Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/1997
Platnost od 21.04.1997
Účinnost od 21.04.1997
Zrušeno k 01.05.2004 (227/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. dubna 1997,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 3, § 19 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21 odst. 3, § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 a 7 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):


§ 1

Seznamy ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin chráněných mezinárodní úmluvou,1) na něž se vztahuje působnost zákona

(k § 2 odst. 2 zákona)

(1) Seznamy ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin chráněných mezinárodní úmluvou1) (dále jen "druhy") tvoří tři skupiny, které jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky.

(2) Příloha č. 1 obsahuje seznam druhů přímo ohrožených vyhubením, které jsou nebo mohou být dovozem nebo vývozem bezprostředně ohroženy ve své existenci [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona].

(3) Příloha č. 2 obsahuje seznam

a) druhů, které je nutno chránit usměrňováním dovozu a vývozu, aby nedošlo k jejich ohrožení vyhubením,

b) dalších druhů, které musí být chráněny za účelem ochrany jiných ohrožených druhů,

[§ 2 odst. 1 písm. b) zákona].

(4) Příloha č. 3 obsahuje seznam druhů stanovených na základě návrhu státu, jenž je členem mezinárodní úmluvy,1) [§ 2 odst. 1 písm. c) zákona].

§ 2

Vědecký orgán

[k § 4 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Za vědecký orgán může být vybrána právnická osoba splňující následující kritéria :

a) zaměstnává v potřebném počtu osoby s vysokoškolským vzděláním, odborně způsobilé v oboru ochrany přírody se zaměřením na druhovou ochranu živočichů a rostlin celého světa,

b) je schopna vykonávat činnosti stanovené v odstavci 2 a účastnit se mezinárodní spolupráce v této oblasti.

(2) Vědecký orgán

a) posuzuje, zda dovoz nebo vývoz exempláře neohrozí na přežití ohrožený druh, [§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 1 písm. a) zákona],

b) vyjadřuje se k návrhu na určení záchranného centra [§ 3 písm. h) zákona] a koordinuje činnost těchto záchranných center,

c) vyjadřuje se k prodeji exempláře do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely podle § 8 písm. e) zákona,

d) vyjadřuje se k žádosti o vývoz zvláště chráněných druhů (§ 12 zákona),

e) vyjadřuje se k tomu, zda příjemce dováženého živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj, [§ 14 odst. 1 písm. b) zákona],

f) vyjadřuje se k účelu dovozu exempláře z nesmluvního státu podle § 15 odst. 2 zákona,

g) vyjadřuje se k vývozu exempláře do nesmluvního státu podle § 16 odst. 2 zákona,

h) na žádost Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo") se vyjadřuje k dovozu nebo vývozu exempláře živočišného druhu odchovaného v zajetí nebo exempláře rostlinného druhu uměle vypěstovaného [§ 9 a § 17 odst. 1 písm. c) zákona], zejména s ohledem na splnění podmínek podle § 3 písm. f) zákona,

i) vyjadřuje se k žádostem vědců nebo vědeckých pracovišť o zjednodušené řízení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 3 vyhlášky,

j) vyjadřuje se k dovozu nebo vývozu exempláře v rámci záchranného programu podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona,

k) na žádost dotčeného orgánu státní správy se vyjadřuje k registraci exempláře podle § 23 odst. 3 zákona,

l) na žádost dotčeného orgánu státní správy se vyjadřuje k umístění odebraného exempláře v záchranném centru podle § 27 odst. 5 zákona,

m) v mezích své funkce vědeckého orgánu podle mezinárodní úmluvy1) vydává odborná stanoviska, popř. plní další úkoly v součinnosti s ministerstvem a poskytuje další odbornou pomoc na žádost orgánů státní správy,

n) shromažďuje odborné údaje o ohrožených druzích živočichů a rostlin,

o) spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí mezinárodní úmluvy1) a ostatními organizacemi světové ochrany přírody,

p) v součinnosti s ministerstvem sleduje průběžně povolený vývoz a dovoz exemplářů a navrhuje opatření k ochraně druhů,

r) v součinnosti s orgány státní správy podle § 4 odst. 1 zákona shromažďuje a vyhodnocuje údaje o nedovoleném obchodu ohroženými druhy živočichů a rostlin a vypracovává doporučení, jak takovému nedovolenému obchodu čelit.

§ 3

Zjednodušená řízení

(k § 17 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o evidenci ve smyslu § 17 odst. 1 písm. d) zákona podává vědec nebo vědecké pracoviště písemně ministerstvu. V žádosti se uvádí :

a) název právnické osoby, sídlo, IČO nebo jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, místo trvalého pobytu, popř. adresa zaměstnavatele,

b) adresa alespoň jedné tuzemské vědecké instituce nebo společnosti, se kterými žadatel vědecky spolupracuje, s přiložením jejich písemného doporučení,

c) stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů se zahraničím,

d) jaké druhy exemplářů budou vyváženy a dováženy, jak často a předpokládaný počet,

e) s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích bude výměna sbírkových exemplářů prováděna.

(2) Podrobnosti týkající se dokladů CITES nebo štítků, jež jsou součástí povolení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v § 5.

§ 4

Evidenční karta

(k § 19 odst. 2 zákona)

Vzor evidenční karty, která slouží k evidenci žadatele o vývoz nebo dovoz exemplářů, je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Doklady CITES

(k § 20 odst. 1 zákona)

(1) Povolení pro účely vývozu nebo dovozu exemplářů vydávané ministerstvem podle zákona obsahuje jako svou nedílnou součást doklad CITES vydávaný na jednotném formuláři. Vzor formuláře CITES je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad CITES se vydává ve čtyřech vyhotoveních. Jeho originál má bílou barvu. Kopie č. 1 (modrá) je určena jako doklad pro držitele povolení k vývozu nebo k dovozu. Kopie č. 2 (růžová) je po vývozu exempláře z České republiky vrácena celními orgány ministerstvu. Kopie č. 3 (žlutá) zůstává ministerstvu pro kontrolní a evidenční účely.

(3) Kolonka č. 6 dokladu CITES (adresa určení pro živá zvířata) se vyplňuje při dovozu živého exempláře druhu z přílohy č. 1 vyhlášky. V tom případě se zde uvede adresa příjemce a potvrzení, že příjemce exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj [§ 14 odst. 1 písm. b) zákona].

(4) Jeden doklad CITES se zpravidla vyplňuje až pro tři různé druhy označené A, B a C.

(5) V odůvodněných případech může být doklad CITES vystaven i pro více než tři druhy. V tom případě bude nedílnou součástí dokladu CITES zvláštní příloha se seznamem druhů a exemplářů s údaji jako v kolonkách č. 9 až 18. Na originálu dokladu CITES se uvede počet stran přílohy a každá strana přílohy se potvrdí kulatým razítkem ministerstva a podpisem úřední osoby jako v kolonce č. 19 originálu dokladu CITES.

(6) V kolonkách č. 11 a 12 se uvádí počet kusů exemplářů. Nelze-li kvůli povaze zboží stanovit přesný počet kusů, uvede se přednostně hmotnost v kilogramech.

(7) V kolonkách č. 13 a 14 se uvede země původu (země, kde se exemplář narodil, byl vypěstován nebo byl odebrán z volné přírody) a v případě opětovného vývozu číslo povolení země původu podle mezinárodní úmluvy1) a případně také země a číslo povolení, byl-li exemplář dovezen z jiné země než země původu.

(8) V kolonce č. 15 se uvede číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je druh uveden (I, II nebo III - viz též § 1 odst. 1 vyhlášky). Zvláště chráněný druh podle zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude mimo to v kolonce č. 15 označen slovy "Act 114/92".

(9) Pro původ exempláře se v kolonce č. 16 používají zkratky: W = exemplář z volné přírody, C = živočich odchovaný v zajetí (F2 generace a vyšší), F = živočich narozený v zajetí z rodičů z volné přírody (F1 generace), R = živočich z řízeného chovu v přírodě (obory ap.), A = rostlina vypěstovaná člověkem, D = exemplář druhu z přílohy č. 1 odchovaný v zajetí nebo vypěstovaný pro obchodní účely, na který se vztahuje ustanovení § 9 zákona, i = státem odebraný (zabavený) exemplář, U = neznámý původ (je třeba blíže specifikovat v kolonce č. 9).

(10) V kolonce č. 17 se uvádí vědecký (latinský) název druhu a podle možností i název v češtině a v jazyce anglickém, španělském nebo francouzském.

(11) Kulatým razítkem ministerstva a podpisem úřední osoby se v kolonce č. 19 potvrzuje pouze originál dokladu CITES.

(12) Pro popis účelu transakce se v kolonce č. 19 používají zkratky : T = obchodní, Z = zoologické zahrady, G = botanické zahrady, Q = cirkusy, cestující zvěřince a putovní výstavy, S = vědecký výzkum, H = lovecké trofeje ulovené držitelem povolení, P = exemplář osobního nebo rodinného charakteru, E = vzdělání a výchova, N = introdukce a reintrodukce do přírody, B = záchranný chov v zajetí nebo pěstování, O = ostatní.

(13) Kolonka č. 20 slouží pro záznamy a potvrzení celních orgánů (§ 22 odst. 3 zákona).

(14) Vzor štítku ve smyslu § 20 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 6.

§ 6

Vzor potvrzení o povoleném dovozu a registrační list (potvrzení o registraci) a další podrobnosti týkající se způsobu registrace

(k § 21 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona)

(1) Vzor potvrzení o povoleném dovozu je uveden v příloze č. 7.

(2) Vzor potvrzení podle odstavce 1 zároveň slouží jako vzor registračního listu. Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list. Registrační list je možno vystavit na více exemplářů stejného druhu jen výjimečně v odůvodněných případech, bude-li zajištěna jednoznačná identifikace jednotlivých exemplářů uvedením čísla a způsobu nezaměnitelného značení nebo popisu individuálních rozlišovacích znaků exemplářů na registračním listě.

(3) Registrační list se vyplní podle pokynů uvedených ve vzoru podle přílohy č. 7. Popis exempláře v kolonce č. 4 registračního listu musí být natolik podrobný, aby byl exemplář jednoznačně identifikovatelný a odlišitelný od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky podle § 9.

(4) Pokud není původ exempláře jednoznačně prokázán, uvede se v kolonce č. 10 zkratka "U" a pravděpodobné okolnosti původu se zaznamenají slovně v kolonce č. 4.

(5) Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna majitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný okresní úřad nebo příslušná správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti2) v části 3 registračního listu.

(6) Nový registrační list může být vydán na již zaregistrovaný exemplář pouze po předložení originálu starého registračního listu a jeho odebrání registračním úřadem.

(7) Žadatel o vývoz zaregistrovaného exempláře předloží ministerstvu příslušný registrační list. Po uskutečněném vývozu ministerstvo informuje příslušný registrační úřad a zašle příslušný registrační list. V případě zamítnutí žádosti o vývoz vrátí ministerstvo registrační list žadateli.

(8) Vlastník registrovaného exempláře ohlásí příslušnému orgánu, který provedl registraci exempláře, změny týkající se tohoto exempláře, jako je jeho rozmnožení, úhyn, prodej nebo přenechání jinému držiteli, ztráta, zničení, předání ke komisnímu prodeji, nový způsob označení či identifikace exempláře apod., bez zbytečného odkladu. V případě prodeje nebo přenechání exempláře oznámí jméno, příjmení a adresu nebo název a sídlo nového nabyvatele, v případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře odevzdá příslušnému orgánu registrační list pro tento exemplář.

§ 7

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost

[k § 23 odst. 1 písm. c) zákona]

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost, je uveden v příloze č. 8.

§ 8

Seznam druhů, u nichž se na mrtvé exempláře vztahuje registrační povinnost

(k § 23 odst. 2 zákona)

Seznam druhů, u nichž se na mrtvé exempláře, včetně částí těl a výrobků z takového živočicha nebo rostliny podle § 3 písm. a) zákona, vztahuje registrační povinnost, je uveden v příloze č. 9.

§ 9

Stanovení druhů podléhajících povinnosti označení a stanovení způsobu značení

(K § 23 odst. 5 zákona)

(1) Povinnost označení živých exemplářů podle § 23 odst. 5 zákona (dále jen "nezaměnitelné označení") se vztahuje na všechny savce (Mammalia), ptáky (Aves), plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) a ryby (Pisces), na něž se vztahuje povinná registrace (§ 23 zákona).

(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(3) Nezaměnitelné značení bude provedeno alespoň jednou z následujících metod:

a) nesnímatelný kroužek, tj. kroužek umístěný na noze, který nelze sejmout bez poškození kroužku anebo označeného zvířete, nebo jiná nesnímatelná značka umístěná šetrným způsobem na těle živočicha; na kroužku nebo značce je vyraženo identifikační číslo sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem,

b) nesnímatelný kroužek nebo značka jako podle písmene a), ale s jiným číslem v případě zvířete označeného před platností zákona anebo před dovozem do České republiky; v případě podezření na duplicitu nebo možnost záměny evidenčního čísla je třeba exemplář přeznačit jinou metodou podle tohoto odstavce, aby bylo označení věrohodné,

c) injekční transpondér (tzv. mikročip) pro elektronickou identifikaci živých zvířat s pevným a neměnným kódem, který bude aplikován předepsaným způsobem veterinárním lékařem; trvalost zavedení transpondéru je třeba ověřit kontrolou minimálně sedm dní po označení; aplikace transpondéru spolu s identifikačním číslem bude písemně potvrzena veterinárním lékařem,

d) jiný způsob nezaměnitelného označení anebo popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře, pokud by označení ve smyslu tohoto ustanovení podle potvrzení veterinárního lékaře způsobilo trvalou újmu na zdraví zvířete nebo by bylo nevhodné či neproveditelné. Takové potvrzení, které žadatel předkládá, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si orgán ochrany přírody vyžádá od vlastníka exempláře přezkoumání potvrzení jiným veterinárním lékařem, který je podle doporučení ministerstva odborníkem v oblasti nezaměnitelného značení živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů pak ministerstvo na žádost registrujícího orgánu určí, zda je exemplář možno považovat za označitelný, či nikoliv. Pokud exemplář není v tomto smyslu označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře (vždy dvě fotografie znaku). Fotografie individuálního odlišovacího znaku bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu a druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registrujícího orgánu. V odůvodněných případech může registrující orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(4) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů podle odstavce 2 a případů podle odstavce 3 písm. d), kdy není označitelný. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrující orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 13 registračního listu.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam přímo ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. a) zákona

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)
KMEN CHORDATA (STRUNATCI)
TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)
DASYUROMORPHIA (VAČNATCI - KUNOVCI)
Dasyuridae (kunovcovití)Sminthopsis longicaudata (vakomyš dlouhoocasá, vakorejsec)
Sminthopsis psammophila (vakomyš dunová, vakorejsec)
Thylacinidae (vakovlkovití)Thylacinus cynocephalus (vakovlk) (pravděpodobně vyhynulý)
PERAMELEMORPHIA (VAČNATCI - BANDIKUTI)
Peramelidae (bandikutovití)Chaeropus ecaudatus (bandikut dvouprstý) (pravděpodobně vyhynulý)
Macrotis lagotis (bandikut králíkovitý)
Macrotis leucura (bandikut běloocasý)
Perameles bougainville (bandikut páskovaný, vakojezevec)
DIPROTODONTIA (VAČNATCI - DVOJITOZUBCI)
Vombatidae (vombatovití)Lasiorhinus krefftii (vombat Krefftův)
Macropodidae (klokanovití)Lagorchestes hirsutus (klokan kosmatý)
Lagostrophus fasciatus (klokan páskovaný)
Onychogalea fraenata (klokan uzdičkový)
Onychogalea lunata (klokan měsíčitopásý)
Potoroidae (klokánkovití)Bettongia spp. (klokánek)
Caloprymnus campestris (klokánek pouštní, k. stepní) (pravděpodobně vyhynulý)
CHIROPTERA (LETOUNI)
Pteropodidae (kaloňovití)Acerodon jubatus (kaloň zlatotemenný)
Acerodon lucifer (kaloň panajský) (pravděpodobně vyhynulý)
Pteropus insularis (kaloň mikronéský)
Pteropus mariannus (kaloň mariánský)
Pteropus molossinus (kaloň karolinský)
Pteropus phaeocephalus (kaloň Morltockův)
Pteropus pilosus (kaloň palauský)
Pteropus samoensis (kaloň samojský)
Pteropus tonganus (kaloň ostrovní)
PRIMATES (PRIMÁTI)
Lemuridae (lemurovití denní)Lemuridae spp. (lemurovití denní)
Megaladapidae (lemurovití noční)Megaladapidae spp. (lemurovití noční) (pravděpodobně vyhynulí)
Cheirogaleidae (makiovití)Cheirogaleidae spp. (makiovití)
Indridae (indriovití)Indridae spp. (indriovití)
Daubentoniidae (ksukolovití)Daubentonia madagascariensis (ksukol ocasatý)
Callithrichidae (kosmanovití)Callimico goeldii (kalimiko, tamarín skákavý)
Callithrix aurita (kosman ušatý)
Callithrix flaviceps (kosman žlutohlavý)
Leontopithecus spp. (lvíček)
Saguinus bicolor (tamarín pestrý)
Saguinus geoffroyi (tamarín Geoffroyův)
Saguinus leucopus (tamarín běloruký)
Saguinus oedipus (tamarín pinčí)
Cebidae (malpovití)Alouatta coibensis (vřešťan)
Alouatta palliata (vřešťan pláštíkový)
Alouatta pigra (vřešťan mono)
Ateles geoffroyi frontatus (chápan středoamerický, poddruh frontatus)
Ateles geoffroyi panamensis (chápan středoamerický, poddruh panamensis)
Brachyteles arachnoides (chápan pavoučí)
Cacajao spp. (uakari)
Chiropotes albinasus (chvostan bělonosý)
Lagothrix flavicauda (chápan hnědý)
Saimiri oerstedii (kotul rudohřbetý)
Cercopithecidae (kočkodanovití)Cercocebus galeritus galeritus (mangabej chocholatý, poddruh galeritus)
Cercopithecus diana (kočkodan Dianin)
Macaca silenus (makak lví, vanderu)
Mandrillus leucophaeus (dril)
Mandrillus sphinx (mandril)
Nasalis concolor (kahau mentavejský)
Nasalis larvatus (kahau nosatý, opice nosatá)
Presbytis potenziani (hulman mentavejský)
Procolobus pennantii kirkii (guereza Pennantova, poddruh kirkií)
Procolobus rufomitratus (guereza červenohlavá)
Pygathrix spp. (langur)
Semnopithecus entellus (hulman posvátný)
Trachypithecus geei (hulman zlatý)
Trachypithecus pileatus (hulman chocholatý)
Hylobatidae (gibonovití)Hylobatidae spp. (gibonovití)
Hominidae (hominidi)Gorilla gorilla (gorila)
Pan spp. (šimpanz)
Pongo pygmaeus (orangutan)
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ)
Dasypodidae (pásovcovití)Priodontes maximus (pásovec velký, p. obrovský)
LAGOMORPHA (ZAJÍCI)
Leporidae (zajícovití)Caprolagus hispidus (králík štětinatý)
Romerolagus diazi (králík lávový)
RODENTIA (HLODAVCI)
Sciuridae (veverkovití)Cynomys mexicanus (psoun Merriamův, p. mexický)
Muridae (myšovití)Leporillus conditor (krysa zajícová)
Pseudomys praeconis (myška pobřežní, pseudomys)
Xeromys myoides (krysa pobřežní, xeromys)
Zyzomys pedunculatus (skálomyš tlustoocasá, myš skalní)
Chinchillidae (činčilovití)Chinchilla spp. (činčila) (Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením zákona)
CETACEA (KYTOVCI)
Platanistidae (delfínovcovití)Lipotes vexillifer (delfínovec čínský)
Platonista spp. (delfínovec)
Ziphiidae (vorvaňovcovití)Berardius spp. (vorvaňovec)
Hyperoodon spp. (vorvaňovec, anarnak)
Physeteridae (vorvaňovití)Physeter catodon (vorvaň, v. obrovský)
Delphinidae (delfínovití)Sotalia spp. (delfín)
Sousa spp. (delfín)
Phocoenidae (sviňuchovití)Neophocaena phocaenoides (sviňucha hladkohřbetá)
Phocoena sinus (sviňucha kalifornská)
Eschrichtiidae (plejtvákovcovití)Eschrichtius robustus (plejtvákovec šedý)
Balaenopteridae (plejtvákovití)Balaenoptera acutorostrata (plejtvák malý) (S výjimkou populace v západním Grónsku, která je zařazena v příloze č. 2)
Balaenoptera bonaerensis (plejtvák)
Balaenoptera borealis (plejtvák sejval, p. severní)
Balaenoptera edeni (plejtvák Brydeův)
Balaenoptera musculus (plejtvák obrovský)
Balaenoptera physalus (plejtvák myšok)
Megaptera novaeangliae (keporkak)
Balaenidae (velrybovití)Balaena mysticetus (velryba grónská)
Eubalaena spp. (velryba)
Neobalaenidae (velrybkovití)Caperea marginata (velrybka malá)
CARNIVORA (ŠELMY)
Canidae (psovití)Canis lupus (vlk obecný) (Pouze populace v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Speothos venaticus (pes pralesní)
Ursidae (medvědovití)Ailuropoda melanoleuca (panda velká)
Ailurus fulgens (panda červená)
Helarctos malayanus (medvěd malajský)
Melursus ursinus (medvěd pyskatý)
Tremarctos ornatus (medvěd brýlatý)
Ursus arctos (medvěd hnědý) (Pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý)
Ursus thibetanus (medvěd ušatý)
Mustelidae (lasicovití)
Lutrinae (vydry)Aonyx congicus (vydra konžská) (Pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Enhydra lutris nereis (vydra mořská, kalan, poddruh nereis)
Lontra felina (vydra pobřežní)
Lontra longicaudis (vydra středoamerická)
Lontra provocax (vydra jižní)
Lutra lutra (vydra říční, vydra evropská)
Pteronura brasiliensis (vydra obrovská, v. brazilská, lontra)
Mustelinae (kuny)Mustela nigripes (tchoř černonohý)
Viverridae (cibetkovití)Prionodon pardicolor (linsang skvrnitný)
Felidae (kočkovití)Acinonyx jubatus (gepard štíhlý) (Povoleny jsou následující roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři podléhá ustanovením článku III mezinárodní úmluvy1)
Caracal caracal (karakal) (Pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Catopuma temminckii (kočka Temminckova)
Felis nigripes (kočka černonohá)
Herpailurus yaguarondi (jaguarundi) (Pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Leopardus pardalis (ocelot velký)
Leopardus tigrinus (ocelot stromový)
Leopardus wiedii (margay)
Lynx pardinus (rys pardálový)
Neofelis nebulosa (levhart obláčkový)
Oncifelis geoffroyi (kočka slaništní)
Oreailurus jacobita (kočka horská)
Panthera leo persica (lev perský)
Panthera onca (jaguár)
Panthera pardus (levhart, leopard)
Panthera tigris (tygr)
Pardofelis marmorata (kočka mramorovaná)
Prionailurus bengalensis bengalensis (kočka bengálská, poddruh bengalensis) (Pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Prionailurus planiceps (kočka plochočelá)
Prionailurus rubiginosus (kočka cejlonská) (Pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Puma concolor coryi (puma, poddruh coryi)
Puma concolor costaricensis (puma, poddruh costaricensis)
Puma concolor couguar (puma, poddruh couguar)
Uncia uncia (irbis, levhart sněžný)
Otariidae (lachtanovití)Arctocephalus townsendi (lachtan guadalupský)
Phocidae (tuleňovití)Monachus spp. (tuleň, tuleni šedí)
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI)
Elephantidae (slonovití)Loxodonta africana (slon africký) (S výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze č. 2)
Elephas maximus (slon indický)
SIRENIA (SIRÉNY)
Dugongidae (dugongovití)Dugong dugon (dugong indický, moroň indický)
Trichechidae (kapustňákovití)Trichechus inunguis (kapustňák jihoamerický)
Trichechus manatus (kapustňák širokonosý, lamantin)
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNÍCI)
Equidae (koňovití)Equus africanus (osel africký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděná jako Equus asinus a nepodléhá ustanovením zákona)
Equus grevyi (zebra Grévyho)
Equus hemionus hemionus (džigetaj)
Equus onager khur (khur)
Equus przewalskii (kůň Převalského)
Equus zebra zebra (zebra kapská)
Tapiridae (tapírovití)Tapiridae spp. (tapírovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 2)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)Rhinocerotidae spp. (nosorožcovití) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze č. 2)
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)
Suidae (prasatovití)Babyrousa babyrussa (babirusa)
Sus salvanius (prase zakrslé)
Tayassuidae (pekariovití)Catagonus wagneri (pekari Wagnerův)
Camelidae (velbloudovití)Vicugna vicugna (vikuňa) (S výjimkou populací z: Argentiny [populace v provinciích Jujuy a Catamarca a polodivoké populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívie [celá populace], Chile [populace v Primera Región] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze č. 2)
Moschidae (kabarovití)Moschus spp. (kabar) (Pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Cervidae (jelenovití)Axis calamianensis (axis kalamianský)
Axis kuhlii (axis baveánský)
Axis porcinus annamiticus (axis vepří, poddruh annamiticus)
Blastocerus dichotomus (jelenec bahenní, jelen bahenní)
Cervus duvaucelii (barasinga)
Cervus elaphus hanglu (jelen hanglu)
Cervus eldii (jelen lyrorohý, thamin)
Dama mesopotamica (daněk mezopotámský)
Hippocamelus spp. (huemul)
Megamuntiacus vuquanghensis (muntžak obrovský)
Muntiacus crinifrons (muntžak tmavý)
Ozotoceros bezoarticus (jelenec pampový, jelen guazni)
Pudu puda (pudu jižní, jelínek pudu)
Antilocapridae (vidlorohovití)Antilocapra americana (vidloroh) (Pouze populace v Mexiku; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)
Bovidae (turovití)Addax nasomaculatus (adax)
Bos gaurus (gaur) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako Bos frontalis a nepodléhá ustanovením zákona)
Bos mutus (jak divoký) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako Bos grunniens a nepodléhá ustanovením zákona)
Bos sauveli (kuprej)
Bubalus depressicornis (anoa)
Bubalus mindorensis (tamarau, arni tamarau, buvol mindorský)
Bubalus quarlesi (anoa horský)
Capra falconeri (koza šrouborohá)
Cephalophus jentinki (chocholatka čabraková, ch. Jentinkova)
Gazella dama (gazela dama, gazela addra)
Hippotragus niger variani (antilopa obrovská)
Naemorhedus baileyi (goral červený)
Naemorhedus caudatus (goral východní)
Naemorhedus goral (goral tmavý)
Naemorhedus sumatraensis (serau velký, serov)
Oryx dammah (přímorožec šavlorohý)
Oryx leucoryx (přímorožec arabský)
Ovis ammon hodgsonii (argali tibetský)
Ovis ammon nigrimontana (argali turkestánský)
Ovis orientalis ophion (ovce kruhorohá, poddruh ophion)
Ovis vignei vignei (ovce stepní, poddruh vignei)
Pantholops hodgsonii (orongo, antilopa čiru)
Pseudoryx nghetinhensis (saola)
Rupicapra pyrenaica ornata (kamzík apeninský)
TŘÍDA AVES (PTÁCI)
STRUTHIONIFORMES (PŠTROSI AFRIČTÍ)
Struthionidae (pštrosovití)Struthio camelus (pštros dvouprstý) (Pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Čadu, Kamerunu, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigeru, Nigérii, Senegalu, Středoafrické republice a Súdánu; žádné z ostatních populací nejsou zařazeny v přílohách)
RHEIFORMES (NANDUOVÉ)
Rheidae (nanduovití)Rhea pennata (nandu Darwinův) (S výjimkou poddruhu Rhea pennata pennata, který je zařazen v příloze č. 2)
TINAMIFORMES (TINAMY)
Tinamidae (tinamovití)Tinamus solitarius (tinama pruhovaná)
SPHENISCIFORMES (TUČNÁCI)
Spheniscidae (tučňákovití)Spheniscus humboldti (tučňák Humboldtův)
PODICIPEDIFORMES (POTÁPKY)
Podicipedidae (potápkovití)Podilymbus gigas (potápka obrovská)
PROCELLARIIFORMES (TRUBKONOSÍ)
Diomedeidae (albatrosovití)Diomedea albatrus (albatros Stellerův, a. bělohřbetý)
PELECANIFORMES (VESLONOZÍ)
Pelecanidae (pelikánovití)Pelecanus crispus (pelikán kadeřavý)
Sulidae (terejovití)Papasula abbotti (terej Abottův)
Fregatidae (fregatkovití)Fregata andrewsi (fregatka bělobřichá)
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)
Ciconiidae (čápovití)Ciconia boyciana (čáp černozobý)
Jabiru mycteria (čáp jabiru)
Mycteria cinerea (nesyt bílý)
Threskiornithidae (ibisovití)Geronticus eremita (ibis skalní)
Nipponia nippon (ibis japonský)
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ)
Anatidae (kachnovití)Anas aucklandica (kachna auklandská)
Anas laysanensis (kachna laysanská)
Anas oustaleti (kachna marianská)
Branta canadensis leucopareia (berneška velká aleutská)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Cairina scutulata (pižmovka bělohlavá, p. bělokřídlá)
Rhodonessa caryophyllacea (kachna růžohlavá, k. růžovohlavá) (pravděpodobně vyhynulá)
FALCONIFORMES (DRAVCI)
Cathartidae (kondorovití)Gymnogyps californianus (kondor kalifornský)
Vultur gryphus (kondor velký, k. andský)
Accipitridae (krahujcovití)Aquila adalberti (orel Adalbertův, o. iberský)
Aquila heliaca (orel královský)
Chondrohierax uncinatus wilsonii (jestřáb hákozobý, luňákovec hákozobý)
Haliaeetus albicilla (orel mořský)
Haliaeetus leucocephalus (orel bělohlavý)
Harpia harpyja (harpya, harpie, harpyje pralesní)
Pithecophaga jefferyi (orel opičí)
Falconidae (sokolovití)Falco araea (poštolka seychelská)
Falco jugger (sokol laggar, raroh lagar)
Falco newtoni (poštolka madagaskarská) (Pouze populace na Seychellách)
Falco pelegrinoides (sokol šahin)
Falco peregrinus (sokol stěhovavý)
Falco punctatus (poštolka skvrnitá, p. mauricijská)
Falco rusticolus (raroh lovecký)
GALLIFORMES (HRABAVÍ)
Megapodiidae (tabonovití)Macrocephalon maleo (tabon přilbový)
Cracidae (hokovití)Crax blumenbachii (hoko červenozobý, h. červenolaločnatý)
Mitu mitu (hoko mitu)
Oreophasis derbianus (hoko horský, guan horský)
Penelope albipennis (guan bělokřídlý)
Pipile jacutinga (guan černočelý)
Pipile pipile (guan modrohrdlý, g. trinidadský)
Phasianidae (bažantovití)Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus ridgwayi (křepel kalifornský, k. virginský poddruh ridgwayi)
Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský, b. ušatý tibetský)
Crossoptilon harmani (bažant ušatý, b. pradéšský)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský, b. ušatý mandžuský)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophophorus lhuysii (bažant zelenoocasý)
Lophophorus sclateri (bažant Sclaterův)
Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)
Lophura imperialis (bažant císařský)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý, b. Swinhoeův)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský, páv palavanský)
Rheinardia ocellata (bažant perlový)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův, b. Humeové)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tetraogallus caspius (velekur kaspický)
Tetraogallus tibetanus (velekur tibetský)
Tragopan blythii (satyr Blythův)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
Tragopan melanocephalus (satyr černohlavý)
Tympanuchus cupido attwateri (kur prériový, tetřívek prériový)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘÍDLÍ)
Gruidae (jeřábovití)Grus americana (jeřáb americký)
Grus canadensis nesiotes (jeřáb kanadský, poddruh nesiotes)
Grus canadensis pulla (jeřáb kanadský, poddruh pulla)
Grus japonensis (jeřáb mandžuský)
Grus leucogeranus (jeřáb sibiřský, j. bílý)
Grus monacha (jeřáb šedý, j. kápový)
Grus nigricollis (jeřáb černokrký)
Grus vipio (jeřáb východoasijský, j. daurský, j. červenolící)
Rallidae (chřástalovití)Gallirallus sylvestris (chřástal ostrovní)
Rhynochetidae (kaguovití)Rhynochetos jubatus (kagu chocholatý)
Otididae (dropovití)Ardeotis nigriceps (drop černohlavý)
Chlamydotis undulata (drop obojkový, d. chocholatý, d. hřívnatý)
Eupodotis bengalensis (drop bengálský)
CHARADRIIFORMES (BAHŇÁCI)
Scolopacidae (slukovití)Numenius borealis (koliha severní)
Numenius tenuirostris (koliha tenkozobá)
Tringa guttifer (vodouš ochotský)
Laridae (rackovití)Larus relictus (racek reliktní)
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ)
Columbidae (holubovití)Caloenas nicobarica (holub hřivnatý, h. nikobarský)
Ducula mindorensis (holub mindorský, h. císařský)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)
Psittacidae (papouškovití)Amazona arausiaca (amazoňan červenokrký, a. modrohlavý, a. dominikánský)
Amazona barbadensis (amazoňan žlutoramenný)
Amazona brasiliensis (amazoňan rudoocasý)
Amazona guildingii (amazoňan ohnivý, a. Guildingův)
Amazona imperialis (amazoňan královský, a. císařský)
Amazona leucocephala (amazoňan kubánský)
Amazona ochrocephala auropalliata (amazoňan žlutokrký)
Amazona ochrocephala belizensis (amazoňan belizský)
Amazona ochrocephala caribaea (amazoňan karibský)
Amazona ochrocephala oratrix (amazoňan velký)
Amazona ochrocephala parvipes (amazoňan žlutohlavý, poddruh parvipes)
Amazona ochrocephala tresmariae (amazoňan žlutohlavý, poddruh tresmariae)
Amazona pretrei (amazoňan nádherný)
Amazona rhodocorytha (amazoňan červenočelý, a. rudooký)
Amazona tucumana (amazoňan tukumana, a. tukumanský)
Amazona versicolor (amazoňan mnohobarvý)
Amazona vinacea (amazoňan vínorudý, a. fialovoprsý)
Amazona viridigenalis (amazoňan zelenolící)
Amazona vittata (amazoňan portorický)
Anodorhynchus spp. (ara)
Ara ambigua (ara zelený, a. žlutozelený)
Ara glaucogularis (ara modrý, a. kaninda) (Často předmětem obchodu pod nesprávným označením Ara caninde)
Ara macao (ara arakanga, arakanga)
Ara militaris (ara vojenský)
Ara rubrogenys (ara červenouchý)
Cacatua goffini (kakadu gofin, k. Goffinův)
Cacatua haematuropygia (kakadu filipínský)
Cacatua moluccensis (kakadu molucký)
Cyanopsitta spixii (ara škraboškový, a. Spixův)
Cyanoramphus forbesi (kakariki Forbesův, k. chathamský, papoušek Forbesův)
Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý, papoušek rudočelý)
Cyclopsitta diophthalma coxeni (loríček žlutoboký, papoušek žlutoboký, poddruh coxeni)
Eos histrio (lori modroprsý)
Eunymphicus cornutus (papoušek chocholatý)
Guarouba guarouba (aratinga žlutý, papoušek zlatý, arara žlutý)
Geopsittacus occidentalis (papoušek noční) (pravděpodobně vyhynulý)
Neophema chrysogaster (neoféma žlutobřichá, papoušek žlutobřichý, traváček žlutobřichý)
Ognorhynchus icterotis (papoušek žlutouchý, arara žlutouchý)
Pezoporus wallicus (papoušek zemní)
Pionopsitta pileata (amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý)
Probosciger aterrimus (kakadu palmový, k. arový)
Propyrrhura couloni (ara horský, a. šedolící)
Propyrrhura maracana (ara marakana)
Psephotus chrysopterygius (papoušek žlutoramenný)
Psephotus dissimilis (papoušek žlutokřídlý)
Psephotus pulcherrimus (papoušek překrásný) (pravděpodobně vyhynulý)
Psittacula echo (alexandr mauricijský)
Pyrrhura cruentata (pyrura modrobradý, papoušek modrobradý, p. zelenobradý)
Rhynchopsitta spp. (arara)
Strigops habroptilus (kakapo soví, papoušek soví)
Vini ultramarina (lori modrý)
STRIGIFORMES (SOVY)
Tytonidae (sovovití)Tyto soumagnei (sova madagaskarská)
Strigidae (puštíkovití)Athene blewitti (sýček lesní)
Mimizuku gurneyi (výreček Gurneyův)
Ninox novaeseelandiae undulata (sovka bubuk, s. ostrovní, kulíšek kukaččí, poddruh undulata)
Ninox squamipila natalis (sovka molucká, kulíšek molucký, poddruh natalis)
APODIFORMES (SVIŠŤOUNI)
Trochilidae (kolibříkovití)Glaucis dohrnii (kolibřík bronzovoocasý)
TROGONIFORMES (TROGONI)
Trogonidae (trogonovití)Pharomachrus mocinno (kvesal chocholatý)
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTÍ)
Bucerotidae (zoborožcovití)Aceros nipalensis (zoborožec himalájský)
Aceros subruficollis (zoborožec)
Buceros bicornis (dvojzoborožec indický)
Buceros vigil (dvojzoborožec štítnatý)
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)
Picidae (datlovití)Campephilus imperialis (datel císařský)
Dryocopus javensis richardsi (datel jávský, d. indomalajský, poddruh richardsi)
PASSERIFORMES (PĚVCI)
Cotingidae (kotingovití)Cotinga maculata (kotinga skvrnitá)
Xipholena atropurpurea (kotinga bělokřídlá)
Pittidae (pitovití)Pitta gurneyi (pita Gurneyova)
Pitta kochi (pita luzonská)
Atrichornithidae (křováčkovití)Atrichornis clamosus (křováček zvučný)
Hirundinidae (vlaštovkovití)Pseudochelidon sirintarae (břehule bělooká)
Muscicapidae (lejskovití)Dasyornis broadbenti litoralis (střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní) (pravděpodobně vyhynulý)
Dasyornis longirostris (střízlíkovec dlouhozobý, s. západní, lejsek dlouhozobý)
Picathartes gymnocephalus (vranule bělokrká)
Picathartes oreas (vranule šedokrká)
Zosteropidae (kruhoočkovití)Zosterops albogularis (kruhoočko stříbrooké)
Meliphagidae (medosavkovití)Lichenostomus melanops cassidix (medosavka žlutochocholatá, poddruh cassidix)
Icteridae (vlhovcovití)Agelaius flavus (vlhovec paraguajský)
Fringillidae (pěnkavovití)Carduelis cucullata (čížek ohnivý)
Sturnidae (špačkovití)Leucopsar rothschildi (majna Rothschildova)
TŘÍDA REPTILIA (PLAZI)
TESTUDINATA (ŽELVY)
Emydidae (emydovití)Batagur baska (želva malajská)
Clemmys muhlenbergi (želva Mühlenbergova)
Geoclemys hamiltonii (želva Hamiltonova)
Kachuga tecta (želva střechovitá)
Melanochelys tricarinata (želva)
Morenia ocellata (želva barmská)
Terrapene coahuila (želva)
Testudinidae (testudovití)Geochelone nigra (želva sloní)
Geochelone radiata (želva paprsčitá)
Geochelone yniphora (želva madagaskarská)
Gopherus flavomarginatus (želva pouštní)
Psammabates geometricus (želva kreslená)
Pyxis planicauda (želva)
Testudo kleinmanni (želva Kleinmannova)
Testudo werneri (želva Wernerova)
Cheloniidae (karetovití)Cheloniidae spp. (karetovití)
Dermochelyidae (kožatkovití)Dermochelys coriacea (kožatka velká)
Trionychidae (kožnatkovití)Apalone ater (kožnatka černá)
Aspideretes gangeticus (kožnatka ganžská)
Aspideretes hurum (kožnatka hnědá)
Aspideretes nigricans (kožnatka tmavá)
Chelidae (matamatovití)Pseudemydura umbrina (dlouhokrčka západoaustralská)
CROCODYLIA (KROKODÝLOVÉ)
Alligatoridae (aligátorovití)Alligator sinensis (aligátor čínský)
Caiman crocodilus apaporiensis (kajman brýlový, poddruh apaporiensis)
Caiman latirostris (kajman šíronosý) (S výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze č. 2)
Melanosuchus niger (kajman černý) (S výjimkou populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze č. 2 a pro kterou byla stanovena nulová roční vývozní kvóta, dokud není roční vývozní kvóta schválena sekretariátem mezinárodní úmluvy1) a skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC)
Crocodylidae (krokodýlovití)Crocodylus acutus (krokodýl americký)
Crocodylus cataphractus (krokodýl štítnatý)
Crocodylus intermedius (krokodýl orinocký)
Crocodylus mindorensis (krokodýl mindorský)
Crocodylus moreletii (krokodýl středoamerický)
Crocodylus niloticus (krokodýl nilský) (S výjimkou populací v Botswaně, Etiopii, Jihoafrické republice, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Sjednocené republice Tanzanii [s roční vývozní kvótou nejvýše 1600 volně žijících exemplářů včetně loveckých trofejí a exemplářů z farem (ranching)], Ugandě, Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze č. 2)
Crocodylus palustris (krokodýl bahenní)
Crocodylus porosus (krokodýl mořský) (S výjimkou populací v Austrálii, Indonésii a na Papue-Nové Guineji, které jsou zařazeny v příloze č. 2)
Crocodylus rhombifer (krokodýl kubánský)
Crocodylus siamensis (krokodýl siamský)
Osteolaemus tetraspis (krokodýl čelnatý)
Tomistoma schlegelii (krokodýl úzkohlavý)
Gavialidae (gaviálovití)Gavialis gangeticus (gaviál indický)
RHYNCHOCEPHALIA (HATÉRIE)
Sphenodontidae (hatériovití)Sphenodon spp. (hatérie)
SAURIA (JEŠTĚŘI)
Chamaeleonidae (chameleónivití)Brookesia perarmata (chameleónek trpasličí)
Iguanidae (leguánovití)Brachylophus spp. (leguán)
Cyclura spp. (leguán)
Sauromalus varius (leguán pestrý)
Lacertidae (ještěrkovití)Gallotia simonyi (ještěrka kanárská)
Varanidae (varanovití)Varanus bengalensis (varan bengálský)
Varanus flavescens (varan žlutavý)
Varanus griseus (varan pustinný)
Varanus komodoensis (varan komodský)
Varanus nebulosus (varan)
SERPENTES (HADI)
Pythonidae (krajtovití)Python molurus molurus (krajta tygrovitá světlá)
Boidae (hroznýšovití)Acrantophis spp. (hroznýš)
Boa constrictor occidentalis (hroznýš královský západní)
Epicrates inornatus (hroznýšovec portorický, h. Reinhartův)
Epicrates monensis (hroznýšovec panenský)
Epicrates subflavus (hroznýšovec jamajský)
Sanzinia madagaskariensis (hroznýš madagaskarský, psohlavec madagaskarský)
Bolyeriidae (hroznýšovkovití)Bolyeria multocarinata (hroznýšovka kýlnatá)
Casarea dussumieri (hroznýšovka maskarénská)
Viperidae (zmijovití)Vipera ursinii (zmije menší) (Pouze populace vyskytující se v Evropě s výjimkou území bývalého Svazu sovětských socialistických republik; tyto posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách)
TŘÍDA AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI)
ANURA (ŽÁBY)
Bufonidae (ropuchovití)Altiphrynoides spp. (ropucha)
Atelopus zeteki (atelopus panamský. nosatka panamská)
Bufo periglenes (ropucha zlatá)
Bufo superciliaris (ropucha růžkatá, r. pestrá)
Nectophrynoides spp. (ropucha)
Nimbaphrynoides spp. (ropucha)
Spinophrynoides spp. (ropucha)
Microhylidae (parosničkovití)Dyscophus antongilii (parosnička rajská)
CAUDATA (OCASATÍ)
Cryptobranchidae (velemlokovití)Andrias spp. (velemlok)
TŘÍDA ACTINOPTERYGII (RYBY PAPRSKOPLOUTVÉ)
ACIPENSERIFORMES (JESETEŘI)
Acipenseridae (jeseterovití)Acipenser brevirostrum (jeseter krátkonosý)
Acipenser sturio (jeseter velký)
OSTEOGLOSSIFORMES (OSTNOJAZYČNÍ)
Osteoglossidae (ostnojazykovití)Scleropages formosus (baramundi malajský, arowana malajská)
CYPRINIFORMES (MÁLOOSTNÍ)
Cyprinidae (kaprovití)Probarbus jullieni (parmička Jullienova)
Catostomidae (pakaprovcovití)Chasmistes cujus (pakaprovec kuji)
SILURIFORMES (SUMCI)
Pangasiidae (pangasovití)Pangasianodon gigas (pangas mekongský, sumec obrovský)
PERCIFORMES (OSTNOPLOUTVÍ)
Sciaenidae (smuhovití)Totoaba macdonaldi (smuha MacDonaldova)
TŘÍDA SARCOPTERYGII (RYBY NOZDRATÉ)
COELACANTHIFORMES (LATIMÉRIE)
Latimeriidae (latimériovití)Latimeria spp. (latimérie)
TŘÍDA INSECTA (HMYZ)
LEPIDOPTERA (MOTÝLI)
Papilionidae (otakárkovití)Ornithoptera alexandrae (ptákokřídlec Alexandřin)
Papilio chikae (otakárek)
Papilio homerus (otakárek)
Papilio hospiton (otakárek)
KMEN MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)
TŘÍDA BIVALVIA (MLŽI)
UNIONIDA
Unionidae (velevrubovití)Conradilla caelata (velevrub)
Dromus dromas (velevrub hrbolkovitý)
Epioblasma curtisi (velevrub)
Epioblasma florentina (velevrub)
Epioblasma sampsoni (velevrub)
Epioblasma sulcata perobliqua (velevrub)
Epioblasma torulosa gubernaculum (velevrub)
Epioblasma torulosa torulosa (velevrub)
Epioblasma turgidula (velevrub)
Epioblasma walkeri (velevrub)
Fusconaia cuneolus (velevrub)
Fusconaia edgariana (velevrub)
Lampsilis higginsii (velevrub)
Lampsilis orbiculata orbiculata (velevrub)
Lampsilis satur (velevrub)
Lampsilis virescens (velevrub)
Plethobasus cicatricosus (velevrub)
Plethobasus cooperianus (velevrub)
Pleurobema plenum (velevrub)
Potamilus capax (velevrub)
Quadrula intermedia (velevrub)
Quadrula sparsa (velevrub)
Toxolasma cylindrella (velevrub)
Unio nickliniana (velevrub)
Unio tampicoensis tecomatensis (velevrub)
Villosa trabalis (velevrub)
TŘÍDA GASTROPODA (PLŽI)
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCÍ)
Achatinellidae (achatinelkovití)Achatinella spp. (achatinelka)
FLORA (ROSTLINY)
AGAVACEAE (AGÁVOVITÉ)Agave arizonica (agáve arizonská)
Agave parviflora (agáve malokvětá)
Nolina interrata
APOCYNACEAE (TOJEŠŤOVITÉ)Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
ARAUCARIACEAE (BLAHOČETOVITÉ)Araucaria araucana (blahočet chilský, araukárie chilská; DŘEVINA)
CACTACEAE (KAKTUSOVITÉ)
Ariocarpus spp. (kaktus)
Astrophytum asterias (astrofyt ježovkový, astrofytum)
Aztekium ritteri (kaktus)
Coryphantha werdermannii (kaktus)
Discocactus spp. (kaktus)
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (kaktus)
Echinocereus schmollii (kaktus)
Escobaria minima (kaktus)
Escobaria sneedii (kaktus)
Mammillaria pectinifera (mamilárie)
Mammillaria solisioides (mamilárie)
Melocactus conoideus (kaktus)
Melocactus deinacanthus (kaktus)
Melocactus glaucescens (kaktus)
Melocactus paucispinus (kaktus)
Obregonia denegrii(kaktus)
Pachycereus militaris (kaktus)
Pediocactus bradyi (kaktus)
Pediocactus knowltonii (kaktus)
Pediocactus paradinei (kaktus)
Pediocactus peeblesianus (kaktus)
Pediocactus sileri (kaktus)
Pelecyphora spp. (kaktus, sekerovec)
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (kaktus)
Sclerocactus erectocentrus (kaktus)
Sclerocactus glaucus (kaktus)
Sclerocactus mariposensis (kaktus)
Sclerocactus mesae-verdae (kaktus)
Sclerocactus nyensis (kaktus)
Sclerocactus papyracanthus (kaktus)
Sclerocactus pubispinus (kaktus)
Sclerocactus wrightiae (kaktus)
Strombocactus spp. (kaktus)
Turbinicarpus spp. (kaktus)
Uebelmannia spp. (kaktus)
COMPOSITAE (SLOŽNOKVĚTÉ)Saussurea costus (chrpovník)
CUPRESSACEAE (CYPŘIŠOVITÉ)Fitzroya cupressoides (cypřiš chilský, „alerce, lahuan“; DŘEVINA)
Pilgerodendron uviferum (DŘEVINA)
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)Cycas beddomei (cykas)
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)Euphorbia ambovombensis (pryšec, euforbie)
Euphorbia capsaintemariensis (pryšec, euforbie)
Euphorbia cremersii (pryšec, euforbie) (Zahrnuje formu viridifolia a var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (pryšec, euforbie) (Zahrnuje spp. tuberifera)
Euphorbia decaryi (pryšec, euforbie) (Zahrnuje var. ampanihyenis, robinsonii a spirosticha)
Euphorbia francoisii (pryšec, euforbie)
Euphorbia moratii (pryšec, euforbie) (Zahrnuje var. antsingiensis, bemarahensis a multiflora)
Euphorbia parvicyathophora (pryšec, euforbie)
Euphorbia quartziticola (pryšec, euforbie)
Euphorbia tulearensis (pryšec, euforbie)
FOUQUIERIACEAEFouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
LEGUMINOSAE (BOBOVITÉ)Dalbergia nigra („brazilské růžové dřevo“; DŘEVINA)
LILIACEAE (LILIOVITÉ)Aloe albida (aloe)
Aloe albiflora (aloe)
Aloe alfredii (aloe)
Aloe bakeri (aloe)
Aloe bellatula (aloe)
Aloe calcairophila (aloe)
Aloe compressa (aloe) (Zahrnuje var. rugosquamosa, schistophila a paucituberculata)
Aloe delphinensis (aloe)
Aloe descoingsii (aloe)
Aloe fragilis (aloe)
Aloe haworthioides (aloe) (Zahrnuje var. aurantiaca)
Aloe helenae (aloe)
Aloe laeta (aloe) (Zahrnuje var. maniaensis)
Aloe parallelifolia (aloe)
Aloe parvula (aloe)
Aloe pillansii (aloe)
Aloe polyphylla (aloe)
Aloe rauhii (aloe)
Aloe suzannae (aloe)
Aloe versicolor (aloe)
Aloe vossii (aloe)
NEPENTHACEAE (LÁČKOVKOVITÉ)Nepenthes khasiana (láčkovka indická)
Nepenthes rajah (láčkovka obrovská)
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITÉ)(Pro všechny následující druhy z přílohy č. 1 platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají ustanovením zákona)
Aerangis ellisii (orchidea)
Cattleya trianaei (orchidea)
Dendrobium cruentum (orchidea)
Laelia jongheana (orchidea)
Laelia lobata (orchidea)
Paphiopedilum spp. (střevíčník)
Peristeria elata (orchidea)
Phragmipedium spp. (orchidea)
Renanthera imschootiana (orchidea)
Vanda coerulea (tučnopysk)
PINACEAE (BOROVICOVITÉ)Abies guatemalensis (jedle guatemalská; DŘEVINA)
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)Podocarpus parlatorei („manio“; DŘEVINA)
RUBIACEAE (MOŘENOVITÉ)Balmea stormiae (DŘEVINA)
SARRACENIACEAE (ŠPIRLICOVITÉ)Sarracenia rubra ssp. alabamensis (špirlice)
Sarracenia rubra ssp. jonesii (špirlice)
Sarracenia oreophila (špirlice)
STANGERIACEAEStangeria eriopus
ZAMIACEAE (ZAMIOVITÉ)Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1, 2 a 3 jsou uvedeny za přílohou č. 3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 ost. 1 písm. b) zákona

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)
KMEN CHORDATA (STRUNATCI)
TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)
MONOTREMATA (PTAKOŘITNÍ)
Tachyglossidae (ježurovití)Zaglossus spp. (paježura)
DIPROTODONTIA ((VAČNATCI - DVOJITOZUBCI)
Phalangeridae (kuskusovití)Phalanger orientalis (kuskus pruhovaný)
Spilocuscus maculatus (kuskus skrvnitý)
Macropodidae (klokanovití)Dendrolagus inustus (klokan hnědý)
Dendrolagus ursinus (klokan medvědí)
SCANDENTIA (TANY)
Tupaiidae (tanovití)Tupaiidae spp. (tanovití)
CHIROPTERA (LETOUNI)
Pteropodidae (kaloňovití)Acerodon spp. (kaloň) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Pteropus spp. (kaloň) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
PRIMATES (PRIMÁTI)PRIMATES spp. (PRIMÁTI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ)
Myrmecophagidae (mravenečníkovití)Myrmecophaga tridactyla (mravenečník velký, m. tříprstý)
Bradypodidae (lenochodovití tříprstí)Bradypus variegatus (lenochod hnědokrký)
Dasypodidae (pásovcovití)Chaetophractus nationi (pásovec srstnatý) (Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta. Všechny exempláře musí být považovány za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)
PHOLIDOTA (LUSKOUNI)
Manidae (luskounovití)Manis spp. (luskoun) (Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro Manis crassicaudata [luskoun tlustoocasý], M.javanica [l. ostrovní] a M. pentadactyla [l. krátkoocasý] pro exempláře odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)
RODENTIA (HLODAVCI)
Sciuridae (veverkovití)Ratufa spp. (ratufa)
CETACEA (KYTOVCI)CETACEA spp. (KYTOVCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro živé exempláře populace Tursiops truncatus [delfín skákavý] z Černého moře, odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)
CARNIVORA (ŠELMY)
Canidae (psovití)Canis lupus (vlk obecný) (S výjimkou populací v Bhútánu, Indii, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze č. 1)
Cerdocyon thous (maikong)
Chrysocyon brachyurus (pes hřívnatý)
Cuon aipinus (dhoul)
Pseudalopex culpaeus (pes horský)
Pseudalopex griseus (pes argentinský)
Pseudalopex gymnocercus (pes pampový)
Vulpes cana (liška kana)
Vulpes zerda (fenek)
Ursidae (medvědovití)Ursidae spp. (medvědovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Mustelidae (lasicovití)
Lutrinae (vydry)Lutrinae spp. (vydry) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Mephitinae (skunkové)Cohepatus humboldtii (skunk jižní)
Viverridae (cibetkovití)Cryptoprocta ferox (fosa)
Cynogale bennettii (mampolon)
Eupleres goudotii (puchol malý, falanuk malý)
Fossa fossana (fanaloka)
Hemigalus derbyanus (puchol žíhaný)
Prionodon linsang (linsang pruhovaný)
Felidae (kočkovití)Felidae spp. (kočkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením zákona)
Otariidae (lachtanovití)Arctocephalus spp. (lachtan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Phocidae (tuleňovití)Mirounga leonina (rypouš sloní)
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI)
Elephantidae (slonovití)Loxodonta africana (slon africký) (Pouze populace v Botswaně1), Namibii1), Jihoafrické republice1) a Zimbabwe2); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 1)
SIRENIA (SIRÉNY)
Dugongidae (dugongovití)
Trichechidae (kapustňákovití)Trichechus senegalensis (kapustňák senegalský)
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNÍCI)
Equidae (koňovití)Equus hemionus (osel asijský, poloosel) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze č. 1)
Equus kiang (kiang)
Equus onager (onager) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze č. 1)
Equus zebra hartmannae (zebra Hartmannové)
Tapiridae (tapírovití)Tapirus terrestris (tapír jihoamerický)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)Ceratotherium simum simum (nosorožec tuponosý, jižní forma)
(Pouze populace z Jihoafrické republiky; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 1. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře druhů, které jsou zařazené do přílohy č. 1, a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován)
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)
Tayassuidae (pekariovití)Tayassuidae spp. (pekariovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1 a dále populací Pecari tajacu [pekari páskovaný] z Mexika a Spojených států amerických, které nejsou zařazené v přílohách)
Hippopotamidae (hrochovití)Hexaprotodon liberiensis (hrošík liberijský)
Hippopotamus amphibius (hroch obojživelný)
Camelidae (velbloudovití)Lama guanicoe (guanako, huanako, lama divoká)
Vicugna vicugna (vikuňa) (Pouze populace v Argentině3) [populace v provinciích Jujuy a Catamarca a polodivoké populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii4) [celá populace], Chile5) [populace v Primera Región] a Peru6) [celá populace]; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze č. 1)
Moschidae (kabarovití)Moschus spp. (kabar) (S výjimkou populací v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze č. 1)
Cervidae (jelenovití)Cervus elaphus bactrianus (jelen bucharský)
Pudu mephistophiles (pudu severní)
Bovidae (turovití)Ammotragus lervia (paovce hřivnatá)
Bison bison athabascae (bizon lesní)
Budorcas taxicolor (takin)
Cephalophus dorsalis (chocholatka černohřbetá)
Cephalophus monticola (chocholatka modrá).
Cephalophus ogilbyi (chocholatka Ogilbyova)
Cephalophus silvicultor (chocholatka žlutohřbetá)
Cephalophus zebra (chocholatka páskovaná, ch. zebrovaná)
Damaliscus pygargus pygargus (buvolec bělořitný, poddruh pygargus)
Kobus leche (voduška červená, v. lečve)
Ovis ammon (argali, ovce Středoasijská) (S výjimkou poddruhů zařazených v příloze č. 1)
Ovis canadensis (ovce tlustorohá) (Pouze populace v Mexiku; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)
Ovis vignei (ovce stepní, arkal) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze č. 1)
Saiga tatarica (sajga)
TŘÍDA AVES (PTÁCI)
RHEIFORMES (NANDUOVÉ)
Rheidae (nanduovití)Rhea americana (nandu pampový)
Rhea pennata pennata (nandu Darwinův, poddruh pennata)
SPHENISCIFORMES (TUČŇÁCI)
Spheniscidae (tučňákovití)Spheniscus demersus (tučňák brýlatý)
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)
Balaenicipitidae (člunozobcovití)Balaeniceps rex (člunozobec velký)
Ciconiidae (čápovití)Ciconia nigra (čáp černý)
Threskiornithidae (ibisovití)Eudocimus ruber (ibis rudý)
Geronticus calvus (ibis jihoafrický)
Platalea leucorodia (kolpík bílý)
Phoenicopteridae (plameňákovití)Phoenicopteridae spp. (plameňákovití)
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ)
Anatidae (kachnovití)Anas bernieri (kachna černoskvrnná, k. Bernierova)
Anas formosa (čírka dvouskvrnná, č. východoindická)
Branta ruficollis (berneška rudokrká)
Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)
Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)
Dendrocygna arborea (husička stromová)
Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)
Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá)
FALCONIFORMES (DRAVCI)FALCONIFORMES spp. (DRAVCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1 a dále druhů čeledi Cathartidae [kondorovití], z nichž jeden je zařazen v příloze č. 3 a ostatní nejsou zařazené v přílohách)
GALLIFORMES (HRABAVÍ)
Phasianidae (bažantovití)Argusianus argus (bažant okatý, b. argus, argus okatý)
Gallus sonneratii (kur Sonneratův, k. čárkovaný)
Ithaginis cruentus (bažant krvavý)
Pavo muticus (páv japonský, p. zelený)
Polyplectron bicalcaratum (bažant paví, páv zrcadlový)
Polyplectron germaini (bažant hnědý, b. bělolící)
Polyplectron malacense (bažant malajský)
Polyplectron schleiermacheri (bažant bornejský)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘÍDLÍ)
Gruidae (jeřábovití)Gruidae spp. (jeřábovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Otididae (dropovití)Otididae spp. (dropovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ)
Columbidae (holubovití)Gallicolumba luzonica (holub krvavý)
Goura spp. (korunáč)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)PSITTACIFORMES spp. (PAPOUŠCI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1 a příloze č. 3 a s výjimkou Melopsittacus undulatus [andulka vlnkovaná] a Nymphicus hollandicus [korela chocholatá], které nejsou zařazeny v přílohách)
CUCULIFORMES (KUKAČKY)
Musophagidae (turakovití)Musophaga porphyreolopha (turako purpurový, banánovec purpurový)
Tauraco spp. (turako)
STRIGIFORMES (SOVY)STRIGIFORMES spp. (SOVY) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
APODIFORMES (SVIŠŤOUNI)
Trochilidae (kolibříkovití)Trochilidae spp. (kolibříkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
TROGONIFORMES (TROGONI)
Trogonidae (trogonovití)
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTÍ)
Bucerotidae (zoborožcovití)Aceros spp. (zoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Anorrhinus spp. (zoborožec)
Anthracoceros spp. (zoborožec)
Buceros spp. (dvojzoborožec) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Penelopides spp. (zoborožec)
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)
Ramphastidae (tukanovití)Pteroglossus aracari (arasari čevený, a. černohrdlý, arassari černokrký)
Pteroglossus viridis (arasari zelený, arassari zelenopláštíkový)
Ramphastos sulfuratus (tukan žlutoprsý, tukan Fischerův, tukan krátkozobý)
Ramphastos toco (tukan obrovský, tukan toko)
Ramphastos tucanus (tukan rudozobý, t. bledohrdlý)
Ramphastos vitellinus (tukan bělolící, t. vrubozobý)
PASSERIFORMES (PĚVCI)
Cotingidae (kotingovití)Rupicola spp. (skalňák)
Pittidae (pitovití)Pitta guajana (pita páskovaná)
Pitta nympha (pita nádherná)
Pycnonotidae (bulbulovití)Pycnonotus zeylanicus (bulbul korunkatý)
Muscicapidae (lejskovití)Cyornis ruckii (lejsek Rueckův)
Garrulax canorus (sojkovec zpěvný, s. bělouchý)
Leiothrix argentauris (timálie stříbrouchá)
Leiothrix lutea (timálie zlatá, t. čínská)
Liocichla omeiensis (sojkovec sečchuanský)
Emberizidae (strnadovití)Gubernatrix cristata (kardinál zelený)
Paroaria capitata (kardinál černohřbetý)
Paroaria coronata (kardinál šedý)
Tangara fastuosa (tangara nádherná)
Fringillidae (pěnkavovití)Carduelis yarrellii (čížek Yarrellův, č. žlutolící)
Estrildidae (astrildovití)Amandava formosa (astrild olivový, tygříček olivový)
Padda oryzivora (rýžovník šedý)
Poephila cincta cincta (pásovník krátkoocasý, poddruh cincta)
Sturnidae (špačkovití)Gracula religiosa (loskuták posvátný)
Paradisaeidae (rajkovití)Paradisaeidae spp. (rajkovití)
TŘÍDA REPTILIA (PLAZI)
TESTUDINATA (ŽELVY)
Dermatemydidae (dlouhohlávkovití)Dermatemys mawii (dlouhohlávka mexická)
Platysternidae (hlavcovití)Platysternon megacephalum (hlavec plochý)
Emydidae (emydovití)Annamemys annamensis (želva annamská)
Callagur borneoensis (želva bornejská)
Clemmys insculpta (želva hrbolatá)
Cuora spp. (želva)
Heosemys depressa (želva)
Heosemys grandis (želva červenavá)
Heosemys leytensis (želva)
Heosemys spinosa (želva)
Hieremys annandalii (želva)
Kachuga spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Leucocephalon yuwonoi (želva)
Mauremys mutica (želva)
Orlitia borneensis (želva)
Pyxidea mouhotii (želva)
Siebenrockiella crassicollis (želva)
Terrapene spp. (želva) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Testudinidae (testudovití)Testudinidae spp. (testudovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Byla stanovena nulová vývozní roční kvóta pro Geochelone sulcata [želva] pro exempláře odebrané z přírody a obchodované pro přednostně komerční účely)
Trionychidae (kožnatkovití)Chitra spp. (kožnatka)
Lissemys punctata (kožnatka indická)
Pelochelys spp. (kožnatka)
Pelomedusidae (pelomedusovití)Erymnochelys madagaskariensis (tereka madagaskarská)
Peltocephalus dumeriliana (tereka velkohlavá)
Podocnemis spp. (tereka)
CROCODYLIA (KROKODÝLOVÉ)CROCODYLIA spp. (KROKODÝLOVÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Viz též @2.)
SAURIA (JEŠTĚŘI)
Gekkonidae (gekonovití)Cyrtodactylus serpensinsula (gekon)
Phelsuma spp. (felzuma)
Agamidae (agamovití)Uromastyx spp. (trnorep)
Chamaeleonidae (chameleónivití)Bradypodion spp. (chameleón)
Brookesia spp. (chameleónek) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Calumma spp. (chameleón)
Chamaeleo spp. (chameleón)
Furcifer spp. (chameleón)
Iguanidae (leguánovití)Amblyrhynchus cristatus (leguán mořský)
Conolophus spp. (leguán)
Iguana spp. (leguán)
Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský)
Lacertidae (ještěrkovití)Podarcis lilfordi (ještěrka Lilfordova)
Podarcis pityusensis (ještěrka ibizská)
Cordylidae (kruhochvostovití)Cordylus spp. (kruhochvost)
Teiidae (tejovití)Crocodilurus amazonicus (krokodýloun amazonský, k. oranžovohrdlý)
Dracaena spp. (dracena)
Tupinambis spp. (teju) Viz @2
Scincidae (scinkovití)Corucia zebrata (scink šalomounský)
Xenosauridae (krokodýlovcovití)Shinisaurus crocodilurus (krokodýlovec čínský)
Helodermatidae (korovcovití)Heloderma spp. (korovec)
Varanidae (varanovití)Varanus spp. (varan) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Viz též @2.)
SERPENTES (HADI)
Loxocemidae (krajtovkovití)Loxocemidae spp. (krajtovkovití) Viz @2.
Pythonidae (krajtovití)Pythonidae spp. (krajtovití) (S výjimkou poddruhu zařazeného v příloze č. 1. Viz též @2.)
Boidae (hroznýšovití)Boidae spp. (hroznýšovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Viz též @2.)
Bolyeriidae (hroznýšovkovití)Bolyeriidae spp. (hroznýšovkovití) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Viz též @2.)
Tropidophiidae (pahroznýškovití)Tropidophiidae spp. (pahroznýškovití) Viz @2.
Colubridae (užovkovití)Clelia clelia (musurana černá)
Cyclagras gigas (užovka obrovská)
Elachistodon westermanni (vejcožrout indický)
Ptyas mucosus (ptyas velkooký) Viz @2.
Elapidae (korálovcovití)Hoplocephalus bungaroides (korálovec širokohlavý)
Naja atra (kobra čínská)
Naja kaouthia (kobra monoklová)
Naja mandalayensis (kobra)
Naja naja (kobra indická)
Naja oxiana (kobra středoasijská)
Naja philippinensis (kobra filipínská)
Naja sagittifera (kobra)
Naja samarensis (kobra samařská)
Naja siamensis (kobra siamská)
Naja sputatrix (kobra)
Naja sumatrana(kobra sumaterská)
Ophiophagus hannah (kobra královská)
Viperidae (zmijovití)Vipera wagneri (zmije Wagnerova)
TŘÍDA AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI)
ANURA (ŽÁBY)
Dendrobatidae (pralesničkovití)Dendrobates spp. (pralesnička, dendrobátka)
Epipedobates spp. (pralesnička)
Minyobates spp. (pralesnička)
Phyllobates spp. (pralesnička)
Mantellidae (mantelovití)Mantella spp. (mantela)
Microhylidae (parosničkovití)Scaphiophryne gottlebei (parosnička šperková)
Myobatrachidae (paropuchovití)Rheobatrachus spp. (tlamorodka, hvízdalka)
Ranidae (skokanovití)Euphlyctis hexadactylus (skokan šestiprstý)
Hoplobatrachus tigerinus (skokan tygrovitý)
CAUDATA (OCASATÍ)
Ambystomidae (axolotlovití)Ambystoma dumerilii (axolotl Dumérilův)
Ambystoma mexicanum (axolotl mexický)
Cryptobranchidae (velemlokovití)Andrias spp. (velemlok)
TŘÍDA ELASMOBRANCHII (PARYBY PŘÍČNOÚSTÉ)
ORECTOLOBIFORMES (MALOTLAMCI)
Rhincodontidae (veležralokovití)Rhincodon typus (žralok obrovský)
LAMNIFORMES (OBROUNI)
Cetorhinidae (obrounovití)Cetorhinus maximus (žralok veliký)
TŘÍDA ACTINOPTERYGII (RYBY PAPRSKOPLOUTVÉ)
ACIPENSERIFORMES (JESETEŘI)ACIPENSERIFORMES spp. (JESETEŘI) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1, Viz též @1.)
OSTEOGLOSSIFORMES (OSTNOJAZYČNÍ)
Osteoglossidae (ostnojazykovití)Arapaima gigas (arapaima velká)
CYPRINIFORMES (MÁLOOSTNÍ)
Cyprinidae (kaprovití)Caecobarbus geertsi (parmička slepá)
SYNGNATHIFORMES (JEHLY)
Syngnathidae (jehlovití)Hippocampus spp. (koníček) (Zařazení do přílohy č. 2 vstoupí v platnost dne 15. května 2004)
TŘÍDA SARCOPTERYGII (RYBY NOZDRATÉ)
CERATODONTIFORMES (BAHNÍCI)
Ceratodontidae (bahníkovití)Neoceratodus forsteri (bahník australský)
KMEN ARTHROPODA (ČLENOVCI)
TŘÍDA ARACHNIDA (PAVOUKOVCI)
SCORPIONES (ŠTÍŘI)
Scorpionidae (štírovití)Pandinus dictator (veleštír)
Pandinus gambiensis (veleštír)
Pandinus imperator (veleštír císařský)
ARANEAE (PAVOUCI)
Theraphosidae (sklípkanovití)Aphonopelma albiceps (sklípkan)
Aphonopelma pallidum (sklípkan)
Brachypelma spp. (sklípkan)
Brachypelmides klaasi (sklípkan)
TŘÍDA INSECTA (HMYZ)
LEPIDOPTERA (MOTÝLI)
Papilionidae (otakárkovití)Atrophaneura jophon (otakárek)
Atrophaneura pandiyana (otakárek)
Bhutanitis spp. (pestrokřídlec)
Ornithoptera spp. (ptákokřídlec) (sensu D'Abrera) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Teinopalpus spp. (otakárek)
Trogonoptera spp. (otakárek) (sensu D'Abrera)
Troides spp. (otakárek) (sensu D'Abrera)
KMEN ANNELIDA (KROUŽKOVCI)
TŘÍDA HIRUDINOIDEA (PIJAVKY)
ARHYNCHOBDELLIDA
Hirudinidae (pijavkovití)Hirudo medicinalis (pijavka lékařská)
KMEN MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)
TŘÍDA BIVALVIA (MLŽI)
VENERIDA
Tridacnidae (zévovití)Tridacnidae spp. (zévovití)
UNIONIDA
Unionidae (velevrubovití)Cyprogenia aberti (velevrub)
Epioblasma torulosa rangiana (velevrub)
Pleurobema clava (velevrub kyjovitý)
TŘÍDA GASTROPODA (PLŽI)
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCÍ)
Achatinellidae (achatinelkovití)
Camaenidae (kaménovití)Papustyla pulcherrima (kaména zelená)
MESOGASTROPODA
Strombidae (křídlatcovití)Strombus gigas (křídlatec velký)
KMEN CNIDARIA (ŽAHAVCI)
TŘÍDA ANTHOZOA (KORÁLNATCI)
HELIOPORACEA (KORÁLNATCI)Helioporidae spp. (korálnatcovití) (Zahrnuje pouze druh
Heliopora coerulea [korálnatec modrý]. Fosílie nepodléhají ustanovením zákona)
STOLONIFERA (STOLONI)
Tubiporidae (varhanitkovití)Tubiporidae spp. (varhanitkovití) (Fosílie nepodléhají ustanovením zákona)
ANTIPATHARIA (TRNATCI)ANTIPATHARIA spp. (TRNATCI, „černí koráli“)
SCLERACTINIA (VĚTEVNÍCI)SCLERACTINIA spp. (VĚTEVNÍCI, „tvrdí koráli“) (Fosílie nepodléhají ustanovením zákona)
TŘÍDA HYDROZOA (POLYPOVCI)
MILLEPORINA (ŽAHAVKY)
Milleporidae (žahavkovití, hydrokorálovcovití)Milleporidae spp. (žahavkovití, hydrokorálovcovití, „žahaví koráli“) (Fosílie nepodléhají ustanovením zákona)
STYLASTERINA (PAKORÁLI)
Stylasteridae (pakorálovití)Stylasteridae spp. (pakorálovití) (Fosílie nepodléhají ustanovením zákona)
FLORA (ROSTLINY)
AGAVACEAE (AGÁVOVITÉ)Agave victoriae-reginae #1 (agáve královská)
AMARYLLIDACEAE (AMARYLKOVITÉ)Galanthus spp. #1 (sněženka)
Sternbergia spp. #1 (sternbergie)
APOCYNACEAE (TOJEŠťovité)Pachypodium spp. #1 (pachypódium) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
Rauvolfia serpentina #2 (rauwolfie plazivá)
ARALIACEAE (ARALKOVITÉ)Panax ginseng #3 (všehoj, ženšen) (Pouze populace v Ruské federaci; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)
Panax quinquefolius #3 (všehoj americký)
BERBERIDACEAE (DŘIŠťÁLOVITÉ)Podophyllum hexandrum #2 (noholist; DŘEVINA)
BROMELIACEAE (BROMÉLIOVITÉ)Tillandsia harrisii #1 (tilandsie)
Tillandsia kammii #1 (tilandsie)
Tillandsia kautskyi #1 (tilandsie)
Tillandsia mauryana #1 (tilandsie)
Tillandsia sprengeliana #1 (tilandsie)
Tillandsia sucrei #1 (tilandsie)
Tillandsia xerographica #1 (tilandsie)
CACTACEAE (KAKTUSOVITÉ)CACTACEAE spp.7) #4 (KAKTUSOVITÉ) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
CARYOCARACEAECaryocar costaricense #1 („aji, cagui, almendrillo“; DŘEVINA)
CRASSULACEAE (TUČNOLISTOVITÉ)
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
CYATHEACEAECyathea spp. #1 („stromové kapradiny“)
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)CYCADACEAE spp. #1 (CYKASOVITÉ)
DIAPENSIACEAEShortia galacifolia #1
DICKSONIACEAECibotium barometz #1 („stromová kapradina“)
Dicksonia spp. #1 (diksonie, „stromové kapradiny“) (Pouze populace v Americe; žádná jiná populace není zařazena v přílohách)
DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE (SMLDNICOVITÉ)Dioscorea deltoidea #1
DROSERACEAE (ROSNATKOVITÉ)Dionaea muscipula #1 (mucholapka podivná)
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)Euphorbia spp. #1 (pryšec, euforbie) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1; pouze sukulentní druhy; uměle vypěstované exempláře kultivarů Euphorbia trigona nepodléhají ustanovením zákona)
FOUQUIERIACEAEFouquieria columnaris #1
JUGLANDACEAE (OŘEŠÁKOVITÉ)Oreomunnea pterocarpa #1 (DŘEVINA)
LEGUMINOSAE (BOBOVITÉ)Pericopsis elata #5 („afrormosia, krokrodu, asamela“; DŘEVINA)
Platymiscium pleiostachyum #1 („trebol, macawood, granadillo“; DŘEVINA)
Pterocarpus santalinus #7 („santal“; DŘEVINA)
LILIACEAE (LILIOVITÉ)Aloe spp. #1 (aloe) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1. Rovněž s výjimkou druhu Aloe vera, označovaného také jako Aloe barbadensis, který není zařazen v přílohách)
MELIACEAESwietenia humilis #1 (svitenie honduraská, „honduraský mahagon“; DŘEVINA)
Swietenia macrophylla #6 (svitenie brazilská, „brazilský mahagon“; DŘEVINA) (Populace v neotropické oblasti) [Vstoupí v platnost dne 15. listopadu 2003]
Swietenia mahagoni #5 (svitenie mahagonová, „kubánský mahagon“; DŘEVINA)
NEPENTHACEAE (LÁČKOVKOVITÉ)Nepenthes spp. (láčkovka) #1
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITÉ)ORCHIDACEAE spp.8) #8 (VSTAVAČOVITÉ, „orchideje“) (S výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
OROBANCHACEAE (ZÁRAZOVITÉ)
Cistanche deserticola
PALMAE (PALMY)Beccariophoenix madagaskariensis („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Chrysalidocarpus decipiens #1 (palma; DŘEVINA)
Lemurophoenix halleuxii-(„palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Marojejya darianii („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Neodypsis decaryi #1 (palma; DŘEVINA)
Ravenea louvelii („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Ravenea rivularis („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Satranala decussilvae („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
Voanioala gerardii („palma z Madagaskaru“; DŘEVINA)
PORTULACACEAE (ŠRUCHOVITÉ)Anacampseros spp. #1
Avonia spp. #1
Lewisia serrata #1
PRIMULACEAE (PRVOSENKOVITÉ)Cyclamen spp.9) #1 (brambořík)
PROTEACEAE (PROTEOVITÉ)Orothamnus zeyheri #1
Protea odorata #1
RANUNCULACEAE (PRYSKYŘNÍKOVITÉ)Adonis vernalis #2 (hlaváček jarní)
Hydrastis canadensis #3
ROSACEAE (RŮŽOVITÉ)Prunus africana #1 (slivoň africká; dřevina)
SARRACENIAVCEAE (ŠPIRLICOVITÉ)Sarracenia spp. #1 (špirlice, „americké láčkovky“) (s výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
SCROPHULARIACEAE (KRTIČNÍKOVITÉ)Picrorhiza kurrooa #3 (s výjimkou Picrorhiza scrophulariiflora)
STANGERIACEAEBowenia spp. #1
TAXACEAE (TISOVITÉ)Taxus wallichiana #2 (tis himalájský; DŘEVINA)
THYMELAEACEAEAquilaria malaccensis #1 („malajské orlí dřevo, lignum aloes“; DŘEVINA)
VALERIANACEAE (KOZLÍKOVITÉ)Nardostachys grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE (WELWITSCHIOVITÉ)Welwitschia mirabilis #1 (welwitschie podivná)
ZAMIACEAE (ZEMIOVITÉ)ZAMIACEAE spp. #1 (ZAMIOVITÉ, „cykasy“) (s výjimkou druhů zařazených v příloze č. 1)
ZINGIBERACEAE (ZÁZVORNÍKOVITÉ)Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE (KACIBOVITÉ)Guaiacum spp. #2 („lignum vitae, quayacan, palo santo, železné dřevo“; DŘEVINA)

1) Populace v Botswaně, Namibii a Jihoafrické republice (zařazené v příloze č. 2): Výlučně pro umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranářské programy in-situ; 3) obchodu s kůžemi; 4) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely; 5) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (celé kly a kusy pro Botswanu a Namibii; celé kly a kusy, které měří 20 cm nebo více a váží 1 kg nebo více, pro Jihoafrickou republiku) za následujících podmínek: i) pouze registrované vládní zásoby, které pocházejí z uvedeného státu (kromě zabavené slonoviny a slonoviny neznámého původu), a v případě Jihoafrické republiky pouze slonovina pocházející z Krugerova národního parku; ii) pouze obchodním partnerům, u kterých sekretariát mezinárodní úmluvy1) po poradě se Stálým výborem mezinárodní úmluvy1) prověřil, že mají národní legislativu a vnitrostátní obchodní kontroly dostatečné k tomu, aby se zajistilo, že dovezená slonovina nebude opětovně vyvezena a bude využita v souladu se všemi požadavky usnesení Conf. 10.10 (Rev. CoP12), které se týkají vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) nikoli před květnem 2004 a v žádném případě ne před tím, než sekretariát mezinárodní úmluvy1) prověří případné dovážející země a než MIKE poskytne sekretariátu mezinárodní úmluvy1) základní informace (např. velikost sloní populace, výskyt nezákonného zabíjení); iv) maximální množství 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika) slonoviny může být obchodováno a odesláno v jedné zásilce pod přísným dohledem sekretariátu mezinárodní úmluvy1); v) výnosy z obchodu jsou určeny výlučně pro ochranu slonů a pro programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř anebo sousedí se sloním areálem; vi) pouze poté, co Stálý výbor mezinárodní úmluvy1) odsouhlasil, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na návrh sekretariátu mezinárodní úmluvy1) může Stálý výbor mezinárodní úmluvy1) rozhodnout, že tento obchod bude částečně nebo úplně zastaven v případě nedodržení podmínek vyvážející nebo dovážející zemí anebo v případě prokázaného nepříznivého dopadu obchodu na ostatní sloní populace. Všechny exempláře, se kterými není povolen obchod za výše uvedených podmínek, se považují za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

2) Populace v Zimbabwe (zařazené v příloze č. 2): Výlučně pro umožnění: 1) vývozu loveckých trofejí pro nekomerční účely; 2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst určení; 3) vývozu kůží; 4) vývozu koženého zboží a řezeb ze slonoviny pro nekomerční účely. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován. Aby se zajistilo tam, kde je to požadováno, že a) místa určení pro živé exempláře jsou “vhodná a přijatelná“ a/nebo b) účel dovozu je “nekomerční“, povolení k vývozu a potvrzení o reexportu může být vydáno pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu státu dovozu potvrzení o tom, že v případě a), analogicky k článku III odst. 3 písm. b) mezinárodní úmluvy1), bylo místo určení zkontrolováno příslušným vědeckým orgánem a předpokládaný příjemce byl uznán jako vhodně vybavený k umístění zvířat a péči o ně, a/nebo v případě b), analogicky k článku III odst. 3 písm. c) mezinárodní úmluvy1), byl výkonný orgán ubezpečen o tom, že exempláře nebudou používány přednostně pro komerční účely.

3) Populace z Argentiny (zařazená v příloze č. 2): Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze č. 2, a s látkami a předměty z ní vyrobenými a ostatními rukodělnými výrobky. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUÑA-ARGENTINA'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

4) Populace z Bolívie (zařazená v příloze č. 2): Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s: a) vlnou a výrobky z ní vyrobenými stříhanou z živých vikuní, patřících do populací z chráněných území (the Conservation Units) v Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lipez-Chichas, a b) výrobky vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní zbylých populací v Bolívii. Vlna musí nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUÑA-BOLIVIA'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

5) Populace z Chile (zařazená v příloze č. 2): Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní, patřících do populací zařazených v příloze č. 2, a s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUÑA-CHILE'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy č. I a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

6) Populace z Peru (zařazená v příloze č. 2): Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní a se zásobami existujícími z doby devátého zasedání konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) (listopad 1994) v množství 3 249 kg a také s látkami a předměty z ní vyrobenými, včetně luxusních rukodělných výrobků a pleteného zboží. Rubová strana látky musí na sobě nést logogram, který přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři dohody „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“, a její obruba slova 'VICUÑA-PERU'. Ostatní výrobky musí nést vysačku s uvedeným logogramem a označením 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všechny ostatní exempláře se považují za exempláře zařazené do přílohy č. 1 a obchod s nimi musí být ve shodě s tím regulován.

7) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nepodléhají ustanovením zákona:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp., které jsou barevnými mutanty postrádajícími chlorofyl a roubovanými na následujících podnožích:
Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus nebo Hylocereus undatus
Opuntia microdasys
(kultivary)

8) Uměle vypěstované exempláře hybridů v rámci rodu Phalaenopsis nepodléhají ustanovením zákona, jestliže: 1)jsou exempláře obchodovány v zásilkách sestávajících z jednotlivých kontejnerů (např. krabic, beden nebo palet), který každý obsahuje 100 nebo více rostlin; 2) všechny rostliny v jednom kontejneru jsou stejného hybridu, bez žádného přimíchání odlišných hybridů ve stejném kontejneru; 3) rostliny v jednom kontejneru mohou být snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře tím, že vykazují vysoký stupeň uniformity ve velikosti a stadiu růstu, čistotu, neporušenost kořenového systému a obecnou nepřítomnost poškození nebo poranění, která by mohla být připisována rostlinám pocházejícím z přírody; 4) rostliny nevykazují vlastnosti přírodního původu, jako je poškození hmyzem nebo ostatními živočichy, houby nebo řasy přichycené na listech, nebo mechanické poškození kořenů, listů nebo jiných částí jako výsledek sběru a 5) zásilky jsou vybaveny dokumentací, jako např. fakturou, která zřetelně stanoví počet rostlin a je podepsána zasilatelem. Rostliny, které nemají jednoznačný nárok na výjimku, musí být doprovázeny příslušnými doklady CITES.

9) Uměle vypěstované exempláře kultivarů Cyclamen persicum nepodléhají ustanovením zákona. Tato výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu ve formě dormantních hlíz.

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1, 2 a 3 jsou uvedeny za přílohou č. 3.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)
KMEN CHORDATA (STRUNATCI)
TŘÍDA MAMMALIA (SAVCI)
CHIROPTERA (LETOUNI)
Phyllostomidae (listonosovití)Platyrrhinus lineatus (listonos bělopásý) (Uruguay)
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ)
Myrmecophagiadae (mravenečníkovití)Tamandua mexicana (mravenečník mexický) (Guatemala)
Megalonychidae (lenochodovití dvouprstí)Choloepus hoffmanni (lenochod krátkokrký, l. středoamerický) (Kostarika)
Dasypodidae (pásovcovití)Cabassous centralis (pásovec středoamerický) (Kostarika)
Cabassous tatouay (pásovec dlouhouchý) (Uruguay)
RODENTIA (HLODAVCI)
Sciuridae (veverkovití)Epixerus ebii (veverka velká) (Ghana)
Marmota caudata (svišť dlouhoocasý) (Indie)
Marmota himalayana (svišť mimálajský) (Indie)
Sciurus deppei (veverka Deppeova) (Kostarika)
Anomaluridae (šupinatkovití)Anomalurus beecrofti (šupinatka palmová) (Ghana)
Anomalurus derbianus (šupinatka Derbyho) (Ghana)
Anomalurus pelii (šupinatka západoafrická) (Ghana)
Idiurus macrotis (šupinatka ušatá) (Ghana)
Hystricidae (dikobrazovití)Hystrix cristata (dikobraz obecný) (Ghana)
Erethizontidae (urzonovití)Sphiggurus mexicanus (kuandu mexický) (Honduras)
Sphiggurus spinosus (kuandu dlouhosrstý, k. ostnatý) (Uruguay)
Agoutidae (pakovití)Agouti paca (paka nížinná) (Honduras)
Dasyproctidae (agutiovití)Dasyprocta punctata (aguti středoamerický, a. skvrnitý) (Honduras)
CARNIVORA (ŠELMY)
Canidae (psovití)Canis aureus (šakal obecný) (Indie)
Vulpes bengalensis (liška džunglová) (Indie)
Vulpes vulpes griffithi (liška obecná, poddruh griffithi) (Indie)
Vulpes vulpes montana (liška obecná, poddruh montana) (Indie)
Vulpes vulpes pusilla (liška obecná, poddruh pusilla) (Indie)
Procyonidae (medvídkovití)Bassaricyon gabbii (olingo štíhlý) (Kostarika)
Bassariscus sumichrasti (fret malý) (Kostarika)
Nasua narica (nosál bělohubý) (Honduras)
Nasua nasua solitaria (nosál červený, poddruh solitaria) (Uruguay)
Potos flavus (kynkažu) (Honduras)
Mellivorinae (medojedi)Mellivora capensis (medojed) (Botswana, Ghana)
Mustelinae (kuny)Eira barbara (hyrare) (Honduras)
Galictis vittata (grizon velký) (Kostarika)
Martes flavigula (charza žlutohrdlá, kuna charsa) (Indie)
Martes foina intermedia (kuna skalní, poddruh intermedia) (Indie)
Martes gwatkinsii (charza jižní) (Indie)
Mustela altaica (lasice horská) (Indie)
Mustela erminea ferghanae (hranostaj, poddruh ferghanae) (Indie)
Mustela kathiah (lasice žlutobřichá) (Indie)
Mustela sibirica (kolonok, norek sibiřský) (Indie)
Viverridae (cibetkovití)Arctictis binturong (binturong) (Indie)
Civettictis civetta (cibetka africká) (Botswana)
Paguma larvata (oviječ maskovaný, o. zakuklený) (Indie)
Paradoxurus hermaphroditus (oviječ skvrnitý, o. malajský, musang) (Indie)
Paradoxurus jerdoni (oviječ tmavý) (Indie)
Viverra civettina (cibetka pobřežní) (Indie)
Viverra zibetha (cibetka asijská) (Indie)
Viverricula indica (cibetka malá) (Indie)
Herpestidae (promykovití)Herpestes brachyurus fuscus (promyka krátkoocasá, poddruh fuscus) (Indie)
Herpestes edwardsii (promyka mungo, p. indická) (Indie)
Herpestes javanicus auropunctatus (promyka zlatá, poddruh auropunctatus) (Indie)
Herpestes smithii (promyka rudá) (Indie)
Herpestes urva (promyka krabová) (Indie)
Herpestes vitticollis (promyka pruhovaná) (Indie)
Hyaenidae (hyenovití)Proteles cristatus (hyenka hřivnatá, hyena cibetkovitá) (Botswana)
Odobenidae (mrožovití)Odobenus rosmarus (mrož lední) (Kanada)
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)
Tragulidae (kančilovití)Hyemoschus aquaticus (kančil vodní, k. africký) (Ghana)
Cervidae (jelenovití)Cervus elaphus barbarus (jelen berberský) (Tunisko)
Mazama americana cerasina (mazama červený, poddruh cerasina) (Guatemala)
Odocoileus virginianus mayensis (jelenec běloocasý, poddruh mayensis) (Guatemala)
Bovidae (turovití)Antilope cervicapra (antilopa jelení) (Nepál)
Bubalus arnee (arni) (Nepál) (S výjimkou domestikované formy, která je uváděna jako Bubalus bubalis)
Damaliscus lunatus (buvolec modrý) (Ghana)
Gazella cuvieri (gazela atlaská) (Tunisko)
Gazella dorcas (gazela dorcas) (Tunisko)
Gazella leptoceros (gazela písková) (Tunisko)
Tetracerus quadricornis (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga) (Nepál)
Tragelaphus eurycerus (bongo, b. lesní) (Ghana)
Tragelaphus spekii (sitatunga, antilopa bahenní, lesoň bahenní) (Ghana)
TŘÍDA AVES (PTÁCI)
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)
Ardeidae (volavkovití)Ardea goliath (volavka obrovská, v. goliáš) (Ghana)
Bubulcus ibis (volavka rusohlavá) (Ghana)
Casmerodius albus (volavka bílá) (Ghana)
Egretta garzetta (volavka stříbřitá) (Ghana)
Ciconiidae (čápovití)Ephippiorhynchus senegalensis (čáp sedlatý) (Ghana)
Leptoptilos crumeniferus (čáp marabu, marabu africký) (Ghana)
Threskiornithidae (ibisovití)Bostrychia hagedash (ibis hagedaš) (Ghana)
Bostrychia rara (ibis kropenatý) (Ghana)
Threskiornis aethiopicus (ibis posvátný) (Ghana)
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ)
Anatidae (kachnovití)Alopochen aegyptiacus (husice nilská) (Ghana)
Anas acuta (ostralka štíhlá) (Ghana)
Anas capensis (čírka kapská) (Ghana)
Anas clypeata (lžičák pestrý) (Ghana)
Anas crecca (čírka obecná) (Ghana)
Anas penelope (hvízdák eurasijský) (Ghana)
Anas querquedula (čírka modrá) (Ghana)
Aythya nyroca (polák malý) (Ghana)
Cairina moschata (pižmovka velká, kachna pižmová) (Honduras)
Dendrocygna autumnalis (husička podzimní) (Honduras)
Dendrocygna bicolor (husička dvoubarvá, h. bažinná) (Ghana, Honduras)
Dendrocygna viduata (husička vdova, h. vdovka, kachna vdova) (Ghana)
Nettapus auritus (kačenka běloboká, kachnička pestrá) (Ghana)
Plectropterus gambensis (kachna ostruhatá, pižmovka ostruhatá) (Ghana)
Pteronetta hartlaubii (pižmovka konžská, kachna konžská) (Ghana)
FALCONIFORMES (DRAVCI)
Cathartidae (kondorovití)Sarcoramphus papa (kondor královský) (Honduras)
GALLIFORMES (HRABAVÍ)
Cracidae (hokovití)Crax alberti (hoko modrozobý) (Kolumbie)
Crax daubentoni (hoko žlutolaločný) (Kolumbie)
Crax globulosa (hoko korunkatý) (Kolumbie)
Crax rubra (hoko černý, h. proměnlivý) (Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras)
Ortalis vetuta (guan hnědokřídlý, chachalaka hnědokřídlý, čačalaka obecná) (Guatemala, Honduras)
Pauxi pauxi (hoko přilbový) (Kolumbie)
Penelope purpurascens (guan rezavobřichý, g. chocholatý) (Honduras)
Penelopina nigra (guan malý) (Guatemala)
Phasianidae (bažantovití)Agelastes meleagrides (perlička červenohlavá) (Ghana)
Agriocharis ocellata (krocan paví) (Guatemala)
Arborophila charltonii (koroptev kaštanovoprsá, k. malajská) (Malajsie)
Arborophila orientalis (koroptev bělohrdlá, k. sumaterská) (Malajsie)
Caloperdix oculea (křepelka lesní, koroptev lesní) (Malajsie)
Lophura erythrophthalma (bažant červenolící) (Malajsie)
Lophura ignita (bažant ohnivý, b. ohnivohřbetý (Malajsie)
Melanoperdix nigra (křepelka černá, koroptev černá) (Malajsie)
Polyplectron inopinatum (bažant horský) (Malajsie)
Rhizothera longirostris (křepelka dlouhozobá, koroptev dlouhozobá) (Malajsie)
Rollulus rouloul (křepelka korunkatá, křepel korunkatý, koroptev korunkatá) (Malajsie)
Tragopan satyra (satyr obecný, s. himálajský) (Nepál)
CHARADRIIFORMES (BAHŇÁCI)
Burhinidae (dytíkovití)Burhinus bistriatus (dytík pruhovaný, d. dvoupruhý) (Guatemala)
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ)
Columbidae (holubovití)Columba guinea (holub guinejský, h. skvrnitý) (Ghana)
Columba iriditorques (holub bronzovokrký) (Ghana)
Columba livia (holub skalní) (Ghana)
Columba mayeri (holub růžový) (Mauricius)
Columba unicincta (holub šedý, h. vínoprsý) (Ghana)
Oena capensis (holoubek kapský, hrdlička kapská) (Ghana)
Streptopelia decipiens (hrdlička šedoocasá) (Ghana)
Streptopelia roseogrisea (hrdlička chechtavá) (Ghana)
Streptopelia semitorquata (hrdlička červenooká) (Ghana)
Streptopelia senegalensis (hrdlička senegalská, h. palmová) (Ghana)
Streptopelia turtur (hrdlička divoká) (Ghana)
Streptopelia vinacea (hrdlička vínorudá) (Ghana)
Treron calva (treron africký, holub africký) (Ghana)
Treron waalia (treron waalia, holub waalia, h. sahelský) (Ghana)
Turtur abyssinicus (holoubek habešský, hrdlička etiopská) (Ghana)
Turtur afer (holoubek modroskvrnný, hrdlička modroskvrnná) (Ghana)
Turtur brehmeri (holoubek Brehmerův, hrdlička modrohlavá) (Ghana)
Turtur tympanistria (holoubek tamburínský, hrdlička bubínková) (Ghana)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)
Psittacidae (papouškovití)Psittacula krameri (alexandr malý) (Ghana)
CUCULIFORMES (KUKAČKY)
Musophagidae (turakovití)Corythaeola cristata (turako velký) (Ghana)
Crinifer piscator (turako šedý) (Ghana)
Musophaga violacea (turako fialový, banánovec obecný) (Ghana)
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)
Capitonidae (vousákovití)Semnornis ramphastinus (vousák tukani) (Kolumbie)
Ramphastidae (tukanovití)Baillonius bailloni (arasari zlatý, arassari zlatý) (Argentina)
Pteroglossus castanotis (arasari hnedouchý, arassari hnědouchý) (Argentina)
Ramphastos dicolorus (tukan pestrý) (Argentina)
Selenidera maculirostris (arasari skvrnozobý, arassari skvrnozobý) (Argentina)
PASSERIFORMES (PĚVCI)
Cotingidae (kotingovití)Cephalopterus ornatus (vranucha ozdobná) (Kolumbie)
Cephalopterus penduliger (vranucha dlouholaločnatá) (Kolumbie)
Muscicapidae (lejskovití)Bebrornis rodericanus (lejsek rodrigézský, rákosník rodriguézský) (Mauricius)
Terpsiphone bourbonnensis (lejskovec bourbonský) (Mauricius)
Fringillidae (pěnkavovití)Serinus canicapillus (zvonohlík západoafrický) (Ghana)
Serinus leucopygius (zvonohlík šedý) (Ghana)
Serinus mozambicus (zvonohlík mozambický) (Ghana)
Estrildidae (astrildovití)Amadina fasciata (amadina páskovaná, a. obojková) (Ghana)
Amandava subflava (zlatoprska malá) (Ghana)
Estrilda astrild (astrild vlnkovaný) (Ghana)
Estrilda caerulescens (modroušek rudoocasý) (Ghana)
Estrilda melpoda (astrild oranžolící, a. oranžovolící) (Ghana)
Estrilda troglodytes (astrild šedý) (Ghana)
Lagonosticta rara (amarant černobřichý) (Ghana)
Lagonosticta rubricata (amarant tmavý) (Ghana)
Lagonosticta rufopicta (amarant tečkovaný) (Ghana)
Lagonosticta senegala (amarant malý) (Ghana)
Lagonosticta vinacea (amarant škraboškový) (Ghana)
Lonchura bicolor (stračka dvoubarvá) (Ghana)
Lonchura cantans (stříbrozobka zpěvná) (Ghana)
Lonchura cucullata (stračka malá) (Ghana)
Lonchura fringilloides (stračka velká) (Ghana)
Mandingoa nitidula (vločkovník zelenohřbetý) (Ghana)
Nesocharis capistrata (oliváček běločelý) (Ghana)
Nigrita bicolor (černoušek hnědoprsý) (Ghana)
Nigrita canicapilla (černoušek šedohřbetý) (Ghana)
Nigrita fusconota (černoušek pláštíkový) (Ghana)
Nigrita luteifrons (černoušek žlutočelý) (Ghana)
Ortygospiza atricollis (astrild černohrdlý, a. křepelčí) (Ghana)
Parmoptila rubrifrons (astrild mravenčí, a. Jamesonův) (Ghana)
Pholidornis rushiae (astrild skřivanovy, moudivláček skřivanovitý) (Ghana)
Pyrenestes ostrinus (rudoušek černobřichý) (Ghana)
Pytilia hypogrammica (astrild rudočelý, astrild červenočelý) (Ghana)
Pytilia phoenicoptera (astrild rudokřídlý) (Ghana)
Spermophaga haematina (louskáček červenoprsý) (Ghana)
Uraeginthus bengalus (motýlek rudouchý) (Ghana)
Ploceidae (snovačovití)Amblyospiza albifrons (snovač bělozobý, s. běločelý) (Ghana)
Anaplectes rubriceps (snovatec červenohlavý) (Ghana)
Anomalospiza imberbis (přádelník kukaččí) (Ghana)
Bubalornis albirostris (tkalčík bělozobý) (Ghana)
Euplectes afer (přádelník zlatý, p. Napoleonův, snovač Napoleonův) (Ghana)
Euplectes ardens (přádelník límcový, snovač límcový) (Ghana)
Euplectes franciscanus (přádelník oranžový, snovač oranžový) (Ghana)
Euplectes hordeaceus (přádelník korunkatý, p. ohnivý, snovač korunkatý) (Ghana)
Euplectes macrourus (přádelník žlutohřbetý, snovač žlutoramenný) (Ghana)
Malimbus cassini (snovatec černohrdlý) (Ghana)
Malimbus malimbicus (snovatec chocholatý) (Ghana)
Malimbus nitens (snovatec rudokrký) (Ghana)
Malimbus rubricollis (snovatec červenočapkový) (Ghana)
Malimbus scutatus (snovatec štítnatý) (Ghana)
Pachyphantes superciliosus (snovač nádherný) (Ghana)
Passer griseus (vrabec šedohlavý) (Ghana)
Petronia dentata (vrabec křovinný) (Ghana)
Plocepasser superciliosus (vrabec hnědohlavý) (Ghana)
Ploceus albinucha (snovač běločapkový) (Ghana)
Ploceus aurantius (snovač oranžový) (Ghana)
Ploceus cucullatus (snovač zahradní) (Ghana)
Ploceus heuglini (snovač Heuglinův) (Ghana)
Ploceus luteolus (snovač malý) (Ghana)
Ploceus melanocephalus (snovač černohlavý) (Ghana)
Ploceus nigerrimus (snovač černý) (Ghana)
Ploceus nigricollis (snovač černokrký) (Ghana)
Ploceus pelzelni (snovač tenkozobý, s. Pelzelnův) (Ghana)
Ploceus preussi (snovač zlatohřbetý) (Ghana)
Ploceus tricolor (snovač tříbarvý) (Ghana)
Ploceus vitellinus (snovač žlutavý) (Ghana)
Quelea erythrops (snovač červenohlavý, s. rudohlavý) (Ghana)
Sporopipes frontalis (astrildovec uzdičkový, snovač uzdičkový) (Ghana)
Vidua chalybeata (vdovka malá) (Ghana)
Vidua interjecta (vdovka uelle, v. dlouhoocasá) (Ghana)
Vidua larvaticola (vdovka baka, v. bakská) (Ghana)
Vidua macroura (vdovka dominikánská, v. černobílá) (Ghana)
Vidua orientalis (vdovka širokoocasá) (Ghana)
Vidua raricola (vdovka jambandu, v. gambandská) (Ghana)
Vidua togoensis (vdovka tožská) (Ghana)
Vidua wilsoni (vdovka světlokřídlá) (Ghana)
TŘÍDA REPTILIA (PLAZI)
TESTUDINATA (ŽELVY)
Trionychidae (kožnatkovití)Trionyx triunguis (kožnatka africká) (Ghana)
Pelomedusidae (pelomedusovití)Pelomedusa subrufa (pelomedusa africká, tereka africká) (Ghana)
Pelusios adansonii (pelusie Adansonova, tereka Adansonova) (Ghana)
Pelusios castaneus (pelusie hnědá, p. západoafrická, tereka hnědá) (Ghana)
Pelusios gabonensis (pelusie gabunská, p. východoafrická, tereka gabunská) (Ghana)
Pelusios niger (pelusie černá, tereka černá) (Ghana)
SAURIA (JEŠTĚŘI)
Gekkonidae (gekonovití)Hoplodactylus spp.(pagekon) (Nový Zéland)
Naultinus spp. (pagekon) (Nový Zéland)
Colubridae (užovkovití)Atretium schistosum (užovka) (Indie)
Cerberus rhynchops (cerberus vodní) (Indie)
Xenochrophis piscator (užovka rybářská) (Indie)
Elapidae (korálovcovití)Micrurus diastema (korálovec atlantický) (Honduras)
Micrurus nigrocinctus (korálovec středoamerický) (Honduras)
Viperidae (zmijovití)Crotalus durissus (chřestýš brazilský) (Honduras)
Daboia russelii (zmije řetízková) (Indie)
TŘÍDA AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI)
CAUDATA (OCASATÍ)
Cryptobranchidae (velemlokovití)Andrias spp. (velemlok)
TŘÍDA ELASMOBRANCHII (PARYBY PŘÍČNOÚSTÉ)
LAMNIFORMES (OBROUNI)
Lamnidae (lamnovití)Carcharodon carcharias (žralok bílý) (Austrálie)
TŘÍDA INSECTA (HMYZ)
COLEOPTERA (BROUCI)
Lucanidae (roháčovití)Colophon spp. (Jihoafrická republika)
FLORA (ROSTLINY)
GNETACEAE (LIÁNOVCOVITÉ)Gnetum montanum #1 (liánovec horský)(Nepál)
LEGUMINOSAE (BOBOVITÉ)Dipteryx panamensis (DŘEVINA) (Kostarika)
MAGNOLIACEAE (ŠÁCHOLANOVITÉ)Magnolia liliifera var. obovata #1 (magnólie; DŘEVINA) (Nepál)
MELIACEAE[Populace v Kolumbii (Kolumbie), populace v Peru (Peru)]
Swietenia macrophylla #5 (svitenie brazilská, „brazilský mahagon“; DŘEVINA) (Do 15. listopadu 2003) [Populace v Bolívii (Bolívie), populace v Brazílii (Brazílie), všechny populace vyskytující se v Americe (Kostarika), populace v Kolumbii (Kolumbie), populace v Mexiku (Mexico) a populace v Peru (Peru)]
PAPAVERACEAE (MAKOVITÉ)Meconopsis regia #1 (Nepál)
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)Podocarpus neriifolius #1 (DŘEVINA) (Nepál)
TROCHODENDRACEAETetracentron sinense #1 (Nepál)
THYMELAEACEAEGonystylus spp. #1 (DŘEVINA) (Indonésie)

Vysvětlivky k přílohám č. 1, 2 a 3

1. Druhy zařazené v těchto přílohách jsou vyjmenované v pravém sloupci a jsou uváděny:

a) jménem druhu; nebo

b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2. Zkratka “spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy k taxonům vyšším než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem klasifikace.

Směrodatná jsou pouze vědecká (“latinská“) jména druhů a ostatních biologických taxonů. České názvy taxonů jsou uvedeny pouze jako doplňující informace.

U dřevin je doplněna vysvětlující poznámka „DŘEVINA“, která nijak neurčuje, na jakou část rostliny se vztahuje zákon nebo mezinárodní úmluva1).

4. Pro taxony rostlin nižší úrovně než druh se používají následující zkratky:

a) zkratka “ssp.“ se používá na označení poddruhu,

b) zkratka “var.“ se používá na označení variety (variet).

5. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů rostlin (FLORA) zařazených v příloze č. 1 není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s ustanoveními článku III mezinárodní úmluvy1), znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovnány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona.

6. Jména zemí, uvedená v závorkách u jména druhu z přílohy č. 3, jsou jména těch smluvních stran mezinárodní úmluvy1), které navrhly zařazení daného druhu do přílohy č. 3 [viz § 2 odstavce 1, písmeno c) zákona].

7. V souladu s článkem č. 1 písmenem b) pod odstavcem (iii) mezinárodní úmluvy1) symbol “#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného v příloze č. 2 nebo č. 3, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely mezinárodní úmluvy1) a zákona takto:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách; a

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, převážených ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a

d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen mimo semena mexických kaktusů pocházejících z Mexika, a pylu;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin; a

e) jednotlivých článků lodyhy (listů), jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Opuntia podrodu Opuntia;.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 Označuje klády, dřevné štěpky a nezpracovaný vytěžený materiál.

#8 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu (včetně brylek);

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, z pevného nebo kapalného živného prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a

d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

8. Kříženci (hybridi) nebo jinak geneticky manipulovaní jedinci, jejichž alespoň jeden “rodič“ či jiný “předek“ je jedním z druhů vyjmenovaných v příloze č. 1, 2 nebo 3, jsou považováni za exempláře ve smyslu § 3 písm. a) zákona. V případech, kdy „rodiče“ nebo “předci“ takového živočicha nebo rostliny patří mezi druhy uvedené v různých přílohách, se uplatňují ustanovení restriktivnější přílohy. Analogicky k definici exempláře podle § 3 písm. a) zákona se toto ustanovení uplatňuje pouze tehdy, je-li přítomnost genů nebo znaků “rodičů“ či “předků“ v kříženci rozpoznatelná obecně dostupnými prostředky, exemplář je za křížence označen v doprovodné dokumentaci či balení anebo je to zřejmé z dalších okolností, např. ze známého rodokmenu křížence. [Poznámka: Ustanovení této vysvětlivky se v České republice uplatňuje na základě usnesení konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) č. Conf. 10.17.]

9. Symbol “@“, za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu znamená, že na základě doporučení nebo rozhodnutí konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) se v České republice Uplatňují určité výjimky, které jsou pro účely zákona specifikovány níže: [Upozornění: Uvedené výjimky mají právní závaznost pouze pro území České republiky. Výjimky nemusejí automaticky platit i v jiných smluvních státech mezinárodní úmluvy1) anebo mohou být v těchto státech interpretovány odlišným způsobem. Před vývozem dotčených exemplářů z České republiky se doporučuje, aby se vývozce informoval u příslušných orgánů země dovozu.]

@1 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu kaviár ve spotřebitelském originálním balení v množství do 250 g na osobu, není takový kaviár považován za zařazený do příloh ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

@2 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu 1 kus náramkových hodinek s páskem zhotoveným z kůže dotčeného druhu živočicha, nejsou takové hodinky s páskem považovány za zařazené do příloh ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

EVIDENČNÍ KARTA chovatele, pěstitele a žadatele o povolení vývozu nebo dovozu chráněných živočichů a rostlin (CITES)

EVIDENČNÍ KARTA chovatele, pěstitele a žadatele o povolení vývozu nebo dovozu chráněných živočichů a rostlin (CITES)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin - štítek

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin - štítek

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Potvrzení o povoleném dovozu

Potvrzení o povoleném dovozu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost [§ 23 odst. 1 písm. c) zákona]

Registrační povinnost podle § 23. odst. 1 písm. c) zákona se nevztahuje na

a) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů savců:

Ammotragus lervia (paovce hřivnatá)

Chinchilla spp. (činčila)

Lama guanicoe (lama huanako; guanako)

Tayassuidae spp. (pekarovití)

b) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů ptáků:

Anas laysanensis (kachna laysanská)

Branta sandvicensis (berneška havajská)

Carduelis cucullata (čížek ohnivý)

Catreus wallichii (bažant Wallichův)

Colinus virginiarrus (křepel virginský)

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)

Crossoptilon harmani (bažant ušatý)

Crossoptilon mantchruricum (bažant mandžuský)

Cyanoramphus auriceps (kakariky žlutočelý)

Cyanoramphus novaezealandiae (kakariky rudočelý)

Lophophrorus impejanus (bažant lesklý)

Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)

Lophura swinhoii (bažant sedlatý)

Polyplectron emplranum (bažant palavanský)

Struthio camelus (pštros dvouprstý)

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)

Syrmaticus humiae (bažant Humeův)

Syrmaticus mikado (bažant mikado)

Tragopan caboti (satyr Cabotův)

c) všechny živé exempláře následujících druhů ptáků:

Agapornis cana (papoušík šedohlavý)

Agapornis fischeri (papoušík Fišerův)

Agapornis nigrigenis (papoušík hnědohlavý)

Agapornis personata (papoušík škraboškový)

Agapornis roseicollis (papoušík růžohrdlý)

Agapornis taranta (papoušík etiopský)

Alisterus scapularis (papoušek královský)

Amandava formosa (tygříček olivový)

Amazona aestiva (amazoňan modročelý)

Anas formosa (čírka dvojskvrnná)

Aprosmictus erythropterus (papoušek červenokřídlý)

Aratinga jandaya (aratinga jendaj)

Argusianus argus (argus okatý, bažant argus)

Barnardius barnardi (barnard zelený)

Barnardius zonarius (barnard límcový)

Bolborhynchus lineola (aymara pruhovaný)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Carduelis yarrellii (čížek Yarrellův)

Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)

Cyanoliseus patagonus (papoušek patagonský)

Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)

Dendrocygna arborea (husička stromová)

Forpus coelestis (papoušíček šedokřídlý)

Forpus conspicillatus (papoušíček brýlatý)

Forpus cyanopygius (papoušíček modravý)

Forpus passerinus (papoušíček vrabčí)

Forpus xanthops (papoušíček žlutolící)

Forpus xanthopterygius (papoušíček modrohřbetý)

Gallicolumba luzonica (holub krvavý)

Gallus sonneratii (kur Sonneratův)

Gracula religiosa (loskuták posvátný)

Leiothrix argentauris (timálie stříbrouchá)

Leiothrix lutea (timálie čínská)

Liocichla omeiensis (sojkovec sečchuanský)

Myiopsitta monachus (mníšek šedý)

Nandayus nenday (nandej černohlavý)

Neophema chrysostoma (neoféma modrokřídlá)

Neophema elegans (neoféma ozdobná)

Neophema pulchella (neoféma tyrkysová)

Neophema splendida (neoféma modrohlavá)

Neopsephotus (Neophema) bourkii (papoušek Bourkův)

Nyctea scandiaca (sovice sněžní)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

Paroaria coronata (kardinál šedý)

Padda oryzivora (rýžovník šedý)

Pavo muticus (páv japonský, p. zelený)

Platycercus spp. (rozela)

Poephila cincta (pásovník krátkoocasý)

Poicephalus senegalus (papoušek senegalský)

Polyplectron bicalcaratum (bažant páví)

Polyplectron germanii (bažant hnědý)

Polyplectron malacense (bažant malajský)

Polyplectron schleiermacheri (bažant)

Pólytelis spp. (papoušek roku Polytelis)

Psephotus dissimilis (synonymum P.chrysopterygius dissimilis, papoušek černočapkový)

Psephotus haematonotus (papoušek zpěvavý)

Psephotus varius (papoušek mnohobarvý)

Psittacula alexandri (alexandr růžový)

Psittacula cyanocephala (alexandr rudohlavý)

Psittacula eupatria (alexandr velký)

Purpureicephalus spurius (papoušek červenotemenný)

Pycnonotus zeylandicus (bulbul korunkatý)

Pyrrhura frontalis (pyrura hnědouchý)

Rhea americana (nandu pampový)

Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá)

Tangara fastuosa (tangara nádherná)

Trichoglossus haematodus (lori mnohobarvý)

d) živé exempláře následujících druhů plazů:

Annamemys annamensis (želva annamská)

Boa constrictor (hroznýš královský) s výjimkou poddruhů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce

Brookesia spp. (chameleónek)

Caiman crocodilus fuscus (kajman brýlový)

Caiman crocodilus crocodilus (kajman)

Corallus enydris (psohlavec pralesní)

Epicrates angulifer (hroznýšovec kubánský)

Epicrates cenchria mauris (hroznýšovec duhový)

Epicrates striatus (hroznýšovec šedý)

Eunectes notaeus (anakonda žlutá)

Heosemys grandis (želva)

Heosemys leytensis (želva)

Heosemys spinosa (želva)

Hieremys annandalii (želva)

Chamaeleo calyptratus (chameleon jemenský)

Chitra spp. (kožnatka)

Iguana iguana (leguán zelený)

Kachuga spp. (želva) (s výjimkou K. tecta - želva střechovitá)

Leucocephalon yuwonoi (želva)

Mauremys mutica (želva)

Orlitia borneensis (želva)

Phelsuma spp. (felsuma)

Platysternon megacephalum (hlavec plochý)

Python molurus bivitattus (krajta tmavá)

Python reticulatus (krajta mřížkovaná)

Pyxidea mouhotii (želva)

e) živé exempláře následujících druhů obojživelníků odchované v zajetí:

Ambystoma spp. (axolotl rodu Ambystoma)

Allobates spp. (žába rodu Allobates)

Dendrobates spp. (žába rodu Dendrobates)

Epipedobates spp. (žába rodu Epipedobates)

Minyobates spp. (žába rodu Minyobates)

Phobobates spp. (žába rodu Phobobates)

Phyllobates spp. (žába rodu Phyllobates)

Scaphiopryne gottlebei (parosnička šperková)

f) živé exempláře všech druhů ryb (Pisces spp.); pokud byly dovezeny do České republiky před 28.5.1992 anebo po tomto datu s povolením ministerstva a potomstvo takových exemplářů,

g) živé exempláře bezobratlých živočichů (jiné systematické skupiny než Chordata (strunatci)), pokud se nejedná o druhy podle přílohy č. 1 této vyhlášky,

h) živé exempláře rostlinného původu uměle vypěstované, pokud se jedná o druhy rostlin (Flora) vyjmenovaných v příloze č. 1 této vyhlášky,

i) všechny živé exempláře druhů rostlin (Flora) vyjmenovaných v příloze č. 2 této vyhlášky,

j) všechny živé exempláře druhů rostlin (Flora), které byly k datu 1.4.1997 součásti katalogizované sbírky rostlin na pracovištích Akademie věd ČR, vysokých škol nebo v botanických zahradách evidovaných u ministerstva podle § 19 odst. 4 zákona, pokud zůstávají v jejich držení,

k) živá zvířata, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže povolený dovoz exempláře na tuto dobu kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře (K § 23 odst. 2 zákona)

1. Registrační povinnost podle § 23 odst. 2 zákona se vztahuje na všechny neživé exempláře, včetně jakékoli části těla nebo výrobku ve smyslu definice exempláře podle § 3 písm. a) zákona, což zahrnuje i skořápky ptačích vajec, (dále jen "předměty") živočišných druhů stanovených v § 2 odst. 1 písm. a) zákona (příloha č. 1 k této vyhlášce) s výjimkou

a) mrtvých exemplářů druhů vyjmenovaných v příloze č. 8 k této vyhlášce,

b) předmětů prokazatelně vyrobených nebo jinak získaných v České republice anebo dovezených do České republiky před 1. 6. 1992,

c) předmětů dovezených do České republiky v období od 1. 6. 1992 do 1. 4. 1997 s povolením ministerstva vydaným podle § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v tehdy platném znění,

d) předmětů dovezených do České republiky po 1. 4. 1997, pokud se majitel nebo držitel předmětu prokáže potvrzením ministerstva o povoleném dovozu vydaným podle § 21 odst. 3 zákona,

e) katalogizovaných sbírkových předmětů v muzeích, pracovištích Akademie věd České republiky, vysokých, středních a základních školách (dále jen "sbírka"), pokud byly součástí sbírky před 1. 4. 1997 a pokud zůstávají součástí sbírky, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

f) katalogizovaných předmětů v depozitářích zoologických zahrad evidovaných u ministerstva podle § 19 odst. 4 zákona (dále jen "zoo"), které byly získány před 1. 4. 1997 z původních živých exemplářů chovaných v těchto zoo, pokud exempláře zůstávají v držení těchto zoo, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

g) předmětů, které byly získány nebo odvozeny z původně živých exemplářů registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud je majitel předmětu totožný s držitelem onoho původního živého exempláře a doloží tuto skutečnost originálem registračního listu vydaným pro původní živý exemplář, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

h) peří, vaječných skořápek a dalších předmětů vyrobených z peří nebo vajec ptáků registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud držitel takového předmětu doloží tuto skutečnost kopií registračního listu a potvrzením držitele registrovaného ptáka, ze kterého peří, vaječná skořápka nebo předmět pochází. Tato výjimka neplatí pro ptačí kožky a preparované ptáky; anebo

i) exemplářů, které jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže původ exempláře kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.

2. Registrace exempláře spadajícího pod písmena e), f) nebo g) se neprovádí při přenechání exempláře jiné sbírce nebo zoo, pokud bude původ doložen potvrzením sbírky nebo zoo, odkud exemplář původně pochází, a v případě exempláře podle písmene g) potvrzením majitele původního živého exempláře a originálem nebo kopií registračního listu.

3. žlučníky, žluč a preparáty z nich vyrobené u medvědovitých
(Ursidae spp., všechny druhy),

4. jakékoli neživé exempláře druhů:

Ailuropoda melanoleuca (panda velká),

Cetacea spp. (kytovci, všechny druhy),

Cheloniidae spp. (karetovití, všechny druhy),

Dermochelys coriacea (kožatka velká),

Gorilla gorilla (gorila),

Latimeria chalumnae (latimérie podivná),

Ornithoptera alexandrae (ptákokřídlec Alexandrin),

Papilio chikae (otakárek),

Papilio homarus (otakárek),

Papilio hospiton (otakárek),

Pan spp. (šimpanz),

Panthera tigris (tygr),

Pongo pygmaeus (orangutan),

Rhinocerotidae spp. (nosorožci, všechny druhy),

s výjimkou předmětů a starožitností vyrobených a dovezených do České republiky před 28. 5. 1992 nebo předmětů a starožitností dovezených do České republiky po 28.5.1992 s povolením ministerstva.

Registrační povinnost podle bodů 1 až 4 se nevztahuje na neživé katalogizované exempláře v depozitářích zoologických zahrad evidovaných u ministerstva podle § 19 odst. 4 zákona, které byly získány z původně živých exemplářů chovaných v těchto zahradách, pokud exempláře zůstávají v držení těchto zahrad. Přenechání takového exempláře jinému držiteli se uskuteční až po jeho zaregistrování podle § 23 zákona.

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, (tzv. CITES).

2) Mezinárodní normy ISO 3166; 1993, ISO 11784 a ISO 11785.

Přesunout nahoru