Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)

Částka 23/1997
Platnost od 10.04.1997
Účinnost od 01.01.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. prosince 1996 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení).*)

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dnem podpisu a uplatňuje se s účinností od 1. ledna 1997.

České znění rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTÍ Č. 4/96

Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 27. prosince 1996 o vývozu některých ESUO a ES ocelářských výrobků z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

Jelikož Kontaktní skupina uvedená v článku 10 protokolu 2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995,1) se sešla 18. října 1996 a dohodla se doporučit Radě přidružení zřízené podle článku 104 Dohody, aby systém dvojité kontroly zavedený v roce 1996 Rozhodnutím č. 2/962) Rady přidlužení byl s určitými úpravami prodloužen na období od 1. ledna do 31. prosince 1997.

Jelikož Rada přidružení poté, co jí byly poskytnuty veškeré příslušné informace, souhlasila s tímto doporučením,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Systém dvojité kontroly stanoveny Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení pro období od 1. ledna do 31. prosince 1996 bude uplatňován v období od 1. ledna do 31. prosince 1997 s úpravami tohoto Rozhodnutí uvedenými v článku 2. Odkazy na období 1. leden až 31. prosinec 1996 uvedené v preambuli a článku 1 odst. 1 a 3 Rozhodnutí se tímto nahrazují slovy „1. leden až 31. prosinec 1997". Článek 1 odst. 4 se ruší.

Článek 2

1. Článek 2 odst. 2 první veta Rozhodnutí se upravuje takto:

„Společenství se zavazuje poskytovat českým úřadům přesné statistické informace o dovozních dokumentech vydaných členskými státy ve vazbě na vývozní dokumenty vydané českými úřady podle článku 1.".

2. Příloha I se nahrazuje textem obsaženým v příloze k tomuto Rozhodnutí.

3. V příloze III se provede tato úprava: vypouští se „Export Licence" (vývozní licence) a vkládá se „Export Dokument" (vývozní dokument).

4. V příloze IV se odstavec 3 upravuje takto:

„Vývozní dokumenty jsou platné šest měsíců od data jejich vydání.".

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost datem podpisu.

Toto Rozhodnutí se bude uplatňovat s účinkem od 1. ledna 1997.

Příloha

Příloha I

ČESKÁ REPUBLIKA

Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole (1997)

Tlusté plechy
(kromě ex-CN kódů)
7208 40 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 91
7208 52 99
7208 54 10
7208 90 10
7208 90 90
Plechy válcované za studena
7209 15 00
7209 16 90
7209 17 90
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 90
7209 27 90
7209 28 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
Páska válcovaná za tepla
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7212 60 91
7220 11 00
7220 12 00
7220 90 31
7226 19 10
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
Válcovaný drát
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
Hematitové surové železo
7201 10 19
Tvarová ocel
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
Svařované trubky
Kompletní nomenklatura CN 7306

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

V souvislosti s Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení ve znění úprav podle Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, Společenství a Česká republika prohlásily, že na požádání producentů výrobků podléhajících dvojité kontrole se budou okamžitě vzájemně informovat o jakýchkoli problémech vztahujících se k provádění tohoto Rozhodnutí a k dotčeným výrobkům, které by mohly vyžadovat konzultace předpokládané článkem 3 Rozhodnutí.

Dáno v Bruselu dne 27. prosince 1996.

Za Radu přidružení:

J. Zieleniec v. r.
předseda

G. Testa v. r.
J. Konečný v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkající se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství, ze dne 4. dubna 1996 bylo vyhlášeno pod č. 234/1996 Sb.

1) ÚL L 360, 31. 12. 1994, str. 12.

2) ÚL L 133, 4. 6. 1996, str. 16.

Přesunout nahoru