Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 103/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů

Částka 35/1998
Platnost od 30.04.1998
Účinnost od 02.01.1982
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 1976 byl v Nairobi přijat Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Protokol k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů ze dne 22. listopadu 1950.

Listina o přístupu České republiky k Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů ze dne 22. listopadu 1950 byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 22. srpna 1997.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VIII odst. 17 písm. (a) dnem 2. ledna 1982. Pro Českou republiku vstoupil v platnost v souladu se zněním odstavce 17 písm. (b) téhož článku Protokolu dnem 22. února 1998.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL

k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů

přijatý Generální konferencí na jejím devatenáctém zasedání v Nairobi dne 26. listopadu 1976

Smluvní státy, signatáři Dohody o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů přijaté Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu na svém pátém zasedání konaném ve Florencii v roce 1950,

potvrzujíce znovu zásady, na nichž je dohoda dále nazývaná jen "dohoda" založena,

berouce v úvahu, že se tato dohoda osvědčila jakožto účinný nástroj při snižování celních formalit a odstraňování jiných hospodářských omezení, které brání výměně idejí a znalostí,

berouce v úvahu, že za čtvrt století, které po přijetí dohody uplynulo, se v důsledku technického pokroku změnily způsoby a prostředky v přenášení informací a znalostí, které jsou základním cílem této dohody,

berouce v úvahu, že pokroky, které nastaly v oblasti mezinárodního obchodu během tohoto období, se všeobecně odrazily ve větší svobodě výměn, přihlížejíce k tomu, že od doby přijetí dohody se radikálně změnila mezinárodní situace díky rozvoji mezinárodního společenství, zejména tím, že mnoho států dosáhlo nezávislosti,

berouce v úvahu, že potřeby a zájmy rozvojových států musejí být vzaty v úvahu tak, aby jim byl dán snadnější a méně nákladný přístup ke vzdělání, vědě, technologiím a kultuře,

odvolávajíce se na ustanovení Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, přijaté Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu v roce 1970, a ustanovení Úmluvy týkající se ochrany světového kulturního a přírodního dědictví přijaté Generální konferencí v roce 1972,

odvolávajíce se nadto na celní úmluvy uzavřené pod patronací Rady pro celní spolupráci po dohodě s Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, týkající se dočasných dovozů vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů,

přesvědčeny, že by měly být uzavřeny nové dohody a že takové dohody přispějí ještě účinněji k rozvoji vzdělání, vědy a kultury, které představují podstatnou základnu pro hospodářský a společenský pokrok,

odvolávajíce se na rezoluci č. 4.112 přijatou Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu na jejím osmnáctém zasedání,

se dohodly takto:

I

1. Smluvní státy se zavazují rozšířit osvobození od cel a jiných dávek vybíraných při jejich dovozu nebo v souvislosti s ním uvedené v článku I odst. 1 Dohody na materiály uvedené v přílohách A, B, D a E a dále v případech, kdy tyto přílohy nebyly dotčeny prohlášením podle níže uvedeného odstavce 16a), i na materiály uvedené v přílohách C 1, F, G a H tohoto protokolu, za předpokladu, že takové materiály splňují podmínky stanovené v těchto přílohách a jsou výrobky jiného smluvního státu.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto protokolu nebrání jakémukoli smluvnímu státu, aby z dováženého zboží vybíral:

a) vnitřní daně nebo jakékoli jiné vnitřní dávky uložené v době dovozu nebo následně, jejichž výše nepřekračuje vnitřní daně nebo jakékoli jiné vnitřní dávky, kterými se přímo nebo nepřímo zatěžují podobné tuzemské výrobky,

b) poplatky a přirážky jiné než cla uvalovaná vládními orgány na dovoz nebo v souvislosti s dovozem, výší částky omezené na přibližnou cenu poskytnutých služeb, a které nepředstavují ani nepřímou ochranu domácích výrobků, ani zdanění dovozu pro účely důchodové.

