Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Částka 20/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Zrušeno k 01.10.2012 (267/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči1) poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

1) § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Ministr:
PhDr. Stráský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 58/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah:

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Obecné kontraindikace lázeňské péče.

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové VII

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci ženské

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXXVIII Nemoci ledvin a cest močových

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologickéOdborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhovéhoEKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitusGlykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojíRozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicíhoPříslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníkuPříslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervovéOdborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojíPříslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cestPříslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů) Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševníOdborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení) .
Ostatní nemociPříslušná odborná vyšetření.
PoznámkaU nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.

2. Všechny nemoci v akutním stádiu.

3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.

6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.

14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.

15. Těhotenství.

16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).

17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K-komplexní lázeňská péče

P-příspěvková lázeňská péče

N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.

4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

9) Mimo hemofilickou artropatii.

10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

I. Nemoci onkologické

č. indikace dg.INDIKACEdélka oš. dobytyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
1/1
dle zákl dg.
Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.211)P, KLéčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1× do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.
Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M.Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.
Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.Františkovy L.
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Luhačovice Mariánské Lázně
Lázeňská léčba je vhodná především u:M Hodgkin, nehodgkinské lymfomyKarlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka, Karlovy Vary
Nádory varlat,žaludku,kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)
nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanuKarlova Studánka, Luhačovice
nádory vnitřních rodidel nádory mammy (láz.léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii) .Františkovy Lázně Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně
Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorůštítné žlázy, prostaty.
Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v
Karlovy Vary Mariánské Lázně (nádory prostaty)
U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova Studánka
Karlovy Vary, Mariánské Lázně
O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka
Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

II. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
II/1

dle zákl. dg.
Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF:
hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).
212)P, KKomplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/2

101, 109, 130, 133, 140, 141
Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.28KNa doporučení internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat.procesu,inf. endokarditida,funkční postižení NYHA III, IV.Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/3

dle zákl. dg.
Vrozené a získané srdeční vady.28PNa doporučení internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/4

120, 124, 125
Symptomatická ischemická choroba srdeční.28PSíňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/5

121, 122
Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).283)KNa doporučení internisty nebo kardiologa.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/6

125
Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným,kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkčně postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/7

110, 111, 112, 113
Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III.st. komplikované ICHS,CMP, oblit. cév DK II.b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na doporučení internisty nebo kardiologa.Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna,diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie,funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy Lázně
Jeseník
Hodonín
Karlova Studánka
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
II/8

170, 173 179
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.Běloves
Františkovy L.
Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
II/9

180, 183, 187, 189
Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.2BPOpakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.Běloves
Františkovy L.
Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
II/10

dle zákl. dg.
Funkční poruchy periferních cév.28P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona č...o všeobecném zdravotním pojištění (dále jen “zákon“)Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L. Libverda
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
Karlova Studánka
II/11

dle sákl. dg.
Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.283)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/12

dle zákl. dg.
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.28P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.Těžké trofické defekty, embolické komplikace.Běloves
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou

- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu

- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce

- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy

- jaterní nedostatečnost

- mentální anorexie, pokud není v regresi

- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
III/l

K20, K21, K22, K29, K30
Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori .21PKouření, absus alkoholu, léků.Bílina
Karlovy Vary
Luhačovice
III/2

K25, K26 K27, K28
Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.21P, KKomplexně lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.Bílina
Karlovy Vary
Luhačovice
III/3

dle zákl. dg.
Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.213)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.Kouření, absus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/4

dle zákl. dg.
Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.21P, KU obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na doporučení gastroente rologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.Absus kodeinu a příbuzných látek.Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/5

K50, K51
M. Crohn, proctocolitis idiopatica.213)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.Bílina Karlovy Vary
III/6

dle zákl. dg.
Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).213)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga do 6 měsíců po operaci.Bílina Karlovy Vary
III/7

