Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 81/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou

Částka 27/1997
Platnost od 17.04.1997
Účinnost od 27.03.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

81

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. září 1996 Finská republika vypověděla platnost Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci, podepsané v Praze dne 1. března 1971.

Dohoda v souladu s ustanovením svého článku 7 pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Finskou republikou dnem 27. března 1997.

Český překlad finské nóty a české nóty se vyhlašují současně.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ FINSKÉ REPUBLIKY

Č. j. 14010

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje svou úctu Velvyslanectví České republiky a má čest se odvolat na Dohodu o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky, podepsanou 1. března 1971.

Ministerstvo má dále čest se odvolat na Smlouvu o přístupu k Evropské unii Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, podepsanou na Korfu 24. června 1994, a na Smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství, podepsanou v Římě 25. března 1957.

Podle článku 234 druhé Smlouvy:

Práva a závazky vyplývající z dohod uzavřených před vstupem této smlouvy v platnost mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné straně a jednou nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nebudou ustanoveními této smlouvy dotčeny.

Pokud jsou tyto dohody neslučitelné s touto smlouvou, použije příslušný členský stát či členské státy všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností. V případě potřeby si poskytnou členské státy vzájemnou pomoc k dosažení cíle a zaujmou případně společný postoj.

Při provádění dohod uvedených v prvním odstavci budou členské státy přihlížet k tomu, že výhody poskytované v této smlouvě každým z členských států jsou nedílnou součástí založení Společenství, a jsou proto neoddělitelně spojeny s vytvořením společných orgánů, se svěřením pravomoci těmto orgánům a s poskytováním stejných výhod všemi ostatními členskými státy.

S platností od 1. února 1995 je ve vztazích mezi Finskem a Českou republikou uplatňována Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, podepsaná 4. října 1993.

Ministerstvo má proto čest oznámit Velvyslanectví České republiky, že se vláda Finska rozhodla vypovědět Dohodu o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci, podepsanou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky 1. března 1971, podle článku 7 této dohody. Podle tohoto článku má tato dohoda platnost po dobu pěti let. Poté se její platnost automaticky prodlužuje vždy o jeden rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví v šestiměsíční výpovědní lhůtě.

Ministerstvo zahraničních věcí by ocenilo písemné potvrzení velvyslanectví o obdržení této nóty.

Kopie uvedených ustanovení Dohody o hospodářské, průmyslové a technické spoluprací a Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství jsou přiloženy.

Ministerstvo zahraničních věcí využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou nejhlubší úctou.

Helsinky, 27. září 1996

Velvyslanectví České republiky
Helsinky

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j. 2998/96

Velvyslanectví České republiky projevuje svou úctu Ministerstvu zahraničních věcí Finské republiky a má čest se odvolat na Dohodu o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci podepsanou mezi vládami Československé socialistické republiky a Finské republiky dne 1. března 1971.

Na základě oznámení rozhodnutí vlády Finska vypovědět Dohodu o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci nótou č. 14010 z 27. září 1996, ke které byla připojena příslušná ustanovení, má Velvyslanectví České republiky rovněž čest informovat Ministerstvo zahraničních věcí Finska o tom, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky bude považovat platnost této dohody za skončenou k 27. březnu 1997, v souladu s článkem 7 této dohody.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Finské republiky svou nejhlubší úctou.

Helsinky, 16. října 1996

Ministerstvo zahraničních věcí

Finské republiky

Helsinky

Přesunout nahoru