Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka 39/1998
Platnost od 29.05.1998
Účinnost od 01.07.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
29 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 111/1998 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Novela zákona je legislativním opatřením, které reaguje na situaci vyvolanou pandemií COVID-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.12.2020 v částce č. 203 pod číslem 495/2020 Sb.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 23.11.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 16.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Předmětem novely je změna přílohy zákona, kdy se mění názvy tří veřejných vysokých škol - Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Univerzity obrany v Brně.

Poslední změna: 01.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Novela zákona o vysokých školách reaguje na zavádějící řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti, vysoké školy mohou stále jen stěží odebírat tituly za podvádění při psaní závěrečné práce (typicky plagiátorství) či při skládání závěrečné zkoušky, pokud se na to přijde až po získání titulu. Do zákona o regulaci reklamy se pak přidává ustanovení, že se zakazuje reklama, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k porušování povinnosti uložené na základě zákona.

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Cílem novely zákona je stanovit vysokým školám povinnost informovat příslušný orgán finanční správy a příslušný orgán správy sociálního zabezpečení o zápis studenta do studia, o přerušení studia a opětovném zápisu studenta do studia a o ukončení jeho studia.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon transponuje směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2019 pod číslem 111/2019 Sb. s účinností od 24.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách

Cílem návrhu zákona je u účelově určených prostředků vypustit limit 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné vysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu, vývoje a inovací pro převod do fondu účelově určených prostředků. Tato změna usnadní vysokým školám realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Poslední změna: 04.03.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Zákon reviduje stávající systém výzkumu, vývoje a inovací, po vzoru řady zahraničních zemí vytvořit centrálně řízené, koordinované, a tím i lépe kontrolovatelné financování výzkumu, vývoje a inovací.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a některé další zákony

Novela prodlužuje hromadně legislativní cestou platnost akreditace studijních programů, akreditovaných do 31. prosince 2024, a to především za účelem umožnit dostudování v těchto programech stávajícím studentům.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 168/2018 Sb. s účinností od 31.08.2018
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslanců Gabriely Hubáčkové, Ivo Pojezného, Květy Matušovské, Jana Klána a Miroslava Grebeníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Jedná se o novelizaci zákonem stanovenou výši a okruh příjemců takzvaného sociálního stipendia. Navrhuje se, aby se v případě tíživé sociální situace studenta zvýšila dosavadní částka sociálního stipendia z 1.620,- Kč na 2.400,- Kč.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Návrh se týká zejména úprav v oblasti rodičovského příspěvku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 200/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami

Zajištění nezbytných informací pro potřeby statistiky a průběžného monitorování vývoje přihlášených a přijatých uchazečů ke studiu na vysokých školách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2016 pod číslem 277/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů

Vytvoření konkretizací informační povinnosti vysokých škol podmínky pro řádné a úplné zprovoznění a provozování rozšířeného „registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2016 pod číslem 276/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Vymezení technických parametrů předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2016 pod číslem 278/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Návaznost na nový zákon o vysokých školách. Vymezuje jednotlivé oblastí vzdělávání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2016 pod číslem 275/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Stanovení standardu pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro akreditaci habilitačního řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2016 pod číslem 274/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu. Zákon přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Cílem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2016 pod číslem 230/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Návrh zákona mj.: zavádí nový systém hodnocení kvality vysokých škol, upravuje nová pravidla akreditace studijních programů, systematicky upravuje podmínky pro výkon činnosti zahraničních vysokých škol a jejich poboček v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.05.2016 pod číslem 137/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Návrh zákona upravuje stanovenou výši a okruh příjemců takzvaného „sociálního stipendia“.

Návrh neprošel 05.12.2015 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)