Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Částka 17/1997
Platnost od 28.03.1997
Účinnost od 01.04.1997
Zrušeno k 01.07.2008 (138/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 7. března 1997,

kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 35 odst. 7 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Stanovené látky se v souladu s členěním podle § 7 zákona zařazují do jednotlivých seznamů takto:

a) vysoce nebezpečné látky do seznamu 1, který je obsažen v příloze č. 1,

b) nebezpečné látky do seznamu 2, který je obsažen v příloze č. 2,

c) méně nebezpečné látky do seznamu 3, který je obsažen v příloze č. 3.

§ 2

Nakládat s vysoce nebezpečnými látkami podle seznamu 1 v úhrnném množství podle § 8 odst. 2 zákona pro účely podle § 6 odst. 1 zákona lze v následujících provozech:

a) v jediném jednoúčelovém nízkotonážním objektu, jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,

b) v jediném objektu pro ochranné účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v tomto objektu nepřevýší 10 kg za rok,

c) v objektech pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v těchto objektech je vyšší než 100 g za rok, ale nepřevýší 10 kg za rok na jeden objekt,

d) v laboratořích pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř,

e) v jiných objektech pro výzkumné účely nevyrábějících vysoce nebezpečné látky.

§ 3

Ohlašovací povinnost podle § 20 odst. 1 zákona se vztahuje na dále uvedené množství nebezpečných látek:

a) více než 1 kg nebezpečné látky označené (*) v seznamu 2 části A,

b) více než 100 kg jiné nebezpečné látky uvedené v seznamu 2 části A,

c) více než 1000 kg nebezpečné látky uvedené v seznamu 2 části B.

§ 4

Evidence stanovených látek je vedena v členění podle přílohy č. 4 této vyhlášky.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 50/1997 Sb.

SEZNAM 1

VYSOCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

A. Toxické látky:(registrační číslo CAS)(položka celního sazebníku)
A. Toxic chemicals:(CAS registry number)(registry number HS)
(1) Alkyl (≤C10), včetně cykloalkyl)-alkyl
(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonofluoridaty
2931
(1) O-Alkyl (≤C10), incl. cycloalkyl) alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
např. Sarin: Isopropyl-methylfosfonofluoridat(107-44-8)
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate
Soman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfos-fonofluoridat(96-64-0)
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
(2) Alkyl (≤C10), včetně cykloalkyl)-dialkyl
(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosforamidokyanidaty
2931
(2) Alkyl (≤C10), incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidocyanidates
např. Tabun: Ethyl-dimethylfosforamidokyanidat(77-81-6)
e.g. Tabun: O-ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate
(3) Alkyl (H nebo ≤C10), včetně cykloalkyl)-S-
-(2-(dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) ethyl-alkyl
(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonothioaty
a odpovídající alkylované a protonované soli
2930
(3) O-Alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonothiolates
and corresponding alkylated or protonated salts
např. VX: S-(2-(Diisopropylamino)ethyl)-
-O-ethyl-methylfosfonothioat
(50782-69-9)
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl
methyl phosphonothiolate
(4) Sirné yperity:2930,9
(4) Sulfur mustards:
2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid(2625-76-5)
2-Chloroethylchloromethylsulfide
Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid(505-60-2)
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide
Bis((2-chlorethyl)thio)methan(63869-13-6)
Bis(2-chloroethylthio)methane
Seskviyperit:
Sesquimustard:
1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan(3563-36-8)
1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan(63905-10-2)
1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane
1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan(142868-93-7)
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane
1,5-Bis((2-chlorethyl)thio)pentan(142868-94-8)
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane
Bis((2-chlorethyl)thio)methyl)ether(63918-90-1)
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether
Kyslíkatý yperit:
Bis((2-chlorethyl)thio)ethyl)ether(63918-89-8)
O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether
(5) Lewisity:2931
(5) Lewisites:
α-Lewisit: Dichlor(2-chlorvinyl)arsin(541-25-3)
Lewisite 1 : 2-Chlorovinyldichloroarsine
β-Lewisit: Chlorbis(2-chlorvinyl)arsin(40334-69-8)
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine
γ-Lewisit: Tris(2-chlorvinyl)arsin(40334-70-1)
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine
(6) Dusíkaté yperity:2921,19
(6) Nitrogen mustards:
HN1: N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin(538-07-8)
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine
HN2: N-Methylbis(2-chlorethyl)amin(51-75-2)
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine
HN3: Tris(2-chlorethyl)amin(555-77-1)
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine
(7) Saxitoxin(35523-89-8)3002
(7) Saxitoxin
(8) Ricin(9009-86-3)3002
(8) Ricin
B. Prekursory:
B. Precursors:
(9) Alkyl (ME, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonyldifluoridy2931
(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides
např. DF: Methylfosfonyldifluorid(676-99-3)
e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride
(10) Alkyl (H nebo ≤C10), včetně cykloalkyl)-
-(2-(dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)
ethyl)-alkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonity
a odpovídající alkylované a protonované soli
2931
(10) O-Alkyl (H or ≤C10), incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites
and corresponding alkylated or protonated salts
např. QL: (2-(Diisopropylamino)ethyl)-ethyl-methylfosfonit(57856-11-8)
e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite
(11) Chlorsarin: Isopropyl-methylfosfonochloridat(1445-76-7)2931
(11) Chlorosarin: O-Isopropyl
methylphosphonochloridate
(12) Chlorsoman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-
-methylfosfonochloridat
(7040-57-5)2931
(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl
methylphosphonochloridate

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

2. Registrační číslo CAS - mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek historicky používaný americkou chemickou společností. V podstatě pořadové evidenční číslo každé sloučeniny (kódové označení) sloužící jako počítačová adresa v systému bází dat CAS.

