Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c94/1997 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998

Částka 94/1997
Platnost od 28.11.1997
Účinnost od 28.11.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ

na rok 1998

ze dne 29. října 1997

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.

V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti, charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)", a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.


I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem P 1-12 Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
5. Zem P 7-04 Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
7. Les P 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
8. Prům P 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
9. Prům P 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
10. Prům P 2-01 Roční výkaz v průmyslu
11. Stav P 1-12 Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
12. Stav P 6-04 Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
13. Stav 2-04 Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních a stavebních změnách
14. Stav 4-99 Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo bytu
15. Stav P 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
16. S P 1-12 Měsíční dotazník
17. Dop P 2-04 Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
18. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
19. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
20. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
21. Zdp P 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
22. Poj P 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
23. Pen P 3a-04 Čtvrtletní výkaz peněžních institucí
24. Pen P 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
25. Zdp P 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
26. Poj P 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
27. Poj P 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
28. Pen P 5a-01 Roční výkaz peněžních institucí
29. Pen P 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
30. PenPoj P 4-01 Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku
31. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
32. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
33. SONO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů soukromých nevýdělečných organizací
34. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností
35. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
36. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
37. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
38. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
39. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
40. Iv 6-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
41. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
42. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích
43. Iv 7-99 Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
44. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností
45. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
46. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
47. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
48. EP 6-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
49. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
50. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
51. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
52. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
53. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě
54. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
55. Odp P 5-01 Roční výkaz o odpadech
56. VTR P 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
57. VTR P 15-01 Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji
58. VH P 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
59. VH P 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
60. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
61. Obyv 2-12 Hlášení o narození
62. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
63. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu
64. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
65. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
66. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
67. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
68. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
69. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
70. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
71. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
72. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
73. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
74. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
75. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
76. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
77. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
78. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
79. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
80. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
81. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
82. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
83. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
84. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
85. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
86. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
87. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
88. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
89. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
90. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
91. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
92. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
93. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
94. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
95. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
96. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
97. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
98. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
99. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
100. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1998
101. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
102. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
103. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži
104. ÚNP 1998 Šetření úplných nákladů práce za rok 1998
105. TI V 1998 Dotazník o technických inovacích ve výrobě
106. TI S 1998 Dotazník o technických inovacích ve službách
107. SP-98 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
108. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
109. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
110. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
111. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
112. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
113. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
114. EV Mob 1-12 Konjunkturální průzkum v obchodě
115. PANEL 1998 Dotazník pro podniky a podnikatele
116. RES 1998 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
1. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
2. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o železniční dopravě
4. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
5. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
6. Dop (MDS) 4-99 Výběrové šetření o dopravě v Praze
7. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
8. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
9. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
10. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
11. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích pošty
12. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
13. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
14. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
15. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
16. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
17. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
18. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
19. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
20. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
21. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
22. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích
   
b) MINISTERSTVO KULTURY
1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech
3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
5. Kult (MK) V 10-01 Roční výkaz o filmové tvorbě
6. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
7. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii
8. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
9. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
10. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
11. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
12. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
13. Kult (MK) V 20-01 Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení
   
c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce
   
d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. Prům (MPO) P 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné; Černé uhlí, Brikety černouhelné; Koks
4. Prům (MPO) P 1a-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné
5. Prům (MPO) P 1b-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
Černé uhlí, Brikety černouhelné
6. Prům (MPO) P 1c-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
Koks
7. Prům (MPO) P 1d-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a druhotných zdrojů
8. Prům (MPO) P 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
9. Prům (MPO) P 2a-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů
10. Prům (MPO) EP 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
11. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
12. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
13. Tech (MPO) Ba 1-02 Pololetní výkaz bavlnářského průmyslu
14. Tech (MPO) Lv 1-02 Pololetní výkaz průmyslu lýkových vláken
15. Tech (MPO) Vl 1-02 Pololetní výkaz vlnařského průmyslu
16. Tech (MPO) Pl 1-02 Pololetní výkaz pletařského průmyslu
17. Tech (MPO) Op 1-02 Pololetní výkaz oděvního průmyslu
18. Tech (MPO) Kž 1-02 Pololetní výkaz kožedělného průmyslu
19. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
20. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
21. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
22. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
23. Stav (MPO) 1-01 Roční podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
   
e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 8-01 Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy
15. Škol (MŠMT) V 8d-01 Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy
16. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
17. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
18. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol
19. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
20. Škol (MŠMT) V 14c-01 Výkaz o středisku výchovné péče o děti a mládež
21. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
22. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
23. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
24. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole
25. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže
26. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
27. Škol (MŠMT) V 21-01 Výkaz o vysokoškolské knihovně
28. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
29. Škol (MŠMT) V 23a-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
30. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
31. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
32. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu, o sportovním gymnáziu
33. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
34. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství
35. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
   
f) MINISTERSTVO VNITRA
1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR
2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy
   