K80, K81, K82, K83 B66
Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.21P, KOpakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexně lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/8

dle zákl. dg.
Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastombza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.Absus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/9

dle zákl. dg.
Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.213)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.Karlovy Vary
III/10

K85, K86
Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.213)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.Karlovy Vary Bílina

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IV /1

E10, E11, E12, E13, E14
Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.144)KDoporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady
Lipová-Lázně
IV/2

E10, E11, E12, E13, E14
Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.21PLéčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištěni dg,k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.Karlovy Vary Luhačovice
Mariánské Lázně
Lipová-Lázně Poděbrady
IV/3

E10, E11, E12, E13, E14
Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.21K, PNa doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1× u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.Pokročilé stadium diabet. komplikací.Karlovy Vary Luhačovice
Lipová-Lázně Poděbrady
IV/4

E65, E66, E68
Obesita.21NDoporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice
Mariánské Lázně Poděbrady
IV/5

E78
Hyperlipoproteinemie II - V. typu.21PPřípady mimo indikaci II/1.Bílina
Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6

E05
Tyreotoxikóza.21PTěžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.Jeseník
Lipová-Lázně
IV/7

E05
Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.Jeseník
Lipová-Lázně
IV/8

D35
Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Jeseník

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
V/1

dle zákl. dg
Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.Empyemy, píštěle.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/2

J31, J32, J35, J37
Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení otorinolaryngologa v případě ozaeny.Hnisavé záněty PND vyžadující chir.léčbu, neléčený rhinosclerom.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/3

J37, J38
Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice
V/4

J30
Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.21PHnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/5

J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18
Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/6

J40, J41, J42, J47
Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/7

J43, J44
Obstruktivní chronická bronchitis.211)5)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/8

J45
Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.211)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prám. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEVl sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/9

dle zákl. dg.
Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stádií.283)KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení odborníka pro TRN.U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/10

dle zákl. dg.
Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.2B3)KKomplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst.7 zákona.Jeseník
Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

VI. nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VI/l

G51, G52 G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96
Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.216)P, KKomplexní 1.1. lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je mocné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1× v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.Dubí
Janské Lázně
Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
VI/2

G59, G60, G61, G62, G63, G64
Polyneuropatie s paretickými projevy.216)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.Bílina
Dubí
Jáchymov
Janské Lázně
Mšené
Klimkovice
Teplice
Velké Losiny
Vráž
VI/3

G54, G55
Kořenové syndromy vertebrogenního původu.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku.Bělohrad
Bílina
Dubí
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karviná
Kundratice
Libverda
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
VI/4

G04, G05, G09
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva /stavy po meningoencefalitidách a myelitidách/ pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.216)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.Janské Lázně
Karviná
Velké Losiny
Vráž
VI/5

dle zákl. dg.
Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.216)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovanou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.Dubí
Janské Lázně
Karviná
Mšené
Velká Losiny
Vráž
VI/6

dle zákl. dg.
Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.216)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexně lázeňské péče je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.Bělohrad7)
Dubí
Janské Lázně
Jáchymov7)
Karviná
Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
VI/7

G35, G36, G37
Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.211)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz.léčby.Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 rokuBílina
Dubí
Vráž
Klimkovice
VI/8

G11, G12, G13, G24.9 G60, G70.9 G71, G72; G73
Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.216)P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1× za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.Janské Lázně
Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
VI/9

G95
Syringomyelie s paretickými projevy.21P, KLázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1× za 2 roky.Poruchy dýchací a polykacíDubí
Vráž
Klimkovice
VI/10

G80, G81, GB2, G83
Dětské mozkové obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.211)P, KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1× za 2 roky.Dubí
Janské Lázně
Vráž
Klimkovice
VI/11

620, G21
Parkinsonova choroba.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1× na doporučení neurologa.Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.Dubí
Libverda
Klimkovice
Mariánské Lázně
Vráž

VII. Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VII/l

M05, M06, M08, M09
Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).213)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy “b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Jáchymov
Kundratice
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Hodonín
VII/2

