Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Částka 15/1997
Platnost od 27.03.1997
Účinnost od 28.02.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích.

Spolková republika Německo v souvislosti s podpisem této Dohody učinila k článku 1 odst. 1 Dohody prohlášení, potvrzené verbální nótou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo ze dne 18. listopadu 1996, následujícího znění:

"Doprava zboží do německé části celního území Evropské unie mimo místa uvedená v článku 1 odst. 1 zůstává podle ustanovení platných ve Spolkové republice Německo z hlediska celního práva bez důsledků, pokud jsou splněny podmínky národních předpisů, vycházejících z článku 38 odst. 4 Celního kodexu Evropské unie, o osvobození od povinnosti užívat celní cesty."

Jménem Spolkové republiky Německo požádalo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o potvrzení příjmu nóty a prohlášení v ní obsaženého.

Ministerstvo zahraničních věcí příjem verbální nóty potvrdilo nótou ze dne 18. listopadu 1996.

Dohoda na základě svého článku 7 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 28. února 1997. Tato Dohoda nahradila Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích ze dne 5. srpna 1971, vyhlášený pod č. 51/1972 Sb.

Vyhlášením této Dohody se ruší I. část Seznamu hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo, vyhlášeného sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/1994 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo

o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Spolkové republiky Německo vedeny snahou konstruktivně spolupracovat v duchu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,

vedeny přáním ulehčit dopravu mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Překračování osob a doprava zboží přes státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo smějí být uskutečňovány pouze na hraničních přechodech, s výjimkou případů, uvedených v odstavci 2 nebo v jiných mezinárodních smlouvích, kterými jsou oba státy vázány.

2. Příslušné orgány obou smluvních stran mohou po vzájemné dohodě v případě zvláštních zájmů povolit překračování státních hranic osobami nebo skupinami osob, které splňují podmínky pro vstup a pobyt na výsostném území států obou smluvních stran, na hraničních přechodech odchylně od stanoveného rozsahu provozu nebo provozní doby a také mimo hraniční přechody. Zvláštní zájmy jsou stanoveny v čl. 5 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze 3. listopadu 1994.

Článek 2

1. Hraniční přechody, zřízené na společných státních hranicích, jsou uvedeny v příloze 1 této Dohody.

2. Zřizování, rušení hraničních přechodů, jakož i stanovování rozsahu provozu a provozní doby, se provádí, s výjimkou případů, uvedených v článku 3, po dohodě smluvních stran formou výměny diplomatických nót. Příloha 1 této Dohody bude vždy příslušně doplňována.

Článek 3

1. Každá smluvní strana může na hraničních přechodech omezit nebo zastavit provoz z vážných důvodů, zejména existuje-li nebo lze-li předpokládat nebezpečí epidemie nebo jiné závažné ohrožení zdraví anebo životního prostředí, veřejného pořádku a bezpečnosti, z důvodu trestního stíhání a v případech katastrof.

2. Smluvní strana, která zamýšlí omezit nebo zastavit provoz na hraničních přechodech z důvodů uvedených v odstavci 1, může před oznámením druhé smluvní straně přijmout v případech nepředvídatelných událostí potřebná opatření. O přijatých opatřeních musí druhou smluvní stranu písemně informovat bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po jejich přijetí. V případech jiných událostí může smluvní strana omezit nebo zastavit provoz na hraničních přechodech ze závažných důvodů uvedených v odstavci 1 nejdříve šestý den po doručení písemného oznámení o zamýšleném opatření druhé smluvní straně.

3. Pokud plynované údržbářské práce a rekonstrukce na dopravních cestách nebo zařízeních, která slouží pohraničnímu odbavování, vyžadují omezení nebo zastavení provozu na hraničních přechodech, informují se smluvní strany před začátkem prací písemně co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce, o předpokládaném zahájení, ukončení, pravděpodobné délce a rozsahu omezení nebo zastavení provozu.

Článek 4

1. Smluvní strany budou zřizovat další hraniční přechody pro dopravu osob a zboží, jakmile pro to budou na obou stranách vytvořeny vhodné podmínky.

2. Příloha 2 této Dohody obsahuje seznam hraničních přechodů, které mají být zřízeny. Obsah přílohy 2 může být měněn po dohodě obou smluvních stran formou výměny diplomatických nót.

Článek 5

1. Smluvní strany mohou dohodnout, že určené hraniční přechody budou využívány pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly. Povolení pro tento druh dopravy budou udělována na základě podmínek, uvedených v příloze 3 této Dohody. Právní úprava udělování povolení pro nákladní dopravu, prováděnou v silniční nákladní dopravě přes státní hranice, není dotčena.

2. Přílohu 3 této Dohody je možno měnit po vzájemné dohodě smluvních stran formou výměny diplomatických nót.

Článek 6

Na hraničních přechodech, na nichž probíhá pohraniční odbavování podle Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavovaní v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 19. května 1995, smluvní strany zřizují - pokud je to možné vzhledem k prostorovým možnostem - společná předsunutá pohraniční odbavovací stanoviště, aby se odbavování prováděné pohraničními úřady obou států omezilo na jedno zastavení.

Článek 7

1. Ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, že veškerá ustanovení schengenského acquis jsou aplikovatelná pro Českou republiku, budou ustanovení této dohody aplikována pouze potud, pokud nebudou v rozporu s ustanoveními schengenského acquis.

2. Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni, kdy si smluvní strany vzájemně vyměnily diplomatické nóty o tom, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup Dohody v platnost.

3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být vypovězena každou ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců poté, co ji druhá smluvní strana obdržela.

4. Tato Dohoda nahradí Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o stavu hraničních přechodů na společných státních hranicích, podepsaný v Praze dne 5. srpna 1971.

Dáno v Praze dne 18. listopadu 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel Ministerstva financí

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Dr. Anton Rossbach v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Prof. Dr. Kurt Schelter v. r.
statní tajemník Spolkového ministerstva vnitra

Příloha 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam stávajících hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

Poř. č.Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
12 34
1Varnsdorf - SeifhennersdorfP, C; M, OA, BSpolková republika Německo
2Rumburk - SeifhennersdorfP, C, M, OAČeská republika
3Rumburk - NeugersdorfP, C, M, OA, B, NČeská republika
4Jiříkov - NeugersdorfP, C, M do 50 ccmČeská republika
5Rožany - SohlandP, C, M, OAČeská republika a Spolková republika Německo
6Dolní Poustevna - Sebnitz/SoběniceP, C, M, OASpolková republika Německo
7Hřensko - SchmilkaP, C, M, OA, BČeská republika a Spolková republika Německo
8Petrovice - BahratalP, C, M, OA, BČeská republika
9Cínovec - Zinnwald/CinvaldP, C, B linka Teplice - DrážďanyČeská republika
10Cínovec - AltenbergM, OA, B, N do 7,5 t největší povolené hmotnosti, N reg10)Spolková republika Německo
11Moldava - NeurehefeldP, C, M, OASpolková republika Německo
12Mníšek - DeutscheinsiedelP, C, M, OA, BČeská republika
13Hora Sv. Šebestiána - ReitzenhainP, C, M, OA, B, N reg.1)Spolková republika Německo
14Vejprty - BärensteinP, C, M, OAČeská republika
15Boží Dar - OberwiesenthalP, C, M, OA, BČeská republika
16Potůčky - JohanngeorgenstadtP, C, M, OASpolková republika Německo
17Kraslice - KlingenthalP, C, M, OAČeská republika
18Vojtanov - Schonberg/Krásná horaP, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
19Doubrava - Bad ElsterP, C, linkový kyvadlový autobusSpolková republika Německo
20Aš - SelbP, C, M, OA, B, N reg.2)Česká republika
21Pomezí nad Ohří - SchirndingP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo
22Svatý Kříž - Waldsassen/ValdsasyP, C, M, OA, B, N reg.3)Česká republika a Spolková republika Německo
23Broumov - MähringP, C, M, OA, B, N reg.4)Spolková republika Německo
24Pavlův Studenec - BärnauP, C, M do 50 ccm, M reg.5), OA reg5), BSpolková republika Německo
25Rozvadov - Waidhaus (silnice)P, C, M, OA, B, N reg.6)Spolková republika Německo
26Rozvadov - Waidhaus (dálnice)M, OA, B, NČeská republika
27Železná - EslarnP, C, M do 50 ccm, M reg.7), OA reg.7)Spolková republika Německo
28Lísková -Waldmünchen/
Mnichov nad Lesy
P, C, M, OA, B, N reg.8)Česká republika
29Folmava - Furth im Wald/
Brod nad Lesy - Schafberg
P, C, M, OA, B, NSpolková republika Německo
30Všeruby - EschlkamP, C, M, OA, B, N reg.9)Česká republika
31Svatá Kateřina- Neukirchen b.HI.BlutP, C, M, OA, linkový kyvadlový autobusČeská republika
32Železná Ruda - Bayerisch
Eisenstein/Bavorská Železná Ruda
P, C, M, OA, B, N do 7,51 největší povolené hmotnostiČeská republika a Spolková republika Německo
33Strážný - PhilippsreutP, C, M, OA, B, NČeská republika a Spolková republika Německo
34 Breitenau - Krásný Les (dálnice)M, OA, B, NSpolková republika Německo

b) železniční hraniční přechody

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1234
1Hrádek nad Nisou - Zittau/ŽitavaOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
2Varnsdorf - GroßschönauODČeská republika
3Rumburk - Ebersbach/HabrachticeOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
4Děčín - Bad Schandau/Lázně ŽandovOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
5Vejprty - BärensteinOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
6Potůčky - JohanngeorgenstadtOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
7Kraslice - KlingenthalODČeská republika a Spolková republika Německo
8Vojtanov - Bad BrambachOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
9Aš - Selb - PlößbergNDČeská republika a Spolková republika Německo
10Cheb - SchirndingOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
11Česká Kubice - Furth im Wald/ Brod nad LesyOD, NDČeská republika a Spolková republika Německo
12Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein/ Bavorská Železná RudaODČeská republika a Spolková republika Německo

c) říční hraniční přechod

Poř.
č.
Název hraničního
přechodu
Druh
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
1 2 3 4
1 Hřensko - Schöna OD, ND Česká republika a Spolková republika Německo

Vysvětlivky k druhům dopravy:

P - pěší
C - cyklisté
M - motocykly
M reg. - regionální osobní doprava prováděná motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
OA reg. - regionální doprava prováděná motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
Breg. - regionální osobní doprava prováděná autobusy
N - nákladní vozidla
N reg. - regionální nákladní doprava prováděná nákladními vozidly
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Vysvětlivky k regionální dopravě:

1) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Chomutov, Kadaň, Most, Litvínov, Karlovy Vary, Ostrov, Mariánské Lázně, Teplice, Bílina, Sokolov a Kraslice v České republice a v okresech Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), Annaberg (ANA), Freiberg (FG), Weißeritzkreis (DW) a Aue-Schwarzenberg (ASZ) ve Spolkové republice Německo.

2) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice, Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Hof (HO), Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR) a ve svobodném okresním městě Hof (HO) ve Spolkové republice Německo.

3) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Sokolov a Tachov v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebierge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo. ~

4) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Cheb, Aš, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Wunsiedel i. Fichtelgebirge (WUN), Tirschenreuth (TIR), Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

5) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov a Stříbro v České republice a v okresech Tirschenreuth (TIR) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) včetně svobodného okresního města Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

6) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Stříbro, Tachov, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Tirschenreuth (TIR) a Schwandorf (SAD) a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) ve Spolkové republice Německo.

7) Pro regionální dopravu prováděnou motocykly a motorovými vozidly do největší povolené hmotnosti 3,5 t registrovanými obcemi s rozšířenou působností Tachov, Stříbro, Domažlice, Horšovský Týn, Stod a Klatovy v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Schwandorf (SAD) a Neustadt a.d. Waldnaab (NEW) ve Spolkové republice Německo.

8) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Přeštice, Tachov a Stříbro v České republice a ve svobodném okresním městě Weiden i.d.OPf. (WEN) a v okresech Neustadt a.d. Waldnaab (NEW), Schwandorf (SAD), Chám (CHA) a Regen (REG) ve Spolkové republice Německo.

9) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými obcemi s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tachov, Stříbro, Prachatice a Vimperk v České republice a v okresech Schwandorf (SAD), Chám (CHA), Regen (REG) a Freyung-Grafenau (FRG) ve Spolkové republice Německo.

10) Pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly registrovanými v okresech Weißeritzkreis (DW), Freiberg (FG) a Sächsische Schweiz (PIR) ve Spolkové republice Německo a obcemi s rozšířenou působností Most, Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov a Bílina v České republice.

Poznámky:

1. S výjimkou silničního hraničního přechodu Doubrava - Bad Elster, na němž je provozní doba stanovena denně od 6.00 do 22.00 hodin, a hraničního přechodu Jiříkov - Neugersdorf, na němž je provozní doba stanovena denně od 8.00 do 20.00 hodin, je na všech ostatních hraničních přechodech nepřetržitá provozní doba.

2. Na železničním hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava je na nádraží Zittau/Žitava povolen nástup a výstup osob, jakož i nakládání a vykládání zavazadel v ulehčené průvozní železniční dopravě na trati Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava -Varnsdorf za podmínek stanovených zvláštní smlouvou.

Příloha 2

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Seznam budoucích hraničních přechodů

a) silniční hraniční přechody

b) železniční hraniční přechody

Poř
č.
Název hraničního
přechodu
Druhy
dopravy
Místo pohraničního
odbavování
Předpokládaný termín zřízení
12345
1Dolní Poustevna - Sebnitz/ SoběniceOD, ND2007

Vysvětlivky k druhům dopravy:

M - motocykly
OA - motorová vozidla do největší povolené hmotnosti 3,51
B - autobusy
N - nákladní vozidla
OD - osobní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)
ND - nákladní doprava (platí pro železnici a lodní dopravu)

Příloha 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat za následujících předpokladů:

1. Oprávněni jsou:

a) na české straně podnikatelé, kteří provozují výrobní nebo obchodní činnost a mají místo podnikání nebo sídlo či sídlo organizační složky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností uvedené v příloze 1 této dohody, a na německé straně podniky (výrobní nebo obchodní závody), jež mají hlavní nebo registrovanou vedlejší pobočku v okrese dotýkajícím se společných státních hranic a uvedeném v příloze 1 této dohody, včetně v něm se nacházejícího svobodného okresního města, jejichž nákladní vozidla (tahače, návěsy, přívěsy) jsou registrována stejnou obcí s rozšířenou působností nebo ve stejném okrese a jejichž podnikatelská nebo živnostenská činnost je tam skutečně vykonávána,

b) podnikatelé v přepravě, popřípadě podniky, které splňují předpoklady písmena a) a provádějí přepravu zboží pro podnikatele, popřípadě podniky, jež se samy smějí podílet na regionální dopravě prováděné nákladními vozidly.

2. Regionální doprava prováděná nákladními vozidly může probíhat pouze na hraničních přechodech určených v příloze 1 této dohody.

3. Místo nakládky a vykládky veškerého přepravovaného zboží se musí nacházet výlučně ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů Určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.

4. Na české straně se provádí kontrola splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 podnikateli oprávněnými podle bodu 1 v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zejména kontrola osvědčení o registraci vozidla a dokladu o nákladu).

5. Na německé straně prokazují podniky oprávněné podle bodu 1 splnění předpokladů podle bodů 1 a 3 povoleními. Povolení pro část státních hranic Svobodného státu Sasko uděluje Úřad Spolkové policie Chemnitz, pro část státních hranic Svobodného státu Bavorsko vláda Horní Falce. Příslušné orgány rozhodnou o udělení povolení do jednoho měsíce po podání žádosti.

6. Povolení se udělují písemně. Příslušné orgány mohou v závažných případech připouštět na žádost výjimky z této úpravy. Povolení se zásadně udělují na dobu jednoho roku.

7. Povolení mohou být zrušena v případě porušení ustanovení této přílohy. To platí zejména pro pouhou překládku zboží, výměnu tahačů nebo přechodné skladování zboží ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v okresech uvedených v příloze 1 této dohody u jednotlivých hraničních přechodů určených pro regionální dopravu prováděnou nákladními vozidly.

Přesunout nahoru