II

3. I přes ustanovení odstavce 2a) tohoto protokolu se smluvní státy zavazují neukládat jakékoli vnitřní daně nebo dávky vybírané v době dovozu nebo následně na tyto materiály:

a) knihy a publikace určené pro knihovny uvedené v odstavci 5 tohoto protokolu,

b) úřední, parlamentní a správní dokumenty vy- tištěné v zemi svého původu,

c) knihy a publikace Organizace spojených národů nebo jakýchkoli jejích odborných organizací,

d) knihy a publikace, které Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu obdržela a rozděluje je zdarma sama nebo pod svým dohledem,

e) publikace určené k podpoře turistického ruchu za hranicemi země dovozu, zaslané a rozšiřované zdarma,

f) materiály pro slepce a jiné osoby fyzicky nebo mentálně postižené:

(i) knihy, publikace a dokumenty všeho druhu vydané ve slepeckém písmu,

(ii) ostatní materiály specificky určené pro výchovný a kulturní rozvoj slepců a jiných osob fyzicky nebo mentálně postižených, které jsou dováženy přímo institucemi nebo organizacemi pečujícími o vzdělávání nebo poskytujícími pomoc slepcům a ostatním osobám tělesně nebo mentálně postiženým schválenými příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů výrobků.

III

4. Smluvní státy se zavazují neuvalovat na výrobky a materiály uvedené v přílohách k tomuto protokolu žádná cla, vývozní poplatky nebo dávky vybírané ze zboží vyváženého ze země nebo jakékoli vnitřní daně vybírané z takových výrobků a materiálů, mají-li být vyvezeny do jiného smluvního státu.

IV

5. Smluvní státy se zavazují rozšířit vydávání nezbytných licencí anebo devizového krytí podle odstavce 1 článku II dohody pro dovoz těchto materiálů:

a) knih a publikací určených pro veřejné knihovny včetně:

(i) národních knihoven a jiných větších odborných knihoven,

(ii) všeobecných a specializovaných akademických knihoven, včetně universitních a kolejních knihoven a dalších universitních knihoven,

(iii) veřejných knihoven,

(iv) školních knihoven,

(v) speciálních knihoven sloužících skupině čtenářů vytvářejících komunitu, která má konkrétní a ztotožnitelné předměty zájmu, jako jsou vládní knihovny, veřejné knihovny úřadů, knihovny průmyslových kruhů a odborné knihovny,

(vi) knihovny pro postižené a pro čtenáře, kteří nejsou schopni se pohybovat, jako jsou knihovny pro slepce, nemocniční a vězeňské knihovny,

(vii) knihovny hudebnin včetně nahrávek,

b) knihy schválené či doporučené jako učebnice ve vyšších stupních vzdělávacích zařízení a těmito zařízeními dovážené,

c) cizojazyčné knihy, vyjma knih v hlavním mateřském jazyce nebo jazycích dovozního státu,

d) filmy, diapozitivy, videokazety a zvukové nahrávky vzdělávacího, vědeckého či kulturního charakteru dovážené organizacemi, které mají pro účely bezcelního vstupu od příslušných orgánů dovážejícího státu povolení k dovozu těchto materiálů.

V

6. Smluvní státy se zavazují rozšířit výhody předvídané podle článku III dohody na vzdělávací, vědecké nebo kulturní materiály a zařízení, které jsou dováženy výlučně za účelem vystavení na veřejné výstavě, schválené příslušnými orgány dovážejícího státu a pro následný zpětný vývoz.

7. Nic v předcházejícím odstavci nebrání orgánům dovážejícího státu, aby podnikly nezbytné kroky k zajištění zpětného vývozu těchto materiálů a zařízení po uzavření výstavy.

VI

8. Smluvní státy se zavazují:

a) k rozšíření dovozu zboží podle tohoto protokolu v souladu s článkem IV dohody,

b) podpořit vhodnými opatřeními volný oběh a rozšiřování vzdělávacích, vědeckých a kulturních předmětů a materiálů vyrobených v rozvojových státech.

VII

9. Nic v tomto protokolu se nedotýká práva smluvních států přijmout v souladu se svým zákonodárstvím opatření k zákazu nebo omezení dovozu nebo oběhu po dovozu určitého materiálu z důvodů, které se přímo týkají jejich národní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo veřejné morálky.

10. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto protokolu rozvojový stát, který je jako takový definován ve shodě se zavedenou praxí Valného shromáždění Organizace spojených národů a který je smluvní stranou tohoto protokolu, může pozastavit nebo omezit závazky vyplývající pro ni z tohoto protokolu, pokud jde o dovoz jakéhokoli předmětu nebo materiálu, jehož dovoz by způsobil nebo hrozil způsobiti vážnou újmu rodícímu se domácímu průmyslu tohoto rozvojového státu. Dotyčný stát přikročí k takovému opatření nediskriminujícím způsobem. Uvědomí generálního ředitele Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu o jakékoli takové akci s takovým předstihem, jak je to jen proveditelné, a generální ředitel Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu o tom vyrozumí všechny smluvní strany protokolu.

11. Tento protokol se nedotkne zákonů a předpisů kteréhokoli smluvního státu nebo jakékoli z jeho mezinárodních smluv, úmluv, dohod a deklarací týkajících se autorského práva, ochranných známek nebo patentů.

12. V souladu s ustanoveními jakýchkoliv předchozích úmluv, kterými mohou být vázány pro urovnání sporů, smluvní státy se zavazují, že v případě jakýchkoli sporů týkajících se interpretace či provádění tohoto protokolu budou tyto spory řešit jednáním či smírčím řízením.

13. V případě sporu mezi smluvními státy ohledně vzdělávacího, vědeckého či kulturního charakteru dovážených materiálů mohou zainteresované strany na základě společné dohody předat spor generálnímu řediteli UNESCO k posouzení.

VIII

14. a) Tento protokol, jehož anglický a francouzský text mají stejnou platnost, ponese dnešní datum a bude otevřen k podpisu pro všechny smluvní státy dohody, jakož i pro celní a hospodářské unie za předpokladu, že všechny členské státy, které je vytvářejí, jsou rovněž stranami tohoto protokolu.

Výrazem "stát" nebo "země", pokud je použit v tomto protokolu nebo v protokolu uvedeném v odstavci 18, se rozumí rovněž, pokud to ze souvislosti vyplývá, i celní nebo hospodářská unie a, ve všech věcech spadajících do rámce tohoto protokolu, území všech členských států, z nichž je unie složena, a nikoli pouze území každého z těchto států.

Rozumí se, že když se tyto celní a hospodářské unie stanou smluvní stranou tohoto protokolu, budou se řídit ustanoveními dohody na témže základě, jak je uvedeno v předchozím odstavci ve znění tohoto protokolu.

b) Tento protokol bude ratifikován nebo přijat jménem signatářských států v souladu s jejich vlastním ústavním postupem.

c) Listiny o ratifikaci nebo přijetí budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

15. a) Státy uvedené v odstavci 14a), které nejsou signatáři protokolu, mohou k němu přistoupit.

b) Přistoupení vstoupí v platnost uložením příslušné listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

16. a) Státy uvedené v odstavci 14a) protokolu mohou v době podpisu, ratifikace, přijetí nebo přístupu prohlásit, že nebudou vázány částmi II a IV a přílohami C 1, F, G, H nebo jakoukoli z těchto částí nebo příloh. Mohou rovněž prohlásit, že přílohou C 1 budou vázány pouze ve vztahu ke smluvním státům, které samy tuto přílohu přijaly.

b) Jakýkoli smluvní stát, který toto prohlášení učinil, může jej kdykoli zcela nebo zčásti odvolat s tím, že o tom uvědomí generálního tajemníka Organizace spojených národů a určí datum, od kdy toto odvolání vstupuje v platnost.

c) Státy, které v souladu s písmenem a) tohoto odstavce prohlásily, že nebudou vázány přílohou C 1, musí být vázány přílohou C 2. Ty, které prohlásily, že přílohou C 1 budou vázány jen ve vztahu k těm státům, které samy tuto přílohu přijaly, budou nezbytně vázány přílohou C 2 ve vztahu k těm smluvním státům, které přílohu C 1 nepřijaly.

17. a) Tento protokol vstoupí v platnost šest měsíců ode dne uložení páté listiny o ratifikaci, přijetí nebo přistoupení u generálního tajemníka OSN,

b) pro každý jiný stát vstoupí v platnost šest měsíců po datu uložení jeho listiny o ratifikaci, přijetí nebo přistoupení,

c) do šesti měsíců po uplynutí lhůt uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce předloží smluvní státy tohoto protokolu Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu zprávu o tom, jaká opatření přijaly k účinnému plnění tohoto protokolu.

