Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky komentářů

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka 46/1998
Platnost od 24.06.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

134

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. června 1998,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.


§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.seznam výkonůseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)
3.kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené a hrazené za určitých podmínek
4.autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon
5.číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.čas výkonučas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.nositel
nositel výkonu
zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.čas
čas nositele výkonu
čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.INDX
mzdový index nositele výkonu
index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.body
bodová hodnota výkonu
součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.ODošetřovací den
18.ZPzdravotnické prostředky

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu poskytovateli.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či pohotovostní služby u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnutých hrazených služeb.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškeré hrazené služby, které byly vykázány prostřednictvím výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentovány ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „dokumentace“) pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud poskytovatel vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí vztahuje na každého příjemce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla výkon a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

3. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku

3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5 OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jednoho poskytovatele.

Pravidla pro vykazování výkonů v období, pro které je stanoveno omezení frekvencí, jsou následující:

Týden: Během období 7 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Měsíc: Během období 28 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Čtvrtletí, 3 měsíce (např. 1/1 čtvrtletí nebo 1/3 měsíce): Během období 84 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pololetí: Během období 175 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Rok: Během období 350 dnů ode dne posledního vykázání výkonu, včetně tohoto dne, nesmí být výkon vykázán víckrát, než povoluje omezení frekvencí daného výkonu.

Pokud je výkon vykázán jedním poskytovatelem na jednoho pojištěnce vícekrát, než umožňuje omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou to:

1. lékař, zubní lékař, farmaceut1)

2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut2)

3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)

4. nelékařský zdravotnický pracovník - dále NLZP2)

Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu poskytovateli.

6.1. Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Pro nositele výkonů - lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání - symbol L1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě certifikátu o absolvování základního kmene - symbol L2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí - symbol L3, hodnota indexu 3,5

6.2. Indexy klinických psychologů, klinických logopedů, zrakových terapeutů a fyzioterapeutů - VNP

Pro nositele výkonů - klinické psychology, klinické logopedy, zrakové terapeuty a fyzioterapeuty jsou stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nebo v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání nebo s vyšším odborným vzděláním - symbol K1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - symbol K2, hodnota indexu 2,5

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním se specializovanou způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, případně s další specializovanou způsobilostí nebo, v případě fyzioterapeuta s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti - symbol K3, hodnota indexu 3,5

6.3. Indexy JOP

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JOP) jsou stanoveny dva stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se získanou odbornou způsobilostí v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání - symbol J1, hodnota indexu 1

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JOP se specializačním vzděláním - symbol J2, hodnota indexu 2,5

6.4 Indexy NLZP

Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)- symbol S1, hodnota indexu 1,08

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) - symbol S2, hodnota indexu 1,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S3, hodnota indexu 2,25

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5 VNP.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zdaje u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, musí být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. LŮŽKOVÁ PÉČE (DÁLE JEN „HOSPITALIZACE“)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec u tohoto poskytovatele hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto zařízení za jeden den.

9.3. Návštěva sestry a fvzioterapeuta

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 914, 921 a 925.

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

10.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost registrujícího poskytovatele spojená s pořízením výpisu z dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího poskytovatele.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace ie především:

1. prostudování dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity poskytovaných hrazených služeb

3. zaslání výpisu nově registrujícímu poskytovateli

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo léčebnou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

10.4. Signální výkony - Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče) vykazuje:

ošetřující lékař, který Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a jejím ukončení vydal.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT

11.1. Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

11.2. Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo léčebné péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo léčebné péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

6. administrativní činnost spojená s výkonem

7. zápis o celém postupu do dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

13. POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Při pohotovostní službě vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při pohotovostní službě nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony domácí zdravotní péče vykazují poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

3. při indikaci ošetřujícího lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní péči, jde-li o pacienta v terminálním stavu

Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem, registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost nebo ošetřujícím lékařem jde-li o pacienta v terminálním stavu má platnost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam v dokumentaci. Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv technicko-organizačních.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými poskytovatelé vykazují zdravotním pojišťovnám hrazené služby poskytnuté pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření.

Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická konzultace, s výjimkou administrativního výkonu Informace o vydání Rozhodnutí o vystavení nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti a Rozhodnutí o potřebě nebo ukončení potřeby ošetřování (péče).

3. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, všeobecného praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa - porodníka a klinického stomatologa

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.1. Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem, povinná hlášení, poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a klinický stomatolog.

3.1. Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo klinickým stomatologem.

3.2. Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-léčebnými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1. Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

8. preventivní prohlídka gynekologická

4.2. Obsahem výkonu cíleného vyšetření ie především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o léčebném postupu, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. provedení drobného léčebného výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1. Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím léčebného úkonu

5.2. Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr, popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně)

14. zápis o celém postupu do dokumentace

6. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti.

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

6.1. Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

6.2. Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení léčebného postupu případně včetně předpisu léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko-terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslonázev
01445 Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.

Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104

Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslonázev
02230Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykázat pouze, pokud při jeho provádění bude respektováno doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality) jednou ročně.

2a. 006 - KLINICKÁ FARMACIE

Výkon číslonázev
05751Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem

lze vykázat pouze u pacienta, jehož zdravotní stav je ohrožen alespoň jedním z hodnocených rizikových faktorů

Hodnocené rizikové faktory jsou:

polypragmazie - v chronické medikaci pacienta je 8 a více systémově užívaných léčiv,

léčivo s úzkým terapeutickým oknem (vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová, warfarin, nízkomolekulární heparin v terapeutické dávce (LMWH), cyklosporin, everolimus, tacrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a případně další léčiva, jejichž plazmatické hladiny je třeba sledovat při úpravě dávkování při změně funkcí eliminačních orgánů, při projevu nežádoucího účinku nebo při sledování dopadu lékové interakce),

léčivo s vysokým interakčním potenciálem; léčivo s popsanými/dokumentovanými lékovými interakcemi popisované v odborné literatuře jako velmi závažné nebo závažné (značené číselně, nebo pomocí písmen - podle použité klasifikace),

renální insuficience - hodnota glomerulární filtrace je rovna nebo menší než 30 ml/min,

laboratorní známky hepatální insuficience - albumin < 20 g/l, alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), gamaglutamyltransferáza (GMT), bilirubin nad trojnásobek horní hranice normy,

další významné změny biochemických a/nebo hematologických parametrů,

pacient v intenzivní péči,

diabetes mellitus (podle MKN: E10 - El4) - na terapii perorálními antidiabetiky (PAD) a/nebo inzulínu,

epilepsie (podle MKN: G40, G41) na terapii antiepileptiky,

fibrilace síní (148),

nádorové onemocnění (podle MKN: C) - kurativní nebo paliativní farmakoterapie,

pacient s dlouhodobou (déle než 1 týden) léčbou systémovými kortikoidy nebo jinými imunosupresivy, nebo

pacient s parkinsonským syndromem (podle MKN: G20, G21)

3. 014 - KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

3.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
04010 Komplexní vyšetření klinickým stomatologem
04060 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let věku
04061 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
04640 Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650 Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710 Sutura extrakční rány - na zub
04720 Stavění pozdního postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

4. 015 - ORTODONCIE

4.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
05021 Ortodontická kontrola I. typ
05029 Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

5. 101 - VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výkony výživy

číslo název
11501 Enterální výživa
11502 Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503 Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504 Doplňková parenterální výživa
11505 Speciální parenterální výživa
11506 Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Výkon
číslonázev
11024Cílené vyšetření internistou - předoperační vyšetření
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen, a to pouze jde-li o pacienta:
1. s chronickým systémovým onemocněním, které již omezuje jeho aktivitu,
2. s chronickým, nedostatečně kompenzovaným systémovým onemocněním, které ho trvale ohrožuje na životě,
3. moribundního, o kterém lze předpokládat, že by bez operace nepřežil.
Výkon
číslonázev
11025Superkonziliární vyšetření internistou
lze vykázat pouze poskytovatelem, u něhož pacient dosud v odbornosti vnitřní lékařství - interna nebyl vyšetřen a k němuž byl pacient odeslán bez jednoznačné diagnózy. Výkon lze vykázat pouze u pacienta se somatickými potížemi některého z hlavních orgánových systémů (gastrointestinálního, kardiovaskulárního, respiračního, pohybového, nervového), u něhož byla provedenými laboratorními, zobrazovacími a řunkčními vyšetřeními vyloučena organická příčina onemocnění nebo tato vyšetření nevedla k jednoznačnému patologickému nálezu. Podmínkou výkonu je provedení komplexního anamnestického rozboru, fyzikálního vyšetření, komplexního laboratorního vyšetření daného systému a nejméně jedné zobrazovací metody.
Výkon zahrnuje podrobné zhodnocení provedených vyšetření a stanovení dalšího diagnostického postupu a plánu dispenzarizace a poskytnutí informace nemocnému. Výstupem výkonu je záznam ve zdravotnické dokumentaci s výčtem provedených vyšetření a jejich výsledků, diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu.

6. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslo název
12220 Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
09141 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515 UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, tj. morfologické a Dopplerovské
89517 UZ duplexní vyšetření dvou a více cév, tj. morfologické a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

7. 104 - ENDOKRINOLOGIE

7.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslo název
14110 Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i. v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

8. 105 - GASTROENTEROLOGIE

8.1 Zátěžový test v qastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslo název
15130 Diagnostický test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. pabatest

4. xylosový test

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

9. 107 - KARDIOLQGIE

9.1 Indikace

Výkon

číslo název
17129 Neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku

lze zpravidla vykázat u pacienta u kterého je:

1. podezření na rezistentní hypertenzi

2. podezření na epizodickou hypertenzi

3. podezření na fenomén bílého pláště

4. podezření na hypotenzní stavy

5. podezření na diabetickou vegetativní dysautonomii

6. podezření na maskovanou hypertenzi

7. třeba ověřit účinnost změny léčby (max. 3krát za rok)

Závěrečné hodnocení AMTK obsahuje:

1. Vyhodnocení 24 hod. průměrného krevního tlaku, posouzení jeho odchylky od normy.

2. Vyhodnocení průměrného denního a nočního krevního tlaku, posouzení jejich event. abnormality.

3. Posouzení diurnálního rytmu krevního tlaku.

4. Posouzení přítomnosti významných hypertenzních peaků, event. jejich korelace se subjektivními potížemi pacienta.

5. Posouzení přítomnosti event. fenoménu bílého pláště.

6. Doporučení týkající se stávající léčby hypertenze.

Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.

9.2 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
17299 Levostranná katetrizace srdeční
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300 Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302 Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
17127 Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslo název
17320 Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231 Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslo název
17123 Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslo název
17234 Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku)

Výkon

číslo název
17244 24 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303 Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250 Zavedení esofageální elektrody včetně registrace EKG
17252 Transesofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslo název
17115 Koronární aterectomie včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

10. 108 - NEFROLOGIE

Výkony

číslo název
18521 Akutní hemodialýza
18522 Chronická hemodialýza
18530 Hemofiltrace
18550 Hemodiafiltrace
18511 Akutní peritoneální dialýza

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

Výkon
číslonázev
18550Hemodiaiiltrace
se vykazuje v případě, že se jedná o pacienta:
1. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) - s výjimkou pacientů s krátkou očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy),
2. s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25 mg/l),
3. s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/1, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance pacienta,
4. plánovaného k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),

5. diabetika s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během hemodialýzy,

6. s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie), nebo

7. se selháním ledvin a se srdečním selháním, který je unavený a dušný již při menší fyzické aktivitě nebo který pro dusnost nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu.

Výkon
číslonázev
18530Hermofiltrace
je indikován v případě, že se jedná o pacienta:
1. s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
2. bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké ultrafiltrace, nebo
3. se septickými komplikacemi.

11. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

12. 205 - PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Výkon

číslo název
25213 Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

12.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslo název
25111 Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113 Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslo název
25115 Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest při rigidní bronchoskopii
25117 Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková (brush) biopsie
25119 Bronchoalveolární laváž
25121 Endobronchiální excize
25122 Perbronchiální punkce
25118 Transbronchiální plicní biopsie
25123 Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125 Endobronchiální laserový výkon á 20 min.
25127 Použití kryoterapie při bronchoskopii á 20 min.
25321 Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131 Aplikace, repozice či extrakce endobronchiální protézy - stentu á 20 min.

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

12.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

13. 222 - TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

13.1 Výkony imunoadsorpce

Indikační kritéria jsou zejména:

- Homozygotní familiární hypercholesterolémie

- Izolovaná nebo převažující hypercholesterolémie v primární nebo sekundární prevenci Dilatační kardiomyopatie

- Primární i sekundární trombotická trombocytopenická purpura

- Transplantace kmenových krvetvorných buněk inkompatibilní ve skupinovém systému povrchových znaků červených krvinek ABO

- Hemofilie A a B s inhibitorem proti f. VIII nebo IX.

- Idiopatická trombocytopenická purpura

- Aloimunní trombocytopenie

- Myasthenia gravis

- Pemphigus

- Transplantace solidních orgánů v případě inkompatibility v systému povrchových znaků červených krvinek ABO nebo rejekce štěpu.

- Adsorpce fibrinu a fibrinogenu ve všech případech, kde dochází k závažné poruše mikrocirkulace refrakterní na standardní léčebné postupy s důsledky pro zdraví pacienta (např. náhlá ztráta sluchu, úporný ulcus cruris, degenerace makuly s těžkou poruchou zraku, apod.

14. 301 - DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Výkon

číslo název
31050 Nutná spolupráce dětského lékaře při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

15. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslo název
32610 Srdeční katetrizace u dítěte do 1 roku
32620 srdeční katetrizace u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

16. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslo název
31022 Cílené vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslo název
31021 Komplexní vyšetření dětským lékařem

autorské odbornosti 301.

Výkon

číslo název
34310 Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

17. 309 - SEXUOLOGIE

17.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslo název
39022 Cílené vyšetření sexuologem

17.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

18. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19. 403 - RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

19.1 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslo název
43113 Plánování RTG terapie nebo Cs 137
43217 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem
43219 Plánování radioterapie Co 60 nebo urychlovačem s použitím TPS (plánovací konsola)
43423 Plánování brachyterapie
43425 Plánování brachyterapie s použitím TPS (plánovací konsola)

19.2 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslo název
43421 Brachyterapie intrakavitární
43419 Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem HDR
43417 Brachyterapie intersticiální manuální
43415 Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem HDR

19.3 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653)

číslonázev
43652Protonové ozáření mimo kraniospinální osu
43653Protonové ozáření v kraniospinální ose

Indikace pro protonovou léčbu

Radioterapie protony u dětských malignit

• nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

Radioterapie protony u dospělých pacientů

• vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány,

• vzácné typy nádorů nebo nezvyklá lokalizace nádorů v blízkosti kritických orgánů,

• nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická a robotická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie), nelze-li fotonovou terapií zajistit plánovanou dávku na cílové objemy a dodržení dávkových limitů na okolní tkáně a orgány.

20. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon

číslo název
44007 Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

Výkon

číslo název
44211 Manuální lymfodrenáž

mohou vykazovat také fyzioterapeuti.

21. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslo název
47021 Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023 Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslo název
47125 Kardioangiografie First Pass
47133 Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslo název
47129 Perfúzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

22. 501 - CHIRURGIE

22.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

Výkon

číslo název
51611 Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslo název
51810 Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

22.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslo název
51711 Výkon laparoskopický a torakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslo název
51713 Diagnostická videolaparoskopie a videotorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýza adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15.ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserózní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3. nefrektomie

4. odstranění tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

22.4 Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo název
51231 Biopsie mammy jehlou, jedna i více
51233 Excize tumoru mammy nebo odběr tkáně pro biopsii
51235 Parciální nebo klínovitá resekce mammy s biopsii nebo bez nebo mastektomie jednoduchá
51237 Klínovitá resekce mammy s radikálním odstraněním axillárních uzlin nebo mastektomie radikální
51239 Radikální extirpace axilárních nebo inquinálních uzlin

mohou vykazovat také pracoviště gynekologická.

Výkon

číslo název
51850 Převaz rány metodou V. A. C. založené na metodě kontrolovaného podtlaku

mohou vykazovat též lůžková diabetologická oddělení spojená s podiatrickými ambulancemi v indikaci syndromu diabetické nohy

Výkon

číslo název
51881 Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jejichž ošetřující lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře.

22.5 Sternotomie. thorakotomie

Výkon

číslo název
55250 Sternotomie, torakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

23. 506 - NEUROCHIRURGIE

23.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslo název
56178 Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

23.2 Kranioplastika

Výkon

číslo název
56135 Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslo název
56113 Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

24. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

24.1 Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslo název
61447 Exstirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslo název
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2)
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 cm2 - 30 cm2

Výkony

číslo název
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5 -10 cm
61115 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslo název
61211 Rekonstrukce šlachového poutka
61213 Implantace silikonu při defektu šlachy
61215 Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217 Transpozice šlachy flexoru
61219 Tenolýza extenzoru
61221 Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslo název
61231 Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235 Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239 Distrakce falangy nebo metakarpu
61245 Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24.2. Výkony sdílené jinou odborností

Výkony

číslo název
61123 Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129 Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm2

mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická.

Výkony

číslo název
61111 Primární ošetření traumatické tetováže á 20 min.
61133 Radikální excize maligního melanoblastomu
61169 Transpozice muskulárního laloku
61311 Velofaryngofixace

mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická

25. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

25.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslo název
62100 Převaz popáleniny v rozsahu do 1 %
62120 Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140 Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 cm2 do 1 % povrchu těla
62130 Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky, nohy nebo plocha do 10 cm2
62150 Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5 %
62160 Popáleniny - ošetření a převaz 5-10 % povrchu
62170 Popáleniny - ošetření a převaz 10-15 % povrchu
62180 Popáleniny - ošetření a převaz 15 -20 % povrchu
62110 Převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha
62112 Převaz popáleniny v rozsahu nad 10 % a ev. sprcha

Pokud je popálenina větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...“. Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon „...prvního...“ a dále příslušný počet výkonů „...každého dalšího...“ . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62320 Nekrektomie do 5 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340 Nekrektomie 10-15 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciáiní
62350 Nekrektomie 15-20 % povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15 -20 % a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

25.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslo název
62610 Odběr dermoepidermálního štěpu do 1 % povrchu těla
62640 Odběr dermoepidermálního štěpu: 1 - 5 % z plochy povrchu těla
62660 Odběr dermoepidermálního štěpu: 5 - 10 % z plochy povrchu těla
62670 Odběr dermoepidermálního štěpu: 10 -15 % z plochy povrchu těla
62680 Odběr dermoepidermálního štěpu: 15 - 20 % z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

25.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo do 1 % povrchu těla
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62420 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) do 5% povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40 % z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20 % a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony „...ostatní...“.

25.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslo název
62510 Xenotransplantace do 1 % povrchu těla
62520 Xenotransplantace 1 - 5 % povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5 % z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1 % a odpovídající počet výkonů 1-5 %.

25.6 Umělá kůže Integra u rozsáhlých popálenin a rekonstrukčních výkonů

U výkonů

číslo název
62410 Štěp při popálení - dlaň, dorsum ruky, nohy nebo do 1 % povrchu těla
62420 i Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - obličej
62421 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - krk nebo skalp
62430 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - prst ruky a nohy nebo plocha do 10 cm2
62440 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) - do 5 % povrchu těla
62460 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), 5-10 % povrchu těla
62470 Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách), - 10-15 % povrchu těla
62480 Štěp při popálení - (a ostatních kožních ztrátách), 15 -20 % povrchu těla

lze u pacienta s hlubokými popáleninami, nemá-li komplikující choroby snižující šanci na přežití a při součtu věku a hlubokých popálenin do 100, a u rekonstrukčních výkonů v lokalizaci obličej, krk, ruce, nohy, při omezení funkce krku, axily, kubity, třísla, podkolení a prstů, a u pacientů, u kterých je nedostatek plnohodnotného kožního krytu k odběru transplantátů vykázat jako ZUM biosyntetickou náhradu kůže.

26. 603 - GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

26.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
63587 Pertubace terapeutická
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)

nelze vykazovat současně.

Výkon

číslo název
63594 Radikální operace pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslo název
63313 Amnioskopie
63323 Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63315 Fetoskopie
63317 Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63312 Oxytocinový zátěžový test
63117 Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63598 Punkce Douglasova prostoru diagnostická
63599 Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63540 Elektro-diatermo koagulace čípku děložního
63591 Test průchodnosti tub (pertubace, hydropertubace, persuflace)
63532 Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311 Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521 Hymenotomie, hymenektomie
63511 Excize vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63579 Hysterektomie a adnexektomie s omentektomií pro malignitu
63596 Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
63133 Manuální vybavení zadržené placenty
63127 Sectio caesarea
63129 Sectio caesarea a sterilizace
63131 Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie)

nelze vykazovat současně.

26.2 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně

27. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

28. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslo název
66031 Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslo název
66317 Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

29. 701 - OTORINOLARYNGOLOGIE

29.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslo název
71825 Kryokauter v ORL á 10 minut
71821 Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

29.2 Balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení

Výkon číslo 71630 balónková tamponáda nosu a nosohltanu při krvácení - může být vykazován při uvedených indikacích:

C05 Zhoubný novotvar patra

C11 Zhoubný novotvar nosohltanu

C30.0 Zhoubný novotvar nosní dutiny

C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin

C81 Hodgkinova nemoc

C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom

C83 Ne-Hodgkinův (difusní) lymfom

C84 Periferní a kožní T- buněčné lymfomy

C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů

C91 Lymfoidní leukémie

C92 Myeloidní leukémie

C93.0 Akutní monocytární leukémie

C95.0 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu

D10.6 Nezhoubný novotvar nosohltanu-nasopharynx

D18.0 Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace

D61.9 Aplastická anémie, NS

D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII.

D67 Dědičný nedostatek faktoru IX.

D68 Jiné vady koagulace

D69 Purpura a jiné krvácivé stavy

I10 Esenciální (primární) hypertenze

N18 Chronické selhání ledvin

S02.1 Zlomenina lebeční spodiny-fractura baseos cranii

S02.2 Zlomenina nosních kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice-fractura baseos orbitae

S02.4 Zlomenina lícní (jařmové) kosti -fractura ossis zygomatici- a horní čelisti-maxillae

T81.0 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené

Z51.1 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar

29.3 Nystaqmoqrafická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

29.4 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
71641 Submukósní resekce nosní přepážky
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71661 Výplach čelistní dutiny
71663 Punkce čelistní dutiny a výplach jednostranně

nelze vykazovat současně.

