Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky

Částka 1/1997
Platnost od 15.01.1997
Účinnost od 08.12.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. září 1996 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky.

Dohoda na základě svého článku 7 vstoupila v platnost dnem 8. prosince 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky

Vláda České republiky a vláda Argentinské republiky (dále jen „smluvní strany“), ve snaze upevnit přátelské vztahy mezi oběma státy, se dohodly takto:

Článek 1

1. Státní příslušníci České republiky, držitelé platných diplomatických nebo služebních pasů, mohou vstupovat do Argentinské republiky a pobývat v ní po dobu až 90 dnů bez víza.

2. Státní příslušníci Argentinské republiky, držitelé platných diplomatických nebo úředních pasů, mohou vstupovat do České republiky a pobývat v ní po dobu až 90 dnů bez víza.

Článek 2

1. Státní příslušníci České republiky, držitelé platných diplomatických nebo služebních pasů, kteří zastávají funkce v diplomatické misi nebo v konzulárním úřadu České republiky v Argentinské republice a kteří byli akreditováni jako jejich členové, mohou vstupovat, pobývat a vyjíždět z Argentinské republiky bez víza po dobu zastávání svých funkcí. Stejné právo mají jejich rodinní příslušníci žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud jsou držiteli platných diplomatických nebo služebních pasů.

2. Státní příslušníci Argentinské republiky, držitelé platných diplomatických nebo úředních pasů, kteří zastávají funkce v diplomatické misi nebo v konzulárním úřadu Argentinské republiky v České republice a kteří byli akreditováni jako jejich členové, mohou vstupovat, pobývat a vyjíždět z České republiky bez víza po dobu zastávání svých funkcí. Stejné právo mají jejich rodinní příslušníci žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud jsou držiteli platných diplomatických nebo úředních pasů.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti stanovené touto dohodou nezbavuje držitele pasů uvedených v článcích 1 a 2 povinnosti dodržovat platné zákony a právní předpisy týkající se vstupu, pobytu a výjezdu z příslušného státu.

Článek 4

Touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů každé smluvní strany odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území státu druhé smluvní strany je nežádoucí.

Článek 5

1. Smluvní strany mohou úplně nebo částečně pozastavit provádění této dohody z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku nebo ochrany zdraví.

2. Zavedení, jakož i zrušení těchto opatření bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně a nabude účinnosti dnem doručení tohoto oznámení.

Článek 6

1. Smluvní strany si vymění diplomatickou cestou vzory diplomatických, úředních nebo služebních pasů uvedených v této dohodě současně s notami potvrzujícími vnitrostátní schválení Dohody.

2. V případě, že smluvní strany vydají nový vzor pasu nebo pozmění vzory pasů již vyměněných, musí o tom informovat diplomatickou cestou do třiceti dnů před datem, kdy nové vzory pasů nebo pozměněné pasy vstoupí v platnost, přičem přiloží nový vzor.

Článek 7

Dohoda vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů ode dne výměny nót, v nichž si smluvní strany oznámí, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro její vstup v platnost.

Článek 8

Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně diplomatickou cestou vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím 90 dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Buenos Aires dne 27. září 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: RNDr. Alexandr Vondra v. r. první náměstek ministra zahraničních věcí

Za vládu Argentinské republiky: Andrés Cisneros v. r. náměstek ministra zahraničních věcí

Přesunout nahoru