18. Protokol připojený k dohodě a tvořící její nedílnou součást tak, jak je stanoveno článkem XVII dohody, stává se tímto nedílnou součástí tohoto protokolu a bude uplatňován na závazky plynoucí z tohoto protokolu a výrobky, na které se tento protokol vztahuje.

19. a) Dva roky poté, co tento protokol vstoupí v platnost, může jakýkoli smluvní stát vypovědět tento protokol písemnou výpovědí uloženou u generálního tajemníka Organizace spojených národů,

b) výpověď vstoupí v platnost jeden rok po obdržení písemného oznámení o vypovězení,

c) výpověď dohody podle článku XIV dohody bude automaticky zahrnovat výpověď tohoto protokolu.

20. Generální tajemník Organizace spojených národů bude informovat státy uvedené v odstavci 14a), jakož i Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu o uložení všech listin o ratifikaci a listin o přijetí nebo o přístupu podle odstavců 14 a 15 a o učiněných prohlášeních a jejich odvolání podle odstavce 16 a o datech, kdy tento protokol vstupuje v platnost podle odstavce 17a) a b) a o výpovědích podle odstavce 19.

21. a) Tento protokol může být změněn Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Jakákoli taková změna však bude závazná pouze pro státy, které se stanou signatáři pozměňovacího protokolu,

b) jestliže by Generální konference přijala nový protokol, který by měnil tento protokol zcela nebo zčásti, přestává být tento protokol otevřený pro podpis, ratifikaci, přijetí nebo přistoupení od data, kdy nový pozměňující protokol vstoupí v platnost, ledaže by tento nový protokol stanovil něco jiného.

22. Tento protokol nemění ani nemodifikuje dohodu.

23. Přílohy A, B, C 1, C 2, D, E, F, G a H tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

24. V souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů bude tento protokol registrován generálním tajemníkem Organizace spojených národů dnem svého vstupu v platnost.

Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tento protokol jménem svých vlád.

Příloha A - Knihy, publikace a dokumenty

(i) tištěné knihy bez ohledu na to, v jakém jazyce jsou vytištěny a jaký rozsah v nich zabírají ilustrace, včetně těchto položek:

a) luxusní vydání,

b) knihy vytištěné v cizině z rukopisu autora žijícího ve státě dovozu,

c) knihy omalovánek pro děti,

d) školní sešity (písanky) s vytištěným textem a prázdným prostorem, který mají žáci doplnit,

e) sešity s křížovkami obsahujícími tištěný text,

f) volné ilustrace a natištěné stránky ve formě volných nebo svázaných archů a podklady k tisku nebo filmy, které budou používány pro tisk a výrobu knih,

(ii) tištěné dokumenty nebo zprávy nekomerčního charakteru,

(iii) zmenšeniny zboží uvedeného pod položkou (i) a (ii) této přílohy, jakož i zboží uvedeného pod položkami (i) až (vi) přílohy A dohody,

(iv) katalogy filmů, nahrávek nebo jiných obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého nebo kulturního charakteru,

(v) mapy a diagramy se zaměřením na vědecké obory, jako je geologie, zoologie, botanika, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyzika, ale také meteorologické a geofyzikální diagramy,

(vi) architektonické, průmyslové a stavební plány a projekty a jejich reprodukce,

(vii) bibliografický informační materiál pro bezplatnou distribuci.

Příloha B - umělecká díla a sběratelské předměty vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru

(i) malby a kresby na jakémkoli druhu materiálu, které byly zcela provedeny ručně, včetně ručně zhotovených kopií, vyjma sériově vyrobeného malovaného zboží,

(ii) keramika a mozaika na dřevě, jedná-li se o původní díla,

(iii) sběratelské a umělecké předměty uložené ve veřejných galeriích, muzeích a jiných veřejných institucích schválených příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto druhů materiálů za podmínky, že nebudou znovu prodány.