M45
Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba).213)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy “b“ soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Mšené
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Kostelec
VII/3

M02, M03 M06, M07
0statní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis,Reiterův syndrom,enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.213)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu
b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.
Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Lipová-Lázně8)
Mšené
Teplice
Třeboň
Slatinice
Velichovky
Bechyně
Kostelec
VII/4

M32, M33, M34, M35
Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis,Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).213)KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.Vysoká nebo narůstající aktivita, závažně viscerální postižení včetně postižení CNS.Jáchymov
Lipová-Lázně8)
Teplice
Klimkovice
VII/5

M12, M14 M36
Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).21P, KLéčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.Čerstvý hemartros,artritidy specifického původu, maligní proces.Bělohrad9)
Darkov9)
Jáchymov
Kundratice9)
Teplice
Třeboň9)
Velichovky9)
Klimkovice
VII/6

M10, M11 M14
Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).21P, KLéčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Jáchymov
Karlovy Vary
Kundratice
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/7

M80, M81, M82
Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.21P, KLéčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst. 7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí.Bechyně
Bělohrad
Jáchymov
Teplice
Třeboň
Velichovky
Slatinice
VII/8

dle zákl. dg.
Bolestivé syndromy šlach, úponů,burz,podkožní tkáně,tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.Bechyně
Bělohrad
Bludov
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Františkovy L.
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Luhačovice
Mšené
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
Klimkovice
Kostelec
VII/9

M16
Koxartróza v soustavném léčení.213)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rahabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postiženim třídy “b“, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Kostelec
VII/10

M17, M22, M23
Gonartróza v soustavném léčení.213)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Těžké destruktivní změny.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy L.
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Kostelec
VII/11

M15, M18, M19
Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních koubů).21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Kostelec
VII/12

M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.Kompresivní radikulární syndrom.Běloves
Bílina
Bludov
Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Konstantinovy L.
Kundratice
Karviná
Klimkovice
Karlovy Vary
Kostelec
Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené
Ostrožská N.Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice n.B.
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
VII/13

M41
Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.211)5)P, KLéčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.Bělohrad
Janské Lázně
Karviná
Klimkovice
Mariánské Lázně
Vráž
VII/14

dle zákl. dg.
Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.211)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad
Bludov
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Hodonín
Jáchymov
Bechyně
Janské Lázně
Karviná
Libverda
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
Slatinice
VII/15

dle zákl. dg.
Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.211)5)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad
Bechyně
Bohdaneč
Jáchymov
Klimkovice
Janské Lázně
Slatinice
Karviná
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
Mariánské Lázně
VII/16

dle zákl. dg.
Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.2110)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopéda, je-li nezbytné nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.Bělohrad
Bechyně
Bohdaneč
Jáchymov
Klimkovice
Janské Lázně
Slatinice
Karviná
Teplice
Třeboň Velichovky
Vráž
Mariánské Lázně

VIII. nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VIII/1

dle zákl. dg.
Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.213)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150umol/l.Mariánské Lázně
VIII/2

N20, N21, N22
Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciózy.Mariánské Lázně
VIII/3

dle zákl. dg.
Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/.21P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa do 6 měs /alt.12 měs/ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.Mariánské Lázně
VIII/4

N34, N40, N41, N42
Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.21PMariánské Lázně
VIII/5

dle zákl. dg.
Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu21KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologaMariánské Lázně

IX. Duševní poruchy

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp. láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IX/1

F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34
Psychózy v stádiu remise.215)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
Jeseník
IX/2

F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7 F07.1 F07.2
Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.215)P, KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
Jeseník
Libverda

X. Nemoci kožní

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1 2 3 4 5 6 7
X/1

L20
Atopický ekzém.283)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.Jeseník
Lipová-lázně
Kostelec
X/2

