Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic

Částka 12/1997
Platnost od 07.03.1997
Účinnost od 05.10.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. dubna 1995 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda na základě svého článku 12 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 5. října 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky

o vzájemné podpoře a ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Chilské republiky (dále jen „smluvní strany");

vedeny přáním zintenzívnit hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou zemí;

v úmyslu vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice, založené původně na převodu aktiv, investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany;

vědomy si, že vzájemná podpora a ochrana takových zahraničních investic podporuje ekonomický rozkvět obou zemí;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účel této dohody:

(1) Pojem „investor" znamená následující osoby, které uskutečnily investici na území druhé smluvní strany v souladu s touto dohodou:

a) fyzickou osobu, která, podle práva této smluvní strany, je považována za jejího občana;

b) právnickou osobu, včetně společností, obchodních společností a obchodních sdružení a jiných právně uznávaných právnických osob, které jsou vytvořeny nebo jinak náležitě organizovány podle práva této smluvní strany a mají své sídlo společně se skutečnými hospodářskými aktivitami na území této stejné smluvní strany.

(2) Pojem „investice" zahrnuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právními předpisy druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a) movitý a nemovitý majetek a jakákoli jiní majetkoví práva, jako jsou věcná břemena, hypotéky, zástavy nebo záruky;

b) akcie, nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech;

c) půjčky nebo jiné peněžní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající hospodářskou hodnotu a jsou spojeny s investicí;

d) práva z oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, včetně autorských práv, patentu, obchodních značek, obchodních jmen, technických postupu, know-how a goodwill;

e) práva vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

(3) Pojem „území" znamení území České republiky a území Chilské republiky, včetně teritoriálních vod a jakékoli přímořské nebo podmořské oblasti, nad nimiž může Chilské republika uplatňovat, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva.

(4) Pojem „výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

Článek 2

Rozsah použití

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na existující investice podle práva této smluvní strany k datu vstupu této dohody v platnost. Nepoužijí se však na spory, které vznikly před jejím vstupem v platnost, nebo na spory, které se přímo vztahují k událostem, které nastaly před jejím vstupem v platnost.

Článek 3

Podpora a ochrana investic

(1) Každá smluvní strana bude, v souladu se svou obecnou hospodářskou politikou na poli zahraničních investic, podporovat investice investora druhé smluvní strany a bude takové investice připouštět v souladu se svými právními předpisy.

(2) Každá smluvní strana bude chránit na svém území investice uskutečněné v souladu s jejími právními předpisy investory druhé smluvní strany a nebude poškozovat neodůvodněnými a diskriminačními opatřeními řízení, udržování, užívání, držbu, rozšiřování, prodej a likvidaci takových investic.

Článek 4

Zacházení s investicemi

(1) Každá smluvní strana poskytne řádné a spravedlivé zacházení investicím uskutečněným investory druhé smluvní strany na jejím území a zajistí, že uplatnění práva takto uznaného nebude bráněno v praxi.

(2) Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investora druhé smluvní strany zacházení, které není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, které je nejvýhodnější.

(3) Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, držbu nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje investorům jakéhokoli třetího státu.

(4) Jestliže smluvní strana poskytne zvláštní výhody investorům jakékoli třetí země pomocí dohody zřizující zónu volného obchodu, celní unii, společný trh, hospodářskou unii nebo jakoukoli jinou formu regionální hospodářské organizace, k níž smluvní strana patří, nebo prostřednictvím ustanovení dohody vztahující se zcela nebo převážně ke zdanění, nebude zavázána poskytnout takové výhody investorům druhé smluvní strany.

Článek 5

Volný převod

(1) Každá smluvní strana zaručí investorům druhé smluvní strany převod finančních prostředků spojených s investicí ve volně směnitelné měně a bez prodlení, zejména:

a) úroku, dividend, zisků a jiných druhů výnosů;

b) částek na splacení půjčky a úvěru ve vztahu k investici;

c) jakéhokoli kapitálu nebo výnosu z prodeje nebo částečného prodeje nebo likvidace investice;

d) náhrady za vyvlastnění nebo ztrátu, včetně jakéhokoli úroku, jak je uvedeno v článku 6 této dohody; a

e) výdělků zaměstnanců, kteří pracují v souvislosti s investicí, ale nejsou občany smluvní strany, na jejímž území je investice uskutečněna.

(2) Převody budou uskutečněny v převládajícím kurzu v den převodu stanoveném v souladu s právním řádem smluvní strany, kde investice byla uskutečněna.

(3) Převody týkající se investic uskutečněných podle Chilského programu výměny zahraničního dluhu za podíl na majetku podléhají zvláštním předpisům.

(4) Kapitál může být pouze převáděn jeden rok poté, co vstoupil na území smluvní strany, jestliže její zákonodárství neupraví příznivější zacházení.

(5) Převod bude považován za uskutečněný bez prodlení, jestliže byl proveden v rámci takového období, které je normálně vyžadováno pro dokončení převodních formalit. Uvedené období bude začínat dnem, kdy příslušná žádost byla předložena v náležité formě, a nemůže v žádném případě překročit 30 dnů.

Článek 6

Vyvlastnění a ztráty

(1) Žádná ze smluvních stran nepodnikne jakákoli opatření zbavující, přímo nebo nepřímo, investora druhé smluvní strany investice, jestliže nejsou splněny následující podmínky:

a) opatření jsou podniknuta ve veřejném nebo národním zájmu a v souladu s právním řádem;

b) opatření nejsou diskriminační;

c) opatření jsou doprovázena ustanoveními týkajícími se platby bezodkladné, přiměřené a účinné náhrady.

(2) Náhrada bude založena na tržní hodnotě dotčených investic bezprostředně před tím, než se opatření stalo veřejně známým. Kde tato hodnota nemůže být pohotově zjištěna, náhrada může být určena v souladu s obecně uznávanými spravedlivými principy ohodnocení. Tato náhrada ponese úrok v příslušné tržní sazbě od data vyvlastnění nebo ztráty do data platby.

(3) Dotčený investor bude mít právo přístupu, podle právního řádu smluvní strany provádějící vyvlastnění, k soudnímu orgánu této smluvní strany za účelem posouzení výše náhrady a zákonnosti jakéhokoli takového vyvlastnění nebo srovnatelného opatření.

(4) Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice utrpěly ztráty následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, revoluce, výjimečného stavu nebo vzpoury, které se konaly na území druhé smluvní strany, bude poskytnuto druhou smluvní stranou zacházení, pokud jde o restituci, náhradu škody, vyrovnání nebo jiné vypořádaní, ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým domácím investorům nebo investorům jakékoli třetí země, které je příznivější pro dotčené investory.

(5) Bez ohledu na odstavec 4 tohoto článku, investorům jedné smluvní strany, kteří při událostech uvedených v předcházejícím odstavci utrpí ztráty na území druhé smluvní strany spočívající v:

a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany; nebo

b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

bude poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku.

Článek 7

Postoupení práv

(1) Kde jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou poskytla smluvní pojištění nebo jakoukoli jinou formu finanční záruky proti neobchodním rizikům s ohledem na investici jednoho ze svých investorů na území druhé smluvní strany, druhá smluvní strana uzná práva první smluvní strany pomocí principu postoupení práv investora, když platba byla uskutečněna podle této smlouvy nebo finanční záruky první smluvní stranou.

(2) Kde smluvní strana nebo jí zmocněná agentura uskutečnila platbu svému investorovi a převzala práva a nároky investora, tento investor nebude, jestliže není zmocněn jednat jménem smluvní strany provádějící platbu, uplatňovat tato práva a nároky proti druhé smluvní straně.

(3) Postoupení práva nebo nároky nebudou větší než původní práva nebo nároky investora.