Příloha C 1 - Obrazové a zvukové materiály

(i) filmy,1) filmové pásy, mikrofilmy a diapozitivy,

(ii) zvukové nahrávky,

(iii) vzory, modely a nástěnné mapy vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru, kromě modelů - hraček,

(iv) ostatní obrazové a zvukové materiály, jako jsou:

a) videopásky, kineskopy, videodisky, videogramy a jiné formy obrazových a zvukových nahrávek,

b) mikrokarty, mikrofiše a magnetická nebo jiná informační média vyžadovaná informačními a dokumentačními službami,

c) materiály pro programované vyučování, které mohou být předkládány v souborech s příslušnými vytištěnými materiály, včetně videokazet a audiokazet,

d) diapozitivy, včetně diapozitivů pro přímou projekci nebo pro prohlížení pomocí optických přístrojů,

e) hologramy pro laserové promítání,

f) přesné modely nebo vizualizace abstraktních představ, jako jsou molekulární struktury nebo matematické vzorce,

g) multimédiové soupravy,

h) materiály pro podporu turistického ruchu včetně těch, které vyrobily soukromé podniky určené k podpoře zájmu veřejnosti o cestování za hranice státu dovozu.

(Osvobození uvedená v příloze C 1) se nevztahují na:

a) nepoužité zásoby zmenšenin a nepoužitých obrazových a zvukových nahrávacích médií a jejich specifických balení, jako jsou kazety, navíječe, cívky,

b) obrazové a zvukové nahrávky vyjma materiálů na podporu turistického ruchu uvedených v odstavci (vi) h), vyrobených soukromým obchodním podnikem nebo pro tento podnik, hlavně pro reklamní účely,

c) obrazové a zvukové nahrávky, v nichž reklama přesahuje 25 % času. V případě materiálů pro podporu turistického ruchu podle odstavce (iv) h) se vztahuje toto procento pouze na soukromou obchodní reklamu.

Příloha C 2 - Obrazové a zvukové materiály vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru

Obrazové a zvukové materiály vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru, jsou-li dováženy organizacemi (zahrnujíce v to podle uvážení dovážejícího státu i vysílací organizace) nebo jakýmikoli jinými veřejnými nebo soukromými institucemi nebo společnostmi schválenými příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto materiálů nebo jsou-li zhotoveny Organizací spojených národů nebo některou z jejich odborných organizací, včetně těchto:

(i) filmy, filmové pásy, mikrofilmy a diapozitivy,

(ii) filmové aktuality (ozvučené nebo neozvučené) zobrazující události aktuální informační hodnoty v době dovozu a dovážené buď ve formě negativu exponovaného a vyvolaného, nebo ve formě pozitivu nakopírovaného a vyvolaného s tím, že volný vstup může být omezen na dvě kopie od každého titulu pro rozmnožovací účely,

(iii) archivní filmový materiál (ozvučený nebo neozvučený) určený pro použití spolu s filmovými aktualitami,

(iv) zábavné filmy, vhodné zejména pro děti a mládež,

(v) zvukové nahrávky,

(vi) videopásky, kineskopy, videodisky, videogramy a jiné formy obrazových a zvukových nahrávek,

(vii) mikrokarty, mikrofiše a magnetická nebo jiná informační paměťová média vyžadovaná informačními a dokumentačními službami,

(viii) materiály pro programové vyučování, které mohou být předkládány v soupravách s příslušnými vytištěnými materiály, včetně videokazet a audiokazet,

(ix) diapozitivy, včetně diapozitivů určených pro přímou projekci nebo pro prohlížení pomocí optických přístrojů,

(x) hologramy pro laserové promítání,

(xi) přesné modely nebo vizualizace abstraktních představ, jako jsou molekulární struktury nebo matematické vzorce,

(xii) multimédiové soupravy.

Příloha D - Vědecké nástroje nebo přístroje

(i) vědecké nástroje nebo přístroje za předpokladu:

a) že jsou určeny pro veřejné nebo soukromé vědecké nebo vzdělávací instituce schválené příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto materiálů, jsou používány pro neobchodní účely a jsou pod kontrolou těchto institucí, které za ně odpovídají,

b) že tyto nástroje a přístroje srovnatelné vědecké hodnoty nejsou vyráběny ve státě dovozu,

(ii) náhradní díly, součástky nebo příslušenství patřící k vědeckým nástrojům nebo přístrojům za předpokladu, že tyto náhradní díly, součástky nebo příslušenství jsou dováženy současně s nástroji a přístroji; jsou-li dováženy následně, musejí být ztotožněny jakožto určené pro nástroje a přístroje, které již byly bezcelně propuštěny nebo mohly být propuštěny bezcelně,