L40
Psoriasis vulgaris.28PLipová-lázně
Kostelec
Ostrožská N.Ves
X/3

L40
Psoriasis generalisata et arthropatica.281)P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativnou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na doporučení revmatologa.Lipová-lázně
Kostelec
Ostrožská N.Ves
X/4

L70
Acne conglobata et indurata.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa nemocným do 25 letLipová-lázně
Kostelec
X/5

dle zákl. dg.
Chronické dermatózy.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalisace.Lipová-lázně
Kostelec
X/6

dle zákl. dg.
Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.281)P, KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.Lipová-lázně
Kostelec
X/7

dle zákl. dg.
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.281)KLéčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.Bechyně
Bělohrad
Janské Lázně
Karviná
Lipová-Lázně

XI. Nemoci ženské

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
XI/1

N96, N97
Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2×. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.Františkovy Lázně
Klimkovice Mariánské Lázně
XI/2

E28, N85, N91
Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2×.Františkovy Lázně Klimkovice Mariánské Lázně
XI/3

N70, N71, N72, N73 N76
Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).28P, KLázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní excerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.Františkovy Lázně Klimkovice Mariánské Lázně
XI/4

dle zákl. dg.
Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.28P, KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.Františkovy Lázně Klimkovice Mariánské Lázně
XI/5

N94, N95
Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).28PFrantiškovy Lázně Jeseník Klimkovice Mariánské Lázně

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohradpro děti od 6 let a dorost; léčba dětí od 3 let je možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Bludovpro děti od 3 let a dorost
Darkovpro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázněpro děti od 6 let a dorost
Janské Lázněpro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseníku indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Varypro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvartpro děti od 2 do 15 let
Lipovápro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačoviceu indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 1o let a dorost
Mariánské Lázněu indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXIpro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbradypro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.pro děti od 3 let a dorost
Teplicepro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losinyu indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnicepro děti od 3 let a dorost
Klimkovicepro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku.Indikace XXVII/4 pouze pro dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu děti a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXI/1

dle zákl. dg.
Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz.
Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.
Janské Lázně

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/IO vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXII/1

100,101,102
Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/2

140
Stavu po akutní karditidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsiců po vymizení aktivity.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/3

105,106,107,108,109,133,141,142
Chronické karditidy.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/4

Q20-Q26
Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/5

dle zákl. dg.
Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/6

100,M35
Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/7

F45
Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.Poděbrady
Teplice n. B.
XXII/8

110,111,112,113
Juvenilní hypertenze.Poděbrady
Teplice n. B.
Klimkovice
XXII/9

177,178,179
Nemoci periferních cév.Poděbrady
Klimkovice
Teplice n. B.
XXII/10

dle zákl . dg.
Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.Poděbrady
Teplice n. B.

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIII/1

dle zákl. dg.
Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.Karlovy VaryStenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
XXIII/2

dle zákl. dg.
Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatni primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.Karlovy VaryChronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3

dle zákl. dg.
Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.Karlovy VaryPokročilá jaterní nedostateč- nost
XXIII/4

dle zákl. dg.
Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.Karlovy VaryObstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis
XXIII/5

dle zákl. dg.
Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.Karlovy VaryČasté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIV/1

E10,E11, E12,E13
Diabetes mellitus.Karlovy Vary
Luhačovice
Nestabilizovaný diabetes
XXIV/2

E65,E66, E68
Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.Bludov
Karlovy Vary
Luhačovice
Poděbrady
XXIV/3

E78
Hyperlipoproteinemie.Karlovy Vary
Poděbrady
XXIV/4

E05
Tyreotoxikóza.Jeseník
XXIV/5

E05
Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.Jeseník

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXV/1

J31,J32, J35,J37, J38,J39
Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.Bludov
Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Mariánské Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXV/2

J30
Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/3

J40,J41,J42
Bronchitis recidivans.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/4

J32,J40,J42
Sinobronchitis.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/5

J12,J13, J14,J15, J16,J17, J18
Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/6

