Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 352/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 115/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

352

NÁŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb. a nařízení vlády č. 325/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnance rozpočtové a příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.".

2. § 3 odst. 2 se doplňuje písmenem c), které včetně poznámky č. 4) zní:

"c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují

1. požadavky3) stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),

2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,4) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.".

3. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova "stupeň, zaměření nebo obor vzdělání" nahrazují slovy "stupeň vzdělání".

4. V § 4 odst. 3 se slova "stupeň, zaměření nebo obor vzdělání" nahrazují slovy "stupeň vzdělání".

5. § 4 odst. 3 písm. d) zní:

"d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru, stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem.".

6. § 4 odst. 3 písm. g) včetně poznámky č. 4a) zní:

"g) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem.4a)

4a) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb.".

7. V § 5 odst. 1 písm. b) a c) se vypouštějí slova "při prvním zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy".

8. § 5 odst. 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v plném rozsahu, pokud zaměstnavatel na základě zhodnocení pracovních výsledků zaměstnance podle vnitřního předpisu (§ 2 odst. 3) nezahrne dobu výkonu požadované práce v nižším rozsahu.".

9. V § 9 odst. 2 se za slova "speciální mateřské škole,6)" vkládají slova "ve speciální nebo specializované třídě mateřské, základní nebo střední školy,6)" a poznámka č. 6) zní:

6) § 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
§ 5 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 291/1991 Sb., o základní škole.
§ 4 odst. 7 písm. a) a b) vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách.
§ 1 odst. 7 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách.".

10. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši

a) 200 Kč až 800 Kč měsíčně nebo

b) 500 Kč až 1800 Kč měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve školách, školských zařízeních a třídách uvedených v odstavci 2 nebo ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Při výkonu práce třídního učitele ve více třídách přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance výhodnější.".

11. V § 9 odst. 7 se za slovy "tělesně postižené" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "a o tělesně nebo mentálně postižené děti ve zdravotnických zařízeních,".

12. V § 9 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 6000 Kč měsíčně.".

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.

13. V § 9 odst. 13 se slova "2 až 10" nahrazují slovy "2 až 11".

14. § 11 odst. 5 včetně poznámky č. 10) zní:

"(5) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,10) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

10) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".

15. § 15 se vypouští.

16. V příloze č. 1 Katalog prací části 6. Školství se doplňuje příklad č. 7.06., který zní:

"7.06. Výuka plavání v rámci povinné tělesné výchovy žáků základních škol podle stanovených učebních plánů a vedení tělovýchovných kurzů.".

17. Příloha č. 3 včetně poznámek č. 14), 15), 16) a 17) zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.

A. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v části B

Stupeň řízeníPůsobnost zaměstnavatele
celostátníregionálnímístní
statutární orgán6000 - 10 0004500 - 70003000 - 5000
zástupce statutárního orgánu4000 - 75003000 - 55002000 - 4000
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů zaměstnavatele s výjimkou zástupce statutárního orgánu2000 - 50001500 - 40001000 - 3500
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců500 - 3000

Vedoucím zaměstnancům určí zaměstnavatel nebo orgán k tomu příslušný příplatek za vedení v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný stupeň řízení a rozsah působnosti zaměstnavatele; působnost zaměstnavatele se řídí rozpětím, v rámci kterého určil příslušný orgán příplatek za vedení statutárnímu orgánu zaměstnavatele (§ 5 odst. 5 zákona). Zástupcem statutárního orgánu se pro účely poskytování příplatku za vedení rozumí ten vedoucí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.

B. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení14)

FunkceZaměstnavatel
zařízení školního stravováníškola15) a školské zařízení16)školský úřad17)
ředitel zařízení školního stravování, školy a školského zařízení s právní subjektivitou3000 - 50003000 - 7000-
zástupce ředitele zařízení školního stravování, školy a školského zařízení s právní subjektivitou, který zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho činnosti1000 - 35002000 - 5500-
ředitel zařízení školního stravování, školy a školského zařízení bez právní subjektivity, zástupce ředitele školy a školského zařízení s právní subjektivitou a vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů zaměstnavatele500 - 30001000 - 4000500 - 4000
zástupce ředitele zařízení školního stravování, školy a školského zařízení bez právní subjektivity a vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 500 - 3000 

14) §1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

15) §2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

16) §3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

17) §5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.".

Čl. II

1. Další plat (§ 10a) se v roce 1998 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Občanským zaměstnancům rozpočtových nebo příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů pro potřeby vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo pro potřeby požární ochrany se z důvodu uplatnění tohoto nařízení nepřehodnocuje dosavadní započitatelná praxe. Pokud byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., posuzuje se doba tohoto výjimečného zařazení podle služebního platového řádu.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Volák v. r.

Přesunout nahoru