Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 101/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru

Částka 35/1998
Platnost od 30.04.1998
Účinnost od 12.08.1954
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 1948 byla v Bejrútu přijata Generální konferencí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Dohoda o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru, vystavená k podpisu v Lake Success, New York, dne 15. července 1949.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 22. srpna 1997.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII odst. 1 dnem 12. srpna 1954. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dnem 20. listopadu 1997.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího,

vědeckého a kulturního charakteru

přijatá Generální konferencí na jejím třetím zasedání v Bejrútu dne 10. prosince 1948

Vlády signatářských států této dohody,

jsouce přesvědčeny, že usnadněním mezinárodního oběhů obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru bude podpořen svobodný tok myšlenek slovem i obrazem, a tím bude rozvíjeno vzájemné porozumění mezi národy v souladu s cíli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu,

se dohodly takto:

Článek I

Tato dohoda se bude vztahovat na obrazové a zvukové materiály, uvedené v článku II, které mají vzdělávací, vědecký či kulturní charakter.

Za obrazové a zvukové materiály vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru se považují:

a) materiály, jejichž základním účelem nebo účinkem je vzdělávat nebo informovat prostřednictvím rozvedení tématu nebo aspektu tématu, nebo materiály, jejichž obsah slouží k uchování, zvýšení či rozšiřování znalostí a prohloubení mezinárodního porozumění a dobrých vztahů, a

b) materiály reprezentativní, autentické a přesné, a

c) materiály, jejichž technická jakost neodporuje účelu, pro který byl materiál určen.

Článek II

Ustanovení předchozího článku se použijí na obrazové a zvukové materiály těchto typů a forem:

a) filmy, filmové pásy a mikrofilmy buď ve formě exponovaného a vyvolaného negativu, nebo ve formě vyvolaného a natištěného pozitivu,

b) zvukové nahrávky všech typů a forem,

c) skleněné diapozitivy, statické a pohybující se modely, nástěnné mapy, mapy a plakáty.

Tyto materiály budou dále nazývaný „materiál".

Článek III

(1) Každý ze smluvních států osvobodí od všech cel a množstevních omezení a od povinnosti zadat o trvalé nebo dočasné dovozní povolení k dovozu materiálů pocházejících z území jakéhokoli jiného smluvního státu do šesti měsíců od data, kdy pro něj tato dohoda vstoupí v platnost.

(2) Nic v této dohodě neosvobozuje materiál z placení daní, poplatků, přirážek a dávek, které jsou uvalovány na dovoz všech výrobků bez rozdílu a bez ohledu na jejich povahu nebo původ, a to i tehdy, jsou-li tyto výrobky osvobozený od cel; tyto daně, poplatky a dávky budou zahrnovat, mimo jiné, jmenovité statistické poplatky a kolkovné.

(3) Materiál, který pozívá výhod vyplývajících z odstavce 1 tohoto článku, bude na území země vstupu osvobozen od všech vnitrostátních daní, poplatků, přirážek nebo dávek jiných nebo vyšších než ty, které jsou uvalovány na obdobné výrobky této země, a bude mu poskytnuto zacházení neméně výhodné než zacházení poskytované obdobným výrobkům této země s ohledem na vnitrostátní právní řád upravující jejich prodej, dopravu nebo distribuci nebo upravující jejich zpracovaní, vystavování nebo jiné použití.

(4) Nic v této dohodě nevyžaduje po kterémkoli smluvním státě, aby odepřel zacházení, vyplývající z tohoto článku, obdobnému materiálů vzdělávacího, vědeckého či kulturního charakteru, pocházejícímu z jakéhokoli státu, který není smluvní stranou této dohody, v případě, že by odepření takového zacházení bylo v rozporu s mezinárodním závazkem nebo obchodní politikou tohoto smluvního státu.

Článek IV

(1) Pro přiznání osvobození materiálů podle této dohody, o jehož propuštění na území smluvního státu se jedna, bude vydáno osvědčení, ze se jedná o materiál, který má vzdělávací, vědeckou či kulturní povahu ve smyslu článku I.

(2) Osvědčení bude vydáno příslušným vládním organem toho států, odkud pochází materiál, kterého se osvědčení týká, nebo Organizací spojených národů pro výchovů, vedu a kulturu, jak to vyplývá z odstavce 3 tohoto článku, a to na tiskopise připojeném k této dohodě. Předepsané tiskopisy osvědčení mohou být doplněny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních států, jestliže takový doplněk nebo změna jsou v souladu s ustanoveními této dohody.

(3) Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu vydá osvědčení pro materiály vzdělávacího, vědeckého či kulturního charakteru vyrobené mezinárodními organizacemi uznávanými Organizací spojených národů nebo některou z odborných organizací.