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění (s přílohou)
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (spřílohou)
11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky
17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
19. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
20. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace
21. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce
22. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
23. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
   
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998-99 v zemědělské prvovýrobě
8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998-99 v obchodních a zpracovatelských organizacích
9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
   
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení úplat za vypouštění znečištěných odpadních vod
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
9. Úhr (MŽP) 1-01 Roční výkaz o úhradách z dobývacího prostoru
10. Úhr (MŽP) 2-01 Roční výkaz o úhradách za vydobyté vyhrazené nerosty

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04 (mutace a, b, bd, c, d)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu základních makroekonomických ukazatelů v oblasti finančního hospodaření a investic a v oblasti zaměstnanosti a mezd pro analytické účely a pro odhad ekonomického vývoje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 10 až 41 a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 45 a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 50 až 55 a počtem zaměstnanců 1 a více

- OKEČ 60 až 64 a počtem zaměstnanců 20 a více

- OKEČ 70 až 93 a počtem zaměstnanců 1 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele o příjmech, výdajích, majetku a závazcích, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s větším počtem zaměstnanců vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 5-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro posuzování celkového ekonomického vývoje ve vybraných produkčních odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).

Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to

0 - 19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a)

20 - 99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0 - 19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b)

100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektr. sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem P 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 11. 12. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les P 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví s rozlohou 200a více ha lesní půdy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem statistického zjišťování je získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjištování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 až 99 - výběrové zjišťování; ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 100 a více - vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

17. kalendářní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou:

10. kalendářní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům P 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb, o manuálních pracovnících a vybraných vodohospodářských ukazatelích. Výsledky slouží jako podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb.

Manuálně pracující zaměstnanci, mzdy, využití pracovní doby. Vybrané vodohospodářské ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, poddodávky stavebních prací pro jiné organizace, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 451 a 452) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních a stavebních změnách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení, v třídění na stavby nové, modernizované a rekonstruované a stavby pro ochranu životního prostředí a pro bydlení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úbytku bytového fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet zrušených bytových domů nebo bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po rozhodnutí o zrušení stavby pro bydlení nebo změně jejího užívání

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

S P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování, u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní přepravní a provozní ukazatele silniční a městské hromadné dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci s převažující činností v silniční dopravě (OKEČ 602).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, počet stálých lůžek, zaměstnanců a provozních dnů u kategorií hotel ***** až * a pension.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: 50 % výběr u hromadných ubytovacích zařízení 10 % výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

- za období listopad až duben (zimní sezona)

- za období květen až říjen (letní sezona)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

- do 15. 5. 1998 za zimní období

- do 13. 11. 1998 za letní období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení - počet lůžek, pokojů, míst na volné ploše, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení, 10 % výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1 x ročně

k 31. 7. 1998

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 8. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, služby poskytované cestovními kancelářemi, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63.3) s počtem zaměstnanců 1 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3.čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, rezervách v pojišťovnictví, údajů o pojistném a držbě cenných papírů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně základních údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 651, tj. banky, spořitelny atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro banky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví - nebankovní instituce (OKEČ 652 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, rezervy, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj P 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy - účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu nejpozději do 30. 7. 1999.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen P 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999, v případě povinného auditu do 30. 7. 1999.

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PenPoj P 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžnictví a pojišťovnictví, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, specifikace příjmů a výdajů, majetek a závazky v návaznosti na účetnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) nezapsané do obchodního rejstříku s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ROPO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané příspěvkové organizace s výjimkou malých příspěvkových organizací a vybrané rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz finančních ukazatelů soukromých nevýdělečných organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SONO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou jednoduché účetnictví apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz obecně prospěšných společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

OPS V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do vládního sektoru, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace a které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a to bez ohledu na počet zaměstnanců [např. nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení, obecní úřady a jejich podřízené orgány a příspěvkové organizace].