Výkony

číslo název
71641 Submukozní resekce nosní přepážky
71651 Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslo název
71649 Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslo název
71787 Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789 Dilatace po incizi peritonzilárního abscesu

nelze vykazovat současně.

29.5. 731 - Otorinolaryngologie - skupina 3

Výkon číslonázev
71589Implantace aktivního středoušního implantátu

lze vykázat u pacienta při průkazu patologického stavu sluchu:

Patologický stavSluch
středně těžká až těžká nedoslýchavost, převodní nebo smíšená, bez známek progrese, pokud nelze dosáhnout účinné korekce konvenčním sluchadlem; středouší bez známek zánětupřevodní rezerva větší než 50 dB (průměrná ztráta sluchu max. 80 dB) ztráta 40 dB SRT a výše
zisk s konvenčním sluchadlem menší 10 dB SRT
zisk s vibračním sluchadlem menší než 10 dB SRT
percepční porucha sluchu,
pokud nelze dosáhnout korekce konvenčním sluchadlem středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT
zisk s konvenčním sluchadlem méně než 10 dB SRT
stavy s patologií zevního a středního ucha znemožňující aplikaci sluchadel
alergie, externí otitis, atresie zevního zvukovodu, porucha převodního systému, st. ablaci středouší pro tumor apod.; středouší bez známek zánětu
ztráta 40-85 dB dB SRT

30. 702 FONIATRIE

31. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

31.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslo název
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153 Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

31.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslo název
75139 Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137 Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

32. 706 - UROLOGIE

32.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitérního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony

číslo název
76235 Extrakorporální litotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou - medilit
76237 Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu - medilit

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

32.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslo název
76127 Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

32.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslo název
76531 Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslo název
76561 Fotokoagulace tumoru laserem
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry (teflon, kolagen, apod.)

32.4 Katetrizace ureteru

Výkon

číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se přičítá k výkonu

číslo název
76531 Cystou retroskopie

Výkonem

číslo název
76215 Katetrizace ureteru, nebo extrakce konkrementu z močovodu, nebo discize striktury ureteru, nebo biopsie z ureteru včetně kagulace a nebo zavedení stentu

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

32.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

32.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů jednostranná bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu jednostranná s tripsí

se přičítají k výkonu

číslo název
76543 Nefroskopie perkutánní jednostranná (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslo název
76545 Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547 Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

32.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslo název
76451 Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

33. 708 - ANESTEZIOLOGIEAINTENZIVNÍ MEDICÍNA

Výkon číslo 78116 a 78990 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 a 78995 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4. Reparace kostních úlomků kalvy

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

10. Otevřená operace na mozkových cévách

11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy

13. Excize epifýzy

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20. Dekomprese zlomeniny páteře

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

22. Částečné vytětí páteřní míchy

23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26. Vynětí nádoru míchy

27. Blokáda plexus coeliacus

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30. Intrathekální neurolýza

31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

37. Druhá operace příštitných tělísek

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39. Plastika hrudní stěny

40. Odstranění brzlíku

41. Úprava prasklé bránice

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43. Úprava vrozené brániční kýly

44. Thorakoskopické výkony

45. Odstranění jedné plíce

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52. Vyšetření převodního systému srdečního

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56. Incise a excise perikardu

57. Dekomprese srdeční tamponády

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59. Transluminární operace na plicní tepně

60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny

62. Otevřená operace na mozkové tepně

63. Bypass z podklíčkové tepny

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

66. Bypass ledvinné tepny

67. Vytětí části ledvinné tepny

68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

72. Mikrochirurgická oprava tepny

73. Oprava tepenožilní píštěle

74. Částečné vytětí jícnu

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76. Bypass jícnu

77. Revize jícnové anastomózy

78. Úprava jícnu

79. Arteficiální vstup do jícnu

80. Protnutí svaloviny jícnu

81. Hellerova operace

82. Totální vytětí žaludku

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86. Vytnutí konečníku i řiti

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

90. Částečné vytnutí z jater

91. Odstranění jaterního nádoru

92. Úprava (korekce) na játrech

93. Laparoskopické výkony

94. Úprava na žlučovodu

95. Neúplné vytnutí slinivky

96. Úprava vrozené brániční kýly

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 a 78991 - Anestezie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 a 78996 - Epidurální nebo subarachnoideální anestezie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5. Radiační destrukce

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7. Totální a parciální pharyngectomie

8. Totální laryngectomie

9. Parciální laryngectomie

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11. Částečné vytětí průdušnice

12. Rekonstrukce průdušnice

13. Operace na otevřeném srdci

14. Uzavřené protětí chlopně

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17. Revize bypassu koronární tepny

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

19. Korekce anomálie koronárních tepen

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23. Korekce truncus arteriosus

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29. Úprava plicní tepny

30. Otevřená operace na plicní tepně

31. Odstranění embolu z plicních cév

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

35. Bypass části aorty

36. Revize náhrady (protézy) aorty

37. Plastická úprava aorty

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42. Vytětí jícnu a žaludku

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45. Vytnutí celého jaterního laloku

46. Totální vytnutí slinivky

47. Transplantace ledvin

48. Exenterace z pánve

33.2 Výklad položek TISS

33.2.1 Základní pravidla

Systém TISS je metodou k určení závažnosti onemocnění a to nepřímo podle velikosti léčebného úsilí. Je založen na kvantifikaci činnosti ošetřovatelského personálu. Přiřazuje vyjmenovaným úkonům bodové hodnoty od 1 - 4 jako výraz jejich složitosti a časové náročnosti. Skóre se získá jako součet bodových hodnot jednotlivých diagnostických, monitorovacích a léčebných úkonů, které byly u pacienta provedeny za posledních 24 hodin.

33.2.2 Předpoklady

Každá položka seznamu je samostatný úkon, který představuje přesně definovanou činnost. Je-li úkon proveden a zaznamenán v dokumentaci, je zařazen do hodnocení. Některé položky jsou v logickém vztahu - týkají se vždy jediné specializované činnosti, kterou je možno poskytovat v různé intenzitě - např. řízená ventilace (4 body), prohlubovaná ventilace (3 body), spontánní ventilace (2 body), oxygenoterapie (1 bod). V těchto případech se započítá do skóre vždy úkon s nejvyšší bodovou hodnotou.

Všechny položky možno dělit na 2 skupiny:

• jednorázové a

• opakující se úkony

V případě, že na jednorázový úkon navazuje úkon opakované frekvence, je možno v den provedení započítat do skóre oba úkony (např. hrudní punkce + drenáž hrudníku aj.).

Vedle správnosti vykázaných úkonů pro TISS, jejichž součet tvoří typ příslušného výkonu OD TISS, je pro uznání oprávněnosti vykázaného OD současně nezbytné:

1. Průkazné vedení dokumentace v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

2. Vedení samostatného formuláře se skórováním pacienta v TISS položkách

3. Naplnění obligatorního obsahu výkonu OD TISS

33.2.3 Seznam výkonů s komentářem

33.2.3.1 Skupina 4 body

1. srdeční zástava a/nebo urgentní defibrilace během posledních 48 hodin - lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

2. řízená ventilace (ventilace je plně zajišťována přístrojem)

3. aplikace pronační polohy u řízené ventilace (možno kombinovat s výše uvedeným kódem)

4. balónková tamponáda varixů nebo masivní krvácení do gastrointestinálního traktu s četnými stolicemi. Krvácení je doložené výsledkem urgentního endoskopického vyšetření GIT a záznamem klinického stavu s prokázanými známkami hypovolemického šoku ve zdravotnické dokumentaci, výsledkem KO a odůvodněnou spotřebou aplikovaných krevních derivátů.

5. transport nemocného s podporou životní funkce mimo ošetřovací jednotku. Platí jen pro situace, kdy je pacient již přijat na lůžko JIP nebo ARO - neplatí tedy pro situace transportu nemocného z jiného pracoviště, např. ze sálu, apod., k přijetí na ošetřovací jednotku, resp. lůžko JIP nebo ARO.

6. podání krve a krevních derivátů nebo náhradních roztoků přetlakem (nejméně 4 transfúzní jednotky / 30 minut

7. Swan-Ganzův katetr

8. použití eliminační techniky, včetně peritoneální dialýzy 1 × denně. Platí pro všechny druhy eliminačních technik (např. plasmaferesy, amunoabsorbce atd.). Tuto položku je nutno vykázat i při použití výkonu číslo 78813 (CWH)

9. kardiostimulace, včetně chronického kardiostimulátoru, je-li aktivní

10. indukovaná hypotermie - pod 33 st.C

11. ošetřování pacienta s morbidní obezitou (hmotnost 40% a více náležité tělesné hmotnosti)

12. monitorování nitrolebního tlaku

13. transfuse krevních destiček

14. intraaortální balónková kontrapulsace

15. neodkladné operační výkony v předchozích 24 hod. - rozumí se náhlé příhody všech etiologií

16. laváž GIT (tj. výplach žaludku a enterální dialýza) u krvácení a intoxikací - 1/24 hodin

17. urgentní endoskopie

18. vazoaktivní látky - více než 1 léčivý přípravek. Tzn. Léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, xantiny, apod.)

33.2.3.2 Skupina 3 body

1. parenteráiní výživa do centrální žíly (všechny kombinace cukrů s aminokyselinami), včetně výživy při renálním, jaterním nebo srdečním selhání

2. neaktivní kardiostimulátor (ve stavu pohotovosti) - záznam o přezkoušení stimulace 1/24 hodin. Platí i pro ICD.

3. drenáž tělní dutiny vyžadující aktivní sání - s výjimkou Redon. drenáže. Lze také u pacientů s 3 a více drény, včetně mnohočetné drenáže především s jímavým odpadem a bilancováním, bez aktivního sání.

4. ostatní druhy ventilační podpory, včetně non - invazivních technik (např. kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách, ventilace s tlakovou podporou, atd.)

5. invasivní kontinuální měření oxymetrie v oblasti bulbus v. jugularis

6. infuse koncentrovaných roztoků kalia do centrální žíly - alespoň 80 mmol/24 hodin. Není zásadní množství, ale fakt, že je dodržena podmínka kontinuální aplikace dávkovačem koncentrovaného roztoku kália - tj.7,5% roztoku.

7. intubace během posledních 24 hodin. Vykázání je správné v případě: 1) jde-li o intubaci prováděnou na lůžku JIP a ARO nikoliv jde-li o intubaci mimo ošetřovací jednotku (tj. např. při transportu mimo nebo na ošetřovací jednotku) nebo 2) jde-li o výměnu trachestomické kanyly na lůžku

8. odsávání z trachey naslepo při zajištění dýchacích cest intubační nebo tracheostomickou kanylou

9. hodinová diuresa

10. četná statimová vyšetření (odběry) - více než 4 za 24 hodin. Vedle frekvence musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2 Seznamu zdravotních výkonů, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

11. časté převody krevních derivátů - více než 5/24 hodin. Nelze vykazovat spolu s úkonem přetlakové transfúze za 4 body - viz níže

12. bolusové i. v. podání léků mimo plánované ordinace. Musí se skutečně jednat o bolusové podání, které musí mít odůvodnění v záznamech v dokumentaci vyplývající z náhlé změny zdravotního stavu vyžadující aplikaci daného léčivého přípravku.

13. vasoaktivní lék -1 preparát. Tzn. léčivé přípravky, které ovlivňují systémový krevní tlak (ne např. Piracetam, Xantiny, apod.)

14. kontinuální infuse antiarytmik

15. kardioverze pro arytmie

16. použití pomůcek na aktivní ovlivnění tělesné teploty (chlazení i ohřívání) nebo fyzikální metody terapie hyperpyrexie - nelze kombinovat s indukovanou hypotermií (za 4b.)

17. arteriální katetr

18. akutní digitalizace do 48 hod.- lze vykázat ve dvou po sobě jdoucích dnech

19. měření srdečního výdeje libovolnou metodou včetně neinvazivních metod

20. podpora diuresy při přetížení tekutinami podáním diuretik nebo osmoticky aktivních látek i. v. v množství adekvátním alespoň 1mg Furosemidu/kg váhy/24 hodin event. 0,25 g 20% Manitolu/kg váhy/24 h

21. aktivní léčení metabolických poruch (acidózy - alkalózy) podáním koncentrovaných roztoků

22. urgentní punkce hrudníku, perikardu - při drenáži lze kombinovat s „drenáží tělní dutiny“ (za 3 b)

23. aktivní antikoagulační léčba prvních 48 hodin (vč. Rheodextranu a nízkomolekulárních heparinů). Lze i u pacientů s chronickou antikoagulací, u kterých náhle změna zdravotního stavu vyžaduje změnu dávkování nebo typu antikoagulační léčby

24. monitorování nitrobřišního tlaku minimálně a 6 hodin

25. krytí pacienta více než 2 i. v. antibiotiky

26. léčení křečí či metabolické encefalopatie (48 hod. od nástupu) - lze vykázat ve dvou po sobě následujících dnech

27. komplikovaná ortopedická trakce. Lze u klinických stavů, kde je odůvodněná při ošetřování pacienta aktivní účast více než jedné osoby a minimálně 1 lékaře, např. u haló trakce, závěsu na pánev, apod.

33.2.3.3 Skupina 2 body

1. měření centrálního žilního tlaku minimálně á 6 hodin

2. 2 periferní i. v. katetry

3. hemodialýza u pacienta v chronickém dialyzačním programu

4. svodná kontinuální analgezie (alespoň 8 hodin) včetně péče o katetr

5. spontánní ventilace endotracheální nebo tracheostomickou kanylou

6. sondová výživa do všech částí zažívacího traktu nutričně definovanou stravou

7. náhrada velké ztráty tekutin - infuse nad udržovací potřebu v celkové výši alespoň 4500ml/24 hod. všech parenterálně podaných tekutin

8. parenteráiní chemoterapie

9. monitorace hodnot vitálních funkcí po 1 hod., včetně neurologického stavu se záznamem glasgowské škály bezvědomí nebo Ramsey score, velikosti a reakce zornic

10. četné převazy, tj. více než 4/24 hodin nebo převazy s použitím speciálních krycích materiálů

33.2.3.4 Skupina 1 bod

1. monitorace EKG nebo SaO2

2. monitorace vitálních funkcí po 1 hodině

3. 1 periferní i. v. katetr, nebo lze vykázat při péči o centrální katétr

4. chronická antikoagulační terapie

5. standardní měření příjmu a výdeje - 4× /24hod.

6. statimová laboratorní vyšetření (odběry), musí být splněna základní podmínka bodu 15 Kapitoly 2, podle kterého jde o výkon statim v případě, že nedílnou součástí této indikace je záznam v dokumentaci a výkon je indikován pouze z důvodů zdravotních, nikoliv technicko organizačních.

7. intermitentní i. v. podávání léků podle ordinace (ne samotné infuzní roztoky)

8. rutinní převazy - není určeno pro úkony, pro které jsou uvedeny ve skupině úkonů za 1 a 2 body specifické úkony (péče o dekubitus, tracheostomie, apod.)

9. standardní ortopedické trakce, např. extenze a další, co nelze zahrnout pod komplikovanou trakci (úkon za 3 body)

10. péče o tracheostomii

11. péče o dekubitus (nepočítá se prevence)

12. permanentní močový katetr, nebo jde-li o péči o cystostomii

13. oxygenoterapie

14. podávání 1 až 2 antibiotik i. v.

15. fyzioterapie hrudníku - prováděná fyzioterapeutem nebo pracovníkem s příslušným certifikátem opravňujícím k jejímu provádění (vykáže si pracoviště intenzívní péče se pouze v případě, že fyzioterapeut nebo SZP s certifikátem je jeho kmenovým zaměstnancem)

16. rozsáhlé výplachy, tamponády, kolostomie, včetně laváže břišní dutiny

17. dekomprese gastrointestinálního traktu (žaludeční sonda , rektální rourka)

18. parenterální výživa do periferní žíly (minimálně dvě složky z trojice cukry, tuky, bílkoviny)

34. 709 - URGENTNÍ MEDICÍNA (ZZS)

Výkon

číslo název
06713 Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP á 15 minut

nelze vykázat současně s výkonem 79111. Po předání pacienta poskytovateli nebo jiné posádce vozidla ZZS výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu.

Výkon

číslo název
79111 Lékařské vyšetření a odborná přednemocniční neodkladná péče á 15 minut, poskytované lékařem RLP

Po předání pacienta poskytovateli, jiné posádce vozidla ZZS nebo ponecháním pacienta na místě výkon končí návratem na základnu, přípravou vozidla k další výzvě nebo zadáním nové výzvy v průběhu výjezdu

35.710 - ALGEZIOLOGIE - LÉČBA BOLESTI

Výkony

číslonázev
80025Multidisciplinární konference o průběhu léčby
80111Aplikace analgetických směsí do kontinuálních katetrů včetně IP portů jednorázově nebo dávkovači pumpou

mohou vykazovat také pracoviště paliativní medicíny.

35a. 780 - HYPERBARICKÁ A LETECKÁ MEDICÍNA

Výkon číslo 78841 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - akutní indikace - je možné vykázat:

IndikaceDiagnóza
Otrava COT 58
Kouřovými plynyT 59.9
Dekompresní chorobaT 70.3
T 70.9
Plynová embolieT 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalováT 79.5-6
Drtivé poranění končetinT 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněťA 41.0-9
A 48.0
N 49.9
L 03.9
Reperfuzní syndrom po invazívním cévním výkonuT 81.9
T 82.9
Replantace končetinyT 87.0-2

Výkon číslo 78843 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - izokomprese - chronická indikace je možné vykázat:

IndikaceDiagnózaMax. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání-cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku - implantace na ozářených tkáních, extrakce zubuY 84.260x
Z 92.3
Diabetické defektyE 10.480x
E 10.5
E 11.4
E 11.5
Ischémické vředy a defektyI 70.280x
persistující navzdory poskytované optimální léčběI 70.8
Neuroblastom IV. st.C 47.0-930x
Náhlá hluchotaH 90.3-540x
H 91.0-9
H 83.3
TinitusH 93.130x
Problematické kožní štěpy a volné svalové lalokyT 86.0-840x
Refrakterní chronická osteomyelitidaM 86.0-860x
AlgoneurodystrofieM 89.040x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčběI 83.280x
L 88
T 87.4-5
Akutní uzávěry sítnicové tepnyH 34.0-930x
Popáleniny nad 20% st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)T 20.0-32.940x
Postanoxická encephalopatieG 93.160x
Cystoidní pneumatóza střevaK 63.840x

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslo název
81211 Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony

číslo název
81347 Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123 Analýza moči chemicky

Výkony

číslo název
81709 Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce
81711 Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů
81713 Separace lipoproteinů ultracentrifugací

se provádějí u dispenzarizovaných pacientů ve specializovaných poradnách pro poruchy metabolizmu lipidů a v ambulancích preventivní kardiologie. Jedná se o nemocné se sekundární prevencí aterosklerotických komplikací, s kardiovaskulárním rizikem nad 40 %/10 let, s těžkými formami hyperlipoproteinémie a dyslipidémie, u nemocných refrakterních na léčbu, u nemocných s diabetes mellitus typu 2

Výkon

číslo název
81719 Metanefriny kvantitativně současně v krvi a v moči

lze provádět jen na pracovištích s vazbou na endokrinologická centra

Výkon

číslo název
81729 PAPP - A (těhotenský plasmatický protein - A)

vyšetřují jen pracoviště, která splňují tyto požadavky:

- jsou v registru pracovišť provádějících screening vrozených vývojových vad (VW )při Referenční laboratoři pro klinickou biochemii MZ ČR v Praze - osvědčení se vydává na 1 rok dle Doporučení č. 3 ČSKB a České společnosti nukleární medicíny - sekce imunoanalytických metod

- splňují požadavky dle Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VW) v druhém trimestru těhotenství

- jsou zapojena do systému externí kontroly kvality, jsou napojena na pracoviště lékařské genetiky a jsou personálně i přístrojově vybavena.

37. 807 - PATOLOGICKÁ ANATOMIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslo název
87110 Pitva standardní
87113 Pitva technicky obtížná
87111 Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

37.2. Stanovení diagnózy

Výkon bioptické diagnózy (87511, 87517, 87523) a cytologické diagnózy (87513, 87519, 87525) se vztahuje na l, samostatně adjustovaný nebo topograficky určený vzorek.

37.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

38. 809 - RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslo název
89339 Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslo název
89419 Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslo název
89421 Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickým, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslo název
89437 PTC A více věnčitých tepen nebo opakovaná PTCA téže tepny

je možno AG sadu (zavaděč, cévka, jehla, vodič, kohout) vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslo název
89431 Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433 Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429 Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslo název
89312 Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

39. 817 - LABORATOŘ KLINICKÉ CYTOLOGIE

číslo název
95198 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -negativní nález
95199 Cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla -abnormální nález

nelze vykazovat v rámci prevence současně s dalšími výkony odborností 817 a 823.

Je-li v souvislosti se screeningem karcinomu děložního hrdla u gynekologa odebrán materiál z cervikovaginální oblasti je jeho zpracování a vyhodnocení vykazováno výhradně výkony číslo 95198 a 95199. Výkon cervikovaginální cytologie je možno vykázat též odborností 823.

Výkon lze vykazovat maximálně jedenkrát ročně u jedné pacientky.

Ostatní cytologické výkony odborností 817 a 823 indikované odborností 603 a 604 je možné vykázat jen pro vyšetření materiálu odebraného z jiné oblasti, než je děložní hrdlo, omezení neplatí v případě indikace cytologického vyšetření následně po vykázání výkonu 95199 a při současném vykázání výkonu 63063 -kolposkopické expertíza odbornosti 603, tedy po výkonu na děložním hrdle pro abnormální histologický nález.

40. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí.

Výkon

číslo název
37121 Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog se specializovanou způsobilostí a specializací v systematické psychoterapii.

