Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 355/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

Částka 115/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 28.08.2000 (296/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

355

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

ze dne 18. prosince 1997,

kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Úvodní ustanovení

§ 1

Podle této vyhlášky se postupuje při výrobě a distribuci léčiv1) a kontrole těchto činností; vyhláška dále stanoví náležitosti žádosti o povolení výroby a distribuce léčiv.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kontaminací biologické, mikrobiologické, chemické nebo fyzikální znečištění materiálu určeného pro výrobu léčiva a léčiva v jednotlivých výrobních fázích (dále jen "materiál"),

b) výrobním předpisem léčiva dokument, který obsahuje název léčiva, jeho popis, množství jednotlivých materiálů určených pro výrobu léčiva, velikost šarže a předepsaný výtěžek léčiva,

c) instrukcí dokument, který popisuje postup vlastní výroby léčiva (technologii), zařízení určená pro tuto výrobu, postupy provádění průběžných výrobních kontrol a hodnoty, které mají být dosaženy při těchto kontrolách,

d) standardním operačním postupem dokument, který stanoví opakující se činnosti při výrobě a distribuci léčiv, s výjimkou postupů upravených instrukcemi,

e) specifikací dokument obsahující podrobné požadavky, kterým musí materiály a obaly léčiv vyhovovat,

f) validací ověření, že vlastní výroba léčiv a postupy při kontrole materiálu standardně dosahují požadavků stanovených výrobními předpisy, instrukcemi, specifikacemi a dokumentací předloženou v rámci registračního řízení2) pro konkrétní léčivo.

Oddíl 1

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

§ 3

Zásady

Pro zajištění standardní výroby léčiva musí být

a) vytvořen a v jejím průběhu soustavně a systematicky uplatňován souhrn požadavků uvedených v § 4 až 10,

b) prováděna kontrola plnění požadavků uvedených v písmenu a),

c) zavedena a dodržována správná výrobní praxe při navrhování a vývoji léčiv a

d) prováděny záznamy o činnostech vyplývajících z požadavků uvedených v písmenu a).

§ 4

Požadavky na zaměstnance

(1) Druhu a rozsahu vyráběných léčiv musí odpovídat počet způsobilých3) zaměstnanců.

(2) Dalšími požadavky na výrobce týkající se zaměstnanců4) ve výrobě léčiv jsou

a) stanovení pracovních náplní zaměstnanců a

b) vzájemná nezávislost v pracovněprávních vztazích

1. zaměstnance odpovědného za vlastní výrobu léčiv na zaměstnanci odpovědném za kontrolu léčiv,

2. osoby odpovědné za vlastní výrobu a osoby odpovědné za kontrolu jakosti léčiv ve zdravotnických zařízeních transfúzní služby,

c) stanovení podmínek v oblasti hygieny s cílem zabránit kontaminaci materiálů a obalů léčiv a

d) provádění úvodního a průběžného školení a výcviku zaměstnanců se zaměřením na vykonávaný druh a rozsah činnosti ve výrobě léčiv.

§ 5

Prostory a zařízení

(1) Prostory a zařízení určené pro výrobu léčiv musí odpovídat druhu a rozsahu vyráběných léčiv. Tyto prostory a zařízení musí být udržovány a kontrolovány tak, aby byla zabezpečená požadovaná jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

(2) Uspořádání výrobních prostor a jejich vzájemné propojení musí

a) umožňovat, aby jednotlivé činnosti ve výrobě na sebe postupně navazovaly, a

b) zajišťovat snadný úklid a údržbu,

s cílem zamezit kontaminaci a záměnám léčiv, popřípadě jiným nežádoucím vlivům na jejich jakost, bezpečnost a účinnost.

(3) Prostory a zařízení, které při výrobě léčiv mohou ovlivnit jejich jakost, účinnost a bezpečnost, musí být kontrolovány, zda dosahují požadavků předepsaných standardními operačními postupy.

