Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 75/1997 Sb.Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie

Částka 25/1997
Platnost od 11.04.1997
Účinnost od 01.07.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

ZÁKON

ze dne 19. března 1997

o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie

Ke zmírnění sociálních důsledků zvýšení cen tepelné energie dodávané k vytápění bytů poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie (dále jen "příspěvek").

Podmínky nároku na příspěvek

§ 2

(1) Nárok na příspěvek má fyzická osoba (dále jen "osoba"), která je vlastníkem nebo nájemcem bytu nacházejícího se v nemovitosti, jejímuž vlastníku, držiteli nebo správci, který je odběratelem tepelné energie k vytápění domovních objektů nebo ji sám vyrábí, byla na rok 1997

a) poskytnuta v květnu 1997 poměrná část vypočtené roční výše dotace podle zvláštního předpisu1) nebo

b) nejpozději v květnu 1997 byla tato dotace poskytnuta jednorázově.

(2) Podmínkou nároku na příspěvek je, že

a) rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky součinu životního minima rodiny a koeficientu 1,60,

b) oprávněná osoba a další osoby společně s ní posuzované (§ 4) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému nebo dlouhodobému pobytu podle zvláštních předpisů2) (dále jen "trvalý pobyt"), a

c) oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované (§ 4) daly písemný souhlas s tím, aby státní orgány, právnické a fyzické osoby sdělily příslušnému orgánu, který o příspěvku rozhoduje nebo jej vyplácí, výši příjmu těchto osob a údaje o přihlášení se k trvalému pobytu.

(3) Příspěvek náleží za kalendářní měsíc jen jednou. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek v témže bytě více osob, náleží příspěvek jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí okresní úřad a v Praze hlavní město Praha (dále jen "okresní úřad"), který o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek přizná.

§ 3

(1) Příjem rozhodný pro přiznání příspěvku se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (dále jen "rozhodný příjem").

(2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikl nárok na příspěvek.

(3) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a) příjmy uvedené v § 5 odst. 1, 2, 4 až 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb. (dále jen "zákon o státní sociální podpoře"), a

b) přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek poskytované podle zákona o státní sociální podpoře.

§ 4

(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považují oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované. Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které jsou spolu s oprávněnou osobou hlášeny v bytě uvedeném v § 2 odst. 1 k trvalému pobytu.2)

(2) K osobě, která koná vojenskou základní nebo náhradní službu v Armádě České republiky nebo civilní službu, a k osobě, která je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se přihlíží v rozsahu a za podmínek uvedených v § 7 odst. 7 a 8 zákona o státní sociální podpoře.

(3) Okresní úřad může při rozhodování o příspěvku v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob dlouhodobě a prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.2)

§ 5

(1) Pro nárok na příspěvek nebo jeho výši se částkou

a) životního minima,

b) potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (dále jen "částka nákladů na domácnost")

rozumí taková částka stanovená zákonem o životním minimu.3) Závisí-li stanovení částky podle věty první na počtu osob, berou se v úvahu osoby společně posuzované uvedené v § 4.

(2) Věk dítěte rozhodný podle zákona o životním minimu pro stanovení částky podle odstavce 1 je věk, kterého dítě dosáhne v kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.

§ 6

Doba, na kterou se příspěvek přiznává

(1) Příspěvek se přiznává

a) na období kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, za něž se zjišťuje rozhodný příjem, byly-li splněny podmínky nároku na příspěvek, nebo

b) v rámci období kalendářního čtvrtletí uvedeného v písmenu a) na dobu kratší, byly-li splněny podmínky nároku na příspěvek jen po tuto kratší dobu.

(2) Příspěvek osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) náleží nejdříve od 1. ledna 1998.

(3) Příspěvek náleží při splnění podmínek nejdéle do 30. června 2000.

§ 7

Výše příspěvku

(1) Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi polovinou částky nákladů na domácnost ve výši stanovené v odstavci 2 a podílem, v jehož čitateli je součin poloviny částky nákladů na domácnost ve výši stanovené v odstavci 2 a rozhodného příjmu v rodině a ve jmenovateli je součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,60.

(2) Pro výpočet příspěvku podle odstavce 1 se částka nákladů na domácnost započte v době od

a) 1. července 1997 do 30. června 1998 ve výši 100 %,

b) 1. července 1998 do 30. června 1999 ve výši 70 %,

c) 1. července 1999 do 30. června 2000 ve výši 40 %.

(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení podílu podle odstavce 1, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

(4) Nedosahuje-li výše příspěvku částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku.

§ 8

Výplata příspěvku

(1) Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží.

(2) Příspěvek vyplácí okresní úřad, který je příslušný k rozhodování o příspěvku.

§ 9

Nárok na příspěvek a jeho výplatu

(1) Nárok na příspěvek nebo jeho část zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, za který příspěvek náleží, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Nárok na vrácení, popřípadě náhradu částek vyplacených neprávem nebo ve vyšší výši, než náležely, zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, kdy byl příspěvek vyplacen.

(3) Příspěvek nelze za dobu před 1. červencem 2000 přiznat, nebyl-li nárok na příspěvek uplatněn před 1. říjnem 2000.

§ 10

Povinnosti státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších osob

(1) Státní orgány, další právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li splněna podmínka uvedená v § 2 odst. 2 písm. c), na výzvu příslušného okresního úřadu, který o příspěvku rozhoduje, nebo na žádost žadatele o příspěvek sdělit bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.

(2) Finanční úřady poskytující dotace podle zvláštního předpisu1) jsou povinny do 15. července 1997 zaslat okresnímu úřadu seznam nemovitostí s byty nacházejících se v územním obvodu okresu a v Praze na území hlavního města Prahy, jestliže vlastníkům, držitelům nebo správcům těchto nemovitostí byla jako odběratelům nebo výrobcům tepelné energie poskytnuta na rok 1997 způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 dotace podle zvláštního předpisu.1)

§ 11

Rozhodování o příspěvku

(1) O příspěvku rozhodují okresní úřady.

(2) Místní příslušnost okresního úřadu se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu.2)

§ 12

Zahájení řízení

(1) Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby podané příslušnému okresnímu úřadu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku nebo o jeho odnětí nebo o zastavení jeho výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z podnětu okresního úřadu.

§ 13

Náležitosti žádosti

Žádost o příspěvek musí obsahovat

a) jméno, příjmení, rodné číslo oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle § 4 a místo trvalého pobytu, k němuž jsou uvedené osoby hlášeny,

b) souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle § 2 odst. 2 písm. c),

c) určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen (§ 58 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře),

d) potvrzení o výši příjmu (§ 3) oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných v rozhodném období.


§ 14

Závěrečná ustanovení

(1) Rozhodný příjem pro nárok na příspěvek náležející v době od 1. července 1997 do 30. září 1997 se zjišťuje podle § 3 za období od 1. dubna 1997 do 30. června 1997.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se přiměřeně podle zákona o státní sociální podpoře, a to podle

a) § 5 odst. 7, jde-li o přepočet příjmů ze zahraničí na českou měnu,

b) § 24 odst. 2, jde-li o vymezení, kdo se považuje za vlastníka bytu,

c) § 51 odst. 3 a odst. 4 věty první, jde-li o stanovení výše příspěvku, jsou-li splněny podmínky nároku na příspěvek a jeho výši jen po část kalendářního měsíce,

d) § 49, 52, § 53 odst. 1 a 2, § 54 odst. 2 věty druhé a odst. 4, § 55 a 56, jde-li o změnu nároku na příspěvek, jeho vznik a zánik, změnu jeho výše a přechod nároku na příspěvek,

e) § 57 odst. 1 věty druhé a třetí a odst. 4, § 58 odst. 3, § 59 a 60, jde-li o výplatu příspěvku,

f) § 61 odst. 1 a 2, § 62 odst. 1 věty první a odst. 2, jde-li o povinnost oprávněné osoby,

g) § 63 odst. 3, § 64 a 65, jde-li o povinnosti vyplývající z poskytování příspěvku a jeho kontrolu,

h) § 68 odst. 3, 4, 6 a 7 a § 68a, jde-li o prokazování skutečností,

i) § 69 až 73, jde-li o řízení o příspěvku.

(3) Úkony související s prováděním tohoto zákona jsou osvobozeny od soudních4) a správních5) poplatků.

§ 15

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů.

2) § 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
§ 7 a § 19 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 150/1996 Sb.

3) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru