Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 78/1997 Sb.Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi

Částka 25/1997
Platnost od 11.04.1997
Účinnost od 11.04.1997
Zrušeno k 27.02.2006 (49/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

ZÁKON

ze dne 19. března 1997

o opatřeních ve vztahu k Libyi

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Zakazují se veškeré operace s kapitálem a finančními zdroji (včetně kapitálu získaného nebo plynoucího z nemovitostí) nacházejícími se na území České republiky, jež vlastní nebo kontrolují, přímo nebo nepřímo, vláda Libye, státní orgány Libye nebo libyjské podniky.

(2) Fyzickým osobám, které mají bydliště na území České republiky, právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky, jakož i jakýmkoliv jiným osobám nacházejícím se na území České republiky se zakazuje poskytovat, přímo nebo nepřímo, kapitál nebo finanční zdroje uvedené v odstavci 1 k dispozici vládě nebo státním orgánům Libye nebo jakémukoliv libyjskému podniku nebo v jejich prospěch.

(3) Libyjským podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obchodní nebo průmyslový podnik nebo podnik veřejných služeb, který vlastní nebo kontroluje, přímo nebo nepřímo,

a) vláda nebo státní orgány Libye,

b) jakýkoliv subjekt sídlící kdekoliv, vlastněný nebo kontrolovaný vládou nebo státními orgány Libye,

c) jakákoliv osoba jednající v zastoupení subjektů uvedených pod písmeny a) a b).

(4) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na finanční prostředky určené bezprostředně a výhradně k zajištění činnosti libyjské diplomatické mise v Praze.

§ 2

Opatření uvedená v § 1 se nevztahují na kapitál nebo jiné finanční prostředky plynoucí z prodeje nebo dodávek

a) ropy nebo ropných produktů, včetně zemního plynu a produktů ze zemního plynu,

b) zemědělských produktů nebo komodit pocházejících z Libye

a vyvážených odtud po datu 1. prosince 1993, pod podmínkou, že tento kapitál bude uložen na zvláštní bankovní účty určené výhradně pro tento kapitál.

§ 3

Zakazuje se vývoz komodit pro ropný průmysl, stejně jako všech druhů vybavení, dodávek a příspěvků nebo licencí na výrobu a údržbu těchto předmětů. Specifikace předmětů, jichž se zákaz týká, je obsažena v příloze tohoto zákona.

§ 4

(1) Zakazuje se provádění jakýchkoliv obchodních transakcí s libyjskou leteckou společností, včetně přijímání nebo indosace (převodu rubopisem) letenek nebo jiných dokladů vydaných touto leteckou společností.

(2) Zakazuje se uzavírat nebo prodlužovat smlouvy o

a) poskytnutí jakéhokoliv letadla imatrikulovaného v České republice nebo jeho komponentů pro užití v Libyi,

b) poskytování technických služeb nebo údržby jakéhokoliv letadla nebo jeho komponentů v Libyi.

(3) Zakazuje se dodávat jakékoliv materiály určené ke stavbě, zdokonalení nebo údržbě libyjských civilních nebo vojenských letišť nebo zařízení a vybavení k nim příslušejících. Současně se zakazují dodávky jakýchkoliv technických nebo jiných služeb nebo komponentů určených k údržbě jakýchkoliv libyjských civilních nebo vojenských letišť nebo zařízení a vybavení k nim příslušejících, s výjimkou vybavení pro případ nouze a vybavení a služeb přímo souvisejících s řízením civilní letecké dopravy.

(4) Zakazuje se obnovovat jakékoliv přímé pojištění libyjského letadla.

§ 4a

Vláda po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů účinnost opatření podle § 1 až 4 pozastavit, nebo i opětovně obnovit.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.


Příloha k zákonu č. 78/1997 Sb.

Výčet předmětů, jichž se týká zákaz vývozu podle § 3 tohoto zákona

1. Čerpadla o střední nebo velké kapacitě, jejichž kapacita se rovná nebo převyšuje 350 m3 za hodinu, a hnací systémy (plynové turbíny, elektrické motory) určené k využití při přepravě surové nafty a zemního plynu.

2. Vybavení určené k využití v terminálech pro export surové nafty:

a) bóje a bodové kotvy užívané při nakládání,

b) ohebné hadice pro spojení mezi podvodními komorami (PLEM) a bodovými kotvami a plovoucí nakládací hadice velkých průměrů (od 12 do 16 palců),

c) kotevní řetězy.

3. Vybavení, které nebylo speciálně určeno k použití v terminálech exportu surové nafty, ale které díky své velké kapacitě může být pro tento účel použito:

a) nakládací čerpadla s velkou kapacitou (4000 m3//hod.) a malými hlavicemi (10 barů),

b) pomocná čerpadla s přibližně stejnou průtokovou rychlostí,

c) přístroje pro kontrolu rovných potrubí a čisticí nástroje (např. typ ježek) (16 palců a více),

d) měřicí přístroje s velkou kapacitou (1000 m3/hod. a více).

4. Zařízení rafinerií:

a) kotle odpovídající Normám 1 Americké společnosti strojních inženýrů,

b) pece odpovídající Normám 8 Americké společnosti strojních inženýrů,

c) rektifikační věže odpovídající Normám 8 Americké společnosti strojních inženýrů,

d) čerpadla odpovídající Normám 610 Amerického naftového institutu,

e) katalytické reaktory odpovídající Normám 8 Americké společnosti strojních inženýrů,

f) připravené katalyzátory včetně

1. katalyzátorů obsahujících platinu,

2. katalyzátorů obsahujících molybden.

5. Náhradní součástky k přístrojům uvedeným pod body 2 až 4.

Přesunout nahoru