Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin

Částka 12/1997
Platnost od 07.03.1997
Účinnost od 07.03.1997
Zrušeno k 20.03.2002 (90/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. února 1997,

kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 45 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře1) a ryb při ošetřování porostů, stromů a keřů přípravky na ochranu rostlin (dále jen "přípravky").

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) včelami včela medonosná a opylující rody čmeláků a samotářských včel,

b) porostem společenstvo zemědělských, lesních a jiných rostlin včetně stromů a keřů, které je zdrojem snůšky pro včely,

c) kvetoucím porostem

1. porost, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami, nebo

2. porost navštěvovaný včelami v době výskytu medovice nebo výskytu mimokvětního nektaru,

d) medovicí sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,

e) mimokvětním nektarem sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny, např. na řapících listů, na listech nebo palistech.

Ochrana včel

(k § 30 odst. 1 a k § 31 odst. 1 zákona)

§ 3

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku2) pro včely jedovaté, (dále jen "přípravky pro včely jedovaté") nesmí být používány:

a) na kvetoucích porostech navštěvovaných včelami,

b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami,

c) z letadla na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země sluchem a zrakem.

§ 4

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku2) pro včely škodlivé, (dále jen "přípravky pro včely škodlivé") nesmí být používány v době, kdy včely létají:

a) na kvetoucích porostech navštěvovaných včelami,

b) na kvetoucích stromech a keřích navštěvovaných včelami,

c) z letadla na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země sluchem a zrakem.

§ 5

(1) Průměrný počet kvetoucích rostlin včetně kvetoucích plevelů v porostu se zjišťuje v pásech 1 m širokých a 100 m dlouhých, a to na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách nad 10 ha na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání některé části porostu, posuzuje se tato část samostatně.

(2) Za kvetoucí stromy a keře se považují též stromy a keře navštěvované včelami při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru.

§ 6

(1) Přípravky pro včely jedovaté smí být používány jen v takové vzdálenosti od kvetoucích porostů, kvetoucích stromů a keřů navštěvovaných včelami nebo od stanoviště včelstev, která při způsobu použití přípravku a mechanizačního prostředku, při síle a směru větru zaručuje, že použité přípravky na ně nedopadnou. Při použití přípravků pro včely škodlivých musí být uvedená vzdálenost dodržena, používají-li se v době, kdy včely létají.

(2) Na porostech pod kvetoucími stromy smí být používány

a) přípravky pro včely jedovaté jen takovým způsobem, který vylučuje zanesení těchto přípravků na květy stromů,

b) přípravky pro včely škodlivé jen takovým způsobem, který vylučuje jejich zanesení na květy stromů v době, kdy včely létají.

§ 7

(1) Umístění trvalých stanovišť včelstev se oznamuje obecnímu úřadu každoročně do 25. března.

(2) Nové umístění kočovných stanovišť včelstev se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí se též jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

(3) Hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem, se oznámí obecnímu úřadu neprodleně spolu s uvedením dráhy jeho letu.

Ochrana zvěře

(k § 30 odst. 3 a k § 31 odst. 2 zákona)

§ 8

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku2) pro zvěř zvlášť nebezpečné nebo nebezpečné, nesmí být používány v oborách, bažantnicích a rezervacích pro zvěř zřízených podle zvláštního zákona.1)

§ 9

Opatření k ochraně zvěře při používání přípravků pro zvěř zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných spočívají

a) ve vypuzení zvěře z pozemků, které mají být ošetřeny, bezprostředně před použitím přípravku,

b) v zabránění přístupu zvěře na ošetřené pozemky dostupnými a ekonomicky únosnými technickými prostředky, jako jsou např. plašiče zvěře nebo elektrické ohradníky, minimálně po dobu ošetření přípravkem.

§ 10

Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci přípravku2) zvlášť nebezpečné nebo nebezpečné, nesmí být používány v době líhnutí mláďat na pozemcích v bezprostřední blízkosti obor, bažantnic a rezervací pro zvěř zřízených podle zvláštního zákona.1)

Letecké ošetření porostů

(k § 30 odst. 7 a k § 31 odst. 1 zákona)

§ 11

Začátek leteckého ošetření porostu se vyhlašuje nejpozději do 18 hodin dne předcházejícího dni, v němž bude ošetření provedeno, a to způsobem v místě obvyklým.

§ 12

Při leteckém ošetření porostu se stanoviště včelstev, pokud nejsou umístěna v zastavěných částech obce, označí vyvěšením žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.

§ 13

Odběr vzorků

(k § 32 odst. 1 zákona)

(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel se odebírá vzorek o hmotnosti asi 60 gramů uhynulých včel, tj. asi 500 kusů, a vzorek ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být řádně označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a doručeny odbornému ústavu nejpozději do 72 hodin po ošetření porostů.

(2) Vzorek ryb čerstvě uhynulých nebo ryb s příznaky otravy se odebírá v nádržích a rybnících s obsádkou jednoho druhu ryb v počtu 5 až 20 kusů podle hmotnosti a okolností úhynu. V nádržích a rybnících s vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách se odebírá 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících mezi hynoucími nebo uhynulými rybami. Současně se vždy odebírají vzorky znečištěné vody v množství 4 litrů a sedimentů dna o hmotnosti 2 kg.

(3) Vzorkem zvěře na vyšetření je tělo uhynulého zvířete nebo zvířete s příznaky otravy, popřípadě jen tělesná tkáň, tělní tekutina nebo výměšky zvířat v množství potřebném pro dané vyšetření.


Ustanovení závěrečná

§ 14

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky, ve znění vyhlášek Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb. a č. 130/1982 Sb.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 21 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru