Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c80/1997 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

Částka 80/1997
Platnost od 24.09.1997
Účinnost od 24.09.1997
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 9. září 1997,

kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19971) takto:


V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

a) poř. č. 3 - Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví, P 5-01 (mutacea, b) se v závorce za písmeno "b" doplňuje " ,c";

b) se na konci doplňuje statistické zjišťování poř. č. 123:

"123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 6521, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k posktytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 3. 1998

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

V části II. písm. h) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR se na konci doplňuje statistické zjišťování poř. č. 25:

"25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmové a výdajové položky, stav pohledávek a závazků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny; dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1000

- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadu)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví ČR


Předseda:

Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1997 byl uveřejněn v částce 82/1996 Sb.

Přesunout nahoru