Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 349/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 114/1997
Platnost od 31.12.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2001 (447/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

349

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 1997,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb., nařízení vlády č. 209/1995 Sb., nařízení vlády č. 306/1995 Sb. a nařízení vlády č. 137/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 písm. c) včetně poznámky č. 6) zní:

"c) obecnímu úřadu, městskému úřadu, úřadu města, magistrátu, úřadu městského obvodu a městské části, v hlavním městě Praze Magistrátu a obvodnímu a místnímu úřadu, obecní (městské) policii a zařízením obce stanoví příslušný orgán obce,6)

6) § 36 odst. 1 písm. d), j) a k) a § 45 písm. b) a g) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.".

2. § 4 se doplňuje odstavcem 9, který zní:

"(9) Zřizovatel může vymezit limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. a), jen pokud výdaje příspěvkové organizace na platy a na odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele.".

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.

Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení

1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu, s výjimkou vysoké školy, a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem

MP je limit prostředků na platy,

V  jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, ubytovaných apod.),

Nz  je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance),

α  je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

β  je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

K1  je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce,

K2  je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25 % K1).

Koeficient1 ve výši

1 platí pro denní a vyšší studium,

0,5 platí pro pomaturitní studium,

0,33 platí pro studium při zaměstnání.

Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1se nahradí koeficientem2.

Koeficient2 ve výši

1 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení,

0,75 platí pro specializované třídy,

0,5 platí pro speciální třídy,

0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.

2. Limit prostředků na platy pro vysokou školu je dán vztahem

K3 je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok bez prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce.

3. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem

4. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)

Předškolní zařízení, škola a školské zařízení Nz
a) Předškolní zařízení, škola, s výjimkou vysoké školy, a školské zařízení s pedagogickou činností
Mateřská škola 8,937
Základní škola
- s 1. až 4. postupným ročníkem do 50 žáků8,390 
nad 50 žáků do 150 žáků12,763
- s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků8,547
nad 150 žáků do 250 žáků11,814
  nad 250 žáků13,595
Základní umělecká škola - studijní obory   
- hudební18,640 
- ostatní59,459
Školní družina a školní klub 28,450
Gymnázium čtyř a pětileté  10,088  
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící povinnou školní docházku)11,024
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních čtyř  ročníků) 10,088
Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory
- ekonomické9,604
- pedagogické9,303
- knihovnické9,925
- rodinné10,206
- průmyslové8,634
- umělecké obory výtvarného zaměření5,055
- hotelové7,794
- zemědělské, lesnické7,841
- zdravotnické6,768
- ostatní8,768
- konzervatoře3,283
- taneční konzervatoře3,745
- nástavbové obory11,873
Internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené3,283
Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené4,135
Internát mateřské školy8,471
Domov mládeže středních škol - ubytování11,102
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování2)17,000
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování3)11,102
Střední odborné učiliště1)
- teoretická výuka2)24,000
- praktická výuka2) 15,840
- teoretická výuka 3)16,216
- praktická výuka3)10,650
Odborné učiliště
- teoretická výuka2)28,000
- praktická výuka2) 6,680
- teoretická výuka 3)18,667
- praktická výuka3)5,394
Praktická škola5,432
Dětský domov1,705
Diagnostický ústav pro děti1,172
Diagnostický ústav pro mládež1,157
Výchovný ústav pro děti1,306
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou do 36 lůžek včetně1,240
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 37 až 48 lůžek1,364
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 49 a více lůžek1,550
Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase)513,953
Zohlednění zdravotního a sociálního postižení
Zdravotní postižení
- lehké mentální (zvláštní škola)11,239
- těžké mentální, kombinované, autismus3,749
- sluchu4,335
- zraku3,980
- řeči4,736
- tělesné5,781
- vývojové poruchy16,117
- zdravotní oslabení15,877
- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém zařízení15,877
Sociální postižení - nařízená ústavní výchova v internátu speciální školy
- pro tělesně a smyslově postižené3,542
- pro lehce mentálně postižené2,911
b) Vysoká škola - studijní obory
- filosofické, teologické, ekonomické, právnické 6,100
- tělesné výchovy a sportu, zdravotně sociální 5,700
- technické 5,000
- elektrotechnické 4,600
- pedagogické 4,500
- strojní 4,300
- informatiky 4,100
- zemědělské 3,900
- přírodovědecké 3,800
- architektonické 3,600
- veterinární 2,800
- chemické, matematickofyzikální, jaderného a fyzikálního inženýrství 2,500
- lékařské 2,100
- umělecké 1,200
c) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti
Zařízení školního stravování 
- mateřské školy 33,000
- základní školy 57,500
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1)'3) odborného učiliště3)
a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla
56,000
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1)'3) odborného učiliště3)
a praktické školy pro celodenní stravování
 28,500
Kolej a menza vysoké školy 29,800

Čl. II

Postup stanovený v § 2 odst. 5 a 6, § 4 odst. 3 a 4 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění tohoto nařízení, se nepoužije v roce 1998 při nižším počtu zaměstnanců, než je počet zaměstnanců stanovený pro rok 1998.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Volák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, středisko praktického vyučování, centrum odborné přípravy, učilištní součást integrované střední školy.

2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

4) Zahrnuje též Výchovný ústav pro děti a mládež, Výchovný ústav pro nezletilé matky, Ústav s výchovně léčebným režimem.".

Přesunout nahoru