Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 354/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka 115/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

354

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb. a nařízení vlády č. 327/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. b) zní:

"b) příslušník a občanský zaměstnanec Policie České republiky,".

2. V § 1 odst. 2 písm. e) se na konci připojují tato slova: "s výjimkou občanských zaměstnanců zařazených v Ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích a technických zařízeních požární ochrany Ministerstva vnitra,".

3. § 1 odst. 2 písm. g) včetně poznámky č. 1) zní:

"g) občanský zaměstnanec Úřadu pro zahraniční styky a informace a občanský zaměstnanec rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace, ve které se platové poměry řídí zákonem,1) je-li zřizovatelem těchto organizací Ministerstvo obrany.

1) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.".

4. § 3 odst. 2 se doplňuje písmenem c), které včetně poznámky č. 3) zní:

"c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují

1. požadavky stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),

2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,3) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

3) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.".

5. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "stupeň, zaměření nebo obor vzdělání" nahrazují slovy "stupeň vzdělání".

6. V § 4 odst. 3 se slova "stupeň, zaměření nebo obor vzdělání" nahrazují slovy "stupeň vzdělání".

7. § 4 odst. 3 písm. d) zní:

"d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem.".

8. § 4 odst. 3 písm. g) včetně poznámek č. 9) a 9a) zní:

"g) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem9) nebo kvalifikační předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním předpisem.9a)

9) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

9a) Např. výnos Ministerstva vnitra ČR č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb., vyhláška Ministerstva obrany č. 113/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.".

9. V § 5 odst. 1 písm. b) a c) se vypouštějí slova "při prvním zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy".

10. § 5 odst. 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v plném rozsahu, pokud zaměstnavatel na základě zhodnocení pracovních výsledků zaměstnance podle vnitřního předpisu (§ 2 odst. 3) nezahrne dobu výkonu požadované práce v nižším rozsahu.".

11. V § 10 odst. 12 se za slova "při odborném výcviku," vkládají tato slova: "a pedagogickému zaměstnanci, který vykonává práci třídního učitele,".

12. § 14 odst. 6 včetně poznámky č. 7) zní:

"(6) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,7) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

7) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".

13. § 18 se vypouští.

14. Příloha č. 3 část A. včetně nadpisu zní:

"A. Armáda

1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky, Civilní ochrana

funkcepříplatek za vedení
1.1.Náměstek ministra obrany, náčelník Generálního štábu Armády České republiky6 000 - 13 000
1.2.Ředitel Hlavního úřadu Civilní ochrany, vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky3 500 - 8 000
1.3.Vedoucí oddělení2 000 - 5 000
1.4.Vedoucí skupiny1 000 - 4 000.

2. Hlavní vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
2.1.Ředitel Hlavního úřadu3 500 - 8 000
2.2.Ředitel odboru, zástupce ředitele Hlavního úřadu2 000 - 5 000
2.3.Vedoucí oddělení1 400 - 3 500
2.4.Vedoucí skupiny500 - 2 000.

3. Vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
3.1.Ředitel úřadu2 500 - 6 500
3.2. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu1 400 - 3 500
3.3.Vedoucí skupiny300 - 1 500.
   

4. Velitelství

funkcepříplatek za vedení
4.1.Velitel3 500 - 8 000
4.2.Náčelník štábu, zástupce velitele3 000 - 5 000
4.3.Náčelník sekce2 000 - 5 000
4.4.Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu2 000 - 3 500
4.5.Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu1 400 - 3 500
4.6.Náčelník skupiny500 - 2 000.

5. Vojenské velitelské orgány

funkce příplatek za vedení
5.1.Velitel brigády, velitel sektoru2 000 - 6 000
5.2.Náčelník štábu, zástupce velitele, velitel zodolněného pracoviště sektoru (dále jen „CRC“)2 000 - 4 000
5.3.Velitel praporu (pluku), velitel střediska sektoru, zástupce náčelníka štábu brigády (sektoru), náčelník oddělení štábu brigády (sektoru), zástupce velitele CRC1 000 - 3 500
5.4.Náčelník štábu praporu (pluku), zástupce velitele praporu (pluku), velitel směny CRC1 000 - 2 500
5.5.Velitel roty, zástupce velitele střediska sektoru, zástupce náčelníka oddělení štábu sektoru, zástupce náčelníka štábu praporu (pluku), náčelník oddělení štábu praporu (pluku), náčelník skupiny CRC500 - 2 500
5.6.Velitel čety, zástupce velitele roty500 - 1 500
5.7.Velitel družstva300 - 1 500.

15. Příloha č. 3 část D. včetně nadpisu zní:

"D. Celní správa

1. Generální ředitelství

funkcepříplatek za vedení
1.1.Generální ředitel5 000 - 12 000
1.2.Náměstek generálního ředitele4 000 - 9 000
1.3.Ředitel odboru3 000 - 7 000
1.4.Náměstek ředitele odboru2 000 - 5 000
1.5.Vedoucí oddělení1 000 - 3 000

2. Celní ředitelství a celní úřady

funkce příplatek za vedení
2.1.Ředitel celního ředitelství3 000 - 8 000
2.2.Ředitel celního úřadu, náměstek ředitele celního ředitelství2 000 - 8 000
2.3.Náměstek ředitele celního úřadu, vedoucí oddělení na celním ředitelství, vedoucí referátu na celním úřadu, vedoucí celní pobočky, vedoucí inspektorátu celní a finanční stráže1 000 - 3 000
2.4.Zástupce vedoucího inspektorátu celní a finanční stráže, vedoucí celní stanice, zástupce vedoucího celní pobočky1 000 - 2 000
2.5.Vedoucí služby pátrání a služby dohledu inspektorátu celní a finanční stráže, vedoucí celního pracoviště500 - 1 000.“.

16. V příloze č. 3 se doplňuje část H., která včetně nadpisu a poznámky č. 17) zní:

"H. Pro vedoucí zaměstnance policejních škol17) stanoví zaměstnavatel příplatek za vedení v rámci těchto rozpětí

Stupeň řízení

ředitel školy s právní subjektivitou3 000 - 7 000
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou, který zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho činnosti2 000 - 5 500
zástupce ředitele školy s právní subjektivitou1 000 - 4 000
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců500 - 3 000.

17) § 54 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.".

Čl. II

Další plat (§ 12) se v roce 1998 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Volák v. r.

Přesunout nahoru