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 75, 80, 91, 92

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické osoby), na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletnímu výkazu:

- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen P 3a-04; Pen P 3b-04; Poj P 3-04; Zdp P 3-04

- Práce 2-04 a které mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem a stádia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb, vestaveb nebo přístaveb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Investoři zabezpečující bytovou výstavbu a obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financování výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic a o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení stavby pro bydlení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech a nástavbách, vestavbách nebo přístavbách k nim jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě (bytového či rodinného domu, nástavby, vestavby nebo přístavby k nim) a o bytových a nebytových prostorách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, okresní úřady a jiné orgány, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 6521, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP V 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o těžbě ropy, rafinérském a petrochemickém zpracování ropy, o dovozech a vývozech ropy a ropných produktů pro zpracovatele, dodávkách ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů, jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví NH, dovoz a vývoz ropných produktů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy, dovozci a vývozci surové ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, o zásobách, vnitrostátním prodeji ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství, o spotřebě ropy a ropných produktů u velkospotřebitelů (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky, skladovatelské subjekty a významní spotřebitelé ropných výrobků v ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace), potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, průmyslu, stavebnictví a dopravy (kódy OKEČ 01, 02, 05, 10 - 41, 45, 60 - 62, 631, 632, 634) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s ostatní činností (všechny subjekty, které nemají povinnost předložit výkaz EP 5-01), tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, pojišťovnictví, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč.zahraničního obchodu (kódy OKEČ 101, 102, 111, 112, 231, 232, 241, 271, 273, 402, 511, 515, 603) s počtem zaměstnanců 20 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 101, 102, 111, 13 - 27, 402, 603, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 401 a 403) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv, rozdělení prodeje podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) velkoobchodní i maloobchodní prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5113, 5151, 5170, 5248, 5263).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a další rezorty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-01 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, na níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkci a způsobu využití a zneškodnění ostatních a nebezpečných odpadů a o nákladech s tím spojených.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem produkovaných ostatních a nebezpečných odpadů v členění dle Katalogu odpadů vydaného MŽP ČR, způsob jejich využití nebo zneškodnění a náklady vynaložené na jejich odstranění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady a ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje, o licencích a ukazateli TBP.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nákup a prodej licencí, výdej a příjem technologické platební bilance.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, rozpočtové a příspěvkové organizace provádějící výzkum a vývoj s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR P 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých firem pro doplnění celkového přehledu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci výzkumu a vývoje, výzkumníci, celkové vnitřní výdaje na výzkum a vývoj, neinvestiční výdaje, hmotné a nehmotné investice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výzkumem a vývojem s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí a Pražská kanalizace a vodní toky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH P 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce. Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obyv 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce a státní orgány, které jsou ohlašovnami pobytu, ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis.Kč za předchozí rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, zabývající se zahraničně obchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb v předchozím čtvrtletí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům výkony veterinární péče a plemenářské služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se zemědělskou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 24. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby vybraných reprezentantů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPTTelecom, a. s., České radiokomunikace, a.s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ž 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Air Ostrava, s. r. o., příp. další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Československá plavba labská, a. s., a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČNB - údaje ze zpracování všech komerčních bank za operace s klienty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy, náklady za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se stavební výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), při tranzitu; ceny tarifní mimo hranice ČR; tržby v tis. Kč (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, tržby v tis.Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 62.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 602.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 603.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, Komerční banka, a. s., Investiční a Poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Agrobanka, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané zpravodajské jednotky s činností pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 6. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6 do 22. 6. 1998

Zem V 7 do 15. 7. 1998

Zem V 8 do 17. 8. 1998

Zem V 9 do 15. 9. 1998

Zem V 10 do 15. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářského zvířectva k 1.3.1998

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZ 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zabývající se chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o prasatech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 7. 1998 a do 8. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření úplných nákladů práce za rok 1998

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ÚNP 1998

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce, a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódu OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ) výběrovým zjišťováním.

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o technických inovacích ve výrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI V 1998

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o cílech, podnětech, překážkách, nákladech na nové nebo významné technické změny procesů a výrobků zavedených na trh nebo užívaných v komerční výrobě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobkových a procesních inovacích, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností zpracovatelský průmysl a s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování:

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o technických inovacích ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TI S 1998

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o cílech, podnětech, překážkách a nákladech na nové nebo významně zlepšené služby nebo metody pro výkon nebo dodání služeb uvedených na trh.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o technologických inovacích ve službách, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách a s počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP-98

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové získání informací o nově vybraných ekonomických subjektech za předchozí rok, které se využijí pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1996.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekomomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování, subjekty s50a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 1. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

D OZOČ-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

7 týdnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Transgas.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

úterý

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Mob 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd. jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele prodeje, zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PANEL 1998

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro měření kvality statistického registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).

Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, rozvoj, základní charakteristika vlastníků firem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1997 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

zjišťování bude provedeno v období září až prosinec 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 1998

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro statistický registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1998.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

ihned po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností 612000 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán povádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o železniční dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy, s. o., a ostatní dopravci provozující drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nákladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

podle pokynů ke zpracování výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 3-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané pro dopravní statistiku EU) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o dopravě v Praze

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o zátěžových proudech pražských komunikací. Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě místních komunikací v obvodu hlavního města.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o zpravodajské jednotce (počet zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku).

Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu zpravodajské jednotky.

Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské jednotky.

Údaje o jízdách autobusu v nepravidelné dopravě.

Údaje o přepravě hromadných přepravních nákladů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl. města Prahy mající IČO:

Ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy, tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města Prahy a dále fyzické osoby, které mají postavení podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,

- orgány a organizace státní správy a samosprávy,

- spolky a sdružení občanů, církve apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické formuláře

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

dle dohody s tazatelem

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 612000 Vnitrozemská vodní doprava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ

621000 Letecká doprava pravidelná;

622000 Letecká doprava nepravidelná;

632300 Ostatní činnosti v letecké dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Dop (MDS) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ

601000 Železniční doprava;

612000 Vnitrozemská vodní doprava;

634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu), přepravující jednotky kombinované dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o technických prostředcích pošty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet technických prostředků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o ztrátovosti poštovních zásilek pro využití v rámci regulačních potřeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 1998 a do 16. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic ISDN, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o telefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POST-FAX a veřejné datové služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., Česká pošta, s. p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TJ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TH (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet radioreleových tras.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 1998 a 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1998 a 28. 5. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 1998 a 28. 5. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla zřizovaná Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Kult (MK) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadla zřizovaná Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 8. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé registrovaní na Ministerstvu kultury, okresních úřadech, magistrátech hl. města Prahy, města Plzně a města Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o filmové tvorbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz zachycuje filmovou tvorbu, výrobu koprodukčních filmů a externí služby produkčních společností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a produkční společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 27. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované Ministerstvem kultury, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi. Zpracování sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 12. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony muzea nebo galerie, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí a měst a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé neperiodických publikací podléhající zákonné povinnosti zasílání povinných výtisků ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. a Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady, jinými orgány státní správy, obcemi a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádí památkové ústavy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz zachycuje počty titulů a výtisků vydaných neperiodických a periodických publikací a jejich členění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, počty členů občanských sdružení, počty zaměstnanců, výše dotace z veřejných prostředků a další základní ekonomické ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Občanská sdružení, nadace, podnikatelské subjekty - právnické osoby, podnikatelé - fyzické osoby, event. další subjekty působící ve sledované oblasti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hudebních aktivitách občanských sdružení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů k jednání Ministerstva kultury (vyhlašování programů, grantů, tendrů) a pro potřeby orgánů státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty hudebních akcí a jejich návštěvnost, stručný přehled o hospodaření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Občanská sdružení, která jsou zřizovaná na základě zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy, ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 1999

- ústavy sociální péče přímo řízené MPSV:

do 5. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v organizacích bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným.

Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) podle jednotlivých profesí, tarifních stupňů, kvalifikace, pohlaví, odvětví a regionů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a jejich struktura podle povolání, kvalifikace a pohlaví, počty odpracovaných hodin, úroveň mezd a průměrný hodinový výdělek zaměstnanců podle jednotlivých povolání a tarifních stupňů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník

Použitá metoda:

výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999 osob,

vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1000 a více osob

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku označenou v seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden v částce 30/1997 Sb. jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné; Černé uhlí, Brikety černouhelné; Koks

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem, hnědouhelnými briketami; černým uhlím, černouhelnými briketami a koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování hnědým uhlím, lignitem a hnědouhelnými briketami a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se těžby hnědého uhlí a lignitu a výroby hnědouhelných briket pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv:

zaměstnanost, produktivita práce v dolech, skrývka;

průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Černé uhlí, Brikety černouhelné

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování černým uhlím a černouhelnými briketami a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se těžby černého uhlí a výroby černouhelných briket pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv:

zaměstnanost, produktivita práce v dolech;

průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) Koks

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o zásobování koksem a vybraných technicko-ekonomických ukazatelů týkajících se výroby koksu pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby a parametry paliv:

průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a druhotných zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a druhotných zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.

Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, zemního plynu, zkapalněných ropných plynů (LPG) a ostatních energeticky využitelných plynů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 2a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, zemního plynu, zkapalněných ropných plynů (LPG) a ostatních energeticky využitelných plynů v podrobném členění oborů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství (OKEČ 01 až 05), průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), dopravě (OKEČ 60 až 63) a obchodě, službách, správě a školství (OKEČ 50 až 52, 55 a 64 až 99).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) EP 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více v průmyslu (OKEČ 10 až 41), stavebnictví (OKEČ 45), obchodě (OKEČ 50 až 52), dopravě (OKEČ 60 až 62) a činnostech v oblasti nemovitostí (OKEČ 70).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dodavatelů investičních celků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

IC (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou "Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Res (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převažující činností:

- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74.1 a 74.84) s počtem zaměstnanců 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 27. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Ba 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném čm, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč,

stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,

spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu lýkových vláken

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Lv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném čm, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách,

kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč,

stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,

spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Vl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném čm, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč,

stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,

spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Pl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč,

stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,

spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Op 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH),

obnova výrobních strojů ve sledovaném období,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu,

spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu ve sledovaném období,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Kž 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba v obuvnických a kožešnických koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč,

stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru,

počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru,

spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě,

změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,

tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách,

údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz chemického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Chem 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24, 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) SK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o výrobě průmyslu skla a keramiky, charakteristika průmyslových pecí a spotřeba paliv a energií. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou výrobou (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Dp 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě,

obnova výrobních strojů ve sledovaném období,

spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,

export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě,

změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku,

údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí 31. 7. 1998

za rok 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Dp 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě,

obnova výrobních strojů ve sledovaném období,

spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,

export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě,

změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku,

údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za I. pololetí 31. 7. 1998

za rok 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací.

Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků v daném roce pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) HU 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (ve fyzických osobách).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 31. 7. 1998

za 2. pololetí do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) CRS 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) CRS 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot s počtem zaměstnanců 2 a více (OKEČ 50. 5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1997/98 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě.

Školní rok 1998/99 - třídy a žáci podle ročníků, kursy pro doplnění základního vzdělání, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky.

Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1997/98 - odchody žáků ze základní školy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky internátu, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1997/98 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě.

Školní rok 1998/99 - třídy a žáci podle ročníků, národnost žáků, výuka cizím jazykům, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole/přípravném stupni

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 1997/98. Třídy podle druhu školy, žáci podle stupňů (u přípravného stupně podle jeho délky), národnost žáků, žáci podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 1997/98. Třídy a děti, národnost dětí, děti podle druhu postižení, věkové složení dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy, centra odborné přípravy) kromě středních škol speciálních, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se pomaturitního a nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 7. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1998, do 13. 11. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, zabezpečení učebních oborů. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje teoretické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje praktické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy a centra odborné přípravy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Má-li ISŠ/COP a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 8d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Integrované střední školy a centra odborné přípravy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studenti českého státního občanství podle národnosti, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 11. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy a druhu studia.

Výkaz má pohyblivý počet řádků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 11. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1997/98 - rozmisťování chovanců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace chovanců.

Školní rok 1998/99 - základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy či preventivně výchovné péče zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku výchovné péče o děti a mládež

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1997/98 - počty klientů středisek výchovné péče o děti a mládež, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska.

Školní rok 1998/99 - evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska výchovné péče o děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, samostatné stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 11. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty strávníků celkem, podle typu školy a podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, tržby, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 12. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, studovny a čítárny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Knihovny vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu přípravy a věku, podle druhu přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o sportovní třídě na základní škole-gymnáziu, o sportovním gymnáziu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy a gymnázia se sportovními třídami a sportovní gymnázia, zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 10. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty pracovníků (zaměstnanců, ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí pracovníků a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb. evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám celkem, podle složek, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, evidenční počty zaměstnanců pobírajících příplatky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT, pokud jsou zařazeny do sítě škol, školských a předškolních zařízení. Netýká se aparátu školských úřadů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí,

ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získání podkladů pro sestavování a rozdělování státního rozpočtu. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám vč. složek) podle rozpočtové skladby, počty zaměstnanců pobírajících příplatky. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. vlastního aparátu školských úřadů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce (MV) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV, vyplývajících ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění (§ 16 odst. 2). Jedná se o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku.

Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II.) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

J (MV MS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

obce do 11. 1. 1999

okresní úřady do 25. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Podklady slouží pro monitoring "Zdraví pro všechny" pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) bez ohledu na resort, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech:

interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové (neurologie i dětská), psychiatrie, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrické), ženské (gynekologie, porodnice), chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrie, oční, stomatologie, kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), dětská chirurgie, nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, mikrobiologie (pokud není oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, koronární jednotka, tkáňová stanice, léčba popálenin, dětské oční, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie.

Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty) bez ohledu na resort.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, počty zaměstnanců v platových třídách a platových stupních, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, převažující zdroj financování organizace, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní bez ohledu na resort, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče

b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu a plnění závazků ČR vůči Světové zdravotnické organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení bez ohledu na resort. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. Lázeňské organizace vyplňují výkaz vždy za celý právní subjekt.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmové a výdajové položky; stav pohledávek a závazků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny; dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000

- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadu)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty) bez ohledu na resort

b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení

- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností

- podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou [zařízení ústavní péče, sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), zdravotnická střediska, zařízení domácí zdravotní péče, zařízení vedená SŠ odborným pracovníkem].

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení

b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti.

Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) bez ohledu na resort, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené včetně léčení cizinců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lázeňská zařízení (státní i nestátní) včetně akciových společností bez ohledu na resort.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím.

Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) bez ohledu na resort (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace mající povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení - právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu zaměstnanců podle základních kategorií, dále z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, bez ohledu na resort.

Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - statistické hlášení

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

nové zdravotnické zařízení při vzniku,

změny zaregistrovaného zařízení do 5 dnů

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v regionech a ČR. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) bez ohledu na resort, které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

průběžně - ihned po události

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých - vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního), bez ohledu na resort, za každého hospitalizovaného pacienta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována bez ohledu na resort zdravotnického zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) bez ohledu na resort. Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. záchyt vrozených vad v prenatální diagnostice, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecká, gynekologicko-porodnická, genetická, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních) bez ohledu na resort, kde byla vrozená vada zjištěna.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Drůb (MZe) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem a zpracováním drůbeže a výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví (OKEČ): 15. 1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny placené zemědělcům za dodaná jat. zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

k 13. a 27. dni v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998 - 99 v zemědělské prvovýrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 7a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort).

Odvětví (OKEČ): 01.1. - 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

(30. 9. a 31. 12. 1998 a dále 31. 3. a 30. 6. 1999)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1998 - 99 v obchodních a zpracovatelských organizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SFTR (MZe) 7b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na resort).

Odvětví (OKEČ): 01.4., 15. 6. - 15. 9., 51.21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

(30. 9. a 31. 12. 1998 a dále 31. 3. a 30. 6. 1999)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz osázených ploch raných brambor

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem (MZe) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20.4.1998.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01. 1. a 01. 3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 24. 4. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30.11.1998, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01.1. a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30.11.1998)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 12. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vinařské produkci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Vin (MZe) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby - výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort).

Odvětví (OKEČ): 01.13., 15.93. a 15.95., 51.34.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. 11. 1998)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, MZe) při řízení myslivosti, ochraně volně žijících druhů zvěře a při schvalování plánů chovu zvěře v rámci okresů i celé ČR. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb.

Odvětví (OKEČ): 01.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o placení úplat za vypouštění znečištěných odpadních vod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedná se o předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků vybranými látkami. Sleduje se jak počet zdrojů znečištění, tak množství látek obsažených ve vodních tocích, včetně náhrad za znečištění celkem, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a.s., jako správce vodních toků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a jeho množství u těchto vybraných látek:

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní,

NL - nerozpustné látky, RL - ropné látky, RAS - rozpuštěné anorganické soli, Ac - zjevná acidita a Al- zjevná alkalita.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky Povodí, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb na území NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Správy NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 3. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MŽP) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob pro potřeby hodnocení vývoje a stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování jejich souhrnné evidence.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku, o jeho těžbě, zásobách a pohybu zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 26. 2. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 9. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a Magistrát hl. města Prahy).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zěmědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odv (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hl. města Prahy obvodní úřady).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 29. 1. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí


Předseda Českého statistického úřadu:

Ing. Outrata v. r.

Přesunout nahoru