Článek 8

Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

(1) Za účelem přátelského řešení sporů, které vzniknou v podmínkách této dohody mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, se budou konat konzultace mezi dotčenými stranami.

(2) Jestliže tyto konzultace neskončí rozhodnutím do třech měsíců od data žádosti o řešení, investor může předložit spor buď:

a) příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna; nebo

b) mezinárodní arbitráži Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), vytvořenému Úmluvou o řešení sponů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965; nebo

c) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustanovenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel.

(3) Jakmile investor předložil spor příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna, nebo mezinárodní arbitráži, pak tato volba je konečná.

(4) Pro účely tohoto článku jakákoli právnická osoba, která je vytvořena v souladu s právním řádem jedné smluvní strany a ve které, před vznikem sporu, většina akcií je vlastněna investory druhé smluvní strany, bude považována, v souladu s článkem 25 odst. 2 písm. b) uvedené Washingtonské Úmluvy, za právnickou osobu druhé smluvní strany.

(5) Arbitrážní rozhodnutí budou konečná a závazná pro obě strany ve sporu a budou vykonatelná v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území byla investice uskutečněna.

(6) Jakmile byl spor předložen příslušnému soudu nebo mezinárodní arbitráži v souladu s tímto článkem, žádná ze smluvních stran nebude zasahovat do sporu diplomatickou cestou, jestliže druhá smluvní strana se bude řídit nebo se podrobí jakémukoli rozsudku, arbitrážnímu rozhodnutí, nařízení nebo jinému rozhodnutí učiněnému příslušným mezinárodním nebo místním orgánem.

Článek 9

Konzultace mezi smluvními stranami

Smluvní strany budou konzultovat na žádost kterékoli z nich záležitosti týkající se výkladu nebo použití této dohody.

Článek 10

Řešení sporů mezi smluvními stranami

(1) Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, řešeny prostřednictvím jednání.

(2) Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

(3) Rozhodčí soud bude tvořen třemi členy a bude ustaven následujícím způsobem: ve lhůtě dvou měsíců od oznámení smluvní stranou jejího přání řešit spor arbitráží každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce. Tito dva členové se pak dohodnou, ve lhůtě 30 dnů od jmenování posledního z nich, na třetím členu, který bude občanem třetí země a bude vystupovat jako předseda. Smluvní strany jmenují předsedu ve lhůtě 30 dnů od určení této osoby.

(4) Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda Mezinárodního soudního dvora občanem některé smluvní strany nebo jestliže tato osoba nemůže vykonat toto pověření, jmenování budou provedena místopředsedou. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat toto pověření, jmenování budou provedena služebně nejstarším členem Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

(5) Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a svého zastoupení v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní náklady budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

(6) Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí berouc v úvahu ustanovení této dohody, principy mezinárodního práva vztahující se k předmětu sporu a obecně uznávané principy mezinárodního práva.

Článek 11

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

(1) Kde je některá otázka řešena současně jak touto dohodou, tak jinou mezinárodní dohodou, jejíž jsou obě smluvní strany stranami, nic v této dohodě  nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

(2) Jestliže zacházení, které má být poskytnuto jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejími právními předpisy nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními, je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany si vzájemně oznámí splnění ústavních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30 dnů po datu pozdějšího oznámení.

(2) Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu 15 let. Poté zůstane v platnosti neomezeně, dokud jedna ze smluvních stran nedá jednoroční písemnou výpověď diplomatickou cestou.

(3) Pro investice uskutečněné před datem, kdy oznámení o ukončení platnosti této dohody se stane účinným, zůstávají ustanovení této dohody v platnosti po další období 15 let od tohoto data.

(4) Tato dohoda bude použitelná bez ohledu na to, zda existují diplomatické nebo konzulární vztahy mezi smluvními stranami.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 24. dubna 1995 v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:
Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za vládu Chilské republiky:
José Miguel Insulza v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru