovat současně.

26.2 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

28. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo název
66031 Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo název
66317 Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

29.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo název
71825 Kryokauter v ORL á 10 minut
71821 Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici- a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3 Nystaqmoqrafická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
71641 Submukósní resekce nosní přepážky
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71661 Výplach čelistní dutiny
71663 Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71641 Submukozní resekce nosní přepážky
71651 Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslo název
71787 Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789 Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu

nelze vykazovat současně.

29.5. 731 - Otorinolaryngologie - skupina 3

Výkon číslonázev
71589Implantace aktivního středoušního implantátu

lze vykázat u pacienta při průkazu patologického stavu sluchu:

Patologický stavSluch
středně těžká až těžká nedoslýchavost, převodní nebo smíšená, bez známek progrese, pokud nelze dosáhnout účinné korekce konvenčním sluchadlem; středouší bez známek zánětupřevodní rezerva větší než 50 dB (průměrná ztráta sluchu max. 80 dB) ztráta 40 dB SRT a výše
zisk s konvenčním sluchadlem menší 10 dB SRT
zisk s vibračním sluchadlem menší než 10 dB SRT
percepční porucha sluchu,
pokud nelze dosáhnout korekce konvenčním sluchadlem středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT
zisk s konvenčním sluchadlem méně než 10 dB SRT
stavy s patologií zevního a středního ucha znemožňující aplikaci sluchadel
alergie, externí otitis, atresie zevního zvukovodu, porucha převodního systému, st. ablaci středouší pro tumor apod.; středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT

30. 702 FONIATRIE

31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslo název
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo název
75139 Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

32. 706 - UROLOGIE

32.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo název
76127 Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslo název
76531 Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslo název
76561 Fotokoagulace tumoru laserem
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.)

32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se přičítá k výkonu

číslo název
76531 Cystou retroskopie

Výkonem

číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů jednostranná bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí

se přičítají k výkonu

číslo název
76543 Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo název
76451 Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

33. 708 - ANESTEZIOLOGIEAINTENZIVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4. Reparace kostních úlomků kalvy

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

10. Otevřená operace na mozkových cévách

11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy

13. Excize epifýzy

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20. Dekomprese zlomeniny páteře

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

22. Částečné vytětí páteřní míchy

23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26. Vynětí nádoru míchy

27. Blokáda plexus coeliacus

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30. Intrathekální neurolýza

31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

37. Druhá operace příštitných tělísek

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39. Plastika hrudní stěny

40. Odstranění brzlíku

41. Úprava prasklé bránice

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43. Úprava vrozené brániční kýly

44. Thorakoskopické výkony

45. Odstranění jedné plíce

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52. Vyšetření převodního systému srdečního

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56. Incise a excise perikardu

57. Dekomprese srdeční tamponády

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59. Transluminární operace na plicní tepně

60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny

62. Otevřená operace na mozkové tepně

63. Bypass z podklíčkové tepny

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

66. Bypass ledvinné tepny

67. Vytětí části ledvinné tepny

68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

72. Mikrochirurgická oprava tepny

73. Oprava tepenožilní píštěle

74. Částečné vytětí jícnu

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76. Bypass jícnu

77. Revize jícnové anastomózy

78. Úprava jícnu

79. Arteficiální vstup do jícnu

80. Protnutí svaloviny jícnu

81. Hellerova operace

82. Totální vytětí žaludku

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86. Vytnutí konečníku i řiti

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

90. Částečné vytnutí z jater

91. Odstranění jaterního nádoru

92. Úprava (korekce) na játrech

93. Laparoskopické výkony

94. Úprava na žlučovodu

95. Neúplné vytnutí slinivky

96. Úprava vrozené brániční kýly

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5. Radiační destrukce

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7. Totální a parciální pharyngectomie

8. Totální laryngectomie

9. Parciální laryngectomie

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11. Částečné vytětí průdušnice

12. Rekonstrukce průdušnice

13. Operace na otevřeném srdci

14. Uzavřené protětí chlopně

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17. Revize bypassu koronární tepny

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

19. Korekce anomálie koronárních tepen

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23. Korekce truncus arteriosus

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29. Úprava plicní tepny

30. Otevřená operace na plicní tepně

31. Odstranění embolu z plicních cév

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

35. Bypass části aorty

36. Revize náhrady (protézy) aorty

37. Plastická úprava aorty

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42. Vytětí jícnu a žaludku

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45. Vytnutí celého jaterního laloku

46. Totální vytnutí slinivky

47. Transplantace ledvin

48. Exenterace z pánve

33.2 Výklad položek TISS

33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

• jednorázové a

• opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách

3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.

5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO - neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.

6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

7. Swan-Ganzův katetr

8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 × denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití výkonu číslo 78813 (CWH)

9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

12. monitorování nitrolebního tlaku

13. transfuse krevních destiček

14. intraaortální balónková kontrapulsace

15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod. - rozumí se náhlé příhody všech etiologií

16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin

17. urgentní endoskopie

18. vazoaktivní látky - více než 1 léčivý přípravek. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenteráiní výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.

3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.

4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách, ventilace s tlakovou podporou, atd.)

5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kália - tj.7,5% roztoku.

7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě: 1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku

8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

9. hodinová diuresa

10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body - viz níže

12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech v dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčivého přípravku.

13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)

14. kontinuální infuse antiarytmik

15. kardioverze pro arytmie

16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

17. arteriální katetr

18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)

23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby

24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin

25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánev, apod.

33.2.3.3 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

2. 2 periferní i. v. katetry

3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

8. parenteráiní chemoterapie

9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

33.2.3.4 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo SaO2

2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr

4. chronická antikoagulační terapie

5. standardní měření příjmu a výdeje - 4× /24hod.

6. statimová laboratorní vyšetření (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)

9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)

10. péče o tracheostomii

11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii

13. oxygenoterapie

14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

34. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

číslo název
06713 Přednemocniční neodkladná péče, sledování, případně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo sestrou pro intenzivní péči á 15 minut

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta poskytovateli nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

Výkon

číslo název
79111 Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem zdravotnické záchranné služby

Po předání pacienta poskytovateli, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

35.710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI

Výkony

číslonázev
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.

35a. 780 - HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

IndikaceDiagnóza
Otrava COT 58
Kouřovými plynyT 59.9
Dekompresní chorobaT 70.3
T 70.9
Plynová embolieT 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalováT 79.5-6
Drtivé poranění končetinT 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněťA 41.0-9
A 48.0
N 49.9
L 03.9
Reperfuzní syndrom po invazívním cévním výkonuT 81.9
T 82.9
Replantace končetinyT 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace je možné vykázat:

IndikaceDiagnózaMax. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubuY 84.260x
Z 92.3
Diabetické defektyE 10.480x
E 10.5
E 11.4
E 11.5
Ischémické vředy a defektyI 70.280x
persistující navzdory poskytované optimální léčběI 70.8
Neuroblastom IV. st.C 47.0-930x
Náhlá hluchotaH 90.3-540x
H 91.0-9
H 83.3
TinitusH 93.130x
Problematické kožní štěpy a volné svalové lalokyT 86.0-840x
Refrakterní chronická osteomyelitidaM 86.0-860x
AlgoneurodystrofieM 89.040x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčběI 83.280x
L 88
T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepnyH 34.0-930x
Popáleniny nad 20% st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)T 20.0-32.940x
Postanoxická encephalopatieG 93.160x
Cystoidní pneumatóza střevaK 63.840x

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslo název
81211 Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo název
81347 Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123 Analýza moči chemicky

Výkony

číslo název
81709 Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711 Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713 Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s kardiovaskulárním rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s diabetes mellitus typu 2

Výkon

číslo název
81719 Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslo název
81729 PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VW )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědčení se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VW) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

37. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
87110 Pitva standardní
87113 Pitva technicky obtížná
87111 Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

37.2. Stanovení diagnózy

Výkon bioptické diagnózy (87511, 87517, 87523) a cytologické diagnózy (87513, 87519, 87525) se vztahuje na l, samostatně adjustovaný nebo topograficky určený vzorek.

37.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

38. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo název
89339 Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo název
89419 Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo název
89421 Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo název
89437 PTC A více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny

je možno AG sadu (zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout) vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo název
89431 Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433 Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429 Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslo název
89312 Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

39. 817 - LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

číslo název
95198 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -negativní nález
95199 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -abnormální nález

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 -kolposkopické expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

40. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

číslo název
37121 Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

41. 902 - FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslo název
21711 Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo název
21215 | Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 910 - PSYCHOTERAPIE

42.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

42.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo název
35610 Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620 Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 -14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo název
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslo název
37125 Emergentní psychoterapie á 60 minut

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty - následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x - F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 - telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 - sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 - rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 -dětská psychiatrie, 308 - léčba alkoholismu, 309 - sexuologie, 901 - klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

42.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 -psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

42.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

43. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují všeobecné sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

43.1 Infúzní terapie

Výkon

číslo název
06115 Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min.

může být vykazován spolu s výkonem

číslo název
06113 Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43.2. Peritoneální dialýza prováděná všeobecnou sestrou

Výkon

číslonázev
06141Provádění peritoneální dialýzy všeobecnou sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.

44. 913 - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ošetřovatelskou péčí v sociálních službách se rozumí poskytování zdravotních služeb pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pojištěncům, kteří jsou u poskytovatelů lůžkové péče umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotních služeb těmto pojištěncům se vykazují poskytnuté zdravotní služby na základě indikace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

44.1. Aplikace léků neinvazivní cestou

Výkon č. 06620 lze vykázat pouze v případech, kdy si pacient zjevně není schopen léčivý přípravek sám vložit do úst nebo jej bezpečně spolknout, takže mu musí odborně způsobilý zdravotnický pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst a následně zkontrolovat dutinu ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut, nebo v případech, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje samostatné bezpečné užití léčivého přípravku nebo si pacient není schopen sám aplikovat léčivý přípravek do spojivkového vaku. Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře.

44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 913

Výkony odbornosti 913 lze vykázat praktickou sestrou pouze v případě, že je ve směně fyzicky přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k výkonu povolání všeobecné sestry, v případě poskytování péče dětem dětská sestra, k poskytnutí bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel zabezpečit zdravotní služby všeobecnou sestrou, v případě poskytování péče dětem dětskou sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických zaměstnanců.

45. 914 - SESTRA PRO PÉČI V PSYCHIATRII

Výkony

číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost sestry pro péči v psychiatrii
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální
35821 Terénní krizová intervence prováděná sestrou pro péči v psychiatrii

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo název
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo název
35821 Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

46. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

Výkony
číslonázev
06021Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
06023Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
lze vykazovat pouze u fyziologického těhotenství.
Fyziologickým těhotenstvím se rozumí těhotenství bez rizikových faktorů v anamnéze, s normálními výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity.

47. 925 - DOMÁCÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze poskytovatelé poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslo název
06311 Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

Výkon

číslo název
06349 Signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

lze vykázat spolu s výkony:

1. Ošetřovací návštěva - domácí péče - typ I

2. Ošetřovací návštěva - domácí péče - typ II

3. Ošetřovací návštěva - domácí péče - typ III

4. Ošetřovací návštěva - domácí péče - typ IV

5. Fyzická asistence při poskytování domácí péče

6. Vyšetření stavu pacienta ve vlastním sociálním prostředí

7. Odběr biologického materiálu

8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

9. Ošetření stomií

10. Lokální ošetření

11. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

13. Výkon v době od 22. hod. do 6 hod.

14. Výkon v den pracovního klidu nebo pracovního volna.

V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

47a. 926 - DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU

Výkony

číslonázev
80090Agregovaný výkon domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu (dále jen „domácí paliativní péče“) - klinicky nestabilní pacient
80091Agregovaný výkon domácí paliativní péče - klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy

Jedná se o poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí nevyléčitelně nemocnému pacientovi v terminálním stavu.

V agregovaném výkonu jsou zahrnuty veškeré poskytované zdravotní služby za 1 den (tj. komplex výkonů lékaře i sestry, eventuálně psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava lékaře i sestry za pacientem bez ohledu na vzdálenost, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů, včetně režie). K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den.

Na základě vyhodnocení stavu pacienta dle závažnosti symptomů (Edmonton Symptom Assessment Scale - ESAS) je denně vykazován příslušný agregovaný výkon.

48. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

49. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

49.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslo název
09521 Čas lékaře strávený přepravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem přepravy.

49.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslo název
09519 Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

49.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslo název
09220 Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

49.4 UZ vyšetření

Výkony

číslo název
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

49.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslo název
09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

49.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo název
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 cm2
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2
09239 Sutura rány a podkoží do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

49.7. Výjimka z frekvenčního omezení

Výkon

číslonázev
09119Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.

49.8. Péče na urgentním příjmu

Výkon

číslonázev
09566Péče na urgentním příjmu

lze vykázat poskytovatelem lůžkové péče, který získal podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, statut vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé pacienty.

Výkon lze vykázat 1/1 den u pacienta, jenž byl na základě triáže podle předem stanovených kritérií vyhodnocen jako pacient vyžadující péči na observačním lůžku, tj. dekompenzovaný nebo s důvodným podezřením na závažné ohrožení zdraví nebo přímé ohrožení života a pokud zároveň délka pobytu na observačním lůžku dosáhne min. 2 hodiny a pacient je následně odeslán do domácího ošetřování, event. dojde k jeho úmrtí (tj. nenásleduje hospitalizace pacienta, a to ani v rámci jiného poskytovatele).

Výkon lze vykázat pouze v případě, jsou-li výše uvedené podmínky splněny současně. K výkonu nelze vykázat výkon č. 09563 - Výkon lékařské pohotovostní služby.

50. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

50.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo název
56419 Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

50.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo název
71823 Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém pracovišti poskytovatele nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9. 00015 je Ošetřovací den následné ventilační péče (NVP).

10. 00017 je Ošetřovací den následné intenzivní péče (NIP).

11. 00020 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

12. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

13. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14.00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.

15. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

16. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

17. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

18. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

19. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.

20. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

21. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

22. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

23. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

24. 00033 je Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku

25. 00035 je Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny

26. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.

27. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

28. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

29. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém - dále jen TISS).

30. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

31. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

32. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

33. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

34. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

35. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

36. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

37. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

38. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

39. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

40. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

41. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

42. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

43. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

44. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

45. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče

46. 00098 je propustka na žádost pacienta.

47. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) poskytovatele lůžkové péče

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům.

V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornost agreg A body agreg B body agreg C body agreg D body agreg E body
101 332 276 221 221 138
102 306 255 204 204 128
103 326 271 217 217 136
104 232 194 155 155 97
105 242 201 161 161 101
106 217 181 145 145 90
107 364 304 243 243 152
108 234 195 156 156 97
109 177 147 118 118 74
201 76 63 51 51 32
202 263 219 175 175 110
203 270 225 180 180 112
205 270 225 180 180 112
206 54 45 36 36 22
207 157 131 105 105 65
209 197 165 132 132 82
210 226 189 151 151 94
301 208 173 138 138 87
302 364 304 243 243 152
303 209 174 139 139 87
304 89 74 60 60 37
305 40 34 27 27 17
306 28 23 19 19 12
308 34 28 22 22 14
309 23 19 16 16 10
401 207 172 138 138 86
402 254 212 169 169 106
403 135 112 90 90 56
404 132 110 88 88 55
405 55 46 37 37 23
407 49 41 33 33 20
501 225 187 150 150 94
502 195 162 130 130 81
503 195 163 130 130 81
504 227 189 151 151 94
505 249 207 166 166 104
506 162 135 108 108 68
507 230 191 153 153 96
601 77 64 51 51 32
602 232 194 155 155 97
603 342 285 228 228 143
604 352 294 235 235 147
605 141 117 94 94 59
606 157 131 105 105 65
607 70 59 47 47 29
701 127 106 85 85 53
702 25 20 16 16 10
704 98 82 6666 41
705 76 63 51 51 32
706 212 177 141 141 88
707 167 139 111 111 69
708 473 394 315 315 197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost odbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD body A body B body C body D Body E
00001 933 778 622 622 389
00002 942 785 628 628 393
00003 1108 923 738 738 461
00006 1298 1082 865 865 541
00010 1197 998 798 798 499

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

OD body
00005 498
00011 3 656
00012 781
000156 150
000179 364
000202 201
00021 661
00022 655
00023 556
00024 556
00025 2 542
00026 792
00027 655
00028 556
00029 556
00030 1004
00031 79
00032 79
00033 3 866
000353 042
00040 656
00041 175
00042 87
00051 31 872
00052 27 872
00053 23 872
00055 11 803
00057 6 582
00058 5 382
00061 25 872
00062 32 084
00065 14 723
00068 6 754
00071 28 871
00072 24 641
00075 13 578
00078 6 218
00080 6 476
00082 5 987
000854 059
00098 0
00099 0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

Obor SDH O-O+
alergologie a klinická imunologie 13 2 2
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO) 6 2 2
dermatovenerologie 18 2 2
fomatrie 19 2 2
rehabilitační a fyzikální medicína 23 5 5
geriatrie 24 3 3
gynekologie a porodnictví 7 1 1
chirurgie 9 2 2
vnitřní lékařství 12 3 2
kardiochirurgie 8 1 8
kardiologie 8 1 1
klinická hematologie 14 4 4
klinická onkologie 12 2 12
neurochirurgie 11 2 2
neurologie 14 4 4
nukleární medicína 11 2 2
oftalmologie 8 2 1
ortopedická protetika 19 3 3
ortopedie 12 3 2
otorinolaryngologie a audiologie 6 1 1
dětské lékařství 7 2 2
plastická chirurgie 10 3 2
popáleninová medicína 14 2 2
infekční lékařství 11 3 3
psychiatrie 30 7 5
radiační onkologie 15 2 6
revmatologie 26 7 5
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie 81 1
pneumologie a ftizeologie 19 6 4
úrazová chirurgie 9 2 2
urologie 9 3 2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace
O- maximální povolená odchylka směrem dolů
O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH A B C D
3 1 1 1 3
4 2 1 1 4
5 2 1 2 5
6 2 2 2 6
7 3 2 2 7
8 3 2 3 8
9 3 3 3 9
10 4 3 3 10
11 4 3 4 11
12 4 4 4 12
13 5 4 4 13
14 5 4 5 14
15 5 5 5 15
16 6 5 5 16
17 6 5 6 17
18 6 6 6 18
19 7 6 6 19
20 7 6 7 20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech
A počet OD typu A
B počet OD typu B
C počet OD typu C
D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi poskytovatelem lůžkové péče a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

7.1 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.1.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

7.1.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

7.1.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

7.1.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072. Obligatorním obsahem OD 00071 je:

1. ventilační podpora

2. invazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

1. ventilační podpora

2. neinvazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

7.1.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075. Obligatorním obsahem OD 00075 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace

2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření

3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

7.1.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078.

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa

3. termomanagement

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče

Jedná se o OD 00085.

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

1. Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.

2. Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.

7.1.8. Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní péče

Jedná se o OD 00015, 00017 a 00020.

Obligatorním obsahem OD 00015 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- pacient odpovídá schválenému diagnostickému spektru;

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, závislý na umělé plicní ventilaci s nemožností DUPV ze zdravotních či sociálních příčin, což musí být jednoznačně dokladováno ve zdravotnické dokumentaci;

- PaO2/FiO2 ≥ 250, PEEP ≤ 8 cm H2O, bez nutnosti podpory katecholaminy, není nutná dialýza ani jiná eliminační metodika; přichází z lůžka NIP, případně z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP). Přijímáni jsou i pacienti při selhání DUPV.

Obligatorním obsahem OD 00017 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, ventilační parametry jsou PaO2/FiO>150, PEEP-10cm H2O;

- neobnovila se plně jedna či více životních funkcí;

- přichází z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP);

- přijetí pacienta z jiného NIP je možné jen se souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Obligatorním obsahem OD 00020 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- přichází z lůžka intenzivní péče akutní (ARO/JIP) či následné intenzivní péče (NIP) a splňuje kritéria uvedená v definici pracoviště.

7.1.9 Obligatorní obsah OD následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku

Jedná se o OD 00033. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00022.

Obligatorním obsahem OD 00033 jsou:

1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 až 8 hodin denně.

2. Kritéria pro přijetí a setrvání pacienta do následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby:

a. Pacient je přijímán na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči - stavy po cévních mozkových příhodách (nejdéle 1 měsíc od propuštění z centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem či z centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo akutní rehabilitace) a stavy po traumatickém postižení mozku (nejdéle 1 měsíc od ukončení akutní hospitalizace).

b. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní rehabilitační péče v rozsahu 4-8 hodin/den v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

c. U pacienta jsou před zařazením do komplexní intenzivní rehabilitační léčby provedena hodnocení:

1. fyzioterapeutem (FIM test, Berg Balance Score, TUG, 10MWT, 6MW),

2. ergoterapeutem (FIM test, ARAT, MAL),

3. klinickým psychologem (uvedeny objektivní vstupní a výstupní hodnoty dle mezinárodně standardizovaných testů k posouzení kognitivních a exekutivních funkcí),

4. klinickým logopedem (standardizované testy k posouzení afázie, dysartrie a poruchy polykání); průběžné změny v trénované oblasti hodnoceny na pěti bodové škále. Hodnocení klinickým logopedem jen u indikovaných pacientů.

d. U pacienta v průběhu komplexní intenzivní rehabilitační léčby jsou prováděna v periodicitě 2-3 týdnů průběžná hodnocení podle písmene c).

Pro setrvání pacienta v komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péči je nezbytné zlepšení alespoň o 2 a více bodů nejméně ve 2 sledovaných oblastech.

7.1.10. Obligatorní obsah OD následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče (dále jen „KILP“) dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny

Jedná se o OD 00035. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00027.

Obligatorním obsahem OD 00035 jsou:

1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

2. Kritéria pro přijetí pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče:

a. Pacient je přijat do zařízení na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné dětské léčebně ve všech pořadích naléhavosti (I, II, III) diagnózy dětské mozkové obrny (DMO) ve věku 1 až 18 let pro stupeň I. až IV. podle klasifikačního systému Gross Motor Function Classification Systém - Expanded and Revised (GMFCS - E&R).

b. Délka pobytu najeden návrh se stanovuje 2krát 28 dnů - dva pobyty 28 dní realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu do nástupu druhého pobytu (tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus KILP).

c. Při nutnosti přerušení jednoho pobytu v rámci KILP pro akutní komplikaci zdravotního stavu, které vznikne do 14 dní od začátku pobytu, se nahradí tento opakováním celého pobytu, je-li již realizováno 15 a více dní z daného pobytu, pak se tento nenahrazuje.

3. Kritéria pro zařazení pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče:

a. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

b. U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1krát na začátku prvního pobytu a 1krát na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

1. Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure - GMFM-88),

2. Kognitivní a exekutivní funkce - podle věku dítěte použit jeden z testů:

BSID III - Bayleyové vývojové škály,

SON-R - neverbální test,

IDS - inteligenční a vývojová škála pro děti,

Stanford-binetova inteligenční škála - iv. revize,

3. Poruchy komunikace a polykání - klinické vyšetření klinickým logopedem (jen v indikovaných případech).

4. Kritéria pro setrvání pacienta v KILP:

Obdobím hodnocení pacienta je jeden cyklus KILP (dva po sobě jdoucí pobyty délky 28 dnů realizované v období 7 měsíců až 1 rok), pokud je na konci druhého pobytu bez ohledu na kategorii dle GMFCS - E&R zlepšení v GMFM-88 ve věku 1-7 let minimálně o 5 % a ve věku od dosažených 8 let minimálně o 2 % oproti hodnocení na začátku prvního pobytu, může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvou-pobytového systému KILP.

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„AOD - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SAOD - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazívní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

26. Celotělová hypotermie novorozence.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Akutní peritoneální dialýza

6. Akutní hemodialýza

7. Chronická hemodialýza

8. Hemofiltrace

9. Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11. Plazmaferéza membránová

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů

16. Převaz rány metodou VAC.

17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.

18. Eliminační metoda pro náhradu funkce akutně selhávajících jater.

19. Urgentní rigidní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

20. Urgentní flexibilní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

21. Multimodální 24hodinová neuromonitorace.

22. Trombelastogram.

23. Selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého.

24. Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25. Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).

10. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného poskytovatele lůžkové péče dle Kapitoly 7.

U poskytovatelů ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému poskytovateli poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku, resuscitační nebo intenzivní péče, následné ventilační péče (NVP), následné intenzivní péče (NIP), dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a OD následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, poskytovatel nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče.

Hodnota kategorií pacienta:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči pacient ve stabilizovaném psychickém stavu dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku pacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy, spolupracujícídítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient nebo pacient vykazující středně těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, případně přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidněnídítě od 2 do 6 let
4225 pacient imobilnílucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech pacient vykazující příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu a farmakologické zklidněnídítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu, pacient vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či okolí, vyžadující trvalý ošetřovatelský dohled, případně použití omezovačích prostředků intenzívní psychiatrické péče
pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,19 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,78 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,82 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,74 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,66 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 11,48 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 916, 919, 921 a 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,34 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,00 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 31,99-103,93.