(iii) nástroje, které mají být použity pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu vědeckých nástrojů, za předpokladu, že tyto nástroje jsou dováženy současně s nástroji nebo přístroji; jsou-li dováženy následně, musejí být ztotožněny jakožto určené pro specifické nástroje a přístroje, které již byly bezcelně propuštěny nebo mohly být propuštěny bezcelně, a dále za předpokladu, že nástroje srovnatelné vědecké hodnoty nejsou vyráběny ve státě dovozu.

Příloha E - Materiály pro slepce a jiné postižené osoby

(i) Veškeré zboží zvlášť určené pro vzdělávání, vědecký nebo kulturní rozvoj slepců, které je dováženo přímo institucemi nebo organizacemi pečujícími o slepce, schválené příslušnými orgány dovozního státu jako bezcelní dovozy těchto výrobků včetně:

a) čtených knih (disky, kazety nebo jiné zvukové reprodukce) a knih s velkým tiskem,

b) fonogramů a kazetových přehrávačů určených nebo přizpůsobených zvlášť pro slepce a jiné postižené osoby, potřebných pro přehrávání čtených knih,

c) vybavení pro čtení normálního tisku slepci a částečně nevidomými, jako jsou elektronické čtecí stroje, zvětšovače obrazovek a optické pomůcky,

d) vybavení pro mechanickou nebo počítačovou výrobu Brailleova písma a nahrávaného materiálu, jako jsou stereopsací stroje, elektronický Braille, přepisové a tiskařské stroje, Brailleovy počítačové terminály a displeje,

e) Brailleova papíru, magnetických pásek a kazet pro výrobu Brailleových a čtených knih,

f) pomůcek pro zlepšení pohyblivosti slepců, jako jsou elektronické orientační přístroje, přístroje pro detekci překážek a bílé hole,

g) technických pomůcek pro vzdělávání, rehabilitaci, odborný výcvik slepců pro zaměstnání, jako jsou Brailleovy hodinky, Brailleovy psací stroje, učební a výukové pomůcky, hry a jiné nástroje zvlášť upravené pro jejich používání slepci.

(ii) Všechny materiály zvlášť určené pro vzdělávání, zaměstnávání a společenský rozvoj jiných fyzicky nebo mentálně postižených osob, které jsou dováženy institucemi nebo organizacemi zabývajícími se vzděláváním nebo pomocí takovým lidem, schválené příslušnými orgány dovozního státu jako bezcelní dovozy těchto typů výrobků, za předpokladu, že stejné výrobky nejsou vyráběny ve státě dovozu.

Příloha F - Sportovní vybavení

Sportovní vybavení určené výlučně pro amatérská sportovní sdružení nebo skupiny schválené příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto typů výrobků za předpokladu, že stejné výrobky nejsou vyráběny ve státě dovozu.

Příloha G - Hudební nástroje a jiná hudební zařízení

Hudební nástroje a jiná hudební zařízení určená pouze pro kulturní instituce nebo hudební školy schválené příslušnými orgány dovozního státu k bezcelnímu dovozu těchto typů výrobků za předpokladu, že stejné nástroje a zařízení nejsou vyráběny ve státě dovozu.

Příloha H - Materiál a stroje používané pro výrobu knih, publikací a dokumentů

(i) materiál používaný pro výrobu knih, publikací a dokumentů (papírové drtě, recyklovaný papír, novinový papír a jiné typy papírů používaných pro tisk, tiskařské barvy, klih apod.),

(ii) stroje pro zpracování papírové drtě a papíru a též tiskařské a knihařské stroje za předpokladu, že stroje stejné technické kvality nejsou vyráběny v zemi dovozu.

Poznámky pod čarou

1) Bezcelní dovoz kopírovaných a vyvolaných kinematografických filmů pro veřejnou obchodní výstavu nebo pro prodej může být omezen na negativy, přičemž se rozumí, že toto omezení neplatí na filmy (včetně aktualit), jestliže se mohou bezcelně dovážet podle ustanovení přílohy C 2 tohoto protokolu.

Přesunout nahoru