Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c88/1997 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.

Částka 88/1997
Platnost od 21.10.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

v § 15 odst. 1 písm. c) má začátek textu správně znít: „odvoláním,“,

§ 30 má správně znít:

㤠30

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,

m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.“.“,

v části šesté v § 32 bodu 2 na konci písmene r) má místo slov „v rozporu se zvláštním zákonem." správně být „v rozporu se zvláštním zákonem.57)“;

2. ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší

v § 12 odst. 8 písm. b) a c) má místo slova „měsíčním“ správně být slovo „ročním“,

v příloze č. 2 v části 1. PALIVOENERGETICKÝ PRŮMYSL

- v bodu 1.1 mají místo slov „vyšším než 0,2 MW“ správně být slova „vyšším nebo rovném 0,2 MW“,

- v bodech 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 a 1.1.7 v tabulkách ve sloupci 1 má místo hodnoty „ > 0,2“ správně být hodnota „° 0,2“,

- v nadpisu bodu 1.1.1 mají místo slov „roštovým ohništěm1)“ správně být slova „roštovým ohništěm1), 3)“ a chybějící odkaz č. 3) pod tabulkou zní: „3) platí i pro ostatní tuhá paliva“;

3. ve vyhlášce České národní banky č. 236/1997 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997

v § 2 odst. 3 má místo slova „zelené“ správně být slovo „fialové“;

4. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků

v části páté v nadpisu nad § 48 má místo „HLAVA SEDMÁ“ správně být „HLAVA ŠESTÁ“.

Redakce

Přesunout nahoru