(4) Na podkladě tohoto osvědčení učiní příslušný vládní orgán smluvního státu, na jehož území se o vstup materiálu jedná, rozhodnutí, zda materiál požívá výhod podle článku III odst. 1 této dohody. Toto rozhodnutí bude učiněno po zvážení povahy materiálů a splnění podmínek stanovených v článku I. Jestliže po takovém uvážení vládní orgán smluvního státu, na jehož území se o vstup materiálu jedná, neposkytne výhody vyplývající z článku III odst. 1 tomuto materiálů, protože neuznává jeho vzdělávací, vědeckou či kulturní povahu, vláda státu, která osvědčení vydala, nebo ve stanovených případech Organizace spojených národů pro vzdělávání, vedu a kulturu musejí být o tom informovány dříve, než bude přijato konečné rozhodnutí, aby mohly přátelskou cestou doplnit informace ve prospěch osvobození materiálů u vlády státu, na jehož území se o propuštění materiálu jedná.

(5) Vládní organ smluvního států, na jehož území se o propuštění materiálu jedná, je oprávněn stanovit pro dovozce materiálů pravidla zajišťující, ze tento materiál bude vystavován nebo využíván pro neziskové účely.

(6) Rozhodnutí příslušného vládního orgánu smluvního států, na jehož území se o propuštění materiálu jedná, bude podle odstavce 4 tohoto článku konečné, ale při svém rozhodování tento vládní orgán vezme v úvahu veškeré informace vlády, která osvědčení vydala, nebo ve stanovených případech Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

Článek V

Tato dohoda se nedotýká práva smluvních států na cenzuru materiálů podle jejich vnitřního zákonodárství, anebo přijetí opatření zakazujících nebo omezujících dovoz materiálu z důvodů obecné bezpečnosti či veřejného pořádku.

Článek VI

Každý smluvní stát zašle Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu kopii všech osvědčení, která vystaví na materiály pocházející z jeho vlastního území, a bude informovat Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu o přijatých rozhodnutích a o důvodech, které jej vedly k odmítnutí osvědčených materiálů z jiného smluvního státu, u nichž se jedná o propuštění na jeho území. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu bude o těchto skutečnostech informovat všechny smluvní státý a bude v angličtině a francouzštině vést a vydávat katalogy materiálů, včetně všech osvědčení a rozhodnutí učiněných v souvislosti s nimi.

Článek VII

Smluvní státý společně uváží způsoby, jak snížit na minimum omezení, která nejsou odstraněna touto dohodou a která mohou bránit mezinárodnímu oběhu materiálů uvedenému v článku I.

Článek VIII

Každý smluvní stát sdělí Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu do šesti měsíců ode dne, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, jaká opatření přijal na svých příslušných územích, aby zajistil provádění této dohody. Organizace spojených národů pro výchovů, vědu a kulturu po obdržení tohoto sdělení bude informovat všechny smluvní státý.

Článek IX

(1) Veškeré spory vyplývající z výkladů nebo uplatňování této dohody mezi státy, které jsou účastníky Statutu Mezinárodního soudního dvora, s výjimkou jejích článků IV a V, budou předložený Mezinárodnímu soudnímu dvoru, pokud se strany v jednotlivém případě nedohodnou na jiném způsobu řešení sporu.

(2) Jestliže smluvní státý, mezi kterými spor vznikl, nejsou nebo alespoň jeden z nich není účastníkem Statutu Mezinárodního soudního dvora, bude spor, jestliže si to dotčené státy tak přejí, předložen v souladu s ústavním právem každého z nich arbitrážnímu tribunálu ustavenému v souladu s Úmluvou o pokojném urovnání mezinárodních sporů, podepsanou v Haagu dne 18. října 1907, nebo jakémukoli jinému arbitrážnímu tribunálu.

Článek X

Tato dohoda je otevřena k přijetí signatářským státům. Listina o přijetí bude uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který uvědomí všechny členské státy Organizace spojených národů o každém jednotlivém uložení takové listiny a datu, kdy se tak stalo.

Článek XI

(1) Počínaje 1. lednem 1950 může k této dohodě přistoupit každý členský stát Organizace spojených národů, který není signatářem této dohody, a jakýkoli nečlenský stát, kterému byla předána ověřená kopie této dohody generálním tajemníkem Organizace spojených národů.

(2) Listina o přístupu bude uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který uvědomí všechny členské státy Organizace spojených národů a nečlenské státy, zmíněné v předchozím odstavci, o každém uložení a datu, kdy se tak stalo.

Článek XII

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost 90 dní poté, kdy bude u generálního tajemníka Organizace spojených národů uloženo nejméně deset listin o přijetí nebo přístupu v souladu s článkem X nebo článkem XI. Pote generální tajemník vyhotoví neprodleně protokol s uvedením data, kdy v souladu s tímto odstavcem vstoupí tato dohoda v platnost.

(2) Pro státý, které uložily listinu o přijetí či přistoupení dodatečně, vstoupí tato dohoda v platnost 90 dní po datu uložení takové listiny.

(3) Tato dohoda bude registrována u generálního tajemníka Organizace spojených národů v den svého vstupu v platnost podle článku 102 Charty a souvisejících předpisů přijatých Valným shromážděním.

Článek XIII

(1) Tato dohoda může být vypovězena kterýmkoli smluvním státem po uplynutí tříletého období ode dne, kdy pro tento stát vstoupila v platnost.

(2) Vypovězení teto dohody některým smluvním státem bude provedeno písemným oznámením adresovaným tímto státem generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který o každém oznámení a o datu jeho obdržení uvědomí všechny členy Organizace spojených národů a všechny nečlenské státý, na něž odkazuje článek XI.

(3) Výpověď vstoupí v platnost jeden rok poté, co toto oznámení obdržel generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek XIV

(1) Každý smluvní stát může prohlásit při podpisu, přijetí či přístupu, že přijetím této dohody nepřebírá závazek ve vztahu k celému nebo některým územím, za něž nese tento smluvní stát mezinárodní odpovědnost. Dohoda se v tomto případe nebude provádět na územích uvedených v tomto prohlášení.

(2) Smluvní státy přijetím této dohody nepřebírají odpovědnost ve vztahu k některému nebo všem nesamosprávným územím, za něž nesou odpovědnost, ale mohou oznámit přijetí této dohody jedním nebo všemi takovými územími v době přijetí dohody tímto smluvním státem anebo kdykoli později. Tato dohoda bude v takovém případě prováděna na všech územích uvedených v tomto oznámení 90 dní poté, co je generální tajemník Organizace spojených národů obdržel.

(3) Každý smluvní stát může kdykoli po uplynutí období tří let podle článku XIII prohlásit, že si přeje, aby tato dohoda přestala být prováděna na všech nebo některých územích, za něž tento smluvní stát nese mezinárodní odpovědnost, nebo na všech či některých nesamosprávných územích, za něž je odpovědný. Tato dohoda přestane být v takovém případe prováděna na územích uvedených v prohlášení po šesti měsících ode dne, kdy je obdržel generální tajemník Organizace spojených národů.

(4) Generální tajemník Organizace spojených národů sdělí všem členům Organizace spojených národů a všem nečlenským státům zmíněným v článku XI ta prohlášení a oznámení, která obdržel na základe tohoto článku, společně s daty jejich obdržení.

Článek XV

Nic v teto dohodě není zamýšleno jako zákaz smluvním státům uzavírat dohody nebo ujednaní s Organizací spojených národů nebo s některou z jejich odborných organizací, ze kterých by mohla vyplývat usnadnění, výjimky, výhody či imunity ve vztahu k materiálů pocházejícímu nebo sponzorovanému Organizací spojených národů nebo některou z jejich odborných organizací.

Článek XVI

Originál této dohody bude uložen v archivech Organizace spojených národů a bude vyložen k podpisu v Lake Success 15. července 1949, kde tak zůstane do 31. prosince 1949. Ověřené kopie této dohody budou předaný generálním tajemníkem Organizace spojených národů všem členům Organizace spojených národů a těm ostatním vládám, které mohou být určený dohodou mezi Hospodářskou a sociální radou Organizace spojených národů a výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

Toto potvrzujíce, níže podepsaní zplnomocnění zástupci, kteří předložili své plné moci shledané bez závad a v řádné formě, podepisují jménem svých vlád, a to v den, který je uveden vedle jejich příslušných podpisů, tuto dohodu v anglickém a francouzském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

PROTOKOL

o podpisu Dohody

Při podpisu Dohody o usnadnění mezinárodního oběhu obrazových a zvukových materiálů vzdělávacího, vědeckého a kulturního charakteru se níže podepsaní zplnomocnění zástupci dohodli takto:

1. Generální tajemník Organizace spojených národů připojí k originálnímu textu Dohody vzorové tiskopisy osvědčení, zmíněné v článku IV, které jsou členským státům Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu předkládány ke schválení, jakmile je za tímto účelem obdrží od generálního ředitele Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Generální tajemník poté sestaví zápis a vládám států, jichž se to týká, předá jeho kopii a kopii vzorových tiskopisů osvědčení, které mu byly doručeny.

2. V návaznosti na ustanovení článku XVI Dohody generální tajemník zašle ověřené kopie Dohody nečlenským státům určeným výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

Zplnomocnění zástupci podepsali tento protokol v den, který je uveden u jejich podpisů, v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Vzorový tiskopis osvědčení
Vzorový tiskopis osvědčení

Přesunout nahoru