Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 65/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích

Částka 21/1997
Platnost od 03.04.1997
Účinnost od 07.10.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. března 1996 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 7. října 1996.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ

mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Kanady (dále jen „smluvní strany"),

vedeny Úmyslem omezit protiprávní migraci osob, v souladu s vlastními zájmy upravit předávání vlastních státních občanů,

s cílem uspokojit právní i praktické požadavky obou smluvních stran a

na základě vzájemnosti,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Každá ze smluvních stran převezme na území svého státu na žádost druhé smluvní strany bez zvláštních formalit každou osobu, která na území státu žádající smluvní strany nesplňuje nebo přestane splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt, pokud bude zjištěno, že tato osoba má občanství státu žádané smluvní strany.

(2) Žádající smluvní strana převezme tuto osobu zpět za stejných podmínek, jestliže se zjistí, že v době opuštění území státu žádající smluvní strany tato osoba neměla občanství státu žádané smluvní strany.

Článek 2

Každá ze smluvních stran je povinna, jestliže zamýšlí předat občana státu druhé smluvní strany, který vyžaduje zvláštní péči vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu nebo z jiných vazných důvodů, o tom uvědomit druhou smluvní stranu. Odpověď druhé smluvní strany, která informuje o místě a termínu převzetí takové osoby, musí být odeslána bez zbytečných odkladů, nejpozději do sedmi dnů od uvědomění žádající smluvní stranou.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat s dostatečným časovým předstihem o přesném datu a místě; předání osoby.

Článek 4

Smluvní strany se zavazují provádět předávání a přebírání osob řádným způsobem v souladu s mezinárodním právem a zvyklostmi, jakož i s ohledem na práva a důstojnost těchto osob.

Článek 5

Smluvní strany si budou vyměňovat vzory dokladů, které mohou sloužit jako potvrzení státního občanství států smluvních stran.

Článek 6

(1) Pro účely provádění tohoto ujednání se státní občanství prokazuje těmito doklady:

Statní občanství České republiky:

a) platným občanským průkazem České republiky,

b) platným občanským průkazem Československé republiky, Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky s vyznačeným státním občanstvím České republiky,

c) platným cestovním dokladem,

d) osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství České republiky, které není starší šesti měsíců,

e) vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.

Státní občanství Kanady:

a) potvrzením o státním občanství Kanady,

b) rodným listem vystaveným příslušným úřadem kanadské provincie,

c) quebeckým křestním listem vystavěným před 1. lednem 1994, který obsahuje datum a místo narození,

d) potvrzením o narození v zahraničí vydaným kanadským úřadem pro občanství.

(2) V případě, že nelze státní občanství prokázat doklady uvedenými v odstavci 1, je možné k ověření státního občanství diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu žádané smluvní strany použít následující podklady:

a) jiný doklad, než je uvedeno v odstavci 1, nebo úřední potvrzení s vyznačeným státním občanstvím,

b) průkaz brance nebo vojenská knížka,

c) řidičský průkaz,

d) rodný list,

e) průkaz pro vnitrozemskou plavbu,

f) vlastní údaje předávané osoby,

g) jiné podklady, které v konkrétním případě uzná žádaná smluvní strana.

(3) Doklady uvedené v odstavci 1, jakož i podklady uvedené v odstavci 2 písm. a), b), c), e), g) lze použít jako podklad k ověření státního občanství i tehdy, jestliže pozbyly platnosti.

(4) Smluvní strany budou prověřovat státní občanství pokud možno do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

(5) Konzulární úřad nebo diplomatické mise státu žádané smluvní strany vydá náhradní cestovní doklad bezodkladně v případě, že o to osoba požádá a příslušný orgán žádané smluvní strany osvědčí státní občanství této osoby.

(6) V případech, kdy občan státu žádané smluvní strany o vydání cestovního dokladu odmítne požádat, převezme jej žádaná smluvní strana na žádost druhé smluvní strany i bez platného cestovního dokladu.

Článek 7

Za účelem ochrany předávaných osobních údajů v rámci spolupráce podle tohoto ujednání, v souladu s právními předpisy států smluvních stran, budou dodržovány tyto podmínky:

a) Přijímající smluvní strana může použít údaje pouze pro účely a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou.

b) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany poskytne informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.

c) Osobní údaje se mohou předávat výlučně orgánům cizinecké a pohraniční policie na české straně a imigračním orgánům na kanadské straně.

Poskytování údajů jiným organům je možné pouze se souhlasem předávající smluvní strany.

d) Předávající smluvní strana je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je poskytnutí nutné a je adekvátní účelu předání. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, jimiž může být omezeno poskytovaní údajů. Bude-li zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom neprodleně uvědomit přijímající smluvní stranu. Přijímající smluvní strana musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.

e) Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují právní předpisy státu smluvní strany, která byla o poskytnutí údajů dotčenou osobou požádána, a není to v rozporu s právními předpisy státu předávající smluvní strany.

f) Předávající smluvní strana při poskytovaní údajů sdělí v souladu s právními předpisy svého státu platné lhůty pro výmaz údajů. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat, jakmile pomine důvod k předání. Předávající smluvní strana musí být informována o výmazu předaných údajů a o důvodech tohoto výmazu. V případě skončení platnosti tohoto ujednání je nutno všechny údaje, jez byly převzaty, zničit.

g) Obcí smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání, výmazu a zničení osobních údajů.

h) Smluvní strany jsou povinny osobní údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo neoprávněnému zveřejnění.

Článek 8

(1) Každá smluvní strana zajistí utajení informací předávaných druhou smluvní stranou, pokud tyto informace podle právních předpisů státu předávající smluvní strany mají utajený charakter a jako takové jsou označeny.

(2) Poskytování předaných informací nebo údajů třetím státům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 9

Náklady spojené s předáním osob a s jejich případným zpětvzetím podle článku 1 nese, až do okamžiku převzetí osoby příslušným orgánem žádané smluvní strany, žádající smluvní strana.

Článek 10

K provedení tohoto ujednání Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo pro občanství a přistěhovalectví Kanady uzavřou prováděcí ujednání, v němž zejména

a) vymezí způsob vzájemného vyrozumívaní a stanoví příslušné útvary smluvních stran, které budou provádět předávání a přebírání osob a jez budou sdělovat údaje o totožnosti osob uvedených v článcích 1 a 2,

b) označí místa, na nichž budou osoby předávány,

c) určí údaje a doklady nezbytné k předávání,

d) vymezí způsob a postup při hrazení nákladů vyplývajících z článku 9.

Článek 11

(1) Toto ujednání vstoupí v platnost uplynutím 30 dnů ode dne výměny diplomatických nót potvrzujících, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro jeho vstup v platnost.

(2) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana je může vypovědět písemně diplomatickou cestou. V takovém případě Ujednaní pozbývá platnosti po uplynutí 30 dnů od doručení výpovědi.

Dáno v Praze dne 8. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Martin Fendrych v. r.
náměstek ministra vnitra

Za vládu Kanady:
Raphael Girard v. r.
náměstek ministra pro občanství a imigraci

Přesunout nahoru