Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 357/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce

Částka 116/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 31.12.1997
Zrušeno k 26.04.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

357

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 17. prosince 1997

o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 19 odst. 9 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Organizace České školní inspekce

(1) Česká školní inspekce se člení:

a) na ústředí, v jehož čele je ústřední školní inspektor,

b) na oblastní pracoviště zahrnující více okresů,

c) na okresní pracoviště.

(2) Pracoviště inspekce jsou označena nápisem Česká školní inspekce a státním znakem České republiky.1)

Výkon inspekční činnosti

§ 2

(1) Oprávnění k výkonu inspekční činnosti prokazuje školní inspektor průkazem školního inspektora vydaným ústředním školním inspektorem. Oprávnění k působení při přípravě, výkonu a vyhodnocování školní inspekce prokazují další zaměstnanci školní inspekce uvedení v § 19 odst. 2 zákona pověřením ústředního školního inspektora a občanským průkazem.

(2) Průkaz školního inspektora obsahuje:

a) státní znak,

b) fotografii školního inspektora přetištěnou kulatým razítkem ústředí České školní inspekce,

c) jméno, příjmení a případný akademický titul,

d) rodné číslo,

e) pořadové číslo průkazu,

f) podpis ústředního školního inspektora.

§ 3

Česká školní inspekce provádí:

a) komplexní inspekce, které jsou celkovým hodnocením a kontrolou škol,

b) orientační inspekce, kterou jsou zaměřeny na aktuální dílčí zjištění v jednotlivých školách,

c) tematické inspekce, které zjišťují, kontrolují a hodnotí v síti nebo části sítě škol stav jedné nebo několika vybraných oblastí.

§ 4

(1) O komplexní inspekci vyrozumí včas před jejím zahájením ředitele školy pověřený školní inspektor.

(2) Při zahájení vlastní inspekční činnosti ve škole se řediteli oznámí složení inspekčního týmu, plánovaný průběh a časové rozvržení inspekční činnosti. Ředitel poskytne pověřeným školním inspektorům další vyžádané podklady pro inspekční činnost.

(3) Řediteli školy nebo jím pověřenému zaměstnanci je umožněna přítomnost při inspekční činnosti výchovného a vzdělávacího procesu.

§ 5

(1) Při výkonu státní kontroly postupují školní inspektoři podle ustanovení zákona o státní kontrole.2) Samostatný protokol vypracovávají vždy při komplexní inspekci. Při orientačních a tematických inspekcích se vypracovává protokol, jen když bylo zjištěno porušení právních předpisů.

(2) V inspekční zprávě nebo protokolu může inspekce stanovit termín následné orientační inspekce zaměřené na zjištění účinnosti přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 6

Úkoly inspekce

(1) Při plnění úkolů stanovených zákonem inspekce zejména:

a) sleduje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků, efektivnost využívání prostorů a materiálně technického zabezpečení,

b) hodnotí úroveň školy, kontroluje povinnou dokumentaci a vybavení školy, vyžaduje vysvětlení od zodpovědných osob, získává poznatky o výsledcích kontroly jiných orgánů a případně s nimi spolupracuje,

c) předává inspekční zjištění osobám, kterým náleží přijetí účinných opatření směřujících k odstranění případných nedostatků,3)

d) následně kontroluje účinnost přijatých opatření.

(2) Inspekční činnost se provádí podle:

a) plánu hlavních úkolů České školní inspekce,

b) požadavků ministerstva.

(3) Inspekční činnost se dále provádí na základě

a) podnětů školského úřadu, zřizovatele školy, obcí, ředitele školy, rady školy, občanů,

b) předchozí inspekční činnosti.

(4) Ústřední školní inspektor předkládá ministerstvu každoročně do 30. listopadu zprávu České školní inspekce o stavu škol a plnění úkolů školní inspekce v uplynulém školním roce.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky č. 60/1979 Sb., o inspekci výchovy a vzdělávání.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Gruša v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., zákona ČNR č. 358/1992 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 435/1990 Sb., kterou stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění vyhlášky č. 52/1993 Sb.

2) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

3) § 19 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

Přesunout nahoru