41. 902 - FYZIOTERAPEUT

Výkon

číslo název
21711 Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a fyzioterapeuta.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslo název
21215 | Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 910 - PSYCHOTERAPIE

42.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

42.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony

číslo název
35610 Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620 Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 -14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon

číslo název
35650 Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Výkon

číslo název
37125 Emergentní psychoterapie á 60 minut

lze vykazovat zpravidla při:

1. neodkladných stavech v akutní psychosociální krizi v důsledku nároků výjimečných životních okolností na psychiku (úmrtí, ztráta vztahu, oběti násilných činů, přeživší tragických dopravních nehod, hromadných neštěstí a přírodních katastrof, vážné společenské konflikty - následky válek, politického útlaku a migrace na psychiku) F 43.x

2. neodkladných stavech u akutních psychických obtíží v důsledku vnitřní psychické vulnerability F 41.x - F 42.x, F 44.x - F 49

3. neodkladných stavech u dekompenzovaných chronických psychiatrických pacientů, kteří jsou v období stabilizace psychického stavu přiměřeným způsobem adaptováni na běžný život v komunitě F 2x - F 3x, F 5x - F 9x

Výkon zahrnuje i ošetření psychických reakcí při hromadných neštěstích.

Vykázání výkonu je podmíněno specializací v systematické psychoterapii u lékařů včetně psychiatrů a u klinických psychologů.

V případě výjezdu do místa krize je výkon možné vykazovat společně s výkonem 09521 (Čas strávený dopravou) bez předchozího doporučení praktickým lékařem.

Výkon nelze vykazovat v jednom dni společně s výkonem 35520 - individuální systematická psychoterapie, s výkony odbornosti 305 - psychiatrie (kombinace je možná pouze s výkony 35050 - telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 35113 - sociální šetření a objektivní anamnéza v pacientově prostředí a 35117 - rozhovor psychiatra, dětského a dorostového psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s rodinou a dalšími osobami) a se všemi výkony odborností 306 -dětská psychiatrie, 308 - léčba alkoholismu, 309 - sexuologie, 901 - klinická psychologie a 931 - dětská klinická psychologie.

42.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. Pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00042 vykázat buď výkon 35610 -psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 2/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 2/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. skupiny F00 - F09 (organické duševní poruchy), F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F30 - F39 (poruchy nálady), F42 (obsedantně kompulzivní porucha), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

42.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření.

43. 911 - VÝKONY VŠEOBECNÝCH SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

43.1 Infúzní terapie

Výkon

číslo název
06115 Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 min.

může být vykazován spolu s výkonem

číslo název
06113 Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

43.2. Peritoneální dialýza prováděná sestrou

Výkon

číslonázev
06141Provádění peritoneální dialýzy sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.

44. 913 - VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

45. 914 - PSYCHIATRICKÁ SESTRA

Výkony

číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální
35821 Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

budou hrazeny po předchozí indikaci psychiatrem. Výkony jsou indikovány pro schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy (F20 - F29), poruchy nálady (F30 - F39) a obsedantně kompulzivní poruchu (F42).

Výkon

číslo název
35811 Zavedení / ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace, administrativní činnost psychiatrické sestry

bude vykázán pouze při zahájení nebo ukončení rehabilitace, pravidelné revizi rehabilitačního plánu nebo v případě týmové konzultace stavu pacienta. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo název
35815 Psychiatrická rehabilitace individuální

bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace, maximálně však 3 x v průběhu jednoho týdne. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Platnost indikace je jeden měsíc. Výkon je možno provádět nejdéle po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, případné prodloužení léčby podléhá schválení revizním lékařem.

Výkon

číslo název
35821 Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou

bude vykázán pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta. Platnost indikace je jeden týden bez možnosti prodloužení.

46. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

Výkony
číslonázev
06021Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
06023Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou
lze vykazovat pouze u fyziologického těhotenství.
Fyziologickým těhotenstvím se rozumí těhotenství bez rizikových faktorů v anamnéze, s normálními výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity.

47. 925 - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze poskytovatelé poskytující domácí zdravotní péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí zdravotní péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající čtyřem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykazovat jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci, nejvíce však tři ošetřovací návštěvy v jednom dni.

Výkon

číslo název
06311 Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí zdravotní péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí zdravotní péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče.

Výkon

číslo název
06349 Signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

lze vykázat spolu s výkony:

1. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ I

2. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ II

3. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ III

4. Ošetřovací návštěva - domácí zdravotní péče - typ IV

5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče

6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

7. Odběr biologického materiálu

8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

9. Ošetření stomií

10. Lokální ošetření

11. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů

12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

13. Výkon sestry v době od 22. hod. do 6 hod.

14. Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna.

V takovém případě neplatí omezení frekvence u těchto výkonů uvedené a výkony jsou vykazovány s frekvencí odpovídající aktuální potřebnosti na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

Rozhodnutí, že pacient je v terminálním stavu vyžadujícím změnu frekvence ošetřovatelské péče, případně fakultativní ZUM, a indikace ošetřovatelské péče o pacienta v terminálním stavu náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči. Předmětem indikace je jednak vykázání signálního kódu, jednak potřebná frekvence ošetřovatelské intervence, případně indikace fakultativního ZUMu.

47a. 926 - DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU

Výkony

číslonázev
80090Agregovaný výkon domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu (dále jen „domácí paliativní péče“) - klinicky nestabilní pacient
80091Agregovaný výkon domácí paliativní péče - klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy

Jedná se o poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí nevyléčitelně nemocnému pacientovi v terminálním stavu.

V agregovaném výkonu jsou zahrnuty veškeré poskytované zdravotní služby za 1 den (tj. komplex výkonů lékaře i sestry, eventuálně psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava lékaře i sestry za pacientem bez ohledu na vzdálenost, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů, včetně režie). K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče.

Na základě vyhodnocení stavu pacienta dle závažnosti symptomů (Edmonton Symptom Assessment Scale - ESAS) je denně vykazován příslušný agregovaný výkon.

48. 927 - ORTOPTISTA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptistou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

49. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

49.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslo název
09521 Čas lékaře strávený přepravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem přepravy.

49.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb

Výkon

číslo název
09519 Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

49.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslo název
09220 Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

49.4 UZ vyšetření

Výkony

číslo název
09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.

49.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslo název
09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

49.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslo název
09237 Ošetření a převaz rány včetně ošetření kožních a podkožních afekcí do 10 cm2
09241 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 10 do 30 cm2
51818 Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí nad 30 cm2
09239 Sutura rány a podkoží do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

49.7. Výjimka z frekvenčního omezení

Výkon

číslonázev
09119Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let

lze vykázat v kombinaci s výkonem číslo 81443 v jednom dni 3x pro screening gestačního diabetů, 2x v dalších indikacích výkonu číslo 81443.

49.8. Péče na urgentním příjmu

Výkon

číslonázev
09566Péče na urgentním příjmu

lze vykázat poskytovatelem lůžkové péče v odbornosti 101 - vnitřní lékařství, 501 - chirurgie, 603 - gynekologie a porodnictví, 708 - anesteziologie a intenzivní medicína a 301 - dětské lékařství, který má zřízeno oddělení urgentního příjmu.

Oddělení urgentního příjmu je:

a) personálně zabezpečeno v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., s tím, zeje zabezpečena fyzická přítomnost specialistů příslušných odborností na oddělení urgentního příjmu, a

b) věcně a technicky vybaveno v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízeních a kontaktních pracovišť domácí péče, a dále disponuje lůžky vybavenými pro kontinuální monitorování vitálních funkcí pacientů, na kterých je možné zajistit pobyt pacientů alespoň 2 hodiny - tzv. observační lůžka.

Poskytovatel zdravotních služeb na oddělení urgentního příjmu zajišťuje komplexní diagnostickou péči vedoucí k rozhodnutí o dalším postupu, současně zajišťuje monitoraci stavu pacienta a léčebné úkony potřebné ke zmírnění akutních obtíží a k odvrácení hrozícího zhoršování zdravotního stavu, včetně případné podpory selhávajících vitálních funkcí. Poskytovatel zdravotních služeb na oddělení urgentního příjmu dále zajišťuje příjem na lůžkové oddělení nebo doporučení dalšího postupu po propuštění do ambulantního ošetření. Dále se na oddělení urgentního příjmu vede evidence provádění systému třídění pacientů podle naléhavosti ošetření (triage).

50. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

50.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslo název
56419 Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

50.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslo název
71823 Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém pracovišti poskytovatele nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9. 00015 je Ošetřovací den následné ventilační péče (NVP).

10. 00017 je Ošetřovací den následné intenzivní péče (NIP).

11. 00020 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

12. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

13. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14.00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie.

15. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

16. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

17. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

18. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

19. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie.

20. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

21. 00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

22. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

23. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

24. 00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku.

25. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

26. 00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

27. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém - dále jen TISS).

28. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

29. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

30. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

31. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

32. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

33. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

34. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

35. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

36. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

37. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

38. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

39. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

40. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

41. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

42. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

43. 00085 je Ošetřovací den zvýšené psychiatrické péče

44. 00098 je propustka na žádost pacienta.

45. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony.

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku.

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační, intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) poskytovatele lůžkové péče

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům.

V případě, že poskytovatel požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného poskytovatele, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu poskytovateli, který výkon provedl ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornost agreg A body agreg B body agreg C body agreg D body agreg E body
101 332 276 221 221 138
102 306 255 204 204 128
103 326 271 217 217 136
104 232 194 155 155 97
105 242 201 161 161 101
106 217 181 145 145 90
107 364 304 243 243 152
108 234 195 156 156 97
109 177 147 118 118 74
201 76 63 51 51 32
202 263 219 175 175 110
203 270 225 180 180 112
205 270 225 180 180 112
206 54 45 36 36 22
207 157 131 105 105 65
209 197 165 132 132 82
210 226 189 151 151 94
301 208 173 138 138 87
302 364 304 243 243 152
303 209 174 139 139 87
304 89 74 60 60 37
305 40 34 27 27 17
306 28 23 19 19 12
308 34 28 22 22 14
309 23 19 16 16 10
401 207 172 138 138 86
402 254 212 169 169 106
403 135 112 90 90 56
404 132 110 88 88 55
405 55 46 37 37 23
407 49 41 33 33 20
501 225 187 150 150 94
502 195 162 130 130 81
503 195 163 130 130 81
504 227 189 151 151 94
505 249 207 166 166 104
506 162 135 108 108 68
507 230 191 153 153 96
601 77 64 51 51 32
602 232 194 155 155 97
603 342 285 228 228 143
604 352 294 235 235 147
605 141 117 94 94 59
606 157 131 105 105 65
607 70 59 47 47 29
701 127 106 85 85 53
702 25 20 16 16 10
704 98 82 6666 41
705 76 63 51 51 32
706 212 177 141 141 88
707 167 139 111 111 69
708 473 394 315 315 197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost odbornost, ve které je OD vykazován
agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD body A body B body C body D Body E
00001 933 778 622 622 389
00002 942 785 628 628 393
00003 1108 923 738 738 461
00006 1298 1082 865 865 541
00010 1197 998 798 798 499

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

OD body
00005 498
00011 3 656
00012 781
000156 150
000179 364
000202 201
00021 661
00022 655
00023 556
00024 556
00025 2 542
00026 792
00027 655
00028 556
00029 556
00030 1004
00031 79
00032 79
00040 656
00041 175
00042 87
00051 31 872
00052 27 872
00053 23 872
00055 11 803
00057 6 582
00058 5 382
00061 25 872
00062 32 084
00065 14 723
00068 6 754
00071 28 871
00072 24 641
00075 13 578
00078 6 218
00080 6 476
00082 5 987
000854 059
00098 0
00099 0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

Obor SDH O-O+
alergologie a klinická imunologie 13 2 2
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO) 6 2 2
dermatovenerologie 18 2 2
fomatrie 19 2 2
rehabilitační a fyzikální medicína 23 5 5
geriatrie 24 3 3
gynekologie a porodnictví 7 1 1
chirurgie 9 2 2
vnitřní lékařství 12 3 2
kardiochirurgie 8 1 8
kardiologie 8 1 1
klinická hematologie 14 4 4
klinická onkologie 12 2 12
neurochirurgie 11 2 2
neurologie 14 4 4
nukleární medicína 11 2 2
oftalmologie 8 2 1
ortopedická protetika 19 3 3
ortopedie 12 3 2
otorinolaryngologie a audiologie 6 1 1
dětské lékařství 7 2 2
plastická chirurgie 10 3 2
popáleninová medicína 14 2 2
infekční lékařství 11 3 3
psychiatrie 30 7 5
radiační onkologie 15 2 6
revmatologie 26 7 5
stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie 81 1
pneumologie a ftizeologie 19 6 4
úrazová chirurgie 9 2 2
urologie 9 3 2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace
O- maximální povolená odchylka směrem dolů
O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH A B C D
3 1 1 1 3
4 2 1 1 4
5 2 1 2 5
6 2 2 2 6
7 3 2 2 7
8 3 2 3 8
9 3 3 3 9
10 4 3 3 10
11 4 3 4 11
12 4 4 4 12
13 5 4 4 13
14 5 4 5 14
15 5 5 5 15
16 6 5 5 16
17 6 5 6 17
18 6 6 6 18
19 7 6 6 19
20 7 6 7 20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech
A počet OD typu A
B počet OD typu B
C počet OD typu C
D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi poskytovatelem lůžkové péče a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

7.1 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.1.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

7.1.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

7.1.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

7.1.4 Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072. Obligatorním obsahem OD 00071 je:

1. ventilační podpora

2. invazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

1. ventilační podpora

2. neinvazivní monitorování

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

7.1.5 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075. Obligatorním obsahem OD 00075 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace

2. opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření

3. kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

7.1.6 Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078.

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

1. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

2. kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa

3. termomanagement

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

7.1.7. Obligatorní obsah OD zvýšené psychiatrické péče

Jedná se o OD 00085.

Obligatorním obsahem OD 00085 je:

1. Trvalé monitorování kamerovým systémem se záznamovým zařízením, maximálně 3 pacienti na pokoji.

2. Neodkladné psychiatrické vyšetření, krizová intervence, emergentní psychoterapie a farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, ošetřovatelský proces a psychiatrická rehabilitace.

OD je možné vykázat maximálně 7 dní v měsíci.

7.1.8. Obligatorní obsah OD dlouhodobé intenzivní péče

Jedná se o OD 00015, 00017 a 00020.

Obligatorním obsahem OD 00015 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- pacient odpovídá schválenému diagnostickému spektru;

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, závislý na umělé plicní ventilaci s nemožností DUPV ze zdravotních či sociálních příčin, což musí být jednoznačně dokladováno ve zdravotnické dokumentaci;

- PaO2/FiO2 ≥ 250, PEEP ≤ 8 cm H2O, bez nutnosti podpory katecholaminy, není nutná dialýza ani jiná eliminační metodika; přichází z lůžka NIP, případně z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP). Přijímáni jsou i pacienti při selhání DUPV.

Obligatorním obsahem OD 00017 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- je po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, ventilační parametry jsou PaO2/FiO>150, PEEP-10cm H2O;

- neobnovila se plně jedna či více životních funkcí;

- přichází z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP);

- přijetí pacienta z jiného NIP je možné jen se souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

Obligatorním obsahem OD 00020 jsou:

1. Medicínské intervence (včetně optimalizace, případně weaningu, je-li pacient připojen na ventilátor), farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelský proces, rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie), léčebný režim, vedení zdravotnické dokumentace.

2. Kritéria pro přijetí pacienta:

- přichází z lůžka intenzivní péče akutní (ARO/JIP) či následné intenzivní péče (NIP) a splňuje kritéria uvedená v definici pracoviště.

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazívní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Akutní peritoneální dialýza

6. Akutní hemodialýza

7. Chronická hemodialýza

8. Hemofiltrace

9. Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11. Plazmaferéza membránová

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů

16. Převaz rány metodou VAC.

17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.

18. Eliminační metoda pro náhradu funkce akutně selhávajících jater.

19. Urgentní rigidní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

20. Urgentní flexibilní bronchoskopie s terapeutickým záměrem.

21. Multimodální 24hodinová neuromonitorace.

22. Trombelastogram.

23. Selektivní plicní vazodilatace pomocí oxidu dusnatého.

24. Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25. Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).

10. JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného poskytovatele lůžkové péče dle Kapitoly 7.

U poskytovatelů ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému poskytovateli poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku, resuscitační nebo intenzivní péče, následné ventilační péče (NVP), následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, poskytovatel nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče.

Hodnota kategorií pacienta:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči pacient ve stabilizovaném psychickém stavu dítě nad 10 let
275pacient částečně soběstačnýpacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku pacient vykazující mírné příznaky duševní poruchy, spolupracujícídítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient nebo pacient vykazující středně těžké příznaky duševní poruchy vyžadující zvýšený dohled, případně přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidněnídítě od 2 do 6 let
4225 pacient imobilnílucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech pacient vykazující příznaky závažné duševní poruchy vyžadující omezení pohybu a farmakologické zklidněnídítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu, pacient vykazující příznaky těžké duševní poruchy, nebezpečný sobě či okolí, vyžadující trvalý ošetřovatelský dohled, případně použití omezovačích prostředků intenzívní psychiatrické péče
pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 917, 925, 926, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,04 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,57 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,65 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,48 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,32 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,97 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 914, 916, 919, 921 a 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,23 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,82 bodu za jednu minutu času výkonu.

Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30 % uvedené hodnoty.

2. REŽIE PŘIŘAZENÁ K OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

2.1 Poskytovatelé lůžkové péče poskytující akutní lůžkovou péči

V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 30,57-99,31.

Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje pro poskytovatele jednotně.

2.2 Poskytovatelé poskytující jinou lůžkovou péči

Jedná se o poskytovatele následné lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče a zvláštní lůžkové péče., tedy o poskytovatele, kteří nevykazují s ošetřovacími dny, kromě vyšetření při příjmu a propuštění, žádné jiné zdravotní výkony. Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 183,33 bodu.

Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 400%.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30%.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy,

zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotřebované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotřebované v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na veřejné zdravotní pojištění mimo pojistné na veřejné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

1. PŘEPRAVA

Přepravou se rozumí součást zdravotních služeb, která je poskytována poskytovatelem zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), zdravotnické dopravní služby (dále ZDS), přepravy pacientů neodkladné péče (dále jen PPNP) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Přeprava zahrnuje

1. přepravu pacientů

2. přepravu doprovodů pacientů

3. přepravu infekčních pacientů

4. jízdy vozidly ZZS

5. jízdy vozidly PPNP

6. přepravu patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. přepravu k pitvě a z pitvy

9. přepravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. přepravu lékařů při lékařské pohotovostní službě

11. přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Přeprava pacientů

Přepravou pacienta se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb nebo k poskytovateli hrazených služeb k ošetření, vyšetření nebo léčení a zpět do vlastního sociálního prostředí.

1.1.2 Přeprava doprovodů pacientů

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.3 Přeprava infekčních pacientů

Přepravou infekčních pacientů se rozumí přeprava pacientů s infekčními a parazitárními nemocemi, prováděná za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

1.1.4 Sekundární přeprava

Sekundární přepravou se rozumí přeprava pacienta mezi poskytovateli hrazených služeb příslušnou ZDS nebo přeprava pacienta mezi smluvními poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy příslušnou PPNP k takovému smluvnímu poskytovateli, který disponuje personálním zabezpečením, technickým a věcným vybavením potřebným k zajištění dalších hrazených služeb.

1.1.5 Přeprava pacientů ZZS

Přepravou pacientů ZZS se rozumí přeprava výjezdové skupiny ZZS k pacientovi a přeprava pacienta za podmínek soustavného poskytování přednemocniční neodkladné péče.

1.1.6 Přeprava pacientů PPNP

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy.

1.1.7 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech na základě schválení revizního lékařem.

1.1.8 Přeprava k pitvě a z pitvy

Přeprava k pitvě a z pitvy se vykazuje výkonem přepravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi a k zemřelému při přepravě k pitvě a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho přeprava ke smluvnímu poskytovateli, popřípadě do místa určení

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu přepravy

7. průběžná komunikace s dispečinkem, předání pacienta smluvnímu poskytovateli, popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení, odborné vyložení pacienta

8. návrat na stanoviště

9. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony přepravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vynaložené náklady na provoz vozidel v daných režimech přeprav na jednoho pacienta.

2.1 Přeprava pacientů

2.1.1. ZDS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů.

2.1.2. Přeprava pacientů provedená ZDS v sídle vyššího územního samosprávného celku může být hrazena paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 1-8 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi smluvním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze přepravu hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů.

2.2 Přeprava infekčních pacientů

ZDS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, nejvíce však 4.

Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidly ZZS, jízda vozidly PPNP, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidly při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidly při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

V režimu jízdy vozidla ZZS, jízdy vozidla PPNP, jízdy vozidla patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu, vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS, jízda PPNP, jízda vozidla při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností, jízda vozidla při přepravě transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jízda vozidla při přepravě lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

V dopravních výkonech jízda vozidly ZZS, jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče, jízda vozidly při přepravě patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností za 1 km (případně zajeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo přepravy pacientů včetně infekčních a přepravy k pitvě a z pitvy vykáže poskytovatel všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k další přepravě.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv s poskytovateli mohou dohodnout:

a) Individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.

b) Zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odůvodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a charakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel ZDS nebo jejich ekonomický provoz.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÝCH SLUŽEB

Přeprava pojištěnce soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu přepravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci, kterému byla přeprava soukromým vozidlem schválena, a to pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální přepravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu přepravy poskytovateli, který hrazené služby v návštěvní službě poskytl.

Zdravotní pojišťovna a poskytovatel mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytovaných služeb.

6. JINÉ FORMY PŘEPRAVY

Jiné formy přepravy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,38
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,60
40Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km27,94
45Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km22,59
46Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km20,91
47Přeprava pacienta v pásmu 61-130 km19,28
48Přeprava pacienta v pásmu 131-450 km18,62
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km10,11
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,45
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,92
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby41,93
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,93
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému31,92
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče40,93
80Přeprava infekčního pacienta28,56

Výkon 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1 - 8 km nelze kombinovat s výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km. Bude-li přepravní vzdálenost pacienta delší než 8 km, bude přeprava pacienta vykázána v celém rozsahu výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km

Kapitola 9

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“).

Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu.

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. Navýšení se zaokrouhluje na celé body a přičítá k přímým nákladům výkonu.

n
Navýšení =Ii * MSi * ČASl * 0,1
i=1

kde:

i nositel výkonu

n počet nositelů výkonu

Ii hodnota indexu nositele i

MSi minutová sazba nositele i

ČASi čas nositele i

Minutová sazba nositelů LI, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro účely navýšení stanovuje na 2,216 bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se pro účely navýšení stanovuje na 1,32 bodu.

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - všeobecné praktické lékařství

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 318
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 124
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdravotické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 60
ZUM: ne
ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100
ZUM: ne
ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby!

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01185 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 124

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

01201 PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM

Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetů. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 2
body: 12
NositelINDXČas
S222
ZUM: ne
ZULP: ne

01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1x ročně.

KategorieP - hrazen
OFplně
8/3 měsíce,
32/1 rok
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu5
Body163
NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

01445 STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5
Body: 139
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne

ZULP: ne

15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENI VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ POZITIVNÍ
Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Kategorie P - hrazen plně
OF 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 118
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne

Kapitola 002 - praktické lékařství pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 70

body: 551

NositelINDXČas
L3370

ZUM: ne

ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 50

body: 396

NositelINDXČas
L3350

ZUM: ne

ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 25

body: 202

NositelINDXČas
L3325

ZUM: ne

ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 159

NositelINDXČas
L3320

ZUM: ne

ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.
Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 318
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 124
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

02100 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ne

02105 PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ano

02125 OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Pro případy, kdy očkování včetně očkovací látky je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15
Body: 126
Nositel INDX Čas
L3 3 15
ZUM: ne
ZULP: ano

02130 OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 126
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
S2260
ZUM: ne
ZULP: ne

02210 ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE

Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 69
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne
02220 RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Střep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM A - pouze ambulantně
Čas výkonu 10
Body 125
NositelINDXČas
L335
ZUM ne
ZULP ne

02222 PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH

Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10
Body110
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 5
body: 86
NositelINDXČas
L222
ZUM: ne
ZULP: ne

02240 ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/život, v případě nutnosti dalšího zhodnocení 2/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 15

Body 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

Kapitola 005 - nemocniční lékárenství

06551 PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY

Příprava parenterálních bolusů nebo očních kapek s obsahem cytostatické látky je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 8/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 17

Body 160

NositelINDXČas
L3310
S227

ZUM ne

ZULP ne

06553 PŘÍPRAVA INFUZE S OBSAHEM JEDNÉ CYTOSTATICKÉ LÁTKY Z ORIGINÁLNÍHO ROZTOKU BEZ REKONSTITUCE

Příprava infuze s obsahem jedné cytostatické látky z originálního roztoku bez rekonstituce je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 206

NositelINDXČas
L3310
S2215

ZUM ne

ZULP ne

06555 PŘÍPRAVA INFUZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU

Příprava infuze cytostatické látky s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 28

Body 230

NositelINDXČas
L3310
S2218

ZUM ne

ZULP ne

06557 PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFUZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU

Příprava kontinuální infuze cytostatické látky do infuzoru je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 26

Body 219

NositelINDXČas
L3310
S2216

ZUM ne

ZULP ne

Kapitola 006 - klinická farmacie

05751 KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Zhodnocení medikace pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení a určení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 15

Body 116

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

05753 STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝCM FARMACEUTEM

Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

05755 OVĚŘENI ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLANU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 hospitalizace

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

Kapitola 014 - klinická stomatologie

04010 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 180
Nositel INDX Čas
L2 2 45
ZUM: ne
ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 140
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 41
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 7
body: 55
NositelINDXČas
L337
ZUM: ne
ZULP: ne

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 350
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 623
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 42
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 147
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/půl roku
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 286
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 169
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 171
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

KategorieW - hrazen za určitých podmínek
OF1 zub/365 dní
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body166
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU)

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozováného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

KategorieW - hrazen za určitých podmínek
OF1 zub/365 dní
OMbez omezení
Čas výkonu35
Body243
NositelINDXČas
L2235

ZUM ne

ZULP ne

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 329
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 284
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 196
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 288
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 315
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 205
NositelINDXČas
L2235
ZUM: ne
ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 207
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 257
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1× na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 193
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 286
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 196
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 54
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 32
NositelINDXČas
L228
ZUM: ne
ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 162
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 275
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 136
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 355
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1501
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 5/10 dnů
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 75
body: 605
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ne
ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 86
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 100
body: 857
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1016
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 191
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 118
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub/rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rodné číslo
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 160
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 82
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 261
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 517
NositelINDXČas
L22115
ZUM: ne
ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 160
body: 1310
NositelINDXČas
L33160
ZUM: ne
ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 5/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 42
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 84
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 160
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 115
body: 946
NositelINDXČas
L33115
ZUM: ne
ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 85
body: 708
NositelINDXČas
L3385
ZUM: ne
ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 541
NositelINDXČas
L22120
ZUM: ne
ZULP: ne

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 108
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 477
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 367
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 408
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 85
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 139
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 749
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 150
body: 1229
NositelINDXČas
L33150
ZUM: ne
ZULP: ne

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 132
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04820 DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 114
NositelINDXČas
L2225
ZUM: ne
ZULP: ne

04821 PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 285
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 105
body: 472
NositelINDXČas
L22105
ZUM: ne
ZULP: ne

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukopenostálního laloku, snesení kosti, excize penkoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod), sutura. Ev použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 140
body: 1146
NositelINDXČas
L33140
ZUM: ne
ZULP: ne

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 590
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 194
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 352
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 205
NositelINDXČas
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 202
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 661
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 645
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 470
NositelINDXČas
L3355
ZUM: ne
ZULP: ne

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukopenostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 989
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 369
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 752
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 269
NositelINDXČas
L2255
ZUM: ne
ZULP: ne

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 1019
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 985
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 179
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 344
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 80
body: 673
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ne

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 515
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 517
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 486
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 243
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 15/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 95
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 173
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 015 - ortodoncie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 × za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 156
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 roky
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1 × za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 520
NositelINDXCas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 257
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 197
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 389
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 234
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 278
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 475
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 131
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 66
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 101 - vnitřní lékařství - interna

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3340
OMbez omezení
Čas výkonu40ZUMne
Body318ZULPne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3320
OMbez omezení
Čas výkonu20ZUMne
Body159ZULPne

11024 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele. Všechna doplňková vyšetření indikuje a zhodnotí internista.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

11025 SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Celkové zhodnocení vyšetření dosud neošetřeného pacienta u poskytovatele odeslaného k vyšetření bez jednoznačné diagnózy.

Odpovídá obsahu konziliárního vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 473

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 44
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

11112 MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PULZOVÉ VLNY

Měří se vzdálenost na povrchu těla mezi karotickým pulzem a pulzem na stehenní tepně a speciálním přístrojem se změří časový posun pulzové vlny mezi oběma místy. Čím vyšší je rychlost, tím tužší je aorta.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body97ZULPne

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 68
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 83
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 43
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1361
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 159
NositelINDXČas
L1140
ZUM: ne
ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 184
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 48
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ano
ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 193
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 173
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 384
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 339
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

11511 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění (včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 0
body: 3586
ZUM: ano
ZULP: ne

11512 PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNA VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ PUMPOU

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání parenterální výživy aplikované speciální mobilní pumpou pro jednoho pacienta na 1 týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

KategorieP
OF1/1 týden
OMSA
Čas výkonu0ZUMano
Body5200ZULPne

11513 PUMPOU APLIKOVANÁ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na podání enterální výživy aplikované pumpou pro jednoho pacienta na jeden den. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě. Nelze kombinovat s výkonem Parenterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 0
body: 262
ZUM: ne
ZULP: ne

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 453
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 102 - angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

12024 MĚŘENÍ ABI (INDEXU KOTNÍK - PAŽE) NA ČTYŘECH KONČETINÁCH OSCILOMETRICKOU METODOU

Měření ABI (indexu kotník - paže) oscilometrickou metodou na čtyřech končetinách zároveň pro včasnou diagnózu ischemické choroby dolních končetin (ICHDK).

Indikace k výkonu: 1. angiolog, praktický lékař nebo diabetolog u symptomatického pacienta s podezřením na ischemickou chorobu dolních končetin; 2. praktický lékař souběžně s dispenzární prohlídkou nekomplikovaného diabetika 2. typu; 3. praktický lékař ujím registrovaného asymptomatického pacienta nad 60 let věku s alespoň jedním obecně uznávaným rizikovým faktorem aterosklerózy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 20

Body 55

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

12026 VYŠETŘENÍ KLAUDIKACNIHO INTERVALU

Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin, slouží k objektivnímu sledování vývoje nemoci a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 rokL335
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body52ZULPne

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

Kategorie P - hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 2/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 20
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 2/1 den 8/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 135
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 6/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 150
Body 331
NositelINDXČas
L3320
ZUM ne
ZULP ano
12235 PLETYSMOGRAFIE TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn. Zejména je používána digitální, volumová, straingauge či air pletysmografie. Maximální počet opakování - tepenný systém 3x, žilní systém 4x. Vyšetření tepenného i žilního systému lze kombinovat v jednom dni.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 45/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 92
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne

12240 LASEROVÉ ZOBRAZENÍ A MĚŘENÍ MIKROVASKULÁRNÍ PERFUSE

Plošné měření perfuse a parametrů mikrocirkulace tkáně v reálném čase, založené na registraci a analýze odraženého laserového paprsku. Záznam je prováděn v klidu a po aplikaci některého z provokačních faktorů - chladu, tepla, okluze kompresní manžetou nebo aplikací farmaka lokálně či systémově.

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 den, 12/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu35ZUMne
Body215ZULPne
12260 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ TEPEN Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující anatomické zhodnocení patologií v definovaných oblastech tepenného systému. Maximální počet opakování - extrakraniální tepny krku 3x, aortální oblouk aorty a jejich větví 2x, tepny horních končetin 2x, abdominální aorta a viscerální tepny 3x, renální tepny 3x, tepny dolních končetin 4x, jedna anatomická oblast cévy 1x, pseudoaneurysma tepny s manuální kompresí sondou 5x, hemodialyzační A-V zkrat 3x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 8/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne
12261 TRIPLEXNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ ŽILNÍHO SYSTÉMU Á 10 MINUT
Triplexní ultrasonografické vyšetření zahrnující zhodnocení patologie jednotlivých oblastí žilního systému. Maximální počet opakování - povrchové žíly 4x, hluboké žíly 3x, dolní dutá žíla 1x. Vyšetření jednotlivých oblastí je možno v jednom dni kombinovat.
Kategorie P - hrazen plně
OF 7/1 den, 30/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 10
Body 120
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 548
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 103 - diabetologie

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

13024 VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Vyšetření rizikových faktorů syndromu diabetické nohy - poruchy citlivosti nohou monofilamenty a ladičkou nebo obdobnou metodou, zvýšené kožní teploty na nohou a zhodnocení obuvi pacienta z hlediska zásad vhodné obuvi pro diabetiky. Indikace: pacienti s diabetem a vaskulárními komplikacemi (nefropatie, retinopatie, ICHDK, suspektní neuropatie) nebo se zvýšeným rizikem těchto komplikací (HbA1C nad 5,3 % dle IFCC norem).

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne

13026 VYHODNOCENÍ GLYKEMICKŹCH PROFILŮ Z GLUKOMETRU POMOCÍ POČÍTAČE

Grafy zobrazují dlouhodobou distribuci glykémií přesahující normální hodnoty i hypoglykémie. Na jejich základě je možné indikovat léčebná opatření.

KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokL3310
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10ZUMne
Body78ZULPne

13025 TRANSPLANTACE LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ

Výkon zahrnuje izolaci ostrůvků z allogenního nebo autologního pankreatu za sterilních podmínek a jejich umístění do transplantačního vaku; perkutánní punkci portami žíly jater v lokálním znecitlivění pod RTG kontrolou; implantaci ostrůvků a uzavření vpichu hemostatickým materiálem; punkci portální žíly v celkové anestezii a zavedení katétru s následnou implantaci ostrůvků do jater.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 540

Body 176582

NositelINDXČas
L33540
L3360
J22480
J22480

ZUM ne

ZULP ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby, samostatné kontroly diabetu, cíle léčby diabetu. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze na pacienta dosud needukovaného vykázat 5× v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)

Ošetření pacienta se syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou nebo pahýlem po amputaci) lékařem

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 247
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

13065 MĚŘENÍ TRANSKUTÁNNÍHO TLAKU KYSLÍKU (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK. U pacientů s diabetem: před plánovanou angiografií, před cévním intervenčním výkonem (PTA nebo cévním chirurgickým výkonem) a po něm k posouzení efektu a k diagnostice restenóz, před plánovanou amputací, před a po terapii hyperbaroxií. U pacientů bez diabetu: diagnostika a posouzení závažnosti ICHDK s podezřením na kritickou ischemii končetin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 630
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

13071 LARVÁLNÍ LÉČBA RAN

Pro nekrotické nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 končetina/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 389
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

13073 ZHOTOVENÍ SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Výkon navazuje na ošetření syndromu diabetické nohy a edukaci pacienta s diabetem. Speciální kontaktní fixace nebo dlaha se zhotovuje za účelem odlehčení/stabilizace. Indikacemi ke zhotovení snímatelných kontaktních fixací/dlah jsou diabetické ulcerace nohou, Charcotova neuroosteoarthropatie, stavy po operacích na nohou diabetiků, chronická osteomyelitida bez celkových příznaků.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 končetina/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body777
NositelINDXČas
L3345
S2260
S2260

ZUM ano

ZULP ne

13075 KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE POMOCÍ SENZORU

Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím specielního senzoru v průběhu 3-7 dní, která je v úzké korelaci s aktuálními hodnotami glykémie, vyhodnocení monitorace k optimalizaci režimu a terapie diabetika. Výkon se provádí zpravidla při syndromu nerozpoznáváni hypoglykémií u pacientů léčených inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě inzulínovou pumpou (HbAlc nad 5,3%)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1863
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 104 - endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Orální glukózový toleranční test (oGTT), intravenózní glukozový toleranční test (PFIR), adrenokortikotropinový test (ACTH test), dexamethazonový test (různé varianty), inzulínový hypoglykemický test (růstový hormon, adrenální osa), argininový test, clonidinový test, glukagonový test (růstový hormon, stimulace C peptidu), IGF-1 generační test, test s tyreotropin stimulujícím hormonem (TRH test), gonadoliberinový test (LH-RH), gonadoliberinový test s argininem, stimulace kalcitoninu (kalciový stimulační test), kortikoliberinový test při katetrizaci petrozních splavů, katetrizace nadledvinových žil, kaptoprilový test, fludrokortizonový test, test s fyziologickým roztokem, posturální test, test s odnětím tekutin a desmopresinem, hypertonický sodný test, test hladovění. Výkon zahrnuje maximálně 3 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, příp. vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje intramuskulární, případně intravenózní aplikace, infůze.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném místě

Čas výkonu 60

Body 104

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ano

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 23
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

14220 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A TENKOJEHLOVÁ BIOPSIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, ÚTVARŮ V OBLASTI KRKU A HLAVY POD SONOGRAFICKOU KONTROLOU

Invazivní odběr tkáně tenkou jehlou z patologických útvarů štítné žlázy, útvarů na krku a hlavě pod sonografickou kontrolou k cytologickému vyšetření a stanovení dalšího diagnosticko - terapeutického postupu.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body347ZULPne

Kapitola 105 - gastroenterologie

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 58
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

15130 DIAGNOSTICKÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, testy zevní pankreatické funkce, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Výkon - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 183
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ano
ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 249
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15143 DECHOVÝ TEST S 13C-UREOU K DIAGNOSTICE HELICOBACTER PYLORI - KLINICKÁ ČÁST

Dechový test s 13C-ureou je globálním neinvazivním testem k diagnostice infekce Helicobacter pylori. Jeden test spočívá v anylýze čtyř zkumavek (dvě pro slepou zkoušku, dvě pro vlastní test). Test má dvě fáze. V první části je vlastní test proveden v ordinaci vyšetřujícího (ošetřujícího) lékaře. Vzorky vydechnutého vzduchu jsou odeslány poštou ke stanovení do analytického centra. V druhé části je v analytickém centru provedeno vlastní stanovení 4 vzorků vydechnutého vzduchu (je předmětem samostatného výkonu odbornosti 801)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 1578
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15160 PH METRIE JÍCNU

Hodnocení změn acidiity jícnu, dif. dg. bolestí na hrudi. Hodnocení změn acidity v jícnu a žaludku dovolující korelaci subj. obtíží nemocného s objektivním stavem sledované oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 723
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

15162 STACIONÁRNÍ JÍCNOVÁ MANOMETRIE

Hodnocení motility jícnu a žaludku. Korelace subjektivních obtíží vyšetřovaného s objektivním stavem motility a tonusu jícnu a žaludku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 429
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 69
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 68
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ano

15195 TRANZIENTNÍ ELASTOGRAFIE

Metoda umožňující kombinací ultrazvuku a mechanického impulzu určit elasticitu jaterní tkáně.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 253

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotl. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 647
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 104
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

15445 POUŽITÍ VIDEOENDOSKOPU PŘI ENDOSKOPICKÉM VÝKONU Á 10 MINUT

Endoskopické vyšetření s pomocí videoendoskopu. Ve srovnání s výkonem pomocí fibrooptiky dochází k podstatnému zpřesnění, zpřehlednění a tím ke zkvalitnění výkonu. Výkon je pro amortizaci zařízení, nepřičítá se k němu režie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 39
ZUM: ne
ZULP: ne

15470 KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE

Vyšetření celé trávicí trubice se zaměřením na tenké střevo pomocí bezdrátové technologie, kdy obraz z GIT je snímán speciální kapslí, kterou pacient spolkne a která při průchodu traktem vysílá signál do snímače. Vyšetření se provádí při podezření na onemocnění tenkého střeva (zdroj krvácení, nádory, záněty), následuje po provedení gastroskopie, kolonoskopie a dle charakteru onemocnění, při krvácení po provedení enteroskopie, v ostatních případech po provedení enteroklýzy, které neumožnily přesný klinický závěr. Jen po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1336
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 115 - gastroenterologie - skupina 1

15024 ENDOSKOPICKA SUBMUKOZNI DISEKCE (ESD)

Snesení povrchové neoplastické léze v trávicí trubici řezem v submukóze s použitím jehlového IT nože nebo jiného typu diatermického nože.

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL33150
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150ZUMano
Body17818ZULPne

15026 JÍCNOVÁ IMPEDANCE - 24 HODIN

Vyšetřovací metoda slouží především k diagnostice refluxní choroby jícnu a jejích mimojícnových projevů. Mezi prioritní indikace jícnové impedance řadíme:

1. pacienty s obrazem refluxní choroby bez makroskopického obrazu esofagitídy a s nejasným nálezem na 24 hodinové pH metrii jícnu,

2. pacienty s extraesofageální symptomatologií,

3. pacienty léčené blokátory protonové pumpy,

4. pediatrické pacienty k objektivizaci vlivu stravovacího režimu na změnu acidity v jícnu,

5. pacienty před laparoskopickou fundoplikací v případě, kdy nelze vyloučit funkční etiologii obtíží.

KategoriePNositelINDXČas
OF2/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40ZUMano
Body359ZULPne

15028 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body57755ZULPne

15030 RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 90

RFA je endoskopický terapeutický výkon k léčbě dysplastických nebo časných neoplastických (karcinom) lézí jícnu. Výkon navazuje na esofagogastroduodenoskopii.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 rokL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMano
Body1338ZULPne

15101 KOLONOSKOPIE PRI POZITIVNÍM NALEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano

15103 KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 879

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

15105 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3340
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu55ZUMne
Body879ZULPano

15107 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 879

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Objektivizace funkce análního svěrače a korelace subjektivních pocitů vyšetřovaného s objektivními poměry kapacity rekta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 280
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 15
body: 70
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestézie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 421
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestézie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště. Výkon zahajuje punkce centrální žíly po punkci v. jugularis int. Je zaveden kovový vodič a poté zavaděč. Zavaděčem je zaváděn katetr cestou horní dutá žíla, pravá síň, dolní dutá žíla, jsou sondovány jaterní žíly. Po nalezení vhodného místa k biopsii je katetrem zaváděna jehla, kterou je proveden odběr tkáně. Při obtížném hledání míst k biopsii jsou používány jiné typy vodičů a katetrů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 585
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1478
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ano

15381 TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE

Zobrazení žlučových cest transhepatální cestou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 110
body: 2093
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ano
ZULP: ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 482

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

15402 REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 79
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

15403 KOLONOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 605

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

15404 TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 45

Body 753

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

15406 ENTEROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ČÁSTI TENKÉHO STŘEVA

Zhodnocení vnitřního povrchu tenkého střeva v dosahu přístroje s možností diagnostických a terapeutických výkonů: a) v případě krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) po provedené gastroskopii a kolonoskopii, které příčinu nezjistily; nebo b) při podezření na organické změny tenkého střeva neprokazatelné enteroklýzou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 čtvrtletí

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 70

Body 1574

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ne“.

15408 ANOSKOPIE

Vyšetření anatomického a chirurgického řitního kanálu včetně jeho přechodu v dolní část rektální ampuly. Zpravidla navazuje na digitální vyšetření řitního kanálu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3502
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne

15412 CHOLANGIO - PANKREATOSKOPIE

Cholangio-pankreatoskopie ovládaná jedním endoskopistou navazuje na metodu endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) - přičítací výkon. Pracovním kanálem terapeutického duodenoskopu je po vodiči zaveden ultratenký endoskop do vyšetřované oblasti uvnitř žlučových cest a/nebo pankreatického vývodu za účelem endoskopické diagnostiky, odběru klešťové biopsie pod vizuální kontrolou a cílené terapie. Indikací k výkonu je indeterminovaná biliární nebo pankreatická striktura, žlučové kameny neodstranitelné jinou cestou, cholangiokarcinom, tumory žlučových cest.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 1311

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 2083
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

Vyšetření zobrazující vývodné cesty žlučové a pankreatické zpětnou cestou postupného plnění pomocí endoskopem zavedené kanyly do papila Vateri

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 620
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 343
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 892
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 129
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15473 BALÓNKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE

Endoskopické vyšetření dovolující vizuální zhodnocení vnitřního povrchu převážné části tenkého střeva s možností provedení diagnosticko-terapeutických výkonů. Lze provést i ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 150

Body 11810

NositelINDXČas
L33120
LI1120

ZUM ano

ZULP ne

15475 ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ

EMR je endoskopický terapeutický výkon v léčbě plochých lézí a velkých široce přisedlých polypů trávicí trubice nevhodných k řešení jinými endoskopickými metodami. Výkon je prováděn v průběhu endoskopie trávicí trubice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 17339
NositelINDXČas
L3370
ZUM: ne
ZULP: ne

15480 ENDOSKOPICKÁ SEPTOTOMIE ZENKEROVA DIVERTIKLU

Provedení endoskopické myotomie krikofaryngeálního svalu tvořící septum oddělující divertild od lumen jícnu za použití jehlového nebo jiného typu diatermického nože.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 2/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 17029

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 8248
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ne
ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 1463
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1695
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 434
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1621
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Endoskopická identifikace zdroje krvácení v trávicí trubici a následné endoskopické stavění krvácení. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 550

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 589
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 2123
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1850
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Snesení až tří polypů při jednom výkonu se vykazují jedním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 4339
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 560
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 469
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 858
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 205
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDŮ

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 46
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ano

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 1695
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest, nebo odstranění stentu z oblasti GIT. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 330
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATÉTRU

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katétr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 5059
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 6695
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 2942
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Příčti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 728
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 106 - geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

16022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 116 - medicína dlouhodobé péče

16024 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne

16028 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PEČE

KategoriePNositelINDXČas
OF1/3 měsíce, při každé jiné akutní diagnózeL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne

16030 KONTROLNÍ VYŠETŘENI SPECIALISTOU MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 4/1 měsícL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne

16032 EVALUACE STAVU PACIENTA S OHLEDEM NA GERIATRICKÉ SYNDROMY

Posouzení stavu pacienta ohroženého či manifestujícího významnými geriatrickými syndromy (křehkost, instabilita s pády, sarkopenie, kognitivní porucha akutní či chronická, deprese a ztráta motivace) prostřednictvím standardizovaných testů užívaných v geriatrii a medicíně dlouhodobé péče. Při provedení výkonu v ambulanci hrazen 1x za 3 měsíce, v rámci lůžkové péče hrazen při přijetí a propuštění.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne

16034 STANOVENÍ KOMPLEXNÍHO PLÁNU LÉČBY ODBORNÍKEM MEDICÍNY DLOUHODOBÉ PÉČE (KONFERENCE DLOUHODOBÉ PÉČE)

Odborník medicíny dlouhodobé péče na základě zjištěných skutečností při společné konferenci odborníků komplexně zhodnotí aktuální stav chronicky nemocného pacienta. S ohledem na jeho onemocnění, rychlost progrese stavu stanoví pravděpodobnou zdravotní a životní prognózu. Navrhne komplex zdravotní, ošetřovatelské, rehabilitační péče a režimových opatření jako optimální způsob dlouhodobého řešení jeho zdravotní a životní situace, vedoucí ke stabilizaci stavu a minimalizaci důsledků chronického onemocnění (soběstačnost pacienta).

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 čtvrtletí; při propuštění z hospitalizaceL3345
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body349ZULPne

Kapitola 107 - kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

17022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne
17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den
OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu 10
Body 103
NositelINDXČas
L3310
ZUM ne
ZULP ne

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 451
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 334
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

17129 NEINVAZIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu krevního tlaku. (Měřič obsazen 24,5 hod). Pro odbornost 001 je stanoveno OF 2/1 rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD

čas výkonu: 50

body: 186

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 469
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17223 STANOVENÍ, VEDENÍ, KONTROLA A VYHODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA PŘÍSTROJÍCH V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI

Kardiolog se zdravotní sestrou napojí nemocného prostřednictvím elektrod k rehabilitačnímu systému, zhodnotí klidový EKG záznam, změří krevní tlak a zahájí řízenou kardiorehabilitaci na přístroji, průběžně monitoruje EKG záznam, tepovou frekvenci, arytmie, ischemické změny, jsou registrovány změny tlaku a respirace. Test končí opětovným závěrečným hodnocením EKG, krevního tlaku, zároveň dosaženého stupně zátěže ve wattech (METS). Na konci je nemocný odpojen od kardiorehabilitačního systému a je určena další fáze rehabilitace.

KategoriePNositelINDXČas
OF20/1 rokL3310
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu45ZUMne
Body129ZULPne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 4/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 413
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 246
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 768
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně - ag. do OD
čas výkonu: 30
body: 324
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 553
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17247 DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S KARDIOSTIMULÁTOREM A IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTEREM - DEFIBRILÁTOREM

Provedení kontroly stavu a správné funkce kardiostimulátoru nebo defibrilátoru poskytujícího možnost dálkové kontroly systému pomocí zasílání měřených parametrů pomocí mobilního telefonu bez fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci specialisty

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 30
Body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 325
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 865
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na special. echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 472
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1652
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1876
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev. mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 902
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1531
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1733
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

17277 INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon se provádí při katetrizační ablaci - izolace plicních žil (17308), transseptální punkci v komplikovaném anatomickém terénu (17304), katetrizačním uzávěru defektu septa síní nebo ouška levé síně (17310). Výkony 17261 a 17264 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 10732

NositelINDXČas
L3390

ZUM ne

ZULP ne

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI,0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 292
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 505
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

17296 KOMPLEXNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO S AUTOMATICKÝM IMPLANTABILNÍM KARDIOVERTERTEREM - DEFIBRILÁTOREM (JEDNO, DVOUDUTINOVÝM, S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ) NEBO SYSTÉMEM PRO RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Interogace ICD resp. biventrikulárního stimulátoru, vyhodnocení terapie, záznamu holterovských funkcí, měření parametrů snímání a stimulace. Prograface finálních parametrů. Uložení dat na záznamové medium.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 10/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 695
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 1082
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ne

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 216
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 117 - kardiologie - skupina 1

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací nebo jinou metodou). Výkon navazuje na diagnostickou koronarografii nebo perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA). Průběh výkonu je zaznamenáván na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 5058

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17117 KORONÁRNÍ STENT/NAVAZUJE NA PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKU - PTCA

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent. Každý další výkon přičti.

KategorieP - hrazen plně
OFbez omezení
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body1803
NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1543

NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE/RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 7703

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balónková valvulotomie mitrální chlopně. Výkon navazuje na oboustrannou srdeční katetrizaci a transseptální katetrizaci srdeční. Provádí se pod RTG anebo ultrasonografickou kontrolou (transthorakální nebo jícnovou). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 6873

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Odběr vzorku myokardu pomocí endomyokardiálního bioptomu z pravé nebo levé komory srdeční. Provádí se pod kontrolou RTG nebo echokardiografií. Může být dokumentován na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, nebo měření tlaků.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 4537

NositelINDXČas
L3345

ZUM ano

ZULP ne

17210 KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci, koronarografické vyšetření a ultrazvuk srdce. Provádí se pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je zavedení dočasné kardiostimulační elektrody do pravé komory, průběžné monitorování EKG, opakované měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam.

KategorieP - hrazen plně
OF3/1 rok
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu120
Body19845
NositelINDXČas
L33120
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pacient se srdečním onemocněním, který je indikován k chirurgické léčbě (revaskularizace myokardu, korekce chlopňové vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou, může být tak přednostně indikován k chirurgické léčbě arytmie. Nelze vykazovat s výkony 17312 či 17308, je možno vykazovat s výkonem 17236, případně 17304.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 10065

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své použití má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 9862

NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ano

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU

Programovanou stimulací jedním časovaným stimulem při spontánním (nejspíše sinusovém) rytmu a při základním stimulovaném (sinovém či komorovém) rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných časovaných stimulů je pak testována elektrická stabilita komory, respektive síně. Navazující na výkon 17123.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 30

Body 1134

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano

17236 MAPOVÁNÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ ZA UŽITÍ MAPOVACÍCH A NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ

Třídimensionální mapování poruch srdečního rytmu s vytvářením aktivačních, propagačních substrátových a jiných map. Je indikováno u ílutteru síní, kromě 1. ablace typického flutteru síní (opakované ablace a komplexní formy jsou možné), incisionálních tachykardií, fibrilace síní, fekálních tachykardií v síních a komorách a komorových reentry tachykardií. Výkon navazuje na výkon 17123 nebo 17234. Pokud je nutné provedení transseptální punkce, přičte se výkon 17304. Na výkon navazuje výkon 17312. Výkon 17520 nelze vykázat s tímto výkonem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 6451

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 1856

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levostranných srdečních oddílech.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 5705

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení katetru centrální žilou do pravostranných srdečních oddílů, měření tlaků v těchto oddílech a změření minutového srdečního výdeje. Měření tlaků a minutového srdečního výdeje může být prováděno opakovaně za klidových podmínek nebo po podávání vasoaktivních farmak. Pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 5459

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního. Měření tlaků a minutového srdečního výdeje může být prováděno opakovaně za klidových podmínek nebo po podávání vasoaktivních farmak.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 9411

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon zajišťuje katetrizační průchod z pravé do levé srdeční síně. Výkon může předcházet nebo navazovat na výkony 17123, 17125, 17231, 17236, 17277, 17299, 17300, 17302, 17308, 17310, 17312, 17610, 17697.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 2593

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

17308 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KONVENČNÍCH SUPRA VENTRIKULÁRNÍCH PŘÍPADNĚ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Katetrizační ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním. Patří sem atrioventrikulární nodální reentry tachykardie, reentry tachykardie při akcesorní dráze, typický flutter síní, nebo selektivní modifikace atrioventrikulární vedení. Lze takto řešit i jednoduché komorové tachykardie bez strukturálního postižení srdce. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii, přičte se příslušný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 16549

NositelINDXČas
L33240

ZUM ano

ZULP ano

17310 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR VROZENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO DEFEKTU SRDCE, PERZISTUJÍCÍHO FORAMEN OVÁLE A OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U DOSPĚLÝCH

Navazuje na srdeční katetrizaci oboustrannou nebo srdeční katetrizaci pravostrannou. Intervenční katetrizační výkon, při kterém se uzavíracím zařízením (okluder, coil apod.) zaváděným cévní cestou uzavírá vrozený nebo získaný srdeční defekt, perzistující foramen ovále nebo ouško levé síně srdeční. Výkon je prováděn pod kontrolou nativní skiaskopií, angiografickou kontrolou a transesofageální nebo intrakardiální echokardiografie. Během výkonu je monitorováno EKG, měřeny intrakardiální tlaky a intermitentně sledovány základní hemokoagulační parametry. Dokumentace z výkonu je prováděna na digitální záznam.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 42068

NositelINDXČas
L3390
L3390

ZUM ano

ZULP ano

17312 SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM SÍŇOVÝCH A KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

Katetrizační ablace všech typů supraventrikulárních a komorových arytmií s výjimkou ablací atrioventrikulárních přídatných drah, atrioventrikulární nodální reentry tachykardie, typického flutteru síní (s výjimkou komplexních forem při opakovaných výkonech) a modifikace atrioventrikulárního uzlového vedení. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii, přičte se příslušný výkon.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 320

Body 16767

NositelINDXČas
L33320

ZUM ano

ZULP ano

17314 INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZENÍ VĚNČITÝCH TEPEN (INTRAVASKULÁRNÍ ULTRAZVUK - IVUS, OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE - OCT)

Invazivní katetrizační vyšetření umožňující provést intravaskulární zobrazení lumen věnčité tepny včetně posouzení její stěny. Vyšetření se provádí pomocí dvojrozměrného ultrazvukového paprsku (IVUS) nebo světelného paprsku (OCT). Slouží k diagnostickému upřesnění stenóz nebo angiograficky nejasných nálezů na věnčitých tepnách, pomáhá v rozhodovacím procesu o další revaskularizační léčbě věnčitých tepen. Může být použito k posouzení výsledku perkutánní koronární angioplastiky (PTCA) a zhodnocení případných komplikací. Vyšetření je zaznamenáváno na digitální záznam. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni pouze jedenkrát. Navazuje na diagnostickou koronarografii, perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) nebo implantaci stentu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3284

NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ano

ZULP ano

17316 STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Invazivní vyšetření umožňuje přesné posouzení funkční významnosti angiograficky hraničních stenóz věnčitých tepen. Usnadňuje rozhodnutí o provedení revaskularizace věnčité tepny nebo jejím bezpečném odložení. Lze užít ke zhodnocení úspěšnosti perkutánní koronární angioplastiky (PTCA) nebo zavedení stentu. Záznam výkonu může být ukládán v digitální podobě. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni pouze jedenkrát. Navazuje na koronarografii nebo perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) nebo zavedení stentu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 4140

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ

Jedná se o intravenózní podání zvoleného farmaka (obvykle antiarytmika) a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace. Při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 8/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 332

NositelINDXČas
L3340

ZUM ne

ZULP ano

17522 TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE ELEKTROD PRO TRVALOU KARDIOSTIMULACI, SRDEČNÍ RE SYNCHRONIZACI A IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR

Nejčastěji je prováděna pro infekční komplikace a pouze v kardiostimulačních centrech s komplexním kardiochirurgickým zázemím. Zároveň je možné vykázat s výkonem 17277. Nelze kombinovat s výkonem 55217.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 9343

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍ JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, to jest úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti atrioventrikulární junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 4/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 8754

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace defibrilátoru u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatným výkonem (odbornost 708).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150
Body10248
NositelINDXČas
L33150

ZUM ano

ZULP ano

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automatický implantabilní defibrilátor u pacientů s herno dynamicky závažnými komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Aplikace celkové anestezie je vykazována samostatným výkonem (odbornost 708).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu100
Body6350
NositelINDXČas
L33100

ZUM ano

ZULP ano

17625 PRIMOIMPLANTACE SYSTÉMU PRO BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACI

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 300

Body 18423

NositelINDXČas
L33300
L33300

ZUM ano

ZULP ano

17629 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ (BEZ THORAKOTOMIE)

Resynchronizační léčba pokročilého srdečního selhání pomocí biventrikulární stimulace se zavedením sinové elektrody, pravokomorové defibrilační elektrody a elektrody pro levou komoru do některé z větví koronárního sinu u nemocných s maligními komorovými tachyarytmiemi, které nejsou potlačitelné jinými léčebnými postupy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 360

Body 21114

NositelINDXČas
L33360
L33360

ZUM ano

ZULP ano

17630 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO MODULACI SRDEČNÍ KONTRAKTILITY

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 9671

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17633 IMPLANTACE ARYTMICKÉHO ZÁZNAMNÍKU EKG, EXPLANTACE A VYHODNOCENÍ ZÁZNAMNÍKU

Zavedení záznamníku do poklíčkové, alternativně do abdominální krajiny, ověření signálu, programace. Explantace a vyhodnocení záznamníku. Provádí se u nemocných se synkopami a palpitacemi nejasné etiologie s nediagnostikovaným výsledkem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 60

Body 2501

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ne

17697 KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE CHLOPNĚ

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci.

Nejčastěji po predilataci balónkem je implantována biologická chlopeň do pozice léčené chlopenní vady. Výkon se provádí pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je průběžné monitorování EKG, měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Součástí výkonu může být rychlá stimulace komor nebo provedení selektivní angiografie cévních/srdečních struktur. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam. Výkon je indikován u nemocných s významnou chlopenní vadou neindikovanou ke standardnímu operačnímu řešení.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH- pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 15377

NositelINDXČas
L33120
L3345

ZUM ano

ZULP ano

17705 KATETROVÁ LÉČBA NEDOMYKAVOSTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍ CHLOPNĚ (= AV INSUFICIENCE)

Výkon je prováděn v celkové anestezii, za monitorace hemodynamiky a EKG a je řízen skiaskopicky a jícnovou echokardiografií s možností 3D zobrazení (je součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu bývá provedení cílené transseptální punkce. Nedomykavá chlopeň je léčena příslušným katetrizačním zařízením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 240

Body 26878

NositelINDXČas
L33240
L33240

ZUM ano

ZULP ano

17706 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA V SOUVISLOSTI S DIAGNOSTICKÝM NEBO TERAPEUTICKÝM KARDIOLOGICKÝM VÝKONEM

Skiaskopická a/nebo angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti nebo srdečních dutinách. Po lokalizaci je cévním přístupem zaveden některý z extrakčních systémů, cizí těleso je zachyceno, staženo a následně odstraněno přes zavaděč, nebo z vhodného lokálního chirurgického přístupu. V některých případech je nutné provádění lokalizace a navigace při extrakci pomocí transthorakální nebo jícnové echokardiografie. Nejčastěji se jedná o odstranění fragmentů použitého instrumentária, katetrů, vodičů, centrálních kanyl, stimulačních elektrod, případně embolizovaných zařízení (stent, occluder, chlopeň apod.) v rámci kardiologických intervenčních výkonů. Výkon může navázat bezprostředně na předchozí proceduru, může být prováděn i jako samostatný.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 30523

NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

17710 PUNKCE PERIKARDU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů. Výkon se provádí pod RTG a echokardiografickou kontrolou - transthorakální, ev. jícnovou.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 týden

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 3131

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 90

Body 6996

NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120
Body8909
NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 60

Body 4800

NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body4754
NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)

Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3059

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90
Body14643
NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE

Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku (včetně gradientů), monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 5800

NositelINDXČas
L3345

ZUM ano

ZULP ano

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body8489
NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV

Samostatné angiografické vyšetření (klasická angiografie, rotační angiografie, digitální subtrakční angiografie) jedné věnčité tepny, bypassu nebo angiografické vyšetření jiné srdeční struktury, aorty nebo přístupových cév, bezprostředně v rámci diagnostických nebo intervenčních kardiologických výkonů na srdci. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku a monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40
Body6913
NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV

Navazující angiografické vyšetření (klasická angiografie, rotační angiografie, DSA) jedné věnčité tepny, bypassu nebo angiografické vyšetření jiné srdeční struktury, aorty nebo přístupových cév, bezprostředně v rámci diagnostických nebo intervenčních kardiologických výkonů na srdci. Navazuje na levostrannou ventrikulografii, selektivní koronarografii, angiografii nebo jiný strukturální výkon. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku a monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 3562

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

89435 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny je dilatace jednoho zúžení na jedné věnčité tepně jedním balónkem. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optická koherentní tomografie (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90
Body9499
NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89437 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA TÉŽE TEPNY

Dilatace zúžení na více věnčitých tepnách nebo více lézí na jedné věnčité tepně, provedená více balónky. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat na intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optickou koherentní tomografii (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120
Body11584
NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

Kapitola 108 - nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

18022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

18024 VYŠETŘENÍ MORFOLOGIE ERYTROCYTŮ V MOČI FÁZOVÝM KONTRASTEM

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMne
Body133ZULPne

18026 VYŠETŘENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A STAVU HYDRATACE

Diagnostická metoda ke změření tělesného složení z hlediska svalové a tukové hmoty a stavu hydratace u pacientů s akutním či pokročilým chronickým onemocněním ledvin, u pacientů dialyzovaných a u pacientů s multiorgánovým selháním léčených hemoeliminačními metodami.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 24/1 rokL3310
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body184ZULPne

18028 MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU

Diagnostická metoda ke změření průtoku krve a recirkulace krve v cévním přístupu pro dialýzu.

KategorieP
OF1/1 den, 12/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu0ZUMne
Body477ZULPne

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance PD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 294
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
S2260
ZUM: ne
ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 496
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU PERITONEÁLNÍ DIALÝZY

Pacient, nebo jiná osoba pečující o pacienta, se pod dohledem sestry a lékaře naučí provádět výměny dialyzátu manuálně nebo pomocí přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 931
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 7052
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)

Léčebná dialyzační metoda, při které si pacient vyměňuje dialyzační roztok manuálně. Léčení je kontinuální, je prováděno denně, bez ohledu na to, zda je pacient doma nebo je hospitalizován. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 1732
ZUM: ne
ZULP: ne

18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Metoda, kdy je dialyzační roztok do dutiny břišní napouštěn a vypouštěn pomocí přístroje (tzv. cykler). Jde o metodu II. volby pro pacienty:
1) kteří mají vysokou propustnost peritonea D/P pro kreatin > 0,81
2) kteří mají poruchu ultrafiltrace způsobenou zvýšenou lymfatickou resorbcí (ultrafiltrace nižší než 400 ml po 4 hodinách s roztokem glukózy 3,86 % a D/P pro Na po 1 hodině < 0,92)
3) kteří mají při minuální peritoneální dialýze index KT/V < 2, nebo týdenní clearence kreatininu < 60l/1,73 m2
4) kteří mají tělesný povrch > 2 m2
5) kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby (slepota, porucha jemné motoriky, stři pacienti, mentálně postižení pacienti)
6) kteří mají komplikace související se zvýšením nitrobřišního tlaku (kýly, prolaps dělohy)
7) kteří pracují nebo studují a nemohou provádět výměny dializačního roztoku během dne
8) děti do 18 let věku

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 0
body: 4325
ZUM: ne
ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2726
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2586
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18523 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA PROVÁDĚNA MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

Jde o chronickou hemodialýzu prováděnou buď s denní frekvencí (5x - 7x týdně dle stavu, možností a motivace pacienta) po splnění indikačních kritérií, nebo o chronickou hemodialýzu prováděnou mimo dialyzační centrum s maximální frekvencí 3x týdně u pacientů s pohybovým omezením, kteří jsou léčeni doma, nebo v ústavech sociální péče a dalších zařízeních jako domovy důchodců.

KategorieP
OF1/1 den, 365/1 rok
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu0ZUMne
Body3797ZULPne

18524 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

Jde o vyšetření lékařem - nefrologem v nefrologické ambulanci při hemodialyzačním centru u nemocných léčených chronickou hemodialýzou mimo hemodialyzační středisko.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokL3330
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne

18525 EDUKACE PACIENTA K VÝKONU CHRONICKÉ HEMODIALÝZY PROVÁDĚNÉ MIMO HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

Edukace pacienta a osoby pečující o pacienta ve specializovaném centru před zahájením výkonu chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko je systematické a strukturované proškolení a trénink v délce 3 týdnů. Výkon je možné vykázat pouze lx při zahájení léčby chronickou hemodialýzou mimo dialyzační středisko.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 21/životL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovištiS3390
Čas výkonu0ZUMne
Body500ZULPne

18526 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO CHRONICKOU HEMODIALÝZOU PROVÁDĚNOU MIMO DIALYZAČNÍ STŘEDISKO SESTROU DOMA

Kontrola nemocného léčeného chronickou hemodialýzou prováděnou mimo dialyzační středisko zdravotní sestrou doma nebo v ústavu sociální péče.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 12/1 rokS3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body113ZULPne

18529 AKUTNÍ HEMODIALÝZA S POUŽITÍM HCO MEMBRÁNY

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP, ARO. Je indikována u pacientů s mnohočetným myelomem a dalších diagnóz, při kterých dochází v těle nemocného k hromadění látek s velkou molekulou (v rozsahu molekulových hmotností 20000 až 50000).

KategoriePNositelINDXČas
OFl/lden,25/lL33120
čtvrtletí, 25/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu480ZUMano
Body2513ZULPano

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 5412
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 156/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 4914
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1372
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 12/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 1442
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ano
ZULP: ano

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1827
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 109 - revmatologie

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

19022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat buď ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 132
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 110 - klinická osteologie

10021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3360
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu60ZUMne
Body473ZULPne

10022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body241ZULPne

10023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM OSTEOLOGEM

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu15ZUMne
Body120ZULPne

89312 DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ

Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede výkon dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

KategorieP - hrazen plně
OF3/1 den, 3/1 rok
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body191
NositelINDXČas
L3315
S335

ZUM ne

ZULP ne

Kapitola 201 - rehabilitační a fyzikální medicína

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

21022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 týden

OM: bez omezení

čas výkonu: 15

body: 118

NositelINDXČas
L3315

ZUM: ne

ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den 4/1 měsíc

OM: bez omezení

čas výkonu: 10

body: 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM: ne

ZULP: ne

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1× během léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 465
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a íýzioterapeuta.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 život
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu9
Body120
NositelINDXČas
L339
K229

ZUM ne

ZULP ne

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 155
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 202 - hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

22022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22109 LÉČEBNÁ VENEPUNKCE - TERAPEUTICKÝ VÝKON U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU POLYCYTEMIA RESP. POLYGLOBULIE (ERYTROCYTÓZA) Z DŮVODU SYMPTOMATICKÉ LÉČBY

Léčebná venepunkce se provádí na podkladě aktuálního výsledku krevního obrazu a klinické symptomatologie. Jde o odběr cc 300 až 500 ml plné krve do odběrového vaku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 83
NositelINDXČas
L1110
ZUM: ne
ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 62
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 323
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

22121 INTERPRETACE VYŠETŘENÍ PORUCH HEMOSTÁZY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1448
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ne

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katétru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 360
body: 1437
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 11495
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 7146
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 203 - infekční lékařství

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INFEKCIONISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

23101 KONSULTACE K ANTIINFEKČNÍ LÉČBĚ INFEKCIONISTOU

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3315
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15ZUMne
Body116ZULPne

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství

24021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Osobní a rodinná anamnéza se speciálním zaměřením na pohybový režim a subjektivní potíže. Fyzikální vyšetření interní a pohybového systému, orientační vyšetření neurologické, oční, ORL, indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity, výživy a dalších režimových opatření a návrh terapie. Informace pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

24022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Anamnéza se zaměřením na předpokládané onemocnění. Fyzikální vyšetření. Indikace doplňujících vyšetření. Závěr s doporučením vhodné pohybové aktivity a dalších režimových opatření. Návrh terapie. Informace pro pacienta. Kód se použije i při řešení akutního onemocnění či úrazu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

24023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM ZE ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Doplnění anamnézy. Fyzikální vyšetření zaměřené na postižený systém. Zhodnocení léčebného postupu nebo intervence a jejich úprava dle potřeby. Závěr diagnostický a posudkový. Informace pro pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 685
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 205 - pneumologie a ftizeologie

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PNEUMOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 115
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném místě

Čas výkonu 15

Body 34

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ano

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 25

NositelINDXČas
S2210

ZUM ne

ZULP ano

25136 ZHODNOCENÍ CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU V PRŮBĚHU DIAGNOSTICKÉHO A LÉČEBNÉHO ZÁKROKU (ROSE-RAPID ON-SITE EVALUATION)

Výkon slouží k rychlé cytodiagnostice materiálu získaného při invazivním diagnostickém a léčebném zákroku (punktáty tkání, orgánů a uzlin, aspiráty, otisky excizí, kartáče), aby bylo zajištěno, že diagnostický zákrok, obvykle v celkové anestesii či analgosedaci, bude výtěžný a případný léčebný zákrok (obvykle resekce nádorů) bude radikální.

KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 denL338
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10ZUMne
Body74ZULPne

25137 POTNÍ TEST: STIMULACE POCENÍ A SBĚR POTU DO KAPILÁRY

Spočívá (i) ve stimulaci pocení pacienta pomocí pilokarpinové iontoforézy, (ii) v následném sběru potu v místě stimulace a (iii) ve stanovení koncentrace chloridů v potu (tato část je vedena jako samostatný výkon č. 81221).

KategoriePNositelINDXČas
OF4/1 rokS2225
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu45ZUMne
Body801ZULPne

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně vitální kapacity plic (FVC, FEV1, FEV%), výdechové rychlosti (MEF 25 - 75, event. MEF 25, 50, 75). Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 25

Body 188

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně vitální kapacita plic (FVC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sgaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 233

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně vitální kapacita plic, reziduální objem plic (RV), intratorakální objem plic (ITGV), celková plicní kapacita (TLC), rezistence plic (Raw, Sraw, Gaw, Sqaw). Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 233

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA C02 A POl METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 měsíc

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 166

NositelINDXČas
L336

ZUM ne

ZULP ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU C02, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 446

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC (DLCO) SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB nebo DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci. Lze kombinovat s výkonem č. 25225.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 466

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace dýchaného plynu v klidu a při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 pouze při zátěžovém testu

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 475

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 35

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ano

25231 MĚŘENÍ RAW

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchoprovokačních testech 6/1 týden, při bronchodilatačních testech 3/1 týden, v ostatních případech 1/1 týden.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 141

NositelINDXČas
L333

ZUM ne

ZULP ne

25232 RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu a průtoku - měřené parametry - inspirační a expirační rezistence a inspirační a expirační průtok v pravé a levé nosní dírce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc, 6/1 měsíc při testech

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 25

Body 177

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření, eventuálně další vyšetření vykázat samostatnými výkony.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 92

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25237 MĚŘENÍ IMPEDANCE, ODPORU A REAKTANCE DÝCHACÍCH CEST METODOU IMPULZNÍ OSCILOMETRIE

Měření impedance respiračního systému a jeho složek. Měřené parametry: Z5 (impedance), R5 (celková rezistence dýchacích cest), X5 (periferní reaktance), R2O (centrální rezistence), Fres (rezonanční frekvence). Grafické zobrazení: Impedanční spektrum reaktance a odporu (R5, X5 na Fres).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 týden

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 217

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25239 MĚŘENÍ OKLUZNÍCH ÚSTNÍCH TLAKŮ NEBO FARYNGEÁLNÍHO TLAKU PŘI SNIFOVÉM (ŠŇUPACÍM) MANÉVRU

1. Měření okluzních ústních tlaků se provádí pomocí pneumotachografu s uzávěrovým mechanizmem při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: okluzní ústní tlak (P0.1), PImax (maximální nádechový okluzní ústní tlak), PEmax (maximální výdechový okluzní ústní tlak), průměrný inspirační průtok během klidového dechového objemu (VT), index vyjádření času nádechu k celkovému dechovému cyklu (Ttot, TI). Počítané parametry: TTmus (dechová práce).

2. Měření faryngeálního tlaku se provádí pomocí nosního nástavce s tlakovým snímačem, připojeného ke spirometrickému systému. Měřené parametry: P(far), P(far)max, VT, Ttot, TI.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 203

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25241 MĚŘENÍ JÍCNOVÝCH NEBO TRANSDIAFRAGMATICKÝCH TLAKŮ PŘI SNIFOVÉM MANÉVRU

1. Měření jícnových tlaků se provádí pomocí jícnové sondy s tlakovým snímačem a pneumotachografu při klidovém dýchání a usilovných manévrech (sniff). Měřené parametry: tlak (Peos, P(eos)max), průměrný inspirační průtok během klidového dechového objemu (VT), index vyjádření času nádechu k celkovému dechovému cyklu (Ttot, TI).

2. Měření transdiafragmatických tlaků se provádí pomocí dvoubalónkové sondy s tlakovými snímači a pneumotachografu, při klidovém dýchání a usilovných manévrech. Měřené parametry: Ptdi, P(tdi)max, VT, Ttot, TI.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 40

Body 295

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

25243 ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZÍ (6-MWT) ČI SHUTTLE WALK TEST (SWT)

Výkony hodnotící kardiorespirační systém v souvislosti s testem se vykazují samostatně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden, 6/ rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

25245 MONITOROVÁNÍ DYNAMICKÝCH VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ

Výkon je využíván k diagnostice bronchiálního astmatu při netypickém klinickém obraze a k monitorování obtížně kontrolovatelných astmatiků. Monitorování dynamických ventilačních parametrů se provádí pomocí přenosných spirometrů s pneumotachograry. Nejdůležitější měřené parametry jsou: vitální kapacita plic (FVC, FEV_1, FEV_1/FVC), výdechová rychlost (MEF 25, MEF 50, MEF 75). Počítané parametry: diurnální variabilita (FEV_1, PEF).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 481

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

25260 DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU

Jednoduchá noční monitorace pomocí flow sensoru a oxymetru v domácím prostředí. Výkon lze považovat za screeningový před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu30ZUMne
Body583ZULPne

25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční kontinuální monitorování saturace krve kyslíkem (SaO2), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, dechového úsilí, průtoku vzduchu, eventuálně polohy pacienta dle typu monitorovacího přístroje, registrace měření, jejich vyhodnocení a popis. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 120

Body 1373

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25263 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu s vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 55

Body 537

NositelINDXČas
L3325

ZUM ne

ZULP ne

25265 STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe, který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO2, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů - alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem EKG.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci

Čas výkonu 120

Body 1245

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25269 POLYSOMNOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ - VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VE SPÁNKU

Víceparametrové monitorování vitálních funkcí (elektroencefalografie, elektrookulografie, elektromyografie, elektrokardiografie, saturace hemoglobinu kyslíkem, proudu vzduchu, pohybů hrudní a břišní stěny, laryngeálních zvuků) během noci ve spánku k ověření a diferenciální diagnostice poruch vitálních funkcí ve spánku, zejména syndromu OSA s následným vyhodnocením, stanovením tíže poruchy a léčby, určit důsledky onemocnění pro kardiovaskulární systém a slouží k podrobné diferenciální diagnostice poruch spánku. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 1/1 čtvrtletí, 3/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 270

Body 4037

NositelINDXČas
L33200

ZUM ne

ZULP ne

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Toto vyšetření se používá při vyhledávání jedinců s latentní tuberkulózní infekcí, nebo slouží jako pomocné vyšetření při diagnostice mykobakteriálních infekcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 98
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25313 BCG INOCULACE

Indikace BCG vakcinace s následnou intradermální aplikací BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 123
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KONTROLA REAKCE NA APLIKACI TUBERKULINU A BCG VAKCINY

Náplní výkonu je vyhledávání zdrojů a kontaktů tuberkulózy a hodnocení reakcí na tuberkulin a BCG vakcinu, které zahrnuje: 1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

25501 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU - VSTUPNÍ

Specializovaná intervence lékaře při vyšetření nemocného (kontrolním, cíleném či komplexním), která je přímo zaměřena na vlastní léčbu závislosti na tabáku. Součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 3/život

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 60

Body 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

25503 SPECIALIZOVANÁ INTERVENCE LÉČBY ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Specializovaná intervence lékaře při kontrolním vyšetření nemocného po vstupní intervenci léčby závislosti na tabáku. Je přímo zaměřena na vlastní léčbu závislosti na tabáku a průběh odvykání od poslední návštěvy. Součástí je psychobehaviorální podpora, kontrola dávky a druhu farmakologické léčby, základní klinické vyšetření, posouzení abstinenčních příznaků (abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu).

Kategorie P - hrazen plně

OF A - pouze ambulantně

OM 1/1 den, 8/1 rok

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

Kapitola 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1

25097 DILATACE STENÓZY ČI STENTU

Dilatace stenózy či stentu prostřednictvím tlaku dilatačního balónku je jednou z méně invazivních metod intervenční bronchologie. Výkon je přičítací k výkonu rigidní a flexibilní bronchoskopie. Přes rigidní bronchoskop se zavede flexibilní bronchoskop a jeho pracovním kanálem dilatační balónek k dilataci stenózy či stentu.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3325
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu25ZUMano
Body701ZULPano

25098 URGENTNÍ RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM

Jde o neodkladně provedenou rigidní bronchoskopii v nestandardních podmínkách. Výkon se provádí při ohrožení života nemocného, a to závažnou dusností s podezřením na překážku v dýchacích cestách nebo hemoptýzou.

KategoriePNositelINDXČas
L3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMne
Body431ZULPano

25099 URGENTNÍ FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM

Jde o neodkladně provedenou flexibilní bronchoskopii v nestandardních podmínkách. Výkon se provádí při ohrožení života nemocného, a to závažnou dusností při podezření na obstrukci dýchacích cest nebo hemoptýzou.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body637
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 392

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25112 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ CHLOPNĚ

Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně je indikováno v případě indikace volumredukčního zákroku u emfyzému, nebo v případě snahy o zaslepení nežádoucí komunikace dýchacích cest a pleurálního prostoru (nejčastěji bronchopleurální či pleuroparenchymatózní píštěle) případně zabránění ventilace a docílení kolapsu patologické dutiny v plíci. Může v indikovaných případech zcela nahradit dražší a pro pacienta rizikové chirurgické výkony.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, může být zaveden různý počet chlopníL33120
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120ZUMano
Body2775ZULPano

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 35

Body 619

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25114 AUTOFLUORESCENČNÍ ENDOSKOPIE

Autofluorescenční diagnostická endoskopie dýchacích cest (anebo horního gastrointestinálního traktu), prováděná flexibilním endoskopem. Flexibilní endoskopie (dýchacích cest nebo GIT) a i ostatní indikované výkony se vykáží samostatným výkonem. Druh použité anestezie se vykáže zvlášť. Při provedení endoskopie dýchacích cest i horní části zažívacího traktu možno výkon vykázat 2 x za 1 den. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 4/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 1106

NositelINDXČas
L3335

ZUM ano

ZULP ne

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI BRONCHOSKOPII

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den, 10/1 čtvrtletí, 20/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 257

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ano

25116 STAVĚNÍ KRVÁCENÍ V BRONCHOLOGII S POUŽITÍM BALONKU

Jedná se o výkon, který je na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn z indikace hemoptýzy, a to za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a zdroji krvácení.

KategoriePNositelINDXČas
OFBOM - bez omezeníL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body1803ZULPano

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 92

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně i u hospitalizovaného pacienta. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 346

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ano

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 461

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25120 STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI KOLATERÁLNÍ VENTILACE PŘED BRONCHOSKOPICKOU VOLUMREDUKCÍ

Stanovení přítomnosti kolaterální ventilace je prováděno u pacientů s emfyzémem indikovaných k bronchoskopické volumredukci pomocí chlopní. Výsledek měření kolaterální ventilace pak rozhodne o tom, zda bude endoskopická volumredukce v daných lokalitách provedena.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 2/1 rokL3320
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20ZUMne
Body18221ZULPne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE

Excise patologicky změněné endobronchiální tkáně provedené během základního bronchoskopického vyšetření. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 232

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuílace. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 5

Body 92

NositelINDXČas
L335

ZUM ne

ZULP ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 sezení

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 177

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ano

25124 ENDOBRONCHIÁLNÍ VÝKON ARGONBEAMEREM ARGONBEAMERTERAPIE

Argonbeamer terapie je alternativou k terapeutickým intervenčním výkonům v bronchologii jako je laserterapie, elektrokoagulace a kryoterapie. Je určena pro ošetření patologické tkáně a krvácení v dýchacích cestách metodou předávané energie proudem ionizovaného plynu argonu. Výhodou je nekontaktní ošetření tkáně s nižším rizikem nežádoucího poškození.

KategoriePNositelINDXČas
OF3x v jednom sezeníL3330
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30ZUMano
Body715ZULPne

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MINUT

Využití energie laserového paprsku v indikacích: odstranění překážky v dýchacích cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM SH- pouze na spec. prac.při hospitalizaci

Čas výkonu 20

Body 2780

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25126 BRONCHOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE

Na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a uložení polypu. Je možné jej provést v lokální i v celkové anestesii, v závislosti na rozsahu a době trvání výkonu. Pro výkon je typické použití několika bronchoskopických technik a modalit.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3390
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90ZUMano
Body2961ZULPano

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MINUT

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby se provede opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 369

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

25128 ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS

Výkon představuje postupné optické i ultrazvukové vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně struktur uložených v mezihrudí a plicních hilech pomocí speciálního fibroskopu tzv. endobronchiálního ultrasonografu (EBUS), s následným cíleným odběrem materiálu k dalšímu vyšetření za optické a ultrazvukové kontroly v reálném čase.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 45

Body 801

NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

25129 ELEKTROKOAGULACE PŘI BRONCHOSKOPII Á 10 MINUT

V průběhu rigidního či flexibilního bronchoskopického vyšetření se koagulují, karbonizují a evaporizují patologické hmoty nacházející se v tracheobronchiálním stromu. Opakovaným zaváděním elektroproby či řezací kličky se patologická tkáň, nejčastěji nádorová, postupně odstraňuje. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 215

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

25130 KLINICKÁ PLEUROSKOPIE

Klinická pleuroskopie semiflexibilním či rigidním videopleuroskopem/pleuroskopem je pneumologickou vyšetřovací metodou spočívající v zavedení pleuroskopu do pohrudniční dutiny s následnou aspekcí a odběrem materiálu na vyšetření. V průběhu pleuroskopie je možné také provést pleurodézu talkem.

KategoriePNositelINDXČas
L3360
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60ZUMne
Body2284ZULPano

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Á 20 MINUT

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OF 3/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 20

Body 347

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden, 2/1 rok

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 45

Body 674

NositelINDXČas
L3345

ZUM ne

ZULP ne

25151 ELEKTROMAGNETICKÁ NAVIGOVANÁ BRONCHOSKOPIE (ENB) - (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Flexibilním videobronchoskopem se zavedenou sondou se provede registrace několika bodů v plicích, která slouží k synchronizaci CT záznamu s plícemi pacienta. Řiditelná sonda je potom dále naváděna k patologickému ložisku v plíci za pomoci elektromagnetické navigace. Po dosažení cíle se cíleně pomocí bioptického nástroje provede odběr tkáně, cílená léčba brachyterapií nebo jiný zákrok sloužící následně pro cílenou terapii. Výkon kalkulován pro jednu lézi.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 24/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 1659
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ano
ZULP: ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně plicní poddajnosti statické nebo dynamické, eventuálně dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 1804

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

25321 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALÓNKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický. Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 518

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano“.

Kapitola 206 - klinická farmakologie

26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 207 - alergologie a klinická imunologie

27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

27022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

27101 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ OXIDU DUSNATÉHO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Stanovení množství oxidu dusnatého ( NO ) ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje. Toto množství je přímo úměrné intenzitě eozinofilního zánětu v dýchacích cestách. Vyšetření jse provádí zpravidla při dif. dg. při podezření na astma u pacienta dosud neléčeného protizánětlivou terapii, při nastavení účinné protizánětlivé terapie u astmatika nereagujícího na dosavadní terapii, při monitorování perzistujícího astmatu a před vysazením protizánětlivé léčby a za 3 měsíce po jejím vysazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 405
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

27205 SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

27210 KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 3
body: 26
NositelINDXČas
L333
ZUM: ne
ZULP: ano

27220 INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 11
NositelINDXČas
L221
ZUM: ne
ZULP: ano

27240 KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 2
body: 17
NositelINDXČas
L332
ZUM: ne
ZULP: ano

27250 LÉKOVÝ PROVOKAČNÍ TEST

Lékový provokační test slouží k průkazu hypersenzitivní reakce na lék nebo tolerance léku cestou řízené frakcionované expozice perorální nebo parenterální cestou. Zajeden výkon je považován jeden krok provokačního testu, tj. podání jedné dávky léku nebo placeba, následná observace a interpretace výsledku (pozitivní, nebo negativní).

Kategorie P - hrazen plně

OF 6/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano

27260 DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST

Test slouží k průkazu alergické a intoleranční reakce na potravinu za dodržení dvojitě slepého postupu a použití kapslí a lyofilizovanou potravinou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 3/čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 208 - lékařská genetika

08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 319
NositelINDXČas
L2280
ZUM: ne
ZULP: ne

28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1796
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

28022 CÍLENÉ KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1178
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 698
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

28103 PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PROBANDA K TRANSPORTU A VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Zajištění enzymatického nebo molekulárně cytogenetického nebo molekulárně genetického vyšetření, které není dostupné v ČR, v zahraniční referenční laboratoři.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: bez omezení
čas výkonu: 180
body: 1396
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

28105 GENETICKÉ HODNOCENÍ RIZIKA VROZENÝCH CHROMOSOMÁLNÍCH ABERACÍ A NTD

Výpočet individuálního rizika Downova syndromu a dalších vrozených chromosomálních aberací u plodu. Zhodnocení rizika rozštěpových vad neurální trubice u plodu. Bez přítomnosti pacienta. Jedenkrát za jedno fyziologické těhotenství na doporučení gynekologa.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 209 - neurologie

29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

29022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických nebo autonomních funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

29113 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 454
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

29115 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29123 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 523
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

29125 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

29130 MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 375
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 45/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 3297
NositelINDXČas
L22240
ZUM: ne
ZULP: ne

29145 AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 440
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 30/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 2288
NositelINDXČas
L22240
ZUM: ne
ZULP: ne

29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 16/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 149
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 208
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 131
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29210 EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 94
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 čtvrtletí A 12/1 čtvrtletí H
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 151
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 9/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 129
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 430
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

29310 DUPLEXNÍ SONOGRAFIE EXTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN

Ultrazvukové vyšetření extrakraniálního průběhu cév zásobujících mozek pomocí kombinace dvourozměrného zobrazení ve škále šedi s měřením rychlosti průtoku krve ve spektrálním dopplerovském režimu a s barevným zobrazením toku v rychlostním nebo energetickém režimu, které umožňuje posouzení anatomických poměrů, morfologické struktury a hemodynamiky všech magistrálních krčních tepen se vztahem k cévnímu zásobení mozku.
Nelze vykázat společně a výkonem 89517.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 536
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29330 TRANSKRANIÁLNÍ BAREVNÁ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE - TCCS

Neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním ultrazvukovém zobrazení mozkového parenchymu a cév s měřením průtoků intrakraniálními tepnami, event. i mozkovými žilami a splavy přes intaktní lebku. Ve dvourozměrném zobrazení ve škále šedi umožňuje posouzení anatomických poměrů a morfologie mozkové tkáně, dále pak v barevném, energetickém a spektrálním dopplerovském modu poskytuje zobrazení intrakraniálních cév s posouzením hemodynamiky. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové ani speciální monitorování, které je vymezeno zvláštním kódem.
Nelze vykázat společně s výkonem 89525 a 29350

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 766
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

29350 TRANSKRANIÁLNÍ MONITORING HEMODYNAMIKY (TCD MONITORING)

Speciální neurosonologické vyšetření, které spočívá v neinvazivním monitorování průtoků vybranými intrakraniálními tepnami přes intaktní lebku v pulzním dopplerovském režimu zobrazení, případně i v režimu Power M-mode. Patří sem peroperační monitorování při cévně chirurgických nebo neurochirurgických výkonech, monitorování rekanalizace intrakraniálních tepen, detekce mikroembolizací a monitorování v průběhu semikvantitativního vyšetření funkční vazoreaktivity, případně jiný speciální TCD monitoring s dobou sledování minimálně 30 minut.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 418
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 194
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ano

29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ano

29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 78
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 210 - dětská neurologie

29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

29002 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 1345
NositelINDXČas
L2290
ZUM: ne
ZULP: ne

29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 235
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

29014 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 454
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

29015 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 271
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

29024 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 534
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

29025 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 10/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 349
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 222 - transfúzní lékařství

22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATIM

Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 176
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ne
ZULP: ne

22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfůzních reakcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 131
NositelINDXČas
S2210
ZUM: ne
ZULP: ne

22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 101
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ne

22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 168
NositelINDXČas
S2235
ZUM: ne
ZULP: ne

22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutince/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 56
NositelINDXČas
S225
ZUM: ne
ZULP: ne

22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, SLOUPCOVÉ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostanými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 146
NositelINDXČas
S2220
ZUM: ne
ZULP: ne

22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje reakci séra příjemce se suspenzí erytrocytů dárce ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Součástí výkonu je i ověření krevní skupiny příjemce a dárce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 58
NositelINDXČas
S229
ZUM: ne
ZULP: ne

22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 323
NositelINDXČas
S2260
ZUM: ne
ZULP: ne

22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 46
body: 131
NositelINDXČas
S2246
ZUM: ne
ZULP: ne

22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 436
NositelINDXČas
S22100
ZUM: ne
ZULP: ne

22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 163
NositelINDXČas
S2240
ZUM: ne
ZULP: ne

22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 44/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 235
NositelINDXČas
S3320
ZUM: ne
ZULP: ne

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
S3330
ZUM: ne
ZULP: ne

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaných krvinek s polyspecifickým antiglobulinovým sérem. U pozitivních výsledků dále navazuje výkon s názvem Upřesnění typu senzibilizace erytrocytů. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ne

22134 UPŘESNĚNÍ TYPU SENZIBILIZACE ERYTROCYTŮ

Reakce vyšetřovaných krvinek s monospecifickými antiglobulinovými séry.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 50
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ne

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 134
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ne
ZULP: ne

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 27
body: 226
NositelINDXČas
S2227
ZUM: ne
ZULP: ne

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE/PEVNÁ FÁZE

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) v nepřímém antiglobulinovém testu technikou sloupcové aglutinace/pevné fáze. Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 108
NositelINDXČas
S229
ZUM: ne
ZULP: ne

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 242
NositelINDXČas
S2240
ZUM: ne
ZULP: ne

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 16
body: 970
NositelINDXČas
S2216
ZUM: ne
ZULP: ne

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
S2220
ZUM: ne
ZULP: ne

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno homozygotními) ve zkumavkovém nepřímém antiglobulinovém testu s posílenou citlivostí (LISS, PEG). Vyšetření je prováděno v plánované sérii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfúzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 118
NositelINDXČas
S2220
ZUM: ne
ZULP: ne

22221 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 3
body: 132
NositelINDXČas
S223
ZUM: ne
ZULP: ne

22223 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) v enzymovém testu technikou sloupcové aglutinace. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 72
NositelINDXČas
S222
ZUM: ne
ZULP: ne

22225 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. U vyšetření je z klinických indikací požadováno přednostní provedení mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 92
NositelINDXČas
S225
ZUM: ne
ZULP: ne

22227 DOPLNĚNÍ SCREENINGU ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII, ZKUMAVKOVÝ ENZYMOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se 3 screeningovými erytrocyty s klinicky závažnými antigeny (kde možno, homozygotními) ve zkumavkovém enzymovém testu. Vyšetření je prováděno v plánované serii, se společnými kontrolami. Výjimkou v omezení pro vykazování výkonu frekvencí je vyšetřování potransfuzní reakce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 2
body: 41
NositelINDXČas
S222
ZUM: ne
ZULP: ne

22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky /tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2×/ a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 219
NositelINDXČas
S3325
ZUM: ne
ZULP: ne

22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazujevýkon 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 118
NositelINDXČas
S3335
ZUM: ne
ZULP: ne

22319 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU (PODLE WEINERA)

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2×/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 165
NositelINDXČas
S3340
ZUM: ne
ZULP: ne

22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 4778
NositelINDXČas
S2275
ZUM: ne
ZULP: ne

22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1585
NositelINDXČas
S22400
ZUM: ne
ZULP: ne

22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje výkon 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje výkon 22341.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 440
NositelINDXČas
S3360
ZUM: ne
ZULP: ne

22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 201
NositelINDXČas
S3340
ZUM: ne
ZULP: ne

22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1545
NositelINDXČas
S33150
ZUM: ne
ZULP: ne

22331 URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1686
NositelINDXČas
S33150
ZUM: ne
ZULP: ne

22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 1349
NositelINDXČas
S3325
ZUM: ne
ZULP: ne

22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 236
NositelINDXČas
S3360
ZUM: ne
ZULP: ne

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 552
NositelINDXČas
S3360
ZUM: ne
ZULP: ne

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně, orgánů a vyšetření posttransruzních reakcí.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 týden
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body413
NositelINDXČas
S2260

ZUM ne

ZULP ne

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 733
NositelINDXČas
S33100
ZUM: ne
ZULP: ne

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 481
NositelINDXČas
S33100
ZUM: ne
ZULP: ne

22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 204
NositelINDXČas
S2250
ZUM: ne
ZULP: ne

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1045
NositelINDXČas
S3350
ZUM: ne
ZULP: ne

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 12
NositelINDXČas
S225
ZUM: ne
ZULP: ne

22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 116
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

22361 TERAPEUTICKÁ CYTAFERÉZA DEPLEČNÍ, VÝMĚNNÁ A CYTAFERÉZA PRO IMUNOMODULACI A GENOVOU TERAPII

Deplece, výměna nebo odběr buněčných elementů technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 8288
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

22363 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA

Výměna alespoň jednoho volumu plasmy pacienta technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 9240
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ne
ZULP: ano

22365 ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK

Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk (pro jejich transplantaci) technikou průtokové separace na separátoru krevních elementů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 9464
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano
22367 EXTRAKORPORÁLNÍ FOTOCHEMOTERAPIE ZA POMOCI TECHNIKY "OFF LINE"
Příprava separátoru a připojení pacienta na mimotělní oběh přístroje. Separace a sběr autologních mononukleárních buněk technikou hemaferézy s následnou fotomodifikací mononukleárních buněk v laboratoři za použití foto senzibilující látky a ozařovače UV-A záření (off line technika). Fotomodifikovaný přípravek se připravuje pro podání pacientovi k léčbě onemocnění, na jejichž patogenezi se podílejí T lymfocyty. Kontrola kvality, propuštění a výdej přípravku pro podání pacientovi. Venepunkce periferních žil je součástí výkonu. Kanylace velkých žil není součástí výkonu.
Kategorie P - hrazen plně
OF bez omezení
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 300
Body 19246
NositelINDXČas
L33260
ZUM ne
ZULP ano

22371 IMUNOADSORPCE, ZAHÁJENÍ LÉČEBNÉHO CYKLU, PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2681
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

22373 IMUNOADSORPCE, NÁSLEDUJÍCÍ VÝKONY MIMO PRVNÍ VÝKON

Extrakorporální eliminační metoda umožňující technikou afinitní chromatografie odstranit z plazmy pacienta imunoglobuliny nebo LDL částice a fibrinogen a fibrin v závislosti na typu použitého adsorbentu. Využívá buď reakce antigen-protilátka nebo fyzikálně chemické reakce se stafylokokovým proteinem A nebo pentapeptidem (Gly-Pro-Arg-Pro-Lys)..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 14/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2681
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 301 - dětské lékařství

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

31022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO LÉKAŘE PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 165
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 302 - dětská kardiologie

32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 graviditu
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 381
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 730
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 741
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1604
NositelINDXČas
L3360
L3340
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 312 - dětská kardiologie - skupina 1

32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katétru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 75
body: 1566
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ano
ZULP: ano

32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účině zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 27457
NositelINDXČas
L33210
L22180
ZUM: ano
ZULP: ano

32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balonkového katétru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 22602
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ano

32535 BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katétru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 28106
NositelINDXČas
L33150
ZUM: ano
ZULP: ano

32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 150
body: 19473
NositelINDXČas
L33150
L22150
ZUM: ano
ZULP: ano

32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 210
body: 31978
NositelINDXČas
L33210
ZUM: ano
ZULP: ano

32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katétru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 26709
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ano
ZULP: ano

32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 240
body: 35588
NositelINDXČas
L33240
ZUM: ano
ZULP: ano

32640 KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Intervenční katetrizační výkon, při kterém se mechanismem zavedeným cévní cestou uzavírá defekt síňového septa nebo foramen ovale apertum jako prevence paradoxní embolie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/život
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 41313
NositelINDXČas
L3390
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 303 - dorostové lékařství

33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 304 - neonatologie

00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 480
body: 12537
NositelINDXČas
L33480
J221440
ZUM: ano
ZULP: ne

34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 45
body: 483
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

34320 SELEKTIVNÍ PLICNÍ VAZODILATACE POMOCÍ OXIDU DUSNATÉHO (NO)

Do ventilačního okruhu pacienta je do směsi dýchacích plynů přiváděn NO z přesného dávkovače a současně je zajištěno kontinuální měření jeho koncentrace a koncentrace vyšších oxidů dusíku ve směsi dýchacích plynů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 24×28/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1400
ZUM: ne
ZULP: ne

34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 78
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 36
NositelINDXČas
S2210
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 305 - psychiatrie

35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 939
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

35040 SIGNÁLNÍ VÝKON - PACIENT SE SOUDNĚ NAŘÍZENÝM OCHRANNÝM AMBULANTNÍM LÉČENÍM

Signální výkon je na základě soudem nařízeného ochranného léčení vykázán při každém kontaktu s ambulantním psychiatrickým zařízením.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM A - pouze ambulantně

Čas výkonu 0

Body 0

ZUM ne

ZULP ne

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

35113 SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 71
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ne
ZULP: ne

35115 CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA

Metody chronobiologické léčby jsou fototerapie, spánková deprivace a řízené posuny cyklu spánek/bdění.

KategoriePNositelINDXČas
OF6/1 denSI130
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu60ZUMne
Body44ZULPne

35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 233
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

35201 VYHODNOCENÍ RIZIKA RELAPSU U PSYCHOTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ SPECIALIZOVANÝM PRACOVIŠTĚM

Výkon umožňuje předcházet rehospitalizacím u psychotických onemocnění a zprostředkuje optimalizaci dlouhodobého léčebného plánu. Zahrnuje v rámci indukované péče vyhodnocení aktuálního rizika relapsu u pacienta zařazeného do preventivního telemonitoringu u psychóz s využitím výpočetní techniky a softwaru, který predikuje relaps s pomocí specifického matematického algoritmu získaného z rozsáhlé kohortové studie.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 měsíc, 12/1 rokL3315
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu15ZUMne
Body137ZULPne

35203 PREVENTIVNÍ INTERVENCE A DÁLKOVÁ KONTROLA U PSYCHÓZ

Výkon zahrnuje preventivní intervenci v časných stádiích prodromů, detekovaných programem prevence relapsu psychotických onemocnění (ITAREPS). Tento telemonitorovací systém je založen na vzdálené kontrole nemocného pomocí týdně vyhodnocených SMS dotazníků, odesílaných pacientem a rodinným příslušníkem. Zaslané údaje mapují výskyt časných varovných příznaků. Získané SMS program vyhodnocuje pomocí speciálního matematického predikčního algoritmu a stanovuje riziko relapsu v následujících týdnech. Při výskytu specifické konfigurace prodromů informuje e-mailem lékaře. Ten kontaktuje telefonicky nemocného, mapuje současný klinický stav a upravuje dávku antipsychotické medikace. Účinnou terciární prevenci a úspěšné dlouhodobé ambulantní vedení zprostředkují informace o dlouhodobém průběhu, dostupné na webovém rozhraní programu. Tato data jsou anonymizovaná. Lékař identifikuje nemocného podle přiřazeného kódového čísla.

KategoriePNositelINDX Čas
OF1/1 měsícL33 20
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu20ZUMne
Body164ZULPne

35205 ROČNÍ ZHODNOCENÍ PROVOZU PREVENTIVNÍHO TELEMONITORINGU

Jedná se o výkon, který zahrnuje:

a) ověření účinnosti preventivního programu pomocí získaných dat o hospitalizacích,

b) kontrolu provedených farmakologických intervencí v uplynulém ročním období.

Výkon přinese údaje pro vyhodnocení klinické účinnosti a ekonomické návratnosti programu ITAREPS u daného pacienta a umožní sledovat dodržování závazných postupů v rámci daného výkonu.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 rokL3350
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu50ZUMne
Body409ZULPne

35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 248
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 445
NositelINDXČas
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 306 - dětská a dorostová psychiatrie

36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pacienta, kompletní anamnesa s rodiči (jinými zákonnými zástupci pacienta), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
Čas výkonu: 140
Body: 1094
Nositel INDX Čas
L3 3 140
ZUM: ne
ZULP: ne

36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg., plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60
Body: 473
Nositel INDX Čas
L3 3 60
ZUM: ne
ZULP: ne

36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den, 2/1 den výjimečně se zdůvodněním v zápise
OM: bez omezení
Čas výkonu: 35
Body: 275
Nositel INDX Čas
L3 3 35
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 308 - návykové nemoci

38210 VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 64
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

38230 ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 728
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 309 - sexuologie

39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 939
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 967
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ne
ZULP: ne

39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc 6/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 98
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 401 - pracovní lékařství

41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

41022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRACOVNÍM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

41030 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 960
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 155
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne
41050 PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE ZÁTĚŽOVÁ
Registrace pulsové vlny (na každé ruce zvlášť) před a po zchlazení končetin pacienta ve vodní lázni dle Rejska. Slouží k posouzení funkčního stavu cirkulace končetiny se zjištěním event. záchvato vitých vazokonstrikcí na periferních částech končetin vyvolaných chladem. Výkon nelze kombinovat s výkony 12110al2130.
Kategorie P - hrazen plně
OF 1/1 den, 6/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 45
Body 314
NositelINDXČas
L3330
ZUM ne
ZULP ne

Kapitola 402 - klinická onkologie

42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

42510 NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katétru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katétrem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 224
NositelINDXČas
L2245
ZUM: ne
ZULP: ne

42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika (nebo biologické léčby) navíc k výkonu pro aplikaci intravenózní infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infuzní pumpou, k výkonu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 den

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 15

Body 186

NositelINDXČas
L3310
S3315

ZUM ano

ZULP ano

Kapitola 403 - radiační onkologie

43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIAČNÍM ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

43111 RTG TERAPIE 10-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 128
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ne

43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 198
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 542
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 181
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 368
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ne

43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1014
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 338
NositelINDXČas
L335
ZUM: ne
ZULP: ne

43313 TBI - CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 12/1 rok
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 8174
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 677
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

43413 HDR BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 574
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ano
ZULP: ne

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 5694
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 660
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 825
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

43435 BRACHYTERAPIE S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR Á 60 MINUT

Brachyterapie s automatickým afterloadingem LDR/MDR s hospitalizací pacienta se zavedenými zářiči na samostatném stíněném pokoji.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 24/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1363
ZUM: ne
ZULP: ne

43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 465
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 847
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 112
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 8562
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 6832
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ne

43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1716
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

43623 PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)

Lze vykázat 3× v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 2239
NositelINDXČas
J22180
ZUM: ne
ZULP: ne

43627 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 3239
NositelINDXČas
S22270
ZUM: ano
ZULP: ne

43629 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 330
NositelINDXČas
S22120
ZUM: ano
ZULP: ne

43631 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE TECHNIKOU IMRT

IMRT (Intensivy Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti dosažení optimální distribuce dávky záření. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání. Plánování vyžaduje 3D plánovací systém, zabezpečení reprodukovatelnosti polohy pacientaa (fixace) a detailní přehled o poloze anatomických struktur získaných pomocí objemových rekonstrukcí za použití dat výpočetní tomografie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 3438
NositelINDXČas
L3390
J2290
ZUM: ne
ZULP: ne

43633 RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) je výkon, který rozšiřuje možnosti nerovnoměrné distribuce dávky za pomoci proměnlivé geometrie vícelistého kolimátoru (MLC) a to jak před vlastním ozáření, tak i během něho. Díky této možnosti je možné eskalovat dávku při maximálním šetření okolních zdravých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 12
body: 834
NositelINDXČas
L3312
ZUM: ne
ZULP: ne

43635 PLÁNOVÁNÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE A RADIOCHIRURGIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 200

body: 7425

NositelINDXČas
L33120
L33120
J22200

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 413 - radiační onkologie - skupina 1

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 180
body: 3730
NositelINDXČas
L33180
ZUM: ne
ZULP: ne

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM HDR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6040
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2414
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43431 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2926
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ne

43433 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM LDR/MDR - ZAVEDENÍ APLIKÁTORŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 120
body: 2134
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ano
ZULP: ne

43441 PERMANENTNÍ BRACHYTERAPIE KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován u pacientů s karcinomem prostaty T1b-T2a, bez postižení lymfatických uzlin (NO), bez vzdálené diseminace (MO), s PSA < 10 ng/ml a s gleason skóre < 7.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 3603

NositelINDXČas
L33150

ZUM: ano

ZULP: ano

43443 INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE S VYSOKÝM DÁVKOVÝM PŘÍKONEM (HDR) KARCINOMU PROSTATY

Výkon je indikován pro pacienty s nádory prostaty T1b-3b, bez postižení lymfatických uzlin /NO/, bez vzdálené diseminace /MO/ a s PSA <100 ng/ml: 1) v kombinaci se zevní radioterapií v počtu dvou frakcí; 2) samostatně v počtu čtyřech frakcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 7678

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ano

43637 STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radioterapie je vysoce specializované a cílené ozařování malých lézí frakcionovaně vyššími jednotlivými dávkami fotonového záření. Vyšší dávky záření jsou aplikovány opakovaně (někdy i 2x denně) lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radioterapii). Radiobiologický účinek je odlišný, zvláště při šetření zdravých tkání než jednorázový radiochirurgický výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 14163

NositelINDXČas
L33120

ZUM: ano

ZULP: ne

43639 STEREOTAKTICKÁ RADIOCHIRURGIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM

Stereotaktická radiochirurgie je vysoce specializované a cílené jednorázové ozáření malých objemů vysokou dávkou fotonového záření. Vysoké dávky záření do malého objemu jsou aplikovány lineárními urychlovači (upravené standardní urychlovače či specializované jen pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii). Pro fixaci pacienta při stereotaktické radiochirurgii v oblasti hlavy se zpravidla používá invazivní fixace stereotaktickým rámem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 19829

NositelINDXČas
L33150
L3390
J2260

ZUM: ne

ZULP: ne

43641 RADIOTERAPIE ŘÍZENÁ OBRAZEM (IGRT) S TROJROZMĚRNÝM ZOBRAZENÍM

Radioterapie řízená obrazem (IGRT) s trojrozměrným zobrazením je radioterapeutickou technikou, která umožňuje přesné zaměření svazku záření na ložisko v pacientovi v průběhu frakcí ozáření. Jedná se o metodu, která bere v úvahu pohyby orgánů mezi frakcemi ozařování a snižuje riziko nepřesného ozáření nádorového ložiska nebo zdravých tkání. Vyšší přesnost radioterapie znamená vyšší šanci na vyléčení a nižší pravděpodobnost toxicity. Metoda zvyšuje kvalitu péče o pacienty s maligními nádory.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 415

NositelINDXČas
L3315
J225

ZUM: ano

ZULP: ne

43652 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ MIMO KRANIOSPINÁLNÍ OSU
Provedení jedné frakce ozáření mimo kraniospinální osu. Pokud se ozařování provádí z více polí, jsou všechna pole zahrnuta a hrazena v tomto výkonu (frakci).
Kategorie Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 28
Body 27297
NositelINDXČas
L3328
J1128
ZUM ne
ZULP ne
43653 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ V KRANIOSPINÁLNÍ OSE
Provedení jedné frakce ozáření v kraniospinální ose. Pokud se ozařování provádí z více polí, jsou všechna pole zahrnuta a hrazena v tomto výkonu (frakci).
Kategorie Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF 1/1 den
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 40
Body 38996
NositelINDXČas
L3340
J1140
ZUM ne
ZULP ne

Kapitola 404 - dermatovenerologie

44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ano
ZULP: ne

44005 CÍLENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

44022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ano
ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOVENEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ano
ZULP: ne

44024 MĚŘENÍ PACIENTA PŘED VÝROBOU KOMPRESIVNÍCH ELASTICKÝCH PUNČOCH A PAŽNÍCH NÁVLEKŮ NA MÍRU

Měření pacienta, kterému nelze nalézt v rozměrových tabulkách sériově vyráběných kompresivních elastických punčoch a pažních návleků odpovídající velikost.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/6 měsícůL3330
OMBOM - bez omezení
Čas výkonu30ZUMne
Body233ZULPne

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 32
NositelINDXČas
S2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití speciální hypoalergické testovací náplasti. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie P - hrazen plně

OF 40/1 den, 60/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 2

Body 21

NositelINDXČas
L331

ZUM ne

ZULP ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie P - hrazen plně

OF 5/1 měsíc, 10/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM ano

ZULP ne

44117 TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 119

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ano

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 měsíc

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 10

Body 78

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie P - hrazen plně

OF 4/1 rok

OM bez omezení

Čas výkonu 30

Body 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

44209 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ - ANTIFIBROTICKÉ HMATY

Speciální technika manuální lymfodrenáže, která je schopna odstranit závažnější tkáňové změny v terénu lymfedému, tj. fibrotizaci. Od standardní lymfodrenáže se liší jak charakterem samotných hmatů, tak především intenzitou tlaku vyvíjeného na tkáně. Předchází nebo se střídá s klasickou lymfodrenáží.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 den, 14/1 pololetí

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 155

NositelINDXČas
L3320

ZUM ne

ZULP ne

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 70
body: 166
NositelINDXČas
S2270
ZUM: ano
ZULP: ne

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 26
NositelINDXČas
S2210
ZUM: ne
ZULP: ne

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 552
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 49
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ano
ZULP: ne

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 86

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 5
body: 22
NositelINDXČas
L225
ZUM: ne
ZULP: ano

44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den 24/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 125
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ano
ZULP: ano

44225 SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/2 týdny 12/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 121
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ano

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 - 2 LÉZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie P - hrazen plně

OF 2/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 167

NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5 VPICHŮ)

Injekční ošetření patogenních změn na integumentu léčebnými látkami.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 170

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano

44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 453
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ne

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro bioptické vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 15

Body 238

NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ne

44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 116
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ano
ZULP: ne

44237 KRYALIZACE

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.)

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 89

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den, 5/1 týden

OM AOD - pouze ambulantně - agregován do OD

Čas výkonu 20

Body 395

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ne

44241 EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 122
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgickou lžičkou po změknutí.

Kategorie P - hrazen plně

OM bez omezení

Čas výkonu 10

Body 88

NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

44245 SNESENÍ MNOHOČETNÝCH MOLUSEK

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 týden

OM bez omezení

Čas výkonu 20

Body 164

NositelINDXČas
L3320

ZUM ano

ZULP ano“.

44251 KOMPRESIVNÍ LÉČBA HORNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na horní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 162
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ano
ZULP: ne

44253 KOMPRESIVNÍ LÉČBA DOLNÍ KONČETINY S OTOKEM TLAKOVÝM OBVAZEM

Přiložení kompresivních obvazů s odstupňovaným tlakem na dolní končetinu (jedna končetina). Výkon navazuje na manuální lymfodrenáž, komorovou nebo střídavou tlakovou léčbu mízního otoku přístrojem, výjimečně je výkonem samostatným.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 84/1 pololetí
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 224
NositelINDXČas
S2230
ZUM: ano
ZULP: ne

44261 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY MENŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv s cílenou indikací a léčebným účinkem podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy. Nanášení zevních léčiv do chorobně postižené kůže různými speciálními způsoby aplikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 66
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ne

44263 APLIKACE DERMATOLOGICKÝCH ZEVNÍCH LÉČIV (LOKALIZOVANÁ DO PLOCHY VĚTŠÍ NEŽ 25 % KOŽNÍHO POVRCHU)

Zevní aplikace dermatologických léčiv a s cílenou indikací a předpokládaným léčebným účinkem (podle povahy a koncentrace účinné látky - léčiva a typu aplikační formy). Nanášení zevních léčiv se provádí různými aplikačními způsoby.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 den ve stacionáři a při hospitalizaci
OM: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 159
NositelINDXČas
S2225
ZUM: ne
ZULP: ne

44271 LÉČEBNÁ KOUPEL Z DERMATOLOGICKÉ INDIKACE - HYDROLÉČBA

Očistná a léčebná koupel s použitím medicinálních mýdel nebo šamponů či léků nezbytných pro následující fototerapii nebo foto(chemo)terapii, nanášení zevního léčebného prostředku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 99
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ano

44273 SYNCHRONNÍ BALNEOFOTOTERAPIE

Kombinace minerálních vanových koupelí simulací koupele v Mrtvém moři a součesně ozařování UVB paprsky spektra o vlnové délce 311mn; léčebné sprchování před výkonrm a po něm. Celá kůra obsahuje v jednom roce 24 základních a 20 udržovacích procedur nebo 20 udržovacích procedur v případě absolvování lázeňské péče v témže roce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1den
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
čas výkonu: 60
body: 269
NositelINDXČas
S2215
ZUM: ne
ZULP: ne

44281 DIGITÁLNÍ EPILUMINISCENČNÍ VIDEOMIKROSKOPIE

Vyšetření videmikroskopem s počítačovou analýzou obrazu, možností archivace obrazů lézí, porovnáváním jejich vývoje, přiřazením další dokumentace (histologie) a možnost odborných konzultací (teledermatologie). Význam v prevenci zejména pigmentových projevů a nádorů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 298
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

44283 FOTODYNAMICKÁ LÉČBA (PDT) NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ

Po snesení povrchových šupin a krust kyretou z léčeného ložiska se nanese potřebné množství fotosenzibilizátoru v krému (gelu), pokryje okluzivní folií a neprůsvitným krytím na 3 hodiny. Po sejmutí krytí a očištění se provede fluorescenční detekce skutečného rozsahu útvaru ve Woodově světle. Následuje terapeutické ozáření červeným světlem v dávce 30-100 J/cm2 a opět detekce ve Woodově světle. Výkon je zakončen aplikací emoliencia s poučením o fotoprotekci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 408
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano
44285 FOKUSOVANÁ FOTOTERAPIE CHRONICKÉ LOKALIZOVANÉ PSORIÁZY MONOCHROMATICKÝM EXCIMEROVÝM SVĚTLEM - NA JEDNO LOŽISKO
Excimerový laser a lampa emitující UV záření o vlnové délce 308 nm používaný k léčbě chronické lokalizované psoriázy. UV záření jsou vystavena pouze psoriatická ložiska, nikoliv zdravá kůže. Vzhledem k vyšší odolnosti ložisek psoriázy vůči účinkům UV záření lze při využití této metody pracovat se supraerytémovými dávkami.
Kategorie P - hrazen plně
OF 4/1 den, 80/1 rok
OM S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu 5
Body 195
NositelINDXČas
S225
ZUM ne
ZULP ne

Kapitola 405 - dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

45022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 406 - korektivní dermatologie

46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

46022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KOREKTIVNÍM DERMATOLOGEM

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 251
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 407 - nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 473
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 120
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 470
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 40
body: 316
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 238
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 567
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 272
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1232
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 1002
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 747
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 759
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1903
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 605
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 786
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 494
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1352
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 152
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 361
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 2510
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 379
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1605
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1735
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2365
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 427
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 861
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 512
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2559
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 553
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 898
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1076
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1531
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 160
body: 362
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 156
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 164
NositelINDXČas
L3315
ZUM: ne
ZULP: ano

47179 STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 363
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 269
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 220
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 557
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1372
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1281
NositelINDXČas
L3375
ZUM: ne
ZULP: ano

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 184
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 86
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 125
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47197 STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 127
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 220
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 915
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 442
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1211
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 917
NositelINDXČas
L3350
ZUM: ne
ZULP: ano

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1639
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1492
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 645
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 983
NositelINDXČas
L3340
ZUM: ne
ZULP: ano

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 104
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ano

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1309
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51 Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 1364
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 938
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1084
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1898
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 518
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1114
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 314
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ano

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 997
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ne
ZULP: ano

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1541
NositelINDXČas
L3390
ZUM: ne
ZULP: ano

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 519
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 562
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ano

47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1847
NositelINDXČas
L33100
ZUM: ne
ZULP: ano

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPECT.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1381
NositelINDXČas
L3360
ZUM: ne
ZULP: ano

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 430
NositelINDXČas
L3325
ZUM: ne
ZULP: ano

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 568
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ano
ZULP: ano

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 777
NositelINDXČas
L3345
ZUM: ano
ZULP: ano

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 599
NositelINDXČas
L3335
ZUM: ne
ZULP: ano

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2183
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2191
NositelINDXČas
L33120
ZUM: ne
ZULP: ano

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1582
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 177
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 353
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

47275 SCINTIGRAFIE SENTINELOVÉ UZLINY

Po aplikaci radiofarmaka do oblasti tumoru je planární gama kamerou sledován odtok preparátu do sentinelové uzliny ve svodném lymfatickém povodí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 135
body: 3050
NositelINDXČas
L3380
ZUM: ne
ZULP: ano

47303 TERAPIE NÁDORŮ POMOCÍ PARENTERÁLNÍ APLIKACE RADIOFARMAKA 131 I-MIBG

Parenterální aplikace léčebné aktivity 131I-MIBG u pacientů s nádory vycházejícími z neuroektodermu, které mají schopnost tuto látku akumulovat, včetně lokálních i vzdálených metastáz, za monitorování vitálních funkcí včetně léčby akutních komplikací v prostředí vysoké radiační zátěže.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 den, 3/1 čtvrtletí, 8/1 rokL3390
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22180
J2260
Čas výkonu240ZUMne
Body6976ZULPano

47304 PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO 131 I MIBG

Celodenní monitorování pacienta v prvních dnech po léčbě 131I-MIBG, kontroly vitálních funkcí, krevního tlaku, pulzu v intervalech 15-60 minut, trvalé sledování audiovizuálním systémem a léčba komplikací terapie otevřeným zářičem (hypertenzní krize, sufokace, edém mozku). Zásahy u lůžka pacienta v prostředí s vysokou radiační zátěží, ošetřování centrálního žilního vstupu. Infúzní terapie rehydratační s aplikací hypotenziv a antiemetik.

KategoriePNositelINDXČas
OF1/1 denL3330
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaciL22120
J2230
S111440
Čas výkonu1440ZUMne
Body10569ZULPano

47311 MALIGNÍ LYMFOMY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Výkon spočívá v intravenózním podání radionuklidem označené monoklonální protilátky.
Výkon nelze vykázat s klinickým vyšetřením.
Léčba je dle současných znalostí indikována u pacientů s folikulárním B non-Hodgkinským lymfomem s expresí antigenu CD20 v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní fázi u dospělých. Pacienti musí být v dobrém klinickém stavu s předpokladem přežití větším než 1 rok a fungující krvetvorbou (počet granulocytů =1,5×109/l, trombocytů =100×109/l).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 868
NositelINDXČas
L3360
S2230
ZUM: ne
ZULP: ano

47351 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) TRUPU

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 15899
NositelINDXČas
L33140
J2260
ZUM: ne
ZULP: ano

47353 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET) LIMITOVANÉ OBLASTI

S použitím speciální kamery s anulárním detektorem pracujícím v koincidenčním režimu po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka (ZÚLP)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 8319
NositelINDXČas
L3390
J2245
ZUM: ne
ZULP: ano

47355 HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT)

Kombinované PET a spirální CT vyšetření s použitím speciální hybridní PET/CT kamery po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka a p. o. a případně i i. v. aplikaci rentgen-kontrastní látky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 14070
NositelINDXČas
L3390
L3390
J2245
ZUM: ano
ZULP: ano

47357 HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI)

Kombinované vyšetření pozitronovou emisní tomografií a magnetickou rezonancí s použitím speciální hybridní kamery (PET/MRI) po aplikaci jednoho druhu radiofarmaka a intravenózní aplikaci kontrastní látky pro zobrazení magnetickou rezonancí.

Kategorie P - hrazen plně

OM S - pouze na specializovaném pracovišti

Čas výkonu 90

Body 14272

NositelINDXČas
L3390
L3390
J2290

ZUM ano

ZULP ano

Kapitola 501 - chirurgie

51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 241
NositelINDXČas
L3330
ZUM: ne
ZULP: ne

51022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 163
NositelINDXČas
L3320
ZUM: ne
ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 82
NositelINDXČas
L3310
ZUM: ne
ZULP: ne

51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti ke kódu základního výkonu. Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
L2210
ZUM: ne
ZULP: ne

51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 20
body: 137
ZUM: ne
ZULP: ne

51619 pH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ne

51623 POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU

Přístrojový kód, přičti k základnímu operačnímu či endoskopickému výkonu. Výkon lze vykázat u takových operačních výkonů, prováděných klasicky či laparoskopicky (resp. metodou miniinvasivní chirurgie i mimo dutinu břišní) tam, kde výrazně zkracuje čas či bezpečnost výkonu. Absolutní indikací je použití u pacientů s kardiostimulátorem, kardiovertrem nebo implantovaným přístrojem podobné povahy.
Tento přístrojový kód lze vykázat zpravidla u resekčních výkonů na žaludku, tenkém či tlustém střevě, u resekčních výkonů na solidních orgánech dutiny břišní a retroperitonea (játra, slinivka, slezina, děloha, ledviny, nadledvina, operace pro endometriosu), u operačních výkonů prováděných v oblasti hiatu esofageálního, u rozsáhlé adhesiolýsy v dutině břišní či malé pánvi (adhese III. a IV. stupně), při lymfadenektomii u maligních onemocnění v dutině hrudní, břišní, či v malé pánvi. Při kombinaci více výkonů lze přístrojový kód vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 0
body: 5148
ZUM: ne
ZULP: ne

51625 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ PACIENTSKÉ OHŘÍVACÍ SOUPRAVY - WARM TOUCH

Jedná se o materiálový výkon bez nositele výkonu a bez minutové režie. Lze vykázat u operačních výkonů, jejichž celková doba přesahuje 180 minut.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 0
body: 100
ZUM: ne
ZULP: ne

51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body117
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu15
Body180
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body272
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Body399
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy nebo bérce. Zavřená repozice se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body301
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenního a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Body395
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

51863 SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA

Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body482
NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ CELÉ DOLNÍ KONČETINY

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu40
Body587
NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ne

51867 PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení cirkulární sádrové fixace se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body124
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51869 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH

Případné následné přiložení ortézy nebo měkkého fixačního obvazu se vykazuje jako samostatný výkon.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body50
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU

Tímto výkonem se výjimečně provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body104
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu15
Body152
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ

Tímto výkonem lze vykázat naložení Désaultova obvazu, spiky humeri, spiky coxae i naložení polonahého obvazu (fournier, škrob, sádra) k imobilizaci kolenního kloubu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body353
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorzích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů. Měkké obvazy se přikládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body194
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51877 PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body40
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51901 KOMPLEXNÍ TRANSPLANTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ POTENCIONÁLNÍHO DÁRCE

Zhodnocení celkového stavu i stavu jednotlivých orgánů. Příslušné výkony stanovující smrt mozku se vykazují vlastními výkony.

Vykazuje se na rodné číslo příjemce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

51902 VYŠETŘENÍ PŘED ZAŘAZENÍM NA ČEKACÍ LISTINU (WAITING LIST)

Komplexní vyšetření potencionálního příjemce před zařazením jako kandidáta na transplantaci orgánu. Nelze kombinovat týž den s jiným komplexním vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 život a orgán

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 698

NositelINDXČas
L3390

ZUM: ne

ZULP: ne

51903 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Komplexní vyšetření příjemce bezprostředně před transplantací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 465

NositelINDXČas
L3360

ZUM: ne

ZULP: ne

51905 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Cílené ambulantní vyšetření transplantovaného pacienta. Tímto výkonem se vykazuje i konziliární vyšetření u pacienta hospitalisovaného na jiném oddělení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 349

NositelINDXČas
L3345

ZUM: ne

ZULP: ne

51907 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM PROVÁDĚJÍCÍM TRANSPLANTACE

Kontrolní vyšetření transplantovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 233

NositelINDXČas
L3330

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 511 - chirurgie - skupina 1

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 888
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ne
ZULP: ano

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 103
NositelINDXČas
L2215
ZUM: ano
ZULP: ne

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 381
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1586
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 101
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51413 FUNKČNÍ PROKTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kompletní přístrojové vyšetření funkčních parametrů v anorektální oblasti. Případné EMG vyšetření svalového dna pánevního či měření latence odpovědi n. pudendalis se vykazuje samostatným výkonem 29230.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body1720
NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMOROIDŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den 2/1 měsíc
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 152
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51420 PEROPERAČNÍ DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY POMOCÍ MAGNETICKÝCH NANOČÁSTIC OXIDU ŽELEZA

Výkon zahrnuje odbornou aplikaci látky do oblasti nádoru, masáž k urychlení jejího transportu lymfatickým systémem a peroperační detekci sentinelových uzlin pomocí magnetometrické sondy.

Kategorie P - hrazen plně

OF 1/1 den

OM H - pouze při hospitalizaci

Čas výkonu 40

Body 555

NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ne

51423 MINIMÁLNÍ ANÁLNÍ VÝKON

Tímto výkonem se vykazuje divulze, manuální vybavení stolice, incize trombotizovaného hemeroidů, manuální repozice análního prolapsu, extrakce cizího tělesa apod. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body137
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ano

51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 40
body: 466
NositelINDXČas
L2240
ZUM: ne
ZULP: ne

51431 PODVAZ HEMOROIDÁLNÍCH UZLŮ

Tímto výkonem se vykazuje aplikace Barronových ligatur. Jedním výkonem se vykazuje i aplikace více ligatur v jednom sezení.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body223
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

51511 OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ- DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 1831
NositelINDXČas
L3360
L2260
ZUM: ne
ZULP: ne

51621 POUŽITÍ VIDEOSKOPICKÉ OPERAČNÍ SESTAVY PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Použití videoskopické operační sestavy k miniinvazivním operačním výkonům. Výkon je používán pro amortizaci operační sestavy vyjma videosekvence, jejíž použití se vykazuje navíc samostatným výkonem 51699. Výkon se vykazuje pouze s výkonem 63649 Zavedení periuretrálních implantátů. K tomuto výkonu se nepočítá ani čas nositele výkonu, ani minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu10
Body57

ZUM ne

ZULP ne

51626 POUŽITÍ KRYOKAUTERU Á 10 MINUT

Destrukce patologických ložisek pomocí kryokauteru.

KategorieP - hrazen plně
OMbez omezení
Čas výkonu10
Bodv9

ZUM ne

ZULP ne

51627 POUŽITÍ ELEKTROKAUTERU Á 10 MINUT

Tímto výkonem se vykazuje použití elektrokauteru jako hlavního operačního nástroje při destrukci patologických lézí. Tímto výkonem se nevykazuje použití elektrokoagulace k běžnému stavění krvácení v průběhu jiných operačních výkonů.

KategorieP - hrazen plně
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body260

ZUM ne

ZULP ne

51699 POUŽITÍ VIDEOSEKVENCE PŘI MINIINVAZIVNÍM OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Výkonem se vykazuje amortizace speciální videoskopické techniky. Jednotlivé funkční odbornosti dalším výkonem vykazují amortizaci speciálních doplňků užívaných při výkonech příslušné funkční odbornosti. Vykazuje se dle skutečné doby použití opakovaným vykázáním výkonu až do maximální doby výkonu, k němuž je vykazován. Výkon se vykazuje pouze s výkonem 63649 Zavedení periuretrálních implantátů. Zvlášť účtovaný materiál se vykazuje pouze jednou za anestezii, bez ohledu na počet opakování výkonu. K tomuto výkonu se nepočítá ani čas nositele výkonu, ani minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu10
Body52

ZUM ano

ZULP ne

51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU

Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body312
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne

51817 OŠETŘENI NEHTU

Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu či fenestrace nehtové ploténky. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body122
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM2

Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce. Vykazuje se samostatně a lze ho kombinovat s výkonem kontrolního vyšetření. Jedná se o rány otevřené - s porušením kožního krytu, bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, o rány již ošetřené nebo chronické rány, o zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), o pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná použitá lokální anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu15
Body100
NositelINDXČas
L1115

ZUM ano

ZULP ano

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkonem se vykazuje revize rány s odstraněním cizího tělesa z hlubších vrstev měkkých tkání po provedení incize. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Případné RTG vyšetření se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body797
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 328
NositelINDXČas
L2220
ZUM: ne
ZULP: ne

51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU V. A. C. (VACUUM ASISTED CLOSURE) ZALOŽENÉ NA METODĚ KONTROLOVANÉHO PODTLAKU

Tímto výkonem se vykazuje ošetřování rozsáhlých mokvajících ran, hlubokých ztrátových defektů a pištěli, ošetření mokvajících popáleninových defektů, ošetřování dekubitálních defektů III. stupně po vystříhání pseudocysty dekubitu, ošetřování laparostomie při syndromu compartementu. Tímto výkonem nelze vykazovat klidné operační rány ani tržně zhmožděné rány kterékoliv lokalisace bez sekundárních komplikací, pokud se nejedná o rozsáhlé ztrátové poranění. Syndrom diabetické nohy, nehojící se ulcerace alespoň měsíc, nehojící se rány po operaci v oblasti nohy včetně amputací.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 30
body: 690
NositelINDXČas
L2230
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 521 - chirurgie - skupina 2

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 50
body: 1236
NositelINDXČas
L3350
L2250
ZUM: ne
ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 90
body: 2067
NositelINDXČas
L3390
L2290
ZUM: ano
ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze při hospitalizaci
čas výkonu: 60
body: 1297