Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/1997
Platnost od 30.04.1997
Účinnost od 30.04.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. dubna 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5a odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Pro období od 1. července 1997 do 30. června 1998 činí maximální koeficient růstu nájemného Kv u Prahy 1,67 a u obcí s počtem obyvatel od 100 tisíc 1,35.".

2. V § 5a odst. 6 se za slova "v odůvodněných případech" vkládá čárka a slova "kromě období od 1. července 1997 do 30. června 1998," a na konci se připojuje tato věta: "Město Praha může od 1. července 1998 použít maximální koeficient Kv vyšší než 1,19, a to až do hodnoty 1,30.".

3. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Věcně usměrňované základní nájemné z bytu, jehož výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejímž financování se podílejí veřejné prostředky, nebo která byla povolena i před tímto datem a na jejímž financování se od roku 1995 podílejí veřejné prostředky, se určí podle bodu 2 písm. a) přílohy.".

Čl. II

Regulace nájemného podle této vyhlášky se vztahuje i na nájmy vzniklé před dnem účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 1997.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru