Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka 14/1997
Platnost od 26.03.1997
Účinnost od 01.07.1997
Zrušeno k 01.07.1998 (134/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 1997,

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se zástupci Ministerstva financí, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, ostatních zdravotních pojišťoven, smluvních zdravotnických zařízení, profesních organizací zřízených zákonem a odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.:


§ 1

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.


§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášek č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb., č. 112/1995 Sb. a č. 205/1996 Sb.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1997.


Ministr:

PhDr. Stráský v. r.


Příloha k vyhlášce č. 45/1997 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitoly:
1Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů
2Obecná pravidla pro vykazování výkonů
3Výkony klinických vyšetření
4Další pravidla pro vykazování výkonů
5Ošetřovací dny
6Kategorie pacienta
7Úhrada nepřímých nákladů
8Doprava a náhrady cestovních nákladů

2. SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

001praktický lékař pro dospělé
002praktický lékař pro děti a dorost
014praktický lékař - stomatolog
015čelistní ortopedie
101interní lékařství
102angiologie
103diabetologie
104endokrinologie
105gastroenterologie a hepatologie
106geriatrie
107kardiologie
108nefrologie
109revmatologie
201fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
202hematologie
203přenosné nemoci
204tělovýchovné lékařství
205tuberkulóza a respirační nemoci
206klinická farmakologie
207alergologie a klinická imunologie
208lékařská genetika
209neurologie
210dětská neurologie
222transfúzní služba
301pediatrie
302dětská kardiologie
303dorostové lékařství
304neonatologie
305psychiatrie
306dětská psychiatrie
308léčba alkoholismu a jiných toxikománií
309sexuolog ie
401hygiena práce a nemocí z povolání
402klinická onkologie
403radioterapie
404dermatovenerologie
405dětská dermatologie
406korektivnídermatologie
407nukleární medicína
501chirurgie
502dětská chirurgie
503úrazová chirurgie
504cévní chirurgie
505kardiochirurgie
506neurochirurgie
507hrudní chirurgie
601plastická chirurgie
602popáleninová medicína
603gynekologie a porodnictví
604dětská gynekologie
605maxillofaciální chirurgie
606ortopedie
607ortopedická protetika
701otorinolaryngologie
702foniatrie
704dětská otorinolaryngologie
705oftalmologie
706urologie
707dětská urologie
708ARO a intenzívní péče
709zdravotnická záchranná služba (ZZS)
710léčba bolesti
801klinická biochemie
802lékařská mikrobiologie
804lékařská parazitologie
805lékařská virologie
807patologická anatomie
808soudní lékařství
809radiodiagnostika
812laboratoř klinické farmakologie
813laboratoř alergologická a imunologická
814laboratoř toxikologická
815laboratoř nukleární medicíny
816laboratoř lékařské genetiky
817laboratoř klinické cytologie
818laboratoř hermatologická
819laboratoř pro universální výkony
822laboratoř lékařské mykologie
823laboratoř patologie
901klinická psychologie
902rehabilitační pracovník - absolvent VŠ
903klinická logopedie
904jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák
910psychoterapie
911zdravotní sestra
918rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
921porodní asistentka
925sestra domácí péče
927ortoptická sestra
931dětská psychologie
949jiný zdravotnický pracovník s úplným středním odborným vzděláním
999univerzální mezioborové výkony

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů

zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče
kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění
autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje registrační list výkonu
číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
čas výkonučas výkonu v minutách. Čas výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režie dané kategorií zdravotnického zařízení, ve kterém byl výkon proveden. Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
nositel výkonuzdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. U výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
čas nositele výkonučas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
mzdový index nositele výkonuindex, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
bodová hodnota výkonusoučet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
ZULP
OD
zvlášť účtovaný léčivý přípravek. Léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
ošetřovací den

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole další pravidla či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečné znovu poskytnuté péče.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn jeho obsah.

5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkon účtován více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla registrační list výkonu a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z všeobecného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií Q je ze všeobecného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření

3. Výkon s kategorií W je z všeobecného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

4. Výkon s kategorií Z je z všeobecného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem H je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci.

3. Výkon s omezením místem S je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen ze všeobecného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

V registračním listu výkonu jsou definovány tři kategorie nositelů výkonů. Jsou to

1. lékař

2. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví

3. střední zdravotnický pracovník

V registračním listu výkonu jsou dále definovány časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Pro účely seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut, vysokoškolsky vzdělaný ergoterapeut, klinický psycholog a klinický logoped pokládán za lékaře.

Dodrženi kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.

6.1. Indexy lékařů

Pro nositele výkonů - lékaře je stanoveno šest stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře po promoci

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s praxí 24 měsíců

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru a definovanou funkční specializací

5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s další (druhou nebo nástavbovou) atestací v oboru

6. Index 6 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s mimořádnou kvalifikací

6.2. Indexy JVŠ

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JVŠ) je stanoveno pět stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ po promoci

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s praxí 24 měsíců

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací nebo srovnatelnou kvalifikací

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací v oboru nebo srovnatelnou kvalifikací a definovanou funkční specializací

5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s další (druhou nebo nástavbovou) atestací nebo srovnatelnou kvalifikací

6.3. Indexy SZP

Pro nositele výkonů - střední zdravotnické pracovníky (SZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 7 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP do ukončení nástupní praxe

2. Index 8 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe

3. Index 9 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS)

6.4. Objemová limitace časem

Pokud zdravotnické zařízení v jednom kalendářním měsíci vykáže počet výkonů, jejichž souhrnný čas nositele pro danou kategorii nositele přesáhne limit 12 hodin na jeden celý pracovní úvazek nositele na každý pracovní den v měsíci, uhradí zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení celkovou částku účtovanou za zdravotní výkony vydělenou koeficientem překročení časového limitu. Koeficient se vypočte jako poměr času skutečného a času limitu.

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka "ZUM ano".

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka "ZULP ano*.

2. Krev a krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka "ZULP ano".

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky, které lze předepsat recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a spotřební zdravotnické materiály zahrnuté přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky a krevní výrobky při akutní i chronické hemodialýze - náklady na ně jsou zahrnuty v hodnotě výkonu.

5. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

8.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijeti pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

8.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel. Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

9.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů 19-22 a 22-06 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

9.3. Návštěva sestry

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorské odbornosti 911.

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin a Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace praktického lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

9.4. Čas strávený dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001 a 002 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečné a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

11. DOMÁCÍ PÉČE

Výkony domácí péče vykazují zdravotnická zařízení domácí péče.

Výkony domácí péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Předpis domácí péče registrujícím praktickým lékařem má platnost nejvýše 1 měsíc.

12. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, minimální kontakt a konziliární vyšetření, administrativní výkony a výkony telefonická informace.

Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení "Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením".

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkony telefonická informace.

3. U autorských odborností, u kterých existují výkony klinických vyšetření pro lékaře s jednou a pro lékaře s další atestací, použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho kvalifikaci. Lékař s jednou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s jednou atestací (klinické vyšetření 1), lékař s druhou, nebo nástavbovou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s další atestací (klinické vyšetření 2).

4. Pokud lékař se základní atestací v oboru pracuje na specializovaném pracovišti a jeho kvalifikace mu neumožňuje vykazovat klinická vyšetření příslušné autorské odbornosti, vykazuje klinická vyšetření lékaře s jednou atestací odbornosti ze které složil základní atestaci.

5. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

2.1 Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře a praktického zubního lékaře

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.2 Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost.

3.1 Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivni prohlídka.

3.2 Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případné rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o terminu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajícich informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1 Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace, pokud od posledního propuštění z poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

4.2 Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu (ošetření malé rány)

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

5. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

5.1 Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu

5.2 Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsáni lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)

14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

6. MINIMÁLNÍ KONTAKT

6.1 Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře nebo psychologa s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

6.2 Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu

6. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)

7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

7. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem s další atestací, tedy A2 a indexem 5. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a logoped, pokud provádí konziliární vyšetření

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

7.1 Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesilajícím ošetřujícím lékařem.

7.2 Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesilajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení terapeutického postupu

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnuti informace praktickému lékaři, včetně záznam o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

8. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

Administrativní výkony může vykazovat pouze praktický lékař a pouze tehdy, pokud není administrativní činnost zahrnuta ve výkonech klinických vyšetření.

8.1 Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost spojená s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

8.2 Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebné preventivní péče

3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

8.3 Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje

činnost spojená s preventivní. dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky. Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

9. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta. Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař neni registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 014 - STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

1.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
04111vstupní komplexní vyšetření
04125Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04127Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04129Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let
nelze vykazovat současně.
Výkony
číslonázev
04617Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04619Chirurgické vybavení zubu komplikované
04621Sutura extrakční rány - na zub
04623Stavění postextrakčního krvácení
nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

2. 015 - ČELISTNÍ ORTOPEDIE

Všechny výkony odbornosti 015 s kategorií výkonu W lze vykázat pouze u diagnóz skupiny A, B a C.

Skupiny diagnóz jsou následující:

Arozštěpy rtu, čelisti a patra
vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy
Bhypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti
obrácený skus řezáků i jednotlivých
protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
retence, palatinální poloha a ageneze stálého špičáku, u dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
retence stálého horního řezáku
hluboký skus s traumatizací gingivy
zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
Costatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku
Dostatní anomálie (kromě kategorie A) u osob starších 18 let

2.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
05611Sejmutí a navázání oblouku - I.
05619Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub - skupina I.
05711 Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub - skupina I.
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.
Výkony
číslonázev
05021Ortodontická kontrola I. typ - skupina I.
05029Ortodontická kontrola II. typ - skupina I.
lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

3. 101 - INTERNA

Výkony výživy

číslonázev
11501Enterální výživa
11502Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504Doplňková parenterální výživa
11505Speciální parenterální výživa
11506Plnohodnotná parenterální výživa
nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

4. 102 - ANGIOLOGIE

Výkon

číslonázev
12220Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)
nelze vykazovat současně s výkonem
číslo název
89513 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
odbornosti 999.

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

5. 104 - ENDOKRINOLOGIE

5.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslonázev
14110Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i.v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

6. 105 - GASTROENTEROLOGIE

6.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslonázev
15130Zátěžový test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. paba test

4. xylosový test

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

7. 107 - KARDIOLOGIE

7.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
17260Echokardiografie jednorozměrná a dvourozměrná
17262Echokardiografické vyšetření Doppler
lze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
17299Levostranná katetrizace srdeční
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302Oboustranná katetrizace srdeční
nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
17127Endomyokardiální biopsie transvaskulární
je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony

číslonázev
17320Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu
mohou být vykázány pouze s výkony
číslonázev
17123Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor,
s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového
uzlu

nebo

číslonázev
17234Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability
myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)

Výkon

číslonázev
1724424 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252Transezofageální stimulační EKG test
nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslonázev
17115Koronární aterectomie, včetně rotační
nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

Výkon

číslonázev
17261Echokardiografie jedno a dvojrozměrná, spolu s pulzním a kontinuálním
Dopplerem a barevným mapováním
nelze vykazovat současně s jinými echokardiografickými výkony a s výkonem
číslonázev
17265Zátěžová echokardiografie dynamická

Výkony zátěžové testy v kardiologii nelze v jednom dni vykazovat současně.

8. 108 - NEFROLOGIE

Výkon

číslonázev
18512Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace
nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon

číslonázev
18540CAVH - kontinuální arteriovenózní hemofiltrace
je možno vykazovat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkony

číslonázev
18521Akutní hemodialýza
18522Chronická hemodialýza
18530Hemofiltrace
18550Hemodiafiltrace
18511Akutní peritoneálnídialýza
18512Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace
nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

Výkon

číslonázev
18521Akutní hemodialýza
nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzivní péče.

9. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

10. 205 - TRN

Výkon

číslonázev
25213Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)
nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

10.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslonázev
25111Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslonázev
25115Odstraněni cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119Bronchoalveolární laváž
25121Endobronchiální excize
25122Peribronchiální punkce
25118Transbronchiální plicní biopsie
25123Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125Endobronchiální laserový výkon
25127Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131Aplikace endobronchiální protézy

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

10.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

11. 301 - PEDIATRIE

Výkon

číslonázev
31050Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních
lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

12. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslonázev
32610 32620Katetrizace srdce u katetrizace srdce u dítěte do 1 roku dítěte do 6 let
je vybavení pracoviště dvouprojekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

13. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslonázev
31022Cílené vyšetření pediatrem II.
31012Cílené vyšetření pediatrem I.
autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslonázev
31021Komplexní vyšetření pediatrem II.
31011Komplexní vyšetření pediatrem I.
autorské odbornosti 301.

Výkon

číslonázev
34310Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly
nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

14. 305 - PSYCHIATRIE

14.1 Psychoterapie

Výkony psychoterapie jsou následující:

číslonázev
35520Psychoterapie individuální systematická prováděná psychoterapeutem se speciální psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35510Psychoterapie individuální nesystematická prováděná psychiatrem, psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací (autorské odbornosti 305)
35610Psychoterapie skupinová typ I (autorské odbornosti 305)
35620Psychoterapie skupinová typ II (autorské odbornosti 305)
35630Psychoterapie skupinová typ III (autorské odbornosti 305)
35650Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut (autorské odbornosti 305)
37115Skupinová psychoterapie dětí do 8 let (autorské odbornosti 910)
37117Rodičovská skupina (autorské odbornosti 910)

14.1.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem - psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

14.1.2 Vykazování

Výkon "Psychoterapie individuální nesystematická" s číslem 35510 mohou vykazovat lékaři se základní specializací v oboru psychiatrie (A1), kliničtí psychologové se základní specializací (J1) a dále ti lékaři dalších klinických oborů, kteří získali psychoterapeutickou kvalifikaci. Ostatní výkony psychoterapie s čísly 35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 37117 a 37119 mohou vykazovat pouze lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové se speciální psychoterapeutickou kvalifikací.

14.1.3 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslonázev
35650Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut
lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

15. 306 - DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

Výkon

číslonázev
36650Psychoterapeuticko - edukační pohovor pedopsychiatra s osobou ovlivňující zdravotní stav pacienta
nelze kombinovat s výkony rodinné nebo skupinové psychoterapie.

16. 309 - SEXUOLOGIE

16.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslonázev
39022Cílené vyšetření sexuologem

16.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony

číslonázev
39111Falometrie, vulvometrie
39131Nativní spermiogram
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

17. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18. 403 - RADIOTERAPIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

18.1 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

18.2 Dozimetrie

Výkon

číslonázev
43623Přímá dozimetrie na nemocném
nelze vykazovat současně s výkony radioterapie.

18.3 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43113Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423Plánování brachyterapie
43425Plánování brachyterapie s použitím TPS

18.4 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzivní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43421Brachyterapie intrakavitární
43419Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417Brachyterapie intersticiální manuální
43411Brachyterapie povrchová
43415Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

19. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkony

číslonázev
44235Celková fototerapie optimálním UV světlem
44115Fyzikální kožní testy
44111Kožní fototest
44119Vyšetření Woodovou lampou
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslonázev
44007Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně
přenosných chorob
lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

20. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony

číslonázev
47021Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony

číslonázev
47125Kardioangiografie First Pass
47133Radionuklidová ventrikulografie klidová
lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu

číslonázev
47129Perfuzníscintigrafie myokardu v klidu
lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

21. 501 - CHIRURGIE

21.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

21.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem

číslonázev
51810Exenterace pánevních orgánů
se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

21.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslonázev
51711Výkon laparoskopický a thorakoskopický
Tento výkon nelze kombinovat s výkonem
číslonázev
51713Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

Laparoskopický výkon lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýze adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15. ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikálni hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávicím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikacíi

3. nefrektomie

4. odstraněníi tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku Bl

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku Bll

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopicky asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Laparoskopický výkon lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální Pokud je laparoskopický a thorakoskopický výkon vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla:

výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Laparoskopický výkon lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště laparoskopický a thorakoskopický výkon v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení laparoskopického a thorakoskopického výkonu je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon

číslonázev
51611Peroperační použití sonografu chirurgem
nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

22. 504 - CÉVNÍ CHIRURGIE

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

23. 505 KARDIOCHIRURGIE

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

23.1 Sternotomie, thorakotomie

Výkon

číslonázev
55311Sternotomie, thorakotomie
nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

24. 506 - NEUROCHIRURGIE

24.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslonázev
56178Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

24.2 Kranioplastika

Výkon

číslonázev
56135Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou
nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon

číslonázev
56113Intrakraniální durální rekonstrukce
nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

25. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním sálku.

Výkon

číslonázev
61219Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie
lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslonázev
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2

Výkony

číslonázev
61111Sutura kožního krytu do 10 cm
61113Sutura kožního krytu nad 10 cm
nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony

číslonázev
61111Sutura kožního krytu do 10 cm
61411Excize kožní léze do 10 cm2 (bez uzavření vzniklého defektu)
61415Excize kožní léze, sutura do 10 cm
61417Excize kožní léze, sutura více než 10 cm
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslonázev
61211Rekonstrukce šlachového poutka
61213Implantace silikonu při defektu šlachy
61215Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217Transposice šlachy flexoru
61219Tenolýza extenzoru
61221Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky
lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony

číslonázev
61231Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239Distrakce falangy nebo metakarpu
61245Fenestrace šlachové pochvy
lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

26. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

K výkonům autorské odbornosti 602 lze vykázat jako ZULP lokální dezinfekční roztoky. Jejich použití musí být zřejmé ze zdravotní dokumentace.

26.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslonázev
62120Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62110Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62111Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla
62112Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla
62113Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla
62150Převaz popáleniny v rozsahu 5-10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62151Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon "...prvního...". Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon "...prvního..." a dále příslušný počet výkonů "...každého dalšího..." . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony "...ostatní...".

26.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62210Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62211Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62212Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62213Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

26.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslonázev
62310Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62311Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla
62312Odběr dermoepidermálního štěpu 5 - 10% z plochy povrchu těla
62313Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla
62314Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

26.4 Kožní štěpy Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslonázev
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla
62413Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla
62414Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat dva výkony 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony "...ostatní...".

26.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslonázev
62510Xenotransplantace do 1% povrchu těla
62520Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

27. 603 - GYNEKOLOGIE

27.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
63587Pertubace terapeutická
63591Test průchodnosti tub
nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
63594Primární laparotomie pro ca ovaria
nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony

číslonázev
63313Amnioskopie
63323Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63315Fetoskopie
63317Fetoskopie s odběrem tkáně plodu
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63312Oxytocinový zátěžový test
63117Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63598Punkce Douglasova prostoru
63592Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63540Elektro-diathermokoagulace čípku děložního
63591Test průchodnosti tub
63532Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521Hymenotomie, hymenectomie
63511Biopsie vulvy
nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
63594Primární laparotomie pro CA ovaria
nelze vykazovat současně s výkony jiných operačních výkonů autorské odbornosti 603.

Výkony

číslonázev
63323Odebírání vzorků krve z hlavičky plodu
63313Amnioskopie
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63317Fetoskopie s odběrem tkáně plodu
63315Fetoskopie
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63579Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
Omentektomie
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
63133Manuální vybavení zadržené placenty
63127Sectio caesarea
63129Sectio caesarea a sterilizace
63131Sectio caesarea s následnou hysterectomií
nelze vykazovat současně.

27.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon

číslonázev
63530Kolposkopické vyšetření
lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně v výkonem komplexní vyšetření.

27.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

27.4 In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat i pro ženy mladší 22 let.

28. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

28.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
64213Chirurgické ošetření úrazu zevních rodidel a pochvy
64329Vaginální operace při neúplném zdvojení vnitřních rodidel
nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
64215Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření.

29. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon

číslonázev
66031Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence
nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon

číslonázev
66317Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu
nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

30. 701 - ORL

30.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

71825Kryokauter v ORL á 10 minut
71821Laser v ORL á 10 minut
Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

30.2 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

30.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
71641Submukosní resekce nosní přepážky
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
71661Výplach čelistní dutiny
71663Punkce čelistní dutiny
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
71113Kalorický test
71115Vyšetřeni semispontánních vestibulárních jevů
71117Optokinetický test
71119Gustometrie
71121Posturografie
71123Rotačni testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615Excize jednoho nosního polypu
71211Biopsie z nosu
71611Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché
71623Terapie epistaxe kauterizací
71625Přední tamponáda provedená odborně otorhynolaryngologem
71661Výplach čelistní dutiny
71713Nepřímá laryngoskopie s odstraněním leze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580Vyčištění trepanační dutiny
71525Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu
71719Výměna tracheostomické kanyly
71714Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565Politzerace
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony

číslonázev
71641Submukozni resekce nosní přepážky
71651Septoplastika
nelze vykazovat současně s výkonem
číslonázev
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

Výkony

číslonázev
71787Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789Dilatace incize při peritonzilárním abscesu
nelze vykazovat současně.

Výkon

číslonázev
71715Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu
nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

31. 702 - FONIATRIE

31.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
72113Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

32. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

32.1 Oftalmoskopie

Výkony

číslonázev
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)
nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

32.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslonázev
75115Vyšetření předního segmentu jednoho oka na štěrbinové lampě
75139Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

32.3 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
75111Fluorescenční angiografie duhovky - 1 oko
75113Zátěžové testy u glaukomu - obě oči
75115Vyšetření předního segmentu 1 oka na štěrbinové lampě
75117Tonografie (1 oko) s výpočtem
75125Detailní vyšetření okulomotorické rovnováhy a diplopie
75129Fluorescenční angiografie fundu (FAG) - 1 oko
75131Gonioskopie (1 oko)
75133Ortopický status
75135Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139NitroočnítlakSchipotzovýmtonometrem(1 oko)
75141Tonometrie aplanační (1 oko)
75143Perimetr statický (1 oko)
75145Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia
75395Operace entropia nebo ektropia 1 očního víčka
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze - 1 oko
75157 Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon

číslonázev
75225Aplikace radioaktivní plomby
nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

33. 706 - UROLOGIE

33.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální litotrypse soliltárniho konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu rázovou vlnou
nelze vykazovat současně.

Výkony

číslonázev
76235Extrakorporální lithotripse solitérního konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální lithotripse mnohočetného či odlitkového konkrementu
nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

33.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslonázev
76127Cystometrie plnící
Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

33.3 Cystouretroskopie

K výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslonázev
76561Fotokoagulace tumoru laserem
76565Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

33.4 Katetrizace ureteru

Výkon

čislonázev
76215Katetrizace ureteru
se přičítá k výkonu
číslonázev
76531Cystouretroskopie

Výkonem

číslonázev
76215katetrizace ureteru
se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise sktriktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

33.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

33.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony

číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementů s tripsí
se přičítají k výkonu
číslonázev
76543Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)

Výkony

číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementů s tripsí
nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

33.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslonázev
76451Excize spermatokély nebo operace hydrokély

34. 708 - ARO

34.1 Hyperbarická oxygenoterapie Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

IndikaceDiagnózaPočet expozicPočet sérií
Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkem T5851
T59.9 51
Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)51
Otrava kyanidy T57.3 51
Dekompresní nemocT70.331
T70.931
Vzduchová embolie po výkonu T81.7 21
Vzduchová embolie úrazová T79.0 31
Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekci T80.0 11
Anaerobní infekce (plynatá sněť, septicky šok)A48.0202
A41.4 152
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)G93.6101
S06.1101
Stavy spojené s KPR (apatický syndrom, hypoxie mozku) G43.1 303
Stavy po krvácení a kontusi mozku S06.2 302
Akutní traumatické ischemieT79.6202
Crush syndrom T79.5153
Kardiogenní šok R57.0 11
Šokové stavy (anaerob. sepse, hemorragický šok)R57.821
R57. 1 21
MethemoglobinaemieD74.851
Ischemie a gangréna při arterioskleróze DKl70.2304
l70.8303
Gangréna při diabetuE10.5304
E10.4 304
Tromboangitis obliterans - Burgerova nemoc l73.1 203
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích) l70.1 304
Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminans183303
L88303
Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndrom T04.9303
T79.6 303
Žilní městky se vředem a záněteml83.2303
Nehojící se defekty po amputacích T87.5303
Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantátů T86.8302
Vasculitis kůže (primární a sekundární)L95.9303
Osteomyelitis - zánět kostní dřeněM86.0-8303
Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)Z92.3202
Y89202
OsteonekrozaM87202
Sudeckův syndromM89.0253
Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá) H91.2 102
Účinky silného hluku na vnitřní ucho H83.3 102
Porucha vestibulárni funkce (závrať) H81.3 203
Menierova nemoc H81.0 203
Tinitus H81 203
Pulpitis K04.0 102
Okluze arteriae centralis retinae H34.1 152
Diabetická retinopatie H36.0 253
Roztroušená skleroza mozkomíšní v počátečních stadiích G35 303
Jiné demyelinisace CNSG37.8303
Alzheimrova nemoc G30.0303
Neuralgie n. trigemini G50.0 202
Perifer. obrna n. facialisG51.0202
Poúrazová bolest hlavy G44.3 202
Migrena G43 203
Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)K25.9202
K26202
Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemiK63.2302
Morbus CrohnK50303
Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách) K71 202
Cystoidni pneumatoza střeva 153
Popáleniny, omrzlinyT20-32302
T33-35302

Vysvětlivky k tabulce

Indikaceindikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna
Diagnózakód diagnózy dle MKN 10
Počet expozicnejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci v jedné léčebné sérii
Počet sériínejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat v jednom kalendářním roce

35. 709 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Výkon

číslonázev
06713Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut
nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

36. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon

číslonázev
81211Glukóza moč kvalitativně
nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření a s výkony
číslonázev
81347Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123Analýza moči chemicky

37. 807 - PATOLOGIE

37.1 Kombinace výkonů

Výkony

číslonázev
87110Pitva standardní
87113Pitva technicky obtížná
87111Pitva parciální
nelze vykazovat současně.

37.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

38. 809 - RADIODIAGNOSTIKA

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslonázev
89339Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu
lze výkon lokální anestézie vykázat.

V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon

číslonázev
89419Punkční angiografie
nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon

číslonázev
89421Měření tlaku při angiografii
nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu

číslonázev
89437PTCA více věnčitých tepen
je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:
číslonázev
89431Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433Selektivní koronarografie další věnčité tepny či bypassu
89429Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen

Výkon

číslonázev
89312Denzitometrie dvoufotonová
lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Výkony

číslonázev
89513UZ vyšetření horní poloviny břicha
89514UZ vyšetření dolní poloviny břicha
nelze vykazovat současně s ultrazvukovým vyšetřením jednoho, dvou, či tří orgánů.

39. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Výkony

číslonázev
35610Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu nejméně 5, max. 9 osob á 120 min.
35620Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10-14 osob - á 120 min.
nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

40. 903 - KLINICKÁ LOGOPEDIE

Výkony klinických logopédů lze vykazovat pouze na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře, který má pacienta v péči pro fatickou poruchu.

Výkon cílené vyšetřeni lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

41. 911 - VÝKONY SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazuji sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra samostatně bez přítomnosti lékaře mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pokud byly provedeny na základě písemné indikace lékařem.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

41.1 Infúzní terapie

Výkon

číslonázev
06115Dohled nad průběhem infúzní terapie
může být vykazován spolu s výkonem
číslonázev
06113Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

42. 918 - REHABILITAČNÍ PRACOVNÍK

Výkon

číslonázev
21711Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění
lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

42.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon

číslonázev
21215Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

42.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

43. 925 - DOMÁCÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně.

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až III. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon

číslonázev
06311Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči
lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

Každý materiálový výkon, stejně jako výkon Fyzická asistence při poskytování domácí péče lze vykázat k jednomu výkonu Ošetřovací návštěvy nejvíce jedenkrát.

44. 927 - ORTOPTICKÁ SESTRA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

Výkony autorské odbornosti 927 s kategorií W se vykazují pouze při indikaci ošetřujícího očního lékaře.

45. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

K výkonům odbornosti 999 lze jako ZULP zvlášť účtovat pouze takový léčivý přípravek, který nelze dle platného seznamu léčiv předepsat na recept.