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče., tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 191,86 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,

zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na veřejné zdravotní pojištění mimo pojistné na veřejné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

1. PŘEPRAVA

Přepravou se rozumí součást zdravotních služeb, která je poskytována poskytovatelem zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), zdravotnické dopravní služby (dále ZDS), přepravy pacientů neodkladné péče (dále jen PPNP) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Přeprava zahrnuje

1. přepravu pacientů

2. přepravu doprovodů pacientů

3. přepravu infekčních pacientů

4. jízdy vozidly ZZS

5. jízdy vozidly PPNP

6. přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. přepravu k pitvě a z pitvy

9. přepravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. přepravu lékařů při lékařské pohotovostní službě

11. přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Přeprava pacientů

Přepravou pacienta se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb nebo k poskytovateli hrazených služeb k ošetření, vyšetření nebo léčení a zpět do vlastního sociálního prostředí.

1.1.2 Přeprava doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Přeprava infekčních pacientů

Přepravou infekčních pacientů se rozumí přeprava pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděná za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Sekundární přeprava

Sekundární přepravou se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb příslušnou ZDS nebo přeprava pacienta mezi smluvními poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy příslušnou PPNP k takovému smluvnímu poskytovateli, který disponuje personálním zabezpečením, technickým a věcným vybavením potřebným k zajištění dalších hrazených služeb.

1.1.5 Přeprava pacientů ZZS

Přepravou pacientů ZZS se rozumí přeprava výjezdové skupiny ZZS k pacientovi a přeprava pacienta za podmínek soustavného poskytování přednemocniční neodkladné péče.

1.1.6 Přeprava pacientů PPNP

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.

1.1.7 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékařem.

1.1.8 Přeprava k pitvě a z pitvy

Přeprava k pitvě a z pitvy se vykazuje výkonem přepravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi a k zemřelému při přepravě k pitvě a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho přeprava ke smluvnímu poskytovateli, popřípadě do místa určení

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu přepravy

7. průběžná komunikace s dispečinkem, předání pacienta smluvnímu poskytovateli, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení, odborné vyložení pacienta

8. návrat na stanoviště

9. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony přepravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech přeprav na jednoho pacienta.

2.1 Přeprava pacientů

2.1.1. ZDS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Přeprava pacientů provedená ZDS v sídle vyššího územního samosprávného celku může být hrazena paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1-8 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi smluvním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze přepravu hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Přeprava infekčních pacientů

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidly při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidly při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

V režimu jízdy vozidla ZZS, jízdy vozidla PPNP, jízdy vozidla patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS, jízda PPNP, jízda vozidla při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidla při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidla při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

V dopravních výkonech jízda vozidly ZZS, jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností za 1 km (případně zajeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo přepravy pacientů včetně infekčních a přepravy k pitvě a z pitvy vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k další přepravě.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv s poskytovateli mohou dohodnout:

a) Individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) Zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel ZDS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÝCH SLUŽEB

Přeprava pojištěnce soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu přepravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci, kterému byla přeprava soukromým vozidlem schválena, a to pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální přepravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu přepravy poskytovateli, který hrazené služby v návštěvní službě poskytl.

Zdravotní pojišťovna a poskytovatel mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytovaných služeb.

6. JINÉ FORMY PŘEPRAVY

Jiné formy přepravy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě14,66
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě14,82
40Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km32,40
45Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km26,18
46Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km24,23
47Přeprava pacienta v pásmu 61-130 km22,35
48Přeprava pacienta v pásmu 131-450 km21,58
49Přeprava pacienta v pásmu 451 a více km11,72
50Přeprava k pitvě a z pitvy41,91
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu35,212
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby49,234
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli47,578
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému44,204
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče47,578
80Přeprava infekčního pacienta35,96

Výkon 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km nelze kombinovat s výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km. Bude-li přepravní vzdálenost pacienta delší než 8 km, bude přeprava pacienta vykázána v celém rozsahu výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km.

číslo výkonuNázev výkonu paušální sazba v bodech
69Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže3200

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství
01021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
01022OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Preventivní prohlídka.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3340
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:349ZULP:Ne
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:136ZULP:Ne
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:89ZULP:Ne
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
01026Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.
Kategorie P - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu15ZUMNe
Body128ZULPNe
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L2210
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
01040PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE
Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L2230
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
01146STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI
Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 denL2212
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu12ZUMNe
Body305ZULPNe
01147STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI
Stanovení srdečního troponinu T v ambulanci umožňuje urychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 denL2212
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu12ZUMNe
Body405ZULPNe
01148STANOVENÍ PRO BNP V ORDINACI
Výkon je určen ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci praktického lékaře a diagnostice kardiálního selhání. Umožňuje zpřesnění léčby kardiálního selhání a monitoraci jejího účinku. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 krát ročně.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 denL2212
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu12ZUMNe
Body722ZULPNe
01150NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Kategorie:P - hrazen plně
OF:1/1 den
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:60ZULP:Ne
01160NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!
Kategorie:P - hrazen plně
OF:1/1 den
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:100ZULP:Ne
01170NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!
Kategorie:P - hrazen plně
OF:1/1 den
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:200ZULP:Ne
01180NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!
Kategorie:P - hrazen plně
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:200ZULP:Ne
01185PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:136ZULP:Ne
01186PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE
Výkon lze vykázat jako první prohlídku pacienta při jeho předání do péče lékaře primární péče onkologem po skončení primární onkologické léčby. Slouží k seznámení se s průběhem onkologické léčby, jejími komplikacemi, doporučeními onkologa pro další péči, provedení vstupní prohlídky a sestavení plánu dispenzarizace a další péče o předaného pacienta. Dispenzarizace se pak realizuje prostřednictvím výkonu č. 01188.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF1/1 rokL33 40
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu40 ZUMNe
Body349ZULPNe
01188NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci lékaře primární péče s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF2/1 rok L3325
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu25 ZUMNe
Body221 ZULPNe
01201PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 4/1 rokL3330
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:256ZULP:Ne
01204PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF2/1 rokL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMNe
Body256ZULPNe
01441STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denS222
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:2ZUM:Ne
Body:12ZULP:Ne
01443KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:8/3 měsíce, 32/1 rokL225
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:165ZULP:Ne
01445STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL222
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:140ZULP:Ne
15118MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU
Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let lx ročně a pacientům nad 55 let lx za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121.
Kategorie P - hrazen plněNositelINDX Čas
OF50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 rokyL33 15
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu15 ZUMNe
Body128 ZULPNe
15119KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI
Vyšetření stolice na okultní krvácení přístrojem umožňujícím kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici, a to nejméně od hladiny 15 μg/g stolice (mikrogramů na gram stolice).
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 rokyL33 5
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu5 ZUMNe
Body169 ZULPNe
15120SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo negativní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.
KategorieP - hrazen plně
OF bez omezení
OMbez omezení
Čas výkonu0ZUMNe
Body0ZULPNe
15121SIGNÁLNÍ VÝKON - STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ
Signální výkon, který podává informaci o tom, že screeningové vyšetření mělo pozitivní výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.
KategorieP - hrazen plně
OF bez omezení
OMbez omezení
Čas výkonu0ZUMNe
Body0ZULPNe
Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost
02021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3370
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:70ZUM:Ne
Body:605ZULP:Ne
02022OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Preventivní prohlídka.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3350
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:50ZUM:Ne
Body:435ZULP:Ne
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3325
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:221ZULP:Ne
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3320
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:175ZULP:Ne
02031KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
02032OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Preventivní prohlídka.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3340
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:349ZULP:Ne
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:136ZULP:Ne
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:89ZULP:Ne
02037SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné:
1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6),
2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte,
3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji,
4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec preventivních prohlídek.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 den, max. 4/životL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMNe
Body256ZULPNe
02039ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Vstupní kritéria pacienta:
1. BMI > 97. percentil nebo
2. BMI 90. - 97. percentil a jedna ze známek možných rozvíjejících se metabolických komplikací (hyperlipidémie či dyslipidémie, hypertenze, porucha glukózové tolerance). Respektive u dětí do 5 let hmotnostně výškový poměr.
Výstupní kritéria pacienta:
1. úspěšná redukce hmotnosti (snížení možnosti vzniku zdravotních rizik, pokles TK, snížení hladiny sérových lipidů a inzulínu, zlepšení psychického stavu dítěte),
2. následující dlouhodobá dispenzarizace již v rámci preventivních prohlídek,
3. prokázány sekundární příčiny obezity - další terapie primární příčiny. I po úspěšné redukci hmotnosti by měly být děti dlouhodobě kontrolovány v rámci preventivních prohlídek a dospívající předáváni do obezitologických poraden pro dospělé nebo
4. nespolupráce pacienta nebo rodiny.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 den, max. 6/1 rokL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMNe
Body265ZULPNe
02100PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:138ZULP:Ne
02105PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:138ZULP:Ano
02125OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:138ZULP:Ano
02130OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 denL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:138ZULP:Ne
02200NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU, POPŘÍPADĚ VŠEOBECNOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Jedná se o návštěvu novorozence nebo dítěte propuštěného po porodu z dlouhodobé lůžkové péče. Návštěva dětskou, popřípadě všeobecnou sestrou v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované péče v rodině. Vykazuje se 1 krát na jedno rodné číslo, v případě potřeby opakovaně.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OMA - pouze ambulantněS2260
Čas výkonu60ZUMNe
Body157ZULPNe
02210ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE
Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL335
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:73ZULP:Ne
02220RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL335
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:129ZULP:Ne
02222PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH
Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:118ZULP:Ne
02230KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)
Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 čtvrtletíL222
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:87ZULP:Ne
02240ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/život, v případě nutnosti další zhodnocení 2/životL3315
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:128ZULP:Ne
02245SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE
Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF1/1 den, 3/1 měsícL33 5
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu5 ZUMNe
Body43 ZULPNe
02250OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Vyšetření zevního zvukovodu a bubínku otoskopem.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF1/1 den L3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10 ZUMNe
Body85 ZULPNe
Kapitola 005 - nemocniční lékárenství
06551PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY
Příprava parenterálních bolusů nebo očních kapek s obsahem cytostatické látky je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:8/1 denL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiS227
Čas výkonu:17ZUM:Ne
Body:170ZULP:Ne
06553PŘÍPRAVA INFÚZE S OBSAHEM JEDNÉ CYTOSTATICKÉ LÁTKY Z ORIGINÁLNÍHO ROZTOKU BEZ REKONSTITUCE
Příprava infúze s obsahem jedné cytostatické látky z originálního roztoku bez rekonstituce je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:5/1 denL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiS2215
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:217ZULP:Ne
06555PŘÍPRAVA INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU
Příprava infúze cytostatické látky s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 denL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiS2218
Čas výkonu:28ZUM:Ne
Body:242ZULP:Ne
06557PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU
Příprava kontinuální infúze cytostatické látky do infuzoru je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiS2216
Čas výkonu:26ZUM:Ne
Body:231ZULP:Ne
Kapitola 006 - klinická farmacie
05751KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Zhodnocení medikace pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení a určení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 hospitalizaciL3315
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:128ZULP:Ne
05753STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 hospitalizaciL3320
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:171ZULP:Ne
05755OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 hospitalizaceL3320
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:171ZULP:Ne
Kapitola 014 - klinická stomatologie
04010KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1krát ročně.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:1/1 rokL2245
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:198ZULP:Ne
04020OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM
Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL2235
OM:bez omezení
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:154ZULP:Ne
04030CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM
Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:45ZULP:Ne
04040KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3345
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:385ZULP:Ne
04041KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL337
OM:bez omezení
Čas výkonu:7ZUM:Ne
Body:60ZULP:Ne
04042KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3345
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:385ZULP:Ne
04043KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE
Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
L2260
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:263ZULP:Ne
04045ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ
Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
L2230
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
04047KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ
Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen 2krát ročně.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:2/1 rokL2215
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:66ZULP:Ne
04049ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ
Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:1/1 rokL2215
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:69ZULP:Ne
04051KYRETÁŽ - NA ZUB
Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.
Kategorie:Z - hrazen po schválení revizním lékařemNositelINDXČas
L2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:46ZULP:Ne
04055FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU
Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rokL3380
OM:bez omezení
Čas výkonu:80ZUM:Ne
Body:685ZULP:Ne
04060STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:88ZULP:Ne
04061STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:66ZULP:Ne
04062STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1krát na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
04110INTRAORÁLNÍ RTG
Výkon zahrnuje zhotovení RTG snímku na speciálním dentálním RTG přístroji.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL228
OM:bez omezení
Čas výkonu:8ZUM:Ne
Body:46ZULP:Ne
04120EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI
Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2225
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:157ZULP:Ne
04121KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY
Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:5/půl rokuL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:310ZULP:Ano
04130ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického RTG snímku na speciálním RTG přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:181ZULP:Ne
04131VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Vyhodnocení panoramatického RTG snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
04140TELERTG SNÍMEK LBI
Výkon zahrnuje zhotovení dálkového RTG snímku lbi na speciálním RTG přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:183ZULP:Ne
04201VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA
KategorieW - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF1 zub/365 dníL2220
OMbez omezení
Čas výkonu20ZUMNe
Body174ZULPNe
04202VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU)
KategorieW - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF1 zub/365 dníL2235
OMbez omezení
Čas výkonu35ZUMNe
Body257ZULPNe
04203REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL
Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zub/rokL2255
OM:bez omezení
Čas výkonu:55ZUM:Ne
Body:351ZULP:Ne
04204DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARDNÍ MATERIÁL
Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:1/1 zub/rokL2245
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:302ZULP:Ne
04205FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2225
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:206ZULP:Ne
04206FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2245
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:306ZULP:Ne
04208FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2250
OM:bez omezení
Čas výkonu:50ZUM:Ne
Body:335ZULP:Ne
04251VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:140ZULP:Ne
04252VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2235
OM:bez omezení
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:219ZULP:Ne
04300ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB
Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1krát na zub.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2225
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:217ZULP:Ne
04301ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP
Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:1/1 kanálekL2245
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:275ZULP:Ne
04310APEXIFIKACE
Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1krát na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:205ZULP:Ne
04311AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM
Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle RTG resorpce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2250
OM:bez omezení
Čas výkonu:50ZUM:Ne
Body:306ZULP:Ne
04312VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK
Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorpce max. do poloviny kořene.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 kanálekL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:208ZULP:Ne
04400SVODNÁ ANESTEZIE
Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:80ZULP:Ne
04410INJEKČNÍ ANESTEZIE
Aplikace infiltrační injekční anestezie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:58ZULP:Ne
04450LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)
Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:4/1 rokL228
OM:bez omezení
Čas výkonu:8ZUM:Ne
Body:35ZULP:Ne
04500TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU
Ošetření akutních parodontálních lézí.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:5/1 měsícL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:134ZULP:Ne
04501KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP
Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:173ZULP:Ne
04502KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP
Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difuzně. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:8/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:298ZULP:Ne
04503UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP
Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:148ZULP:Ne
04504UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP
Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:8/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:148ZULP:Ne
04505KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ
Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difuzně. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:10/1 rokL3340
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:386ZULP:Ne
04506ARTIKULACE CHRUPU
Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.
Kategorie:Z - hrazen po schválení revizním lékařemNositelINDXČas
OF:1/3 rokyL33180
OM:bez omezení
Čas výkonu:180ZUM:Ne
Body:1641ZULP:Ne
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5krát v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:5/10 dnůL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:66ZULP:Ne
04511RETNÍ FRENULEKTOMIE
Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:165ZULP:Ne
04515PROHLOUBENÍ VESTIBULA
Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čelistL3375
OM:bez omezení
Čas výkonu:75ZUM:Ne
Body:664ZULP:Ne
04521GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB
Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1krát v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:92ZULP:Ne
04531ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT
Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 sextantL33100
OM:bez omezení
Čas výkonu:100ZUM:Ne
Body:935ZULP:Ne
04532OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT
Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1krát v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 sextantL33120
OM:bez omezení
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:1109ZULP:Ne
04535ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU
Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:203ZULP:Ne
04536CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ
Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:169ZULP:Ne
04541PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB
Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:2/1 zub/rokL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:124ZULP:Ne
04542PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB
Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:1/1 zub/rokL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ano
Body:140ZULP:Ne
04560MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ
Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rodné čísloL2240
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:176ZULP:Ne
04600EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU
Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:68ZULP:Ne
04610EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU
Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:90ZULP:Ne
04630EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ
Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2260
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:284ZULP:Ne
04640CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ
Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL22115
OM:bez omezení
Čas výkonu:115ZUM:Ne
Body:563ZULP:Ne
04650CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ
Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL33160
OM:bez omezení
Čas výkonu:160ZUM:Ne
Body:1434ZULP:Ne
04700KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII
Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 5/1 zubL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:46ZULP:Ne
04710SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB
Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zub/1 denL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:50ZULP:Ne
04720STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ
Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 návštěvuL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:92ZULP:Ne
04730REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY
Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 1/1 zubL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:172ZULP:Ne
04740ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU
Chirurgické odstranění nekrotické kosti.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL33115
OM:bez omezení
Čas výkonu:115ZUM:Ne
Body:1035ZULP:Ne
04750PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL3385
OM:bez omezení
Čas výkonu:85ZUM:Ne
Body:774ZULP:Ne
04760ANTROTOMIE
Chirurgické otevření čelistní dutiny.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL22120
OM:bez omezení
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:588ZULP:Ne
04800INTRAORÁLNÍ INCIZE
Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2225
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:118ZULP:Ne
04801ZEVNÍ INCISE
Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:524ZULP:Ne
04810AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2280
OM:bez omezení
Čas výkonu:80ZUM:Ne
Body:399ZULP:Ne
04811AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zub/1 den, 2/1 zubL2290
OM:bez omezení
Čas výkonu:90ZUM:Ne
Body:444ZULP:Ne
04812AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU
Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zub/1 den, 2/1 zubL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:93ZULP:Ne
04813PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ
Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:151ZULP:Ne
04816EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3390
OM:bez omezení
Čas výkonu:90ZUM:Ne
Body:819ZULP:Ne
04817EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL33150
OM:bez omezení
Čas výkonu:150ZUM:Ne
Body:1345ZULP:Ne
04819AUTOTRANSPLANTACE ZUBU
Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.
Kategorie:Z - hrazen po schválení revizním lékařemNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:144ZULP:Ne
04820DEKAPSULACE
Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2225
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:124ZULP:Ne
04821PATEFAKCE
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2260
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:309ZULP:Ne
04822TUNELIZACE
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL22105
OM:bez omezení
Čas výkonu:105ZUM:Ne
Body:514ZULP:Ne
04823TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. ev. použití zámku se účtuje zvlášť.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zub/1 den, 2/1 zubL33140
OM:bez omezení
Čas výkonu:140ZUM:Ne
Body:1254ZULP:Ne
04824ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE
Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čelistL3370
OM:bez omezení
Čas výkonu:70ZUM:Ne
Body:644ZULP:Ne
04825REPOZICE SUBLUXOVANÉHO ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXTANT
Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 sextant/1 denL2240
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:210ZULP:Ne
04826REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT
Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 sextant/1 denL2280
OM:bez omezení
Čas výkonu:80ZUM:Ne
Body:384ZULP:Ne
04827FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU
Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2250
OM:bez omezení
Čas výkonu:50ZUM:Ne
Body:225ZULP:Ne
04830SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA
Toileta a sutura povrchní rány sliznice.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2240
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:218ZULP:Ne
04831SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV
Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3370
OM:bez omezení
Čas výkonu:70ZUM:Ne
Body:715ZULP:Ne
04832KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ
Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3380
OM:bez omezení
Čas výkonu:80ZUM:Ne
Body:707ZULP:Ne
04840PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT
Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL3355
OM:bez omezení
Čas výkonu:55ZUM:Ne
Body:512ZULP:Ne
04841PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU
Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL33120
OM:bez omezení
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:1082ZULP:Ne
04842EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT
Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL3345
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:404ZULP:Ne
04843EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU
Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL3390
OM:bez omezení
Čas výkonu:90ZUM:Ne
Body:822ZULP:Ne
04844ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ
Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:bez omezeníL2255
OM:bez omezení
Čas výkonu:55ZUM:Ne
Body:291ZULP:Ne
04845NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU
Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL33120
OM:bez omezení
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:1113ZULP:Ne
04846CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE
Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL33120
OM:bez omezení
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:1078ZULP:Ne
04850ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA
Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 životL2240
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:195ZULP:Ne
04851ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM
Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3340
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:375ZULP:Ne
04852ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM
Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3380
OM:bez omezení
Čas výkonu:80ZUM:Ne
Body:735ZULP:Ne
04853ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY
Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:561ZULP:Ne
04854EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ
Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:564ZULP:Ne
04855ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY
Odstranění nebo marsupializace cysty.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:532ZULP:Ne
04860IMOBILIZACE ČELISTÍ
Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacích a artralgiích.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:267ZULP:Ne
04870MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK
Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:88ZULP:Ne
04880SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII
Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:15/1 rokL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:88ZULP:Ne
04900SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 zubL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:109ZULP:Ne
04910PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 zubL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:103ZULP:Ne
04940OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI
Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.
Kategorie:W - hrazen za určitých podmínekNositelINDXČas
OF:2/1 rokL2230
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:185ZULP:Ne
04950OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:70ZULP:Ne
Kapitola 015 - ortodoncie
05011VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ
Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3335
OM:bez omezení
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:299ZULP:Ne
05021ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP
Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3krát za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1krát za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 čtvrtletí, 1/1 čtvrtletíL3320
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:171ZULP:Ne
05029ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP
Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3krát za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 čtvrtletíL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:257ZULP:Ne
05041STANOVENÍ FÁZE RŮSTU
Určení růstové fáze pacienta zhodnocením RTG snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1krát za 3 roky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/3 rokyL3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:85ZULP:Ne
05111ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI
Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového RTG snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1krát za 3 roky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3335
OM:bez omezení
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:299ZULP:Ne
05119ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:256ZULP:Ne
05211DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1krát za 3 roky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:566ZULP:Ne
05311ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU
Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:281ZULP:Ne
05411NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU
Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3325
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:217ZULP:Ne
05421NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU
Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3350
OM:bez omezení
Čas výkonu:50ZUM:Ne
Body:428ZULP:Ne
05429NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:257ZULP:Ne
05511NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3335
OM:bez omezení
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:305ZULP:Ne
05519NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU
Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:521ZULP:Ne
05611SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU
Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 čtvrtletíL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:264ZULP:Ne
05619SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB
Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:139ZULP:Ne
05711ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ - NA ZUB
Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg. a věku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L335
OM:bez omezení
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:70ZULP:Ne
Kapitola 101 - vnitřní lékařství - interna
11021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
11022CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3340
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:349ZULP:Ne
11023KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3320
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:175ZULP:Ne
11024CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ
Vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele. Všechna doplňková vyšetření indikuje a zhodnotí internista.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3360
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
11025SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Celkové zhodnocení vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele odeslaného k vyšetření bez jednoznačné diagnózy. Odpovídá obsahu konziliárního vyšetření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3360
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
11110TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)
Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL335
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:47ZULP:Ne
11111EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:103ZULP:Ne
11112MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PULZOVÉ VLNY
Měří se vzdálenost na povrchu těla mezi karotickým pulzem a pulzem na stehenní tepně a speciálním přístrojem se změří časový posun pulzové vlny mezi oběma místy. Čím vyšší je rychlost, tím tužší je aorta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:105ZULP:Ne
11120POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU
Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:74ZULP:Ne
11130CAPTOPRILOVÝ TEST
Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:89ZULP:Ne
11140ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC
Indikace: u onkologicky nemocných pro aplikaci chemoterapie jako alternativa zavedení intravenózního portu; u domácí nebo dlouhodobé parenterální výživy; u hospitalizovaných nemocných, kdy centrální žilní vstup je nutný po dobu delší než 14 dní nebo v případech, kdy zavedení centrálního žilního katetru je spojeno s vysokým rizikem pro nemocného (poruchy krevní srážlivosti, tracheostomie). Výkon je prováděn v lokální anestezii. U dětí v anestezii celkové. Sonografickým přístrojem je lokalizovaná optimální žíla na paži horní končetiny a pod ultrazvukovou navigací do ní zavedena punkční jehla, kterou je do žíly zaveden vodící katetr. Po něm je do cévy zaveden dilatátor a zaváděcí kanyla. Po vyjmutí vodiče a dilatátoru je přes trhací kanylu zaveden PICC. Pozice distálního konce PICC katetru je kontrolována EKG navigací nebo sonografickou navigací tak, aby byl umístěn v kavoatriální junkci. Na konci výkonu je katetr bez stehů fixován ke kůži a sterilně ošetřen. Alternativou EKG a sonografické navigace je použití skiaskopie.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF1/1 čtvrtletí L22 30
OMbez omezení
Čas výkonu30 ZUMAno
Body1084 ZULPNe
11210MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP
24-hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:47ZULP:Ne
11220NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE
Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 měsícL33120
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120ZUM:Ne
Body:1454ZULP:Ne
11230CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE
Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL1140
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:168ZULP:Ne
11501ENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:190ZULP:Ne
11502PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA
Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ano
Body:52ZULP:Ne
11503SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)
Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:199ZULP:Ne
11504DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s výkony s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:177ZULP:Ne
11505SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:390ZULP:Ne
11506PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:345ZULP:Ne
11511PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.
Kategorie:P - hrazen plně
OF:1/1 týden
OM:SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ano
Body:3586ZULP:Ne
11512PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ PUMPOU
Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání parenterální výživy aplikované speciální mobilní pumpou pro jednoho pacienta na 1 týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.
Kategorie:P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM:SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ano
Body:5200ZULP:Ne
11513PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.
Kategorie:P - hrazen plně
OF:1/1 den
OM:SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu:0ZUM:Ne
Body:262ZULP:Ne
17215ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL3345
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ne
Body:488ZULP:Ne
Kapitola 102 - angiologie
12021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
12022CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:264ZULP:Ne
12023KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
12024MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU
Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK). Indikace k výkonu: 1. angiolog, praktický lékař nebo diabetolog u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař u jím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL335
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:59ZULP:Ne
12026VYŠETŘENÍ KLAUDIKAČNÍHO INTERVALU
Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin, slouží k objektivnímu sledování vývoje nemoci a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 den, 4/1 rokL335
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:56ZULP:Ne
12110FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY
Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 den, 12/1 rokL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
12120REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 4/1 rokL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:44ZULP:Ne
12130VODNÍ CHLADOVÝ POKUS
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL225
OM:bez omezení
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:22ZULP:Ne
12140TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Jednoduchý test k posouzení funkce žil.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 den, 6/1 rokL225
OM:bez omezení
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:22ZULP:Ne
12210KAPILAROSKOPIE
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 6/1 rokL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ano
Body:96ZULP:Ne
12220DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Neinvazivní metoda k průkazu méně nápadných stenóz, resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 den, 8/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:147ZULP:Ne
12234ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 den, 6/1 rokL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150ZUM:Ne
Body:346ZULP:Ano
12235PLETYSMOGRAFIE TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn. Zejména je používána digitální, volumová, strain-gauge či air pletysmografie. Maximální počet opakování – tepenný systém 3krát, žilní systém 4krát. Vyšetření tepenného i žilního systému lze kombinovat v jednom dni.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:7/1 den, 45/1 rokL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:99ZULP:Ne
12240LASEROVÉ ZOBRAZENÍ A MĚŘENÍ MIKROVASKULÁRNÍ PERFUZE
Plošné měření perfuze a parametrů mikrocirkulace tkáně v reálném čase, založené na registraci a analýze odraženého laserového paprsku. Záznam je prováděn v klidu a po aplikaci některého z provokačních faktorů - chladu, tepla, okluze kompresní manžetou nebo aplikací farmaka lokálně či systémově.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 2/1 den, 12/1 rokL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35ZUM:Ne
Body:231ZULP:Ne
12260TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující anatomické zhodnocení patologií v definovaných oblastech tepenného systému. Maximální počet opakování - extrakraniální tepny krku 3krát, aortální oblouk aorty a jejich větví 2krát, tepny horních končetin 2krát, abdominální aorta a viscerální tepny 3krát, renální tepny 3krát, tepny dolních končetin 4krát, jedna anatomická oblast cévy 1krát, pseudoaneurysma tepny s manuální kompresí sondou 5krát, hemodialyzační A-V zkrat 3krát. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:8/1 den, 30/1 rokL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:128ZULP:Ne
12261TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující zhodnocení patologie jednotlivých oblastí žilního systému. Maximální počet opakování - povrchové žíly 4krát, hluboké žíly 3krát, dolní dutá žíla 1krát. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:7/1 den, 30/1 rokL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:128ZULP:Ne
12510LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN
Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 2/1 rokL3360
OM:SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu:120ZUM:Ano
Body:594ZULP:Ano
Kapitola 103 - diabetologie
13021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
13022CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:264ZULP:Ne
13023KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
13024VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY
Vyšetření rizikových faktorů syndromu diabetické nohy – poruchy citlivosti nohou monofilamenty a ladičkou nebo obdobnou metodou, zvýšené kožní teploty na nohou a zhodnocení obuvi pacienta z hlediska zásad vhodné obuvi pro diabetiky. Indikace: pacienti s diabetem a vaskulárními komplikacemi (nefropatie, retinopatie, ICHDK, suspektní neuropatie) nebo se zvýšeným rizikem těchto komplikací (HbA1C nad 5,3% dle IFCC norem).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3310
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:85ZULP:Ne
13025TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ
Výkon zahrnuje izolaci ostrůvků z allogenního nebo autologního pankreatu za sterilních podmínek a jejich umístění do transplantačního vaku; perkutánní punkci portální žíly jater v lokálním znecitlivění pod RTG kontrolou; implantaci ostrůvků a uzavření vpichu hemostatickým materiálem; punkci portální žíly v celkové anestezii a zavedení katétru s následnou implantací ostrůvků do jater.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 rokL33540
OM:SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL3360
J22480
J22480
Čas výkonu:540ZUM:Ne
Body:177579ZULP:Ne
13026VYHODNOCENÍ GLYKEMICKÝCH PROFILŮ Z GLUKOMETRU POMOCÍ POČÍTAČE
Grafy zobrazují dlouhodobou distribuci glykémií přesahující normální hodnoty i hypoglykémie. Na jejich základě je možné indikovat léčebná opatření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 4/1 rokL3310
OM:A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:85ZULP:Ne
13051CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA
Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5krát v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:256ZULP:Ne
13053TÝMOVÁ STRUKTUROVANÁ SKUPINOVÁ EDUKACE DIABETIKU, PRO SKUPINU MAXIMÁLNĚ 6 OSOB Á 180 MINUT
Strukturovaná edukace ve skupině do 6 diabetiků je realizována edukačním týmem, ve složení diabetolog, všeobecná nebo dětská sestra, nutriční terapeutka. Strukturovaná je podle předem stanoveného edukačního plánu, jehož součástí je i sebepozorování pacientů a jeho kontrola diabetologem. Navazuje na individuální edukaci (výkon č. 13051) a je komplexní, zaměřena především na samostatné zvládání diabetů, sebepozorování, režimová opatření a prevenci akutních i chronických komplikací. Diabetici jsou indikováni ke strukturované týmové skupinové edukaci písemným doporučením od ošetřujícího lékaře, a to při léčbě inzulínem, do dvou let od zjištění diabetů, při neuspokojivé kompenzaci diabetů (glykovaný hemoglobin nad 53mmol/mol), při četných, či závažných hypoglykémiích. Podmínkou ze strany pacientů je ochota provádět sebepozorování a návštěva alespoň 3 navazujících strukturovaných skupinových edukaci v daném roce.
KategorieP - hrazen plněNositelINDX Čas
OF1/1 den, 4/1 rokL33 30
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantněS33 15
Čas výkonu30 ZUMNe S33 15
Body354 ZULPNe
13055OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)
Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 30/1 čtvrtletíL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20ZUM:Ano
Body:263ZULP:Ne
13065MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 6/1 rokL3315
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:642ZULP:Ne
13071LARVÁLNÍ LÉČBA RAN
Pro nekrotické‚ nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 rok na jednu končetinuL3330
OM:SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:412ZULP:Ano
13073ZHOTOVENÍ SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY
Výkon navazuje na ošetření syndromu diabetické nohy a edukaci pacienta s diabetem. Speciální kontaktní fixace nebo dlaha se zhotovuje za účelem odlehčení/stabilizace. Indikacemi ke zhotovení snímatelných kontaktních fixací/dlah jsou diabetické ulcerace nohou, Charcotova neuroosteoarthropatie, stavy po operacích na nohou diabetiků, chronická osteomyelitida bez celkový příznaků.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 končetina/1rokL3345
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiS2260
S2260
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:841ZULP:Ne
13075KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE POMOCÍ SENZORU
Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím speciálního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykémie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznávání hypoglykémií u pacientů léčených inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě inzulínovou pumpou (HbAlc nad 5,3 %).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:1910ZULP:Ne
13077OPAKOVANÉ KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKEMIE POMOCÍ SENZORU
Opakovaná kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím speciálního senzoru a přístroje pro kontinuální monitoraci s funkcí alarmů a vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a inzulínové terapie. Výkon se provádí při prvotní indikaci trvalé kontinuální monitorace a dále při každé kontrole pacienta s kontinuální monitoraci (max. 4krát ročně).
Výkon lze vykázat u dětských a dospělých pacientů s diabetem 1. typu léčených inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery, kteří mají:
syndrom porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4),
časté hypoglykémie (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů),
labilní diabetes (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/L),
závažné hypoglykémie (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců),
a dále:
ženám v průběhu těhotenství a šestinedělí,
pacientům po transplantaci jako ochrana štěpu po transplantaci.
Podmínkou pro vykázání výkonu je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (dokumentované sebepozorování pomocí glukometru s frekvencí alespoň 4krát denně, absolvování ambulantního či pobytového edukačního tréninku) a zlepšení kompenzace diabetů po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení dlouhodobé monitorace.
KategorieP - hrazen plněNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 rokL33 40
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60 ZUMNe
Body341 ZULPNe
Kapitola 104 - endokrinologie
14021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
14022CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:264ZULP:Ne
14023KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
14110DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII
Orální glukózový toleranční test (oGTT), intravenózní glukozový toleranční test (PFIR), adrenokortikotropinový test (ACTH test), dexamethazonový test (různé varianty), inzulínový hypoglykemický test (růstový hormon, adrenální osa), argininový test, clonidinový test, glukagonový test (růstový hormon, stimulace C peptidu), IGF-1 generační test, test s tyreotropin stimulujícím hormonem (TRH test), gonadoliberinový test (LH-RH), gonadoliberinový test s argininem, stimulace kalcitoninu (kalciový stimulační test), kortikoliberinový test při katetrizaci petrozních splavů, katetrizace nadledvinových žil, kaptoprilový test, fludrokortizonový test, test s fyziologickým roztokem, posturální test, test s odnětím tekutin a desmopresinem, hypertonický sodný test, test hladovění. Výkon zahrnuje maximálně 3 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, příp. vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje intramuskulární, případně intravenózní aplikace, infúze.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 3/1 denL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:112ZULP:Ano
14210REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ
Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 týdenL225
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:25ZULP:Ne
14220PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU
Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího diagnosticko-terapeutického postupu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 denL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:370ZULP:Ne
Kapitola 105 - gastroenterologie
15021KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3360
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:520ZULP:Ne
15022CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:264ZULP:Ne
15023KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:132ZULP:Ne
15110ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:62ZULP:Ne
15130DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII
Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:191ZULP:Ano
15140URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU
Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:272ZULP:Ne
15143DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST
Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v analýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801).
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:1585ZULP:Ne
15160PH METRIE JÍCNU
Hodnocení změn acidity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subjektivních obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3340
OM:bez omezení
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:754ZULP:Ne
15162STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE
Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:452ZULP:Ne
15180RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)
Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL335
OM:bez omezení
Čas výkonu:5ZUM:Ne
Body:73ZULP:Ne
15190VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST
V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL225
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:70ZULP:Ano
15195TRANZIENTNÍ ELASTOGRAFIE
Metoda umožňující kombinací ultrazvuku a mechanického impulzu určit elasticitu jaterní tkáně.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:265ZULP:Ne
15250SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotlivých orgánů epigastria i doppler. analýzu cévního řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cévní struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:671ZULP:Ne
15372BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL2215
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:110ZULP:Ne
15445POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT
Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.
Kategorie:P - hrazen plně
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:39ZULP:Ne
15470KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE
Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 rokL33120
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120ZUM:Ano
Body:1429ZULP:Ne
Kapitola 115 - gastroenterologie - skupina 1
15024ENDOSKOPICKÁ SUBMUKÓZNÍ DISEKCE (ESD)
Snesení povrchové neoplastické léze v trávicí trubici řezem v submukóze s použitím jehlového IT nože nebo jiného typu diatermického nože.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 2/1 rokL33150
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150ZUM:Ano
Body:17934ZULP:Ne
15026JÍCNOVÁ IMPEDANCE - 24 HODIN
Vyšetřovací metoda slouží především k diagnostice refluxní choroby jícnu a jejích mimojícnových projevů. Mezi prioritní indikace jícnové impedance řadíme: 1. pacienty s obrazem refluxní choroby bez makroskopického obrazu esofagitidy a s nejasným nálezem na 24 hodinové pH metrii jícnu, 2. pacienty s extraesofageální symptomatologií, 3. pacienty léčené blokátory protonové pumpy, 4. pediatrické pacienty k objektivizaci vlivu stravovacího režimu na změnu acidity v jícnu, 5. pacienty před laparoskopickou fundoplikací v případě, kdy nelze vyloučit funkční etiologii obtíží.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 2/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40ZUM:Ano
Body:390ZULP:Ne
15028RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360
RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 den, 3/1 rokL3360
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ne
Body:57802ZULP:Ne
15030RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU – HALO 90
RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 den, 3/1 rokL3360
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:1384ZULP:Ne
15101KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:55ZUM:Ne
Body:910ZULP:Ano
15103KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ
Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:55ZUM:Ano
Body:910ZULP:Ano
15105SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening kolorektálního karcinomu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:55ZUM:Ne
Body:910ZULP:Ano
15107SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ
Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening kolorektálního karcinomu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF: 1/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:55ZUM:Ano
Body:910ZULP:Ano
15135DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL2220
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ano
Body:88ZULP:Ano
15210ANÁLNÍ MANOMETRIE
Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3320
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ano
Body:295ZULP:Ne
15370PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU ČÍSLU VÝKONU SONOGRAFIE NEBO CT
Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL2215
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:76ZULP:Ne
15374NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE
Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:25ZUM:Ne
Body:433ZULP:Ne
15376TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE
Případná anestézie se vykáže samostatným číslem výkonu. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 rokL3360
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:120ZUM:Ano
Body:631ZULP:Ano
15379PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ
Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:1509ZULP:Ano
15381TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE
Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL3380
OM:SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu:110ZUM:Ano
Body:2155ZULP:Ano
15401ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:494ZULP:Ano
15402REKTOSKOPIE
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:12/1 rokL225
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:81ZULP:Ne
15403KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)
Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:617ZULP:Ano
15404TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE
Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:45ZUM:Ano
Body:777ZULP:Ano
15406ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA
Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do GITu po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; nebo b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 čtvrtletíL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70ZUM:Ano
Body:1605ZULP:Ne
15408ANOSKOPIE
Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 čtvrtletíL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:132ZULP:Ne
15410ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE
Kombinovaná endoskopická a sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3345
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:3537ZULP:Ne
15412CHOLANGIO-PANKREATOSKOPIE
Cholangio-pankreatoskopie ovládaná jedním endoskopistou navazuje na metodu endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) - přičítací výkon. Pracovním kanálem terapeutického duodenoskopu je po vodiči zaveden ultratenký endoskop do vyšetřované oblasti uvnitř žlučových cest a/nebo pankreatického vývodu za účelem endoskopické diagnostiky, odběru klešťové biopsie pod vizuální kontrolou a cílené terapie. Indikací k výkonu je indeterminovaná biliární nebo pankreatická striktura, žlučové kameny neodstranitelné jinou cestou, cholangiokarcinom, tumory žlučových cest.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rokL3360
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60ZUM:Ano
Body:1357ZULP:Ne
15420PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT
Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3390
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:105ZUM:Ne
Body:2153ZULP:Ano
15430ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST
Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35ZUM:Ano
Body:636ZULP:Ano
15440ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII
Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL335
OM:bez omezení
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:346ZULP:Ne
15450LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL3390
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:90ZUM:Ne
Body:962ZULP:Ne
15460CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII
Přičti k laparoskopii.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:10ZUM:Ne
Body:137ZULP:Ne
15473BALONKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE
Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL33120
OM:S - pouze na specializovaném pracovištiL11120
Čas výkonu:150ZUM:Ano
Body:11930ZULP:Ne
15475ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ
EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3370
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70ZUM:Ne
Body:17393ZULP:Ne
15480ENDOSKOPICKÁ SEPTOTOMIE ZENKEROVA DIVERTIKLU
Provedení endoskopické myotomie krikofaryngeálního svalu tvořící septum oddělující divertikl od lumen jícnu za použití jehlového nebo jiného typu diatermického nože.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 2/1 rokL3390
OM:H - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu:90ZUM:Ano
Body:17098ZULP:Ne
15510LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ
Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:5/1 rokL33210
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:210ZUM:Ne
Body:8411ZULP:Ne
15710ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC
Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3320
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ano
Body:1478ZULP:Ano
15720PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC
Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3340
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50ZUM:Ano
Body:1726ZULP:Ne
15900ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:450ZULP:Ne
15910ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
L3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:1633ZULP:Ne
15920ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ
Endoskopická identifikace zdroje krvácení v trávicí trubici a následné endoskopické stavění krvácení. Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 12/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:573ZULP:Ano
15930ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:612ZULP:Ne
15935ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:2146ZULP:Ne
15940LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII
Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3360
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90ZUM:Ne
Body:1896ZULP:Ne
15950POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ
Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypů při jednom výkonu se vykazují jedním číslem výkonu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 den, 6/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ano
Body:4350ZULP:Ne
15960ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU
Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:4/1 rokL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:584ZULP:Ne
15970ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII
Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3320
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ano
Body:485ZULP:Ne
15972ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ
Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:1/1 denL3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:866ZULP:Ano
15980ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU
Přičti k základnímu výkonu
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3310
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:213ZULP:Ne
15982SKLEROTIZACE HEMOROIDŮ
Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidálních varixů II. a III. st.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL2210
OM:bez omezení
Čas výkonu:20ZUM:Ne
Body:50ZULP:Ano
15990ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE
Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 rokL3310
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15ZUM:Ne
Body:1703ZULP:Ne
15992EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU
Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 den, 6/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body:342ZULP:Ne
15993ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATETRU
Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:2/1 rokL3330
OM:bez omezení
Čas výkonu:40ZUM:Ne
Body:5083ZULP:Ne
15994MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT
Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:3/1 rokL3330
OM:S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30ZUM:Ne
Body:6719ZULP:Ano
15998VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST
Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.
Kategorie:P - hrazen plněNositelINDXČas
OF:6/1 rokL3315
OM:bez omezení
Čas výkonu:15ZUM:Ano
Body: