Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Částka 21/1997
Platnost od 03.04.1997
Účinnost od 01.03.1997
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 1996 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 3/1996, kterým se mění článek 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*) Usnesení č. 3/1996 bylo vyhlášeno ve formě oznámení pod č. 34/1997 Sb.

Usnesení č. 3/1996 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 1. března 1997 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad usnesení se vyhlašuje dodatečně.

Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO

Společný tranzitní režim

z 5. prosince 1996

o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení následujících důvodů:

Příloha II Úmluvy obsahuje mimo jiné ustanovení o nesrovnalostech ve společném tranzitním režimu;

vzhledem k početným nevyřízeným tranzitním operacím se doporučuje zavést další možnosti důkazů, které umožní vyřízení operací společného tranzitního režimu podle článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987;

se usnesl takto:

Článek 1

Článek 50 přílohy II Úmluvy se nahrazuje následujícím zněním:

„ Článek 50

V případech jmenovaných v článku 34 odst. 2 písm. d) přílohy I se řádné provedení tranzitní operace T1 nebo T2 prokazuje příslušným úřadům:

a) předložením celního nebo obchodního dokladu potvrzeného příslušnými úřady, z kterého vyplývá, že dotyčné zboží bylo dodáno místu určení nebo, v případě použití článku 111, schválenému příjemci. Tento doklad musí obsahovat dostatek údajů k identifikaci zboží;

nebo

b) předložením celního dokladu o propuštění zboží do celního režimu vystaveného ve třetí zemi nebo opisu nebo fotokopie tohoto dokladu. Správnost tohoto opisu nebo fotokopie musí být ověřena buď místem, které potvrdilo původní dokument, úřadem dotčené třetí země nebo úřadem jedné ze zemí. Tento dokument musí obsahovat dostatečné údaje k identifikaci dotyčného zboží.".

Článek 2

Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 1. března 1997.

Dáno v Bruselu dne 5. prosince 1996.

Jménem Smíšeného výboru:

James Currie v. r.
předseda

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena pod č. 179/1996 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987.

Přesunout nahoru