Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 68/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Částka 23/1997
Platnost od 10.04.1997
Účinnost od 01.09.1997
Zrušeno k 01.01.2005 (563/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. března 1997,

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na učitele, vychovatele, mistry odborné výchovy, trenéry, ředitele, zástupce ředitelů a některé další pedagogické pracovníky (dále jen "pedagogičtí pracovníci") předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů.1), 2)

§ 2

Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků

Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří:

a) přímá vyučovací činnost3) nebo přímá výchovná činnost,

b) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení,4) a to do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.5)

§ 3

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v příloze tohoto nařízení.

(2) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti stanoví v rámci rozpětí uvedeného v příloze tohoto nařízení ředitel školy. Je-li přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost stanovená v rámci rozpětí nižší než horní hranice rozpětí, stanovená týdenní pracovní doba se nekrátí.

(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů.

(4) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti podle potřeby školy nebo školského zařízení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení

a) vrchnímu mistrovi odborné výchovy a zástupci ředitele pro praktické vyučování, nejvýše však v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování,5a)

b) učiteli speciálně pedagogického centra,

c) pedagogickému pracovníkovi střediska pro volný čas dětí a mládeže, a to vedením nejméně 3 zájmových útvarů tohoto školského zařízení.

(5) Přímá výchovná činnost ředitelů středisek pro volný čas dětí a mládeže je splněna vedením nejméně jednoho zájmového útvaru tohoto školského výchovného zařízení.

(6) Přímá vyučovací činnost ředitelů a zástupců ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) se stanoví podlé té školy, u které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší.

(7) Vyučuje-li učitel víceletého gymnázia také v ročnících, v nichž se plní povinná školní docházka, určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného podílu se stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti podle té školy, ve které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší. Totéž platí pro učitele vyučující na školách zřizovaných podle § 2 odst. 2 školského zákona.

(8) Učiteli předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování ve středních školách se stanoví míra přímé vyučovací činnosti v rozsahu 30 až 35 hodin týdně.

(9) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně.

(10) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti

a) v základní škole a střední škole s počtem žáků

do 150 o 1 hodinu týdně
do 250 o 2 hodiny týdně
do 550 o 3 hodiny týdně
nad 550 o další hodinu týdně za každých dalších 300 žáků,

b) ve speciálních školách při počtu tříd

do 7o 1 hodinu týdně
8 až 12 o 2 hodiny týdně
13 a více o 3 hodiny týdně.

(11) Učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímé vyučovací činnosti s počtem žáků

a) do 50 o 1 hodinu týdně,

b) do 150 o 2 hodiny týdně,

c) do 300 o 3 hodiny týdně,

d) do 500 o 4 hodiny týdně,

e) nad 500 o 5 hodin týdně.

(12) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce.

(13) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele, avšak řídí školu, předškolní nebo školské zařízení, která je součástí právnické osoby, může ředitel snížit míru přímé vyučovací nebo výchovné činnosti až do výše stanovené pro ředitele školy, předškolního nebo školského zařízení, kterou řídí.

(14) Zástupci ředitele nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro ředitele.

(15) Pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje zástupce ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro zástupce ředitele.

(16) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou.

(17) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně.

(18) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení.

(19) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení.

§ 4

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se započítávají:

a) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených při škole a speciálně pedagogické centrum,

b) ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí,

c) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve škole, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

d) ředitelům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť a praktických škol a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání,

e) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům, ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům v kursech ve školách uměleckého směru, ve státních jazykových školách a ve státním těsnopisném ústavu 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída,

f) ředitelům a zástupcům ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) všechny třídy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum.

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd.


§ 5

Zrušuje se nařízení vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 2 a 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

2) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

3) § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole.
§ 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
§ 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách.

4) Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42 ze dne 15. dubna 1996.

5) § 83 zákoníku práce.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby.

5a) § 2 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.

6) § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
§ 45 školského zákona.

7) § 86 zákoníku práce.


Příloha k nařízení vlády č. 68/1997 Sb.

Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovnícipočet tříd, výchovných skupin nebo počet dětí a žáků ve škole nebo školském zařízenípočet hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti týdně
1. Mateřské školy a speciální mateřské školy
učitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy31
ředitel mateřské školy nebo speciální mateřské školy124
221
3 až 418
5 až 616
7 a více13
zástupce ředitele5 až 620
7 a více17
ředitel internátní mateřské školy nebo internátní speciální mateřské školy116
214
3 a více12
zástupce ředitele3 a více16
ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem nebo speciální mateřské školy se speciálním pedagogickým centrem5
ředitel stálé mateřské školy v přírodědo 100 dětí10
nad 100 dětí8
2. Základní školy
učitel základní školy22
učitel základní školy v 1. ročníku20 až 22
ředitel základní školy s 1. stupněm nebo základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy1 až 216
3 až 613
7 až 1010
11 a více8
ředitel základní školy s 2. stupněm nebo základní školy s 1. a 2. stupněmdo 98
10 až 187
19 až 236
24 a více5
zástupce řediteledo 1411
15 až 229
23 a více7
3. Speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy
učitel speciální základní školy nebo zvláštní školy nebo pomocné školy22
učitel speciální základní školy v 1. ročníku nebo zvláštní školy v 1. stupni nebo pomocné školy v 1. a 2. stupni nebo v přípravném stupni pomocné školy20 až 22
ředitel speciální základní školy s 1. stupněm nebo speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy nebo zvláštní školy s 1. stupněm nebo školy při zdravotnickém zařízení1 až 216
3 až 613
7 až 1010
11 a více8
ředitel zvláštní školy s 1. stupněm a s méně než 4 samostatnými třídami pro žáky 2. a 3. stupně nebo pomocné školy s 1. až 6. ročníkem1 až 214
3 až 612
7 až 109
11 a více7
ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo pomocné školy s 1. až 10. ročníkemdo 97
10 až 146
15 až 185
19 a více4
zástupce řediteledo 1411
15 až 229
23 a více7
ředitel školy v přírodě9
4. Střední školy, speciální střední školy, odborná učiliště, učiliště, praktické školy a vyšší odborné školy
učitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školy21
ředitel střední školy nebo speciální střední školy nebo odborného učiliště nebo učiliště nebo praktické školy nebo vyšší odborné školydo 86
9 až 164
17 a více2
zástupce ředitele (mimo zástupce pro praktické vyučování)do 814
9 až 1410
15 až 178
18 až 206
21 a více4
vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol nebo speciálních středních škol nebo odborných učilišť nebo učilišť16
učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování ve střední odborné škole a střední zdravotnické školedo 120 žáků14
121 až 24012
241 a více10
učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve speciálním středním odborném učilišti a odborném učilištido 42 žáků14
43 až 8412
85 až 12610
127 a více8
učitel předmětu praxe na středních školách21 až 25
učitel odborného výcviku ve speciální střední škole nebo odborném učilišti nebo praktické škole21
mistr odborné výchovy30 až 35
5. Státní jazykové školy a státní těsnopisný ústav
učitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavu21
ředitel státní jazykové školy nebo státního těsnopisného ústavudo 86
9 až 164
17 a více2
zástupce řediteledo 814
9 až 1410
15 až 178
18 až 206
21 a více4
6. Základní umělecké školy
učitel základní umělecké školy
- individuální výuka23
- skupinová a kolektivní vyúka21
ředitel základní umělecké školydo 99
10 až 246
25 a více3
zástupce řediteledo 1412
15 až 299
30 a více6
7. Sportovní školy
trenér sportovní školy21 až 26
8. Školní družiny a školní kluby
vychovatel školní družiny nebo školního klubu28 až 30
vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu2 až 325
4 až 623
7 a více21
ředitel školní družiny nebo školního klubu, které nejsou součástí školydo 420
5 až 617
7 a více15
zástupce ředitele2 až 325
4 až 623
7 a více21
9. Speciální mateřské školy internátní
vychovatel speciální mateřské školy internátní28 až 30
10. Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, přípravné stupně pomocných škol
vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče nebo přípravného stupně pomocné školy25 až 27
ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péčedo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce ředitele5 až 1411
15 až 229
23 a více8
vedoucí vychovatel15 až 17
11. Internátní speciální školy a speciální školy
vychovatel internátní speciální školy nebo speciální školy27 až 28
vedoucí vychovatel15 až 17
ředitel internátní speciální školydo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce ředitele internátní speciální školy5 až 1411
15 až 229
23 a více8
12. Domovy mládeže
vychovatel30 až 32
ředitel10
zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel17 až 20.
Přesunout nahoru