Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka 39/1998
Platnost od 29.05.1998
Účinnost od 01.07.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
24 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 111/1998 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 30.03.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 12.03.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Cílem novely zákona je stanovit vysokým školám povinnost informovat příslušný orgán finanční správy a příslušný orgán správy sociálního zabezpečení o zápis studenta do studia, o přerušení studia a opětovném zápisu studenta do studia a o ukončení jeho studia.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Cílem návrhu zákona je u účelově určených prostředků vypustit limit 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné vysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu, vývoje a inovací pro převod do fondu účelově určených prostředků. Tato změna usnadní vysokým školám realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Poslední změna: 04.03.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Zákon reviduje stávající systém výzkumu, vývoje a inovací, po vzoru řady zahraničních zemí vytvořit centrálně řízené, koordinované, a tím i lépe kontrolovatelné financování výzkumu, vývoje a inovací.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a některé další zákony

Novela prodlužuje hromadně legislativní cestou platnost akreditace studijních programů, akreditovaných do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 168/2018 Sb. s účinností od 31.08.2018
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Ivo Pojezného, Květy Matušovské, Jana Klána a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Jedná se o novelizaci zákonem stanovenou výši a okruh příjemců takzvaného sociálního stipendia. Navrhuje se, aby se v případě tíživé sociální situace studenta zvýšila dosavadní částka sociálního stipendia z 1.620,- Kč na 2.400,- Kč.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Návrh se týká zejména úprav v oblasti rodičovského příspěvku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 200/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami

Zajištění nezbytných informací pro potřeby statistiky a průběžného monitorování vývoje přihlášených a přijatých uchazečů ke studiu na vysokých školách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 277/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů

Vytvoření konkretizací informační povinnosti vysokých škol podmínky pro řádné a úplné zprovoznění a provozování rozšířeného „registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 276/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Vymezení technických parametrů předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 278/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Návaznost na nový zákon o vysokých školách. Vymezuje jednotlivé oblastí vzdělávání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 275/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Stanovení standardu pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro akreditaci habilitačního řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 274/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu. Zákon přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Cílem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2016 pod číslem 230/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Návrh zákona upravuje stanovenou výši a okruh příjemců takzvaného „sociálního stipendia“.

Návrh neprošel 05.12.2015 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)