J44,J45
Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/7

J45
Asthma bronchiale.Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/8

J42,J44
Dermorespirační syndrom.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/9

dle zákl. dg.
Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/10

dle zákl. dg.
Intersticiální plicní fibróza.Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny
XXV/11

dle zákl. dg.
Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVI/1

dle zákl. dg.
Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.Janské Lázně
Velké Losiny Klimkovice
XXVI/2

G11-13, G24.9, G71-73
Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Janské Lázně Teplice
Velké Losiny Klimkovice
Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI/3

G80-83
Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).Janské lázně
Teplice
Velké Losiny Železnice
Klimkovice
Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4

G05,G06, G08,G09, G11,G12, G54,G55
Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.Janské Lázně Teplice
Velké Losiny Železnice
Klimkovice
Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5

G54,G55
Kořenové syndromy vertebrogenního původu.Bělohrad
Janské Lázně Teplice
Klimkovice Velké Losiny

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVII/1

M08,M09
Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.Bělohrad
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2

dle zákl. dg.
Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.Bělohrad
Janské Lázně
Teplice
Darkov
XXVII/3

dle zákl. dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.Bělohrad
Janské Lázně
Poděbrady
Teplice
Darkov
XXVII/4

M41
Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.Bělohrad
Darkov
Janské Lázně
Mariánské Lázně
Teplice
Klimkovice
Velké Losiny
XXVII/5

M91, M92
Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.Darkov
Teplice
Poděbradyx)
XXVII/6

M42
Morbus Scheuermann.Bělohrad
Darkov
Teplice
XXVII/7

M86
Vleklé osteomyelitidy.Darkov
Teplice
Stavy s píštělí
XXVII/8

M50,M51, M53,M54, M42
Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.Bělohrad
Bludov
Jánské Lázně
Teplice
Darkov
Velké Losiny

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVIII/

N10,N11 N12,N30,N31
1 Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin , a močových cest na podkladě , anatomické nebo funkční léze.Bludov
Mar. Lázně
Známky ledvinné nedostatečnost s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
XXVIII/2

N20, N21, N22,N23
Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.Mar. LázněLokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3

dle zákl. dg.
Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.Bludov Mar.LázněOperační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4

N02,N03 N04
Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.Mar.LázněVysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod. kreatininemie nad 150 umol. diastol.hyperten ze nad 100 mmHg

XXIX. Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIX/1

F20,F21, F25,F30, F31,F32, F33,F34
Psychózy ve stádiu remise.JeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2

F40,F41, F42,F43, F45,F48, F51,F54, F06.6, F06.7, F07.1, F07.2
Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.JeseníkPoruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXX/1

L40
Psoriasis - chronické a recidivující formy.Darkov
Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/2

L20,L23
Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.Darkov
Jeseník
Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3

L70
Indurativní a konglobující formy akne.Darkov
Lipová-Lázně
XXX/4

L94
Sklerodermie.Darkov
Lipová-Lázně
Maligní a progredující formy
XXX/5

L85
Ichtyózy.Darkov
Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/6

dle zákl. dg
Chronické dermatózy.Darkov
Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/7

dle zákl. dg.
Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.Bělohrad
Janské Lázně
Lipová-lázně
Železnice

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXXI/1

N70, N71 N72,N73, N74,N75, N76,N77
Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.Frant. Lázně
Klimkovice
Mariánské Lázně
XXXI/2

N85
Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.Frant. Lázně
Klimkovice
XXXI/3

N91,N92, N93,N94
Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí,hypoestrinní hypo- oligo-menorea.Frant. Lázně
Klimkovice
XXXI/4

N92
Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.Frant. Lázně
Klimkovice
Hyperestrogenní stavy.
XXXI/5

dle zákl. dg.)
Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.Frant. Lázně
Klimkovice
XXXI/6

dle zákl. dg.
Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.Frant. Lázně
Klimkovice Mariánské Lázně

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

5) Je-li lázeňská léčba poskytunuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích peroferního nervstva.

8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

9) Mimo hemofilickou artropatii.

10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu

Přesunout nahoru