§ 6

Dokumentace

(1) Výrobní předpisy, instrukce, specifikace a standardní operační postupy musí být aktualizovány.

(2) Záznam o výrobě šarže léčiva musí umožňovat sledování průběhu její výroby a musí být uchováván nejméně jeden rok po uplynutí doby její použitelnosti, nejméně však pět let od pořízení záznamu.

(3) Obsah záznamu musí zůstat trvale čitelný; záznam musí být chráněn před poškozením nebo znehodnocením, popřípadě ztrátou. Systém elektronicky a fotograficky pořizovaných záznamů musí být validován.

§ 7

Vlastní výroba

(1) Před zahájením výroby šarže léčiva a v jejím průběhu musí být provedena technická a organizační opatření s cílem zabránit kontaminaci a záměnám léčiv.

(2) Pro výrobu léčiv musí být použity pouze materiály a obaly, které se shodují s určenými specifikacemi.

(3) Jednotlivé výrobní činnosti, průběžné výrobní kontroly a validace se musí provádět podle předem vypracovaných výrobních předpisů, instrukcí, specifikací, standardních operačních postupů, dokumentace předložené v rámci registračního řízení2) a povolení k výrobě léčiv.5)

(4) Nově zaváděná výroba léčiv musí být validována; obdobně musí být validována výroba léčiv, jestliže v jejím průběhu došlo ke změnám, které mohou ovlivnit jakost, bezpečnost a účinnost vyráběných léčiv.

§ 8

Kontrola jakosti

(1) Kontroly jakosti materiálů a obalů léčiv se provádějí v laboratoři; při těchto kontrolách se ověřuje dodržování určených specifikací. Prostory laboratoře, zařízení, přístroje a počet odborně způsobilých zaměstnanců v této laboratoři musí odpovídat druhu a rozsahu v ní prováděných kontrol.

(2) Propouštění šarže léčiva do distribuce musí být opatřeno písemným souhlasem kvalifikované osoby.6)

(3) Z každé šarže léčiva musí být odebrány vzorky; tyto vzorky se uchovávají po dobu nejméně jednoho roku po uplynutí doby použitelnosti šarže léčiva, z níž byly odebrány.

(4) Z materiálů určených pro výrobu léčiva, s výjimkou rozpouštědel, plynů nebo vody, musí být uchovávány vzorky po dobu nejméně dvou let od doby propuštění vyrobené šarže léčiva; tuto dobu lze zkrátit, jestliže je stabilita výchozí látky kratší.

§ 9

Smluvní výroba a kontrola léčiv

Ve smlouvě7) o výrobě léčiv nebo o laboratorní kontrole léčiv musí být vymezeny závazky smluvních stran o dodržování správné výrobní praxe a způsobu propouštění léčiva k distribuci.

§ 10

Reklamace léčivých přípravků a jejich stahování z oběhu

(1) Součástí správné výrobní praxe je vytvoření a uplatňování systému evidování a posuzování stížností a reklamací týkajících se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně určitou šarži léčivého přípravku z oběhu.

(2) Při vyřizování stížností a reklamací se postupuje podle zvláštních předpisů.8)

Oddíl 2

SPRÁVNÁ DISTRIBUČNÍ PRAXE

§ 11

Zásady

Pro zajištění standardní distribuce léčiv musí být

a) vytvořen a v jejím průběhu soustavně a systematicky uplatňován souhrn požadavků uvedených v § 12 až 16,

b) prováděna kontrola plnění požadavků uvedených v písmenu a),

c) zaveden a dodržován účinný systém sledování pohybu šarže léčiva od dodavatele k odběrateli; tento systém musí umožňovat v případech potřeby neprodleně pozastavit nebo stáhnout šarži léčiva z oběhu,

d) nakupována léčiva od dodavatele, který je k této činnosti oprávněn,5) a to jen léčiva, která byla registrována,9) nemají překročenou dobu použitelnosti a jsou zabalena v neporušených originálních obalech,

e) prodávána léčiva pouze oprávněným10) odběratelům léčiv; prodávána léčiva musí splňovat požadavky uvedené v písmenu d) a

f) prováděny záznamy o činnostech vyplývajících z požadavků uvedených v písmenech a) až e).

§ 12

Požadavky na zaměstnance

(1) Druhu a rozsahu distribuovaných léčiv musí odpovídat počet způsobilých3) zaměstnanců.

(2) Dalšími požadavky na distributora týkajícími se zaměstnanců4) v distribuci léčiv jsou

a) stanovení jejich pracovních náplní,

b) provádění úvodního a průběžného školení včetně výcviku těchto zaměstnanců se zaměřením na vykonávaný druh a rozsah činnosti a

c) stanovení podmínek v oblasti hygieny k zabránění kontaminace léčiv.

§ 13

Prostory a zařízení

(1) Prostory a zařízení určené pro distribuci léčiv musí odpovídat druhu a rozsahu distribuovaných léčiv. Tyto prostory a zařízení musí být udržovány a kontrolovány tak, aby byla zabezpečena požadovaná jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

(2) Uspořádání prostorů pro distribuci léčiv musí umožňovat návaznost jednotlivých postupů, úklid a údržbu s cílem zamezit kontaminaci, záměnám léčiv, popřípadě jiným nežádoucím vlivům na jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

§ 14

Dokumentace

(1) Standardní operační postupy musí být aktualizovány.

(2) Záznamy prováděné podle § 11 písm. e) se uchovávají nejméně jeden rok po uplynutí doby použitelnosti šarže léčivého přípravku, nejméně však pět let od pořízení záznamu.

(3) Záznamy o nákupu a prodeji léčiv musí obsahovat

a) název léčiva,

b) datum nákupu nebo prodeje,

c) jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která je dodavatelem nebo odběratelem; u odběratele nebo dodavatele, který je právnickou osobou, jeho obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo a

d) množství a číslo šarže nakoupeného nebo prodaného léčiva.

(4) Obsah záznamu musí zůstat trvale čitelný; záznam musí být chráněn před poškozením nebo znehodnocením, popřípadě ztrátou. Systém elektronicky a fotograficky pořizovaných záznamů musí být validován.

§ 15

Distribuce

(1) Distribuce léčiv musí být prováděna podle standardních operačních postupů vypracovaných distributorem.

(2) Léčiva musí být přepravována a skladována tak, aby

a) byly dodrženy podmínky uvedené v dokumentaci předložené v rámci registračního řízení,2)

b) nebezpečí jejich záměn a kontaminace se snížilo na nejnižší možnou míru a

c) nedošlo k jejich poškození, popřípadě znehodnocení.

(3) Vrácený léčivý přípravek může být znova distribuován, jestliže

a) je v původním nepoškozeném balení,

b) nebyl vystaven nežádoucím vlivům na jeho jakost, bezpečnost a účinnost,

c) odběratel souhlasí se zbývající dobou jeho použitelnosti a

d) byl posouzen kvalifikovanou osobou11) a shledán vyhovujícím z hlediska jakosti, bezpečnosti a účinnosti.

(4) Léčivé přípravky, které neodpovídají rozhodnutí o registraci,12) musí být uloženy odděleně od ostatních přípravků a musí být zřetelně označeny jako neprodejné. O výskytu těchto přípravků musí být neprodleně informováni držitelé rozhodnutí o registraci13) a Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle jejich působnosti.

§ 16

Reklamace léčivých přípravků a jejich stahování z oběhu

(1) Součástí správné distribuční praxe je vytvoření a uplatňování systému evidování stížností a reklamací týkajících se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně distribuovanou šarži léčivého přípravku z oběhu.

(2) Při vyřizování stížností a reklamací uvedených v odstavci 1 se postupuje podle zvláštního předpisu.8)

Oddíl 3

BLIŽŠÍ PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ VÝROBY A DISTRIBUCE LÉČIV

§ 17

Kontrolní činnost

(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své působnosti kontrolují před udělením povolení k výrobě léčiv a distribuci léčiv5) splnění požadavků správné výrobní praxe a správné distribuční praxe.

(2) Ústavy uvedené v odstavci 1 kontrolují plnění požadavků správné výrobní praxe u výrobců léčiv a plnění požadavků správné distribuční praxe u distributorů léčiv

a) jestliže došlo ke změnám podmínek, za nichž byla výroba léčiv a distribuce léčiv povolena, a

b) následně po odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole.

(3) Kontrola se provádí u

a) výrobců léčivých přípravků nejméně jednou za tři roky a

b) výrobců léčivých látek a distributorů léčiv nejméně jednou za čtyři roky.

(4) Na základě provedené kontroly podle předchozích odstavců lze na žádost výrobce vydat příslušný certifikát.14)

Náležitosti žádosti o povolení k výrobě léčiv a distribuci léčiv

§ 18

(1) Žádost o povolení výroby léčiv musí obsahovat

a) jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která žádá o toto povolení; jestliže o toto povolení žádá právnická osoba, její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo,

b) jméno, příjmení, bydliště statutárního zástupce osoby uvedené v písmenu a),

c) požadovaný druh a rozsah výroby,

d) adresa místa výroby,

e) jméno, příjmení, vzdělání a praxe kvalifikovaných osob,

f) jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která na základě smlouvy převezme část výroby nebo laboratorní kontroly;7) u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo a

g) telefonické a faxové spojení.

(2) Přílohy k žádosti o povolení výroby léčiv tvoří

a) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo živnostenské oprávnění, popřípadě zřizovací listina nebo statut vydaný příslušným orgánem státní správy u ostatních osob,

b) seznam

1. léčivých látek,

2. léčivých přípravků včetně jejich lékových forem,

3. léčiv určených pro klinické hodnocení,

které se budou vyrábět, a místo jejich výroby,

c) doklad o právu užívat prostory, budovy, místnosti a zařízení pro výrobu léčiv a

d) údaje o splnění požadavků správné výrobní praxe uvedených v oddílu 1 této vyhlášky.

(3) Žádost o schválení změn podmínek, za nichž bylo povolení k výrobě léčiv vydáno, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) a v odstavci 2.

§ 19

(1) Žádost o povolení distribuce léčiv musí obsahovat

a) jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která žádá o toto povolení; jestliže o toto povolení žádá právnická osoba, její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo,

b) jméno, příjmení, bydliště statutárního zástupce osoby uvedené v písmenu a),

c) požadovaný druh a rozsah distribuce,

d) adresa (adresy) místa (míst) skladovacích prostor,

e) jméno, příjmení, vzdělání a praxe kvalifikované osoby a

f) telefonické a faxové spojení.

(2) Přílohy k žádosti o povolení distribuce tvoří

a) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo živnostenské oprávnění, popřípadě zřizovací listina nebo statut vydaný příslušným orgánem státní správy u ostatních osob,

b) doklad o právu užívat prostory, budovy, místnosti a zařízení pro distribuci léčiv a

c) údaje o splnění požadavků správné distribuční praxe uvedených v oddílu 2 této vyhlášky.

(3) Žádost o schválení změn podmínek, za nichž bylo povolení k distribuci léčiv vydáno, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) a v odstavci 2.


§ 20

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Ministr zdravotnictví:

PhDr. Stráský v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona.

2) § 23 a násl. zákona.

3) § 15 odst. 1 zákona.

4) § 19 odst. 1 písm. b) zákona.

5) § 42 odst. 2 zákona.

6) § 19 odst. 1 písm. a) zákona.

7) § 19 odst. 3 zákona.

8) § 427 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 25 odst. 7 zákona.

10) § 20 odst. 1 písm. d) zákona.

11) § 20 odst. 1 písm. a) zákona.

12) § 26 odst. 1 až 3 zákona.

13) § 26 odst. 4 zákona.

14) § 9 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona.

Přesunout nahoru