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

45.1 Čas strávený dopravou

Výkon

číslonázev
09521Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut
nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

45.2 Návštěva v ÚSP

Výkon

číslonázev
09519Návštěva specialisty u pacienta
pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

45.3 Kanylace žíly

Výkonem

číslonázev
09220Kanylace periferní žily včetně infúze
nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

45.4 UZ vyšetření

Výkony

číslonázev
09135UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách
lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

45.5 Telefonická konzultace

Výkon

číslonázev
09315Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

45.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslonázev
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09239Sutura malé rány do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat soušasně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

46. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

46.1 Operační mikroskop Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslonázev
36009Použití operačního mikroskopu

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

46.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslonázev
71823Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 810.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 016, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

8. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

9. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

10. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů TRN.

11. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

12. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

13. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů TRN.

15. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

16. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

17. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

18. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

19. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 50 a více body.

20. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

21. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

22. 00055 je Ošetřovací den intenzivní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

23. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.

24. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

25. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

26. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

27. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

28. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

29. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

30. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

31. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

32. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívni péče - nižší stupeň.

33. 00098 je propustka na žádost pacienta.

34. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost SZP, NZP a PZP

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba

6. stravní jednotka

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedeni výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo.

3.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornostagreg A bodyagreg B bodyagreg C bodyagreg D bodyagreg E body
101379316253253158
102350292234234146
103390325260260163
104268223178178112
105271226181181113
106253211169169106
107410342274274171
108275229183183115
10920817313813887
2017462494931
202312260208208130
203318265212212133
205307256205205128
2068873585837
20718415312212277
20922819015215295
21022618815015094
30122919115315396
302390325260260163
30323619715815899
30411596767648
3055143343421
3064033272717
3085042333321
3093630242415
401246205164164103
402296247198198124
40317314411511572
404136113909057
4057865525232
4076454434327
501269224179179112
50221718114514591
50322018314614692
504275229183183115
505286238190190119
50619115912712780
507260217174174109
6018772585836
602270225180180113
603398332266266166
604360300240240150
60515412810210264
60617214311411472
6076554434327
701137114919157
7023328222214
70410991727245
7058874595937
70623219315415497
70717614711811874
708516430344344215

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornostodbornost, ve které je OD vykazován
agreg A bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A
agreg B bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola T - "Nepřímé náklady".

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD

00001

00002

00003

00006

00010

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

ODbody Abody Bbody Cbody Dbody E
00001609507406406254
00002625521417417261
00003706588471471294
00006590492394394246
00010760634507507317

Pásma sestupu:

A = 1,2 B

C = 0,8 B

D = 0,8 B

E = 0,5 B

5.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

ODbody
00005355
00012479
00021464
00022457
00023402
00024402
00026464
00027457
00028402
00029402
0003171
0003271
0004164
0005127 560
0005223 560
0005319 560
000559 283
000574 819
000583 619
0006121 560
0006227 772
0006512 203
000684 991
0007123 993
0007219 763
0007511 058
000784 455
000980
000990

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1 Průměrná délka hospotalizace pro jednotlivé obory

oborSDHO-O+
alergologie a klinická imunologie1322
ARO622
dermatovenerologie1822
foniatrie1922
fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace2355
geriatrie2433
gynekologie a porodnictví711
chirurgie922
interní lékařství1232
kardiochirurgie818
kardiologie811
klinická hematologie1444
klinická onkologie12212
neurochirurgie1122
neurologie1444
nukleární medicína1122
oftalmologie821
ortopedická protetika1933
ortopedie1232
otorinolaryngologie611
pediatrie722
plastická chirurgie1032
popáleninová medicína1422
přenosné nemoci1133
psychiatrie3075
radioterapie1526
revmatologie2675
stomatologie a maxillofaciální chirurgie811
TBC a respirační nemoci1964
úrazová chirurgie922
urologie932

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace

0- maximální povolená odchylka směrem dolů

0+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDHABCD
31113
42114
52125
62226
73227
83238
93339
1043310
1143411
1244412
1354413
1454514
1555515
1665516
1765617
1866618
1976619
2076720

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

A počet OD typu A

B počet OD typu B

C počet OD typu C

D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročeni dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

7.1 Minimální personální vybavení

7.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru1)1,0 na stanici
ošetřující lékařdalší atestace v oboru0,6 na lůžko
lékař ÚPS2)další atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici3)
staniční sestraPSS ARlP4)1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň 50 %3,0 na lůžko
NZP- -0,3 na lůžko
nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru1,0 na stanici
ošetřující lékař další atestace v oboru 0,6 na lůžko
lékař ÚPSdalší atestace v oboru1,0 pouze pro stanici
staniční sestraPSS ARIP1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň 50%4,0 na lůžko
NZP- -0,3 na lůžko
nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.3 OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru1,0 na stanici
ošetřující lékařatestace v oboru0,3 na lůžko
lékař ÚPS atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici
staniční sestraPSS ARIP1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň 25%2,2 na lůžko
NZP- -0,2 na lůžko

7.1.4 OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru0,5 na stanici, denně přítomen
ošetřující lékařatestace v oboru0,2 na lůžko
lékař ÚPSatestace v oborupokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka,
tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestraPSS ARIP1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň jedna,
ne v hematologii
1,4 na lůžko
NZP- -0,1 na lůžko

7.2 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010 a 00012 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek a u OD 00041 na 15 lůžek. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

ODlékař A2lékař A1lékař A0lékař ÚPSSZP PSS5)SZPNZP, PZP
000010,53110,331,338,553,66
000020,330,3310,331,338,514,33
000030,43110,331,337,613
0000500,50016,64
000060,53110,331,337,535,66
000100,43100,331,334,761
000120,5000,5160
000210,66100,161,337,96
000220,66100,161,338,564
000230,66000,161,336,562
000240,66100,161,336,562
000260,66100,161,337,96
000270,66100,161,338,564
000280,66100,161,336,562
000290,66100,161,336,562
0003100000,100
0003200000,100
000410000020
000980000000
000990000000

7.3 Minimální technické vybavení

7.3.1 OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

7.3.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
centrála monitorovací1 na stanici
dávkovač injekční2 na 1 lůžko
defibrilátor2 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kapnometr - modul CO21 na 1 lůžko
kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
lůžko resuscitační polohovatelné do stran1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na stanici
monitor modulární s moduly1 na 1 lůžko
nebulizátor1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický1 na stanici
pumpa infúzní3 na 1 lůžko
ventilátor1 na 1 lůžko

7.3.1.2 OD intenzívní péče vvšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístrojpočet
centrála monitorovací1 na stanici
dávkovač injekční2 na 1 lůžko
defibrilátor1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
laryngoskop1 na 2 lůžka
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na stanici
nebulizátor1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 2 lůžka
ventilátor1 na 3 lůžka

7.3.1.3 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
centrála monitorovací1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
defibrilátor1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP1 na 1 lůžko
nebulizátor1 na 2 lůžka
odsávačka1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní1 na 2 lůžka
pumpa infúzní3 na 2 lůžka
ventilátor1 na stanici

7.3.1.4 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-15 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
centrála monitorovaci1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový1 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
lůžko resuscitačni1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP1 na 1 lůžko
nebulizátor1 na 3 lůžka
odsávačka1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
ventilátor1 na stanici

7.3.2 OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

7.3.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

přístrojpočet
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kufr resuscitační1 na stanici
lůžko resuscitační1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický1 na stanici
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní3 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.3.2.2 OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
astrup, ionty, hematokrit 1 na stanici
dávkovač lineární2 na 1 lůžko
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
externí kardiostimulátor1 na stanici
hrudní drenáž1 na 1 lůžko
jícnový stimulátor1 na stanici
kapnometr1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence)1 na 1 lůžko
monitor centrální1 na stanici
monitor vitálních funkcí1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.3.2.3  OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodina na alespoň jednom lůžku.

přístrojpočet
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový1 na stanici
kufr resuscitační1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP1 na 1 lůžko
odsávačka1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický1 na stanici
přístroj RTG mobilní1 na stanici
pumpa infúzní2 na 1 lůžko
ventilátor pro děti1 na stanici
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.3.2.4 OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná se o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
kufr resuscitační1 na stanici
monitor EKG, SpO2 NIBP1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

7.3.3 OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

7.3.3.1 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
fototerapie 1 na 1 lůžko
ventilační jednotka1 na 1 lůžko

7.3.3.2 OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zjištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístrojpočet
inkubátor SC1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO21 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru 1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP1 na 1 lůžko
pumpa infúzní2 na 1 lůžko
ventilátor1 na 1 lůžko

7.3.3.3 OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
inkubátor SC1 na 1 lůžko
monitor EKG, NlBP, SpO2 1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP1 na 1 lůžko
pumpa infúzní1 na 1 lůžko
fototerapie1 na 3 lůžka

7.4. Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.4.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

7.4.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatornim obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazívní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

7.4.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícim poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem "U". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem "X". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem "K". Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky symbolem "T". Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem "Pouze v ambulanci" nebo "Pouze ve specializované ambulanci" nebo "Výkon lze vykázat pouze ambulantně - agregován do OD"

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii 3 Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazivní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plícnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

6. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantaci kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

7. Ohledání mrtvého

8. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na odděleni pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené odděleni pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče.

Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet SZP, NZP a PZP pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategoriebodynázevlegenda
00pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
10pacient soběstačnýpacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči
dítě nad 10 let
275 pacient částečně soběstačný pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží
s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či
samostatně na invalidním vozíku dítě od 6 do 10 let
3150pacient vyžadující zvýšený dohledlucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani
s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje
téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled,
případně nutné přechodné omezení pohybu či
farmakologické zklidněnídítě od 2 do 6 let
4 225 pacient imobilní lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní,
vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech dítě do 2 let věku
5300pacient v bezvědomípacient je v bezvědomí

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Část režie spojenou s poskytnutím zdravotního výkonu uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

U lůžkových zdravotnických zařízení je zbývající část režie přiřazena k výkonu ošetřovacího dne. Hodnota režie přiřazené k výkonům ošetřovacího dne je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001. 002. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,00 body za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 016, 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,40 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 918, 921, 925, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 0,70 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,50 bodu za jednu minutu času výkonu.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých kategorií lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

Pro účely přiřazení režie k OD jsou lůžková zdravotnická zařízení rozdělena do několika kategorií.

2.1 Kategorie lůžkových zdravotnických zařízení

Za základní obory jsou pro účely seznamu výkonů považovány obory: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a pediatrie.

2.1.1 Nemocnice typu 0

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v méně než třech základních oborech.

2.1.2 Nemocnice typu 1

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v nejméně třech základních oborech.

2.1.3 Nemocnice typu 2

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a dalších oborech.

2.1.4 Nemocnice typu 3

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a všech dalších oborech, běžných pro nemocnici dříve označovanou jako nemocnice III. typu.

2.1.5 Léčebna

Zdravotnické zařízení poskytující jinou než odbornou akutní lůžkovou zdravotní péči. Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, tedy o pracoviště, které nevykazují s ošetřovacími dny žádné jiné zdravotní výkony.

2.2  Hodnota režie přiřazené k OD

kategorie zdravotnícké zařízení ústavní péčerežie k OD v bodech
nemocnice typ 020
nemocnice typ 1 30
nemocnice typ 245
nemocnice typ 365
léčebna120

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy

speciální zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako PLP ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako PMAT v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky)

dodavatelské praní prádla

dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována v nepřetržitém provozu pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. místní převozy

2. dálkové převozy

3. převoz doprovodu pacienta

4. infekční převozy

5. jízdy vozidla ZZS

6. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. převoz na pitvu a z pitvy

9. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. dopravu lékařů v LSPP

11. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Místní převoz

Místním převozem se rozumí převoz pacienta nejvýše do vzdálenosti stanovené smlouvou mezi zdravotní pojišťovnou a příslušnou DZS.

1.1.2 Dálkový převoz

Dálkovým převozem se rozumí převoz pacienta na vzdálenost větší než stanovený rozsah místních převozů.

1.1.3 Doprovod pacienta

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.4 Infekční převoz

Infekčním převozem se rozumí převoz pacienta prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

Infekční převoz je vykazován výkony místního nebo dálkového převozu.

1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a případný převoz pacienta za podmínek speciální nebo neodkladné zdravotní péče.

Jízda vozidla ZZS je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí ve výjimečných případech na základě povolení revizního lékaře.

1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi (v místním a dálkovém převozu)

5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení (popřípadě do místa určení)

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7. průběžná komunikace s dispečinkem

8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení (popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení)

9. návrat na stanoviště (v místním a dálkovém převozu)

10. ošetření a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelné náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

Ve vozidle dopravní zdravotní služby lze přepravovat současně nejvíce čtyři pacienty.

2.1 Místní převoz

V místním režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na zákradě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů v místní dopravě.

2.2 Dálkový převoz

V dálkovém režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetý s konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

2.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a v případě převozu speciální sanitkou pro novorozence vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

Plánovaný převoz pacienta vozidlem ZZS, pokud nejde o nebezpečí z prodlení, povoluje předem revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na žádost indikujícího lékaře.

2.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo místní převoz a dálkový převoz vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením dohodnou:

a) rozsah místního převozu

b) konkrétní výši přepravního paušálu

Zdravotní pojišťovna může na návrh přednosty okresního úřadu zvýšit výši úhrady za výkony:

1. místni převoz pacienta

2. dálkový převoz pacienta

až o 50%. Důvodem k tomuto zvýšení jsou demograficko-geografické charakteristiky území znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY DOPRAVY

číslo výkonuNázev výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě8
12Doprava lékaře v LSPP12,07
20Doprava pacienta soukromým vozidlem4,5
30Místní převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal
registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
13,28
40Dálkový převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal
registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
14,55
50Převoz na pitvu a z pitvy14,31
60Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů
k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického
pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu
17,37
70Jízda vozidla ZZS30,72
72Převoz speciální sanitkou pro novorozence
Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího
specializovaného zdravotnického zařízení
30,72
74Doprava lékaře RLP v setkávacím systému18,45

Seznam zdravotních výkonů

Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001

praktický lékař pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 169
NositelINDXČas
A1540
ZUM: ne
ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 69
NositelINDXČas
A1515
ZUM: ne
ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P- hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 45
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu dg. či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 60
ZUM: ne
ZULP: ne

01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19-22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 100
ZUM: ne
ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře je podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 0
body: 200
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 002

praktický lékař pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 65
body: 268
NositelINDXČas
A1565
ZUM: ne
ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 45
body: 188
NositelINDXČas
A1545
ZUM: ne
ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 20
body: 89
NositelINDXČas
A1520
ZUM: ne
ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A1515
ZUM: ne
ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 40
body: 169
NositelINDXČas
A1540
ZUM: ne
ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 69
NositelINDXČas
A1515
ZUM: ne
ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 45
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

02110 OČKOVÁNÍ S. C., I. M.

Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 63
NositelINDXČas
A1515
ZUM: ne
ZULP: ne

02120 OČKOVÁNÍ P. O. - (POLIOMYELITIS)

Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P- hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 79
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 014

praktický lékař - stomatolog

04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře.

Kategorie: P- hrazen plně
čas výkonu: 45
body: 100
NositelINDXČas
A1345
ZUM: ne
ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1×; dále u téhož pacienta 2 × ročně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
čas výkonu: 35
body: 78
NositelINDXČas
A1335
ZUM: ne
ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 23
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, onemocnění ústní sliznice, stomatochirurgie nebo pedostomatologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/den
čas výkonu: 45
body: 180
NositelINDXČas
A1545
ZUM: ne
ZULP: ne

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, onemocnění ústní sliznice, stomatochirurgie nebo pedostomatologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/den
čas výkonu: 7
body: 29
NositelINDXČas
A157
ZUM: ne
ZULP: ne

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/den
čas výkonu: 45
body: 180
NositelINDXČas
A1545
ZUM: ne
ZULP: ne

04050 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 80
body: 322
NositelINDXČas
A1580
ZUM: ne
ZULP: ne

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu:
body: 44
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu:
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu:
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04110 INTRAORÁLNÍ RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 8
body: 28
NositelINDXČas
A138
ZUM: ne
ZULP: ne

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 103
NositelINDXČas
A1325
ZUM: ne
ZULP: ne

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/půl roku
čas výkonu: 30
body: 173
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ano

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
čas výkonu: 30
body: 116
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/rok
čas výkonu: 30
body: 118
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu - SAFARGAM nebo EVICROL P/P, s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 131
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu - SAFARGAM nebo EVICROL P/P, včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 181
NositelINDXČas
A1335
ZUM: ne
ZULP: ne

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu - SAFARGAM nebo EVICROL P/P.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
čas výkonu: 55
body: 231
NositelINDXČas
A1355
ZUM: ne
ZULP: ne

04204 REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu - EVICROL P/P v rozsahu 13 až 23, 33 až 43.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
čas výkonu: 45
body: 204
NositelINDXČas
A1345
ZUM: ne
ZULP: ne

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 25
body: 151
NositelINDXČas
A1325
ZUM: ne
ZULP: ne

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 208
NositelINDXČas
A1345
ZUM: ne
ZULP: ne

04208 FOTOKOMPOZIT - REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukce růžku a použití kompozitního výplňového materiálu EVICROL SOLAR, EVICROL MOLAR. ZP nehradí, jedná-li se o výměnu funkčních výplní z estetických důvodů na žádost pacienta. ZP hradí pouze v rozsahu 13 až 23, 33 až 43.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 227
NositelINDXČas
A1350
ZUM: ne
ZULP: ne

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití výplňového materiálu - SAFARGAM.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 20
body: 96
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití výplňového materiálu - SAFARGAM.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 35
body: 143
NositelINDXČas
A1335
ZUM: ne
ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 25
body: 163
NositelINDXČas
A1325
ZUM: ne
ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VYPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP S PO

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku (FOREDENT), včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se kód endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 kanálek
čas výkonu: 45
body: 177
NositelINDXČas
A1345
ZUM: ne
ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1× na zub. ZP hradí jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 30
body: 140
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá (CALXYD). Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 50
body: 197
NositelINDXČas
A1350
ZUM: ne
ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku (CALXYD, FOREDENT). Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 kanálek
čas výkonu: 30
body: 143
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 15
body: 47
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04410 INFILTRAČNÍ ANESTESIE

Aplikace injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 36
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu tuzemské výroby. Pouze u dětí v individuální stomatologické péči. U dospělých pouze se schválením revizního lékaře.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
čas výkonu: 8
body: 18
NositelINDXČas
A138
ZUM: ne
ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 měsíc
čas výkonu: 30
body: 69
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnozu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
čas výkonu: 30
body: 108
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 8 návštěvách Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnozy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 8/1 rok
čas výkonu: 30
body: 162
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 30
body: 83
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 × v návaznosti na vyšetření: komplexní: vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 rok
čas výkonu: 40
body: 204
NositelINDXČas
A1540
ZUM: ne
ZULP: ne

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 roky
čas výkonu: 180
body: 823
NositelINDXČas
A15180
ZUM: ne
ZULP: ne

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/10 dnů
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 99
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 čelist
čas výkonu: 75
body: 323
NositelINDXČas
A1575
ZUM: ne
ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 sextant
čas výkonu: 100
body: 480
NositelINDXČas
A15100
ZUM: ne
ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERALNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 sextant
čas výkonu: 120
body: 564
NositelINDXČas
A15120
ZUM: ne
ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 30
body: 138
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 30
body: 104
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů (SPOFACRYL). Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 zub/rok
čas výkonu: 15
body: 92
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů (EVICROL). Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášt.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/rok
čas výkonu: 20
body: 96
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/život
čas výkonu: 40
body: 89
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 15
body: 35
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 20
body: 46
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleací.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 60
body: 154
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 115
body: 313
NositelINDXČas
A13115
ZUM: ne
ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 160
body: 707
NositelINDXČas
A15160
ZUM: ne
ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 zub
čas výkonu: 10
body: 24
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den
čas výkonu: 10
body: 28
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 návštěvu
čas výkonu: 20
body: 48
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 1/1 zub
čas výkonu: 30
body: 107
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 115
body: 513
NositelINDXČas
A15115
ZUM: ne
ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 85
body: 387
NositelINDXČas
A1585
ZUM: ne
ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 120
body: 328
NositelINDXČas
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 25
body: 64
NositelINDXČas
A1325
ZUM: ne
ZULP: ne

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 251
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 80
body: 225
NositelINDXČas
A1380
ZUM: ne
ZULP: ne

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub
čas výkonu: 90
body: 249
NositelINDXČas
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár,
molár.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub
čas výkonu: 20
body: 50
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - dakší kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek. (ADHESOR, SAFARGAM).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 30
body: 85
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 90
body: 410
NositelINDXČas
A1590
ZUM: ne
ZULP: ne

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 150
body: 664
NositelINDXČas
A15150
ZUM: ne
ZULP: ne

04820 DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 25
body: 69
NositelINDXČas
A1325
ZUM: ne
ZULP: ne

04821 PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 60
body: 178
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 105
body: 286
NositelINDXČas
A13105
ZUM: ne
ZULP: ne

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), Futura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub/ 1 den, 2/1 zub
čas výkonu: 140
body: 618
NositelINDXČas
A15140
ZUM: ne
ZULP: ne

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čelist
čas výkonu: 70
body: 326
NositelINDXČas
A1570
ZUM: ne
ZULP: ne

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
čas výkonu: 40
body: 123
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sextant/1 den
čas výkonu: 80
body: 211
NositelINDXČas
A1380
ZUM: ne
ZULP: ne

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 50
body: 117
NositelINDXČas
A1350
ZUM: ne
ZULP: ne

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 40
body: 132
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 70
body: 397
NositelINDXČas
A1570
ZUM: ne
ZULP: ne

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 80
body: 344
NositelINDXČas
A1580
ZUM: ne
ZULP: ne

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 262
NositelINDXČas
A1555
ZUM: ne
ZULP: ne

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 120
body: 537
NositelINDXČas
A15120
ZUM: ne
ZULP: ne

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 199
NositelINDXČas
A1545
ZUM: ne
ZULP: ne

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 90
body: 413
NositelINDXČas
A1590
ZUM: ne
ZULP: ne

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 55
body: 172
NositelINDXČas
A1355
ZUM: ne
ZULP: ne

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 120
body: 567
NositelINDXČas
A15120
ZUM: ne
ZULP: ne

04846 CHRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 120
body: 533
NositelINDXČas
A15120
ZUM: ne
ZULP: ne

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
čas výkonu: 40
body: 108
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 40
body: 193
NositelINDXČas
A1540
ZUM: ne
ZULP: ne

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 80
body: 372
NositelINDXČas
A1580
ZUM: ne
ZULP: ne

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 289
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 291
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 260
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

04860 IMOBILIZACE ČELISTI

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 44
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. ZP nehradí použití laseru.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 15/1 rok
čas výkonu: 20
body: 44
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformaci. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 zub
čas výkonu: 20
body: 66
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 zub
čas výkonu: 20
body: 60
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

04920 PROVIZORNÍ MŮSTEK ZHOTOVENÝ V ORDINACI - DO 6 ZUBŮ

K ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů - každá čelist. Můstek zhotovený přímo samopolymerující pryskyřicí v ústech pacienta razidlovou metodou (SUPERPONT). V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 40
body: 144
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

04930 PROVIZORNÍ MŮSTEK ZHOTOVENÝ V ORDINACI - 7 A VÍCE ZUBŮ

K ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů - každá čelist. Můstek zhotovený přímo samopolymerující pryskyřicí v ústech pacienta razidlovou metodou (SUPERPONT). V hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 55
body: 272
NositelINDXČas
A1355
ZUM: ne
ZULP: ne

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech pomocí samopolymerující pryskyřice (EVICROL LC, EVICROL PP, SPOFACRYL). Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
čas výkonu: 30
body: 119
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci (DURACLYL) bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. ZP hradí nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
čas výkonu: 15
body: 37
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 015

čelistní ortopedie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatol. vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčeb, plánu a ev. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 35
body: 140
NositelINDXČas
A1535
ZUM: ne
ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů vč). Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 × za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 čtvrtletí, 1/1 čtvrtletí
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
A1520
ZUM: ne
ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 čtvrtletí
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVEHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku Ibi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 citové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 35
body: 140
NositelINDXČas
A1535
ZUM: ne
ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 60
body: 294
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 30
body: 144
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 20
body: 103
NositelINDXČas
A1525
ZUM: ne
ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORALNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 50
body: 201
NositelINDXČas
A1550
ZUM: ne
ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORALNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorál. drátěn. oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličej. masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, vč. poučení o způsobu použití a názor, předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 60
body: 121
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 35
body: 146
NositelINDXČas
A1535
ZUM: ne
ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A1560
ZUM: ne
ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 6/1 čtvrtletí
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ-NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
čas výkonu: 10
body: 94
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ-NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
čas výkonu: 5
body: 47
NositelINDXČas
A155
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 101

interní lékařství

11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

11012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 76
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 38
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

11022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 25
NositelINDXČas
A255
ZUM: ne
ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 58
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 41
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulámí hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze- primární hyperaldosteronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 56
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNÍ EKG - MIMO JIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 10
body: 25
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 909
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 141
NositelINDXČas
A0240
ZUM: ne
ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 168
NositelINDXČas
A1415
ZUM: ano
ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 30
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ano
ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 166
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ne

11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 162
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 367
NositelINDXČas
A1415
ZUM: ne
ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 323
NositelINDXČas
A1415
ZUM: ne
ZULP: ne

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 45
body: 284
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 102

angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

12022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch / polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test/- každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 den, 12/1 rok
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den, 4/1 rok
čas výkonu: 10
body: 23
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
čas výkonu: 5
body: 11
NositelINDXČas
A135
ZUM: ne
ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den, 6/1 rok
čas výkonu: 5
body: 11
NositelINDXČas
A135
ZUM: ne
ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
čas výkonu: 20
body: 53
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ano
ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště.
Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den, 8/1 rok
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 57
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 112
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE /A KAPILAROSKOPIE/

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 360
ZUM: ne
ZULP: ano

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLYZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, poze navazuje-li na angiografii.
Aplikace trombolytických agens /streptokinázy, urokinázy a pod./ do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 322
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 103

diabetologie

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 250
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

13022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 131
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 66
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby (PAD, inzulín). Reedukace, rekondice, poučení o novinkách v dietě a léčbě. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze vykázat na pacienta s nově zjištěným onemocněním 5krát v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 40
body: 60
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 104

endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

14022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
čas výkonu: 20
body: 48
NositelINDXČas
A255
ZUM: ano
ZULP: ano

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 14
NositelINDXČas
A135
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 105

gastroenterologie a hepatologie

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

15022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 40
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

15130 ZÁTĚŽOVÝ TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymin-sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ano

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 25
body: 44
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ano
ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 136
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

15160 ESOFAGO-GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A PH METRIE - HOLTER SYSTÉM

24 hodinové intervalové měření motility zažívacího traktu, snímáním tlaku holterovým systémem s vyhodnocením - současné snímání hodnot pH.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 226
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 5
body: 30
NositelINDXČas
A255
ZUM: ne
ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 20
body: 59
NositelINDXČas
A135
ZUM: ne
ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
čas výkonu: 20
body: 24
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyš. umožňující mimo zobrazení struktury jednotl., orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev, zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 559
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 15
body: 43
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou za účelem získání vzorku tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 118
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ano
ZULP: ne

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestezie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 514
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ano
ZULP: ano

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 291
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 30
body: 372
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

15402 ANOSKOPIE Čl REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
čas výkonu: 25
body: 37
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

15403 KOLONOSKOPIE NEÚPLNÁ

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
čas výkonu: 60
body: 516
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

15404 TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
čas výkonu: 85
body: 708
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

15410 ENDOSKOPICKA ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopické + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 675
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopické a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 105
body: 1 854
NositelINDXČas
A2690
ZUM: ne
ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÝ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE /ERCP/ - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

ERCP je komb. endoskop.- rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské /příp. minor/, zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod, systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod. systému.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 601
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 324
NositelINDXČas
A255
ZUM: ne
ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 553
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 10
body: 92
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 7 457
NositelINDXČas
A25210
ZUM: ne
ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 381
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 245
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 145
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ano
ZULP: ne

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ano
ZULP: ne

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 320
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU -

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 319
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1 274
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ne

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 25
body: 225
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ano
ZULP: ne

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 40
body: 520
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMORHOIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Terapeutická endoskopická metoda užívaná k eradikaci hemorhoidů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 181
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

15982 SKLEROTISACE HAEMOROIDŮ

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
čas výkonu: 20
body: 64
NositelINDXČas
A1420
ZUM: ne
ZULP: ano

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 60
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ano
ZULP: ne

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 125
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATETRU

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katetr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 40
body: 4 620
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut, metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 504
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

15996 ELEKTROHYDRAULICKÁ (INTRAKORPORÁLNÍ) LITHOTRIPSE LITHIASY VE ŽLUČOVÝCH CESTÁCH - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPII (MOTHER-BABY).