3. Položka celního sazebníku - obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 50/1997 Sb.

SEZNAM 2

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

A. Toxické látky:(registrační číslo CAS)(položka celního sazebníku)
A. Toxic chemicals:(CAS registry number)(registry number HS)
(1) Amiton: O,O-Diethyl-S-(2-(diethylamino)
ethyl) fosforothioat a odpovídající alkylované
nebo protonované soli
(78-53-5)2931
(1) Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)
ethyl] phosphorothiolate and corresponding
alkylated or protonated salts
(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-
-(trifluormethyl)-1-propen
(382-21-8)2903,3
(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-
-(trifluoromethyl)-1-propene
(3) BZ: 3-Chinuklidinyl-difenylhydroxyacetat (*)(6581-06-2)2933,39
(3) BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*)
B: Prekursory:
B:Precursors:
(4) Chemikálie, vyjma uvedených v seznamu 1,
obsahujících atom fosforu, na který je vázána
jedna methylová, ethylová nebo propylová
(normální nebo iso) skupina, ale ne další
atomy uhlíku.
2931
(4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1,
containing a phosphorus atom to which is bonded
one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group
but not further carbon atoms.
např. Methylfosfonyldichlorid(676-97-1)
e.g. Methylphosphonyl dichloride
Dimethyl-methylfosfonat(756-79-6)
Dimethyl methylphosphonate
Výjimka: Fonofos: O-ethyl-S-fenyl-
ethylfosfonodithioat
(944-22-9)
Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl
ethylphosphonothiolothionate
(5) Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)
fosforamidoyldihalidy
2930,9
(5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-
-phosphoramidic dihalides
(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl
(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosforamidaty
2929,9
(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates
(7) Chlorid arsenitý(7784-34-1)2812,1
(7) Arsenic trichloride
(8) Difenylhydroxyoctová kyselina(76-93-7)2918,19
(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid
(9) Chinuklidin-3-ol(1619-34-7)2933,39
(9) Quinuclidin-3-ol
(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)-
-2-chlorethylaminy a odpovídající
protonizované soli
2921,19
(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
aminoethyl-2-chlorides and corresponding
protonated salts
(11) 2-(N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)
ethanoly a odpovídající protonizované soli
2922,19
(11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts
Výjimky: 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol
a odpovídající protonizované soli
(108-01-0)
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol
and corresponding protonated salts
2-(N,N-Diethylamino)ethanol
a odpovídající protonizované soli
(100-37-8)
N,N-Diethylaminoethanol
and corresponding protonated salts
(12) 2-(N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)
ethanthioly a odpovídající protonizované soli
2930,9
(12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts
(13) Thiodiglykol: 2,2'-Thiodiethanol(111-48-8)2930,9
(13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl) sulfide
(14) Pinakolyl alkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol(464-07-3)2905,19
(14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

2. Registrační číslo CAS - mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek historicky používaný americkou chemickou společností. V podstatě pořadové evidenční číslo každé sloučeniny (kódové označení) sloužící jako počítačová adresa v systému bází dat CAS.

3. Položka celního sazebníku - obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 50/1997 Sb.

SEZNAM 3

MÉNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

A. Toxické látky:(registrační číslo CAS)(položka celního sazebníku)
A. Toxic chemicals:(CAS registry number)(registry number HS)
(1) Fosgen: Karbonyldichlorid(75-44-5)2812,1
(1) Phosgene: Carbonyl dichloride
(2) Chlorkyan(506-77-4)2851
(2) Cyanogen chloride
(3) Kyanovodík(74-90-8)2811,19
(3) Hydrogen cyanide
(4) Chlorpikrin: Trichlornitromethan(76-06-2)2904,9
(4) Chloropicrin: Trichloronitromethane
B. Prekursory:
B. Precursors:
(5) Oxychlorid fosforečný(10025-87-3)2812,1
(5) Phosphorus oxychloride
(6) Chlorid fosforitý(7719-12-2)2812,1
(6) Phosphorus trichloride
(7) Chlorid fosforečný(10026-13-8)2812,1
(7) Phosphorus pentachloride
(8) Trimethylfosfit(121-45-9)2920,9
(8) Trimethyl phosphite
(9) Triethylfosfit(122-52-1)2920,9
(9) Triethyl phosphite
(10) Dimethylfosfonat(868-85-9)2920,9
(10) Dimethyl phosphite
(11) Diethylfosfonat(762-04-9)2920,9
(11) Diethyl phosphite
(12) Chlorid sirný(10025-67-9)2812,1
(12) Sulfur monochloride
(13) Chlorid sirnatý(10545-99-0)2812,1
(13) Sulfur dichloride
(14) Thionylchlorid(7719-09-7)2812,1
(14) Thionyl chloride
(15) 2,2'-(Ethylimino)diethanol(139-87-7)2922,19
(15) Ethyldiethanolamine
(16) 2,2'-(Methylimino)diethanol(105-59-9)2922,19
(16) Methyldiethanolamine
(17) Triethanolamin(102-71-6)2922,13
(17) Triethanolamine

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

2. Registrační číslo CAS - mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek historicky používaný americkou chemickou společností. V podstatě pořadové evidenční číslo každé sloučeniny (kódové označení) sloužící jako počítačová adresa v systému bází dat CAS.

3. Položka celního sazebníku - obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 50/1997 Sb.

Vedení evidence stanovených látek

Přesunout nahoru