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) terapeutická metoda pro nečetné nemocné, u kterých kámen (kameny) nelze endoskopicky extrahovat a selhala u nich, nebo nelze použít lithotripse mechanické.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 065
NositelINDXČas
A26105
ZUM: ano
ZULP: ano

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 318
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementu z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopická Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 160
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 106

geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

16022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 60
body: 133
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 107

kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 276
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

17022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 79
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OM: A - pouze ambulantně- agregován do OD
čas výkonu: 10
body: 72
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 347
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ

Intervenčni katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 10 251
NositelINDXČas
A26120
ZUM: ano
ZULP: ano

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)

Intervenčni katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 1 697
NositelINDXČas
A2630
ZUM: ano
ZULP: ano

17119 BARVIVOVÁ DILUCE

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 375
NositelINDXČas
A2660
ZUM: ne
ZULP: ano

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 268
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je irritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 455
NositelINDXČas
A1420
ZUM: ne
ZULP: ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 8/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 5 129
NositelINDXČas
A26120
A2690
ZUM: ano
ZULP: ne

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 15 953
NositelINDXČas
A26240
ZUM: ano
ZULP: ano

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 2 655
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ano
ZULP: ne

17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: H - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 60
body: 486
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 413
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 300
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc, který je indikován k chirurg, léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg, léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 10 265
NositelINDXČas
A26180
ZUM: ano
ZULP: ano

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 196
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 8 544
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU.
/PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU/

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin./ rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor./ rytmu je určena refraktemost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilit, komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katetru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 639
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 721
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pac. po změně parametrů implant. kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek min. sledovat srd. rytmus a pac. přitom není hospital. na jednotce intenz. péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 268
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po JIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam, arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností automat. alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 478
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat
současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 173
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ano
ZULP: ne

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 323
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ne

17260 ECHOKARDIOGRAFIE JEDNOROZMĚRNÁ A DVOUROZMĚRNÁ

Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 257
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ano

17261 ECHOKARDIOGRAFIE 1 A 2 ROZMĚRNÁ, SPOLU S PULSNÍM A KONTINUÁLNÍM DOPPLEREM A BAREVNÝM
MAPOVÁNÍM

Nejúpl. souhrn metodik jaké transtorakál. echokardiografie poskytuje. Inf. o morfologii srd. struktur a názor. inf. o normál. či patolog. proudění v srdci. Zázn. jsou podkl. pro kvantifikace. Výkon nelze kombinovat s jinými echokardiografickými výkony. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 561
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

17262 ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ DOPPLER

Lze kombinovat výkony 17260 a 17262. Pomocí pulsní a kontinuální dopplerovské echokardiografie jsou pořízeny záznamy vhodné pro kvantifikaci gradientů na stenotic. ústích, pro kvantifikaci závažnosti plicní hypertenze, pro posouzení minutového výdeje. Semikvantitativní údaje o regurgitacích. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P- hrazen plně
OF: 1/1 týden A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 292
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

17263 KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Metoda vyžaduje zavedení silné jehly (portex, braunyla) pro rychlé vstřiky natřepaného roztoku, který slouží jako echokontrast. Nejvhodnější se jeví pro periferní podání Haemacel. Diagnostikujeme zkrat. vady, ozřejmuje se anatomie u složitých vrozených vad srdečních apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 426
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1 755
NositelINDXČas
A2620
ZUM: ne
ZULP: ne

17265 ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Pomocí některého druhu zátěže jsou detekovány známky ischemie. Je pořizována velká řada záznamů. Kromě ischemické choroby srdeční je metoda vhodná i u ostatních nemocí, kdy nás informuje o funkční rezervě myokardu. Vyžaduje speciální úpravu laboratoře.
Výkon nelze kombinovat spolu s echokardiografií 1 a 2 rozměrnou, spolu s pulsním a kont. dopplerem a barevným mapováním.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 041
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI,M (SSI,O)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI,M (SSI,O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 273
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 422
NositelINDXČas
A2550
ZUM: ne
ZULP: ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 5 101
NositelINDXČas
A2660
ZUM: ano
ZULP: ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katetru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 3 584
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s vyjímkou barvivové diluce).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 8 873
NositelINDXČas
A26120
ZUM: ano
ZULP: ano

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

Změření pravostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 912
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ano
ZULP: ne

17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1 720
NositelINDXČas
A2630
ZUM: ano
ZULP: ne

17306 KATETRIZAČNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLOVÉHO VEDENÍ - SELEKTIVNÍ

U pacientů s některými SVT lze docílit léčebného efektu selektivním ovlivněním části a. v. junkce katetrizační ablací.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 270
body: 13 514
NositelINDXČas
A26180
ZUM: ano
ZULP: ano

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY ČI ARYTMOGENÍHO FOKUSU

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogení struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 17 446
NositelINDXČas
A26300
ZUM: ano
ZULP: ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ /PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE/

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím síňové a nebo komorové stimulace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 8/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 177
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 145
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 4 458
NositelINDXČas
A26120
ZUM: ano
ZULP: ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRATORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASALNIM PŘÍSTUPEM

Implantace automtat. kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 6 225
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automat. implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí.
Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 3 259
NositelINDXČas
A26100
A13100
ZUM: ano
ZULP: ne

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 106
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ano
ZULP: ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátoru“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 4 246
NositelINDXČas
A2690
A2590
ZUM: ano
ZULP: ne

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 6 010
NositelINDXČas
A26120
A25120
ZUM: ano
ZULP: ne

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 3 357
NositelINDXČas
A2660
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORŮ, BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Indikace je dána “Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 2 481
NositelINDXČas
A2660
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM

Implantace automatického kard.-defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. U pacientů, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazalním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru - defibrilátorů podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 11 721
NositelINDXČas
A26180
A25180
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 108

nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 250
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

18022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 131
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 66
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD)

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance CAPD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 148
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 60
body: 79
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 270
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY /CAPD/

Trénink nemocného k samostatnému provádění aseptické výměny dialyzátu. Na jednoho pacienta lze vykázat jednou za život na počátku léčení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 479
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 6 713
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ano

18512 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA ZA HOSPITALIZACE

Nemocný je hospitalizován z důvodu komplikací v průběhu ambulantně prováděné léčby /např. peritonitida/. Jedná se o provedení výměny dialyzátu v jednom dni. Nelze vykázat při hospitalizaci na JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 167
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA /CAPD/ PROVÁDĚNÁ DOMA

Materiálové náklady na 1 den. Nelze zároveň vypsat rukavice na poukaz. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
čas výkonu: 15
body: 1732
ZUM: ne
ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze vykázat při provedení na JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 2 405
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 156/1 rok
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 120
body: 2 335
NositelINDXČas
A2560
J1330
ZUM: ano
ZULP: ne

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den, 156/1 rok
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 240
body: 6 373
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ne

18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 5/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 7 578
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den, 156/1 rok
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 240
body: 1 585
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

18560 SORPČNÍ HEMOPERFUZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 503
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě, u nemocných, kteří nejsou idikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den, 156/1 rok
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 240
body: 1 562
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ano

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 240
body: 981
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ano

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela vyjímečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 267
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 109

revmatologie

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

19022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny a odběry pro další vyšetření laboratorní. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 76
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 201

fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

21022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 týden
čas výkonu: 15
body: 61
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA PODKLADĚ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 239
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka.
Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 9
body: 48
NositelINDXČas
S289
A259
ZUM: ne
ZULP: ne

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKU A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 202

hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 278
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

22022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 159
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 80
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 36
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 měsíc
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ano
ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření.
Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 82
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ano
ZULP: ne

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
čas výkonu: 40
body: 173
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ano
ZULP: ne

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katetru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 770
NositelINDXČas
A25180
ZUM: ano
ZULP: ne

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 758
NositelINDXČas
A25180
ZUM: ne
ZULP: ne

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10ʌ9/I, počet trombocytů více než 50.10ʌ9/I) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 11 156
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10ʌ9/I, počet trombocytů více než 50.10ʌ9/I) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 6 976
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 203

přenosné nemoci

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 252
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 133
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 67
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 204

tělovýchovné lékařství

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění u zdravých osob

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 459
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 205

tuberkulóza a respirační nemoci

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 324
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ne

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 516
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ne

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST /PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU/

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 123
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6× v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 den
čas výkonu: 5
body: 31
NositelINDXČas
A255
ZUM: ne
ZULP: ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 90
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 151
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 75
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
čas výkonu: 5
body: 68
NositelINDXČas
A255
ZUM: ne
ZULP: ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 sezení
čas výkonu: 15
body: 69
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKONU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL.VÝKONU)

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 1 403
NositelINDXČas
A2630
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu rigidní bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 157
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25131 APLIKACE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 276
NositelINDXČas
A2630
A1330
ZUM: ano
ZULP: ne

25133 APIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOKONSTRIKČNÍHO PODNĚTU, NEBO APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchokonstrikčního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest. Stanovení reverzibility bronchiální obstrukce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 51
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ano

25137 PUNKCE PLEURÁLNÍ - DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU

Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při hospitalizaci lze vykázat max. 3krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den A, 3/1 den H
čas výkonu: 20
body: 102
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ano

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 302
NositelINDXČas
A2445
ZUM: ne
ZULP: ne

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM) Měření FVC, VC, IRV, ERV, VT, IC, FEV1, d.f., MEF 25- 75, MV, MMV, (MEF 25, 50, 75,) FEV%.

Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 30
body: 138
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25215 MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se Flow insp., Flow exp., PBin, PBex, PAO, Raw, Gaw, Sraw, Sgaw. Lze kombinovat s výkony aplikace specif. nebo nespecif. bronchokonstrikčního podnětu nebo aplikace bronchodilatancia, spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření O2 a CO2 v dýchacích plynech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 70
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

25217 MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporu dechových cest celotělovým pletysmografem. Měří se Flow insp., Flow exp., PBim, PBex, ITGV, Raw, Gaw, VC, TLC, SRaw, SGaw.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 15
body: 112
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST, RETRAKČNÍ TLAK PLIC NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH VC

Vyšetření C dyn., při různé d. f. C stat., E, max. retrakční tlak plic event. při 90%, 80%, 70%, 60%, 50% VC, spec. Cstat, spec Cdyn, a dechová práce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 238
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

Měření změn způsobeným dýchání do vaku. Lze kombinovat s výkony spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření O2 a CO2 v dýchacích plynech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 49
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, kapnograficky, s použitím helia nebo argonu jednodechovou i vícedechovou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 201
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC S B NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB, DLCO SS. Lze kombinovat s výkonem mechanika dýchání při klidném dýchání.
Lze kombinovat s kódy:10004,10016.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 189
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 69
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

25231 RHINOMANOMETRIE A MĚŘENÍ R A W

Měření nosního odporu. Výstupní hodnoty: Rdx, Ldx, Rtot. Lze kombinovat s výkony spirometrie a aplikace specifického nebo nespecifického bronchokonstrikčního podnětu nebo bronchodilatancia.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 30
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ne
ZULP: ne

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření ev. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 91
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

25235 INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA

Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 8
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0.1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
čas výkonu: 10
body: 17
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

25313 BCG INOCULACE

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 rok
čas výkonu: 5
body: 11
NositelINDXČas
S285
ZUM: ne
ZULP: ne

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování- postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 8
body: 11
NositelINDXČas
S288
ZUM: ne
ZULP: ne

76111 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 141
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 206

klinická farmakologie

26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 207

alergologie a klinická imunologie

27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

27022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

27210 KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve
po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
čas výkonu: 3
body: 14
NositelINDXČas
A253
ZUM: ne
ZULP: ano

27220 INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV.typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/1 den
čas výkonu: 5
body: 10
NositelINDXČas
A141
ZUM: ne
ZULP: ano

27240 KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 20/1 den
čas výkonu: 2
body: 9
NositelINDXČas
A252
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 208

lékařská genetika

08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 177
NositelINDXČas
A1380
ZUM: ne
ZULP: ne

28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 život
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1 299
NositelINDXČas
A25180
ZUM: ne
ZULP: ne

28022 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1 013
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ne

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 30
body: 125
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 359
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 209

neurologie

29011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 142
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

29012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 75
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

29013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 38
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

29022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

29110 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE

Záznam mozkových biopotenciálů včetně vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 527
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ne
ZULP: ne

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření čití.
Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
čas výkonu: 20
body: 45
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

29120 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací nebo diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT), včetně vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 10/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 633
NositelINDXČas
A1450
ZUM: ne
ZULP: ano

29130 MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map.
Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 342
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ne
ZULP: ne

29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 3/1 den, 45/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 3 031
NositelINDXČas
A14240
ZUM: ne
ZULP: ne

29145 AMBULATORNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 407
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ne
ZULP: ne

29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 30/1 čtvrtletí
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 2 022
NositelINDXČas
A14240
ZUM: ne
ZULP: ne

29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 16/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 143
NositelINDXČas
A145
ZUM: ne
ZULP: ne

29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV

Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 8/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 186
NositelINDXČas
A1420
ZUM: ne
ZULP: ne

29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 120
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

29190 AMBULANTNÍ VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční monitorování saturace krve kyslíkem (pulsní oxymetr), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, příp. polohy pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 281
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ne
ZULP: ne

29210 EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 12/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 83
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test.
Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/3 měsíce A, 12/3 měsíce H
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 134
NositelINDXČas
A1415
ZUM: ne
ZULP: ne

29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 9/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 118
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 380
NositelINDXČas
A1445
ZUM: ne
ZULP: ne

29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instalované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
čas výkonu: 30
body: 140
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ano
ZULP: ano

29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a.j..

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 3/1 týden
čas výkonu: 15
body: 38
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
čas výkonu: 15
body: 52
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 210

dětská neurologie

29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

29002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 1 245
NositelINDXČas
A1490
ZUM: ne
ZULP: ne

29006 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DÍTĚTE DO 6 LET

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy, včetně vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1104
NositelINDXČas
A1475
ZUM: ne
ZULP: ano

29007 EEG STANDARDNÍ VČETNĚ AKTIVACE HYPERVENTILACÍ U DÍTĚTE DO 6 LET

Funkční neurofyziologická metoda k zachycení mozkových elektrických potenciálů z povrchu hlavy, zesílené a registrované elektroencefalografem, včetně vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 798
NositelINDXČas
A1445
ZUM: ne
ZULP: ne

29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 219
NositelINDXČas
A1415
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 222

transfúzní služba

22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH /D/ - STATIM

Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. (Pro OF - výj. TDK)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 145
NositelINDXČas
S1830
ZUM: ne
ZULP: ne

22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii /obvykle více než 5 vzorků/, se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Výkon se provádí v souvislosti s operací, transfuzí, těhotenstvím, tedy nikoliv samostatně. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 66
NositelINDXČas
S1810
ZUM: ne
ZULP: ne

22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH /D/ U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A,-B,-AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 72
NositelINDXČas
S1815
ZUM: ne
ZULP: ne

22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍ ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST.

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT).
Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 147
NositelINDXČas
S1840
ZUM: ne
ZULP: ne

22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY, V SERII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT) v serii se společnými kontrolami, metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 6
body: 78
NositelINDXČas
S186
ZUM: ne
ZULP: ne

22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, METODOU SLOUPCOVÉ AGLUTINACE

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT). Statim, samostatné kontroly metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 239
NositelINDXČas
S1825
ZUM: ne
ZULP: ne

22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SERII - ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility/křížový pokus/ provedenou v serii třemi metodami (NAT, enzym, test a test v solném prostředí - poslední může být nahrazen laboratorním potvrzením ABO skupiny příjemce a dárce. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 51
NositelINDXČas
S1810
ZUM: ne
ZULP: ne

22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 259
NositelINDXČas
S2860
ZUM: ne
ZULP: ne

22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 46
body: 82
NositelINDXČas
S2846
ZUM: ne
ZULP: ne

22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 330
NositelINDXČas
S28100
ZUM: ne
ZULP: ne

22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SERII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121
NositelINDXČas
S2840
ZUM: ne
ZULP: ne

22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU / KROMĚ ABO,RH,(D)

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem / kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfuse. (Pro OF- výj. TDK, transfuse.)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 44/1 hospitalizaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 212
NositelINDXČas
S2920
ZUM: ne
ZULP: ne

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 97
NositelINDXČas
S2930
ZUM: ne
ZULP: ne

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce sensibilizovaných krvinek s AGH sérem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 42
NositelINDXČas
S1815
ZUM: ne
ZULP: ne

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 102
NositelINDXČas
S1830
ZUM: ne
ZULP: ne

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, STATIM

Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 313
NositelINDXČas
S1830
ZUM: ne
ZULP: ne

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, V SERII

Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Plánovaná serie vyšetření, společné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 179
NositelINDXČas
S1810
ZUM: ne
ZULP: ne

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se vhodnými 3 panelovými erytrocyty v prostředí solném, enzymatickém a NAT. Vyšetření provedeno mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 218
NositelINDXČas
S1845
ZUM: ne
ZULP: ne

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU,

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 16
body: 953
NositelINDXČas
S2816
ZUM: ne
ZULP: ne

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 76
NositelINDXČas
S1820
ZUM: ne
ZULP: ne

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SERII - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými panelovými krvinkami 3 ery, homozygotní antigeny /v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu/ za použití potenciátorů - LISS, PEG/. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 22
body: 116
NositelINDXČas
S1822
ZUM: ne
ZULP: ne

22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytámí membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek /2×/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 191
NositelINDXČas
S3925
ZUM: ne
ZULP: ne

22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje kód 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 79
NositelINDXČas
S3935
ZUM: ne
ZULP: ne

22319 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU / PODLE Weinera.

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytámí membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2×/ a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 121
NositelINDXČas
S3940
ZUM: ne
ZULP: ne

22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 75
body: 4 699
NositelINDXČas
S2875
ZUM: ne
ZULP: ne

22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytámích protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1 163
NositelINDXČas
S28400
ZUM: ne
ZULP: ne

22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI.

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje kód 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje kód 22341 .

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 373
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 156
NositelINDXČas
S3940
ZUM: ne
ZULP: ne

22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1 377
NositelINDXČas
S39150
ZUM: ne
ZULP: ne

22331 URČOVÁNÍ TYPU ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP,PGM,6-PGD,AK) ELEKTROFORETICKY
(V SÉRII-3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1 518
NositelINDXČas
S39150
ZUM: ne
ZULP: ne

22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 1 321
NositelINDXČas
S3925
ZUM: ne
ZULP: ne

22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 169
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 485
NositelINDXČas
S3960
ZUM: ne
ZULP: ne

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál. lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 349
NositelINDXČas
S1860
ZUM: ne
ZULP: ne

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10-15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 621
NositelINDXČas
S29100
ZUM: ne
ZULP: ne

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako šifer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 369
NositelINDXČas
S39100
ZUM: ne
ZULP: ne

22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 151
NositelINDXČas
S1850
ZUM: ne
ZULP: ne

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10-15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 989
NositelINDXČas
S2950
ZUM: ne
ZULP: ne

22348 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA NA SEPARÁTORU KREVNÍCH ELEMENTŮ

Plasmaferéza sníží objem cirkulující plasmy u nemocných s přítomností nepravidelných protilátek nebo u nemocných s hyperviskosní plasmou. K provedení je třeba použít separátor krevních elementů s nízkým extrakorporálním objemem.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: bez omezení
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
čas výkonu: 210
body: 5 760
NositelINDXČas
A25210
ZUM: ne
ZULP: ano

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 5
body: 7
NositelINDXČas
S185
ZUM: ne
ZULP: ne

22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFUZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfuziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří/diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj. / leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 199
NositelINDXČas
A2630
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 301

pediatrie

31011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 143
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

31012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 76
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

31013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 38
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

31022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE PEDIATRA PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 15
body: 10
NositelINDXČas
A025
ZUM: ne
ZULP: ne

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 112
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne ZULP : ne

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 52
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 302

dětská kardiologie

32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 272
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 77
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 graviditu
čas výkonu: 30
body: 488
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 122
NositelINDXČas
A2660
ZUM: ne
ZULP: ne

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. /vyžaduje atestaci a licenci/. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 6/1 rok A
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 981
NositelINDXČas
A2645
ZUM: ne
ZULP: ano

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 387
NositelINDXČas
A2660
A2540
ZUM: ne
ZULP: ne

32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katetru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 75
body: 1 283
NositelINDXČas
A2575
ZUM: ano
ZULP: ano

32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení,které není možno účinně zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 26 905
NositelINDXČas
A26210
A13180
ZUM: ano
ZULP: ano

32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního bolonkového katetru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plícnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 21 420
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ano

32535 BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katetru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 27 940
NositelINDXČas
A26150
ZUM: ano
ZULP: ano

32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 19 041
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ano

32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnoze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 31 745
NositelINDXČas
A26210
ZUM: ano
ZULP: ano

32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1 r. do 6r., spočívající v zavedení katetru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 26 510
NositelINDXČas
A26180
ZUM: ano
ZULP: ano

32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 35 322
NositelINDXČas
A26240
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 303

dorostové lékařství

33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 129
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 304

neonatologie

00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 480
body: 7 219
NositelINDXČas
A26480
J131440
ZUM: ano
ZULP: ne

34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzivní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 314
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 60
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizování avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 25
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 305

psychiatrie

35011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 120
body: 274
NositelINDXČas
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

35012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 141
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

35013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 70
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 120
body: 487
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 124
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA S PACIENTEM V JEHO PÉČI

Telef. konzultace s pacientem příp. i jeho rodinnými příslušníky obvykle (v případech náhlého zhoršení stavu).

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 20
body: 44
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

35510 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ NESYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNA PSYCHIATREM, PSYCHOLOGEM NEBO
LÉKAŘEM S PT KVALIFIKACÍ.

Psychoterapie cílená ke konkrétnímu problému s nabídkou racionálnějších emočních či sociálních řešení, posílení pozitivního zdravotního vývoje. Provádí lékař či psycholog se základní psychoterapeutickou kvalifikaci. Pouze není-li v daném týdnu vykazována psychoterapie systematická.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
J1330
ZUM: ne
ZULP: ne

35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHOTERAPEUTEM SE SPECIÁLNÍ
PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.

Vysoce kvalifikovaná systematická psychoterapie směřující k dlouhodobému či trvalému odstranění hlavních zdravotních obtíží pacienta, prostřednictvím změn v jeho osobnosti a chování.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A1530
ZUM: ne
ZULP: ne

35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU NEJMÉNĚ 5, MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.

Skupinová terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky. Využívá dynamiky skupinového dění.
Vykazuje se na každého pacienta zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 60
NositelINDXČas
A1515
ZUM: ne
ZULP: ne

35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP 11., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MIN.

Terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky prováděná ve skupině. Využívá dynamiky skupinového dění. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
čas výkonu: 10
body: 40
NositelINDXČas
A1510
ZUM: ne
ZULP: ne

35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA 15 A VÍCE OSOB Á 30 MIN

Terapie indikovaných poruch a nemocí adolescentů a dospělých psychologickými prostředky prováděná v komunitě pacientů zdravotnického zařízení. Využívá dynamiky komunitního dění. Vyúčtování na 1 pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
čas výkonu: 2
body: 8
NositelINDXČas
A152
ZUM: ne
ZULP: ne

35650 RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT

Psychoterapie indikovaných poruch a problémů pacienta, souvisejících s patologií rodiny, psychologickými prostředky.
Využívá dynamiky dění v rodině jako malé společenské skupiny. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den, 20/3 měsíce
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 týden
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 135
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 306

dětská psychiatrie

36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pac, kompletní anamnesa s rodiči jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 120
body: 487
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopathologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu,
zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úprava medikace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 124
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

36650 PSYCHOTERAPEUTICKO - EDUKAČNÍ POHOVOR PEDOPSYCHIATRA S OSOBOU OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAV. STAV
PACIENTA

Specifický rozhovor pedopsychiatra s osobou významnou pro zdrav. stav pacienta, zaměřený na komplexní terapeutickou intervenci. Nelze kombinovat s výkony rodinné a skupinové psychoterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 30
body: 120
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 308

léčba alkoholismu a jiných toxikománií

38210 VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Kontrolní vyšetření ke zjištění alkoholu v dechu pacienta. Výkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace na písemnou
žádost ošetřujícího lékaře.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 den
čas výkonu: 5
body: 9
NositelINDXČas
A132
ZUM: ne
ZULP: ne

38230 ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby při alkoholových závislostí. Výkon pro skupinu 1 - 6 pacientů, na každého z nich vykázat jedenkrát.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 rok
čas výkonu: 10
body: 52
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 309

sexuologie

39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
čas výkonu: 120
body: 488
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 60
body: 248
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 125
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 90
body: 387
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ne

39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 36
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie a diferenciaci přídatných buněk

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 401

hygiena práce a nemocí z povolání

41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 251
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

41022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 132
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 66
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

41030 VYŠETŘENÍ PACIENTA NA PRACOVIŠTI Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 508
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnoz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 80
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 402

klinická onkologie

42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 249
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 130
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 65
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

42510 NÁROČNÉ REŽIMY LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, ŘEDĚNÍ SE VYKAZUJE ZVLÁŠŤ)

Aplikace cytostatik v infuzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katetru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katetrem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 174
NositelINDXČas
A2445
ZUM: ne
ZULP: ne

42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infuze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infuzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 50
NositelINDXČas
A2410
ZUM: ano
ZULP: ano

Kapitola 403

radioterapie

43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

43111 RTG TERAPIE 100-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 ložisko
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 117
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 145
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ano
ZULP: ne

43115 RTG TERAPIE 10 KV - 100 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 ložisko
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 94
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

43211 TBI CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3 307
NositelINDXČas
A26150
ZUM: ne
ZULP: ne

43213 OZÁŘENÍ 1 POLE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD.

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 288
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

43215 RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 213
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 45
body: 198
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ne

43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 753
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

43311 RADIOTERAPIE URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 568
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

43313 TBI- CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den, 12/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 5 123
NositelINDXČas
A26120
ZUM: ne
ZULP: ne

43315 OZÁŘENÍ 1 POLE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD.

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 463
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

43411 BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 565
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

43413 BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den, 20/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 484
NositelINDXČas
A2415
ZUM: ne
ZULP: ne

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 264
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ano
ZULP: ne

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 3 052
NositelINDXČas
A25180
ZUM: ne
ZULP: ne

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 3 842
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ano
ZULP: ne

43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 894
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 528
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 aplikaci
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 684
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/2 týdny
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 239
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 621
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 95
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den, 30/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 3 417
NositelINDXČas
A26100
ZUM: ne
ZULP: ne

43615 HYPOXIRADIOTERAPIE

Ozáření v celotělové hypoxii

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 30/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 10
body: 61
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 20/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 4 537
NositelINDXČas
A25100
ZUM: ne
ZULP: ne

43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 77
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 459
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

43623 PRIMA DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (SPECIÁLNÍ TECHNIKY V RADIOTERAPII)

Nelze kombinovat s výkony radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 1 641
NositelINDXČas
J13180
ZUM: ne
ZULP: ne

43627 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 2 954
NositelINDXČas
S28270
ZUM: ano
ZULP: ne

43629 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 cyklus
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 203
NositelINDXČas
S28120
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 404

dermatovenerologie

44001 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 166
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

44002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 100
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ano
ZULP: ne

44003 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 15
body: 47
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 273
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

44005 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 153
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 74
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nové zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

44011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 77
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ano
ZULP: ne

44012 CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 20
body: 55
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ano
ZULP: ne

44013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 10
body: 28
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ano
ZULP: ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 131
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

44022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 20
body: 91
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ano
ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ano
ZULP: ne

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
S2810
ZUM: ne
ZULP: ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 40/1 den, 60/1 rok
čas výkonu: 1,5
body: 3
NositelINDXČas
A131,5
ZUM: ano
ZULP: ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 5/1 měsíc, 10/1 rok
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

44117 KOŽNÍ TESTY EPIKUTÁNNÍ A JINÉ

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 36
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ano

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU RAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 23
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 4/1 rok
čas výkonu: 30
body: 67
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti. Hrazeno jen ze zdravotní indikace.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/1 den, 84/1 pololetí
čas výkonu: 70
body: 92
NositelINDXČas
S2870
ZUM: ano
ZULP: ne

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 2/1 den, 50/1 život
čas výkonu: 30
body: 32
NositelINDXČas
A1410
ZUM: ne
ZULP: ne

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem.
Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 439
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 4/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
S2815
ZUM: ano
ZULP: ne

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 10
body: 30
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 12/1 rok
čas výkonu: 5
body: 13
NositelINDXČas
A135
ZUM: ne
ZULP: ano

44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 den, 12/1 rok
čas výkonu: 20
body: 89
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ano
ZULP: ano

44225 SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 2/2 týdny, 12/1 rok
čas výkonu: 15
body: 95
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ano

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LÉZE) Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 105
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)

Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc, prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 63
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ano
ZULP: ano

44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 321
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ne
ZULP: ne

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH, PŘÍP. KOSMETICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 3/1 den
čas výkonu: 15
body: 41
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ne

44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 80
NositelINDXČas
S2830
ZUM: ano
ZULP: ne

44237 KRYALIZACE (NA 1 SEZENÍ)

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.- ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 28
NositelINDXČas
A0210
ZUM: ne
ZULP: ne

44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 4/1 týden
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 97
NositelINDXČas
A0220
ZUM: ano
ZULP: ne

44241 EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgie, lžičkou po změknutí.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 34
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 405

dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 131
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

45022 CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 91
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 46
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 406

korektivní dermatologie

46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

46022 CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 44
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 30
body: 138
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 407

nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 244
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 124
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 244
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 40
body: 165
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 125
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 341
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotku. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 197
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 1 044
NositelINDXČas
A2550
ZUM: ne
ZULP: ano

47127 PERFUSNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 776
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47129 PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 597
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATHIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 590
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 190
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1 564
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 492
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 616
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ano

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 343
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1 126
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p.o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 95
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 285
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ano

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervenci. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 170
body: 2 133
NositelINDXČas
A25100
ZUM: ne
ZULP: ano

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO THERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 3/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 266
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 379
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1 434
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1 913
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 333
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 729
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ne
ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 418
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 2 333
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 440
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 747
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 926
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 343
NositelINDXČas
A2550
ZUM: ne
ZULP: ano

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 160
body: 231
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ne
ZULP: ano

47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 100
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 108
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

47179 STANOVENÍ REZORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 250
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47181 STANOVENI ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 156
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 145
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ano

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 444
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 1 146
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 998
NositelINDXČas
A2575
ZUM: ne
ZULP: ano

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 109
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ano

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 49
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 88
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ano

47197 STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 89
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ano

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 182
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 pololetí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 764
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikaci statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 329
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 022
NositelINDXČas
A2550
ZUM: ne
ZULP: ano

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 50
body: 729
NositelINDXČas
A2550
ZUM: ne
ZULP: ano

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 1 338
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 191
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 532
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 70
body: 832
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ano

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 67
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ano

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřicí soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 400
body: 1 007
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51 Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 1 025
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 čtvrtletí
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 599
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 858
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 559
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 424
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ano

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 888
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den, 2/1 rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 239
NositelINDXČas
A1520
ZUM: ne
ZULP: ano

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 828
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ne
ZULP: ano

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 80
body: 1 202
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ne
ZULP: ano

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 406
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 449
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 100
body: 1 471
NositelINDXČas
A25100
ZUM: ne
ZULP: ano

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFUSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFUSIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPECT.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 155
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFUZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 336
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ano

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 455
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ano

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 607
NositelINDXČas
A2545
ZUM: ano
ZULP: ano

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 467
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ne
ZULP: ano

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTU

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 731
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ano

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 1 739
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ano

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 281
NositelINDXČas
A2580
ZUM: ne
ZULP: ano

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKEHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. aptakem).

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 10
body: 139
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 20
body: 278
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

Kapitola 501

chirurgie

51011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 92
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 70
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

51013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 35
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 146
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

51022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 20
body: 106
NositelINDXČas
A2520
ZUM: ne
ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 10
body: 53
NositelINDXČas
A2510
ZUM: ne
ZULP: ne

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii. Za odstranění každé, více jak jedné lese, přičti třetinu vypočítané hodnoty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 30
body: 835
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ano

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOPARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 50
body: 959
NositelINDXČas
A2550
A1350
ZUM: ne
ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 568
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 965
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51119 KOREKCE STRUKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMOZ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 369
NositelINDXČas
A26120
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreozy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 3 030
NositelINDXČas
A26180
A25180
ZUM: ne
ZULP: ne

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t.j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 45
body: 917
NositelINDXČas
A1345
ZUM: ne
ZULP: ne

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 140
body: 1 858
NositelINDXČas
A25140
A13140
ZUM: ne
ZULP: ne

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 594
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o stemotomii.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 3 216
NositelINDXČas
A26210
A25210
ZUM: ano
ZULP: ne

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreozou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 131
NositelINDXČas
A26120
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední stemotomie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 3 469
NositelINDXČas
A26210
A25210
ZUM: ne
ZULP: ne

51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 105
body: 4 436
NositelINDXČas
A25105
A13105
ZUM: ne
ZULP: ne

51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 4 343
NositelINDXČas
A26180
A25180
ZUM: ano
ZULP: ne

51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 7 249
NositelINDXČas
A26300
A25300
ZUM: ano
ZULP: ne

51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 6 555
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ne

51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO /JEJUNO/ ANASTOMOZA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 420
body: 7 775
NositelINDXČas
A26420
A25420
ZUM: ano
ZULP: ne

51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMOZOU NA KRKU

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 480
body: 8 504
NositelINDXČas
A26480
A25480
ZUM: ano
ZULP: ne

51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMOZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 480
body: 9 498
NositelINDXČas
A26420
A25420
ZUM: ano
ZULP: ne

51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU /HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY./

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 4 492
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 265
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ano
ZULP: ne

51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 087
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
čas výkonu: 15
body: 77
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ne

51233 EXCISE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excise může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 40
body: 310
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
čas výkonu: 60
body: 1 253
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 870
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 842
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51311 SPLENEKTOMIE

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 100
body: 1 984
NositelINDXČas
A25100
A13100
ZUM: ne
ZULP: ne

51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 378
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 272
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ano

51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 18 184
NositelINDXČas
A26360
A25360
ZUM: ano
ZULP: ne

51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomosa pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 5 628
NositelINDXČas
A26210
A25210
ZUM: ano
ZULP: ne

51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE /WHIPPLE/

Včetně příslušných anastomos.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 8 603
NositelINDXČas
A26360
A25360
ZUM: ano
ZULP: ano

51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 856
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 6 863
NositelINDXČas
A26300
A25300
ZUM: ano
ZULP: ano

51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 170
body: 4 014
NositelINDXČas
A26170
A25170
ZUM: ne
ZULP: ne

51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. pištěli či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 140
body: 3 014
NositelINDXČas
A25140
A13140
ZUM: ne
ZULP: ne

51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duktojejunoanastomoza včetně duodenum šetřící pankreatektomi.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 6 217
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ne

51341 TRANSPLANTACE JATER

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 540
body: 52 522
NositelINDXČas
A26540
A25540
J13300
A13540
A01540
ZUM: ano
ZULP: ano

51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU

Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 55
body: 392
NositelINDXČas
A2555
ZUM: ano
ZULP: ne

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití lasseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 684
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 4 360
NositelINDXČas
A26180
A25180
ZUM: ano
ZULP: ano

51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ

Použití peroperační sonografie nebo lasseru se vykáží zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 400
body: 8 174
NositelINDXČas
A26400
A25400
ZUM: ano
ZULP: ano

51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU

Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 105
body: 2 148
NositelINDXČas
A25105
A13105
ZUM: ne
ZULP: ne

51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 4 230
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA. PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ

Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitídě s původem na tenkém střevě!

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 933
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51355 DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA

Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 606
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA

Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva /stomie dekompresní, nutriční/.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 2 459
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE

Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř.založenou anastomozou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva, včetně anastomóz mezi tenkým a tlustým střevem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 4 075
NositelINDXČas
A25150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 200
body: 4 987
NositelINDXČas
A26200
A25200
ZUM: ano
ZULP: ano

51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE

Úplná kolektomie s mukozní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 6 201
NositelINDXČas
A26300
A25300
ZUM: ano
ZULP: ne

51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ

Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 586
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 146
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 622
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51371 CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 70
body: 1 832
NositelINDXČas
A2570
A1370
ZUM: ne
ZULP: ne

51373 CHOLECYSTOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 70
body: 1 650
NositelINDXČas
A2550
A1370
ZUM: ne
ZULP: ne

51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ

Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 3 130
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM

Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 052
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51379 CHOLEDOCHOTOMIE

Patři sem choledochotomie jako výkon jediný /drenáž extrakce kamenů/. Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 975
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH

Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenozách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 5 108
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ne

51383 GASTROTOMIE,DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 624
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMOZOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 3 337
NositelINDXČas
A25150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA

Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva /excize, sutura doplněná omentoplastikou/. Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 100
body: 2 216
NositelINDXČas
A25100
A13100
ZUM: ano
ZULP: ne

51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE

Kodem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 5 482
NositelINDXČas
A25240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ne

51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A /NEBO/ ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU

Kod zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky/gastroduodenoanastomózu/.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 221
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ

Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 726
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 130
body: 3 930
NositelINDXČas
A25130
A13130
ZUM: ano
ZULP: ne

51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 308
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 40
body: 1 119
NositelINDXČas
A2540
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 477
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 20
body: 66
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 485
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 932
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU

Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 130
body: 1 518
NositelINDXČas
A26130
A13130
ZUM: ne
ZULP: ne

51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE

Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 302
NositelINDXČas
A1460
ZUM: ne
ZULP: ne

51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNÍ, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 5 021
NositelINDXČas
A26240
A23240
ZUM: ne
ZULP: ne

51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMORRHOIDŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den, 2/1 měsíc
OM: H - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 20
body: 117
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 063
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI

Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 4 586
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ne
ZULP: ne

51423 DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE

Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 týden
čas výkonu: 10
body: 38
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51425 HEMOROIDEKTOMIE

Operačním postupem-Whitehead. Milligan-Morgan a pod.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 40
body: 157
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

51511 OPERACE KÝLY INGUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH

Při resekci střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 452
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51513 INGUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 367
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51515 OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA

V případě resekce střeva přičti příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 699
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

51517 OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 380
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

51518 OPERACE VNITŘNÍ KÝLY

Přičti ev. resekci střeva.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 627
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

51519 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY

Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 rok
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 749
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM

Přičti ke kódu základního výkonu. Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 5/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 10
body: 77
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51613 PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE

Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 15
body: 111
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD.

Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 15
body: 89
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ano

51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU

Vyšetření stenos, lithiasy žlučovodu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 237
NositelINDXČas
A2530
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU

Použití při klasické i laparoskopické operaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 137
ZUM: ne
ZULP: ne

51619 PH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII

pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 2/1 měsíc
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 30
body: 75
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ

Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole “Další pravidla pro vykazování výkonů.“

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 9/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 646
NositelINDXČas
A2530
A1330
ZUM: ano
ZULP: ne

51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE

Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 4 517
NositelINDXČas
A2530
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ

Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 rok
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 420
body: 10 256
NositelINDXČas
A26420
A25420
ZUM: ano
ZULP: ne

51811 ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ - INCISE, DRENÁŽ

Odstranění obsahu /krev, hnis a pod./ navenek.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 10
body: 108
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51812 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 5 130
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ne
ZULP: ne

51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ /HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC/

Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/3 měsíce
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 469
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ne
ZULP: ne

51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFUZE KONČETINY CYTOSTATIKY

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 2 641
NositelINDXČas
A25300
J13300
A13300
ZUM: ano
ZULP: ano

51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU

Extirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 502
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ne
ZULP: ne

51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE / FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE /

Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace - z léčebných, ne z kosmetických důvodů.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek
čas výkonu: 10
body: 62
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII

Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 318
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 30
body: 420
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY

Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 20
body: 292
NositelINDXČas
A1320
ZUM: ne
ZULP: ne

51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR

Odběr orgánů od mrtvého dárce - ledviny, slinivka, játra, srdce - jednotlivě nebo jejich kombinace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 10 252
NositelINDXČas
A26240
A25240
3270
A02240
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 502

dětská chirurgie

52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 35
body: 173
NositelINDXČas
A2535
ZUM: ne
ZULP: ne

52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 25
body: 133
NositelINDXČas
A2525
ZUM: ne
ZULP: ne

52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 15
body: 77
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ

Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 792
NositelINDXČas
A25120
A13100
ZUM: ano
ZULP: ne

52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ

Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 604
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použit k vykázání repozice klíční kosti.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ

Pronatio dolorosa

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ

Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 510
NositelINDXČas
A1490
ZUM: ano
ZULP: ne

52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ

Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 2 210
NositelINDXČas
A25150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

52123 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU

Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 657
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ne

52211 OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 6 065
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

52213 PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ

Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 623
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

52215 GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 60
body: 1 711
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

52217 OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ

Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 2 613
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

52219 OPERACE PRO NEKROTISUJÍCÍ ENTEROKOLIDU

Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3 719
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ne
ZULP: ne

52221 ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM

Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 2 478
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

52223 OPERACE DUPLIKATURY GIT

Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací, a charakterem duplikatur. U cystic. duplikát. může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikát. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen. úseku střeva a často i separ. mez

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 270
body: 3 592
NositelINDXČas
A25270
A13270
ZUM: ne
ZULP: ano

52225 KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTEROANASTOMOSA)

Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 6 155
NositelINDXČas
A26240
A13240
ZUM: ne
ZULP: ano

52227 ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 7 789
NositelINDXČas
A26330
A25300
ZUM: ano
ZULP: ano

52229 HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 270
body: 6 923
NositelINDXČas
A26270
A25240
ZUM: ano
ZULP: ano

52231 OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY

Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhřezlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 4 073
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

52233 KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Peny, a/ bez abdominálního, b/ s abdominálním přístupem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 420
body: 6 567
NositelINDXČas
A26420
A23420
ZUM: ne
ZULP: ne

52235 KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3 799
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ne
ZULP: ne

52237 KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 6 194
NositelINDXČas
A26240
A13240
ZUM: ne
ZULP: ne

52239 KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE

Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 570
body: 8 299
NositelINDXČas
A26570
A13570
ZUM: ne
ZULP: ano

52311 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET

Incize v třísle. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 652
NositelINDXČas
A2540
ZUM: ne
ZULP: ne

52313 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET

Incize v třísle. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís.kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 40
body: 433
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ne
ZULP: ne

52317 OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 5 226
NositelINDXČas
A26240
A13240
ZUM: ano
ZULP: ne

52411 TORAKO - MEDIASTINOSKOPIE

Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 126
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

52413 EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ

Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 4 505
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

52415 HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 324
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 503

úrazová chirurgie

53111 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY - METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY

Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

53112 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘIČTI

Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 10
body: 22
NositelINDXČas
A1310
ZUM: ne
ZULP: ne

53115 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ

Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

53117 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA

Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

53119 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU

Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 30
body: 66
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ne

53151 OTEVĚNÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU

Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulámí fixací ev. zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 684
NositelINDXČas
A1360
A1360
ZUM: ano
ZULP: ne

53152 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 168
NositelINDXČas
A1320
A1320
ZUM: ano
ZULP: ne

53155 OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPU - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPU

Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou - přičti jako samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 391
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 564
NositelINDXČas
A2490
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53159 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ

Krvavá repozice /Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí/ a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 974
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH

Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním /radiálním /ulnárním nebo přístupem k olecranonu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 800
NositelINDXČas
A24120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

53163 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI /SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH/

Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 2 510
NositelINDXČas
A25180
A14180
ZUM: ano
ZULP: ne

53213 ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI

Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 635
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

53253 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI

Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 2 344
NositelINDXČas
A25150
A14150
ZUM: ano
ZULP: ne

53255 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY

Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 2 814
NositelINDXČas
A25180
A14180
ZUM: ano
ZULP: ne

53257 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE

Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou. Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a se suturou resp. plast. lig. coracoclaviculare resp. osteosyntézou proc. coracoideus.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 619
NositelINDXČas
A24120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

53259 OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU

Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 554
NositelINDXČas
A2490
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53411 NÁPLASŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY

Přiložení náplasťového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 46
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

53413 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY

Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou - přičti samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ano
ZULP: ne

53415 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY

Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace - samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
čas výkonu: 15
body: 33
NositelINDXČas
A1315
ZUM: ne
ZULP: ne

53417 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE

Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru - zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 239
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

53419 ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ

Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 228
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ano
ZULP: ne

53421 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 86
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ano
ZULP: ne

53423 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 580
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ano
ZULP: ne

53425 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev. závěsu, event. kombinací těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 1 558
NositelINDXČas
A25150
ZUM: ano
ZULP: ne

53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU

Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 40
body: 834
NositelINDXČas
A1340
A0240
ZUM: ano
ZULP: ne

53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANĚ PŘIČTI

Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 20
body: 158
NositelINDXČas
A1320
AO220
ZUM: ano
ZULP: ne

53455 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ

Krvavá repozice fragmentů laterální a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 037
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ne

53457 ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená - operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 2 143
NositelINDXČas
A25150
A14150
ZUM: ano
ZULP: ne

53459 OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH KOMPRESNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU

Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací/ bez luxace talu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 792
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ano

53461 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina horního konce tibiae postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 3 556
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ano

53463 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE

Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 208
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53465 OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ

Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 80
body: 1 601
NositelINDXČas
A2580
A1380
ZUM: ne
ZULP: ne

53467 ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae - otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 2 265
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ano

53469 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE

Zlomenina diafýzy femuru - otevřená repozice a fixace různými t.č. dostupnými metodami osteosyntézy.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 831
NositelINDXČas
A25120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ano

53471 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ

Otevřeně - operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 2 662
NositelINDXČas
A25180
A14180
ZUM: ano
ZULP: ne

53473 ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU

Osteosyntéza velkého trochanteru.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 1 510
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53475 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE

Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 603
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53479 ZLOMENINA HLAVICE FEMURU SE ZLOMENINOU ACETABULA /PIPKIN/ OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 4 244
NositelINDXČas
A26240
A13240
ZUM: ano
ZULP: ne

53481 ZLOMENINA ACETABULA - JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 4 228
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

53483 ZLOMENINA ACETABULA - OBOU PILÍŘŮ - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ

Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 270
body: 5 184
NositelINDXČas
A26270
A13270
ZUM: ano
ZULP: ne

53485 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - S OPERAČNÍ TERAPIÍ

Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 5 173
NositelINDXČas
A26210
A13210
ZUM: ano
ZULP: ano

53487 ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ

Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou - krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 2 183
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

53490 ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN

Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a extirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 535
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ne
ZULP: ne

53511 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 733
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

53513 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ

Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 86
NositelINDXČas
A1430
ZUM: ne
ZULP: ne

53515 SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 45
body: 520
NositelINDXČas
A1345
A0245
ZUM: ne
ZULP: ne

53517 SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ

Včetně ošetření kožního krytu.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: bez omezení
čas výkonu: 60
body: 546
NositelINDXČas
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

53519 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU

Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci - výkon přičti.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 80
body: 734
NositelINDXČas
A1380
A1350
ZUM: ne
ZULP: ne

53521 SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA

Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 784
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

53523 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU

Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 1 752
NositelINDXČas
A25120
ZUM: ano
ZULP: ne

53525 SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU

Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den na jednu stranu
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 2 394
NositelINDXČas
A25150
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 504

cévní chirurgie

54110 REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ

Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty,za použití mimotělního oběhu nebo pumpy Biomedicus.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 420
body: 18 706
NositelINDXČas
A26420
A25420
3420
ZUM: ano
ZULP: ano

54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY /NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTEZOU/ NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny /bifurkační protézou/ nebo operace pro rupturu břišní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 10 308
NositelINDXČas
A26300
A25300
J13150
ZUM: ano
ZULP: ano

54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE

Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. /bez preparace tepen v třísle/

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 9 526
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ano

54140 ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE

Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, /trombektomie, embolektomie, dezobliterace/. Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 6 308
NositelINDXČas
A26240
A13240
ZUM: ano
ZULP: ano

54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ

Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 200
body: 8 887
NositelINDXČas
A25200
A13200
ZUM: ano
ZULP: ano

54170 PROFUNDOPLASTIKA

Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro- profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 4 123
NositelINDXČas
A24150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ano

54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS

Odstranění stenózy na a. vertebralis /dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací/.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 5 307
NositelINDXČas
A26180
A25180
ZUM: ano
ZULP: ano

54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY

Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 6 178
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ano

54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE

Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 2 009
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ano

54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY

Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertensi.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 240
body: 6 183
NositelINDXČas
A25240
A13240
ZUM: ano
ZULP: ano

54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM

Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 6 668
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ano

54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE

Odstranění stenozy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 200
body: 7 556
NositelINDXČas
A26200
A13200
J13120
ZUM: ano
ZULP: ano

54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN

Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen, buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 5 208
NositelINDXČas
A26120
A13120
ZUM: ano
ZULP: ano

54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ

Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty/nepřímou metodou/.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 4 062
NositelINDXČas
A26150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ano

54330 ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE

Odstranění rozsáhlé trombozy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 2 376
NositelINDXČas
A2560
A1360
ZUM: ano
ZULP: ano

54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE

Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 120
body: 3 244
NositelINDXČas
A24120
ZUM: ano
ZULP: ano

54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA

Dilatace či zprůchodnění arteriální stenosy neb obliterace pomocí angioplastického balonkového katetru intraluminálně peroperačně zavedeného.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 097
NositelINDXČas
A2590
A1390
ZUM: ano
ZULP: ano

54810 PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE

Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 377
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ano

54830 BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN

Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 40
body: 524
NositelINDXČas
A1340
ZUM: ano
ZULP: ne

54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU

Extirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle , revaskularizace extraanatomickým bypassem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 14 218
NositelINDXČas
A26360
A25360
J13360
ZUM: ano
ZULP: ano

64880 TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU

Totální extirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a.carotis comm.,někdy spojená s nutností rekonstrukce a carotis interna.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 200
body: 6 845
NositelINDXČas
A25200
A13200
ZUM: ano
ZULP: ano

54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

Výkon spočívající v prošití lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 150
body: 3 239
NositelINDXČas
A25150
A13150
ZUM: ano
ZULP: ano

54930 VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES

Radikální extirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, extirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 60
body: 1 305
NositelINDXČas
A1360
A0160
ZUM: ano
ZULP: ne

54990 ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU

Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 30
body: 249
NositelINDXČas
A1330
ZUM: ne
ZULP: ano

Kapitola 505

kardiochirurgie

55110 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 9 600
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ano

55111 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE

Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 270
body: 12 517
NositelINDXČas
A26270
A13270
ZUM: ano
ZULP: ano

55115 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 11 944
NositelINDXČas
A26240
A25240
ZUM: ano
ZULP: ano

55116 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - REOPERACE

Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 14 679
NositelINDXČas
A26360
A25360
ZUM: ano
ZULP: ano

55120 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 19 719
NositelINDXČas
A26240
A25240
J13240
ZUM: ano
ZULP: ano

55121 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 360
body: 25 030
NositelINDXČas
A26360
A25360
J13360
ZUM: ano
ZULP: ano

55130 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 23 700
NositelINDXČas
A26300
A25300
J13300
ZUM: ano
ZULP: ano

55131 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 450
body: 29 948
NositelINDXČas
A26450
A25450
J13450
ZUM: ano
ZULP: ano

55140 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 25 786
NositelINDXČas
A26360
A25360
J13360
ZUM: ano
ZULP: ano

55141 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr. bypassem, debanding, unifokalizace krevního řečiště, náhrada chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 540
body: 32 497
NositelINDXČas
A26540
A25540
J13540
ZUM: ano
ZULP: ano

55150 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 420
body: 32 910
NositelINDXČas
A26420
A25420
J13420
ZUM: ano
ZULP: ano

55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE

Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotransplantátu chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 630
body: 39 105
NositelINDXČas
A26630
A25630
J13630
ZUM: ano
ZULP: ano

55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI

Operace na perikardu, Ml komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 10 478
NositelINDXČas
A26150
A25150
ZUM: ano
ZULP: ano

55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA

Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 150
body: 15 869
NositelINDXČas
A26150
A13150
J13150
ZUM: ano
ZULP: ne

55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 360
body: 31 064
NositelINDXČas
A26360
A25360
J13360
ZUM: ano
ZULP: ano

55221 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE

Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 450
body: 39 650
NositelINDXČas
A26450
A25450
J13450
ZUM: ano
ZULP: ano

55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 420
body: 40 048
NositelINDXČas
A26420
A25420
J13420
ZUM: ano
ZULP: ano

55231 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE

Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 525
body: 51 131
NositelINDXČas
A26525
A25525
J13525
ZUM: ano
ZULP: ano

55240 TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 330
body: 29 799
NositelINDXČas
A26330
A26330
J13330
ZUM: ano
ZULP: ano

55241 TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE

Kategorie: P - hrazen plně
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
čas výkonu: 415
body: 38 514
NositelINDXČas
A26415
A26415
J13415
ZUM: ano
ZULP: ano

55250 STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE

Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 90
body: 5 568
NositelINDXČas
A2590
ZUM: ano
ZULP: ano

55255 KONTRAPULZACE

Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 607
NositelINDXČas
A2590
A2590
J1390
ZUM: ano
ZULP: ne

Kapitola 506

neurochirurgie

56021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
čas výkonu: 60
body: 247
NositelINDXČas
A2560
ZUM: ne
ZULP: ne

56022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1 /1 den
čas výkonu: 30
body: 128
NositelINDXČas
A2530
ZUM: ne
ZULP: ne

56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
čas výkonu: 15
body: 64
NositelINDXČas
A2515
ZUM: ne
ZULP: ne

56111 ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2 570
NositelINDXČas
A25120
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE

Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 5 999
NositelINDXČas
A26180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 300
body: 6 632
NositelINDXČas
A26300
A13300
ZUM: ano
ZULP: ne

56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 140
body: 2 517
NositelINDXČas
A26140
A13140
ZUM: ano
ZULP: ne

56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE

Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 2 537
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

56121 NTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ

Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 450
body: 13 313
NositelINDXČas
A26450
A25420
ZUM: ano
ZULP: ne

56123 POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU

Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 90
body: 2 192
NositelINDXČas
A2590
A1360
ZUM: ne
ZULP: ne

56125 OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vnitřní drenáž.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 2 570
NositelINDXČas
A25120
A1390
ZUM: ano
ZULP: ne

56127 PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU

Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 120
body: 785
NositelINDXČas
A24120
ZUM: ne
ZULP: ne

56129 VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSEN

Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cystema magna.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 5 933
NositelINDXČas
A26180
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

56131 OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 2 537
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

56133 VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOCKEY-SCARFF

Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak dreéována do cysteren mozkové baze.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 7 845
NositelINDXČas
A26270
A13240
ZUM: ano
ZULP: ne

56135 KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU

Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 2 698
NositelINDXČas
A25210
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

56137 KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY

Kategorie: P - hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 210
body: 3 832
NositelINDXČas
A25210
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

56139 HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofyza nepostižena nádorem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 210
body: 7 273
NositelINDXČas
A25210
A13180
ZUM: ano
ZULP: ne

56141 HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ

Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 180
body: 7 057
NositelINDXČas
A26180
A13150
ZUM: ano
ZULP: ne

56142 MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ

Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 270
body: 7 779
NositelINDXČas
A26270
A13240
ZUM: ano
ZULP: ne

56143 DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU

Kategorie: P - hrazen plně
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
čas výkonu: 240
body: 6 636
NositelINDXČas
A25240
A13240
ZUM: ne
ZULP: ne

56145 OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 180
body: 1 969
NositelINDXČas
A25180
A13180
ZUM: ne
ZULP: ne

56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE

Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu.

Kategorie: P - hrazen plně
OM: H - pouze za hospitalizace
čas výkonu: 300
body: 2 971
NositelINDXČas
A25300